The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   
The Book of Common Prayer in Scots Gaelic: Evening Prayer & Athanasian Creed

 

AN

T - O R D U G H

AIR SON

U R N U I G H   F H E A S G A I R ,

Gach là rè na bliadhna.

Aig toiseach na h-Urnuigh-Fheasgair leughaidh am Ministeir le guth àrd aon, no tuilleadh de na h-Earrannaibh so de na Sgriobtuiribh, a leanas. Agus an sin their e an ni sin a tha sgrìobhta an déigh nan Earrannan ceudna.

AN uair a philleas an t-aingidh air falbh o ‘aingidheachd, a chuir e ‘n guìomh, agus a ni e an ni a tha dligheach agus ceart, gleidhidh e ‘anam beò. Esec. 18. 27.
    Tha mi ag aideachadh m’ eusaontais, agus tha mo pheacadh a’ m’ làthair a ghnàth. Salm 51. 3.
    Foluich do ghnùis o m’ pheacaidhean, agus dubh as m’ eucearta gu léir. Salm 51. 9.
    Is iad Iobairtean Dhé spiorad briste: air cridhe briste agus brùite, a Dhé, cha dean thusa tàir, Salm 51. 17.
    Reubaibh bhur cridhe, agus ni h-e ‘ur n-eudach, agus pillibh ris an Tighearn ‘ur Dia: oir tha e tròcaireach, agus iochdmhor, mall a chum feirge, agus làn de chaomhalachd, agus gabhaidh e aithreachas mu ‘n olc. Ioel 2. 13.
    Do ‘n Tighearn ar Dia buinidh tròcairean, agus maitheanais, ge do rinn sinne àr-amach ‘n a aghaidh: ni mò thug sinn géill do ghuth an Tighearn’ ar Dia, a chum gluasad ‘n a reachdaibh a chuir e romhainn. Daniel 9. 9, 10,
    O ‘Thighearna cronuich mi, ach ann an tomhas; ni h-ann a’ d’ chorruich, air eagal gu’n cuir thu as domh. Ier. 10. 24. Salm 6. 1.
    Gabhaibh aithreachas; oir tha Rìoghachd Nèimh am fagus. N. Mat. 3. 2.
    Eiridh mi agus théid mi dh’ ionnsuidh m’ Athar, agus their mi ris; Athair, pheacaich mi an aghaidh Fhlaitheanais, agus a’ d’ làthair-sa, agus cha-n airidh mi tuilleadh gu’n goirteadh do mhac-sa dhiom. N. Luc. 15. 18, 19.
    Na tig ann am breitheanas le d’ òglach; oir ann ad fhianuis cha-n fhìreanaichear duine beò air bith. Salm 143. 2.
    Ma their sinn nach ‘eil peacadh againn, tha sinn ‘g ar mealladh féin, agus cha-n ’eil an fhìrinn annainn. Ma dh’ aidicheas sinn ar peacaidhean, tha esan fìrinneach agus ceart chum ar peacaidhean a mhaitheadh dhuinn, agus ar glanadh o gach uile neo-fhìreantachd. 1 N. Eoin 1. 8, 9.

A Bhràithrean ro ionmhuinn, tha ‘n Sgriobtuir ‘g ar brosnuchadh ann an iomad àite a dh’ aithneachadh agus a dh’ aideachadh ar peacaidhean agus ar n-aingidheachd lìonmhor, agus nach bu chòir dhuinn a bhi ‘g an ceiltinn no ‘g an sgàileadh ann an làthair Dhé Uilechumhachdaich ar n-Athair nèamhaidh, ach an aideachadh le cridhe ùmhal, iosal, aithreach, agus iriosal, a chum gu’m faigh sinn maitheanas annta tre a mhaitheas agus a thròcair shìorruidh. Agus ged bu chòir dhuinn anns gach uile àm ar peacaidhean gu h-ùmhal aideachadh ann an làthair Dhé, gidheadh is còir dhuinn gu ro àraid sin a dheanamh, an uair a chruinnicheas agus a thig sinn ‘an ceann a chéile, a thoirt buidheachais dha air son nan sochairean mòra a fhuair sinn o ‘làimh, a chur suas a mholaidh ro òirdheirc, a dh’ éisdeachd ‘fhocail ro naoimh, agus a dh’ iarraidh nan nithe sin a tha iomchuidh agus feumail, air son a’ chuirp cho maith agus air son an anama. Air an aobhar sin tha mi ‘g iarraidh agus a’ guidhe oirbhse uile, a tha ‘n so a làthair, mise chomhimeachd le cridhe glan agus le guth ùmhal gu cathair a’ghràis nèamhaidh, ag ràdh a’m’ dhéigh.
  

 

Aidmheil choitchionn ri ‘ràdh leis a’ Choimhthional gu h-iomlan an déigh a’ Mhinisteir, na h-uile air an glùinibh.

A Thair Uile-chumhachdaich agus ro thròcairich; Chaidh sinn ‘a’ mearachd, agus air seacharan o d’ shlighibh mar chaoirich chaillte. Lean sinn tuilleadh ‘s fada innleachdan, agus miannan ar cridheachan féin. Chiontaich sinn an aghaidh do laghannan naomha. Dh’ fhàg sinn gun deanamh na nithe sin, a bu chòir dhuinn a dheanamh; Agus rinn sinn na nithe sin, nach bu chòir dhuinn a dheanamh; Agus cha-n ’eil siàinte annainn. Ach dean thusa, O ‘Thighearna, tròcair oirnne, ciontaich thruagha. Caomhain iadsan, O ‘Dhé, a tha ‘g aideachadh an lochdan. Gabh air an ais a’ mhuinntir, a tha aithreach; A réir do ghealiaidhean air an nochdadh do ‘n chinne-daoine ann an Iosa Criosd ar Tighearn. Agus deònaich, O Athair ro thròcairich, air a sgàth-san ; Gu’n caith sinn a so suas beatha dhiadhaidh, ionraic, agus mheasarra, Chum giòire d’ Ainme naoimh. Amen.
 

Confession

Am Fuasgiadh no Maitheanas pheacaidhean ri ‘chur ‘an céill leis an t-Sagart ‘n a aonar, ‘n a sheasamh; an sluagh fathast air an glùinibh.

DIa Uile-chumhachdach, Athair ar Tighearna Iosa Criosd, leis nach miann bàs peacaich, ach leis an fhearr e ‘philleadh o ‘aingidheachd, agus a bhi beò, agus a thug cumhachd agus àithne d’a Mhinisteiribh fuasgladh agus maitheanas am peacaidhean a nochdadh agus a chur ‘an céill d’a shluagh, air dhoibh a bhi fìor aithreach: Tha esan a’ toirt maitheanais agus fuasglaidh dhoibhsan uile a tha fìor aithreach, agus gun cheilg a’ creidsinn a Shoisgeil naoimh. Air an aobhar sin guidheamaid air gu’n deònaich e dhuinn fìor aithreachas, agus a Spiorad naomh; chum gu’m bi na nithe sin a tha sinn a’ deanamh anns an àm so taitneach dha, agus gu’m bi a’ chuid cue d’ar beatha an déigh so fìor-ghlan agus naomh, chum fadheoidh gu’n tig sinn d’ a aoibhneas sìorruidh, trìd Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.
 

Absolution

An sin théid am Ministeir air a ghlùinibh, agus their e Urnuigh an Tighearna; an Sluagh cuideachd air am glùinibh, agus ‘g a h-aithris maille ris.

AR n-Athair, a tha air Nèamh, Naomhaichear d’ Ainm. Thigeadh do Rìoghachd. Deanar do thou air an Talamh, Mar thatar a deanamh air Nèamh. Thoir dhuinn an diugh ar n-aran laitheil. Agus maith dhuinn ar cionta, Mar a mhaitheas sinne dhoibhsan, a tha ‘ciontachadh ‘n ar n-aghaidh. Agus na leig ‘am buaireadh sinn; Ach saor sinn o olc: Oir is leatsa an Rìoghachd, an Cumhachd, Agus a’ Ghlòir, Gu sìorruidh agus gu sìorruidh. Amen.

Am sin their e mar am ceudna,

    O ‘Thighearna, fosgail thusa ar bilean

Freagairt.
    Agus taisbeinidh ar beul do mholadh.
Sagart.
    O ’Dhé, dean cahhag d’ ar saoradh.
Freagairt.
    O ‘Thighearna, greas gu ‘r còmhnadh.

An so air do na h-uile ‘bhi ‘n an seasamh, their an Sagart.

    Glòir do ‘n Athair, agus do ‘n Mhac, agus do ‘n Spiorad Naomh;

Freagairt.
    Mar a bha air tùs, a tha nis, agus a bhitheas gu bràth: saoghal gun chrìoch. Amen.
Sagart.
    Molaibh an Tighearn.
Freagairt.
    Bitheadh ainm an Tighearna air a mholadh.

An sin theirear no seinnear na Sailm anns an ordugh ‘s am bheil iad air an suidheachadh. An sin Leasan as an t-Seann Tiomnadh, mar a tha e air a shuidheachadh. Agus an déigh sin Magnificat (no Dan na h-Oighe bheannaichte Muire) anns a’ [chànain chumanta] mar a leanas.
 

Lord’s Prayer

Magnificat. N. Lucas 1.

THa m’ anam ag àrd-nihoiadh an Tighearna : agus tha mo spiorad a’ deanamh gairdeachais ann an Dia mo Shlànuidhear.
    A chionn gu’n d’ amhairc e : air staid losail a bhanoglaich.
    Oir feuch, o so suas : goìridh gach lìnn beannaichte dhiom.
    Do bhrigh gu’n d’ rinn an Ti a tha cumhachdach nitihean mòra dhomh : agus is naomh ‘Ainm.
    Agus tha a thròcair-san o lìnn gu lìnn : do ‘n dream d’ an eagal e.
    Nochd e neart le ‘ghàirdean : sgap e na h-uaibhrich ann an smuaintibh an cridhe féin.
    Thug e nuas na daoine cumhachdach o ‘n caithrichibh rìoghail : agus dh’ ardaich e iadsan a bha ìosal.
    Lìon e ‘n dream a bha ocrach le nithibh maithe : agus chuir e uaith na daoine saoibhir falamh.
    Rinn e còmhnadh ri Israel ‘òglach féin ann an cuimhneachadh a thròcair : mar a labhair e r’ ar n-aithrichibh, do Abraham agus d’ a shliochd gu bràth.
    Glòir do ‘n Athair, agus do ‘n Mhac : agus do ‘n Spiorad Naomh.
    Mar a bha air tùs, a tha nis, agus a bhitheas gu bràth : saoghal gun chrìoch. Amen.

No an t-Salm so; Ach air an naothamh là deug de ‘n mhìos, an uair a leughar i ann am riaghailt ghnàthaichte nan Salm.

Cantate Domino. Salm 98.

O Seinnibh do ‘n Tighearn laoidh nuadh : oir rinn e nithean iongantach.
    Dh’ oibrich a dheas làmh : agus a ghaìrdean naomh slàinte dha.
    Thaisbein an Tighearn a shlàinte : ann an sealladh nan cinneach dh’ fhoillsich e ‘fhìreantachd.
    Chuimhnich e a thròcair agus ‘fhìrinn do theaghlach Israeil : chunnaic uile chrìochan na taimhainn slàinte ar Dé.
    Togaibh iolach ait do ‘n Tighearn, a thìrean uile : togaibh bhur guth, deanaibh gairdeachas, agus seinnibh cliu.
    Seinnibh do ‘n Tighearn le clàrsaich : le clàrsaich agus guth sailme.
    Le trompaidibh agus guth na h-adhairc’ : togaibh iolach ait ‘an làthair an Rìgh Iehobhah.
    Beucadh an fhairge agus a làn : an saoghal agus iadsan a tha ‘n an còmhnuidh ann.
    Buaileadh na tuiltean am bosan, cuideachd deanadh na beanntan iuathghaire ‘an làthair an Tighearna : oir tha e a’ teachd a thabhairt breth air an talamh.
    Bheir e breth air an t-saoghal ann am fìreantachd : agus air na slòigh ann an ceartas.
    Glòir do ‘n Athair, agus do ‘n Mhac agus do ‘n Spiorad Naomh;
    Mar a bha air tùs, a tha nis, agus a bhitheas gu bràth : saoghal gun chrìoch. Amen.
 

An sin Leasan as am Tiomnadh Nuadh, mar a tha e air ‘orduchadh: Agus an déigh sin Nunc dimittis (no Dàn Shimeoin) anns a’ [chànain chumanta] mar a leanas.

Nunc dimittis.   N. Luc. 2. 29.

A Nis, a Thighearna, tha thu ‘leigeadh do d’ sheirbhiseach siubhal ‘an sith : a réir d’ fhocail.
    Oir chunnaic mo shùilean : do shlàinte,
    A dh’ ulluich thu : roimh ghnùis nan uile shluagh;
    Solus a shoillseachadh nan Cinneach : agus glòir do phobuill Israeil.
    Glòir do ‘n Athair, agus do ‘n Mhac : agus do ‘n Spiorad Naomh.
    Mar a bha air tùs, a tha nis, agus a bhitheas gu bràth : saoghal gun chrìoch. Amen.

No an t-Salm so; Ach air an Dara là deug de’n mhìos.

Deus misereatur.   Salm 67.

GU’n deanadh Dia tròcair oirnn, agus gu’n beannaicheadh e sinn : agus gu’n tugadh e air a ghnùis deairachadh oirnn.
    Chum gu’n aithnichear do shlighe air an talamh : do shlàinte am measg nan uile chinneach.
    Moladh na slòigh thu, a Dhé : moladh na slòigh uile thu.
    Bitheadh na cinnich aoibhneach agus deanadh iad luathghaire : oir bheir thusa breth air na slòigh ann an ceartas, agus riaghlaidh tu na cinnich air an talamh.
    Moladh na slòigh thu, a Dhé : moladh na slòigh uile thu.
    Bheir an talamh a thoradh : gu’m beannaicheadh Dia, ar Dia-ne, sinn.
    Gu’m beannaicheadh Dia sinn : agus gu’n robh ‘eagal-san air uile chrìochaibh na talmhainn.
    Glòir do’n Athair, agus do’n Mhac : agus do’n Spiorad Naomh;
    Mar a bha air tùs, a tha nis, agus a bhitheas gu bràth : saoghal gun chrìoch. Amen.

 

 

An sim seinnear no theirear Creud nan Abstol leis a’ Mhinisteir agus leis an t-sluagh ‘n am seasamh.

THa mi ‘creidsinn ann an Dia an t-Athair Uile-chumhachdach, Cruithfhear nèimh agus talmhainn: Agus ann an Iosa Criosd ‘aon Mhac-san ar Tighearn, A ghabhadh leis an Spiorad naomh, A rugadh leis an Oigh Muire, A dh’ fhuiling fo Phontius Pilat, A cheusadh, a fhuair bàs, agus a dh’ adhlaiceadh; Chaidh e sìos do dh’ ifrinn,* Air an treas là dh’ éirich e rìs o na mairbh, Chaidh e suas gu Nèamh, Agus tha e ’n a shuidhe air deas làimh Dhé an’ t-Athair Uile-chumhachdach ; As an sin thig e thoirt breth air na beòthaibh agus air na mairbh.
    Tha mi ‘creidsinn anns an Spiorad naomh; ‘S an Eaglais naomh Choitchionn†; ‘An Comhchomunn nan Naomh; ‘Am maitheanas pheacaidhean; ‘An aiseirigh a’ chuirp, Agus ‘s a’ bheatha shìorruidh. Amen.

Agus an déigh sin, na h-Urnuighean so a leanas, na h-uile gu cràbhach air am glùinibh, am Ministeir ‘am toiseach ag ràdh le guth àrd,

    Gu’n robh an Tighearn maille ribh.

Freagairt.
    Agus maille ri d’ Spiorad-sa.
Ministeir.
¶ Deanamaid urnuigh.
    A Thighearna dean tròcair oirnn.
A Chriosd dean tròcair oirnn.
    A Thighearna dean tròcair oirnn.
 

Apostles’ Creed

 

 

 

* Staid spiorad nam marbh.

 

 

 

† Air neo Chatholach.

Am sin their am Ministeir, na Cléirich, agus an sluagh Urnuigh am Tighearna le guth àrd.

AR n-Athair, a tha air nèamh, Naomhaichear d’ Ainm. Thigeadh do Rìoghachd. Deanar do thoil air an talamh, Mar thatar a deanamh air nèamh. Thoir dhuinn an diugh ar n-aran laitheil. Agus maith dhuinn ar cionta, Mar a mhaitheas sinne dhoibhsan, a tha ‘ciontachadh ‘n ar n-aghaidh. Agus na leig ‘am buaireadh sinn: Ach saor sinn o olc. Amen.
 

Lord’s Prayer

An sin air do’n t-Sagart seasamh, their e,

    O ‘Thighearna, taisbein dhuinn do thròcair.

Freagairt.
    Agus deònaich dhuinn do shlàinte.
Sagart.
    O‘Thighearna, sàbhail a’ Bhan-righinn.
Freagairt.
    Agus éisd ruinn gu tròcaireach an uair a ghairmeas sinn ort.
Sagart.
    Sgeadaich do mhinisteirean le fìreantachd.
Freagairt.
    Agus dean do shluagh taghta aoibhneach.
Sagart.
    O ‘Thighearna, sàbhail do shluagh.
Freagairt.
    Agus beannaich d’ oighreachd.
Sagart.
    Thoir sith ‘n ar lìnn-ne, O ‘Thighearna.
Freagairt.
     Do bhrìgh nach ’eil neach air bith eile a tha cogadh air ar son, ach thusa a mhàin, O ‘Dhé.
Sagart.
    O ‘Dhé, glan ar cridheachan ‘an taobh a stigh dhinn.
Freagairt.
    Agus na toir uainn do Spiorad naomh.

¶ An sin leanaidh tri Guidhean; Am ceud h-aon diubh air son an là; Am dara h-aon air son Sìthe; An treas h-aon air son còmhnaidh an aghaidh nan uile chumnartan, mar a leanas an déigh so: Theirear am dà Ghuidhe dheireannach so aig Urnuigh Fheasgair gach là gun atharrachadh.
 

Suffrages

An clara Guidhe aig Urnuigh Fheasgair.

O ‘Dhé, o’m bheil gach nile rùn naomh, gach uile dheadh chomhairle, agus gach uile oibre cheart a’ sruthadh; Thoir do d’ sheirbhisich an t-sìth sin nach urrainn an saoghal a thoirt seachad, a chum gu’m bi araon ar eridheachan air an suidheachadh gu géill a thoirt do d’ àitheantaibh, agus cuideachd air dhuinn a bhi air ar dìon leatsa o eagal ar naimhdean, gu’n caith sinn ar n-aimsir ann an fois agus ann an sàmhchair, tre dheadhthoillteanais Iosa Criosd ar Slànuidhir. Amen.
 

Second Collect

An treas Guidhe, air son còmhnaidh an aghaidh nan uile chunnartan.

SOillsich ar dorchadas, tha sinn a’ guidhe ort, O ‘Thighearna, agus le d’ mhòr thròcair dìon sinn o gach uile ghàbhaidhibh agus chunnartaibh na h-oidhche-nochd, air son gràidh d’aon-ghin Mhic, ar Slànuidhir Iosa Criosd. Amen.

Far am bheil cuideachd de luchd-seinn agus anns na h-Ionadaibh ‘s an seinn iad, an so beanaidh an Laoidh.
 

Third Collect, for Aid against all Perils

Urnuigh air son na Ban-righinn.

O ‘Thighearna, ar n-Athair nèamhaidh, àird agus chumhachdaich, a Righ nan rìghrean, a Thighearna nan tighearnan, aon Fhear-riaghladh phrionnsan, a tha o d’ chathair rioghail a’ coimhead nan uile a tha ‘n còmhnuidh air talamh; o’r n-uile chridhe tha sinn a’ guidhe ort thu ‘choimhead le d’ dheadh-ghean air ar n-Ard-Uachdaran ro sheirceil Ban-righinn BHICTORIA, agus mar so lìon i le gràs do Spioraid naoimh, chum gu’n lùb i do ghnàth gu d’ thou, agus gu’n gluais i ann ad shlighe: Sgeadaich i gu pailt le tiodhlacaibh nèamhaidh, deònaich dhi beatha bhuan ann an slàinte agus ann an soirbheachadh, neartaich i a dh’ fhaotainn buaidh agus làmh ‘n uachdar air a naimhdibh uile; agus fadheoidh an déigh na beatha so, gu’m faigh i aoibhneas agus sonas sìorruidh, trìd Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.
 

 
Prayer for the Queen’s Majesty

Urnuigh air son an Teaghiaich Rìoghail.

A Dhé Uile-chumhachdaich, a thobair an uile mhaitheis, tha sinn gu h-ùmhal a’ guidhe ort thu ‘bheannachadh Albert Imhear Prionnsa Uilse, agus Ban-phrionnsa Uilse, agus an Teaghiach Rìoghail uile: Sgeadaich iad le d’ Spiorad naomh; dean saoibhir iad le d’ ghràs nèamhaidh; soirbhich leo leis gach uile shonas; agus thoir iad gu d’ rìoghachd mhaireannaich, trìd Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.
 

Prayer for the Royal Family

Urnuigh air son na Clére agus an t-Sluaigh.

A Dhé Uile-chumhachdaich agus mhaireannaich, a tha ‘d’ aonar ag oibreachadh mhiorbhuilean mòra; cuir Spiorad slàinteil do ghràis a nuas air ar n-Easbuigibh, agus air ar Buachailibh spioradail, agus air gach uile Choimhthional a tha fo ‘n curam; agus a chum ‘s gu’m fìor thoilich iad thu, doirt a nuas orra sìor dhrùchd do bheannachaidh. Deònaich so, O ‘Thighearna, air son onoir ar Fear-tagraidh agus ar n-Eadar-mheadhonair, Iosa Criosd. Amen.
 

Prayer for the Clergy & People

Urnuigh he Naomh Crisostom.

A Dhé Uile-chumhachdaich, a thug dhuinn gràs anns an àm so ar n-athchuingean choitchionn a dheanamh riut le aon rùn, agus a tha ‘gealltuinn, an uair a chruinnicheas dithis no triuir ‘an ceann a chéile ann ad Ainm, gu’n toir thu dhoibh an iarrtuis; Coimhlion a nis, 0 ‘Thighearna, miannan agus iarrtuis do sheirbhiseach, mar is ro fheumail e dhoibh; a’ deònachadh dhuinn anns an t-saoghal so eòlas air d’ fhìrinn, agus anns an t-saoghal a tha ri teachd a’ bheatha mhaireannach. Amen.

2 Cor. xiii.

GRàs ar Tighearna Iosa Criosd, agus gràdh Dhé, agus comh-chomunn an Spioraid Naoimh gu’n robh maille ruinn uile gu sìorruidh. Amen.


An so tha Ordugh Unnuigh Fheasgair a’ crìochnachadh rè na bliadhna.

leaf

Prayer of St. Chrysostom

 

Air na Féillibh so; Là Nodhlaic, am Foillseachadh, Naomh Matias,Càisge, Là ‘n Dol suas, Dòmhnach na Cuingeis, Naomh Eoin Baistidh, Naomh Seumas, Naomh Bartolomeus, Naomh Mata, Naomh Simon agus Naomh Judas, Naomh Aindreas, agus air Dòmhnach na Trionaid, seinnear no theirear aig Urnuigh Mhaidne, ‘an àite Creuda nan Abstol, an Aidmheil so air ar Creidimh Criosdail, d’ an goirear gu cumanta Creud Naomh Atanasius, leis a’ Mhinisteir agus leis an t-Sluagh ‘n an seasamh.

Quicunque vult.
 

 

Athanasian Creed

CO air bith leis an àill a bhi air a shàbhaladh : roimh gach ni tha e feumail gu’n cum e gu daingean an Creidimh Coitchionn. *
    Mur gleidh gach neach an Creidimh so gu h-iomlan agus gun truailleadh : gun teagamh théid e mugha gu sìorruidh.
    Agus is e so an Creidimh Coitchionn*: gu’n toir sinn aoradh do dh’ aon Dia ann an Trionaid, agus Trionaid ann an Aonachd;
    Gun a bhi ‘coimh-mheasgadh nam pearsannan ; no ‘roinn an naduir.
    Oir tha aon phearsa ann de ‘n Athair, pearsa eile de ‘n Mhac : agus pearsa eile de ‘n Spiorad Naomh.
    Ach Diadhachd an Athar, a’ Mhic, agus an Spioraid Naoimh is aon i uile ; tha a’ Ghlòir co-iounan, a’ Mhòrachd co-shìorruidh.
    Mar a tha ‘n t-Athair, mar sin tha am Mac : agus mar sin tha an Spiorad Naomh.
    An t-Athair neo-chruthaichte, am Mac neo-chruthaichte : agus an Spiorad Naomh neo-chruthaiclite.
    An t-Athair neo-chrìochnach, am Mac neo-chrìochnach : agus an Spiorad Naomh neo-chrìochnach.
    An t-Athair sìorruidh, am Mac sìorruidh : agus an Spiorad Naomh sìorruidh.
    Agus gidheadh cha tri sìorruidh iad : ach aon sìorruidh.
    Mar an ceudna cha-n ‘eil tri neo-chrìochnach, no tri neo-chruthaichte ann : ach aon neochruthaichte, agus aon neo-chrìochnach.
    Mar an ceudna tha an t-Athair Uile-chumhachdach, am Mac Uile-chumhachdach : agus an Spiorad Naomh Uile-chumhachdach.
    Agus gidheadh cha tri Uile-chumhachdach iad : ach aon Uile-chumhachdach.
    Mar so is Dia an t-Athair, is Dia am Mac : agus is Dia an Spiorad Naomh.
    Agus gidheadh cha tri Dée iad : ach aon Dia.
    Mar an ceudna is Tighearn an t-Athair, is Tighearn am Mac : agus is Tighearn an Spiorad Naomh;
    Agus gidheadh cha tri Tighearnan iad : ach aon Tighearn.
    Oir amhuil mar a tha sinn air ar coimhéigneachadh leis an fhìrinn Chriosdail : a dh’ aideachadh gur Dia agus Tighearn gach pearsa fa leth;
    Mar sin tha e air a thoirmeasg dhuinn leis a’ Chreidimh Choitchionn : a ràdh, Gu bheil tri Dée, no tri Tighearnan ann.
    Cha-n ‘eil an t-Athair deanta le neach air bith : no cruthaichte, no ginte.
    Tha am Mac o’n Athair a mhàin : cha ‘n ann deanta, no cruthaichte, ach ginte.
    Tha an Spiorad Naomh o’n Athair agus o’n Mhac : cha-n ann deanta, no cruthaichte, no ginte, ach a’ teachd.
    Mar sin tha aon Athair ann, ni h-e tri Aithrichean; aon Mhac, ni h-e tri Mic : aon Spiorad Naomh, ni h-e tri Spioraid Naomha.
    Agus anns an Tnionaid so cha-n ‘eil aon roimh, no an déigh a chéile : cha-n ‘eil aon na ‘s mò, no na ‘s lugha na ‘chéile.
    Ach tha na tri pearsannan uile co-shìorruidh le ‘chéile : agus co-ionnan.
    Mar sin anns na h-uile nithibh, mar a thubhairteadh roimhe : is còir aoradh a thoirt do ‘n Aonachd ann an Trionaid, agus do ‘n Trionaid ann an Aonachd.
    Uime sin an ti, leis an àill a bhi air a shàbhaladh : feumaidh e smuainteachadh mar so air an Trionaid.
    Os barr, tha e feumail chum slàinte shìorruidh : gu’n creideadh e gu ceart mar an ceudna ann an Teachd ar Tighearna Iosa Criosd ‘s an fheòil.
    Oir is e an Creidimh ceart, gu’n creid agus gu’n aidich sinn : gur Dia, agus Duine, an Tighearn Iosa Criosd, Mac Dhé;
    Dia de nadur an Athar, ginte roimh na saoghail : agus Duine de nadur a Mhathar, a rugadh auns an t-saoghal;
    Dia iomlan, agus Duine iomlan : aig am bheii anam reusanta agus feòil dhaoine;
    Co-ionnan ris an Athair, a thaobh a Dhiadhachd : agus is ìsle na ‘n t-Athair, a thaobh a Dhaonnachd.
    An ti ged is Dia, agus is Duine e : gidheadh cha dà Chriosd, ach a h-aon e:
    Is aon e; cia-n ann le tionndadh na Diadhachd gu feòil : ach le gabhail na Daonnachd gu Dia;
    Is aon e gu h-iomlan; cha-n ann le coimhmheasgadh naduir : ach le aonachd pearsa.
    Oir mar is aon duine an t-anam reusanta agus an fheòil : mar sin an ti is e Dia agus Duine, is aon Chriosd e.
    A dh’ fhuiling air son an sàbhalaidh : a chaidh sìos do dh’ ifrinn, a dh’ éirich a rìs air an treas là o na mairbh.
    Chaidh e suas gu nèamh, tha e ‘n a shuidhe air deas làimh an Athar, Dia Uile-chumhachdach : as an sin thig e ‘thoirt breith air na beòthaibh agus air na mairbh.
    Aig a theachd, éinidh na h-uile dhaoine rìs le ‘n corpaibh : agus bheir iad cunntas air son an oibre féin.
    Agus iadsan a rinn maith, théid iad gu beatha shìorruidh: agus iadsan a rinn olc gu teine sìorruidh.
    ‘S e so an Creidimh Coitchionn : mur a creid duine e gu fìrinneach, cha n-urrainn da ‘bhi air a shàbhaladh.
    Glòir do ‘n Athair, agus do ‘n Mhac : agus do ‘n Spiorad Naomh;
    Mar a bha air tùs, a tha nis, agus a bhitheas gu bràth : saoghal gun chrìoch. Amen.

 

 

 

 

* Air neo Catholach.

Return to the Scots Gaelic Book of Common Prayer

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld