flag of Tonga The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    Koe Tohi ‛oe Gahi
The Book of Common Prayer in Tongan

 

KOE TU‛UTU‛UNI KOE‛UHI
KOE TOKAGA‛I ‛AE ‛OHOMOHE ‛OE ‛EIKI,

BE KOE

FEOHIAGA MA‛ONI‛ONI.


¶ Koe kaiga kotoabe ‛oku loto ke ma‛u ‛ae Feohiaga Ma‛oni‛oni, ke nau fakaha ho nau higoa ki he Minisita, ‛i he ‛aho mu‛omu‛a.

¶ Bea habau ‛oku ogoogo-kovi ha taha ‛o kinautolu, be kuo ne fa‛i ta‛etotonu ki ha taha ‛o hono kau kauga‛abi ‛i he lea moe faiaga, bea ‛e mamahi ai ‛ae fakataha, bea ‛e oalohi ia ‛e he Minisita, bea ‛e ‛ikai ke ne ha‛u ki he Taumafa‛aga ‛ae ‛Eiki, kae ‛oua kuo ne fakaha ‛a ‛ene fakatomala moe liliu ‛o ‛ene mo‛ui kovi, koe‛uhi ke fiemalie ‛ae fahataha kuo mamahi; bea kae ‛oua kuo ne totogi mo huhu‛i kiate hinautolu, ‛aia kuo ne fai ta‛etotonu; be te ne fakaha ‛a hono loto ke fai behe ‛i ha taimi tu‛utu‛umalie.

¶ Bea fai o fakatatau ki he tu‛utu‛uni ni ‛e fai ‛e he Minisita kiate kinautolu ‛oku nofo ‛i he taufehia moe fakafajifaji, e ikai ke ne tuku akinautolu ke nau faa kau ‛i he Taumafa‛aga ‛ae ‛Eiki, kae ‛oua kuo ne ilo ‛ohu nau fakalelei. Bea kabau ‛oku teu ‛ae taha ke fakamolemole mei hono loto ‛ae gāhi agahala kotoabe kuo fai ‛e he taha kiate ia; bea ‛e ‛ikai ke loto ‛ae taha koia ke tali ae aga fakaotua koia, ka ‛oku nofo ma‛u ‛i he ‛ene taufehia moe talagata‛a; bea ‛oku toki totonu ke tuhu ‛e he Minisita ‛ae taha koia kuo fakatomala, kae ‛ikai koe taha ‛oku talagata‛a. Kae ‛oku totonu ke fakaha ‛e he Minisita, ‛aia naa ne taofi ‛ae taha loto taufehia, ki he Episekopo ‛i he gahi ‛aho ‛e tolugofulu.

¶ ‛I he taimi ‛oe Feohiaga ‛e ufiufi ‛ae Taumafa‛aga ‛aki ‛ae tupenu lineni ‛oku hinehina mo lelei. Bea e tu‛u ‛ae Taula‛eiki ‛i he vakavaka to‛omatau ‛oe Taumafa‛aga, bea ‛e tu‛ulutui ae kakai, bea ‛e fai ‛e he Taula‛eiki ‛ae Lotu ‛ae ‛Eiki, moe Lotu ‛oku tu‛u ki mui.
 

Holy Communion

KO ‛E mau Tamai ‛oku ‛i hevani, ke tabuha ho Huafa. Ke hoko mai ho buleaga. Ke fai ho finagalo ‛i mamani, ‛o hage koia ‛i hevani. Ke foaki mai kiate kimautolu he ‛aho ni ha‛a mau me‛a kai. Bea fakamolemole ‛emau gahi agahala, ‛o hage ko ‛emau fakamolemole ‛akinautolu ‛oku fai agahala kiate kimautolu. Bea ‛oua na‛a tuku ‛akimautolu ki he ahi‛ahi; ka ke fakahaofi ‛akimautolu mei he kovi. Ameni.

Koe Lotu.
 

Lord's Prayer

‛E ‛OTUA Mafimafi, ‛aia ‛oku ke ‛afio‛i ‛ae loto kotoabe moe gahi holi kotoabe, bea ‛oku ‛ikai ha mea lilolilo kuo buli meiate koe; ke ke fakama‛a ‛ae gahi mahalo ‛o ho mau loto ‛aki ‛ae fakamanava ‛oe Laumalie Ma‛oni‛oni, koe‛uhi ke mau ‛ofa haohaoa kiate koe, mo fakamalo totonu ki ho Huafa tabu ; ia Jisu Kalaisi ko ho mau ‛Eiki. Ameni.

¶ Bea ‛e lau ‛e he Taula‛eiki ki he kakai ‛ae FEKAU ‛E HOGOFULU,. ‛E tuulutui ‛ae kakai, bea hili hono lau ‛ae Fekau taki taha, ke nau kole ‛ae fakamolemole o ‛enau g. agahala ‛i he taimi mu‛ a, bea moe kelesi ke tauhi ‛ae lao ‛i he taimi ka ha‛u.

Taula‛eiki.
 

Collect for Purity

NA‛E folofola ‛aki ‛e he ‛Otua ae gahi folofola ni ‛o behe, ko Au koe ‛Eiki ko ho mou ‛Otua: ‛Oua na‛a ke ma‛u ha ‛Otua kehe ‛i hoku ao.
    Kakai. ‛Eiki, ‛alo‛ofa mai kiate kimautolu, bea ofe ‛i ho mau loto ke tauhi ‛ae lao koeni.
    Taula‛eiki. ‛Oua na‛a ke gaohi kiate koe ha fakatātā, be ha me‛a fakatatau ‛e taha ‛i ha me‛a ‛i he lagi ‛i ‛oluga, be ‛i he fonua ‛i lalo, be ‛i he vai ‛i lalo fonua. ‛Oua na‛a ke bunou hifo kiate kinautolu, be Iotu ki ai; he ko Au koe ‛Eiki ko ho ‛Otua koe ‛Otua fua‛a, bea ‛oku Ou tautea ‛ae fanau ‛i he g. agahala ‛ae g. tamai, ‛o a‛u ki hono tolu mo hono fa ‛oe to‛utagata ‛a kinautolu ‛oku fehi‛a kiate Au; bea ‛oku ou fakaha ‛ae alo‛ofa ki he gahi toko afe ‛a kinautolu ‛oku ‛ofa kiate Au mo tauhi ‛eku gahi fekau.
    Kakai. ‛Eiki, ‛alo‛ofa mai kiate kimautolu, bea ‛ofe‛i ho mau loto ke tauhi ‛ae lao koeni.
    Taula‛eiki. ‛Oua na‛a ke takuanoa ‛ae Huafa ‛oe ‛Eiki ko ho ‛Otua ; koe‛uhi ‛e ikai lau ‛e he ‛Eiki ‛oku ta‛e halaia ia, ‛aia ‛oku ne takuanoa hono Huafa.
    Kakai. ‛Eiki, ‛alo‛ofa mai kiate kimautolu, bea ofe‛i ho mau loto ke tauhi ‛ae lao koeni.
    Taula‛eiki. Manatu ki he ‛aho Sabate ke tauhi ia ke ma‛oni‛oni. Koe ‛aho ‛e ono ke ke gaue ai, ‛o fai ai ho‛o gaue kotoabe: ka ko hono fitu ‛oe ‛aho koe Sabate ia ‛oe ‛Eiki ko ho ‛Otua. ‛Oua na‛a ke fai ai ha gaue ‛e taha, ‛e koe, be ko ho foha, be ko ho ‛ofefine, be ko ho‛o tamaio‛eiki, be ko ho‛o kaunaga, be ko ho‛o faga manu, be koe muli ‛oku nofo ‛i ho loto‛a. He na‛e gaohi ‛e he ‛Eiki ‛i he ‛aho ‛e ono ‛ae lagi, moe fonua, moe tahi, moe me‛a kotoabe oku ‛i ai, bea ne malolo ‛i hono fitu ‛oe ‛aho: koia, na‛e tabuaki‛i ai ‛e he ‛Eiki ‛ae ‛aho Sabate, ‛o ne fakatabu‛i ia.
    Kakai. ‛Eiki, ‛alo‛ofa mai kiate kimautolu, bea ofe‛i ho mau loto ke tauhi ‛ae lao koeni.
    Taula‛eiki. Faka‛aba‛aba ki ho‛o tamai mo ho‛o fa‛e, koe‛uhi ke fuoloa ho gaahi ‛aho ‛i he fonua ‛oku foaki ‛e he ‛Eiki ko ho ‛Otua kiate koe.
    Kakai. ‛Eiki, ‛alo‛ofa mai kiate kimautolu, bea ofe‛i ho mau loto ke tauhi ‛ae lao koeni.
    Taula‛eiki. ‛Oua na‛a ke fakabo.
    Kakai. ‛Eiki, ‛alo‛ofa mai kiate kimautolu, bea ofe‛i ho mau loto ke tauhi ‛ae lao koeni.
    Taula‛eiki. ‛Oua na‛a ke tonofefine.
    Kakai. ‛Eiki, ‛alo‛ofa mai kiate kimautolu, bea ofe‛i ho mau loto ke tauhi ‛ae lao koeni.
    Taula‛eiki. ‛Oua na‛a ke kaiha‛a.
    Kakai. ‛Eiki, ‛alo‛ofa mai kiate kimautolu, bea ofe‛i ho mau loto ke tauhi ‛ae lao koeni.
    Taula‛eiki. ‛Oua na‛a ke tukuaki ‛i ho kauga‛abi.
    Kakai. ‛Eiki, ‛alo‛ofa mai kiate kimautolu, bea ofe‛i ho mau loto ke tauhi ‛ae lao koeni.
    Taula‛eiki. ‛Oua na‛a ke mānumanu ki he fale ‛o ho kauga‛abi, bea ‛oua na‛a ke mānumanu ki he uaifi ‛o ho kauga‛abi, be ki he ‛ene tamaio‛eiki, be ki he ‛ene kaunaga, be ki he ‛ene bulu, be ki he ‛ene asi, be ki ha me‛a ‛e taha ‛oku ‛a ho kauga‛abi.
    Kakai. ‛Eiki, ‛oku mau kole kiate koe ke ke ‛alo‛ofa mai kiate kimautolu, bea ke ke tohi ‛a ho‛o gahi lao ni kotoabe ki ho mau loto.

Bea ‛e toki lau ‛ae LOTU ‛OE ‛AHO. Bea hili ‛ae Lotu ‛e lau ‛e he Taula‛eiki be ha taha ‛kuo tu‛utu‛uni ‛ae EPISELE, o behe, ‛Oku tohi ‛ae Episele [be, ‛ae vahe ‛oe Tohi Tabu kuo tu‛utu‛uni ma‛ae Episele] i hono —— oe Vahe oe —— oku kamata ‛i hono —— ‛oe Vesi. Bea oka oji ‛ae Episele, ‛e behe, Kuo oji ‛ae Episele ‛iheni.

Bea ‛e tutuu ‛ae kakai kotoabe, bea ‛e lau ‛e he Taula‛eiki, be ha taha kuo tu‛utu‛ uni, ‛ae KOSIBELI o behe.

    Koe Kosibeli Ma‛oni‛oni, ‛oku tohi ia i hono —— ‛oe Vahe ‛o —— ‛oku kamata ‛i hono —— ‛oe Vesi.

Bea ‛e tali ‛e he Kakai.

    Kololia kiate koe, ‛E ‛Eiki.

    Bea ‛e toki lau ‛ae Kosibeli, bea hili ‛ae Kosibeli ‛e lea be hiva ‛e he Kakai :

    Fakafetai kiate koe, ‛E ‛Otua.

¶ Bea ‛e toki lau be hiva ‛ae Tui, ‛oku ui koe Tui Faka-Nisi.
 

Ten Commandments

‛OKU ou tui ki he ‛Otua be taha, koe Tamai Mafimafi, koe Tubu‛aga ‛oe lagi mo mamani, Bea moe gahi me‛a ha mai mo ta‛eha mai :
    Bea ki he ‛Eiki be taha, ko Jisu Kalaisi, koe ‛Alo toko taha na‛e tubu ‛oe ‛Otua, Na‛e tubu mei he Ene Tamai ‛i he teeki ai gaohi ‛ae gahi mama, koe ‛Otua mei he ‛Otua, koe Mama mei he Mama,koe ‛Otua mo‛oni mei he ‛Otua mo‛oni, Na‛e fakatubu o ‛ikai gaohi, ‛Oku taha hono aga moe aga ‛oe Tamai, Bea na‛e gaohi ‛e ia ‛ae gahi me‛a kotoabe: Bea ha‛ele hifo mei he lagi koe‛uhi ko kitautolu, koe kau tagata, bea koe‛uhi ko ho tau fakamo‛ui, Bea na‛e fakahoko koe kakano ki he Laumalie Ma‛oni‛oni ‛e he Tauboou ko Mele, Bea na‛e gaohi koe tagata, Bea toki kalusefai ia koe‛uhi ko kitautolu ‛e Ponitusi Pailate. Nae mamahi ia, bea na‛e telio, Bea ‛i hono ‛aho tolu na‛e toetu‛u ‛o hage kuo behe ‛ehe Tohi, Bea ha‛ele hake ki he lagi, O ‛afio ‛i he nima to‛omatau ‛oe Tamai, Bea ‛e ha‛ele mei ai ‛i he kololia ke fakamau ‛ae mo‛ui moe mate, Bea ‛e ‛ikai gata ‛a hono bule‛aga.
    Bea ‛oku ou tui ki he Laumalie Ma‛oni‛oni, koe ‛Eiki, moe Foaki ‛oe mo‛ui, Aia na‛e ha‛u mei he Tamai moe ‛Alo, ‛Aia ‛oku ne lotua mo fakahikihiki fakataha moe Tamai moe ‛Alo, Bea na‛e lea ia ‛i he kau Balofita. Bea ‛oku ou tui ki he Jiaji *Katolika be taha mo Abosetolika. ‛Oku ou fakaha ‛ae Bapitaiso be taha ki he fakamolemole ‛oe gahi agahala. Bea ‛oku ou amanaki ki he Toetu‛u ‛oe mate, Bea moe mo‛ui ‛oe mama ka ha‛u. Ameni.
 

Nicene Creed

 

* Ko hono uhiga ‛oe lea "Katolika" ‛I mamani kotoabe.
 

 

¶ Bea ‛e toki fakaha ‛e he Minisita ki he kakai ‛ae g. ‛Aho Tabu be koe g. ‛Aho Aukai ke tokaga ‛i ‛i he uiki ka ha‛u. Bea toki fahaha (oka ‛oku totonu) ‛ae taimi ‛oe Feohiaga, bea mo ha g. me‛a kehe ‛o fakatatau kihe g. tu‛utu‛uni ‛oe Tohi ni be ki hefekau ‛oe Bisobe.

¶ Bea toki fakamuimui ae Malaga.

¶ Bea toki tafoki ‛ae Taula‛eiki ki he Taumafa‛aga ‛oe ‛Eiki, bea ‛e kamata ae Me‛a ‛ofa, bea lau ha taha be niihi ‛oe g. vesi ki lalo ‛o fakatatau ki hono loto.
 

 

TUKU ke ulo behe ho‛o mou māma ‛i he ‛ao ‛oe kakai, koe‛uhi ke nau mamata ki ho‛o mou gahi gaue lelei, bea fakamalo‛ia ‛a ho‛o mou Tamai ‛aia ‛oku ‛i he lagi.   Sa. Matiu 5. 16.
    ‛Oua na‛a fokotuu ‛ae koloa ‛i mamani maa moutolu ‛aia ‛oku kai ai ‛e he ane moe ‛ume‛umea, bea ‛oku hae‛i ‛ehe kau kaiha‛a o kaihaaji; kae fokotu‛u maa moutolu ‛ae koloa ‛i he lagi, ‛aia e ikai kai ai ‛ehe ane be ‛ehe ‛ume‛umea, bea ‛e ‛ikai hae‛i ia ‛e ha kaiha‛a ke kaihaaji.   Sa. Matiu 6.19,20.
    Koe me‛a kotoabe ‛oku mou loto ke fai ‛e he kakai kiate kimoutolu, ke mou fai ia kiate kinautolu: he koe lao ia moe kau balofita.   Sa. Matiu 7. 12.
    ‛E ‛ikai hu ki he bule‛aga ‛oe lagi ‛akinautolu kotoabe ‛oku behe mai kiate au, ‛Eiki, ‛Eiki, ka ko ia ‛oku ne fai ‛ae finagalo ‛o ‛eku Tamai ‛oku ‛i he lagi.   Sa. Matiu 7. 21.
    Bea na‛e tuu ai a Sakiasi, ‛o ne behe ki he ‛Eiki; ‛Eiki, vakai, ‛oku ou foaki hono vaeua ‛o ‛eku koloa ki he majiva ; bea kabau neu ma‛u ha me‛a ‛i he lohiaki‛i ha taha, ‛oku ou totogi ‛o liuga fa.   Sa. Luke 19. 8.
    Kohai ‛oku alu ke fai ‛ae tau, kae totogi ia ‛eia be? Kohai ‛oku to ‛ae goue vaine, kae ‛ikai kai ‛eia hono fua? Bea kohai ‛oku ne fafaga ‛oe faga manu, bea ‛ikai kai hono haa huhu ‛oe faga manu?   1 Kolin. 9· 7.
    Kabau kuo mau tutu‛i kiate kimoutolu ‛ae gahi me‛a fakalaumalie, bea ko ha me‛a tahi koa ‛o kabau te mau utu ho‛o mou gahi me‛a fakamāma? 1 Kolin. 9. 11.
    ‛Ikai ‛oku mou ilo, ko kinautolu ‛oku gaue ‛i he gahi me‛a tabu, ‛oku nau kai mei he fale lotu lahi? Bea mo kinautolu ‛oku tauhi ‛i he ejifeilaulau, ‛oku nau inaji fakataha moe ejifeilaulau? Bea kuo tu‛utu‛uni ‛e he ‛Eiki ke behe foki, ke iloga akinautolu ‛oku malaga ‛aki ‛ae Kosibeli, ke nau ma‛u ‛i he Kosibeli ‛ae me‛a ki he jino.   1 Kolin. 9. 13.
    Ko ia ‛oku tutui fakajiijii, ‛e utu fakajiijii foki; bea ko ia ‛oku tutui lahi, ‛e utu lahi foki. Ke foaki ‛e he tagan taki taha ‛o hage koia kuo bau hono loto ki ai, kae ‛ikai ‛i he mamahi, be ‛i hono bule ‛i: he ‛oku ‛ofa ‛ae ‛Otua ki ha foaki fiefia.   2 Kolin. 9. 6, 7.
    Ko ia kuo akonekina ‛i he Folofola, ke ne foaki ‛ae me‛a aoga kotoabe kiate ia ‛oku akonaki. ‛Oua na‛a kaka‛i ‛akimoutolu; ‛oku ‛ikai faa kākā‛i ‛ae ‛Otua: he koia ‛oku tutui ‛e he tagata koia te ne utu foki.   Kal. 6. 6, 7.
    Bea ‛i he ‛e tau ma‛u ha faigamalie, ke tau fai lelei ki he kakai kotoabe, kae ajili be kiate kinautolu ‛oku ‛i he fale ‛oe tui.   Kal. 6. 10.
    Koe aga faka-‛Otua moe loto fiemalie, koe koloa lahi ia. He na‛e ‛ikai te tau omi ha mea ki he mamani, bea kuo bau ‛e ‛ikai te tau faa ave ai ha mea.   1 Tim. 6. 6, 7.
    Fekau kiate kinautolu ‛oku koloaia ‛i mamani, ke nau fie tufaki, ‛o aga fie tokoni; bea nau tokonaki maa nautolu ‛ae tu‛uga lelei ki he kuoga ‛e hoko, koe‛uhi ke nau buke ki he mo‛ui ta‛egata. 1 Tim. 6. 17, 18, 19·
    He ‛oku ‛ikai ta‛eagatonu ‛ae ‛Otua, ke ne fakagalo‛i ho‛o mou gaue moe feiga ‛ofa, ‛aia kuo mou fakaha ki hono Huafa; koe‛uhi kuo mou tauhi ‛ae kaiga ma‛oni‛oni, bea mou hagahagafai.   Heb. 6. 10.
    Ka koe fai lelei, moe foaki, ke ‛oua na‛a galo: he koe gahi feilaulau behe ‛oku leleiia ai ‛ae ‛Otua.   Heb. 13. 16.
    Ka ko ia ‛oku ne ma‛u ‛ae lelei ‛oe mamani, bea ne mamata ki he majiva ‛a hono tokoua, kae tabuni ‛eia a hono fatu meiate ‛ia, ‛oku nofo fefe ‛ae ‛ofa ‛ae ‛Otua iate ia?   1 Sa. Jone 3.17.
    Ko ia ‛oku manavaofa ki he majiva ‛oku foaki ‛eia ki he ‛Eiki; bea ko ia kuo ne foaki te ne toe totogi kiate ia.   Fakatātā 19. 17.
    ‛Oku monuia ia ‛aia ‛oku tokaga ki he majiva ; ‛e fakamo‛ui ia ‛e he ‛Eiki ‛i he ‛aho ‛oe kovi.   Same 41. 1.
    ‛E foaki ‛e he tagata kotoabe o‛ fakatatau mo ‛ene mafai, o‛ tāu moe tabuaki ‛ae ‛Eiki ko ho ‛Otua aia kuo ne foaki kiate koe.   Teutal. 16. 17.
    He ‛oku meiate koe, ‛E ‛Eiki, ‛ae mea kotoabe, bea kuo mau atu be kiate koe mei he me‛a ‛oku ‛o‛ou.   1 Fakamat, 29· 14·

¶ ‛I he kei lau ‛ae Vesi ni ‛e tanahi ‛e he hau Tiakono, be kau Tauhi Falelotu, be ha taha kuo tu‛utu‛uni, ‛ae g. foaki ma‛ae majiva moe me‛a ‛ofa ‛oe Kakai ‛i he ibu ‛oku tāu, bea ke nau omi faka‛aba‛aba ‛ae ibu ki he Taula‛eiki bea e fakaha agavaivai ‛e ia mo ai ki he Taumafo‛oga tabu,

¶ Bea, kabau ‛e toki fai ki mui ‛ae Feohiaga ‛e ai ‛ehe Taula‛eiki ‛ae Ma moe Uaine fakafeuga ki he Taumafa‛aga tabu. Bea toki behe ‛ehe Taula‛eiki,

    Ke tau hufia koe‛uhi koe Jiaji kotoa ‛o Kalaisi.
 

Offertory Sentences

‛E ‛OTUA Mafimafi ma mo‛ui ma‛u ai be, na‛a ke ako‛i ‛akimautolu ‛i ho‛o Abosetolo ma‛oni‛oni, ke mau fai ‛ae lotu moe hufia bea atu moe fakafeta‛i koe‛uhi koe kakai kotoabe; ‛Oku mau kole agavaivai kiate koe, ke ke ma‛u ‛i ho‛o ‛alo‛ofa lahi, [* ‛emau gahi me‛a ‛ofa moe feilaulau, mo] ‛emau gahi lotu ni, ‛aia ‛oku mau atu ki ho‛o ‛Afio Ma‛oni‛oni; bea ‛oku mau kole kiate koe, ke ke fakamánáva a ho Jiaji i mamani kotoabe ‛aki ‛ae laumalie ‛oe mo‛oni, moe feohi lelei, moe feofoofani; bea ke tuku ke iloga ‛akinautolu kotoabe, ‛oku nau takua ho Huafa tabu, ke nau loto taha be ki hono mo‛oni‛o ho‛o Folofola tabu, bea nau mo‛ui‛i he feohi lelei, moe feofaaki fakaotua. ‛Oku mau kole atu kiate koe foki, ke ke fakamo‛ui mo ke malu‛i ‛ae gaahi Tu‛i, moe gahi hou‛eiki moe gahi Kovana Kalisitia ne kotoabe ; bea mo ho‛o tamaio‛eiki ko JIOAJI, ko ho mau Tu‛i; bea ke tuku ke ne bule‛i ‛akimautolu ‛i he agafaka‛otua mo fakafiemalie: bea tuku ki he kakai kotoabe ‛oku nau bule meiate ia, ke nau fakamau agatonu, ‛o tautea ‛ae agahala moe fai kovi, kae tokoni ki ho‛o lotu mo‛oni moe agalelei kotoabe. ‛E Tamai alo‛ofa, ke ke foaki ‛ae kelesi ki he kau Bisobe moe kau Tauhi kotoabe ‛o ho‛o Kosibeli, koe‛uhi ke nau fakaha ‛i he‛e nau mo‛ui mo‛e nau akonaki a ho‛o Folofola mo‛oni mo mo‛ui, mo nau fai totonu ‛a ho‛o gahi Sakalameniti ma‛oni‛oni; bea ke foaki ‛ae tokoni mei hevani ki ho kakail kotoabe, kae lahi be taha ki he kakai ‛oku fakataha ni: tukui ke nau fanogo, mo ma‛u ‛a ho‛o Folofola ‛i he loto agavaivai, moe faka‛aba‛aba, bea ke nau tauhi koe i he ma‛oni‛oni meei agatonu, ‛i he ‛aho kotoabe o ‛enau mo‛ui. Bea ‛oku mau‛ kole atu kiate koe, ‛E ‛Eiki, ‛i ho‛o agaofa lahi, ke ke‛ fakafiemalie mo ke tokoni ‛akinautolu kotoabe ‛oku mamahi, be mahaki, be majiva, ‛i he mo‛ui fuonounou ni. Bea ‛oku mau fakafeta‛i foki kiate koe, koe‛uhi ko ho kakai kotoabe kuo nau alu ‛i he mo‛ui ni, ‛i he tui moe manavahe kiate koe: bea ‛oku mau hu, ke ke foaki ‛ae kelesi kiate kimautolu, ke mau fa‛ifa‛itaki kiate kinautolu, koe‛uhi ke mau kau: mo kinautolu ‛i ho bule‛aga ‛i hevani: Foaki eni, ‛E Tamai, koe‛uhi ko Jisu Kalaisi, ko ho mau Fakalelei moe Fakalaloa. Ameni.

¶ Okafai ‛ae Feohiaga ‛e lau ‛e he Taula‛eiki ‛ae Eginaki ni.
 

Prayer for Christ's Church Militant

 

* Kabau ‛e ‛ikai ha me‛o ‛ofa be feilaulau, bea ‛e ‛ikai ‛e lau "ae g. lea, "e mau g. me‛a ‛ofa moe feilaulau."

‛E KAIGA ‛ofeina ‛i he ‛Eiki, ‛akimoutolu ‛oku loto ke mou ha‛u ki he Feohiaga ma‛oni‛oni, ‛oku totonu ke mou fakalaulauloto ‛ae eginaki ‛a Sanita Baula ki he kakai kotoabe ke nau ‛ahi‛ahi‛i ‛akinautolu, bea ke behe be ‛enau kai ‛i he Ma, mo inu ‛i he Ibu. Koe‛uhi ‛o hage ‛oku lahi ‛ae kelesi kiate kitautolu ‛oku ma‛u ‛ae Sakalameniti ma‛oni‛oni ‛i he loto fakatomala mo‛oni, moe tui mo‛ui; (he ‛oku tau toki kai fakalaumalie ‛ae kakano o Kalaisi, mo inu hono Ta‛ata‛a; bea ‛oku tau toki nofo ia Kalaisi, mo Kalaisi iate kitautolu, ‛oku mau taha mo Kalaisi, bea ‛a Kalaisi mo kitautolu;) ‛oku behe ‛ae lahi ‛ae tuutamaki, kabau ‛oku tau kai mo inu ta‛efaka‛aba‛aba. Koe‛uhi ‛oku tau halaia ai ‛i he jino moe Ta‛ata‛a o Kalaisi ko ho tau, Fakamo‛ui; ‛oku tau kai mo inu ‛ae malaia kiate kitautolu, ko ‛e tau ta‛eilo‛i ‛ae Jino ‛oe ‛Eiki; bea tubu ai ‛ae houhau ‛a ‛Eiki kiate kitautolu; bea ke ne tautea ‛akitautolu ‛aki ‛ae mahaki lahi moe mate. Koia mou fakamāu ‛akimoutolu telia na‛a fakamaua ‛akimoutolu ‛e he ‛Eiki: fakatomala mo‛oni ki ho mou gahi agahala kuo fai; ma‛u ‛ae tui mo‛ui mo tu‛uma‛u kia Kalaisi ko ho tau Fakamo‛ui; fakatonutonu ho‛o mou ulugaaga, bea ke mou ma‛u ‛ae aga‛ofa mo‛oni ki he kakai kotoabe: Bea behe ke mou teu ke mou faa kau ki he gahi me‛a fakalilolilo ni. Ka ‛oku fugani totonu ke mou fakafeta‛i ‛i he agavaivai mo fakamatoato ki he ‛Otua, koe Tamai, moe ‛Alo, moe Laumalie Ma‛oni‛oni, koe‛uhi koe huhu‛i o mamani ‛i he bekia mo mamahiia ‛a ho tau Fakamo‛ui, ko Kalaisi, koe ‛Otua moe tagata; ‛aia na‛a ne fakamoulaloa‛i ia, io, ki he mate ‛i he Kolosi, koe‛uhi ko kitautolu, koe kau agahala mamahiia, na‛e nofo ‛i he bouli moe ata ‛oe mate; ke ne gaohi ai ‛akitautolu koe fanau ‛ae ‛Otua bea fakahikihiki ‛akitautolu ki he mo‛ui ta‛egata. Bea koe‛uhi foki ko ‛etau fakamanatu mau ‛ae ‛ofa fugani lahi ‛o ho tau Akonaki moe Fakamo‛ui taha be, ko Jisu Kalaisi, ‛oku bekia koe‛uhi ko kitautolu, mo hono gahi ‛aoga ‛oku ta‛efaalaua, ‛aia na‛a tau ma‛u ‛i he liligi hono Ta‛ata‛a ma‛ogo‛oga; koia, na‛a ne fokotuu mo tu‛utu‛uni ‛ae gahi me‛a fakalilolilo ma‛oni‛oni, koe gahi faka‛iloga o‛ ‛ene ‛ofa, bea ke tau manatu mau ‛a ‛ene bekia ki ho tau fakafiemalie lahi mo ta‛egata, Koia ke tau fakafeta‛i mau kiate ia moe Tamai, moe Laumalie Ma‛oni‛oni (o fakatatau ki he ‛etau gaue totonu), bea ke tau talagofua ki hono finagalo ma‛oni‛oni, bea fakaala ke tau tauhi mo‛oni ia ‛i he ma‛oni‛oni moe agatonu mo‛oni ‛i he gahi ‛aho kotoabe o ‛etau mo‛ui. Ameni.

¶ Bea ‛e toki behe ‛e he Taula‛eiki kiate hinautolu ‛oku loto ke ma‛u ‛ae Feohiaga Ma‛oni‛oni.

AKIMOUTOLU, oku fakatomala mo‛oni mo fakamātoāto ‛i ho‛o mou gahi agahala, bea ‛oku mou nonofo fe‛ofo‛ofani mo ho mou kauga‛abi, bea kuo bau ho mou loto ke mou mo‛ui fo‛ou, ‛o agimui ki he gahi fekau ‛ae ‛Otua, ‛o alualu mau ‛i hono gahi hala ma‛oni‛oni; mou ‛unu‛unu mai ‛i he loto tui, bea ma‛u ‛ae Sakalameniti ma‛oni‛oni ni, ke mou fiemalie ai; bea fai ho‛o mou vete ‛i he agavaivai ki he ‛Otua Mafimafi, ‛i ho‛o mou tu‛u1utui ‛i ho mou tui.

Bea ‛e toki tu‛ulutui ‛ae kakai kotoabe, bea ‛e fai ‛ae VETE ni ‛e he Taula‛eiki mo kinautolu ‛oku loto ke ma‛u ‛ae Feohiaga Ma‛oni‛oni.
 

Exhortation (#3)

‛E ‛OTUA Mafimafi, koe Tamai ‛a ho mau ‛Eiki ko Jisu Kalaisi, koe Tubu‛aga ‛oe me‛a kotoabe, moe Fakamiiu ‛oe kakai kotoabe; ‛Oku mau vete ‛e mau gahi agahala, mo ‛e mau gahi talagata‛a lahi, ‛Aia kuo mau fai ‛i he taimi hokohoko, ki ho‛o ‛Afio, ‛i he ‛e mau mahalo, moe lea, moe faiaga, ‛Aia kuo mau fakatubu ai ‛a ho‛o houhau moe ‛ita totonu kiate kimautolu. ‛Oku mau fakatomala fakamātoāto. Bea ‛oku mau mamahi mo‛oni ‛i loto koe‛uhi ko ‛e mau gahi fai kovi ni; Koe manatu ki ai koe me‛a fakamamahi ia kiate kimautolu; ‛Oku mamafa lahi koe kavega ‛oia. Ke ke ‛alo‛ofa mai kiate kimautolu, Alo‛ofa mai kiate kimautolu, ‛E Tamai fugani ‛alo‛ofa; Fakamolemole ‛aia kotoabe kuo hili, koe‛uhi ko ho ‛Alo, ko ho mau ‛Eiki, ko Jisu Kalaisi; Bea ke tuku ke mau tauhi mo fai agalelei kiate koe, ‛o fua fai mei he ‛aho ni, ‛I he fakafoou ‛o ‛e mau mo‛ui, Ke fakahikihiki mo fakaogolelei ai ho Huafa; ia Jisu Kalaisi ko ho mau ‛Eiki. Ameni.

Bea ‛e toki behe ‛e he Taula‛eiki (be ‛e he Episekopo kabau ‛iheni ‛ae Fakamolemole ni.

KOE ‛Otua Mafimafi, ko ‛e mau Tamai ‛oku ‛i hevani, kuo ne fakaha ‛ihe ‛ene alo‛ofa lahi, te ne fakamolemole ‛ae agahala ‛o kinautolu kotoabe ‛oku tafoki ki he ‛Ene ‛Afio ‛i he fakatomala ‛i loto moe tui mo‛oni; Ke ne ‛alo‛ofa kiate kimoutolu; ke ne fakamolemole mo fakahaofi ‛akimoutolu mei he ‛e mau hia kotoabe; ke ne tokoni mo fakamalohi ‛akimoutolu ‛i he agalelei kotoabe, mo ne omi ‛akimoutolu ki he mo‛ui ta‛egata, ia Jisu Kalaisi, ko ho mau ‛Eiki. Ameni.

¶ Bea ‛e toki behe ‛e he Taula‛eiki.
 

Confession & Absolution

    Mou fanogo ki he gahi lea fakafiemalie, ‛oku fai ‛e ho tau Fakamo‛ui ko Jisu Kalaisi kiate kinautolu kotoabe ‛oku tafoki mo‛oni kiate ia :

HA‛U kiate au ‛akimoutolu kotoabe ‛oku feiga mo mafajia, bea teu fakafiemalie‛i ‛akimoutolu.   Sa. Matiu 11. 28.
    Na‛e ‛ofa behe ‛ae ‛Otua ki mamani, na‛a ne foaki hono ‛Alo be taha na‛e tubu, koe‛uhi koia kotoabe ‛oku tui kiate ia, ke ‛oua na‛a malaia ia kae ma‛u ae mo‛ui ta‛egata.   Sa. Jone 3. 16.

    Fanogo foki ki he lea ‛ae Abosetolo ko Sanita Baula :
    Koe tala mo‛oni eni, bea tau moe kakai kotoabe ke ma‛u ia, Koe‛uhi na‛e ha‛u a Kalaisi Jisu ki mamani, ke fakamo‛ui ‛ae kakai agahala.   1 Timote 1 15.

    Fanogo ki he lea ae Abosetolo ko Sanita Jone:
    Kapau ‛e fai agahala ha toko taha, ‛oku ai ho tau fakalaloa ki he Tamai, ‛aia ko Jisu Kalaisi koe ma‛oni‛oni: bea koe fakaleleiaga ia ‛i he‛e tau gahi agahala.   1 Sa. Jone 2. 1, 2.

¶ Bea hili ia ‛e lau ‛ae Tallla‛eiki ‛o behe,

    Hiki hake ho mou loto.
    Tali. ‛Oku mau hiki hake ki he ‛Eiki.
    Taula‛eiki. Tau fakafeta‛i ki he ‛Eiki ko ho tau ‛Otua.
    Tali. ‛Oku tau mo totonu ke fai behe.

¶ Bea toki ‛e tafoki ‛ae Taula‛eiki ki he Taumafa‛aga ae ‛Eiki, ‛o behe,

‛OKU tau, mo totonu, bea ko ‛e mau gaue totonu, ‛i he taimi kotoabe, moe botu kotoabe ke mau fakafeta‛i kiate koe, E ‛Eiki, *koe Tamai Tabu, koe ‛Otua Mafimafi mo Ta‛egata.
 

Comfortable Words

 

* ‛E ‛ikai ‛e lau ‛ae g. lea ni [Koe Tamai Tab ‛i he ‛Aho ‛oe ‛Eiki ‛oe Tolu-Taha.

‛E muimui ‛iheni ‛ae TALA TEU ‛o fakatatau ki he faahi ta‛u (kabau ‛e tu‛utu‛uni ha taha) ; ka ‛ikai ‛e behe be ‛e hiva,

BEA koia fakataha mai moe kau Agelo moe Aki-Agelo, moe kakai kotoabe ‛o hevani, ‛oku mau fakamalo mo fakahikihiki ho Huafa ogoogo, ‛o behe ‛o ta‛egata,
    Ma‛oni‛oni, Ma‛oni‛oni, ‛oku Ma‛oni‛oni, ‛ae ‛Eiki koe ‛Otua ‛oe gahi kau tau,‛Oku fonu ‛a hevani mo mamani ‛i ho naunau : Kololia kiate koe, ‛E ‛Eiki Fugani Ma‛oluga. Ameni.
 

 

KOE GAHI TALA TEU

Ki he ‛Aho ‛oe ‛Alo‛i, moe g. ‛aho e fitu ‛ohu hoko mo ia.

KOE mea ‛i ho‛o foaki ho ‛Alo be taha ke Alo‛i feuga moe taimi ni ma‛amautolu ; aia na‛e gaohi koe tagata mo‛oni ki he Laumalie Ma‛oni‛oni ‛e he Tauboou ko Mele ko ‛ene fa‛e; bea koia kuo ikai hano ila ‛oe agahala, ke ne fakama‛a ‛akimautolu mei he agahala kotoabe. Bea koia fakataha, etc.

Ki he ‛Aho ‛oe Toetu‛u, moe g. aho e fitu ‛oku hoko mo ia.

KAE ‛oku fugani totonu ke mau fakamalo kiate koe koe‛uhi koe Toetu‛u nāunāuia ‛o ho ‛Alo ko Jisu Kalaisi ko ho mau ‛Eiki; He ko ia koe Lami Laka-atu mo‛oni, ‛aia na‛e feilaulau ‛aki ia ma‛a mautolu bea kuo ne ave ‛ae agahala ‛a mamani; bea ‛i he ‛ene bekia kuo auha ai ‛ae mate, bea ‛i he ‛ene toetu‛u na‛e omi ia kiate kimautolu ‛ae mo‛ui ta‛egata. Bea koia fakataha, etc.

Ki he ‛Aho ‛oe Ha‛ele Hake, moe g. ‛aho ‛e fitu ‛oku hoko mo ia.

IA Jisu Kalaisi, ko ho ‛Alo ‛ofaaga, ko ho mau ‛Eiki; aia hili ‛ene toetu‛u naunau‛ia na‛a ne fakahaha ia ki he ‛ene kau Abosetolo, bea ‛i ho nau ‛ao na‛e ha‛ele hake ki hevani koe me‛a ke teuteu ha botu ma‛a mautolu, koe‛uhi koe botu ‛oku ne ‛i ai, ke mau ha‛ele hake ‛i ai foki, o bule mo ia ‛i he kololia. Bea koia fakataha, etc.

Ki he ‛Aho ‛oe Penitekosi, moe g. ‛aho ‛e ono ‛oku hoko mo ia.

IA Jisu Kalaisi ko ho mau ‛Eiki; ‛o fakatatau mo ‛ene tala‛ofa mo‛oni na‛e ha‛ele hifo feuga moe taimi ni ‛ae Laumalie Ma‛oni‛oni mei hevani ‛aki ‛ae uulu lahi fakafokifa, ‛o hage ha matagi malohi, ‛i he tatau ‛oe gahi elelo afi ‛o bea nofo ki he kau Abosetolo, ke ne ako‛i ‛akinautolu, mo tataki ‛akinautolu ki he mo‛oni kotoabe; ‛o fakalea ‛i akinautolu ‛aki ‛ae gahi lea kehekehe, bea moe fakamalohi akinautolu ke malaga aki ‛ae Kosibeli ki he gahi bule‛aga kotoabe; ‛aia kuo ‛omi ‛akimautolu mei he bo ‛oe hala ki he mama tajilojilo moe ilo mo‛oni ‛oe ‛Afiona mo ho ‛Alo ko Jisu Kalaisi. Bea koia fakataha, etc.

Ki he ‛Aho ‛oe ‛Eiki ‛oe Taha-Tolu be.

KO koe, koe ‛Otua be taka, moe ‛Eiki be taha; ka ‛oku ‛ikai koe Pesona be taha, ka koe Pesona ‛e tolu ‛i he aga ‛e taha. ‛O hage ko ia ‛oku tau tui ki he nāunāu ‛oe Tamai, ‛oku tau tui ki he ‛Alo, bea moe Laumalie Ma‛oni‛oni, ‛oku ikai ha fai kehekehe be ta‛etatau. Bea koia fakataha, etc.
 

Proper Prefaces

¶ Bea ‛e toki tu‛ulutui ‛ae Taula‛eiki ki he Taumafa‛aga ‛ae ‛Eiki, mo behe ‛i he higoa ae kinautolu ‛oku loto ke ma‛u ‛ae Feohiaga ‛ae Lotu ‛oe Unuunu mai ‛i he Agavaivai.

‛E ‛EIKI ‛alo‛ofa, ‛oku ‛ikai te mau ‛unu‛unu mai ki ho‛o Taumafa‛aga ni, ‛i he falala ki he ‛e mau ma‛oni‛oni, ka ‛i ho‛o ‛alo‛ofa lahi. ‛Oku ‛ikai ‛aoga ‛akimautolu ke tanaki ‛ae gahi momo‛i me‛akai ‛i ho‛o lalo Taumafa‛aga. Ka ko koe ‛e beheaibe ‛ae ‛Afiona, bea ko ho‛o ulugaaga ke fai ma‛u ai be ‛ae ‛alo‛ofa; koia, ‛E ‛Eiki alo‛ofa, tuku mai ke behe ‛ae mau kai ‛ae Jino ‛o ho ‛Alo ‛ofa‛aga ko Jisu Kalaisi, bea ke behe ‛ae mau inu hono Ta‛ata‛a, koe‛uhi ke fakama‛a ho mau Jino tae‛ma‛a ‛i hono Jino, bea ke fufulu ho mau laumalie ‛i hono Ta‛ata‛a ma‛ogo‛oga lahi, ke mau nofo iate ia, bea mo ia iate kimautolu. Ameni.

Bea ‛e tu‛u hake ‛ae Taula‛eiki kimu‛a ‛ae Taumafa‛aga mo fai ‛ae Lotu ‛oe Fakatabu‛i ‛o behe.
 

Prayer of Humble Access

‛E ‛OTUA Mafimafi, ko ‛emau Tamai ‛oku ‛i hevani, ‛a koe na‛a ke foaki, i ho‛o alo‛ofa ogogofua, ‛a ho ‛Alo be taha, ko Jisu Kalaisi, ke kataki ‛ae bekia ‛i he kolosi ki ho mau huhu‛i; bea na‛e fai ai ‛eia (‛i he ‛ene feilaulau ‛aki ‛a ‛ene ‛Afio ‛o tu‛o taha be) ‛ae feilaulau lahi mo haohaoa, koe fuu totogi fakalelei ki he gahi agahala ‛a mamani kotoabe; bea na‛e fokotu‛u mo fekau ‛eia ‛i he ‛ene Kosibeli ma‛oni‛oni ke mau faifai ma‛u ‛ae fakamanatu ki he ‛ene bekia ma‛ogo‛oga koia ‛o a‛u ki he ‛ene toe ha‛ele mai; ‛E Tamai ‛alo‛ofa, ‛oku mau kole ‛i he agavaivai kiate koe ke ke ‛afio‛i ‛akimautolu; bea ‛ofa ke tabuaki mo fakatabu ‛i ho‛o Folofola moe Laumalie Ma‛oni‛oni ‛ae ma moe uaine ni, kuo gaohi ‛ekoe; bea koia ‛i he ‛emau ma‛u ‛ae me‛a ni, ‛o fakatatau ki he tu‛utu‛uni ‛a ho ‛Alo, ko ho mau Fakamo‛ui ko Jisu Kalaisi, koe fakamanatu ki he ‛ene bekia moe mamahi ke mau ma‛u ai hono Jino mo hono Ta‛ata‛a mnnuia lahi; ‛aia, ‛i he bo koia na‛e lavaki‛i ai ia (a) na‛a ne too ‛ae Ma, bea hili ‛ene fakafeta‛i, (e) na‛a ne bakibaki ia, mo atu ia ki he ‛ene kau akoga, ‛o ne behe, Too, ‛o kai; (i) ko hoku Jino ‛eni, ‛aia kuo foaki koe‛uhi ko kimautolu: fai eni ‛i he fakamanatu kiate au. Bea behe foki, ‛i he hili ‛ae ohomohe, (o) na‛a ne too ‛ae Ibu; bea hili ‛ene fakafeta‛i, na‛a ne atu ia kiate kinautolu, ‛o ne behe, Mou inu eni kotoabe ; he (u) ko hoku Ta‛ata‛a eni ‛ae Fuakava Fo‛ou, ‛aia ‛oku liligi koe‛ubi ko kimoutolu, moe toko lahi, ke fakamolemole ai ‛ae agahala: Mou fai eni koe fakamanatu kiate au ‛i ho‛o mou fa‛a inu ia. Ameni.


Eucharistic Prayer

 

(a) ‛Iheni ‛e too ‛e he Taula‛eiki i hono nima ‛ae Patena.

(e) ‛Iheni e bakibaki ‛ae Ma.

(i) ‛Iheni ‛e hili hono nima ki he Ma kotoabe.

(o) ‛Iheni ‛e wa ‛i hono nima ‛ae Ibu.

(u) ‛Iheni ‛e hili hono nima ki he g. Ibu ‛aia oku i ai ha uaine ke ne fahatabu‛i,

KOIA, ‛E ‛Eiki moe Tamai ‛oku ‛i hevani, ‛o fakatatau ki he fokotuu ‛o ho ‛Alo ‛ofaaga, ko ho mau Fakamo‛ui ko Jisu Kalaisi ko kimautolu ko ho mou tamaio‛eikiagavaivai, ‛oku mau fai ‛i he ‛ao oe ‛Afiona koe ‛Otua ‛aki ‛ae ogo foaki ma‛oni‛oni ni, ‛aia ‛oku mau atu kiate koe, koe fakamanatu ‛aia na‛e tu‛utu‛uni ‛e ho ‛Alo; koe‛uhi koe fakamanatu ‛o ‛ene mamahi‛ia monuia moe bekia ma‛ogo‛oga, ‛o ‛ene toetu‛u malohi mo ‛ene ha‛ele hake naunauia ; bea ko ‛e mau fakafeta‛i kiate koe ki he gahi le1ei lahi aubito na‛a mau ma‛u mei ai.

BEA oku mau lotua fakamatoato ke ke ma‛u, i ho‛o alo‛ofa faka-tamai, ‛ae mau feilaulau fakafeta‛i moe faka malo ni; ‛aki ‛ae kole agavaivai kiate koe ke ma‛u ‛akimautolu mo ho Jiaji kotoabe ‛ae fakamolemole ‛oe mau hia mo hono ‛aoga kotoabe ‛o ‛ene mamahi‛ia koe‛uhi koe bekia ‛o ho ‛Alo ko Jisu Kalaisi bea ‛i he falala ki hone Ta‛ata‛a, Bea ko ‛eni, ‛E ‛Eiki, ‛oku mau atu ‛akimautolu, ‛a ho mau laumalie mo ho mau jino, ‛ae feilaulau totonu, ma‛oni‛oni, mo mo‛ui ki ho‛o ‛Afio, bea ‛oku mau kole ‛i he agavaivai, koe‛uhi ko kimautolu moe kakai kotoabe ‛oku faa kau ‛i he Feohiaga Ma‛oni‛oni ni, ke mau ma‛u totonu ‛ae Jino moe Ta‛ata‛a maogooga lahi ‛o ho ‛Alo ko Jisu Kalaisi, bea ke fakafonu akimautolu ‛i ho‛o kelesi moe tabuaki fakalaumalie. Bea koe‛uhi ko ‛emau gahi hia ‛oku ‛ikai te mau aoga ke ‛atu ha feilaulau ki ho ‛Afiona, ka ‛oku mau hu kiate koe ke ke ma‛u ma‛au ‛e mau gaue ni; kae ‛ikai ke ke fua ha mau ‛aoga, ka ke ke fakamolemole ‛e mau agahala, ia Jisu Kalaisi ko ho mau ‛Eiki; ‛aia iate ia bea ‛aki ia ‛i he fakataha ‛oe Laumalie Ma‛oni‛oni ‛ae kololia kotoabe kiate koe, ‛E Tamai Mafimafi, ‛i he mama ta‛egata. Ameni.
 

 

¶ Bea toki kai mo inu ‛ae Taula‛eiki ‛ae Sakalameniti, bea atu ki he kau Minisita (kabau ‛oku i ai ha toko taha) i ho nau nima bea hili ia ki he kakai ‛oku tuulutui, Bea ‛i he ‛ene atu ‛ae Ma ke behe ‛ene lea.

KOE Jino ‛o ho tau ‛Eiki ko Jisu Kalaisi, ‛aia na‛e foaki koe‛uhi ko koe, fakamo‛ui ho jino mo ho laumalie ‛o a‛u ki he mo‛ui ta‛egata. To‛o ‛eni ‛o kai, ‛i he fakamanatu na‛e bekia ‛a Kalaisi koe‛uhi ko koe, ke fafaga ‛aki ia ho laumalie ‛i he tui, moe fakafetai.

¶ Bea i he atu ‛e he Minisita ‛ae Ibu, ke behe ‛ene lea.

KOE Ta‛ata‛a ‛o ho tau ‛Eiki ko Jisu Kalaisi, ‛aia na‛e liligi koe‛uhi ko koe, fakamo‛ui ho jino mo ho laumalie ‛o a‛u ki he mo‛ui ta‛egata. Inu eni, ‛i he fakamanatu na‛e huai ‛ae Ta‛ata‛a ‛o Kalaisi koe‛uhi ko koe, bea ke fakafeta‛i.

Kabau ‛e ‛ikai lahibe ‛ae Ma be koe Uaine kiate kinautolu kotoabe, ‛e fakatabu‛i fo‛ou ‛e he Taula‛eiki ‛o fahatatau ki he g. lau i oluga, ‛oku kamata ki [ko ho mau Fakamo‛ui ko Jisu Kalaisi i he bo koia na‛e lavaki‛i, etc.] ‛i lte fahatabu‛i ‛ae Ma; bea ki [Bea behe foki i he hili ‛ae ‛Ohomohe, etc.] ‛i he fakatabu‛i ae Uaine.

¶ Oka ma‛u kotoabe ‛ae Sakalameniti, ‛o foki ‛ae Taula‛eiki ki he Taumafa‛aga ‛ae ‛Eiki, bea ‛e ai aki ‛ae faka‛aba‛aba ki hono toe ‛oe Ma mo Uaine kuo fakatabu, bea ke ne ufiufi ia aki ‛ae tupenu lineni hinehina lelei.

Bea toki lau ‛e he Taula‛eiki ‛ae Lotu ‛ae ‛Eiki, bea agimui ‛ae kakai ki he ‛ene lea.
 

Words of Administration

KO‛E mau Tamai ‛oku ‛i hevani, ke tabuha ho Huafa. Ke hoko mai ho bule‛aga. Ke fai ho finagalo ‛i mamani, ‛o hage koia ‛i hevani. Ke foaki mai kiate kimautolu he ‛aho ni ha‛a mau me‛a kai. Bea fakamolemole ‛e mau gahi agahala, ‛o hage ko‛e mau fakamolemole ‛akinautolu ‛oku fai agahala kiate kimautolu. Bea ‛oua na‛a tuku ‛akimautolu ki he ahi‛ahi; ka ke fakahaofi ‛akimautolu mei he kovi: He ‛oku ‛o ou ‛ae bule‛aga, bea moe malohi, moe kololia o ta‛egata bea ta‛egata. Ameni.

¶ Bea hili ia ‛e lotu ‛ae Taula‛eiki, ‛o behe ;

‛E ‛OTUA Mafimafi mo ta‛egata, oku mau fakafeta‛i fakamatoato kiate koe, koe‛uhi kuo ke tuku ke fafaga ‛akimautolu (‛aia kuo mau ma‛u ‛ae me‛a fakalilolilo ni) ‛i he me‛akai fakalaumalie ‛ae Jino moe Ta‛ata‛a maogooga lahi ‛o ho ‛Alo, ko ho mau Fakamo‛ui, ko Jisu Kalaisi; bea ‛oku ke fakababau mai koe‛uhi koia te mau ma‛u ai ‛a ho‛o alo‛ofa moe agalelei kiate kimautolu; bea ‛oku mau hoko ai koe gahi kubu mo‛oni ‛oe jino ta‛eha mai ‛o ho ‛Alo, ‛aia koe fakataha monu‛ia ‛oe kakai tui kotoabe; bea ‛oku mau hoko ai foki koe kau hoko ki he amanaki ki ho bule‛aga ta‛egata, koe‛uhi koe gahi gaue lelei moe bekia maogooga lahi moe mamahiia ‛a ho ‛Alo ‛ofaaga. Bea ‛oku mau kole kiate koe ‛i he agavaivai, ke ke tokoni ‛akimautolu ‛aki ho‛o kelesi koe‛uhi ke mau hagahagafai ma‛uaibe ‛i he feohi ‛ae kakai ma‛oni‛oni na, bea fai ‛ae gaue lelei kotoabe, ‛aia kuo ke teu ma‛a mautolu ke mau aeva ‛i ai, ‛ia Jisu Kalaisi, ko ho mau ‛Eiki, ke iate ia, mo Koe, moe Laumalie Ma‛oni‛oni ‛ae faka‛aba‛aba moe kololia kotoabe ‛i he mama ta‛egata. Ameni.

¶ Bea ‛e tutu‛u ae kakai, bea ‛e lau, be hiva,
 

Lord's Prayer

KOLOLIA ki he ‛Otua ‛i ‛oluga, bea ‛i mamani ‛ae melino, moe ‛ofa ki he kakai. ‛Oku mau fakamalo kiate koe, ‛oku mau fakamonuia koe, ‛oku mau hu kiate koe, ‛oku mau fakahikihiki koe, ‛oku mau fakafeta‛i kiate koe, koe‛uhi ko ho naunau lahi, ‛E ‛Eiki koe ‛Otua, koe Tu‛i ‛oku i hevani, koe ‛Otua koe Tamai Mafimafi.
    ‛E ‛Eiki, koe Alo toko taha na‛e tubu, ko Jisu Kalaisi; ‛E ‛Eiki koe ‛Otua, koe Lami ‛ae ‛Otua, koe Alo oe Tamai, aia ‛oku ne ave ‛ae agahala ‛a mamani, ‛alo‛ofa mai kiate kimautolu. ‛Akoe ‛oku ‛ave ‛ae agahala ‛a mamani, ‛alo‛ofa mai kiate kimautolu. ‛Akoe ‛oku ‛ave ‛ae agahala ‛a mamani, tali ‛emau lotu. ‛Akoe ‛oku ‛afio ki he nima to‛omata‛u ‛oe ‛Otua, koe Tamai, ‛alo‛ofa mai kiate kimautolu.
    He ko koe be ‛oku ma‛oni‛oni; ko koe be koe ‛Eiki; ko koe be, ‛E Kalaisi, moe Laumalie Ma‛oni‛oni ‛oku ma‛oluga taha ‛i he naunau ‛ae ‛Otua koe Tamai. Ameni.

¶ Be‛a toki tabuaki‛i ‛e he Taula‛eiki (be ‛e he Episekopo kapau ‛oku ne iai,) ‛o behe,
 

Gloria
‛OFA ke tauhi‛i ho mou loto mo ho mou laumalie ‛e he melino ‛ae ‛Otua, ‛aia ‛oku lahi hake ‛i he ‛ilo kotoabe, ‛i he ‛ilo moe ‛ofa ‛ae ‛Otua, mo hono ‛Alo ko Jisu Kalaisi ko ho tau ‛Eiki: bea ‛ofa ke ‛iate kimoutolu ‛ae tabuaki ‛ae ‛Otua Mafimafi, koe Tamai, moe ‛Alo, bea moe Laumalie Ma‛oni‛oni, ‛o ma‛u ai be. Ameni.
 
Benediction

¶ Kabau ‛oku ‛ikai koe Feohiaga, hili ‛ae Mea Ofa, e lau ‛e he Taula‛eiki ha taha be niihi ‛oe g. Lotu ni; bea ‛e lau foki hili ‛ae Feohiaga, be hili ‛ae Lotu Bogibogi be Lotu Efiafi.

TOKONI ‛akimautolu ‛i he aga‛ofa, ‛E ‛Eiki, ‛i he gahi hufia moe lotu ni, bea fakahinohino ‛ae hala ‛o ho‛o kau tamaio‛eiki ke nau ma‛u ‛ae mo‛ui ta‛egata ; koia ‛i he gahi fakalavanoa moe gahi tuugaa ‛oe mo‛ui mate‛gofua ni ke malu‛i ma‛uaibe ‛akinautolu ‛e ho‛o tokoni aga‛ofa lahi; ia Jisu Kalaisi ko ho mau ‛Eiki. Ameni.

‛E ‛OTUA Mafimafi mo ta‛egata, ‛oku mau kole fakamātoāto kiate koe, ke ke fakahinohino, mo fakama‛oni‛oni mo bule‛i ho mau loto mo ho mau jino ‛i he hala ‛o ho gahi lao moe gaue ‛o ho gahi fekau; koe‛uhi ke fakamo‛ui ‛akimautolu, ‛i ho mau jino mo ho mau laumalie, ‛i ho‛o malu‛i malohi, ‛i mamani moe mama ka ha‛u; ia Jisu Kalaisi, ko ho mau ‛Eiki moe Fakamo‛ui. Ameni.

‛E ‛OTUA Mafimafi, ‛oku mau kole kiate koe, tuku ke fakahoko ‛i ho mau loto ‛ae gahi lea, ‛aia kuo mau ogo‛i ‛aki ho mau gahi teliga itu‛a ; ke tubu ai iate kimautolu ‛ae fua ‛oe ‛ulugaaga lelei, ki he faka‛aba‛aba moe fakamalo ‛o ho Huafa; ia Jisu Kalaisi ko ho mau ‛Eiki. Ameni.

FAKAHINOHINO ‛akimautolu, ‛E ‛Eiki, ‛i he ‛emau gahi faiaga ‛aki ho‛o kelesi aga‛ofa, bea tataki ‛aki ho‛o tokoni tu‛uma‛u, koe‛uhi ke mau fakaogoogolelei ho Huafa tabu i he ‛emau gahi gaue kuo kamata, bea ‛oku kei fai, bea kuo oji‛i he Afiona, bea ‛i ho‛o alo‛ofa ke mau ma‛u ‛ae moui ta‛egata; ia Jisu Kalaisi ko ho mau ‛Eiki. Ameni.

‛E ‛OTUA Mafimafi, koe matavai ‛oe boto kotoabe, ‛akoe ‛oku afio‛i a ‛emau gahi majiva na‛a teeki te mau kole, bea mo ‛emau ta‛eboto ‛i he kole; ‛oku mau kole kiate koe ke ke ‛alo‛ofa ki he ‛emau vaivai; bea koe gahi mea, ‛aia ‛oku mau manavahe ke kole ki ai koe‛uhi ko ‛emau ta‛etau, bea koe‛uhi ko ‛emau kui ‛oku ‛ikai mau mafai ke kole ki ai, ke lelei kiate koe ke foaki ia koe‛uhi koe tau ‛o ho ‛Alo ko Jisu Kalaisi. Ameni.

‛E ‛OTUA Mafimafi, ‛akoe kuo ke talaofa ke ogo‛i ‛ae gahi kole ‛o kinautolu ‛oku lotu ‛i he Huafa ‛o ho ‛Alo; ‛oku mau kole kiate koe ke ke ‛afio kiate kimautolu kuo fai a‛emau gahi kole moe gahi hufia kiate koe; Bea tuku ke mau ma‛u ‛ae gahi me‛a ‛aia kuo mau kole ‛i he tui ‛o fakatatau ki ho finagalo; koe‛uhi ke tokoni a ‛emau majiva, bea ke fakaha ho kololia; ia Jisu Kalaisi ko ho mau ‛Eiki. Ameni.

‛I he g. ‛Aho ‛oe ‛Eiki mo g. ‛Aho Tabu (kapau ‛e ‛ikai ‛ae Feohiaga) ‛e lau ‛ae uluaki vahe ‛oe Tu‛utu‛uni ni o a‛ll ki he gataaga ‛oe Hufia [Koe‛uhi koe Jiaji kotoa ‛o Kalaisi] bea mo ha taha be niihi ‛oe g. Lotu oku tu‛u ki oluga, oku fakaoji ‛i he Tobuaki.

¶ Tokaga, koe tu‛utu‛uni ‛ae Jiaji ki he kubu taki taha, te ne ma‛u ‛ae Sakalameniti ‛oe Ohomohe ‛ae ‛Eiki ‛i he ji‛i taha ‛ae tuo tolu ‛i he ta‛u ; haeuma‛ā ‛i he ‛Aho oe Toetu‛u.

¶ ‛I he fakaha ‛ae tauhi ‛oe Feohiaga Ma‛oni‛oni ‛e lau ‛i he ‛Aho ‛oe ‛Eiki mu‛omu‛a ‛ae Eginaki ni.
 

Collects

‛E KAIGA ofeina, i he ————— hoko, ‛oku ou loto, i he tokoni ‛ae ‛Otua ke tauhi ‛ae Sakalameniti fakafiemalie lahi ‛oe Jino moe Ta‛ata‛a ‛o Kalaisi, koe‛uhi ke ma‛u ia ‛e he kakai fai lotu mo agafakaotua ‛i he manatu ‛o ‛Ene Kolosi moe mamahiia, aia ‛oku tau ma‛u ‛ae fakamolemole ‛oe tau agahala, bea oku tau kau ai ‛i he buleaga ‛oe lagi‛l Koia, oku totonu ke tau atu ‛ae fakafeta‛i agavaivai lahi mo fakamātoāto ki he ‛Otua, ko ho Tamai ‛oku ‛i hevani, koe‛uhi, ko ‛ene foaki hono ‛Alo, ko ho tau Fakamo‛ui ko Jisu Kalaisi, ke oua na‛a bekia be koe‛uhi ko kitautolu, kae hoko foki ko ‛e tau kai fakalaumalie ‛i he Sakalameniti ma‛oni‛oni koia. Koe me‛a, ‛oku fakaotua mo fakafiemalie ‛ae me‛a ni kiate kinautolu ‛oku ma‛u faka‛aba‛aba, bea tuutuutamaki lahi kiate kinautolu ‛oku babanaki ke ma‛u ta‛efaka‛aba‛aba, ko ‛eku gaue totonu keu eginaki kiate kimoutolu ke fakalaulauloto lolotoga ‛ae mamafa ‛oe me‛a fakalilolilo ma‛oni‛oni koia, moe tuutamaki lahi ‛i he ma‛u ta‛efaka‛aba‛aba; bea ke mou kumi mo ahiahi‛i ho mou loto (ke oua na‛a vaivaiga aki, ohage koe kau malualoi ‛i he ‛ao ‛oe ‛Otua, kae behe) koe‛uhi ke mou ha‛u ma‛oni‛oni mo ma‛a ki he katoaga fakahevani koia, oku kofu aki ‛ae kofu mali na‛e tu‛utu‛uni ‛i he Tohi Tabu, bea behe ke mou ma‛u ‛e he ‛Otua ke kau aoga ‛i he Taumafa‛aga ma‛oni‛oni koia.
    Koeni ‛ae hala moe aga ke fai behe; koe uluaki, ke ahiahi‛i ‛a ho‛o mou mo‛ui moe ulugaaga ‛e he lao ‛ae gahi fekau ‛oe ‛Otua; bea iloga ha me‛a ke mou ilo ‛akimoutolu kuo faihala ‛i ai, ‛i he faiteliha, be ‛i he lea, be ‛i he gaue, ke mou tagi koe‛uhi ko ho‛o mou agahala, bea ke fai ho‛o mou vete ki he ‛Otua Mafimafi, bea ke ma‛u ho mou loto ke fakatonutonu ho‛o mou ulugaaga. Bea kapau ke mou ilo ho‛o mou agahala kuo fai ‛ikai ki he ‛Otua be, kae foki ki ho mou kauga‛abi; bea ke mou fakalelei kiate kinautolu, ‛oku teu ke atu ‛ae totogi, ‛o fakatatau mo ho‛o mou mafai, ki he gahi hala moe gahi gaue kovi kuo fai ekimoutolu kio ha taha; bea teu foki ke fakamolemole ‛akinautolu kuo fai agahala kiate kimoutolu, ‛ohage ko ho‛o ko ho‛o mou fiema‛u ke fakamolemole ‛e he ‛Otua ho‛o mou agahala kuo fai. Ka ‛ikai ke fakalahi ‛i he ma‛u ‛ae Feohiaga Ma‛oni‛oni ho‛o mou malaia. Koia, kapau iate kimoutolu ha taha ‛oku lea kovi ki he Otua, be ‛oku fakaogokovi ki he Folofola ‛ae ‛Otua, be tonofefine, be ‛oku mo‛ui ‛i he fakafajifaji, be ‛i he meheka, be ‛i ha taha fai kovi lahi, ‛oua na‛a ne ha‛u ki he Taumafaaga ma‛oni‛oni; telia na‛a ‛i he ma‛u ‛ae Sakalameniti ke hu ae tevolo kiate ia ‛ohage ko ‛ene hu kia [utasi, bea fakafonu ia ‛i he hia kotoabe, bea omi ia ki he fakaauha ‛oe jino moe laumalie.
    Bea koe me‛a ooku totonu ‛e ‛ikai ha taha e ha‛u ia ki he Feohiaga ma‛oni‛oni, kae ‛oua ke ma‛u ‛eia ‛ae falala haohaoa ki he ‛alo‛ofa ‛ae ‛Otua moe kounisenisi na‛e fakafiemalie; koia, kapau ha taha iate kimoutolu ooku ‛ikai ke ne mafai ke fakafiemalie a hono kounisenisi kiai, kae fiema‛u ha fiemalie kehe moe akonaki, ke ne ha‛u kiate au, be ha taha tauhi boto mo akonaki‛i ‛oe Folofola ‛ae ‛Otua, bea ke ne fakaha ‛a ‛ene mamahi; koe‛uhi ke ma‛u ‛eia ‛ae fiemalie ‛oe fakamolemole moe akonaki fakalaumalie, bea ke fakafiemalie hono kounisenisi, mo ke tuku ‛ae toumoua moe manavahe kotoabe.

Exhortation


Return home

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld