The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   
The Book of Common Prayer in Scots Gaelic: Morning Prayer

 

AN T-ORDUGH

AIR SON

URNUIGH MHAIDNE AGUS URNUIGH FHEASGAIR

gu ‘bhi air an ràdh agus air an gnàthachadh gach là rè na bliadhna.

THa Urnuigh Mhaidne agus Urnuigh Fheasgair ri ‘bhi air an cleachdadh ann an ionad gnàthaichte na h-Eaglais, Tigh-Urnuigh, no Cùirte na h-Altarach; Mur bi e air ‘orduchadh air mhodh eile le Ard-fhearùghdarrais an àite sin. Agus fanaidh Cùirtean nan Altairean mar a bha iad anns na h-àmaibh a chaidh seachad.
    Agus an so tha e ri ‘thoirt fainear gu’m bi leithid de Sgeadachdaibh na h-Eaglais agus a Ministeirean aig uile àmaibh am Frithealaidh air an cumail agus air an gnàthachadh, mar a bha iad ann an Eaglais Shasunn so, le Ughdarras Pàrlamaid, anns an dara bliadhna de Rìoghachadh Rìgh Imhear a Sia.

leaf

 

 

AN

T - O R D U G H

AIR SON


U R N U I G H   M H A I D N E ,

Gach là rè na bliadhna.


Aig toiseach na h-Urnuigh-Mhaidne leughaidh am Ministeir le guth àrd aon, no tuilleadh de na h-Earrannaibh so de na Sgriobtuiribh, a leanas. Agus an sin their e an ni sin a tha sgrìobhta an déigh nan Earrannan ceudna.

AN uair a philleas an t-aingidh air falbh o aingidheachd, a chuir e ‘n gnìomh, agus a ni e an ni a tha dligheach agus ceart, gleidhidh e ‘anam beò. Esec. 18. 27.
    Tha mi ag aideachadh m’ eusaontais, agus tha mo pheacadh a’ m’ làthair a ghnàth. Salm 51. 3.
    Foluich do ghnùis o m’ pheacaidhean, agus dubh as m’ eucearta gu léir. Salm 51. 9.
    Is iad Iobairtean Dhé spiorad briste: air cridhe briste agus brùite, a Dhé, cha dean thusa tàir. Salm 51. 17.
    Reubaibh bhur cridhe, agus ni h-e ‘ur n-eudach, agus pillibh ris an Tighearn ‘ur Dia: oir tha e tròcaireach, agus iochdmhor, mall a chum feirge, agus làn de chaomhalachd, agus gabhaidh e aithreachas mu ‘n ole. Ioel 2. 13.
    Do ’n Tighearn ar Dia buinidh tròcairean, agus maitheanais, ge do rinn sinne àr-amach ’n a aghaidh: ni mò thug sinn géill do ghuth an Tighearn’ ar Dia, a chum gluasad ‘n a reachdaibh a chuir e romhainn. Daniel 9. 9, 10.
O ‘Thighearna cronuich mi, ach ann an tomhas; ni h-ann a’ d’ chorruich, air eagal gu’n cuir thu as domh. Ier. 10. 24. Salm 6. 1.
    Gabhaibh aithreachas; oir tha Rìoghachd Nèimh am fagus. N. Mat. 3. 2.
    Eiridh mi agus théid mi dh’ ionnsuidh m’ Athar, agus their mi ris; Athair, pheacaich mi an aghaidh Fhlaitheanais, agus a’ d’ làthair-sa, agus cha-n airidh mi tuilleadh gu’n goirteadh do mhac-sa dhiom. N. Luc. 15. 18, 19.
    Na tig ann am breitheanas le d’ òglach; oir ann ad fhianuis cha-n fhìreanaichear duine beò air bith. Salm 143. 2.
    Ma their sinn nach ‘eil peacadh againn, tha sinn ‘g ar mealladh féin, agus cha-n ‘eil an fhìrinn annainn. Ma dh’ aidicheas sinn ar peacaidhean, tha esan fìrinneach agus ceart chum ar peacaidhean a mhaitheadh dhuinn, agus ar glanadh o gach uile neo-fhìreantachd. 1 N. Eoin 1. 8, 9.

A Bhràthrean ro-ionmhuinn, tha ‘n Sgriobtuir ‘g ar brosnuchadh ann an iomad àite a dh’ aithneachadh, agus a dh’ aideachadh ar peacaidhean agus ar n-aingidheachd lìonmhor, agus nach bu chòir dhuinn a bhi ‘g an ceiltinn no ‘g an sgàileadh ann an làthair Dhé Uile-chumhachdaich ar n-Athair nèamhaidh, ach an aideachadh le cridhe ùmhal, iosal, aithreach, agus iriosal, a chum gu’m faigh sinn maitheanas annta tre a mhaitheas agus a thròcair shìorruidh. Agus ged bu chòir dhuinn anns gach uile àm ar peacaidhean gu h-ùmhal aideachadh ann an lathair Dhé, gidheadh is còir dhuinn gu ro àraid sin a dheanamh, an uair a chruinnicheas, agus a thig sinn ‘an ceann a chéile, a thoirt buidheachais dha air son nan sochairean mòra, a fhuair sinn o ‘làimh, a chur suas a mholaidh ro òirdheirc, a dh’ éisdeachd ‘fhocail ro naoimh, agus a dh’ iarraidh nan nithe sin, a tha iomchuidh, agus feumail, air son a’ chuirp cho maith agus air son an anama. Air an aobhar sin tha mi ‘g iarraidh, agus a’ guidhe oirbhse uile a tha ‘n so a làthair, mise chomhimeachd le cridhe glan, agus le guth ùmhal gu cathair a’ ghràis nèamhaidh, ag ràdh a’ m’ dhéigh.
 

 

Aidmheil choitchionn ri ‘ràdh leis a’ Choimhthional gu h-iomlan an déigh a’ Mhinisteir, na h-uiie air an glùinibh.

AThair Uile-chumhachdaich agus no thròcairich; Chaidh sinn ‘a’ mearachd, agus air seacharan o d’ shlighibh mar chaoirich chaillte. Lean sinn tuilleadh ‘s fada innleachdan, agus miannan ar cridheachan féin. Chiontaich sinn an aghaidh do laghannan naomha. Dh’ fhàg sinn gun deanadh na nithe sin, a bu chòir dhuinn a dheanamh; Agus rinn sinn na nithe sin, nach bu chòir dhuinn a dheanamh; Agus cha-n ‘eil slàinte annainn. Ach dean thusa, O ‘Thighearna, tròcair oirnne, ciontaich thruagha. Caomhain iadsan, 0 ‘Dhé, a tha ‘g aideachadh an lochdan. Gabh air an ais a’ mhuinntir, a tha aithreach; A réir do gheallaidhean air an nochdadh do ‘n chinne-daoine ann an Iosa Criosd ar Tighearn. Agus deònaich, 0 Athair no thròcairich, air a sgàth-san; Gu’n caith sinn a so suas beatha dhiadhaidh, ionraic, agus mheasarra, Chum glòire d’Ainme naoimh. Amen.
 

Confession

Am Fuasgladh no Maitheanas pheacaidhean ri ‘chur ‘an céill leis an t-Sagart ‘n a aonar, ‘n a sheasamh; an sluagh fathast air an glùinibh.

DIa Uile-chumhachdach Athair ar Tighearna Iosa Criosd, leis nach miann bàs peacaich, ach leis an fhearr e ‘philleadh o ‘aingidheachd, agus a bhi beò; agus a thug cumhachd, agus àithne d’a Mhinisteiribh fuasgladh agus maitheanas am peacaidhean a nochdadh, agus a chur ‘an céill d’ a shluagh, air dhoibh a bhi fìor aithreach: Tha esan a’ toirt maitheanais, agus fuasglaidh dhoibhsan uile, a tha fìor aithreach, agus gun cheilg a’ creidsinn a Shoisgeil naoimh. Air an aobhar sin guidheamaid air gu’n deònaich e dhuinn fìor aithreachas, agus a Spiorad naomh, chum gu’m bi na nithe sin a tha sinn a’ deanamh anns an àm so, taitneach dha, agus gu’m bi a’ chuid eile d’ ar beatha an déigh so fìor-ghlan agus naomh, chum fadheoidh gu’n tig sinn d’ a aoibhneas sìorruidh, trìd Iosa Criosd ar Tighearna.

Freagraidh an sluagh an so, agus an déigh gach urnuigh eile,
Amen.

An sin théid am Ministeir air a ghlùinibh, agus their e Urnuigh an Tighearna le guth a chluinnear; an Sluagh cuideachd air an glùinibh, agus ‘g a h-aithris maille ris, araon an so, agus anns gach àite eile ‘s am bheil i air a gnàthachadh anns an t-Seirbhis Dhiadhaidh.
 

Absolution

AR n-Athair, a tha air Nèamh, Naomhaichear d’ Ainm. Thigeadh do Rìoghachd. Deanar do thoil air an Talamh, Mar thatar a deanamh air Nèamh. Thoir dhuinn an diugh ar n-aran laitheil. Agus maith dhuinn ar cionta, Mar a mhaitheas sinne dhoibhsan, a tha ‘ciontachadh ‘n an n-aghaidh. Agus na leig ‘am buaireadh sinn; Ach saor sinn o ole: Oir is leatsa an Rìoghachd, an Cumhachd, Agus a’ Ghlòir, Gu sìorruidh agus gu sìorruidh. Amen.

An sin their e mar an ceudna,

    O ‘Thighearna, fosgail thusa an bilean.

Freagairt.
    Agus taisbeinidh an beul do mholadh.
Sagart.
    O ‘Dhé, dean cabhag d’ ar saoradh.
Freagairt.
    O ‘Thighearna, greas gu ‘r còmhnadh.

An so air do na h-nile ‘bhi ‘n an seasamh, their an Sagart,

    Glòir do ’n Atbair, agus do ‘n Mhac: agus do ‘n Spiorad Naomh;

Freagairt.
    Mar a bha air tùs, a tha nis, agus a bhitheas gu bràth: saoghal gun chrìoch. Amen.
Sagart.
    Molaibh an Tighearn.
Freagairt.
    Bitheadh ainm an Tighearna air a mholadh.

An sin theirear, no seinnear an t-Salm so a leanas: Ach air là Càisge, air am bheil Laoidh eile air a h-orduchadh: agus air an Naothamh là deug de gach mìos cha leughar an so i, ach ann an riaghailt ghnàthaichte nan Salm
 

Lord’s Prayer

Venite, exultemus Domino. Salm 95.

O Thigibh, seinneamaid do ‘n Tighearn : togamaid iolach do charraig an slàinte.
    Thigeamaid ‘n a fhianuis le buidheachas : agus le Salmaibh togamaid ceòl dha gu suilbhireach.
    Oir is Dia mòr an Tighearn : agus is Rìgh mòr e os ceann nan uile dhia.
    ‘N a làimh-san tha doimhneachdan na talmhainn : agus is leis àirde nam beann.
    Is leis an fhairge, oir is e a rinn i : agus dhealbh a làmhan an talamh tioram.
    O thigibh, sleuchdamaid, agus cromamaid sìos : tuiteamaid air an glùinibh ‘am fianuis an Tighearn’ a rinn sinn.
    Oir is esan an Dia: agus is sinne sluagh ‘ionaltnaidh-san, agus caoraich a làimhe.
    An diugh ma dh’ éisdeas sibh r’a ghuth, na cruaidhichibh bhur cridhe : mar anns a’ chonnsachadh. mar ann an là a bhuairidh anns an Fhàsach;
    ‘N uair a bhuair bhur n-Aithrichean mi : a dhearbh iad mi, agus a chunnaic iad m’ oibre.
    Rè dhà fhichead bliadhna chuireadh campar orm leis a’ ghinealach ud, agus thubhairt mi : is sluagh seacharanach ‘n an cridhe iad, agus cha-n aithne dhoibh mo shlighean.
    D’ an d’ thug mi mo mhionnan a’ m’ fheirg : nach rachadh iad a steach do m’ fhois.
    Glòir do ‘n Athair, agus do ‘n Mhac : agus do ‘n Spiorad Naomh;
    Mar a bha air tùs, a tha nis, agus a bhitheas gu bràth : saoghal gun chrìoch. Amen.

An sin leanaidh na Sailm anns an ordugh ‘s am bheil iad air an suidheachadh. Agus aig deireadh gach Sailme rè na bliadhna, agus cuideachd aig deireadh Benedicite, Benedictus, Magnificat, agus Nunc Dimittis, aithrisear,

Glòir do’n Athair, agus do’n Mhac: agus do’n Spiorad Naomh;
Freagairt.

    Mar a bha air tùs, a tha nis, agus a bhitheas gu bràth: saoghal gun chrìoch. Amen.

An sin leughar gu soilleir is guth a chluinnear an Ceud Leasan, as an t-Seann Tiomnadh, mar a tha e suidhichte anns a’ Mhìosachan, (mur ‘eil Leasain shònraichte air an cur air leth air son an là sin:) Am fearleughaidh ‘n a sheasamh, agus ‘g a thionndadh féin, air an dòigh ‘s an fhearr a chluinnear e leis a mhuinntir a tha làthair. Agus an déigh sin, theirear, no seinnear anns a [chànain chumanta] an Laoidh, ris an goirear Te Deum Laudamus, gach là rè na bliadhna.

Thoir fainear, roimh gach Leasan gu’n abair am Ministeir, An so tha leithid so de Chaibideil a’ tòiseachadh, no Rann de leithid so de Chaibideil de leithid so de Leabhar: Agus an déigh gach Leasain, An so tha ‘n Ceud, no an Dara Leasan a’ crìochnachadh.
 

 

Te Deum Laudamus.

THa sinn a’ toirt molaidh dhuit, O ‘Dhé : tha sinn ag aideachadh gun tu an Tighearn.
    Tha ‘n talamh uile a’ toirt aoraidh dhuit : an t-Athair bith-bhuan.
    Riutsa tha na h-Aingil uile ag éigheach gu h-àrd : na Nèamhan, agus na tha de Chumhachdaibh annta.
    Riutsa tha Cerubin agus Seraphin : do ghnàth ag éigheach,
    Naomh, Naomh, Naomh : Tighearn Dia nan Sluagh.
Tha Neamh agus Talamh làn do Mhòrachd : do Ghlòire.
Tha coimhthional glòrmhor nan Abstol: a’ toirt molaidh dhuit.
    Tha comnunn maiseach nam Fàidhean : a’ toirt molaidh dhuit.
    Tha sluagh àluinn an Luchd-fianuis: a’ toirt molaidh dhuit.
    Tha ’n Eaglais Naomh feadh an t-saoghail uile : ‘g a d’ aideachadh;
    An t-Athair : na Mòrachd neo-chrìochnaich;
    D’ aon Mhac, fìor : agus urramach;
    Mar an ceudna an Spiorad Naomh : an Comhfhurtair.
    Is tu Rìgh na Glòire : 0 ‘Chriosd.
    Is tu Mac sìorruidh : an Athar.
    An uair a ghabh thu ort féin an duine shaoradh : cha d’ rinn thu tàin air broinn na h-Oighe.
    An uair a thug thu buaidh air guin a’ bhàis : dh’ fhosgail thu rìoghachd nèimh do na h-uile chreidmhich.
    Tha thu a’ d’ shuidhe air deas làimh Dhé : ann an Glòir an Athar.
    Tha sinn a’ creidsinn, gu’n tig thu : gu ‘bhi ‘d’ bhreitheamh oirnn.
    Air an aobhar sin tha sinn a’ guidhe ort, cuidich do sheirbhisich : a shaor thu le d’ fhuil ro phrìseil féin.
    Dean an àireamh maille ri d’ Naoimh : ann an glòir shìorruidh.
    O ‘Thighearna, sàbhail do shluagh: agus beannaich d’ oighreachd.
    Stiuir iad : agus tog suas iad gu sìorruidh.
    O là gu là : tha sinn ‘g a d’ àrd-mholadh;
    Agus a’ toirt aoraidh do d’ Ainm : gu bràth saoghal gun chrìoch.
    Deònaich, O ‘Thighearna : an cumail an diugh gun pheacadh.
    O ‘Thighearna, dean tròcair oirnn : dean tròcair oirnn.
    O ‘Thighearna, leig le d’ thròcair luidhe oirnn : mar a tha an n-earbsa annad.
    O ‘Thighearna, annadsa chuir mi m’ earbsa : na leig amhluadh orm a chaoidh.
 

 

No an Laoidh so, Benedicite, omnia Opera.

O Sibhse uile oibre an Tighearna, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse Aingil an Tighearna, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse ‘Nèamhan, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse Uisgeachan, a tha os ceann nan speun, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse uile ‘Chumhachdan an Tighearna, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse a Ghrian, agus a Ghealach, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse a Reulta nèimh, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse a Fhrasan, agus a Dhrùchd, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sihhse a Ghaothan Dhé, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse a Theine, agus a Theas, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse a Gheamlraidh, agus a Shamhraidh, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse a Dhrùchdan, agus a Reothan, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse a Reotha, agus Fhuachd, beanuaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse Eigh, agus a Shneachd, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse Oidhcheachan, agus a Làthachan, beannaichibh an Tighearn: molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse a Sholuis, agus a Dhorchadais, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse a Dhealanaich, agus a Neoil, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O beannaicheadh an Talamh an Tighearn : seadh moladh se e, agus àrdaicheadh se e gu sìorruidh.
    O sibhse a Shléibhtean, agus a Bheannta, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse uile ‘Nithean uaine air an talamh, beainnaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse a Thobraichean, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse Fhairgeachan, agus a Thuiltean beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse a Mhuca-mara, agus gach uile ni a ghluaiscas anns na h-uisgeachaibh, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh,
    O sibhse uile Eunlaith an adhair, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse uile Ainmhidhean, agus a Spréidh, beannaichibh an Tighearn: molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse a Chlann nan daoine, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O beannaicheadh Israel an Tighearn : moladh se e, agus àrdaicheadh se e gu sìorruidh.
    O sibhse ‘Shaghartan an Tighearna, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichihh e gu sìorruidh.
    O sibhse a Sheirbhiseacha an Tighearna, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse a Spioraid, agus Anaman nam fìrean, beannaichibh an Tighearn: molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O sibhse a Dhaoine naomha agus iriosal ann an cridhe, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    O Ananiais, Asariais, agus a Mhisaeil, beannaichibh an Tighearn : molaibh e, agus àrdaichibh e gu sìorruidh.
    Glòir do ‘n Athair, agus do ‘n Mhac: agus do ‘n Spiorad Naomh;
    Mar a bha air tùs, a tha nis, agus a bhitheas gu bràth: saoghal gun chrìoch. Amen.

An sin leughar air an dòigh cheudna an Dara Leasan, as an Tiomnadh Nuadh. Agus an déigh sin, an Laoidh a leanus ach an uair a thuiteas d’ i ‘bhi air a leughadh anns a’ Chaibideil air son an là, no air son an t-Soisgeil air là N. Eoin Baistidh.
 

 

Benedictus. N. Luc. 1. 68.

GU ma beannaichte an Tighearn Dia Israeil : air son gu’n d’ fhiosraich e, agus gu’n d’ thug e saorsa d’ a phobull;
    Agus gu’n do thog e suas dhuinne adharc. slàinte : ann an tigh Dhaibhidh ‘òglaich féin;
    A réir mar a labhair e le beul ‘Fhàidhean naomha féin : a bha ann o thoiseach an t-saoghail;
    A thoirt saorsa dhuinn o ar naimhdibh : agus o làimh na muinntir sin uile le ‘m fuathach sinn;
    A choimhlionadh na tròcair a gheall e d’ ar n-aithrichibh : agus a chuimhneachadh a Choimhcheangail naoimh féin;
    Na mionnan a mhionnaich e d’ ar n-athair Abraham : gu’n tugadh e dhuinn;
    Air dhuinn a bhi air ar saoradh o làimh ar naimhdean : gu’n deanamaid seirbhis dha as eugmhais eagail;
    Ann an naomhachd, agus ann am fìreantachd ’n a làthair féin : uile làithean ar beatha.
    Agus thusa, a Leinibh, goirear dhiot fàidh an Ti a ‘s àirde : oir théid thu roimh aghaidh an Tighearn’ a dh’ ulluchadh a shlighe;
    A thoirt còlais na slàinte d’ a phobull : ann am maitheanas am peacaidhean,
    Troimh thròcair ro mhòir ar Dé-ne : leis an dh’ fhiosraich an Ur-mhaduinn o ‘n ionad a àirde sinn;
    A thoirt soluis dhoibhsan a tha ‘n an suidhe ann an dorchadas, agus ann an sgàil a’ bhàis : a threòrachadh ar cos air slighe na sìthe.
    Glòir do ‘n Athair, agus do ‘n Mhac : agus do ‘n Spiorad naomh;
    Mar a bha air tùs, a tha nis, agus a bhitheas gu bràth : saoghal gun chrioch. Amen.

No an t-Salm so, Jubilate Deo.

TOgaibh iolach ait do’n Tighearn, a thìrean uile : deanaibh seirbhis do’n Tighearn le h-aoibhneas, thigibh ‘n a fhianuis le luathghaire.
    Bitheadh fios agaibh gur e ‘n Tighearn a’ s Dia ann : is e a rinn sinn, agus cha sinn féin, is sinn a shluagh, agus caoraich ‘ionaltraidhsan.
    Thigibh a steach air a gheataibh le buidheachas, d’ a chùrtibh le moladh : thugaibh buidheachas dha, beannaichibh ‘Ainm.
    Oir tha ‘n Tighearn maith, mairidh a thròcair gu bràth : agus ‘fhìrinn o lìnn gu lìnn.
    Glòir do ‘n Athair, agus do ‘n Mhac : agus do ’n Spiorad naomh;
    Mar a bha air tùs, a tha nis, agus a bhitheas gu bràth : saoghal gun chrìoch. Amen

An sin seinnear, no theirear Creud nan Abstol leis a’ Mhinisteir, agus leis an t-sluagh ‘n an seasamh. Ach a mhàin air na làithibh air am bheil Creud N. Atanasius air a h-orduchadh a bhi air a leughadh.
 

THa mi ‘creidsinn ann an Dia an t-Athair Uile-chumhachdach, Cruithfhear nèimh agus talmhainn:
Agus ann an Iosa Criosd ‘aon Mhac-san ar Tighearn, A ghabhadh leis an Spiorad naomh, A rugadh leis an Oigh Muire, A dh’ fhuiling fo Phontius Pilat, A cheusadh, a fhuair bàs, agus a dh’ adhlaiceadh; Chaidh e sìos do dh’ ifrinn,* Air an treas là dh’ éirich e rìs o na mairbh, Chaidh e suas gu Nèamh, Agus tha e ‘n a shuidhe air deas làimh Dhé an t-Athair Uilechumhachdach; As an sin thig e thoirt breth air na bèothaibh agus air na mairbh.
    Tha mi ‘creidsinn anus an Spiorad naomh; ‘S an Eaglais naomh Choitchionn; ‘An Comhchomunn nan Naomh; ‘Am maitheanas pheacaidhean; ‘An aiseirigh a’ chuirp, Agus ‘s a’ bheatha shìorruidh, Amen.

Agus an déigh sin, na h-Urnuighean so a leanas, na h-uile gu cràbhaeh air an glùinibh, am Ministeir ‘an toiseach ag ràdh le guth àrd,

    Gu’n robh an Tighearn maille ribh.

Freagairt.
    Agus maille ri d’ Spiorad-sa.
Ministeir.
¶ Deanamaid urnuigh.
    A Thighearna dean tròeair oirnn.
A Chriosd dean tràcair oirnn.
    A Thighearna dean tròcair oirnn.

An sin their am Ministeir, na Cléirich, agus an sluagh Urnuigh an Tighearna le guth àrd.
 

Apostles' Creed

 

 

 

* Staid spiorad nam marbh.

 

 

Air neo Chatholach.

AR n-Athair, a tha air nèamh, Naomhaichear d ‘Ainm. Thigeadh do Rìoghachd. Deanar do thoil air an talamh, Mar thatar a deanamh air nèamh. Thoir dhuinn an diugh ar n-aran laitheil Agus maith dhuinn ar cionta, Mar a mhaitheas sinne dhoibhsan, a tha ‘ciontachadh ‘n ar n-aghaidh. Agus na leig ‘am buaireadh sinn: Ach saor sinn o olc. Amen.

An sin air do ‘n t-Sagart seasamh, their e,

    O ‘Thighearna, taisbein dhuinn do thròcair

Lord's Prayer

Freagairt.
    Agus deònaich dhuinn do shlàinte.
Sagart.
    O ‘Thighearna, sàbhail a’ Bhan-righinn.
Freagairt.
    Agus éisd ruinn gu tròcaireach an uair a ghairmeas sinn ort.
Sagart.
    Sgeadaich do mhinisteirean le fìreantachd.
Freagairt.
    Agus dean do shluagh taghta aoibhneach.
Sagart.
    O ‘Thighearna, sàbhail do shluagh.
Freagairt.
    Agus beannaich d’ oighreachd.
Sagart.
    Thoir sith ‘n ar lìnn-ne, O ‘Thighearna.
Freagairt.
    Do bhrìgh nach ‘eil neach air bith eile a tha ‘cogadh air ar son, ach thusa a mhàin, 0 ‘Dhé.
Sagart.
    O ‘Dhé, glan ar cridheachan ‘an taobh a stigh dhinn.
Freagairt.
     Agus na toir uainn do Spiorad naomh.

An sin leanaidh tri Guidhean; An ceud h-aon diubh air son an là; a tha cuideachd air ‘orduchadh aig a’ Chomanachadh; An dara h-aon air son Sìthe; An treas h-aon air son gràis gu beatha a chaitheamh gu maith. Agus cha-n atharraichear aig àm sam bith an dà Ghuidhe mu dheireadh, ach tha iad ri’n ràdh aig Urnuigh Mhaidne gach là rè na bliadhna uile, mar a leanas; na h-uile air an glùinibh. 
 

 
Suffrages

An dara Guidhe, air son Sìthe.

O ‘Dhé, is tu ùghdar na sìthe agus an ti aig a’ bheil gràdh do réite, tha ar beatha shìorruidh a’ seasamh ann an eòlas ‘bhi againn ort, is saorsainn iomlan do sheirbhis; dìon sinne do sheirbhisich ùmhal ann an uile ionnsuidhibh ar naimhdean, chum nach bi eagal neart eascairdean air bith oirnne, a tha ‘g earbsadh gu cinnteach ann ad dhìdean, tre chumhachd Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.
 

Second Collect, for Peace.

An treas Guidhe, air son Gràis.

O ‘Thighearna ar n-Athair nèamhaidh, a Dhé Uile-chumhachdaich agus mhaireannaich, a thug sinn gu sàbhailte gu toiseach an là an diugh; dìon sinn ann le d’ mhòr chumhachd, agus deònaich nach tuit sinn ann am peacadh air bith air an là so, agus nach ruith sinn ann an gnè air bith de chunnart; ach gu’m bi ar n-uile dheanadais air an stiuradh le d’ riaghailtsa, chum gu’n dean sinn do ghnàth an ni sin a tha firinneach ann ad shealladh, trìd Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

Far am bheil cuideachd de luchd-seinn agus anns na h-Ionadaibh ‘s an seinn iad, an so leanaidh an Laoidh.

An sin tha na cùig Urnuighean so a leanas ri ‘n leughadh an so, ach an uair a leughar an Laoidhdhiann; agus an sin cha-n ‘eil ri ‘n leughadh dhiubh ach an dithis dheireanach, mar a tha iad air an suidheachadh an sin.
 

Third Collect, for Grace

Urnuigh air son na Ban-righinn.

O ‘Thighearna ar n-Athair nOamhaidh, àird agus chumhachdaich, a Rìgh nan rìghrean, a Thighearna nan tighearnan, aon Fhearriaghladh phrionnsan, a tha o d’ chathair rìoghail a’ coimhead nan uile a tha ‘n còmhnuidh air talamh; o’r n-uile chridhe tha sinn a’ guidhe ort thu ‘choimhead le d’ dheadh-ghean air ar n-Ard-Uachdaran ro sheirceil Ban-righinn BHICTORIA, agus mar so lìon i le gràs do Spioraid naoimh, chum gu’n lùb i do ghnàth gu d’ thou, agus gu’n gluais i ann ad shlighe: Sgeadaich i gu pailt le tiodhlacaibh nèamhaidh, deònaich dhi beatha bhuan ann an slàinte agus ann an soirbheachadh, neartaich i a dh’ fhaotainn buaidh agus làmh ‘n uachdar air a naimhdibh uile; agus fadheoidh an déigh na beatha so, gu’m faigh i aoibhneas agus sonas sìorruidh, trìd Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.
 

Prayer for the Queen

Urnuigh air son an Teaghlaich Rìoghail.

A Dhé Uile-chumhachdaich, a thobair an uile mhaitheis, tha sinn gu h-ùmhal a’ guidhe ort thu ‘bheannachadh Albert Imhear Prionnsa Uilse, agus Ban-phrionnsa Uilse, agus an Teaghiach Rìoghail uile: Sgeadaich iad le d’ Spiorad naomh; dean saoibhir iad le d’ ghràs nèamhaidh; soirbhich leo leis gach uile shonas; agus thoir iad gu d’ rioghachd mhaireannaich, trìd Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.
 

Prayer for the Royal Family

Urnuigh air son na Cléire agus an t-Sluaigh.

A Dhé Uile-chumhachdaich agus mhaireannaich, a tha ‘d’ aonar ag oibreachadh mhiorbhuilean mòra; cuir Spiorad slàinteil do ghràis a nuas air ar n-Easbuigibh, agus air ar Buachailibh spioradail, agus air gach uile Choimhthional a tha fo ‘n curam; agus a chum ‘s gu’m flor thoilich iad thu, doirt a nuas orra sìor dhrùchd do bheannachaidh. Deònaich so, O ‘Thighearna, air son onoir ar Feartagraidh agus ar n-Eadar-mheadhonair, Iosa Criosd. Amen.
 

Prayer for the Clergy & People

Urnuiqh le Naomh Crisostom.

A Dhé Uile-chumhachdaich, a thug dhuinn gràs anns an àm so ar n-athchuingean choitchionn a dheanamh riut le aon rùn, agus a tha ‘gealltuinn, an uair a chruinnicheas dithis no triuir ‘an ceann a chéile ann ad Ainm, gu’n toir thu dhoibh an iarrtuis; Coimhlion a nis, O ‘Thighearna, miannnan agus iarrtuis do sheirbhiseach, mar is ro fheumail e dhoibh; a’ deònachadh dhuinn anns an t-saoghal so eòlas air d’ fhìrinn, agus anns an t-saoghal a tha ri teachd a’ bheatha mhaireannach. Amen.

2 Cor. xiii.

GRàs ar Tighearna Iosa Criosd, agus gràdh Dhé, agus comh-chomunn an Spioraid Naoimh gu’n robb maille ruinn uile gu sìorruidh. Amen.


An so tha Ordugh Urnuigh Mhaidne a’ crìochnachadh rè na bliadhna.

Prayer of St. Chrysostom


Return to the Scots Gaelic Book of Common Prayer

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld