Seal of the Church in the Province of Southern Africa The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    The Book of Common Prayer (1662)
in Zulu

 

INKONZO YANTAMBAMA YEZINSUKU ZONKE

Ekugaleni kwenKonzo yantambania umKonzi makafunde ngezwi elizwakalayo iSentense lemiBhalo engcwele libe linye noma mangaki kulawa alandelayo; anduba makatsho loko okulandela wona.

UMUNTU oy'isoni uma ependuka ezonweni azenzileyo, enze okwomteto nokulungileyo, wowusindisa umpefumulo wake, apile.   Ezek. 18. 27.
    Ngiyazi izeqo zami, isono sami sipambi kwami njalo.   IHhubo 51. 3.
    Ubuso bako ubusitele izono zami, ubesule ububi bami.   IHhubo 51. 9.
    Umhlatshelo otandwa uNkulunkulu ungumoya odabukileyo, inhliziyo edabukileyo, ehlabekileyo, wena, Nkulunkulu, auyikuyinqaba.  IHhubo 51. 17.
    Dabulani izinhliziyo zenu, ningazidabuli izingubo zenu, nipendukele enKosini uNkulunkulu wenu; ngokuba unomusa yena nesihhau, uyepuza ukutukutela, umnene kakulu, uyazikuza angenzi okunzima.   Joel 2. 13.
    Isihhau nokutetelela kungokwenKosi uNkulunkulu wetu, nakuba sihlubukile kuye, singalalelanga izwi lenKosi uNkulunkulu wetu, singahambanga ngemiteto yake ayimisile pambi kwetu. Dan. 9. 9, 10.
    NKosi, ngilungise ngokwaneleyo, kungabi ngokutukutela, funa ungiqedele.   Jer. 10. 24; IHhubo 6. 1.
    Pendukani ngokuba umbuso wezulu se usondele.   Mat. 3. 2.
    Ngizakusuka ngiye kubaba, ngiti kuye, Baba, ngonile kulo izulu nasebusweni bako; angisafanele ukuba kutiwe ngi y'indodana yako.   Luke 15. 18, 19.
    Ungamyisi umuntu wako ecaleni, nKosi; ngokuba ebusweni bako kak'umuntu ongatiwa olungileyo.   IHhubo 143. 2.
    Uma sit; asi nasono, siyazikohlisa, akuko' giniso kitina; kodwa uma sivuma izono zetu yena uneginiso ulungile ukuba asitetelele izono zetu, asihlambulule kuko konke okungalungile.   1 John 1. 8, 9.

BAZALWANE abatandiweyo iNcwadi eNgcwele iyasiyala ezindaweni eziningi ukuba sizivume izono zetu, singazenzisi sizifihle pambi kukaNkulunkulu umNinimandhla onke, uBaba wetu wasezulwini; iti asizivume ngenhliziyo etobekileyo, edabukileyo, elalelayo ; ukuze sitetelelwe ngomusa wake nesihhau sake esingakaukiyo. Ngasizitoba ngezikati zonke sizivume izono zetu pambi kukaNkulunkulu, kepa ikakulu ngásenza loku lapa sibutanele ukubonga konke okuhle okukulu esikwamukele ezandhleni zake, simdumise yena ofanele ukudunyiswa, sili zwe iZwi lake elingewele, sicele kuye konke esikuswelayo nokwomzimba nokwompefumulo. Ngaloko-ke ngiyanincenga, nina nonke eni kona, ukuba ningilandele ngenhlizyo emhlope nezwi elitobekileyo, sisondele enKosini yasezulwini enomusa, sitsho siti:
 

Evening Prayer

Isivumo sezono sokutshiwo umhlangano wonke ulandele umKonzi, bonke begugile ngamadolo.

BABA mNinimandhla onke, onomusa wonke; Siposisile sadukelana nezindhlela zako njengezimvu ezilahlekileyo. Sihambe kakulu ngamacebo nezinkanuko zezinhliziyo zetu. Seqile imiteto yako engcwele. Siputile ukwenza loko engásikwenzile ; Senzile loko engásingakwenzanga; Akuko ukulunga kitina. Kodwa wena, nKosi, sihhaukele tina'zoni ezilusizi. Bayekele, Nkulunkulu, abavuma izono zabo. Babuyise abazisolayo, Njengokutembisa kwako abantu ngaye uJesu Kristu inKosi yetu. Sipe ngaye, Baba onomusa wonke; Ukuba ngasemva kwaloku sihambe ngokwazisa wena, ngokulunga, nangokuzitiba, Ukuze kudunyiswe iGama lako elingewele. Amen.
 

Confession

IsiKululo sezono sokumenyezelwa ng'umPristi yedwa, emi, abantu besagugile.

UNKULUNKULU umNinimandhla onke, uYise wenKosi yetu uJesu Kristu, ongatandi ukuba isoni sife, kepa etanda ukuba sipenduke siyeke ukwona sisinde; ubapile abaKonzi bake amandhla ubayalile ukuba bamemezele ku'bantu bake abazisolayo ukukululwa nokutetelelwa kwezono zabo; yena uyabatetelela abakulule bonke abapendukayo ngeginiso bekolwa impela iVangeli lake elingewele. Ngaloko-ke asicele kuye ukuba asipe ukupenduka okuqinisileyo, asipe noMoya wake oy'iNgcwele, ukuze loko esikwenzayo manje kutandeke kuye, nokuze ukuhamba kwetu ngasemva kwaloku kube mhlope, kube ngcwele, kuze kuti, ekupeleni, sifinyelele ekutokozeni kwake okupakade; ngaye uJesu Kristu inKosi yetu. Amen.
 

Absolution

Anduba umKonzi aguqe awutsho umTandazo wenKosi; abantu besaguqile bewutsho kanye naye,

BABA WETU osezulwini, Malahlukaniswe iGama lako. Mauze umbuso wako. Mayenziwe intando yako emhlabeni njengasezulwini. Sipe namuhla ukudhla kwetu kwanamuhla. Sitetelele izono zetu, Njengokuba nati sibatetelela abasonayo. Ungasiyisi ekulingweni ; Kodwa usikulule kwokubi: Ngokuba umbuso ungowako, namandhla, nobukosi, Kuze kube pakade. Amen.

UmKonzi abeseti,

NKOSI, vula imilomo yetu.
Isilandelo. Kona izakuzwakalisa udumo lwako.
UmPristi. Nkulunkulu, kauleza usisindise.
Isilandelo. Tshetsha ukusisiza, nKosi.

Lapa sebemi bonke, umPristi makatsho ati,

    Makudunyiswe uYise, nenDodana : noMoya oy'iNgcwele ;
    Isilandelo. Njengokuba kwakunjalo ekugaleni, kusenjalo namanje : kuyakuba njalo kuze kube pakade. Amen.
    UmPristi. Dumisani inKosi.
    Isilandelo. IGama lenKosi malidunyiswe.

Kube sekulandela amaHhubo kaDavid njengaloku emisiwe. Anduba kufundwe isiFundo seTestamente eliDala, njengokumisiwe. Kube seku­landela iMagnificat, iHhubo lika Maria inTombi ebusisiweyo.
 

Lord's Prayer

MAGNIFICAT,   St. Luke 1. 46.

UMPEFUMULO wami uyayidumisa inKosi : umoya wami utokozile ngoNkulunkulu umSindisi wami;
    Ngokuba ebhekile : ukuma okutobekileyo kwencekukazi yake.
    Bheka! ngasemva kwaloku : izizukulwane zonke ziyakuti ngibusisiwe.
    Ngokuba yena onamandhla ungenzele okukulu : iGama lake liy'ingcwele.
    Ubapata ngomusa bonke abamesabayo : izizukulwane ngezizukulwane.
    Uvezile amandhla ngengalo yake : wacita abazidhlayo ngokucabanga kwezinhliziyo zabo.
    Ubehlise abanamandhla ezihlalweni zabo zobukosi : wapakamisa abatobekileyo.
    Usutisile izilambi ngokuhle : izicebi wazimukisaze.
    Usizile uIsraeli umuntu wake : njenbokutsho kwake kokoko betu;
    Ekumbula isihhau sake : kuAbrahama nenzalo yake kuze kube pakade.
    Makudunyiswe uYise, nenDodana : noMoya oy'iNgcwele ;
    Njengokuba kwakunjalo ekuqaleni, kusenjalo namanje : kuyakuba njalo kuze kube pakade. Amen.

Noma leliHhubo; kepa maliyekwe ngosuku 19, nugokuba lisemaHhubweni alolo'suku.
 

 

CANTATE,   Ihhubo 98.

HHUBELANI uSimakade ihhubo elitsha : ngokuba ekwenzile okumangalisayo;
    Ngesandhla sake sokunene, nangengalo yake engcwele : uzizuzele ukunqoba.
    USimakade ubonakalisile ukusindisa kwake : ukulunga kwake wakuveza obala ezizweni.
    Ukumbulile isihhau sake neqiniso lake kubo abakwaIsraeli : imikaulo yonke yomhlaba ibonile ukusindisa kuka Nkulunkulu wetu.
    Zivezeni pambi kwenKosi nitokoza, nina mazwe onke : hhubani nitokoze, nibonge.
    Bongani uSimakade ngokutshaya ugubu : nihhuba ihhubo lokubonga.
    Ngamacilongo nangemintshingo : vezani ukutokoza kwenu pambi kukaSimakade inKosi.
    Akuhlokome ulwandhle nako konke okukulo : umhlaba wonke nabakileyo kuwo.
    Nezikukula azitshaye ihlombe : nezintaba azitokoze kanyekanye.
    Pambi kukaSimakade : ngokuba uyeza ukwahlulela umhlaba.
    Uzakwahlulela umhlaba ngokulunga : nabantu ngeqiniso.
    Makudunyiswe uYise, nenDodana : noMoy a oy'iNgcwele ;
    Njengokuba kwakunjalo ekugaleni, kusenjalo namanje : kuyakuba njalo, kuze kube pakade. Amen.
 

Psalm 98

Kube sekulandela isiFundo seTestamente eliTsha njengokumisiweyo. Anduba kulandela Nunc Dimittis, iHhubo lika Simeon.

NUNC DIMITTIS,   St. Luke 2. 29.

NKOSI, sal' usumukisa umuntu wako ngokutula : njengokutsho kwako ;
    Ngokuba amehlo ami asekubonile : ukusindisa kwako,
    Okulungisile : pambi kwezizwe zonke;
    Kube ukukanya kwokukanyisela izizwe : nodumo lwabako abaIsraeli.
    Makudunyiswe uYise, nenDodana : noMoya oy'iNgcwele ;
    Njengokuba kwakunjalo ekuqaleni, kusenjalo namanje: kuyakuba njalo, kuze kube pakade. Amen.
 

 

Noma lel'iHhubo; kepa maliyekwe ngosuku 12 lwenyanga.

DEUS MISEREATUR.   Ihhubo 67.

UNKULUNKULU kasihhaukele, asibusise : asikanyisele ubuso bake, asihhaukele.
    Ukuze indhlela yako, nKosi, yaziwe emhlabeni : nokusindisa kwako ezizweni zonke.
    Abantu mababonge wena, Nkulunkulu : yebo, abantu bonke mababonge wena.
    Izizwe mazijabule, zitokoze : ngokuba uyakubahlulela abantu ngokulunga, abuse izizwe ezi semhlabeni.
    Abantu mababonge wena, Nkulunkulu : yebo, abantu bonke mababonge wena.
    Umhlaba utelile izitelo zawo : uNkulunkulu onguNkulunkulu wetu uyakusibusisa.
    UNkulunkulu uyakusibusisa : imikaulo yonke yomhlaba imesabe.
    Makudunyiswe uYise, nenDodana : nomoya oy'iNgcwele.
    Njengokuba kwakunjalo ekuqaleni, kusenjalo namanje : kuyakuba njalo kuze kube pakade. Amen.
 

Psalm 67

UmKonzi nabantu besemi bahlabelele, kumbe balande, isiVumo soKolo esitiwa esabApostoli.

NGIYAKOLWA kuNkulunkulu uYise umNinimandhla onke, UmEnzi wezulu nomhlaba:
    NakuJesu Kristu inDodana yake eyodwa inKosi yetu, Owatatshatwa ngoMoya oy'iNgcwele, Wazalwa y'inTombi uMaria, Wahlupeka kuPontiu Pilatu, Wabetelwa esipambanweni, wafa, wabekwa elibeni, Wehla waya kwabapansi; Ngosuku lobutatu wabuya wavuka kwabafileyo, Wenyuka waya ezulwini, Usahlezi kona ngasekunene kuka Nkulunkulu uYise umNinimandhla onke; Uyakuvela kona ezokwahlulela abasekona nabafileyo.
    Ngiyakolwa kuMoya oy'iNgcwele ; Nakulo iChurch elingewele eliKatolika; Nakuko ukuhlangana kwabangcwele; Nakuko ukutetelelwa kwezono; Nakuko ukuvuka kwomzimba; Nakuko ukupila okupakade. Amen.

Besekwenziwa lemitandazo, bonke begugile, umKonzi agale atsho ngezwi elizwakalayo, ati,

InKosi maibe nani.
Isilandelo. Maibe nomoya wako.
UmKonzi. Asitandaze.
NKosi, sihhaukele.
Kristu, sihhaukele.
NKosi, sihhaukele.
 

Apostles' Creed

UmKonzi nabaHlabeleli nabantu besebetsho umTandazo wenKosi ngezwi elizwakalayo,

BABA WETU osezulwini, Malahlukaniswe iGama lako. Mauze umbuso wako. Mayenziwe intando yako emhlabeni njengasezulwini. Sipe namuhla ukudhla kwetu kwanamuhla. Sitetelele izono zetu, Njengokuba nati sibatetelela abasonayo. Ungasiyisi ekulingweni ; Kodwa usikulule kwokubi: Amen.

UmPristi abes'esukuma ati,

    NKosi, bonakalisa isihhau sako kitina.
    Isilandelo. Sipe okwako okusindisayo.
    UmPristi. NKosi, londoloza uKing wakiti.
    Isilandelo. Sizwe ngesihhau uma sikala kuwe.
    UmPristi. Yembesa ngokulunga abakonzi bako.
    Isilandelo. Batokozise abantu bako obaketileyo.
    UmPristi. NKosi, londoloza abantu bako.
    Isilandelo. Busisa ifa lako.
    UmPristi. Pana ukutula ngesikati setu, nKosi.
    Isilandelo. Ngokuba kako osilwelayo, nguwe wedwa, Nkulunkulu.
    UmPristi. Nkulunkulu, hlambulula izinhliziyo zetu pakati kwetu.
    Isilandelo. Ungasamuki uMoya wako oy'iNgcwele.

Besekulandela amaKolekta amatatu; elokuqala libe elalolo'suku; elesibili libe elokucela ukutula; elesitatu libe elokucela ukuvikelwa ebucayini bonke; law'amaKolekta amabili okugeina awanakuyekwa, ayakwenziwa imihla ngemihla enKonzweni yantambama.
 

Lord's Prayer

IKOLEKTA LESIBILI LENKONZO YANTAMBAMA.

NKULUNKULU, okuvela kuwe ukutanda konke okungcwele, namasu onke amahle, nemisebenzi yonke elungileyo; Sipe tina bantu bako lokokutula esingekupiwe umhlaba; ukuze izinhliziyo zetu ziginiswe zilalele imiyalo yako, kuti tina, sivikelwe nguwe singesabi izita kiti, sihambe njalo ngokupumula nokutula; ngenxa yaloko akwenza uJesu Kristu umSindisi wetu. Amen.
 

Second Collect

IKOLEKTA LESITATU, ELOKUCELA UKUVIKELWA EBUCAYINI BONKE.

SIKANYISELE okumnvama kiti, siyacela kuwe, nKosi ; usivikele ngesihhau sako ezingozini nasebucayini bonke balobu'busuku ; ngenxa yotando IwenDodana yako eyodwa umSindisi wetu uJesu Kristu. Amen.
 

Third Collect, for Aid against all Perils

Akuhlatshelelwe lapa igama.

UMTANDAZO WOKUTANDAZELA INKOSI UKING.

NKOSI, Baba wasezulwini, wena ongapezu kwako konke, mNinimandhla onke, nKosi yamakosi, mBusi wababusi, wena wedwa ohlela amakosi, obabonayo bonke abakileyo emhlabeni, usesihlalweni sobukosi bako: Sincenga wena ukuba ubheke ngomusa umbusi wetu omnene, uGeorge uKing wakiti ; umgcwalise ngamandhla ka Moya wako oy'iNgcwele, ukuze avumele njalo okubonwa nguwe, ahambe ngendhlela yako; umengezelele kakulu izipo zako zasezulwini; umupe ukuhamba kade nokuhlala kamnandi nokufuya ; umqinise anqobe ahlule izita zonke kuye; kuze kuti, ukudhlula kwake kuloku'kuhamba, afinyelele ekutokozeni okupakade ; ngaye uJesu Kristu inKosi yetu. Amen.
 

Prayer for the King

UMTANDAZO WOKUTANDAZELA ABENDHLUNKULU.

NKULUNKULU mNinimandhla onke, mtombo wokulunga konke ; Siyazitoba sicela ukuba ubusise uMary uQueen wakiti omnene, no Alexandra unina wenkosi, noEdward umntwana uPrince wase Wales, nabo bonke abendhlunkulu : Bape uMoya wako oy'iNgcwele, ubagcwalise ngomusa wake wasezulwini, ubanike inhlanhla nokutokoza konke ; ubayise embusweni wako opakade ; ngaye uJesu Kristu inKosi yetu. Amen.
 

Prayer for the Royal Family

NUMTANDAZO WOKUTANDAZELA ABAFUNDISI NABANTU.

NKULUNKULU mNinimandhla onke opakade, wena wedwa owenza izimangaliso ezikulu; Yehlisela uMoya womusa wako opilisayo kubo abaBishop bakati, nabaKonzi, namabandhla onke abekwe kubo; ubatele ngamazolo okubusisa kwako, ukuba batandeke kuwe ngeqiniso. Sipe loku, nKosi, ukuba adunyiswe umMeli nomLamuleli wetu uJesu Kristu. Amen.
 

Prayer for the Clergy & People

UMTANDAZO KA ST. KRISOSTOM.

NKULUNKULU mNinimandhla onke, wena osenzele umusa ngalesisikati wokuba sicele nganhliziyonye kuwe, otembisayo ukuti uma kuhlangene babili batatu ngeGama lako uyakubapa loko abakucelayo; Yenza manje, nKosi, okufunwa nokucelwa abantu bako njengokufanele bona; sipe ukwazisisa iqiniso lako siselapa emhlabeni, ukuze kuti ngesikati esizayo sifumane ukupila okupakade. Amen.

2 Kor. 13, v. 14.

UMUSA wenKosi yetu uJesu Kristu, notando lukaNkulunkulu, nokuhlangana kukaMoya oy'iNgcwele, makube kitina sonke kuze kube pakade. Amen

Iyapela lapa InKonzo yantambama izinsuku zonke.Prayer of St. John Chrysostom

ISIVUMO SOKOLO ESITIWA ESIKA SAINT ATHANASIUS.

Ngezmsuku lezi ezingcwele ezitiwa Kristmas, Epifany, Saint Matthias, Easter-day, Ascension-day, Whitsunday, Saint John umBapatizi, Saint James, Saint Bartholomew, Saint Matthew, Saint Simon no Saint Jude, Saint Andrew, nangeSonto le Trinity, lesi'siVumo soKolo lwetu tina 'maKristu esitiwa esika Saint Athanasius, siyakuhlatshelelwa, kumbe silandwe, enKonzweni yakusasa endaweni yesiVumo soKolo sablpostoli, umKonzi nabantu bemi.
 

QUICUNQUE VULT.

UMUNTU otanda ukusindiswa: kuyafuneka kakulu kunako konke ukuba abambelele aqinise kuio uKolo oluKatolika.
    Lol'uKolo inxa umuntu engalulondolozile lupelele lung'onakele : ngokwempela wobhubha kube pakade.
    UKolo oluKatolika yilolu lokuti : masikonze uNkulunkulu munye sivuma ubuTatu, sikonze futi ubuTatu sivuma ubuNye.
    Singazixubanisi izinQobo : singahlukanisi iSubstansi.
    Ngokuba uQobo lukaYise lulodwa, nolwenDodana lulodwa : nolukaMova oy'iNgcwele lu lodwa.
    Kodwa ubuNkulunkulu bukaYise, nobenDodana, nobukaMoya oy'iNgcwele bunye : udumo lunye, ubukosi bunye bupakade.
    Njengokuba uYise enjalo, injalo nenDodana : unjalo noMoya oy'iNgcwele.
    UYise kenziwanga, inDodana kayenziwanga : uMoya oy'iNgcwele kenziwanga.
    UYise kanamkaulo, inDodana kayinamkaulo : uMoya oy'iNgcwele kanamkaulo.
    UYise ung'uSimakade, inDodana ing'uSimakade : uMoya oy'iNgowele ung'uSimakade.
    Kepa akusibo oSimakade abatatu : munye kupela.
    Futi akusibo abatatu abangenamkaulo, akusibo abatatu abangenziwanga : ongenziwanga munye, ongenamkaulo munye kupela.
    Kunjalo-ke futi uYise ung'umNinimandhla onke, inDodana ing'umNinimandhla onke : uMoya oy'iNgcwele ung'umNinimandhla onke.
    Kepa akusibo omNinimandhla onke abatatu Munye kupela.
    Njalo-ke uYise ung'uNkulunkulu, inDodana inguNkulunkulu : uMoya oy'iNgcwele ung'uNkulunkulu.
    Kepa akusibo oNkulunkulu abatatu : munye kupela.
    Njalo-ke uYise uy'in-Kosi, inDodana iy'inKosi : uMoya oy'iNgcwele uy'inKosi.
    Kepa akuswo amaKosi amatatu : inye kupela.
    Njengaloku simelwe iginiso lika Kristu : ukuba sivume lololuQobo nalolo ngokwalo ukuba lung'uNkulunkulu nenKosi ;
    Njalo-ke singatshelwe uKolo oluKatolika ukutsho ukuti : kukona oNkulunkulu abatatu, namaKosi amatatu.
    UYise kenziwanga : kadatshulwanga, kazalwanga. InDodana ivela kuYise yedwa : ayenziwanga, ayidatshulwanga, kodwa ing'ozelweyo.
    UMoya oy'iNgcwele uvela kuYise nenDodana kenziwanga, kadatshulwanga, kazalwanga, kodwa ung'opumayo.
    Kunjalo-ke kukona uYise munye, abako abatatu; inDodana inye, awako amatatu : uMoya oy'iNgcwele Munye, abako abatatu.
    Futi kulobu'buTatu aluko uQobo olungapambi kwolunye, aluko olu ngasemva kwolunye : aluko olukulu kunolunye, aluko olungapansi kwolunye;
    Kodwa lezo 'zingQobo zontatu Ulingene ngobupakade : nangobukulu.
    Kunjalo-ke kuko konke, njengaloku sekutshiwo : ngakukonzwa ubuNye ebuTatwini, kukonzwe nobuTatu ebuNyeni.
    Ngako-ke otanda ukusindiswa : makaqonde kanjalo ngabo ubuTatu.
    Futi ngokusindiswa okupakade kuyafuneka : ukuba akolwe ngeqiniso kuko ukuzitatela kwake ubuntu nJesu Krista inKosi yetu.
    Ngokuba uKolo oluy'ilo yiloku kwokuba sikolwe sivume ukuti : uJesu Kristu inKosi yetu, inDodana ka Nkulunkulu, ung'uNkulunkulu nomuNtu.
    UnguNkulunkulu oweSubstansi lika Yise, ezelwe kungakabiko izikati : ung'umuNtu oweSubstansi iikanina, wazalwa emhlabeni.
    Ung'uNkulunkulu opeleleyo, nomuNtu opeleleyo : enompefumulo oqondayo nenyama yesintu.
    Ulingene noYise ngobuNkulunkulu bake: ungapansi kuka Yise ngobuNtu bake.
    Nakuba eng'uNkulunkulu nomuNtu : kasibo ababili, ung'uKristu munye kupela;
    Munye, kungayi ngokupendulwa kwobuNkulunkulu bube inyama : kuya ngokungeniswa kwobuntu kuNkulunkulu.
    Munye kanye, kunge ngokuxutshaniswa kwama­Substansi : kodwa ngobunye boQobo.
    Njengaloku umpefumulo ogondavo nenyama ku ng'umuntu munye : Kunalo-ke uNkulunkulu nomuNtu ung'uKristu munye ;
    Owahlupekela ukusisindisa : wehla waya kwabapansi, ngosuku lobutatu wabuya wavuka kwabafileyo.
    Wenyuka waya ezulwini, usahlezi kona ngasekunene kukaYise uNkulunkulu umNinimandhla onke : uvakuvela kona ezokwahlulela abasekona nabafileyo.
    Ekufikeni kwake bonke bayakuvuka benemizimba yabo : balande imisebenzi yabo.
    Kwoti abenze okuhle baye ekugaleni okupakade abenze okubi bave emlilweni opakade.
    Yiloku oku'luKolo oluKatolika : uma umuntu engakolwa yiko ngokuginisileyo kanakusindiswa.
    Makudunyiswe uYise, nenbodana : no'Aloya oy'iNgcwele ;
    Njengokuba kwakunjalo ekuqaleni, kusenjalo namanje : kuyakuba njalo, kuze kube pakade. Amen.

Athanasian Creed

 

Return to the 1662 Book of Common Prayer in Zulu

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld