Scottish flag The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    The Book of Common Prayer in Scots Gaelic
An Laoidh-Dhiann: The Litany

 

An so leanaidh an Laoidh-Dhiann no an Athchuinge Choitchionn r’a seinn no r’a ràdh an déigh Urnuigh Mhaidne air Di-dòmhnaichibh, air Di-ciaduinibh, agus air Di-h-aoinibh, agus air àmaibh eile, an uair a dh’ orduichear e leis an Ard-Fhear-ùghdarrais.

    O ‘Dhé an t-Athair nèamhaidh: dean tròcair oirnn peacaich thruagha.
    O ’Dhéan t-Athair nèamhhaidh: dean tròcair oirnn peacaich thruagha.
    O ‘Dhé am Mac, Fear-saoradh an t-saoghail: dean tròcair oirnn peacaich thruagha.
    O ‘Dhé am Mac, Fear-saoradh an t-saoghail: dean tròcair oirnn peacaich thruagha.
    O ‘Dhé an Spiorad Naomh, a’ teachd o ‘n Athair, agus o ‘n Mhac: dean tròcair oirnn peacaich thruagha.
    O ‘Dhé an Spiorad Naomh, a’ teachd o’n Athair, agus o ’n Mhac: dean tròcair oirnn peacaich thruagha.
    O ‘Thrionaid naomh, bheannaichte agus ghlòrmhor, tri pearsannan agus aon Dia: dean tròcair oirnn peacaich thruagha.
    O ‘Thrionaid naomh, bheannaichte agus ghlòrmhor, tri pearsannan agus aon Dia: dean tròcair oirnn peacaich thruagha.
    Na cuimhnich a Thighearna ar cionta, no cionta ar sinnseanachd, agus na dean dìoghaltas oirnn air son ar peacaidhean: caomhain sinn, a dheadh Thighearna, caomhain do shluagh a shaor thu le d’ fhuil ro phrìseil, agus na bi ‘an corruich ruinn gu bràth.

Caomhain sinn, a dheadh Thighearna.
    O gach uile olc agus thubaist, o pheacadh, o innleachdaibh agus o ionnsuidhibh an diabhuil, o d’ fheirg féin, agus o dhìteadh sìorruidh,
Saor sinn, a dheadh Thighearna.
    O gach uile dhoille cridhe; o àrdan, ghlôir
dhìomhain, agus fhuar-chràbhadh; o fhanmad, fhuath, agus mhi-run, agus o gach uile mhi-iochd,
Saor sinn, a dheadh Thighearna.
    O strìopachas, agus o gach uile pheacadh mairbhteach eile; agus o uile cheahgaineachd an t-saoghail, na feola, agus an diabhuil,
Saor sinn, a dheadh Thighearna.
    O dhealanach agus o stoirm; o phlaigh, o ghalar, agus o ghoirt; o chath, agus o mhort, agus o bhàs obann.
Saor sinn, a dheadh Thighearna.
    O gach uile aimhreit, choimh-cheilg uaignich, agus cheannairc; o gach uihe theagasg meallta, shaobh-chreidimh, agus easaonachd; o chruas cridhe, agus o thàir a thoirt do d’ Fhocal agus do d’ Aithne,
Saor sinn, a dheadh Thighearna.
    Le dìomhaireachd do Theachd naoimh ‘s an fheòil; le d’Bhreith naoimh agus he d’Thimchiollghearradh; le d’ Bhaisteadh, le d’ Thrasgadh, agus le d’ Bhuaireadh,
Saor sinn, a dheadh Thighearna.
    Le d’ Chràdh agus le d’ Fhallus fola; le d’ Chrann-ceusaidh agus le d’ Fhulangas; le d’ Bhàs luachmhor agus le d’ Adhlacadh; le d’ Aiseirigh agus le d’ Dhol suas glòrmhor; agus le teachd an Spioraid Naoimh,
Saor sinn a dheadh Thighearna.
    Ann an uile àm ar n-an-shocair; ann an uile àm ar soirbheachaidh; ann an uair a’ bhàis, agus ann an là a’ bhreitheanais,
Saor sinn, a dheadh Thighearna.
    Tha sinne peacaich a’ guidhe ort éisdeachd ruinn, O ‘Thighearna Dhé, agus gu ma deònach leat d’ Eaglais naomh choitchionn a riaghladh agus a stiuradh ‘s an t-slighe cheirt;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn, a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat do sheirbhiseach BHICTORIA ar Ban-righinn agus an Riaghladair ro sheirceil, a ghleidheadh agus a neartachadh ann an aoradh fìor dhuit féin, ann am fìreantachd agus an naomhachd beatha;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn, a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat a cridhe riaghladh ann ad chreidimh, ann ad eagal, agus ann ad ghràdh, agus gu sìorruidh tuilleadh gu’m bi earbsa aice annad, agus gu’n iarr i do ghnàth d’ onoir agus do ghlòir;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn, a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat a bhi a’ d’ fhear-dìon agus a’ d’ fhear-gleidhidh aice, a’ toirt na buaidh’ dhi air a naimhdibh uile;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn, a dheadh Thighearna.
    Gu ma deônach leat Albert Imhear Prionnsa Uilse, agus Ban-phrionnsa Uilse, agus an Teaghlach Rìoghail uile, a bheannachadh agus a ghleidheadh;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn, a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat na h-uihe Easbuigean, Shagartan agus Dheaconan a shoillseachadh le fìon eòhas agus tuigse air d’ Fhocal, agus araon le ‘n teagasg agus le ‘n caithe-beatha gu’n nochd iad e agus gu’n taisbein iad e d’ a rèir;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn, a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat Mòr-fhearan na Comhairle, agus na Maithean uile a sgeadachadh, le gràs, gliocas, agus tuigse;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn, a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat Luchd-frithealadh a’ cheartais a bheannachadh agus a ghleidheadh, a’ toirt gràis dhoibh a chur ‘an gnìomh ceartais, agus a sheasamh na fìrinn;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn, a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat do shluagh uile a bheannachadh agus a ghleidheadh;
Tha sinn a’ quidhe ort éisdeachd ruinn, a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat aonachd, sìth, agus réite a thoirt do na h-uile chinnich;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat cridhe ‘thoirt dhuinn anns am bi do ghràdh agus d’ eagal, a chaitheamh an beatha gu dùrachdach a réir d’ àitheantan;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat meudachadh gràis a thoirt do d’ shluagh uile, a dh’éisdeachd gu sèimh d’ Fhocail, agus g’ a ghabhail le aigne fhìorghlan, agus a thoirt a mach toraidh an Spioraid;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn, a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat iadsan nile a chaidh air seacharan agus a tha air am mealladh' a threòrachadh gu slighe na fìrinn;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat iadsan a tha ‘n an seasamh a neartachadh, comhfhurtachd, agus còmhnadh a thoirt dhoibhsan a tha lag-chridheach, agus iadsan a tha air tuiteam a thogail a suas, agus fadheoidh Satan a bhualadh sìos fo ‘r cosaibh;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat cabhair, còmhnadh, agus comhfhurtachd a thoirt dhoibhsan uile a tha ‘n cunnart, ‘an éiginn, agus ‘an an-shocair;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat gach neach a theasairginn a tha air astar air muir no air tìr, na h-uihe mhnathan a tha ‘n saothair chloinne, gach uile neach easlainteach agus clann òg, agus d’ iochd a nochdadh do na h-uile phrìosonaich agus bhraighdibh;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat na dìlleachdain agus na bantraichean a dhìon, agus na h-uile a tha aonarach agus fo ainneart, agus deanamh air an son;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn, a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat tròcair a dheanamh air na h-uile dhaoinibh;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn, a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat maitheanas a thoirt d’ar
naimhdibh, d’ar luchd-geur-leanmhuinn agus cul-chainidh, agus an cridheachan a thionndadh;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn, a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat gach gnè thoraidh na talmhainn a thoirt agus a théasairginn gu ‘r feum, air chor ‘s gu meal sinn iad ann an àm iomchuidh;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn, a dheadh Thighearna.
    Gu ma deònach leat aithneachas fìreannach a thoirt dhuinn, ar peacaidhean, an dearmaid, agus an n-aineolais uile a mhaitheadh dhuinn, agus an sgeadachadh le gràs do Spioraid naoimh, a leasachadh ar caithe-beatha a réir d’ fhocail naoimh;
Tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn, a dheadh Thighearna.
    A Mhic Dhé: tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn.
A Mhic Dhé: tha sinn a’ guidhe ort éisdeachd ruinn.
    O Uain Dhé: a tha ‘toirt air falbh peacaidhean an t-saoghail;
Deànaich dhuinn do shìth.
    O Uain Dhé: a tha ‘toirt air falbh peacaidhean an t-saoghail;
Dean tràcair oirnn.
    O ‘Chriosd, éisd ruinn.
O ‘Chriosd, éisd ruinn.
    A Thighearna, dean tròcair oirnn.
A Thighearna, dean tròcair oirnn.
    A Chriosd, dean tròcair oirnn.
A Chriosd, dean tròcair oirnn.
    A Thigheanna, dean tròcair oirnn.
A Thighearna, dean tròcair oirnn.  

 

An sin their an Sagart, agus an sluagh maille ris, Urnuigh an Tighearna.

AR n-Athair a tha air nèamh, Naomhaichear d’Ainm. Thigeadh do Rìoghachd. Deanar do thoil air an tahamh, Mar thatar a deanamh air nèamh. Thoir dhuinn an diugh ar n-aran laitheil. Agus maith dhuinn an cionta. Mar a mhaitheas sinne dhoibhsan a tha ‘ciontachadh ‘n an n-aghaidh. Agus na leig ‘am buaireadh sinn; Ach saor sinn o olc.   Amen.

Sagart.
    O ‘Thighearna, na buin ruinn a réir an peacaidhean.
Freagairt.
    Agus na toir duais dhuinn a réir am n-euceantan.
¶ Deanamaid urnuigh.
O ‘Dhé Athair thòbcairich, nach ‘eil ri tàir air osnaich a’ chridhe bhrùite, no air miann na muinntir a bhitheas dubhach; Gu tròcaireach cuidich an n-urnuighean a tha sinn a’ deanamh ann ad làthair ‘n ar n-uile an-shocairibh agus àmhghairibh, ge b’ e uair air bith a luidheas iad gu trom oirnn; agus gu gnàsmhor éisd ruinn, a chum ‘s gu’m bi na h-uilc sin uile a tha innleachdan agus cuilbheirtean an Diabhuil no an duine ag oibreachadh ‘n ar n-aghaidh, air an cur gu neo-bhrigh, agus le freasdal do mhaitheis gu’m hi iad air an sgaoileadh, a chum air dhuinne do sheirbhisich a bhi gun dochan le geur-leanmhuinnibh, gu ‘n toir sinn gu sìorruidh tuilleadh buidheachas dhuit ann ad Eaghais naoimh, trìd Iosa Criosd ar Tighearna.
O‘Thighearna, éirich, cuidich sinn, agus saor sinn air sgàth d’ Ainme.
 

 


Lord's Prayer

O ‘Dhé, chuala sinn le ‘r cluasaibh, agus dh’ innis an n-aithrichean dhuinn na h-oibmean òirdheirc a ninn thu ri ‘n lìnn-san, agus anns an t-seann aimsir rompa.
    O ‘Thighearna, éirich, cuidich sinn, agus saor sinn air sgàth d’ onoir.
    Glòir do ‘n Athair, agus do ‘n Mhac: agus do ‘n Spiorad naomh;

Freagairt.
    Mar a bha air tùs, a tha nis, agus a bhitheas gu bràth: saoghal gun chrìoch. Amen.
    O n naimhdibh dìon sinn, O ‘Chriosd.
Gu gràsail amhairc air an n-àmhghairibh.
    Gu truacanta sealh air bròin an cridheachan.
Gu trò caireach maith peacaidhean do shluaigh.
    Gu caomh le tròcair éisd ar n-urnuighean.
O ‘Mhic Dhaibhidh, dean tròcair oirnn.
    Araon a nis agus gu bràth deònaich éisdeachd ruinn, O ‘Chriosd.
Gu gràsail éisd ruinn, O ‘Chriosd ; gu gràsail éisd ruinn, O ‘Thighearna chriosd.
 
Sagart.
    O ‘Thighearna, bitheadh do thròcair air a nochdadh dhuinn.
Freagairt.

    Mar a tha sinn a’ cur ar n-earbsa annad.

Deanamaid urnuigh.
GU h-ùmhal tha sinn a’ guidhe ort, O Athair, gu tròcaireach amhairc air ar n-anmhunnachdaibh; agus air son glòire d’ Ainme, tionndaidh uainn na h-uilc sin uile gu ro cheart a thoill sinn; agus deònaich, ‘n ar n-uile àmhghairibh gu ‘n cuin sinn an n-earbsa agus an muinghin iomhan ann ad thròcair-sa, agus gu’n dean sinn gu sìorruidh tuilleadh seirbhis dhuit ann an naomhachd agus am fìorghloine caithe-beatha, chum d’ onoir agus do ghlòire, trìd an n-aon Eadar-mheadhonair agus an Fir-tagraidh, Iosa Criosd an Tighearna.   Amen.

Urnuigh le Naomh Crisostom.

A Dhé Uile-chumhachdaich, a thug dhuinn gràs anns an àm so ar n-athchuingean choitchionn a dheanamh riut le aon rùm, agus a tha ‘gealltuinn, an uain a chruinnicheas dithis no triuir ‘an ceann a chéile ann ad Ainm, gu’n toir thu dhoibh an iarrtuis; Coimhlion a nis, O ‘Thighearna, miannan agus iarrtuis do sheirbhiseach, man is ro fheumail e dhoibh, a’ deònachadh dhninn anns an t-saoghal so eòlas air d’ fhìrinn, agus anns an t-saoghal a tha ri teachd a’ bheatha mhaireannach.   Amen.

2 Corintianach, 13.

GRàs ar Tighearna Iosa Criosd, agus gràdh Dhé, agus comh-chomunn an Spioraid naoimh gu’n robh maille ruinn uile gu sìorruidh.   Amen.


An so tha ‘n Laoidh-Dhiann a’ crìochnachadh.

 

 

Return to the Scots Gaelic Book of Common Prayer

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld