The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Het Boek van het Algemeen Gebet (1662)
The 1662 Book of Common Prayer in Dutch

 

DE

COLLECTEN, ZENDBRIEVEN EN EVANGELIËN,

WAARVAN MEN ZICH HET GEHEELE JAAR DOOR BEDIENEN MOET.


Men merite op, dat de Collect verordend voor elken Zondag, of voor welken Feestdag ook, die een Vigilie of voorbereidings-avond heeft, zal gezegd worden in de naastvoorgaande Avonddienst.

 

The

Collects, Epistles and Gospels

 

to be used throughout the Year,

Although the full Biblical texts are given in the original, these are not provided here. The texts, most likely from the Statenvertaling translation, may be found online at http://www.statenvertaling.net, and in a number of other places.

 

De eerste Zondag in den Advent

DE COLLECT.

ALMAGTIGE God! verleen ons genade, dat wij de werken der duisternis mogen afleggen, en aandoen de wapenen des lichts, nu in den tijd van dit sterfelijke leven, waarin uw Zoon Jezus Christus ons kwam bezoeken in diepe vernedering; opdat wij in den jongsten dag, als hij in zijne luistervolle majesteit zal wederkomen, om te oordeelen beide de levenden en de dooden, mogen opstaan tot het onsterfelijke leven door hem, die met U en den Heiligen Geest leeft en regeert, nu en in eeuwigheid. Amen.

¶ Deze Collect moet eiken dag herhaald worden, met de andere Collecten in den Advent, tot op den avond vóór Kersmis.

DE ZENDBRIEF.
Rom. xiii. 8-14.

HET EVANGELIE.
Matth. xxi. 1-13.
 

Advent 1

De tweede Zondag in den Advent.

DE COLLECT.

GEZEGENDE Heer! die de geheele Heilige Schrift tot onze onderwijzing hebt laten opteekenen; geef, dat wij dezelve zóó mogen hooren, lezen, opmerken, leeren en innerlijk ter harte nemen, dat wij door lijdzaamheid, en vertroosting van uw Heilig Woord, omhelzen en steeds vasthouden mogen de zalige hoop des eeuwigen levens, welke Gij ons hebt gegeven door onzen Zaligmaker, Jezus Christus. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Rom. xv. 4-13.

HET EVANGELIE.
Luk. xxi. 25-33.
 

Advent 2

De derde Zondag in den Advent.

DE COLLECT.

O HEERE Jezus Christus! die, bij uwe eerste komst, uwen Engel voor U henen zandt, om uwen weg voor U te bereiden; geef, dat de dienaars en uitdeelers uwer verborgenheden insgelijks zóó uwen weg mogen bereiden en regt maken, door de harten: der ongehoorzamen te brengen tot de wijsheid der regtvaardigen, dat, bij uwe tweede komst om de wereld te oordeelen, wij bevonden mogen worden een welbehagelijk volk te zijn in uwe oogen, die met den Vader en den Heiligen Geest, een éénig God, leeft en regeert, tot in eeuwigheid, Amen.

DE ZENDBRIEF.
1 Cor. iv. 1-5.

HET EVANGELIE.
Matth. xi. 2-10.
 

Advent 3

De vierde Zondag in den Advent.

DE COLLECT.

O HEER! wij bidden U, doe uwe kracht werken en kom onder ons, en help ons door uwe groote magt; opdat, daar wij anders door onze zonden en boosheid geheel belet en verhinderd worden, om de loopbaan, die ons is voorgesteld, te loopen, uwe milde genade en ontferming ons spoedig moge elpen en verlossen; door de genoegdoening van uwen Zoon, onzen Heer, wien met U en den Heiligen Geest zij eer en heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Fil. iv. 4-7.

HET EVANGELIE.
Joh. i. 19-28.
 

Advent 4

HET FEEST DER GEBOORTE ONZES HEEREN, OF DE GEEBOORTEDAG VAN CHRISTUS, GEWOONLIJK GENAAMD

Kersdag.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE God! die ons uwen ééniggeboren' Zoon hebt gegeven, opdat bij onze natuur zoude aannemen en op dezen tijd van eene reine Maagd geboren worden; geef, dat wij, wedergeboren en door aanneming en genade uwe kinderen gemaakt zijnde, dagelijks vernieuwd mogen worden door uwen Heiligen Geest; door denzelven onzen Heer Jezus Christus, die m U en denzelven Geest, een éénig God, leeft en regeert, tot in eeuwigheid. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Hebr. 1. 1-12.

HET EVANGELIE.
Joh. i. 1-14.
 

Christmas Day

Dag van een H. Stefanus.

DE COLLECT.

GEEF, O Heer! dat wij, in al ons lijden hier op aarde voor de getuigenis van uwe waarheid, onverwrikt mogen opwaarts zien ten hemel, en door het geloof aanschouwen de heerlijkheid, die geopenbaard zal worden; en, vervuld met den Heiligen Geest, onze vervolgers leeren liefhebben en zegenen door het voorbeeld van uwen eersten martelaar, den H. Stefanus, die voor zijne moordenaars bad tot U, o gezegende Jezus! die ter regterhand Gods staat om allen te hulp tè komen, die lijden om uwentwil, onzen éénigen Middelaar en Voorspraak. Amen.

Dan zal de Collect van het Geboortefeest volgen, welke geduriglijk gezegd zal worden tot op den avond vóór Nieuwjaars-dag.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Hand. vii. 55-60.

HET EVANGELIE.
Matth. xxiii. 34-39.
 

St. Stephen's Day

Dag van den H. Evangelist Johannes.

DE COLLECT

BARMHARTIGE Heer! Wij smeeken U, laat de heldere stralen van uw licht op uwe Kerk vallen, opdat dezelve, door de leer van uwen heiligen Apostel en Evangelist Jo. hannes verlicht, zoo moge wandelen in het licht uwer waarheid, dat zij ten laatste moge komen tot het licht des eeuwigen levens; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
1 Joh. i. 1-10.

HET EVANGELIE.
Joh. xxi. 19-25.
 

St. John the Evangelist's Day

Onnoozele Kinderen-dag.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE God! die uit den mond van jonge kinderen, en zuigelingen U sterkte hebt toebereid, en kinderen door hunnen dood U hebt doen verheerlijken; delg in ons uit en dood alle verkeerdheden, en bekrachtig ons zoo door uwe genade, dat wij door de onschuld van ons leven, en de standvastigheid onzes geloofs tot zelfs in den dood, uwen heiligen naam mogen groot maken; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Openb. xiv. 1-5.

HET EVANGELIE.
Matth. ii. 13-18.
 

Innocents' Day

De Zondag na Kersdag.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE God! die on uwen ééniggeboren' Zoon hebt gegeven, opdat hij onze natuur zoude aannemen en op dezen tijd van eene reine Maagd geboren worden; geef,dat wij, wedergeboren en door aanneming en genade u we kinderen gemaakt zijnde, dagelijks vernieuwd mogen worden door uwen Heiligen Geest; door denzelven onzen Heer Jezus Christus, die met U en denzelven Geest,een éénig God, leef ten regeert, in eeuwigheid. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Gal. iv. 1-7.

HET EVANGELIE.
Matth. i. 18-25.
 

Sunday after Christmas

De Besnijdenis van Christus.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE God! die, om des menschen wil, uwen gezegenden Zoon hebt laten besnijden en onder de wet stellen; geef ons genadiglijk de ware besnijdenis, die des Geestes is; opdat, onze harten en al onze leden voor alle wereldsche en vleeschelijke lusten gedood zijnde, wij in alles mogen gehoorzaam zijn aan uwen heiligen wil; door denzelven uwen Zoon, Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Rom. iv. 8-14.

HET EVANGELIE.
Luk. ii. 15-21.

Dezelfde Collect, Zendbrief en Evangelie zullen dienen voor elken: dag daarna tot Epifanie.
 

Circumcision

Epifanie,

OF DE OPEN BARING VAN CHRISTUS AAN DE HEIDENEN.

DE COLLECT.

O GOD! die, door het geleide van eene ster, uwen ééniggeboren' Zoon aan de Heidenen hebt geopenbaard; geef genadiglijk, dat wij, die U nu kennen door het geloof, na dit leven het genot des aanschouwens van uwe heerlijke Godheid mogen hebben; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Efez. iii. 1-12.

HET EVANGELIE.
Matth. ii. 1-12.
 

Epiphany

De eerste Zondag na Epifanie.

DE COLLECT.

O GOD! wij smeeken U, de gebeden van uw volk, dat U aanroept, genadig te willen aannemen; en geef, dat zij zoowel beseffen en weten mogen wat zij schuldig zijn te doen, als ook dat zij genade en kracht mogen hebben, om hetzelve getrouwelijk te volbrengen; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Rom. xii. 1-5.

HET EVANGELIE.
Luk. ii. 41-52.
 

1st Sunday after Epiphany

De tweede Zondag na Epifanie.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE en eeuwige God! die alle dingen in hemel en op aarde bestuurt; hoor genadiglijk de smeekingen van uw volk, en verleen ons uwen vrede al de dagen onzes levens; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Rom. xii. 6-16.

HET EVANGELIE.
Joh. ii. 1-11.
 

2nd Sunday after Epiphany

De derde Zondag na Epifanie.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE en eeuwige God! zie genadiglijk neder op onze zwakheden, en strek in al onze gevaren en nooden uwe regterhand uit tot onze hulp en bescherming; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Rom. xii. 16-21.

HET EVANGELIE.
Matth. viii. 1-13.
 

 
3rd Sunday after Epiphany

De vierde Zondag na Epifanie.

DE COLLECT.

O GOD! die weet, dat wij ons te midden van zoo vele en groote gevaren bevinden, zoodat wij wegens de zwakheid onzer natuur niet altijd kunnen staande blijven; verleen ons de noodige kracht en bescherming, om ons in alle gevaren te ondersteunen en door alle verzoekingen heen te voeren; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Rom. xiii. 1-7.

HET EVANGELIE.
Matth. viii. 23-34.
 

4th Sunday after Epiphany

De vijfde Zondag na Epifanie.

DE COLLECT.

O HEER! wij smeeken U, bewaar uwe Kerk en huisgenooten bij uwe zuivere dienst; opdat zij, die alleen steunen op de hoop uwer hemelsche genade, immermeer door de sterkte uwer magt mogen worden beschermd; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Col. iii. 12-17.

HET EVANGELIE.
Matth. xiii. 24-30.
 

5th Sunday after Epiphany

De zesde Zondag na Epifanie.

DE COLLECT.

O GOD! wiens gezegende Zoon was geopenbaard, om de werken des duivels te verbreken, en ons tot kinderen Gods en erfgenamen des eeuwigen levens te maken; wij smeeken U, verleen ons, dat wij, deze hope hebbende, ons zelven mogen reinigen, gelijk hij rein is; opdat, wanneer hij weder zal geopenbaard zijn in kracht en groote heerlijkheid, wij hem gelijk mogen wezen in zijn eeuwig en heerlijk koningrijk; waar hij met U, o Vader, en U, o Heilige Geest, een éénig God, leeft en regeert, in eeuwigheid. Amen.

DE ZENDBRIEF.
1 Joh. iii. 1-8.

HET EVANGELIE.
Matth. xxiv. 23-31.
 

6th Sunday after Epiphany

De Zondag, genaamd Septuagesima,
OF DE DERDE ZONDAG VÓÓR DE VASTEN.

DE COLLECT.

O HEER! wij smeeken U, verhoor gunstiglijk de gebeden van uw volk; dat wij, die wegens onze zonden regtvaardig gekastijd worden, door uwe goedheid genadiglijk mogen worden verlost, tot roem van uwen naam; door Jezus Christus, onzen Zaligmaker, die met U en den Heiligen Geest, een éénig God, leeft en regeert, in eeuwigheid. Amen.

DE ZENDBRIEF.
1 Cor. ix, 24-27.

HET EVANGELIE.
Matth. xx. 1-16.
 

Septuagesima

De Zondag, genaamd Sexagesima,
OF DE TWEEDE ZONDAG VÓÓR DE VASTEN.

DE COLLECT.

O HEERE God! die ziet, dat wij ons vertrouwen niet stellen op iets, dat wij verrigten; geef genadiglijk, dat wij door uwe magt mogen behoed worden tegen allen tegenspoed; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
2 Cor. xi. 19-31.

HET EVANGELIE.
Luk. viii. 4-15.
 

Sexagesima

De Zondag, genaamd Quinquagesima,
OF DE LAATSTE ZONDAG VÓÓR DE VASTEN.

DE COLLECT.

O HEER! die ons geleerd hebt, dat al onze daden zonder de liefde van geene waarde zijn; geef ons uwen Heiligen Geest en stort in onze harten die uitnemende gave der liefde, dien waren band des vredes en van alle deugden, zonder welke een iegelijk, die leeft, voor U als dood gerekend wordt: verleen ons dit om uws eenigen Zoons, Jezus Christus, wil. Amen.

DE ZENDBRIEF.
1 Cor. xiii. 1-13.

HET EVANGELIE.
Luk. xviii. 31-43.
 

Quinquagesima

DE EERSTE DAG IN DE VASTEN, GEWOONLIJK GENAAMD
Asch-Woensdag.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE en eeuwige God! die van geen uwer schepselen een' afkeer hebt, en de zonden van alle boetvaardigen vergeeft; schep en verwek in ons nieuwe en verslagene harten, opdat wij opregtelijk onze zonden beweenende, en onze ellendigheid belijdende, van U, den God van alle genade, volkomene kwijtschelding en vergiffenis mogen verwerven; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

Deze collect moet dagelijks in de Vasten gelezen worden. na de Collect, welke voor den Dag verordend is.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Joël ii. 12-17.

HET EVANGELIE.
Matth. vi. 16-21.
 

Ash Wednesday

De eerste Zondag in be Vasten.

DE COLLECT.

O HEER! die om onzentwil veertig dagen en veertig nachten gevast hebt; geef ons de genade, om zoodanige onthouding te oefenen, dat, ons vleesch onderworpen zijnde aan den Geest, wij altoos uwe Goddelijke opwekkingen in geregtigheid en ware heiligheid mogen gehoorzamen, tot uwe eer en heerlijkheid, die met den Vader en den Heiligen Geest, een éénig God, leeft en regeert, in eeuwigheid. Amen.

DE ZENDBRIEF.
2 Cor. vi. 1-10.

HET EVANGELIE.
Matth. iv. 1-11.
 

1st Sunday in Lent

De tweede Zondag in de Vasten.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE God! die ziet, dat wij van ons zelven geene kracht hebben om ons te helpen; bewaar Gij ons zoowel uitwendig naar ons ligchaam, als innerlijk naar onze ziel; opdat wij behoed mogen blijven voor alle tegenheden, die het ligchaam kunnen treffen, en voor alle kwade gedachten, welke de ziel kunnen bestrijden en benadeelen; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
1 Thess. iv. 1-8.

HET EVANGELIE.
Matth. xv. 21-28.
 

2nd Sunday in Lent

De derde Zondag in de Vasten.

DE COLLECT.

WIJ smeeken U, almagtige God! let op de hartelijke begeerten van uwe ootmoedige dienaars, en strek de regterhand uwer Majesteit uit, tot onze bescherming teegen al onze vijanden; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Efez. v. 1-14.

HET EVANGELIE.
Luk. xi. 14-28.
 

3rd Sunday in Lent

De vierde Zontag in de Vasten.

DE COLLECT.

GEEF, smeeken wij u, almagtige God! dat wij, die wegens onze booze werken uwe straf regtvaardig verdiend hebben, door de vertroosting uwer genade ontfermend mogen worden opgebeurd; door onzen Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Gal. iv. 21-31.

HET EVANGELIE.
Joh. vi. 1-14.
 

4th Sunday in Lent

De vijfde Zondag in de Vasten.

DE COLLECT.

WIJ smeeken U, almagtige God! zie genadig neder op uw volk; opdat hetzelve, door uwe groote goedertierenheid, immermeer geleid en bewaard worde, beide naar ligchaam en ziel; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Hebr. ix. 11-15.

HET EVANGELIE.
Joh. viii. 46-59.


5th Sunday in Lent

De laatste Zondag vóór Paschen.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE en eeuwige God! die, uit teedere liefde voor menschen, uwen Zoon, onzen Zaligmaker Jezus Christus, in de wereld gezonden hebt, om ons vleesch aan te nemen, en den dood aan het kruis te ondergaan, opdat alle menschen het voorbeeld zijner groote nederigheid volgen zouden; geef genadiglijk, dat wij zoowel het voorbeeld van zijne lijdzaamheid mogen navolgen, als ook deelgenooten gemaakt worden zijner opstanding; door denzelven Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Fil. ii. 5-11.

HET EVANGELIE.
Matth. xxvii. 1-54.
 

Palm Sunday

Maandag vóór Paschen

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Jes. lxiii. 1-19.

HET EVANGELIE.
Mark xiv. 1-72.
 

Monday in Easter Week

Dingsdag vóór Paschen

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Jes. l. 5-11.

HET EVANGELIE.
Mark xv. 1-39.
 

Tuesday in Easter Week

Woensdag vóór Paschen

DE ZENDBRIEF.
Hebr. ix. 16-28.

HET EVANGELIE.
Luk. xxii. 1-71.
 

Wednesday in Easter Week

Donderdag vóór Paschen

DE ZENDBRIEF.
1 Cor. xi. 17-34.

HET EVANGELIE.
Luk. xxiii. 1-49.
 

Maundy Thursday

Goede Vrijdag.

DE COLLECTEN.

ALMAGTIGE God! wij smeeeken U, aanschouw genadiglijk deze uwe huisgenooten, voor welke onze Heer Jezus Christus heeft willen verraden worden, en overgeleverd in de handen van booze menschen, en den dood aan het kruis ondergaan; die nu met U en den Heiligen Geest, een éénig God, leeft en regeert, in eeuwigheid. Amen.

ALMAGTIGE en eeuwige God! door wiens Geest het geheele ligchaam der Kerk bestuurd en geheiligd wordt; neem onze smeekingen en gebeden aan, welke wij voor alle standen van menschen in uwe heilige Kerk tot U opzenden, dat ieder harer leden in zijne roeping en bediening U getrouwen godzalig moge dienen; door onzen Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Amen.

GOEDERTIEREN God! die alle menschen hebt gemaakt en geen' afkeer hebt van iets, dat gij gemaakt hebt, noch den dood des zondaars begeert, maar veeleer dat hij zich bekeere en leve; ontferm u over alle Joden, Turken, ongeloovigen en ketters, en neem van hen weg alle onkunde, verstoktheid van harte en verachting van uw Woord; en breng hen, gezegende Heer! dermate tot uwe kudde terug, dat zij met het overblijfsel der ware Israëlieten mogen worden behouden, en ééne kudde mogen worden onder éénen Herder, Jezus Christus, onzen Heer, die met U en den Heiligen Geest, een éénig God, leeft en regeert, in eeuwigheid. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Hebr. x. 1-25.

HET EVANGELIE.
Joh. xix. 1-37.


Good Friday

De Avond vóór Paschen.

DE COLLECT.

GEEF, O Heer! dat, gelijk wij gedoopt zijn in den dood van uwen gezegenden Zoon, onzen Zaligmaker Jezus Christus, wij ook door gedurige dooding onzer bedorvene neigingen, met hem mogen begraven worden; en dat wij door het graf en de poorte des doods mogen overgaan: tot onze heerlijke verrijzenis; om de verdiensten van hem, die voor ons gestorven en begraven en wederom opgestaan is, uwen Zoon Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
1 Petr. iii. 17-22.

HET EVANGELIE.
Matth. xxvii. 57-66.
 

Easter-Even

Paasch-dag.

Bij het Morgengebed zullen in plaats van den Psalm: Komt, laat ons den Heere vrolijk zingen, &c., deze Beurtgezangen gezongen of gezegd worden.

ONS Pascha is voor ons geslagt, namelijk Christus: zoo dan laat ons feest houden;
    Niet in den ouden zuurdesem, noch in den zuurdesem der kwaadheid en der boosheid: maar in de ongezuurde brooden der opregtheid en der waarheid.   1 Cor. v.7.

CHRISTUS, opgewekt zijnde uit de dooden, sterft niet meer: de dood heerscht niet meer over hem.
    Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde éénmaal gestorven: en dat hij leeft, dat leeft hij Gode.
    Alzoo ook gijlieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt: maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heer.   Rom. vi. 9.

CHRISTUS is opgewekt uit de dooden: en is de eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.
    Want dewijl de dood door een' mensch is: zoo is ook de opstanding der dooden door een' mensch.
    Want gelijk zij allen in Adam sterven: alzoo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.   1 Cor. xv. 20.

    Eere zij den Vader, en den Zoon; en den Heiligen Geest;
    Gelijk het was in den beginne, nu is, en altoos zijn zal: in alle eeuwigheid. Amen.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE God! die door uwen ééniggeboren' Zoon, Jezus Christus, den dood overwonnen, en ons de poorte des eeuwigen levens geopend hebt; wij smeeken U ootmoedig, dat, gelijk Gij, door uwe bijzondere genade ons voorkomende, goede begeerten in onze harten legt, wij ook door uwe voortdurende hulp dezelve mogen ten uitvoer brengen; door Jezus Christus, onzen Heer, die met U en den Heiligen Geest, een éénig God, leeft en regeert, in eeuwigheid. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Col. iii. 1-7.

HET EVANGELIE.
Joh. xx. 1-10.
 

Easter Day

Paasch-Maandag

DE COLLECT.

ALMAGTIGE God! die door uwen ééniggeboren' Zoon, Jezus Christus, den dood overwonnen, en ons de poorte des eeuwigen levens geopend hebt; wij smeeken U ootmoedig, dat, gelijk Gij, door uwe bijzondere genade ons voorkomende, goede begeerten in onze harten legt, wij ook door uwe voortdurende hulp dezelve mogen ten uitvoer brengen; door Jezus Christus, onzen Heer, die met U en den Heiligen Geest, een éénig God, leeft en regeert, in eeuwigheid. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Hand. x. 34-43.

HET EVANGELIE.
Luk. xxiv. 12-35.
 

Easter Monday

Paasch-Dingsdag

DE COLLECT.

ALMAGTIGE God! die door uwen ééniggeboren' Zoon, Jezus Christus, den dood overwonnen, en ons de poorte des eeuwigen levens geopend hebt; wij smeeken U ootmoedig, dat, gelijk Gij, door uwe bijzondere genade ons voorkomende, goede begeerten in onze harten legt, wij ook door uwe voortdurende hulp dezelve mogen ten uitvoer brengen; door Jezus Christus, onzen Heer, die met U en den Heiligen Geest, een éénig God, leeft en regeert, in eeuwigheid. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Hand. xiii. 26-41.

HET EVANGELIE.
Luk. xxiv. 36-48.
 

Easter Tuesday

De eerste Zondag na Paschen.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE Vader! die uwen éénigen Zoon hebt gegeven, opdat hij zou sterven om onze zonden, en wederopstaan om onze regtvaardigmaking; verleen ons, dat wij den zuurdesem der kwaadheid en boosheid zóó van ons mogen wegdoen, dat wij U steeds mogen dienen in reinheid des levens en der waarheid; door de verdiensten van denzelven uwen Zoon, Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
1 Joh. v. 4-12.

HET EVANGELIE.
Joh. xx. 19-23.
 

1st Sunday after Easter

De tweede Zondag na Pascben.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE God! die uwen éénigen Zoon gegeven hebt, opdat hij ons zoowel een slagtoffer voorde zonde, als een voorbeeld van een godvruchtig leven zijn zoude; geef ons de genade, dat wit altijd die onwaardeerbare weldaad met innige dankbaarheid mogen erkennen, en ook dagelijks zelven trachten, om de gezegende voetstappen van zijn allerheiligst leven te drukken; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
1 Petr. ii. 19-25.

HET EVANGELIE.
Joh. x. 11-16.
 

2nd Sunday after Easter

De derde Zondag na Paschen.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE God! die den dwalenden het licht uwer waarheid laat zien, opdat zij mogen wederkeeren tot den weg der geregtigheid; verleen aan allen, die tot de gemeenschap der Godsdienst van Christus zijn toegelaten, dat zij die dingen mogen schuwen, welke met hunne belijdenis strijdig zijn, en al die dingen mogen navolgen, welke met dezelve overeenkomen; door onzen Heer Jezus Christus. Amen.

DE ZENDBRIEF.
1 Petr. il. 11-17.

HET EVANGELIE.
Joh. xvi. 16-22.
 

3rd Sunday after Easter

De vierde Zondag na Paschen.

DE COLLECT.

O ALMAGTIGE God! die alleen de ongeregelde neigingen en hartstogten van zondige menschen kunt beteugelen; verleen aan uw volk, dat het moge liefhebben wat gij beveelt, en verlangen naar hetgeen gij belooft; opdat alzoo, te midden der vele en menigvuldige veranderingen dezer wereld, onze harten vastelijk dáárheen gerigt mogen zijn, waar alleen ware genoegens te vinden zijn; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Jac. i. 17-21.

HET EVANGELIE.
Joh. xvi. 5-14.
 

4th Sunday after Easter

De Vijfde Zondag na Paschen.

DE COLLECT.

O HEER! van wien al het goede komt; verleen ons, uwen ootmoedigen dienaars, dat wij door uwen heiligen invloed de dingen mogen bedenken, die goed zijn, en door uwe genadige leiding dezelve mogen nakomen; door onzen Heer Jezus Christus. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Jac. i. 22-27.

HET EVANGELIE.
Joh. xvi. 23-33.
 

5th Sunday after Easter

Hemelvaarts-dag.

DE COLLECT.

GEEF, smeeken wij U, almagtige God! dat, gelijk wij gelooven, dat uw ééniggeboren Zoon, onze Heer Jezus Christus, is opgevaren ten hemel; wij ook alzoo met ons hart en verstand derwaarts mogen opklimmen, en aldaar gedurig met hem verkeeren, die met U en den Heiligen Geest, een éénig God, leeft en regeert, in eeuwigheid. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Hand. i. 1-11.

HET EVANGELIE.
Mark xvi. 14-20.
 

Ascension Day

Zondag na Hemelvaarts-dag.

DE COLLECT.

O GOD, Koning der eere! die uwen éénigen Zoon Jezus Christus met groote zegepraal hebt verhoogd tot uw Koningrijk in den hemel; wij smeeken U, laat ons niet zonder troost, maar zend ons, om ons te vertroosten, uwen Heiligen Geest, en verhoog ons tot dezelfde plaats, werwaarts onze Zaligmaker Christus ons is voorgegaan, die met U en den Heiligen Geest, een éénig God, leeft en regeert, in eeuwigheid. Amen.

DE ZENDBRIEF.
1 Petr. iv. 7-11.

HET EVANGELIE.
Joh. xv. 26, en een gedeelte van Hoofdstuk xvi-4.
 

Sunday after Ascension
Pinkster-Zondag.

DE COLLECT.

O GOD! die de harten van uw geloovig volk omtrent dezen tijd hebt onderwezen, door . hun het licht van uwen Heiligen Geest toe te zenden; verleen ons door denzelven Geest een regt verstand in alle dingen, en dat wij ons steeds verheugen mogen in zijne heilige vertroosting; door de verdiensten van Christus Jezus, onzen Zaligmaker, die met U, in éénheid met denzelven Geest, een éénig God, leeft en regeert, in eeuwigheid. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Hand. ii. 1-11.

HET EVANGELIE.
Joh. xiv. 15-31.
 

Whit-Sunday
(Pentecost)

Pinkster-Mondag

O GOD! die de harten van uw geloovig volk omtrent dezen tijd hebt onderwezen, door . hun het licht van uwen Heiligen Geest toe te zenden; verleen ons door denzelven Geest een regt verstand in alle dingen, en dat wij ons steeds verheugen mogen in zijne heilige vertroosting; door de verdiensten van Christus Jezus, onzen Zaligmaker, die met U, in éénheid met denzelven Geest, een éénig God, leeft en regeert, in eeuwigheid. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Hand. x. 34-48.

HET EVANGELIE.
Joh. iii. 16-21.
 

Monday in Whitsun-Week

Pinkster-Dingsdag

O GOD! die de harten van uw geloovig volk omtrent dezen tijd hebt onderwezen, door . hun het licht van uwen Heiligen Geest toe te zenden; verleen ons door denzelven Geest een regt verstand in alle dingen, en dat wij ons steeds verheugen mogen in zijne heilige vertroosting; door de verdiensten van Christus Jezus, onzen Zaligmaker, die met U, in éénheid met denzelven Geest, een éénig God, leeft en regeert, in eeuwigheid. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Hand. viii. 14-17.

HET EVANGELIE.
Joh. x. 1-10.
 

Tuesday in Whitsun-Week
Drieëenheids-Zondag.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE en eeuwige God! die ons, uwen dienaren, de genade verleend hebt, dat wij door de belijdenis eens waren geloofs, de heerlijkheid der eeuwige Drieëenheid erkennen, en in de magt der Goddelijke Majesteit de Eenheid aanbidden; wij smeeken U, wil Gij ons standvastig in dit geloof bewaren, en ons steeds tegen allen tegenspoed beschermen, Gij die, als een éénig God, leeft en regeert, in eeuwigheid. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Openb. iv. 1-11.

HET EVANGELIE.
Joh. iii. 1-15.
 

Trinity Sunday
De eerste Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

O GOD! die de sterkte zijt van allen, die op U vertrouwen, neem genadig onze gebeden aan; en daar wij, wegens de zwakheid onzer sterfelijke natuur, niets goeds vermogen zonder U, zoo verleen ons den bijstand uwer genade, opdat wij, door het onderhouden uwer geboden, beide in wil en werk U behagen mogen; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
1 Joh. iv. 7-21.

HET EVANGELIE.
Luk. xvl. 19-31.
 

1st Sunday after Trinity
De tweede Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

O HEER! die nimmer nalaat hen te helpen en te leiden, die Gij in uwe standvastige vreeze en liefde opkweekt; wij smeeken U, neem ons onder de bescherming uwer goede voorzienigheid, en werk in ons eene bestendige vrees en liefde voor uwen heiligen naam; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
I Joh. iii. 13-24.

HET EVANGELIE.
Luk. xiv. 16-24.
 

2nd Sunday after Trinity
De derde Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

O HEER! wij smeeken U, ons genadiglijk te hooren; en geef, dat wij, wien gij eene hartelijke begeerte tot bidden hebt gegeven, door uwe magtige hulp in alle gevaren en tegenheden mogen beschermd en vertroost worden; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
I Petr. v. 5-11.

HET EVANGELIE.
Luk. xv. 1-10.
 

3rd Sunday after Trinity
De vierde Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

O GOD! beschermer van allen, die op U vertrouwen, zonder wien niets sterk, niets heilig is; vermeerder en vermenigvuldig uwe ontferming over ons, opdat wij, U tot onzen bestuurder en leidsman hebbende, zoo mogen wandelen door de dingen, die tijdelijk zijn, dat wij ten laatste niet verliezen de dingen, die eeuwig zijn. Verleen dit, O hemelsche Vader! om Jezus Christus, onzes Heeren wil. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Rom. viii. 18-23.

HET EVANGELIE.
Luk. vi. 36-42.
 

4th Sunday after Trinity
De vijfde Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

GEEF, O Heer! smeeken wij U, dat de loop dezer wereld door uw bestuur z66 in vrede worde geregeld,dat uwe Kerk U met vreugde moge dienen in alle godvruchtige gerustheid; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
1 Petr. iii. 8-15.

HET EVANGELIE.
Luk. v. 1-11.
 

5th Sunday after Trinity
De zesde Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

O GOD! die voor hen, die U liefhebben, zulke heerlijke dingen hebt bereid, dat zij des menschen verstand te boven gaan; stort in onze harten zulk eene liefde tot U uit, dat wij, U boven alle dingen liefhebbende, uwe beloften mogen verkrijgen, die al wat wij kunnen begeeren verre overtreffen j door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Rom. vi. 3-11.

HET EVANGELIE.
Matth. v. 20-26.
 

6th Sunday after Trinity
De zevende Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

HEER van alle magt en sterkte! die de oorsprong en gever aller goede ga ven zijt; plant de liefde tot uwen heiligen naam in onze harten, vermeerder in ons ware godsdienst, voed in ons alles goeds, en bewaar ons bij hetzelve naar uwe groote goedertierenheid; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Rom. vi. 19-23.

HET EVANGELIE.
Mark. viii. 1-9.
 

7th Sunday after Trinity
De achtste Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

O GOD! wiens onfeilbare Voorzienigheid alle dingen, beide in den hemel en op aarde, bestiert; wij smeeken U ootmoedig, verwijder van ons alles, wat ons schaden kan, en schenk ons, wat ons nuttig is; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Rom. viii. 12-17.

HET EVANGELIE.
Matth. vii. 15-21.
 

8th Sunday after Trinity
De negende Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

VERLEEN ons, O Heer! smeeken wij U, den geest van altijd te bedenken en te doen, wat regt is; opdat wij, die zonder U niets goeds kunnen verrigten, door U bekwaam gemaakt mogen worden, om overeenkomstig uwen wil te leven; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
1 Cor. x. 1-13.

HET EVANGELIE.
Luk. xvi. 1-9.
 

9th Sunday after Trinity
De tiende Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

MOGTEN uwe ooren, O Heer! genadiglijk voor de gebeden uwer ootmoedige dienaren open zijn; en opdat zij hunne gebeden verkrijgen mogen, zoo doe hen om datgene vragen, wat U welbehagelijk is; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
1 Cor. xii. 1-11.

HET EVANGELIE.
Luk. xix. 41-47.
 

10th Sunday after Trinity
De elfde Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

O GOD! die uwe almogendheid allermeest openbaart in het betoonen van goedertierenheid en barmhartigheid; verleen ontfermend aan ons zulk eene mate van uwe genade, dat wij, den weg uwer geboden loopende, uwe genadebeloften mogen verkrijgen, en deelgenooten gemaakt worden van uwe hemelsche schatten; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
1 Cor. xv. 1-11.

HET EVANGELIE.
Luk. xviii. 9-14.
 

11th Sunday after Trinity
De twaalfde Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE en eeuwige God! die altoos meer gereed zijt om te hoeren, dan wij om te bidden, en gewoon meer te geven, dan wij of begeeren of verdienen; wij bidden U, stort over ons den overvloed uwer ontferming uit; ons alles vergevende, waardoor ons geweten verontrust wordt, en ons al dat goede schenkende, hetwelk wij niet waardig zijn te vragen, dan door de verdiensten en de tusschenkomst van uwen Zoon Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
2 Cor. iii. 4-9.

HET EVANGELIE.
Mark. vii. 31-37.
 

12th Sunday after Trinity
De dertiende Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE en goedertieren God! door wiens gave alleen het komt, dat uw geloovig volk U getrouwen welbehagelijk dient; geef, smeeken wij U, dat wij in dit leven U zóó getrouwelijk mogen dienen, dat wij ten laatste uwe hemelsche beloften onfeilbaar verwerven; door de verdiensten van Jezus Christus, onnzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Gal. iii. 16-22.

HET EVANGELIE.
Luk. x. 23-37.
 

13th Sunday after Trinity
De veertiende Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE en eeuwige God! geef ons vermeerdering van geloof, hoop en liefde; en opdat wij mogen verkrijgen hetgeen Gij belooft, zoo doe ons beminnen hetgeen Gij beveelt; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Gal. v. 16-24.

HET EVANGELIE.
Luk. xvii. 11-19.
 

14th Sunday after Trinity
De vijftiende Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

BEWAAR, smeeken wij U, o Heer! uwe Kerk door uwe voortdurende ontferming; en daar des menschen zwakheid zonder U vallen moet, behoed ons steeds door uwe hulp voor alles, wat ons schadelijk is, en leid ons tot alles, wat aan onze zaligheid bevorderlijk is; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Gal. vi. 11-18.

HET EVANGELIE.
Matth. vi. 24-34.
 

15th Sunday after Trinity
De zestiende Zondag na dien van Drieëenheid.

HET GEBED.

O HEER! wij smeeken U, laat uwe bestendige barmhartigheid uwe Kerk reinigen en beschermen; en dewijl zij zonder uwen bijstand niet in veiligheid kan blijven bestaan, zoo behoud haar voor immer door uwe hulp en goedheid; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Efez. iii. 13-21.

HET EVANGELIE.
Luk. vii. 11-17.
 

16th Sunday after Trinity
De zeventiende Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

O HEER! wij bidden U, dat uwe genade ons altoos voorkomen en volgen moge, en doe ons aanhoudend ijverig zijn in alle goede werken; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Efez. iv. 1-6.

HET EVANGELIE.
Luk. xiv. 1-11.
 

17th Sunday after Trinity
De achttiende Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

O HEER! wij smeeken U, verleen uw volk de genade, om de verzoekingen der wereld, des vleesches en des duivels te wederstaan, en met zuivere harten en gemoederen, U den éénigen God te volgen; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
1 Cor. i. 4-8.

HET EVANGELIE.
Matth. xxli. 34-46.
 

18th Sunday after Trinity
De negentiende Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

O GOD! daar wij zonder U niet in staat zijn U te behagen; geef genadiglijk, dat uw Heilige Geest in alle dingen onze harten besture en regere; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Efez. iv. 17-32.

HET EVANGELIE.
Matth. ix. 1-8.
 

19th Sunday after Trinity
De twintigste Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

O ALMAGTIGE en barmhartige God! behoed ons, naar uwe milde goedheid, smeeken wij U, voor alles, wat ons benadeelen kan; opdat wij, beide naar ligchaam en ziel bereid zijnde, blijmoedig mogen volbrengen, wat gij gedaan wilt hebben; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Efez. v. 15-21.

HET EVANGELIE.
Matth. xxii. 1-14.
 

20th Sunday after Trinity
De eenentwintigste Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

VERLEEN, smeeken wij U, barmhartige God! aan uw geloovig volk vergiffenis en: vrede, opdat zij gereinigd mogen worden van al hunne zonden, en U mogen dienen met een gerust gemoed; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Efez. vi. 10-20.

HET EVANGELIE.
Joh. iv. 46-54.
 

21st Sunday after Trinity
De tweeëntwintigste Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

O HEER! wij smeeken U, bewaar uwe huisgenooten, de Kerk, in eene gedurige godsvrucht; opdat zij, door uwe bescherming, van alle tegenspoeden bevrijd en godvruchtiglijk overgegeven blijve aan uwe dienst in goede werken, tot roem van uwen naam; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Fil. i. 3-11.

HET EVANGELIE.
Matth. xviii. 21-35.
 

22nd Sunday after Trinity
De drieëntwintigste Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

O GOD! onze toevlugt en onze sterkte, die de oorsprong van alle godsvrucht zijt; wees bereid, smeeken wij u, om de godvruchtige gebeden uwer' Kerk te hoeren, en geef, dat wij alles, wat wij geloovig van U bidden, krachtiglijk mogen verkrijgen; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Fil. iii. 17-21.

HET EVANGELIE.
Matth. xxii. 15-22.
 

23rd Sunday after Trinity
De vierentwintigste Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

O HEER! wij smeeken U, spreek uw volk van hunne misdaden vrij; opdat wij allen door uwe milde goedheid mogen losgemaakt worden van de banden dier zonden, die wij door onze zwakheid begaan hebben; geef dit, O hemelsche Vader! om den wil van Jezus Christus, onzen gezegenden Heer en Zaligmaker. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Col. i. 3-12.

HET EVANGELIE.
Matth. ix. 18-26.
 

24th Sunday after Trinity
De vijfentwintigste Zondag na dien van Drieëenheid.

DE COLLECT.

WEK den wil op, smeeken wij U, O Heer! van uw geloovig volk; opdat zij, de vrucht van goede werken overvloediglijk voortbrenggende, door U rijkelijk beloond mogen worden; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Jer. xxiii. 5-8.

HET EVANGELIE.
Joh. vi. 5-14.

Zoo er meer Zondag mogten zijn vóór den Zondag van Advent, dan zal de Dienst van sommige dier Zondagen, melke na Epifanie overgeslagen zijn, worden ingevoegd ter aanvulling van zoo vele als hier ontbreken. En, zoo er minder mogten zijn, kunnen die, welke te veel zijn, worden. overgeslagen: met dien verstande, dat deze laatste Collect, Zendbrief en Evangelie altoos gebruikt moeten worden op den Zondag naast vóór Advent.
 

25th Sunday after Trinity

St. Andreas-Dag.

DE COLLECT

ALMAGTIGE GOD! die zoodanige genade aan uwen heiligen Apostel Andreas geschonken hebt, dat hij gereedelijk de roeping van uwen Zoon Jezus Christus gehoorzaamde en hem zonder uitstel volgde; verleen ons allen de genade, dat wij, geroepen zijnde door uw heilig Woord, terstand ons zelven gehoorzaam mogen overgeven, om uwe heilige geboden te vervullen; door denzelven Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Rom. x. 9-21.

HET EVANGELIE.
Matth. iv. 18-22.
 

St. Andrew's Day
St. Thomas de Apostel.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE en eeuwiglevende God! die tot meerdere bevestiging des geloofs toeliet, dat uw heilige Apostel Thomas twijfelde aan de opstanding van uwen Zoon; verleen ons, zoo volkomen, en zonder eenige twijfeling, in uwen Zoon Jezus Christus te gelooven, dat ons geloof nimmer in uwe oogen bestraffelijk moge wezen. Hoor ons, O Heer! door denzelven Jezus Christus, wien met U en den Heiligen Geest zij alle eer en heerlijkheid, nu en tot in eeuwigheid. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Efez. ii. 19-22.

HET EVANGELIE.
Joh. xx. 24-31.
 

St. Thomas
De Bekeering van den H. Paulus.

DE COLLECT.

O GOD! die, door de prediking van den gezegenden Apostel Paulus, het licht van het Evangelie hebt doen schijnen over de wereld; geef, smeeken wij U, dat wij, aan zijne wondervolle bekeering gedachtig, onze dankbaarheid aan U voor dezelve mogen doen blijken, door de heilige leer te volgen, welke hij voordroeg; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Hand. ix. 1-22.

HET EVANGELIE.
Matth. xix. 27-30.
 

Conversion of St. Paul
DE VOORSTELLING VAN CHRISTUS IN DEN TEMPEL, GEWOONLIJK GENAAMD

De Reiniging der heilige Maagd Maria.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE en eeuwiglevende God! wij smeeken uwe Majesteit ootmoedig, dat, gelijk uw ééniggeboren Zoon, op dezen dag, in de zelfstandigheid van ons vleesch, in den tempel is voorgesteld, wij ook u mogen worden voorgesteld met zuivere en gereinigde harten, door denzelven uwen Zoon Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Mal. iii. 1-5.

HET EVANGELIE.
Luk. ii. 22-40.
 

Purification of St. Mary the Virgin
St. Matthias-Dag.

DE COLLECT.

O ALMAGTIGE God! die, in de plaats van den verrader Judas, uwen getrouwen dienstknecht Matthias hebt verkoren, om één van het getal der twaalf Apostelen te zijn; geef dat uwe Kerk, altoos bewaard voor valsche Apostelen, door getrouwe en ware herders moge bestuurd en geleid worden; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Hand. i. 15-26.

HET EVANGELIE.
Matth. xi. 25-30.
 

 
Boodschap der gezegende Maagd Maria.

DE COLLECT.

WIJ smeeken U, O Heer! stort uwe genade uit in onze harten; opdat, gelijk wij door de boodschap van eenen Engel de menschwording van uwen Zoon Jezus Christus vernomen hebben, wij ook door zijn kruis en lijden tot de heerlijkheid zijner opstanding mogen gebragt worden; door denzelven Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Jes. vii. 10-15.

HET EVANGELIE.
Luk. i. 26-38.
 

Annunciation of the Virgin Mary
St. Markus-Dag.

DE COLLECT.

O ALMAGTIGE God! die u we heilige Kerk onderwezen hebt door de hemelsche leer van uwen Evangelist Markus; geef ons de genade, dat wij niet, als kinderen, omgevoerd mogen worden met allen wind van ijdele-leer, maar dat wij bevestigd mogen worden in
de waarheid van uw heilig Evangelie; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Efez. iv. 7-16.

HET EVANGELIE.
Joh. xv. 1-11.
 

St. Mark
St. Filippus en St. Jacobus-Dag.

DE COLLECT.

O ALMAGTIGE God! wien regt te kennen het eeuwige leven is; verleen ons, dat wij uwen Zoon Jezus Christus volkomen mogen kennen, als den weg, de waarheid en het leven; opdat wij, de voetstappen volgende van uwe heilige Apostelen Filippus en Jacobus, met vasten voet den weg betreden mogen, die ten eeuwigen leven leidt; door denzelven uwen Zoon Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Jac. i. 1-12.

HET EVANGELIE.
Joh. xiv. 1-14.
 

St. Philip & St. James
St. Barnabas de Apostel.

DE COLLECT.

O HEER, almagtige God! die uwen heiligen Apostel Barnabas met buitengewone gaven van uwen Heiligen Geest hebt begiftigd; wij smeeken U, laat ons niet ontbloot zijn van uwe menigvuldige gaven, noch ook van de genade, om van dezelve altoos gebruik te maken tot uwe eer en heerlijkheid; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Hand. xi. 22-30.

HET EVANGELIE.
Joh. xv. 12-16.
 

St. Barnabas
St. Johannes den Dooper's Dag.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE God! door wiens voorzienigheid uw knecht Johannes de Dooper wonderbaar geboren en gezonden is, om uwen Zoon, onzen Zaligmaker, den weg te bereiden, door de prediking der bekeering; doe ons zijne leer en heilig leven zóó navolgen, dat wij volgens zijne prediking in waarheid ons bekeeren; en naar zijn voorbeeld standvastig de waarheid spreken, vrijmoedig de goddeloosheid bestraffen, en geduldig lijden voor de zaak der waarheid; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Jes. xl. 1-11.

HET EVANGELIE.
Luk. i. 57-80.
 

St. John the Baptist
St. Petrus-Dag.

DE COLLECT.

O ALMAGTIGE God! die door uwen Zoon Jezus Christus aan uwen heiligen Apostel Petrus vele uitstekende gaven hebt geschonken, en hem ernstelijk bevolen hebt uwe kudde te weiden; doe, smeeken wij U, alle Bisschoppen en Herders uw heilig Woord naarstiglijk verkondigen, en het volk hetzelve gehoorzaam volgen, opdat zij de kroon der eeuwige heerlijkheid mogen verkrijgen; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Hand. xii. 1-11.

HET EVANGELIE.
Matth. xvi. 13-19.
 

St. Peter
St. Jacobus de Apostel.

DE COLLECT.

GEEF, O ontfermende God! dat, gelijk uw heilige Apostel Jacobus, zijnen vader en alles wat hij had verlatende, zonder uitstel gehoorzaam was aan de roepstem van uwen Zoon Jezus Christus, en hem volgde; wij ook, alle wereldsche en vleeschelijke begeerlijkheden verzakende, altoos bereid mogen zijn tot het opvolgen van uwe heilige geboden; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Hand. xi. 27, en een gedeelte van Hoofdst. xii-3.

HET EVANGELIE.
Matth. xx. 20-28.
 

St. James the Apostle
St. Bartholomeüs de Apostel.

DE COLLECT.

O ALMAGTIGE en eeuwige God! die uwen heiligen Apostel Bartholomeus de genade gaaft, om uw Woord waarlijk te gelooven en te prediken; verleen, smeeken wij u, aan uwe Kerk, dat Woord lief te hebben hetwelk hij geloofde, en hetzelve beide te prediken en aan te nemen; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Hand. v. 12-16.

HET EVANGELIE.
Luk. xxii. 24-30.
 

St. Bartholomew
St. Mattheüs de Apostel.

DE COLLECT.

O ALMAGTIGE God! die, door uwen gezegenden Zoon, Mattheüs van de ontvangst van den tol afriept om een Apostel en Evangelist te zijn; verleen ons genade, om alle hebzuchtige begeerten en ongeregelde liefde tot rijkdommen te verzaken, en denzelven uwen Zoon Jezus Christus te volgen, die met U en den Heiligen Geest, een éénig God, leeft en regeert, in eeuwigheid. Amen.

DE ZENDBRIEF.
2 Cor. iv. 1-6.

HET EVANGELIE.
Matth. ix. 9-13.
 

 
St. Michaël en alle Engelen.

DE COLLECT.

O EEUWIGE God! die de diensten der Engelen en menschen hebt geregeld en bepaald in eene wonderbare orde; geef genadiglijk, dat, gelijk uwe heilige Engelen U altoos dienen in den hemel, zij ook door uw bestel ons mogen te hulpe komen en beschermen op aarde; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Openb. xii. 7-13.

HET EVANGELIE.
Matth. xviii. 1-10.
 

St. Michael & All Angels
St. Lukas de Evangelist.

DE COLLECT.

ALMAGTIGE God! die Lukas den Geneesheer, dien het Evangelie roemt, geroepen hebt, om een Evangelist en Geneesheer der ziel te zijn; moge het U behagen, dat door de heilzame geneesmiddelen der leer, door hem ons overgeleverd, al de krankheden onzer zielen mogen genezen worden; door de verdiensten van uwen Zoon, Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
2 Tim. iv. 5-15.

HET EVANGELIE.
Luk. x. 1-7.
 

St. Luke
St. Simon en St. Judas, de Apostelen.

DE COLLECT.

O ALMAGTIGE God! die uwe Kerk gebouwd hebt op het fondament der Apostelen en Profeten, waarvan Jezus Christus zelf de uiterste hoeksteen is; verleen ons, dat wij door hunne leer zóó te zamen verbonden mogen zijn in éénheid des geestes, dat wij opgebouwd worden tot eenen heiligen, U welbehagelijken tempel; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

DE ZENDBRIEF.
Jud. 1-8.

HET EVANGELIE.
Joh. xv. 17-27.

St. Simon & St. Jude
Aller Heiligen-Dag.

DE COLLECT.

O ALMAGTIGE God! die uwe uitverkorenen tot ééne gemeenschap en vereeniging hebt zamengevoegd, in het verborgen ligchaam van uwen Zoon Jezus Christus, onzen Heer; verleen ons genade, om uwe gezegende Heiligen in allen deugdzamen en godzaligen wandel zóó na te volgen, dat wij mogen komen tot die onuitsprelijke vreugde, welke Gij voor hen, die U in opregtheid liefhebben, bereid hebt; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

VOOR DEN ZENDBRIEF.
Openb. vii. 2-12.

HET EVANGELIE.
Matth. v. 1-12.

 

 

Return to the 1662 Book of Common Prayer in Dutch

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld