The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Het Boek van het Algemeen Gebet (1662)
The 1662 Book of Common Prayer in Dutch

 

GEBEDEN EN DANKZEGGINGEN,

BIJ ONDERSCHEIDEN GELEGENHEDEN,

Om Vóór de twee slotgebeden der Litanie, of van het Morgen- en Avondgebed, gebruikt te worden.


 
Prayers & Thanksgivings

GEBEDEN.

Om Regen.

O GOD, hemelsche Vader! t die door uwen Zoon Jezus Christus aan allen, die uw 3 koningrijk en deszelfs geregtigheid zoeken, alles hebt beloofd, wat tot hun ligchamelijk onderhoud dienstig is; zend ons, smeeken wij U, in dezen, onzen nood, zulk eenen gematigden regen, dat wij de vruchten der aarde tot onze verkwikking en tot uwe eer ontvangen mogen; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.
 

Prayers

For Rain

Om schoon Weder.

O HEER, almagtige God! die eenmaal om de zonden der menschen, met behoud van slechts acht personen, de geheele wereld in het water liet omkomen, en naderhand beloofdet, naar uwe groote ontferming, dezelve nimmer weder zóó te verdelgen; wij smeeken U ootmoedig, dat, ofschoon wij door onze ongeregtigheden de plaag van regen en overstrooming regtvaardig verdiend hebben, Gij echter, na ware bekeering, ons zulk weder wilt geven, dat wij de vruchten der aarde ter regter tijd mogen ontvangen; en leeren zoo wel door uwe tuchtiging ons leven te verbeteren, als voor uwe goedertierenheid U lof en heerlijkheid toe te brengen; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.
 

For fair Weather

In tijd van Duurte en Hongersnood.

O GOD, hemelsche Vader! door wien de regen nederdaalt, de aarde rijk is in vruchten, de landdieren groeijen en de visschen vermenigvuldigen; aanschouw, smeeken wij U, de ellende van uw volk; en geef, dat de schaarschheid en duurte, waarmede wij thans met regt om onze zonden bezocht worden, door uwe ontferming goedgunstig in ruimte en overvloed veranderd worden; ter liefde van Jezus Christus, onzen Heer, wien met U en den Heiligen Geest zij alle eer en heerlijkheid, nu en eeuwiglijk. Amen.

Of dit.

O GOD, barmhartige Vader! die ten tijde van Elisa, den Profeet, in Samaria onverwachts eene groote schaarschheid en duurte in volheid en overvloed veranderdet; ontferm U over ons, opdat wij, die thans met dezelfde bezoeking om onze zonden gestraft worden, even zulk eene tijdige uitkomst mogen vinden Geef wasdom aan de vruchten des velds, door uwen hemelschen zegen; en dat wij, uwer milde goedheid deelachtig, het ontvangene gebruiken mogen tot uwe eer, tot hulpbetooning aan noodlijdenden, en tot ons eigen nut; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.
 

In time of Dearth & Famine

In tijd van Oorlog en Oproer.

O ALMAGTIGE God! Koning aller koningen en Bestuurder aller dingen, wiens magt geen schepsel wederstaan kan, wien het regtmatig toekomt, zondaren te straffen, en hun, die zich opregt bekeeren, genade te bewijzen; wij smeeken U ootmoedig, red en verlos ons uit de handen onzer vijanden; verneder hunnen hoogmoed, beteugel hunne boosheid, en verijdel hunne aanslagen; opdat wij, gewapend met uwe bescherming, voor altoos mogen bewaard worden voor alle gevaren, om U te verheerlijken, die alleen de overwinning geeft; om de verdiensten van uwen éénigen Zoon, Jezus Christus, onzen Heer. Amen.
 

In time of War & Tumults

In tijd van algemeene Pest of Ziekte.

O ALMAGTIGE God! die, in uwen toorn, over uw eigen volk eene plaag uitzondt in de woestijn, omdat het zich hardnekkig tegen Mozes en Aäron verzet had; en die ook, ten tijde van koning David, zeventig duizend man door de pest liet vallen, en nogtans, uwer ontferming gedachtig, het overblijfsel spaardet; ontferm U over ons, ellendige zondaren, die nu met zware ziekte en sterfte bezocht worden; opdat, gelijk Gij toen een zoenoffer aangenomen hebt, en den verwoestenden Engel bevel gaaft het straffen te staken, het U ook nu behage, deze plaag en schrikkelijke ziekte van ons af te wenden; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.
 

In time of any common Plague or Sickness

In de Quatemper weken, dagelijks te zeggen door degenen, die tot de Heilige Dienst zullen toegelaten morden.

ALMAGTIGE God, onze hemelsche Vader! die door het dierbaar bloed van uwen geliefden Zoon U eene algemeene Kerk gekocht hebt; zie in ontferming op dezelve neder, en leid en bestuur in dezen tijd de harten uwer dienaren, de Bisschoppen en Herders uwer kudde, dat zij niemand haastelijk de handen opleggen, maar vol van geloof en wijsheid, eene keus van zulke mannen doen mogen, die bekwaam zijn tot de waarneming der heilige bediening uwer Kerk. En verleen u we genade en uw' hemelschen zegen aan hen, die tot eenige heilige bediening aangesteld zullen worden; opdat zij zoo door hunnen wandel als door hunne leer, uwe heerlijkheid verbreiden, en de zaligheid van een ieder bevorderen mogen; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

Of dit.

ALMAGTIGE God! Gevel' van alle goede gaven, die, naar uwe goddelijke voorzienigheid, verscheidene Orden in uwe Kerk hebt ingesteld; wij smeeken U ootmoedig, schenk uwe genade aan allen, die tot eenige bediening of bestuur in dezelve zullen geroepen worden; en vervul hen zoo met de waarheid uws woords, en bekleed hen met reinheid des levens, dat zij getrouwelijk voor uw aangezigt dienen mogen, tot eer van uwen grooten naam, en tot welzijn uwer heilige Kerk; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.
 

In Ember Weeks ... for those that are to be admitted into Holy Orders

Een gebed, dat na één der voorgaande gezegd kan worden.

O GOD! wiens wezen en eigenschap het is, steeds barmhartigheid te betoonen en te vergeven, neem onze ootmoedige smeekingen aan; en hoewel wij gebonden en geboeid zijn in de kluisters onzer zonden, laat echter uw mededoogen en groote ontferming ons losmaken; ter eere van Jezus Christus, onzen Middelaar en Voorspraak. Amen.
 

A Prayer that may be said after any of the former

Een gebed voor het Hooge Hof des Parlements, te lezen gedurende deszelfs Zitting.

GENADIGSTE God! wij smeeken U ootmoedig, zoo voor dit Koningrijk in het algemeen, als in het bijzonder voor het Hooge Hof des Parlements, onder onze godsdienstige en genadige Koningin thans vergaderd; dat het U behagen moge al hunne beraadslagingen te besturen en voorspoedig te maken, ter bevordering uwer heerlijkheid, ten beste uwer Kerk, en tot veiligheid, eer en welvaart van onze Souverein en haar gebied; dat alle dingen zóódanig door hunne pogingen geregeld en op de beste en hechtste gronden vastgesteld worden, dat vrede en geluk, waarheid en geregtigheid, godsdienst en vroomheid onder ons mogen gevestigd worden door alle geslachten. Dit en al wat verder voor hen, voor ons en voor uwe geheele Kerk noodig is, bidden wij ootmoedig in den naam en om de bemiddeling van Jezus Christus, onzen gezegenden Heer en Zaligmaker. Amen.
 

Prayer for Parliament

Eene Collect of gebed voor alle standen van menschen, om op zulke tijden te gebruihen. wanneer het zeggen der Litanie niet verordend is.

O GOD, Schepper en Onderhouder van al het menschdom! wij smeeken U ootmoeetdig voor alle rangen en standen van menschen; dat het U moge behagen, hun uwe wegen bekend te maken, uwe zaligmakende genade aan alle volken. Meer bijzonder smeeken wij U voor de instandhouding der Katholijke Kerk; dat zij door uwen goeden Geest zóó bestuurd en geregeerd worde, dat allen, die zich Christenen belijden en noemen, op den weg der waarheid mogen geleid worden, en het geloof behouden in éénigheid des geestes, in den band des vredes en in regtvaardigheid des levens. Eindelijk bevelen wij aan uwe vaderlijke goedheid allen, die éénigerwijze naar ziel, of ligchaam, of staat bedroefd of benaauwd zijn; [*in het bijzonder degenen, die onze voorbede verzocht hebben,] dat het U moge behagen, hen, overeenkomstig hunne onderscheidene behoeften, te vertroosten en te ondersteunen, hun geduld in het lijden verleenende, en eene gelukkige uitkomst uit al hunne droefenissen. En dit bidden wij, om Jezus Christus wil. Amen.
 

Prayer for all Conditions of men

 

* Dit moet gezegd worden, wanneer iemand de voorbede der gemeente verzoekt.

 

 

DANKZEGGINGEN.

Eene algemeene Dankzegging.

ALMAGTIGE God, Vader van alle genade! wij, uwe onwaardige dienaren, brengen U den ootmoedigsten en opregtdank toe voor al uwe liefde en goedertierenheden jegens ons en alle menschen; [* in het bijzonder jegens hen, die thans beqeeren U hunne lof-en dankzeggingen voor uwe jonqste weldaden, hun betoond, op te dragen.] Wij loven U wegens onze schepping, onderhouding en al de zegeningen dezes levens; maar bovenal voor uwe onwaardeerbare liefde in de verlossing der wereld door onzen Heer Jezus Christus; voor de middelen der genade, en voor de hoop der heerlijkheid. En wij smeeken U, geef ons zulk een betamelijk gevoel van al uwe barmhartigheden, dat onze harten met ongeveinsde dankbaarheid vervuld mogen zijn, en dat wij niet alleen met onze lippen, maar ook door ons leven uwen lof verbreiden mogen; door ons aan uwe dienst toe te wijden, en voor uw aangezigt te wandelen in heiligheid en geregtigheid, al de dagen onzes levens; door Jezus Christus, onzen Heer, wien met U en den Heiligen Geest zij alle eer en heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
 

Thanksgivings

A general Thanksgiving

 

 

* Dit moet gezegd worden als lemand, voor wien tevoren gebeden werd, eene dankzegging verzoekt.

Voor Regen.

O GOD, onze hemelsche Vader! die door uwe genadige voorzienigheid den vroegen en spaden regen op de aarde doet nederdalen, opdat zij vruchten voortbrenge tot des menschen gebruik; wij danken U ootmoedig, dat het U behaagd heeft, in onzen grooten nood, eindelijk eenen verblijdenden regen op uw erfdeel te doen nedervallen, en het te verfrisschen, toen het verdroogd was, tot groote verkwikking van ons,uwe onwaardige dienaren, en tot roem van uwen heiligen naam; door uwe ontferming in Jezus Christus, onzen Heer. Amen.
 

For Rain

Voor schoon Weder.

O HEERE God! die ons door uwe laatste bezoeking van zware regens en watervloed regtvaardiglijk vernederd, en ons naar uwe barmhartigheid opgebeurd en vertroost hebt door deze tijdige en gezegende verandering van weder; wij prijzen en verheerlijken uwen heiligen naam voor deze uwe ontferming, en zullen altoos uwe goedertierenheid verkondigen, van geslachte tot geslachte; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.
 

For fair Weather

Voor Overvloed.

O BARMHARTIGE Vader! die, naar uwe groote genade, de ootmoedige gebeden van uwe Kerk verhoord, en onze duurte en schaarschheid in overvloed veranderd hebt; wij brengen U ootmoedigen dank voor deze uwe bijzondere weldadigheid; U smeekende, uwe goedertierenheid over ons uit te strekken, opdat onze landen ons in overvloed hunne vruchten geven mogen, tot uwe eer en onze verkwikking; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.
 

For Plenty

Voor Vrede en Bevrijding van onze vijanden.

O ALMAGTIGE God! die een o sterke burg van verdediging voor uwe dienaren zijt tegenover hunne vijanden; wij brengen U lof en dankzegging toe voor onze bevrijding uit die groote en oogenschijnlijke gevaren, met welke wij ons omringd zagen. Wij erkennen het als uwe goedheid, dat wij hun niet ter prooi zijn overgegeven; U smeekende steeds deze uwe barmhartigheden over ons uit te strekken, opdat de geheele wereld weten moge, dat Gij zijt onze Heiland en magtige Bevrijder; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.
 

For Peace & Deliverance from our Enemies

Voor herstelling der Openbare Rust in den Lande.

EEUWIGE God, onze hemelsche Vader! door wien alleen de menschen eensgezind te zamen wonen, en die het rumoer van een losbandig en woest volk stilt; wij prijzen uwen heiligen naam, dat het U behaagd heeft, de oproerige bewegingen, onlangs onder ons opgerezen, te doen bedaren; U op het ootmoedigst smeekende, ons allen uwe genadete verleen en, dat wij voortaan naar uwe heilige geboden gehoorzaam mogen wandelen; en een gerust en vreedzaam leven leidende, in alle godzaligheid en eerbaarheid, U zonder ophouden voor deze uwe ons bewezene ontfermingen de offerande mogen toebrengen van lof en dankzegging; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.
 

For restoring Publick Peace at home

Voor bevrijding van de Pest of andere algemeene Ziekte.

O HEERE God! die ons onlangs, door uwe zware en geduchte bezoeking, om onze zonden doorwond en om onze overtredingen verbrijzeld hebt; en nu, te midden van uw oordeel der ontferming gedenkende, onze zielen uit de kaken des doods hebt gered; aan uwe vaderlijke goedheid wijden wij ons zelven, onze zielen en ligchamen, die Gij bevrijd hebt, om eene levende offerande voor U te zijn, altijd uwe ontferming roemende en grootmakende in het midden uwer Kerk; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

Of deze.

WIJ bekennen het ootmoedig voor U, o barmhartige Vader! dat al de straffen, in uwe wet bedreigd, billijk over ons zouden gekomen zijn wegens onze menigvuldige overtredingen en de hardigheid onzer harten; maar dewijl het U nu, in uwe barmhartigheid, behaagd heeft, op onze zwakke en gebrekkige verootmoediging, de besmettelijke ziekte, met welke wij onlangs zoo zwaar werden bezocht, te lenigen, I en in onze woningen de stemder vreugde en gezondheid weder te doen hoeren; brengen wij uwer Goddelijke Majesteit de offerande toe van lof en dankzegging, uwen heerlijken naam voor deze uwe behouding en zorg grootmakende en prijzende; door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

For deliverance from the Plague, or other common Sickness

 

Return to the 1662 Book of Common Prayer in Dutch

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld