flag of Poland The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World


Fragmenty Modlitewnika Powszechnego Kościoła Episkopalnego
Portions of the U. S. Book of Common Prayer & Common Worship in Polish

Modlitwa Wieczorna, Ryt I

 
Prowadzący rozpoczyna nabożeństwo jedną lub kilkoma z następujących sentencji z Pisma Świętego zamieszczonych na stronach 37-40
bądź Nabożeństwem Światła na stronach 109-112 i kontynuując wyznaczoną Psalmodią;

lub wezwaniem "Boże, ku wspomożeniu naszemu wejrzyj " na stronie 63. [Wymienione powyżej strony odsyłają do oryginału Modlitewnika Powszechnego; niestety w tej chwili te części nie są jeszcze przetłumaczone na język polski.]


Niech modlitwa ma jak kadzidło wznosi się ku tobie, a podniesienie rąk mych niech będzie moją ofiarą wieczorną. Ps 141:2

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa!  Flp 1:2

Pokłońcie się Panu w świętych szatach, niech drży przed nim wszystka ziemia.   Ps 96:9

Twój jest dzień i twoja jest noc, tyś stworzył zorze i słońce. Tyś utwierdził granice ziemi. Tyś zdziałał lato i wiosnę.   Ps 74:16-17

Błogosławię Panu, który dał mi rozum, nawet w nocy przypomina mi to sumienie. Zawsze mam Pana przed oczyma; gdy stoi po prawicy mej, jestem niewzruszony.   Ps 16:7-8

To Ten, który uczynił Plejady i Oriona, który przemienia ciemności w poranek, a dzień w noc zaciemnia, Ten, który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi - Pan jest imię Jego.   Am 8:5

Gdybym rzekł: «Może ukryje mnie ciemność i noc mnie otoczy», to i ciemność nie jest ciemna tobie, i noc jest jasna jak dzień, ciemność dla ciebie jest jak światło.   Ps 139:11-12

A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia»   .J 8:12

Można tu odmówić następujące wyznanie grzechów; lub Oficjum może być kontynuowane od razu wezwaniem „Panie, ku wspomożeniu naszemu wejrzyj“.
 

Evening Prayer, Rite I

Wyznanie grzechów

Prowadzący mówi do zgromadzonych

Drodzy przyjaciele w Chrystusie, uklęknijmy tutaj w ciszy w obecności Wszechmogącego Boga i skruszonymi i posłusznymi sercami wyznajmy nasze grzechy, abyśmy otrzymali przebaczenie przez Jego nieskończoną dobroć i miłosierdzie.

lub

Pokornie wyznajmy nasze grzechy Wszechmogącemu Bogu.

Można zachować milczenie.

Prowadzący i Zgromadzeni wspólnie, klęcząc

Wszechmogący i najmiłościwszy Ojcze,
zbłądziliśmy i oddaliliśmy się od Twych dróg jak zagubione owce,
postępowaliśmy zbyt często według zamysłów i pragnień naszych własnych serc,
zawiniliśmy wobec Twoich świętych praw,
nie uczyniliśmy tego, co powinniśmy byli uczynić
i uczyniliśmy to, czego nie powinniśmy byli czynić.
Ty jednak, Panie, miej miłosierdzie nad nami,
oszczędź tych, którzy wyznają swoje winy,
odnów tych, którzy pokutują,
zgodnie z Twymi obietnicami ogłoszonymi ludzkości
w Chrystusie Jezusie, naszym Panu;
i spraw ze względu na Niego najmiłościwszy Ojcze,
abyśmy mogli odtąd wieść pobożne, sprawiedliwe i rozumne życie,
ku chwale Twojego świętego Imienia. Amen.

Kapłan sam, stojąc, mówi

Niech Wszechmogący i miłosierny Pan udzieli wam przebaczenia i odpuszczenia wszystkich waszych grzechów, prawdziwej pokuty, naprawy życia i pocieszenia swojego Ducha Świętego. Amen.

Diakon albo osoba świecka, używając powyższej formy, klęczy i zastępuje "wam" przez "nam" oraz "waszych" przez "naszych".
 

Confession

Zaproszenie i Psałterz

Wszyscy stoją

Prowadzący      Panie, ku wspomożeniu naszemu wejrzyj.
Zgromadzeni     Boże, ku ratunkowi naszemu pospiesz.

Prowadzący i Zgromadzeni

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Poza Wielkim Postem można dodać Alleluja.

Można odmowić lub zaśpiewać następujący hymn lub inny odpowiedni, bądź Psalm na otwarcie

Pogodna Światłości              Fos hilaron

Prowadzący i Zgromadzeni

Pogodna światłości Ojca świętej chwały, Nieśmiertelnego Pana niebiosów i ziemi, Jezu Chryste. Pod zachód dzień nam dobiegł cały, I gwiazdę już wieczorną oczami naszymi Oglądamy w niebie, ku czci Twojej, Boże, Ojcze, Synu, i Duchu świętości, śpiewamy, Boś godzien jest, o Panie, by o każdej porze, Głoszono Twoją chwałę zbożnymi pieśniami, O wielki Synu Boży, Tyś życia szafarzem, Przeto Ci świat pieśń chwały wdzięcznie składa w darze.

Następnie
 

Invitatory & Psalter

Wyznaczony Psalm lub Psalmy

Na zakończenie Psalmów śpiewa się lub mówi

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu:*
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 

Psalm or Psalms Appointed

Lekcje

Odczytuje się jedną lub dwie Lekcje. Lektor zaczyna od

Czytanie (Lekcja) z __________.

Można podać rozdział i wersety.

Po każdym czytaniu Lektor może powiedzieć

        Oto Słowo Boże.
Zgromadzeni    Bogu niech będą dzięki.

Lektor może też powiedziećTu kończy się Lekcja (Czytanie).
Po każdym czytaniu można zachować ciszę lub odśpiewać jeden z następujących Kantyków, bądź jeden ze stron 47-52 lub 85-95. Jeśli czytane są trzy Lekcje, Lekcja z Ewangelii czytana jest po drugim Kantyku.

Kantyk Marii                         Magnificat
Łk 1, 46-55

Wielbi dusza moja Pana.
  I rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim.
Iż wejrzał na niskość służebnicy swojej, albowiem oto odtąd   
  błogosławioną mnie zwać będą wszystkie narody.
Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy Ten, który możny jest
  i święte imię Jego.
I miłosierdzie Jego od pokolenia do pokolenia
  nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc ramieniem swoim,
  rozproszył pysznych myślą serca ich.
Złożył mocarzy ze stolicy,
  a podwyższył niskich.
Łaknących napełnił dobrami,
  a bogaczy z niczym puścił.
Przyjął Izraela sługę swego wspomniawszy na miłosierdzie swoje.
  Jako mówił ojcom naszym Abrahamowi i potomkom jego na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Kantyk Symeona       Nunc Dimittis
Łk 2, 29-32

Teraz puszczasz sługę Twego, Panie, w pokoju *
  według słowa Twego,
albowiem oczy moje oglądały zbawienie Twoje, *
  któreś zgotował przed obliczem wszystkich narodów.
Światłość na objawienie poganom *
  i chwałę ludu Twojego izraelskiego.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
 

Lessons

Apostolskie Wyznanie Wiary

Prowadzący i Zgromadzeni, stojąc

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny. Amen

Tekst Credo ze strony 120 może być użyty w zastępstwie.
 

Apoistles'Creed

Modlitwy

Zgromadzeni stoją lub klęczą

Prowadzący           Pan z Wami.
Zgromadzeni          I z duchem Twoim.
Prowadzący           Módlmy się.

Prowadzący i Zgromadzeni
 

Prayers

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja,
jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała
na wieki wieków. Ame

Następnie odmawia się jeden z poniższych zbiorów Responsoriów

    A
P.        Panie, okaż nam miłosierdzie swoje;
Z.        I daj nam zbawienie swoje.
P.        Przyoblecz sługi swoje w sprawiedliwość;
Z.        I lud swój wybrany napełnij radością.
P.        Daj pokój, o Panie, na całym świecie;
Z.        Bowiem tylko w Tobie możemy żyć bezpiecznie.
P.        Panie, zachowaj ten naród w Twojej opiece;
Z.        I prowadź nas drogą sprawiedliwości i prawdy.
P.        Niech droga Twoja będzie znana na ziemi;
Z.        Twoje zbawienie pośród wszystkich narodów.
P.        Nie pozwól, o Panie, by będący w potrzebie zostali
            zapomnieni
Z.        Ani by odebrana była nadzieja ubogim.
P.        Stwórz w nas serca czyste, o Boże;
Z.        I umocnij nas swoim Duchem Świętym.

    B

Aby ten wieczór był święty, dobry i spokojny,
Błagamy Cię, Panie.

Aby Twoi święci aniołowie prowadzili nas po drogach pokoju i dobrej woli,
Błagamy Cię, Panie.

Abyśmy otrzymali odpuszczenie i przebaczenie naszych grzechów i przewinień,
Błagamy Cię, Panie.

O pokój dla Twego Kościoła i dla całego świata,
Błagamy Cię, Panie.

Abyśmy mogli odejść z tego życia w wierze i bojaźni Twojej, i nie zostali potępieni na wspaniałym sądzie Chrystusowym.
Błagamy Cię, Panie.

Abyśmy przez Twego Ducha Świętego zostali złączeni w społeczności z [_______ i] wszystkimi Twymi świętymi, powierzając się wzajemnie i całe nasze życie Chrystusowi,
Błagamy Cię, Panie.

Prowadzący następnie odmawia jedną lub więcej z następujących Kolekt

Kolekta Dnia

Kolekta na niedzielę

Panie Boże, którego Syn, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, zatriumfował nad mocami śmierci i przygotował nam miejsce w nowym Jeruzalem; Spraw, abyśmy, którzy dziś dziękowaliśmy za Jego zmartwychwstanie, mogli wielbić Cię w tym Mieście, którego On jest światłem; i w którym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Kolekta na piątki

Panie Jezu Chryste, przez swoją śmierć usunąłeś żądło śmierci: Spraw, abyśmy, Twoi słudzy, tak podążali w wierze, gdzie Ty wytyczyłeś drogę, by w pokoju zasnąć w Tobie i przebudzić się podobnymi Tobie; przez wzgląd na troskliwe zmiłowanie Twoje. Amen.

Kolekta na Soboty

O Boże, źródło wiekuistej światłości: Rozpostrzyj swój niekończący się dzień nad nami, którzy wypatrujemy Ciebie, by nasze usta mogły Cię chwalić, nasze życie błogosławić, a nasza służba w dniu jutrzejszym oddawać Tobie chwałę; przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Kolekta o Pokój

Boże, od którego pochodzą wszystkie zbożne pragnienia, wszystkie dobre rady i wszystkie sprawiedliwe czyny: Daj swoim sługom ten pokój, którego świat dać nie może, aby nasze serca były nastawione na posłuszeństwo Twoim przykazaniom, a także byśmy, chronieni przez Ciebie od lęku przed wszystkimi wrogami, mogli spędzać nasz czas w spokoju ducha i wyciszeniu; przez zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen.

Kolekta o pomoc przeciw niebezpieczeństwom

Rozjaśnij nasze ciemności, błagamy Cię, o Panie, i w wielkim miłosierdziu swoim broń nas przed wszystkimi niebezpieczeństwami i zagrożeniami tej nocy; przez wzgląd na miłość Twojego jedynego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.

Kolekta o ochronę

Boże, któryś jest życiem wszystkich żyjących, światłością wiernych, siłą pracujących i odpocznieniem zmarłych: Dziękujemy Ci za błogosławieństwa dane nam we właściwym czasie tego dnia i pokornie błagamy o Twoją miłosierną opiekę w nocy. Doprowadź nas, prosimy Cię, bezpiecznie do godzin porannych; przez Tego, który umarł za nas i zmartwychwstał, Twego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.

Kolekta o obecność Chrystusa

Panie Jezu, zostań z nami, bowiem wieczór jest blisko i dzień się już nachylił; bądź naszym towarzyszem w drodze, rozpalaj nasze serca i obudź nadzieję, abyśmy mogli poznać Ciebie takim, jakim jesteś objawiony w Piśmie i łamaniu chleba. Obdarz nas tym przez wzgląd na swoją miłość. Amen.

O ile nie są następnie sprawowane Eucharystia lub forma ogólnej modlitwy przyczynnej, dodawana jest jedna z poniższych modlitw za misję

O Boże i Ojcze wszystkich, którego adorują całe niebiosa: Niech wielbi Cię również cała ziemia, wszystkie narody będą Tobie posłuszne, wszystkie języki wyznają i błogosławią Ciebie, a mężczyźni i kobiety wszędzie kochają Ciebie i służą Ci w pokoju; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

lub

Czuwaj, drogi Panie, wraz z tymi, którzy pracują, czuwają czy płaczą tej nocy, i powierz tych, którzy śpią, pieczy swoich aniołów. Zaopiekuj się chorymi, Chryste Panie; daj odpoczynek znużonym, pobłogosław umierających, daj ukojenie cierpiącym, zlituj się nad dotkniętymi nieszczęściem, chroń tych, którzy się radują; a wszystko to przez wzgląd na Twoją miłość. Amen.

lub

Boże, który objawiasz w swoich sługach znaki swej obecności: Ześlij na nas Ducha miłości, aby we wzajemnej przyjaźni mogło przybywać między nami Twej obfitej łaski; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tu można zaśpiewać hymn

Autoryzowane modlitwy przyczynne i dziękczynne.

Przed zakończeniem Oficjum można dodać jedną z następujących modlitw lub obydwie
 

Lord's Prayer

Dziękczynienie ogólne

Prowadzący i Zgromadzeni

Wszechmogący Boże, Ojcze wszelkich łask,
my Twoi niegodni słudzy
ofiarujemy Ci najbardziej uniżone i serdeczne dzięki
za wszelką Twoją dobroć i miłosierdzie
okazane nam i wszystkim ludziom.
Błogosławimy Cię za nasze stworzenie, za to, że nas zachowałeś,
i za wszystkie błogosławieństwa tego życia;
ale ponad wszystko za Twą niezrównaną miłość
okazaną w zbawieniu świata przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
za środki łaski i za nadzieję chwały.
I błagamy Cię,
daj nam prawdziwe poczucie wszelkich Twoich łask,
ażeby nasze serca przepełniły się niekłamaną wdzięcznością;
i abyśmy oddawali Ci cześć,
nie tylko naszymi ustami, ale naszym życiem,
oddając się na Twoją służbę,
i krocząc przed Tobą
w świętości i sprawiedliwości przez wszystkie dni nasze;
przez Jezusa Chrystusa Pana naszego,
któremu, z Tobą i Duchem Świętym,
niech będzie wszelka cześć i chwała, po wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa św. Jana Złotoustego

Wszechmogący Boże, który dałeś nam łaskę, abyśmy teraz zgodnie zanosili Tobie nasze wspólnie błagania, i który obiecałeś przez Twego umiłowanego Syna, że gdzie dwóch lub trzech zebranych jest w Imię Jego, tam będziesz pośród nich: Spełnij, o Panie, pragnienia i prośby z najlepszym dla nas skutkiem; dając nam na tym świecie znajomość Twojej prawdy, a w świecie przyszłym życie wieczne. Amen.

Następnie

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

Od Niedzieli Wielkanocnej do Pięćdziesiątnicy można dodać do powyższego wersetu i odpowiedzi „Alleluja, Alleluja”

Prowadzący może zakończyć jednym z wersetów

Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen.
2 Kor 13:14

Bóg nadziei niech nas napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyśmy obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego. Amen.   Rz 15:13

Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.   Ef 3:20-21
 


 

General Thanksgiving

Kompleta

 

Prowadzący rozpoczyna

Niech Bóg Wszechmogący da nam noc spokojną i godne zakończenie życia. Amen.

Prowadzący       Wspomożenie nasze w imieniu Pana;
Zgromadzeni      Stworzyciela nieba i ziemi.

Prowadzący może następnie powiedzieć

Wyznajmy nasze grzechy Bogu.

Prowadzący i Zgromadzeni
 

Compline

Wszechmogący Boże, nasz Ojcze niebieski:
Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie,
z naszej własnej winy,
myślą, mową i uczynkiem,
i tym, czego zaniechaliśmy.
Przez wzgląd na Twego Syna Jezusa Chrystusa,
przebacz nam wszystkie występki nasze;
i spraw, abyśmy służyli Ci
odnowionym życiem,
ku chwale Twego Imienia. Amen.

Prowadzący

Niech Bóg Wszechmogący obdarzy nas przebaczeniem wszystkich naszych grzechów oraz łaską i pociechą Ducha Świętego. Amen.

Prowadzący mówi następnie

Boże, ku wspomożeniu naszemu wejrzyj.
Zgromadzeni      Panie, ku ratunkowi naszemu pośpiesz.

Prowadzący i Zgromadzeni

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Poza Wielkim Postem dodaje się Alleluia.

Śpiewa się lub odmawia jeden lub kilka z następujących psalmów. Inne odpowiednie mogą je zastąpić.

Psalm 4   Cum invocarem

1 Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi,
    Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz.
    Tyś mnie wydźwignął z utrapienia -
    zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę!
2 Mężowie, dokąd będziecie sercem ociężali?
    Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
3 Wiedzcie, że Pan mi okazuje cudownie swą łaskę,
    Pan mnie wysłuchuje, ilekroć Go wzywam.
4 Zadrżyjcie i nie grzeszcie,
    rozważcie na swych łożach i zamilknijcie!
5 Złóżcie należne ofiary
    i miejcie w Panu nadzieję!
6 Wielu powiada: "Któż nam ukaże szczęście?"
    Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!
7 Wlałeś w moje serce więcej radości
    niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina.
8 Gdy się położę, zasypiam spokojnie,
    bo Ty sam jeden, Panie,
    pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.

Psalm 31 (30)   In te, Dominus, speravi

1 Panie, do Ciebie się uciekam,
    niech nigdy nie doznam zawodu;
    wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości!
2 Skłoń ku mnie ucho,
    pośpiesz, aby mnie ocalić.
    Bądź dla mnie skałą mocną,
    warownią, aby mnie ocalić.
3 Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą;
    przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie!
4 Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie,
    bo Ty jesteś moją ucieczką.
5 W ręce Twoje powierzam ducha mojego:
    Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny!

Psalm 91 (90)   Qui habitat

1 Kto przebywa w pieczy Najwyższego
    i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2 mówi do Pana: "Ucieczko moja i Twierdzo,
    mój Boże, któremu ufam".
3 Bo On sam cię wyzwoli
    z sideł myśliwego
    i od zgubnego słowa.
4 Okryje cię swymi piórami
    i schronisz się pod Jego skrzydła:
    Jego wierność to puklerz i tarcza.
5 W nocy nie ulękniesz się strachu
    ani za dnia - lecącej strzały,
6 ani zarazy, co idzie w mroku,
    ni moru, co niszczy w południe.
7 Choć tysiąc padnie u twego boku,
    a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
    ciebie to nie spotka.
8 Ty ujrzysz na własne oczy:
    będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
9 Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
    jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
10 Niedola nie przystąpi do ciebie,
    a cios nie spotka twojego namiotu,
11 bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
    aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
12 Na rękach będą cię nosili,
    abyś nie uraził swej stopy o kamień.
13 Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
    a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.
14 Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;
    osłonię go, bo uznał moje imię.
15 Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
    i będę z nim w utrapieniu,
    wyzwolę go i sławą obdarzę.
16 Nasycę go długim życiem
    i ukażę mu moje zbawienie.

Psalm 134   Ecce nunc

1 Oto błogosławcie Pana,
    wszyscy słudzy Pańscy,
    którzy trwacie nocami w domu Pańskim.
2 Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu
    i błogosławcie Pana!
3 Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
    Ten, który uczynił niebo i ziemię!

Na zakończenie psalmów mówi się lub śpiewa

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu: * jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Czyta się jeden z następujących fragmentów Pisma Świętego albo inny odpowiedni fragment

Ty jednak jesteś wśród nas, Panie, a imię Twoje zostało wezwane nad nami: W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś to wszystko.   Jr 14:9,22

Zgromadzeni      Bogu niech będą dzięki.

lub

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.   Mt 11:28-30

Zgromadzeni      Bogu niech będą dzięki.

lub

Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków! Amen.   Hbr 13:20-21

Zgromadzeni      Bogu niech będą Dzięki

lub

Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!   1 P 5:8-9a

Zgromadzeni      Bogu niech będą Dzięki

Może być zaśpiewany odpowiedni hymn wieczorny

Następnie

P. W Twoje ręce, o Panie, powierzam ducha mego;
Z. Bo Ty mnie odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
P. Strzeż nas, Panie, jak źrenicy oka;
Z. W cieniu Twych skrzydeł ukryj nas.

Panie, zmiłuj się.
Chryste, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się.

Prowadzący i Zgromadzeni
 

Confession

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy;
naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.

Prowadzący     Panie, usłysz modlitwę naszą;
Zgromadzeni    A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Prowadzący     Módlmy się.

Prowadzący odmawia jedną z następujących kolekt

Bądź naszym światłem w ciemnościach, o Panie, i w wielkim miłosierdziu swoim broń nas przed wszystkimi niebezpieczeństwami i zagrożeniami tej nocy; przez wzgląd na miłość Twojego jedynego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.

Bądź obecny, łaskawy Boże, i chroń nas tej nocy, tak byśmy, znużeni zmiennością i przypadkowością tego życia, mogli odpocząć w Twojej wiecznej niezmienności; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Spójrz, o Panie, ze swego niebiańskiego tronu i oświeć tę noc swoją niebieską jasnością; aby tak w nocy jak i za dnia Twój lud mógł wysławiać Twoje święte Imię; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nawiedź to miejsce, o Panie, i oddal zeń wszelkie zasadzki nieprzyjaciela; niech Twoi święci aniołowie będą z nami, aby zachować nas w pokoju; i niech Twe błogosławieństwo spoczywa na nas zawsze; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kolekta na piątek

Panie Jezu Chryste, przez swoją śmierć usunąłeś żądło śmierci: Spraw, abyśmy, Twoi słudzy, tak podążali w wierze, gdzie Ty wytyczyłeś drogę, by w pokoju zasnąć w Tobie i przebudzić się podobnymi Tobie; przez wzgląd na troskliwe zmiłowanie Twoje. Amen.

Kolekta na sobotę

Dzięki Ci, Boże, za to, że objawiłeś nam swego Syna Jezusa Chrystusa w światłości Jego zmartwychwstania: Spraw, abyśmy, tak jak wychwalamy Cię na koniec tego dnia, pozostali radosnymi rankiem, gdy będziemy sprawować misterium paschalne; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Można dodać jedną z następujących modlitw

Czuwaj, drogi Panie, wraz z tymi, którzy pracują, czuwają czy płaczą tej nocy, i powierz tych, którzy śpią, pieczy swoich aniołów. Zaopiekuj się chorymi, Chryste Panie; daj odpoczynek znużonym, pobłogosław umierających, daj ukojenie cierpiącym, zlituj się nad dotkniętymi nieszczęściem, chroń tych, którzy się radują; a wszystko to przez wzgląd na Twoją miłość. Amen.

lub

Boże, Twa niezawodna opatrzność podtrzymuje świat, w którym żyjemy i nasze życie: Czuwaj, tak w dzień jak i w nocy, nad tymi, którzy pracują, gdy inni śpią, i spraw, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że nasze wspólne życie zależy od wysiłku każdego z nas; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Można zachować ciszę i ofiarować własne modlitwy przyczynne albo dziękczynne

Modlitwa kończy się Kantykiem Symeona wraz z tą antyfoną, która jest śpiewana bądź odmawiana przez wszystkich

Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.

W okresie Wielkanocnym dodaje się Alleluja, alleluja, alleluja.

Teraz puszczasz sługę Twego, Panie, w pokoju
    według słowa Twego,
albowiem oczy moje * oglądały zbawienie Twoje,
    któreś zgotował * przed obliczem wszystkich narodów.
Światłość na objawienie poganom
    i chwałę ludu Twojego izraelskiego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wszyscy powtarzają antyfonę

Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.

W okresie Wielkanocnym dodaje się Alleluja, alleluja, alleluja.

Prowadzący     Błogosławmy Panu.
Zgromadzeni    Bogu dzięki.

Prowadzący kończy

Niech nas błogosławi i zachowa Bóg wszechmogący i łaskawy, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.

Lord's Prayer


Return to the Book of Common Prayer in Polish

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld