flag of Poland The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World


Fragmenty Modlitewnika Powszechnego Kościoła Episkopalnego
Portions of the U. S. Book of Common Prayer & Common Worship in Polish

Modlitwa poranna:
Ryt II

 

Prowadzący rozpoczyna nabożeństwo jedną lub kilkoma z poniższych sentencji z Pisma Świętego, bądź wersetem „Panie, otwórz wargi nasze”.
 

Morning Prayer, Rite II

Adwent

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących.
Mk 13:35-36

Głos się rozlega: "Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Iz 40:3

Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy”. Iz 40:50

Boże Narodzenie

Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Łk 2:10-11

Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "BOGIEM Z NIMI". Ap 21:3

Epifania

I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu Iz 60:3

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Iz 49:6b

Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta. Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami - mówi Pan Zastępów. Ml 1:11

Wielki Post

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. 1 J 1:8-9

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Jl 2:13

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Łk 15:18-19

Pan, Bóg nasz, zaś jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków. Dn 9:9-10

Jezus rzekł im: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” Mk 8:34

Wielki Tydzień

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.
Iz 53:6

Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan, gdy gniewem wybuchnął. Lm 1:12

Okres wielkanocny łącznie z Wniebowstąpieniem i Pięćdziesiątnicą

Alleluja! Chrystus zmartwychwstał.
Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja!

Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy! Ps 118:24

Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. 1 Kor 15:57

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Kol 3:1

Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Hbr 9:24

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1:8

Niedziela Trójcy Świętej

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi. Ap 4:8

Wszystkich Świętych i inne ważne pamiątki świętych
Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. Kol 1:12

A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Ef 2:19

Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano. Ps 19:4

Przy okazjach dziękczynnych

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów! Ps 105:1

W każdym innym czasie

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa! Flp 1:2

Uradowałem się, gdy mi powiedziano: "Pójdziemy do domu Pańskiego!" Ps 122:1

Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja Skało i mój Zbawicielu! Ps 19:15

Ześlij światłość swoją i wierność swoją: niech one mnie wiodą i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę i do Twych przybytków! Ps 43:3

Lecz Pan mieszka w świętym domu swoim, niechaj zamilknie przed Nim cała ziemia. Ha 2:20

Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. J 4:23

Tak bowiem mówi Wysoki i Wzniosły, którego stolica jest wieczna, a imię "Święty": Zamieszkuję miejsce wzniesione i święte, lecz jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych i tchnąć życie w serca skruszone. Iz 57:15

Można złożyć następujące wyznanie grzechów, bądź kontynuować oficjum wezwaniemPanie, otwórz wargi nasze”.
 

Introductory Sentences

Wyznanie grzechów

Prowadzący mówi do zgromadzonych

Kochani, zebraliśmy się w obecności Wszechmogącego Boga, naszego Ojca niebieskiego, aby głosić Jego chwałę, słuchać Jego Świętego Słowa i aby prosić, dla nas samych i dla innych, o to, co konieczne dla naszego życia i naszego zbawienia. Abyśmy mogli przygotować się w sercach i umysłach do służenia mu, uklęknijmy w ciszy i ze skruszonym i posłusznym sercem wyznajmy nasze grzechy, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie przez Jego nieskończoną dobroć i łaskę.

albo

Wyznajmy nasze grzechy przeciwko Bogu i bliźniemu.

Można zachować ciszę.

Prowadzący i Zgromadzeni wspólnie, klęcząc

Najmiłościwszy Boże,
wyznajemy, że zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie
myślą, mową i uczynkiem,
tym, co uczyniliśmy,
i tym, co zaniedbaliśmy.
Nie miłowaliśmy Cię całym naszym sercem;
nie miłowaliśmy naszych bliźnich jak siebie samych.
Szczerze żałujemy i odczuwamy głęboką skruchę.
Przez wzgląd na Twego Syna Jezusa Chrystusa,
zmiłuj się nad nami i przebacz nam;
abyśmy odtąd z radością wypełniali Twoją wolę
i podążali Twoimi drogami,
ku chwale Twego Imienia. Amen.

Kapłan sam, stojąc, mówi

Niech Wszechmogący Bóg zmiłuje się nad wami, odpuści wam wszystkie grzechy wasze przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, umocni was we wszystkim, co dobre, i mocą Ducha Świętego zachowa was do życia wiecznego. Amen.

Diakon albo osoba świecka, używając powyższej formy, klęczy i zastępuje “wam” przez “nam” oraz “waszych” przez “naszych”.
 

Confession of Sin

Zaproszenie i Psałterz

Wszyscy stoją

Prowadzący      Panie, otwórz wargi nasze
Zgromadzeni    A usta nasze opowiadać będą chwałę Twoją

Prowadzący i Zgromadzeni

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Oprócz Wielkiego Postu dodaje się tutaj    Alleluja.

Wówczas następuje psalm Venite albo Jubilate, opcjonalnie wraz z jedną z następujących antyfon

Adwent

Nasz Król i Zbawiciel zbliża się: pójdźcie, uwielbiajmy Go.

Dwanaście dni Bożego Narodzenia

Alleluja. Dziecię narodziło się nam: pójdźcie, uwielbiajmy Je.

Epifania aż po Pamiątkę Chrztu Pańskiego i w święta Przemieniania Pańskiego oraz Podwyższenia Świętego Krzyża

Pan ukazał chwałę swoją: przyjdźcie, uwielbiajmy Go.

Wielki Post

Pan pełen jest współczucia i miłosierdzia: przyjdźcie, uwielbiajmy Go.

Od Wielkanocy do Wniebowstąpienia

Alleluja. Zmartwychwstał Pan prawdziwie: przyjdźcie, uwielbiajmy Go. Alleluja.

Od Wniebowstąpienia do Pięćdziesiątnicy

Alleluja. Chrystus nasz Pan wstąpił na niebiosa: przyjdźcie, uwielbiajmy Go. Alleluja.

Pięćdziesiątnica

Alleluja. Duch Pański odnawia oblicze ziemi: przyjdźcie, uwielbiajmy Go. Alleluja.

Niedziela Trójcy Świętej

Ojciec, Syn i Duch Święty, jeden Bóg: przyjdźcie, uwielbiajmy Go.

Inne niedziele i dni tygodnia

Pańska jest ziemia, bo on ją stworzył: przyjdźcie, uwielbiajmy Go.

albo

Służcie Panu w pięknie świętości: przyjdźcie, uwielbiajmy Go.

albo

Miłosierdzie Pana trwa na wieki: przyjdźcie, uwielbiajmy Go.

Alleluja w tych antyfonach używa się jedynie w okresie wielkanocnym.

Na pamiątkę Wcielenia

[Alleluja] Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas: przyjdźcie, uwielbiajmy Go. [Alleluja]

Wszystkich Świętych i inne ważne pamiątki świętych

[Alleluja] Chwała Pana w Jego świętych: przyjdźcie, uwielbiajmy Go. [Alleluja]

Venite             Psalm 95:1-7

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
  wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia:
przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
  radośnie śpiewajmy Mu pieśni!
Albowiem Pan jest wielkim Bogiem
  i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami:
głębiny ziemi są w Jego ręku
  i szczyty gór należą do Niego.
Morze jest Jego własnością: bo On sam je uczynił,
  i stały ląd ukształtowały Jego ręce.
Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze
  i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
  a my ludem Jego pastwiska
i owcami w Jego ręku.
  Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego!

Jubilate           Psalm 100

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;
  służcie Panu z weselem!
  Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem:
  On sam nas stworzył, my Jego własnością,
  jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,
  wśród hymnów w Jego przedsionki;
  chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!
Albowiem dobry jest Pan,
  łaskawość Jego trwa na wieki,
  a wierność Jego przez pokolenia.

W czasie wielkanocnym aż po dzień Pięćdziesiątnicy można użyć następującego hymnu.

Chrystus nasza Pascha        Pascha nostrum

1 Kor 5:7-8; Rz 6:9-11, 1 Kor 15:20-22

Alleluja.
Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.
  Tak przeto odprawiajmy święto nasze,
nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności,
  lecz - przaśnego chleba czystości i prawdy.
Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera,
  śmierć nad Nim nie ma już władzy.
Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz,
  a że żyje, żyje dla Boga.
Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu,
  żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Alleluja.
Chrystus zmartwychwstał
  jako pierwszy spośród tych, co pomarli.
Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć,
  przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie.
I jak w Adamie wszyscy umierają,
  tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Alleluja.

Wówczas następuje
 

Invitatory & Psalter

Wyznaczony psalm lub psalmy

Na końcu każdego psalmu śpiewa się lub mówi:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu:*
  jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
 

Psalm or Psalms Appointed

Lekcje

Odczytuje się jedną lub dwie Lekcje. Lektor zaczyna od

Czytanie (Lekcja) z________________

Można podać rozdział i wersety.

Po każdym czytaniu Lektor może powiedzieć

                        Oto Słowo Boże.
Odpowiedź      Bogu niech będą dzięki.

Lektor może też powiedzieć Tu kończy się Lekcja (Czytanie).

Po każdym czytaniu można zachować ciszę lub odśpiewać jeden z następujących Kantyków, bądź jeden ze stron 47-52 (Kantyki 1-7). Jeśli czytane są trzy Lekcje, Lekcja z Ewangelii czytana jest po drugim Kantyku.

8      Kantyk Mojżesza         Cantemus Domino

        Wj 15:1-6, 11-13, 17-18

Szczególnie odpowiedni w okresie wielkanocnym

Będę śpiewał ku czci Pana,
który wspaniale swą potęgę okazał,
  gdy konia i jeźdźca jego
  pogrążył w morzu.
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa!
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
  On Bogiem moim, uwielbiać Go będę,
  On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.
Pan, mocarz wojny,
Jahwe jest imię Jego.
  Rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko.
  Wyborowi jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym.
Przepaści ich ogarnęły,
jak głaz runęli w głębinę.
  Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie,
  Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół.
Któż jest pośród bogów równy Tobie, Panie,
w blasku świętości, któż Ci jest podobny,
  straszliwy w czynach, cuda działający!
  Prawicę swą wyciągnąłeś
  i pożarła ich ziemia.
Wiodłeś Twą łaską lud oswobodzony,
przeprowadziłeś go Twą mocą w święte Twe mieszkanie.
  Wprowadziłeś ich i osadziłeś na górze twego dziedzictwa,
  w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem,
w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie.
Pan jest królem na zawsze, na wieki!

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

9      Pierwszy kantyk Izajasza      Ecce, Deus
        Iz 12:2-9

Oto Bóg jest zbawieniem moim!
  Będę miał ufność i nie ulęknę się,
bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan.
  On stał się dla mnie zbawieniem!
Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie
  ze zdrojów zbawienia.
Powiecie w owym dniu:
  Chwalcie Pana!
  Wzywajcie Jego imienia!
Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów,
  przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego!
Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy!
  Niech to będzie wiadome po całej ziemi!
Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,
  bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela!"

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

10       Drugi Kantyk Izajasza         Quaerite Dominum
       Iz 55:6-11

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
  wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
Niechaj bezbożny porzuci swą drogę
  i człowiek nieprawy swoje knowania.

Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje,
  i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi
  ani wasze drogi moimi drogami -
wyrocznia Pana.
  Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
tak drogi moje - nad waszymi drogami
  i myśli moje - nad myślami waszymi.
Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg
  spadają z nieba
i tam nie powracają,
  dopóki nie nawodnią ziemi,
nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju,
  tak iż wydaje nasienie dla siewcy
i chleb dla jedzącego,
  tak słowo, które wychodzi z ust moich,
nie wraca do Mnie bezowocne,
  zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

11     Trzeci kantyk Izajasza        Surge, illuminare
        Iz 60:1-3, 11a, 14c, 18-19

Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło
  i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.
Bo oto ciemność okrywa ziemię
  i gęsty mrok spowija ludy,
a ponad tobą jaśnieje Pan,
  i Jego chwała jawi się nad tobą.
I pójdą narody do twojego światła,
  królowie do blasku twojego wschodu.
Twe bramy zawsze stać będą otworem,
  nie zamkną się we dnie ni w nocy.
I nazwą cię "Miastem Pana",
  "Syjonem Świętego Izraelowego".
Już się nie usłyszy o krzywdzie w twym kraju,
  o spustoszeniu i zagładzie w twoich granicach.
Murom twoim nadasz miano "Ocalenie",
  a bramom twoim "Chwała".
Już słońca mieć nie będziesz w dzień jako światła,
  ani jasność księżyca nie zaświeci tobie,
lecz Pan będzie ci wieczną światłością
  i Bóg twój - twoją ozdobą.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

12     Kantyk Trzech Młodzianków  Benedicite, omnia opera Domini

Inwokacja

Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Błogosławcie Go na sklepieniu nieba -
  pełnego chwały i sławnego na wieki.

I Porządek kosmiczny

Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Niebiosa, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszystkie wody pod niebem, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Słońce i księżycu, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Gwiazdy nieba, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Deszcze i rosy, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Ogniu i żarze, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Chłodzie i upale, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Rosy i szrony, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Mrozy i zima, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Lody i śniegi, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Dni i noce, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Światło i ciemności, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

II Ziemia i jej stworzenia

Niech ziemia błogosławi Pana,
  niech Go chwali i wywyższa na wieki!
Góry i pagórki, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Źródła, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Morza i rzeki, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wieloryby i stworzenia morskie, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Zwierzęta dzikie i trzody, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

III Synowie ludzcy

Synowie ludzcy, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Izraelu, błogosław Pana,
  chwal i wywyższaj Go na wieki!
Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Słudzy Pańscy, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Chananiaszu, Azariaszu, Miszaelu, błogosławcie Pana,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki,
bo wybawił nas z otchłani
i z mocy śmierci ocalił nas,
  wyrwał nas spośród płonącego żarem ognia.
Wychwalajcie Pana, bo łaskawy,
  bo na wieki Jego łaskawość.
Wszyscy bogobojni,
  błogosławcie Pana, Boga bogów,
chwalcie i wysławiajcie,
  bo na wieki Jego łaskawość.

Doksologia

Chwalmy Pana: Ojca, Syna i Ducha Świętego;
  chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.
Błogosławmy Go na sklepieniu nieba -
  pełnego chwały i sławnego na wieki.

13   Kantyk Trzech Młodzianków     Benedictus es, Domine

Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców -
  pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię
pełne chwały i świętości -
  chwalebne i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w przybytku
świętej Twojej chwały -
  chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa -
  chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co na Cherubach zasiadasz -
  pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba -
  pełen chwały i sławny na wieki.
Chwalmy Pana: Ojca, Syna i Ducha Świętego;
  chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.

14       Kantyk pokutny        Kyrie Pantokrator

       Modlitwa Menassesa

Szczególnie odpowiedni w Wielkim Poście i przy innych okazjach pokutnych

Panie, Boże wszechmogący ojców naszych,
Abrahama, Izaaka i Jakuba, i potomstwa ich sprawiedliwego!
           Tyś stworzył niebo i ziemię,
i całe ich piękno,

Ty morza granice oznaczyłeś Twoim rozkazem,
Tyś otchłań zamknął i zapieczętował przez grozę swego chwalebnego imienia,
którego lękają się wszyscy, i drżą przed mocą Twoją.

Nie do zniesienia jest gniew Twój straszliwy na grzeszników,
niezmierzone zaś i niepojęte miłosierdzie, według Twej obietnicy.

Ty bowiem jesteś Panem, najwyższym ponad całą ziemią,
cierpliwym, wielce miłosiernym i bolejącym nad ludzką złością.

Panie, w dobroci swojej obiecałeś grzesznikom łaskę nawrócenia i odpuszczenie grzechów.
  Ty, Boże sprawiedliwych, nie nakazałeś pokuty sprawiedliwym:
  Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, oni bowiem nie zgrzeszyli przeciw Tobie.
  Moje zaś nieprawości mnogie są, ponieważ więcej grzechów popełniłem niż jest piasku nad morskim brzegiem.

Kark zgiąłem w żelaznych kajdanach i nie ma dla mnie wytchnienia,
gdyż wzbudziłem Twój gniew zapalczywy i to, co złe jest przed Tobą, zrobiłem, popełniając obrzydliwości i obrażając Ciebie wielce.

A teraz zginam kolana mego serca, prosząc, Panie, o dobroć Twoją.
   Zgrzeszyłem, Panie, zgrzeszyłem, i uznaję moją nieprawość.

Błagam Cię, Panie, odpuść mi, odpuść mi, nie zgub mnie wraz z moimi nieprawościami,
  nie skazuj mnie na wieczne nieszczęścia.

Ty zbawisz mnie, niegodnego, według Twego wielkiego miłosierdzia. 
  A ja będę Cię zawsze chwalił, przez wszystkie dni mego życia, gdyż Ciebie chwalą wszystkie moce niebieskie, i Tobie chwała na wieki wieków. Amen.

15     Kantyk Marii            Magnificat
        Łk 1:46-55

Wielbi dusza moja Pana,
  i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
  Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
  Święte jest Jego imię -
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją.
  On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich.
  Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
  Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje -
  jak przyobiecał naszym ojcom -
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

16       Kantyk Zachariasza         Benedictus Dominus Deus
       Łk 1:68-79

Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela,
  że nawiedził lud swój i wyzwolił go,
i moc zbawczą nam wzbudził
  w domu sługi swego, Dawida:
jak zapowiedział to z dawien dawna
  przez usta swych świętych proroków,
że nas wybawi od nieprzyjaciół
  i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
że miłosierdzie okaże ojcom naszym
  i wspomni na swoje święte Przymierze -
na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi,
  że nam użyczy tego,
iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani
  bez lęku służyć Mu będziemy
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
  po wszystkie dni nasze.
A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz,
  bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
  co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów,
  dzięki litości serdecznej Boga naszego.
Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi,
  by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

17       Kantyk Symeona       Nunc dimitiis
       Łk 2:29-32

Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
  w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
  któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
  i chwałę ludu Twego, Izraela.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

18     Kantyk barankowy Dignus es
        Ap 4:11;5:9-10,13

Godzien jesteś, Panie i Boże nasz,
  odebrać chwałę i cześć, i moc,
boś Ty stworzył wszystko,
  a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone;
I taką nową pieśń śpiewają:
  "Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć,
bo zostałeś zabity
  i nabyłeś Bogu krwią twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu                                                        i narodu,
i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami,
  a będą królować na ziemi".

19       Kantyk odkupionych            Magna et mirabilit

Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś,
  strzeż tego i nawróć się!
Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej,
  i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie.
Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły;
  będą chodzić ze Mną w bieli, bo są godni.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

20       Chwała na wysokości Bogu   Gloria in excelsis

Chwała na wysokości Bogu
  A pokój Jego ludziom na ziemi.
Panie Boże, Królu nieba,
  wszechmogący Boże i Ojcze,
wielbimy Cię, dzięki Ci składamy,
  wysławiamy Cię, bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Jezu Chryste, Jednorodzony Synu Ojca,
  Panie Boże, Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata;
  zmiłuj się nad nami;
który siedzisz po prawicy Ojca:
  przyjmij modlitwę naszą.

Albowiem tylko Tyś jest święty,
  Tylko Tyś jest Panem,
Tylko Tyś Najwyższy,
  Jezu Chryste,
Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen.

21     Ciebie Boga wysławiamy   Te Deum Laudamus

Ciebie Boga wysławiamy,
  Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
  Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,
  Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
  ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty, nad Świętymi,
  Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
  Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,
  chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
  Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi,
  z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
  wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,
  Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
  Królem chwały Tyś, o Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
  by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
  nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota;
  starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
  otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,
  w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
  przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni,
  wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
  Drogiej swojej Krwi strugami

Ze Świętymi w blaskach mocy,
  wiecznej chwały zlej nam zdroje.
Zbaw o Panie, lud sierocy,
  Błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie lata,
  prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco świata,
  Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie,
  Pieśń, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie
  od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym
  tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
  Nie zawstydzę się na wieki.
 

 

Apostolskie wyznanie wiary

Prowadzący i Zgromadzeni, stojąc

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
 Stworzyciela nieba i ziemi
 i w Jezusa Chrystusa,
 Syna Jego Jedynego,
 Pana naszego,
 który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i, pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie społeczność Świętych,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny. Amen

 

Apostles' Creed

Modlitwy

Zgromadzeni stoją lub klęczą

Prowadzący           Pan z Wami.
Zgromadzeni           I z duchem Twoim.
Prowadzący           Módlmy się.

Prowadzący i Zgromadzeni
 

Prayers

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja,
jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała
na wieki wieków. Amen

Następnie odmawia się jeden z poniższych zbiorów Responsoriów

    A

P.        Panie, okaż nam miłosierdzie swoje;
Z.        I daj nam zbawienie swoje.
P.        Przyoblecz sługi swoje w sprawiedliwość;
Z.        I lud swój wybrany napełnij radością.
P.        Daj pokój, o Panie, na całym świecie;
Z.        Bowiem tylko w Tobie możemy żyć bezpiecznie.
P.        Panie, zachowaj ten naród w Twojej opiece;
Z.        I prowadź nas drogą sprawiedliwości i prawdy.
P.        Niech droga Twoja będzie znana na ziemi;
Z.        Twoje zbawienie pośród wszystkich narodów.
P.        Nie pozwól, o Panie, by będący w potrzebie zostali
            zapomnieni.
Z.        Ani by odebrana była nadzieja ubogim.
P.        Stwórz w nas serca czyste, o Boże;
Z.        I umocnij nas swoim Duchem Świętym.

    B

P.        Ocal lud swój, Panie, i błogosław dziedzictwu swemu.
Z.        Kieruj nim i podtrzymuj je teraz i zawsze.
P.        Dzień za dniem błogosławimy Cię;
Z.        Imię Twe wysławiamy na wieki.
P.        Zachowaj nas dziś od wszelkiego grzechu, Panie;
Z.        Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się;
P.        Okaż Panie miłość i miłosierdzie swoje;
Z.        Bo Tobie zawierzyliśmy.
P.        W Tobie, Panie, jest nasza nadzieja;
Z.        I nigdy nas nie zawiedzie.

Prowadzący następnie odmawia jedną lub więcej z następujących Kolekt

Kolekta dnia

Kolekta na niedziele

Boże, który obdarzasz nas radością cotygodniowej pamiątki chwalebnego zmartwychwstania Twego Syna, naszego Pana: obdarz nas tego dnia takim błogosławieństwem przez naszą służbę Tobie, abyśmy nadchodzący tydzień spędzili ku Twemu upodobaniu; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kolekta na piątki

Wszechmogący Boże, którego najdroższy Syn nie osiągnął radości zanim nie zaznał cierpienia i nie dostąpił chwały nim nie został ukrzyżowany: spraw łaskawie, aby droga krzyża, którą podążamy, nie okazała się dla nas niczym innym aniżeli drogą życia i pokoju; przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Pana naszego. Amen.

Kolekta na soboty

Wszechmogący Boże, który po stworzeniu świata odpocząłeś od wszystkich dzieł swoich i uświęciłeś dzień odpoczynku dla wszystkich swych stworzeń: spraw, abyśmy, porzucając wszelkie ziemskie niepokoje, mogli właściwie przygotować się do służby w Twym świętym przybytku i aby nasz odpoczynek tutaj na ziemi mógł być przygotowaniem do wiecznego odpoczynku obiecanego Twemu ludowi w niebie; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kolekta o odnowę życia

Boże, Królu wiekuisty, którego światło oddziela dzień od nocy i przemienia cienie śmierci w światłość poranka: oddal od nas wszelkie złe pragnienia, nakłoń nasze serca do przestrzegania Twoich praw i skieruj nas na drogę pokoju; abyśmy, po spełnieniu Twej woli z radością w ciągu dnia, mogli, gdy przyjdzie noc, radować się, składając Ci dziękczynienie; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kolekta o pokój

Boże, który tworzysz pokój i miłujesz zgodę, znać Ciebie to życie wieczne, a służyć Ci to doskonała wolność: broń nas, swe pokorne sługi, od wszelkich zakusów naszych wrogów; abyśmy, pewnie ufając Twojej obronie, mogli nie lękać się potęgi żadnych nieprzyjaciół; przez moc Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kolekta o łaskę

Panie Boże, wszechmogący i wieczny Ojcze, doprowadziłeś nas bezpiecznie do tego nowego dnia: zachowaj nas swoją wielką mocą, abyśmy nie popadli w grzech ani nie dali się pokonać przeciwnościom; i we wszystkim, co czynimy, prowadź nas ku wypełnianiu Twych celów; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kolekta o prowadzenie

Niebieski Ojcze, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy: pokornie prosimy, abyś tak nas prowadził i kierował nami swoim Duchem Świętym, abyśmy przy wszystkich troskach i zajęciach naszego życia nie zapomnieli o Tobie, ale pamiętali, że zawsze kroczymy przed Tobą; przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

O ile nie są następnie sprawowane Eucharystia lub forma ogólnej modlitwy przyczynnej, dodawana jest jedna z poniższych modlitw za misje

Wszechmogący i wieczny Boże, który przez swojego Ducha kierujesz i uświęcasz ciało, które tworzy Twój wierny lud: przyjmij nasze błagania i modlitwy, które ofiarujemy Tobie za wszystkich członków Twego Kościoła świętego, aby w swoim powołaniu i posługiwaniu służyli Tobie w prawdzie z oddaniem; przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.

lub

Boże, który uczyniłeś wszystkie narody tej ziemi pokrewnymi sobie nawzajem i zesłałeś swego błogosławionego Syna, aby głosił pokój tym, którzy znajdują się daleko i tym w pobliżu: spraw, aby ludzie wszędzie szukali i znajdowali Cię; przywiedź narody do swojej owczarni; wylej swego Ducha Świętego na wszelkie ciało i przyśpiesz nadejście Twego Królestwa; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

lub

Panie Jezu Chryste, Ty z miłością rozpostarłeś swe ramiona na twardym drzewie krzyża, aby każdy mógł znaleźć się w Twych zbawczych objęciach: tak przyodziej nas w swego Ducha, abyśmy, wyciągając z miłością nasze ramiona, mogli przywieść tych, którzy Cię nie znają, do poznania i miłowania Ciebie; dla czci Twego Imienia. Amen.

Tu można zaśpiewać hymn

Autoryzowane modlitwy przyczynne i dziękczynne.

Przed zakończeniem Oficjum można dodać jedną z następujących modlitw lub obydwie
 

Lord's Prayer

Dziękczynienie ogólne

Prowadzący i Zgromadzeni

Wszechmogący Boże, Ojcze wszelkich łask,
my Twoi niegodni słudzy
ofiarujemy Ci najbardziej uniżone i serdeczne dzięki
za wszelką Twoją dobroć i miłosierdzie
okazane nam i wszystkim ludziom.
Błogosławimy Cię za nasze stworzenie, za to, że nas zachowałeś,
i za wszystkie błogosławieństwa tego życia;
ale ponad wszystko za Twą niezrównaną miłość
okazaną w zbawieniu świata przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
za środki łaski i za nadzieję chwały.
I błagamy Cię,
daj nam prawdziwe poczucie wszelkich Twoich łask,
ażeby nasze serca przepełniły się niekłamaną wdzięcznością;
i abyśmy oddawali Ci cześć,
nie tylko naszymi ustami, ale naszym życiem,
oddając się na Twoją służbę,
i krocząc przed Tobą
w świętości i sprawiedliwości przez wszystkie dni nasze;
przez Jezusa Chrystusa Pana naszego,
któremu, z Tobą i Duchem Świętym,
niech będzie wszelka cześć i chwała, po wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa św. Jana Złotoustego

Wszechmogący Boże, który dałeś nam łaskę, abyśmy teraz zgodnie zanosili Tobie nasze wspólnie błagania, i który obiecałeś przez Twego umiłowanego Syna, że gdzie dwóch lub trzech zebranych jest w Imię Jego, tam będziesz pośród nich: Spełnij, o Panie, pragnienia i prośby z najlepszym dla nas skutkiem; dając nam na tym świecie znajomość Twojej prawdy, a w świecie przyszłym życie wieczne. Amen.

Następnie

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

Od Niedzieli Wielkanocnej do Pięćdziesiątnicy można dodać do powyższego wersetu i odpowiedzi „Alleluja, Alleluja”

Prowadzący może zakończyć jednym z wersetów

Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen.
2 Kor 13:14

Bóg nadziei niech nas napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyśmy obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego. Amen.
Rz 15:13

Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.
Ef 3:20-21
 


 

General Thakagiving

Modlitwa Południowa

 

Prowadzący        Boże, ku wspomożeniu naszemu wejrzyj.
Zgromadzeni       Panie, ku ratunkowi naszemu pośpiesz.

Prowadzący i Zgromadzeni

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Z wyjątkiem Wielkiego Postu, dodaje się Alleluja.

Można zaśpiewać odpowiedni hymn.

Śpiewa się lub odmawia jeden lub więcej z następujących Psalmów. Inne odpowiednie zestawienia to Psalmy 19 i 67, jeden lub więcej fragmentów Psalmu 119 bądź któryś z Psalmów od 120 do 133.

Psalm 119       Lucerna pedibus meis

105.  Pochodnią jest twe słowo dla mych stóp,
          światłem na mojej ścieżce.
106.  Przysiągłem i dotrzymam,
          słuchać będę twoich sprawiedliwych wyroków.
107.  Jestem bardzo pognębiony, Panie,
          zachowaj mnie wedle słowa twego.
108.  Racz przyjąć chętnie śluby mych ust, Panie,
          i naucz mnie twych praw.
109.  Życie me w wiecznym jest niebezpieczeństwie,
          zapominam nigdy o zakonie Twoim.
110.   Grzesznicy na mnie zastawili sidła,
          nie odstępuję od nauk twoich.
111.   W wieczne dziedzictwo wziąłem twe świadectwa,
          bowiem są serca mojego rozkoszą.
112.   Nakłaniam serce me,
          by wypełniało twe rozkazy— zawsze i na wieki.

Psalm 121       Levavi oculos

1.   Wznoszę oczy ku górom.
      Bo skądże przyjdzie mi pomoc?
2.   Pomoc mi przyjdzie od Pana,
      stworzyciela nieba i ziemi.
3.   Nie da się potknąć twojej nodze,
      nie zdrzemnie się ten, co cię strzeże.
4.   Nie zdrzemnie się ani zaśnie ten,
      który strzeże Izraela.
5.   Pan stróżem twoim,
      Pan osłoną po prawicy twojej,
6.   Aby we dnie nie raziło cię słońce,
      a księżyc w nocy.
7.   Pan strzeże cię od zła wszelkiego,
      strzeże twej duszy.
8.   Pan strzeże wejścia i wyjścia twego
      teraz i na wieki.

Psalm 126       In convertendo

1.   Gdy Pan przywrócił pojmanych syjońskich,
      zdało się, jakbyśmy śnili.
2.   Wtedy usta nasze były pełne wesela, a język nasz radości.       Wtedy mówiły między sobą narody: «Wielkie rzeczy
uczynił Pan z nimi!»
3.   Wielkie rzeczy uczynił Pan z nami
      Jakżeśmy się radowali!
4.   Odmień, Panie, nasz los,
      jak odmieniasz potoki południa.
5.   Którzy siali ze łzami,
      niech zbierają w radości
6.   Szło się z płaczem rzucając siew,
      wróci się z radością niosąc snopy.

Na zakończenie Psalmów śpiewa się lub mówi

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Czyta się jeden z następujących fragmentów Pisma Świętego albo inny odpowiedni fragment

Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Rz 5:5
Zgromadzeni        Bogu dzięki.

lub

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. 2 Kor 5:17-18
Zgromadzeni      Bogu dzięki

lub

Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta. Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami - mówi Pan Zastępów. Ml 1:11
Zgromadzeni     Bogu dzięki

Tutaj może mieć miejsce cicha lub słowna medytacja.
Prowadzący następnie rozpoczyna modlitwy.

Panie, zmiłuj się.
Chryste, zmiłuj się.

Panie, zmiłuj się.

Prowadzący i Zgromadzeni
 

Noonday Prayer

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy;
naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.

Prowadzący           Panie, usłysz modlitwę naszą;
Zgromadzeni          A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Prowadzący           Módlmy się.

Prowadzący odmawia jedną z następujących kolekt. Jeśli istnieje taka potrzeba, można odmówić kolektę dnia.

Niebiański Ojcze, ześlij swojego Ducha Świętego do naszych serc, aby nami kierował i rządził według Twojej woli, aby nas pocieszał we wszystkich naszych nieszczęściach, bronił od wszelkiego błędu i wprowadził nas we wszelką prawdę; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławiony Zbawicielu, o tej godzinie zawisnąłeś na krzyżu, rozpościerając z miłością swe ramiona: Spraw, aby wszyscy ludzie na ziemi mogli na Ciebie spoglądać i być zbawieni; przez wzgląd na troskliwe zmiłowanie Twoje. Amen.

Wszechmogący Zbawicielu, który w południe powołałeś swego sługę Świętego Pawła, aby był apostołem pogan: Prosimy Cię, abyś oświecił świat blaskiem swojej chwały, tak aby wszystkie narody mogły przyjść do Ciebie i służyć Ci; bowiem żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i obdarz nas pokojem i jednością, które panują w Twym niebieskim Mieście, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, teraz i na wieki. Amen.

Tu można ofiarować własne modlitwy przyczynne.

Modlitwa kończy się w następujący sposób

Prowadzący           Błogosławmy Panu.
Zgromadzeni       Bogu dzięki.
Lord's Prayer


Return to the Book of Common Prayer in Polish

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld