The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Het Boek van het Algemeen Gebet (1662)
The 1662 Book of Common Prayer in Dutch

 

DE LITANIE.

Hier volgt de LITANIE, of het Algemeen Gebed, om, gezongen of gezegd te worden. na het Morgengebed op Zondagen, Woensdagen en Vrijdagen, en op andere tijden, wanneer zulks door den" Ordinarius zal bevolen worden,

O GOD de Vader, in de heel- melen: ontferm U over ons, ellendige zondaren.
    O God de Vader, in de heel melen: ontferm. U over ons, ellendige zondaren.

   O God de Zoon, Verlosser der wereld: ontferm U over ons, ellendige zondaren.
    O God de Zoon, Verlosser der wereld: ontferm U over ons, ellendiqe zondaren;

    O God de Heilige Geest, uitgaande van den Vader en; den Zoon: ontferm U over ons, ellendige zondaren.
    O God de Heilige Geest, uitgaande van den Vader en den Zoon: ontferm. U over ons, ellendige zondaren.

   O heilige, volzalige en heerlijke Drieëenheid, drie personen en één God: ontferm U over ons, ellendige zondaren.
    O heilige, volzalige en heerlijke Drieëenheid, drie personen en één God: ontferm U over ons, ellendige zondaren.

    Gedenk niet, Heer! onzer overtredingen, noch der overtredingen onzer vaderen; en neem Gij geene wrake over onze zonden: spaar ons, o Heer! spaar uw volk, dat Gij verlost hebt met uw dierbaar bloed, en wees niet eeuwiglijk toornig over ons.
    Spaar ons, o Heer!

    Van alle kwaad en onheil; van zonde,van de listen, en aanvallen des duivels; van uwen toorn, en van de eeuwige verdoemenis,
    Verlos ons, o Heer!

    Van alle verblinding des harten; van hoogmoed, ijdele eer en schijnheiligheid; van nijd, haat, en kwaadheid, en alle liefdeloosheid,
    Verlos ons, o Heer!

    Van ontucht en alle andere doodelijke zonde; en van alle verleidingen der wereld, des vleesches en des duivels,
    Verlos ons, o Heer!

    Van onweder en storm; van plagen, pest en hongersnood; van oorlog en moord, en van eenen plotselingen dood,
    Verlos ons, o Heer!

    Van alle oproer, geheime zamenzwering en opstand; van alle valsche leer, ketterij en scheuring; van verharding des harten en verachting van uw Woord en gebod,
    Verlos ons, o Heer!

    Door de verborgenheid uwer heilige menschwording; door uwe heilige geboorte en besnijdenis; door uwen doop,uw vasten en uwe verzoeking,
    Verlos ons, o Heer!

    Door uwen zielsangst en uw bloedig zweet; door uw kruis en lijden ; door uwen dierbaren dood en uwe begrafenis; door uwe heerlijke opstanding en hemelvaart; en door de komst van den Heiligen Geest,
    Verlos ons, o Heer!

    In alle tijden van wederwaardigheid; in alle tijden van welvaart; in de ure des doods en in den dag des oordeels,
    Verlos ons, o Heer!
 

The Litany

    Wij zondaren smeeken U, ons te verhooren, o Heere God! en dat het U moge behagen, uwe heilige algemeene Kerk op den regten weg te leiden en te besturen;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, uwe dienares VICTORIA, onze geëerbiedigde Koningin en Regeerster, in de ware aanbidding van U, ingeregtigheid en heiligheid des levens, te bewaren en te bevestigen;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, haar hart in geloof, vreeze en liefde voor U te besturen, en dat zij te allen tijde haar vertrouwen op U stellen, en altijd uwe eer en heerlijkheid zoeken moge;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, haar verdediger en beschermer te zijn, haar de overwinning gevende over al hare vijanden;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, den Prins Albert, Albert Prins van Wallis, en het geheele Koninklijke Huis te zegenen en te bewaren;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, alle Bisschoppen, Priesters en Diakenen te bestralen met ware kennis en regt verstand van uw Woord; en dat zij dool' hunne prediking en levenswandel beide hetzelve verbreiden, en dien overeenkomstig voor oogen stellen mogen;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, den hoogen Raad en den geheelen Adel toe te rusten met genade, wijsheid en verstand;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, de Overheden te zegenen en te bewaren, haar genade verleenende,om het regt uit te oefenen en de waarheid te handhaven;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, al uw volk te zegenen en te bewaren;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, aan alle volken eensgezindheid, vrede en eendragt te schenken;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, onze harten te neigen, om U lief te hebben en te vreezen, en naarstiglijk naar uwe geboden te leven;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, aan al uw volk wasdom in genade te verleen en, opdat het ootmoedig uw woord hoore, hetzelve met ware toegenegenheid ontvange en vruchten des Geestes voortbrenge;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, zoo velen er verdwaald en verleid zijn, op den weg der waarheid terug te brengen;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, de staanden te bevestigen; en de kleinmoedigen te vertroosten en te helpen; en de gevallenen op te rigten; en eindelijk Satan onder onze voeten te vertreden;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, allen, die zich bevinden in gevaar, nood en wederwaardigheid, te beschermen, te helpen en te vertroosten;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, allen, die te land of te water reizen, alle vrouwen, die in barensnood zijn, alle zieken en jonge kinderen te bewaren; en U over alle gevangenen en slaven te ontfermen;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, alle wee zen en weduwen, alle verlatenen en verdrukten, te beschermen en te verzorgen;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, U over alle menschen te ontfermen;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, onzen vijanden, vervolgers en lasteraars te vergeven, en hunne harten te veranderen;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, de goede vruchten der aarde te geven en te bewaren tot ons gebruik, opdat wij ze ter regter tijd mogen genieten;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!

    Dat het U moge behagen, ons ware bekeering te schenken; al onze zonden, nalatigheden en onwetendheden te vergeven; en ons de genade van uwen Heiligen Geest te verleenen, opdat wij ons leven overeenkomstig uw heilig Woord mogen verbeteren;
    Wij smeeken U, verhoor ons, o Heer!
 

 

    Zoon van God: wij smeeken U, verhoor ons.
    Zoon van God: wij smeeken U, verhoor ons.
    O Lam Gods: dat de zonden der wereld wegneemt;
    Geef ons uwen vrede.
    O Lam Gods: dat de zonden der wereld wegneemt;
    Ontferm U onzer.
    O Christus! verhoor ons.
    O Christus! verhoor ons.
    Heer! ontferm U onzer.
    Heer! ontferm U onzer.
    Christus! ontferm U onzer.
    Christus! ontferm U onzer.
    Heer! ontferm U onzer.
    Heer! ontferm U onzer.

Dan zal de Priester. en de gemeente met hem, het Gebed des Heeren zeggen, 
 

 

ONZE Vader, die in de hemelen zijt! Uw naam worde geheiligd. Uw koningrijk kome. Uw wil geschiede, Gelijk in den hemel, zoo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijksch brood. En vergeef ons onze schulden, Gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, Maar verlos ons van den booze. Amen.

    Priester. O Heer! doe ons niet naar onze zonden.
    Antw. En vergeld ons niet naar onze ongeregtigheden.

Laat ons bidden.

O GOD, barmhartige Vader! die de verzuchtingen van een gebroken hart, noch het verlangen der treurenden versmaadt; wees in ontferming met ons bij de gebeden, die wij voor U uitstorten in al onze nooden en tegenspoeden, wanneer zij ons ook drukken; en verhoor ons genadiglijk, dat al het kwaad, door 's duivels of 's menschen listigheid tegen ons in het werk gesteld, verijdeld, en door uwe weldadige Voorzienigheid afgewend worde; opdat wij, uwe dienaren, dool' geene vervolgingen beschadigd, U steeds in uwe heilige Kerk mogen danken; door Jeezus Christus, onzen Heer.
    O Heer! sta op, help ons, en verlos ons om uws naams wil.

O GOD! met onze ooren hebben wij gehoord, en onze vaderen hebben ons bekend gemaakt de heerlijke daden, die Gij in hunne dagen gewrocht hebt,en in oude tijden vóór hen.
    O Heer! sta op,help ons, en verlos ons, U ter eere.
    Eere zij den Vader, en den Zoon: en den Heiligen Geest;
    Antw. Gelijk het was in den beginne, nu is, en altoos zijn zal: in alle eeuwigheid. Amen.
    Bescherm ons tegen onze vijanden, o Christus!
    Zie genadiglijk op onze droefenissen neder.
    Aanschouw met mededoogen de bekommeringen onzer harten.
    Vergeef ontfermend de zonden van uw volk.
    Verhoor goedgunstig en barmhartig onze gebeden.
    O Zone Davids! ontferm. U onzer.
    Wil ons nu en altijd verhooren, o Christus!
    Verhoor ons genadig, o Ohristus! verhoor ons genadig, o Heere Christus!

    Priester. O Heer! laat uwe goedertierenheid over ons worden getoond.
    Antw. Gelijk wij ons vertrouwen stellen op U.

Laat ons bidden,

WIJ bidden U ootmoedig, o Vader! in ontferming op onze zwakheden neder te zien; en wend, om de eer uws naams, al het kwade van ons af, dat wij zoo regtvaardig verdiend hebben; en geef, dat wij in al onze nooden onze hoop en ons vertrouwen geheel op uwe barmhartigheid stellen, en U steeds in heiligheid en reinheid des levens dienen, tot uwe eer en heerlijkheid; door onzen éénigen Middelaar en Voorspraak, Jezus Christus, onzen Heer. Amen.
 

Lord's Prayer

EEN GEBED VAN DEN H. CHRYSOSTOMUS.

ALMAGTIGE God! die ons heden de genade bewezen hebt, dat wij, eendragtig te zamen vereend, onze gebeden tot U mogen opofferen, en die belooft, dat, waar er twee of drie in uwen naam vergaderd zijn, Gij hunne gebeden verhooren zult; vervul nu, o Heer! de begeerten en smeekingen uwer dienaren, als meest tot hun heil verstrekken kan; en verleen ons in deze wereld de kennis uwer waarheid, en in de toekomende het eeuwige leven. Amen.

II. CORINTHE, XIII.

DE genade van onzen Heel' Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij altoos met ons allen. Amen.

Hier eindigt de LITANIE.

Prayer of St. Chrysostom

 

Return to the 1662 Book of Common Prayer in Dutch

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld