The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Het Boek van het Algemeen Gebet (1662)
The 1662 Book of Common Prayer in Dutch

 

title page

HET BOEK VAN HET

ALGEMEEN GEBED

EN DE BEDIENING VAN

DE SACRAMENTEN,

AN ANDERE GEBRUIKEN EN PLEDIGHEDEN DER KERK,

VOLGENS DE GEWOONTE DER

VEREEINIGDE KERK VAN ENGELAND EN IRELAND

BENEVENS HET

PSALMBOEK OF DE PSALMEN VAN DAVID,

AANGESTIPT ZOO ALS ZIJ IN DE KERKEN GEZONGEN OF GEZEGD MOETEN WORDEN

EN HET FORMULIER EN DE WIJZE DER
AANSTELLING, ORDENING, EN WIJDING VAN

BISSCHOPEN, PRIESTERS, EN DIAKENEN


LONDEN:

VOOR REKENING

VAN HET GENOOTSCHAP TER BEVORDERING VAN CHRISTELIJKE KENNIS

1853 

 

 Dutch is spoken by about 24,000,000 people, primarily in the Netherlands and Belgium, but also in current and former Dutch colonies. It is quite similar to German.

The first Dutch translation of the Book of Common Prayer dates to 1645, and was intended for use in Dutch-speaking congregations in England. Subsequent translations in the early 1700's were intended for use in the former Dutch colony of New Netherlands, now New York State. Finally, later translations, including this one, were primarily for use in South Africa. Although the language spoken by the descendants of the original Dutch settlers in South Africa is now called Afrikaans, this was not considered a separate language from Dutch until the 1920's.

This particular translation was made by Joseph Bosworth, an English scholar who lived for a time in the Netherlands. It was published in 1853 by the SPCK for use in South Africa, and contains both English and Dutch in parallel columns. It includes, as may be seen, essentially the entire BCP. It was reprinted many times (often without the English) at least through the 1940's. It appears as 31:7 in David Griffiths' Bibliography of the Book of Common Prayer. A PDF graphics version of the entire book is available from Google Books.

It should be noted that Dutch spelling has changed somewhat since this book was published; this has not been updated.

Several other Dutch translations are available as PDF graphics; see our Languages page for links.

INHOUD DEZES BOEKS.
Contents of this Book

1. De Voorrede.
    Preface

2. Aangaande de Dienst der Kerk.
    Concerning the Service of the Church

3. Aangaande de Plegtigheden, waarom sommige afgeschaft, en sommige behouden zijn.
    Concerning cermonies ...

4. De Orde, zoo als het lezen van het Psalmboek bepaald is.
    Order how the Psalter is appointed to be Read

S. De Orde, zoo als het lezen van het overige der Heilige Schrift bepaald is.
    Order how the rest of Holy Scripture is appointed to be Read

6. Tafel van Bijzondere Lessen en Psalmen.
    Table of Proper Lessons & Psalms

7. De Kalender, met de Tafel der Lessen.
    The Kalendar, with Table of Lessons

8. Tafels en Regels voor Feest- en Vastendagen, het geheele jaar door.
    Tables & Rules for the Feasts & Fasts

9. Orde van het Morgengebed.
    Morning Prayer

10. Orde van het Avondgebed.
    Evening Prayer

11. De Geloofsbekentenis van den H. Athanasius.
    Athanasian Creed

12. De Litanie.
    Litany

13. Gebeden en Dankzeggingen bij onderscheidene Gelegenheden.
    Prayers & Thanksgivings

14. De Collecten, Zendbrieven, en Evangeliën, bij de Bediening der Heilige Communie te gebruiken, het geheele jaar door.
    Collects, Epistles & Gospels ...

15. Orde van de Bediening der Heilige Communie.
    Holy Communion

16. Orde van den Doop, zoo openbaren als bijzonderen.
    Order of Baptism, both Public & Private

17. Orde van den Doop voor die van rijper jaren zijn.
    Baptism of those of Riper Years

18. De Katechismus.
    Catechism

19. Orde der Bevestiging.
    Confirmation

20. Formulier der Inzegening des Huwelijks.
    Matrimony

21. Orde voor het Bezoeken der Zieken, en de Communie der Zieken.
    Visitation & Communion of the Sick

22. Orde voor het Begraven der Dooden.
    Burial of the Dead

23. Dankzegging der Vrouwen na het Kraambed.
    Thanksgiving of Women after Childbirth

24. Bene Bedreiging, of aankondiging van Gods toorn en oordeelden tegen Zondaars.
    Commination

25. Het Psalmboek.
    Psalter

26. Formulieren van Gebed ten gebruike op Zee.
    Prayer at Sea

27. Het Formulier en de Wijze der Aanstelling, Ordening en Wijding van Bisschoppen, Priesters, en Diakenen.
    Form & Manner of Making, Ordaining & Consecrating Bishops, Priests & Deacons

28. Formulier van Gebed voor den Vijfden Dag van November.
    Prayer for 5 November (Guy Fawkes Day)

29. Formulier van Gebed voor den Dertigsten Dag van Januarij.
    Prayer for 30 January (Charles I)

30 Formulier van Gebed voor den Negenentwintigsten Dag van Mei
    Prayer for 29 May (arrival of William & Mary)

31. Formulier van Gebed voor den Twintigsten Dag van Junij.
   Prayer for 20 June (Accession)

32. Artikelen van Godsdienst.
    Articles of Religion

 

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld