flag of Poland The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World


Fragmenty Modlitewnika Powszechnego Kościoła Episkopalnego
Portions of the U. S. Book of Common Prayer & Common Worship in Polish

Komunia Święta

Porządek Pierwszy
z Modlitwą Eucharystyczną A

¶   Obrzędy wstępne

Na wejście kapłanów można odśpiewać hymn.

Celebrans:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,

Wierni:    Amen.

Celebrans wita wiernych:
Pan z wami.
Wierni:   I z duchem twoim.

Między Niedzielą Wielkanocną a Pięćdziesiątnicą następuje aklamacja:
Alleluja. Chrystus zmartwychwstał.
Zmartwychwstał prawdziwie. Alleluja.
 

Holy Communion
Order One
with Eucharistic Prayer A

(From Common Worship)

The Gathering

Modlitwa pokutna

Kapłan używa odpowiedniego wprowadzenia do modlitwy pokutnej lub mówi:

Bóg tak umiłował świat, że wydał swego Syna jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, który nas wybawił od grzechów, wstawia się za nami w niebie i prowadzi nas do życia wiecznego. Ze skruchą i wiarą wyznajmy nasze grzechy, postanawiając, że będziemy zachowywać Boże przykazania i żyć w miłości i pokoju ze wszystkimi.

Wierni: Boże nieskończenie miłosierny, Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wyznajemy, że zgrzeszyliśmy w myśli, mowie i uczynkach naszych. Nie kochaliśmy Cię całym sercem. Nie miłowaliśmy bliźnich jak samych siebie. W miłosierdziu swoim przebacz to, co było, pomagaj naprawiać to, jacy jesteśmy i prowadź nas ku temu, czym będziemy; abyśmy postępowali sprawiedliwie, miłowali miłosierdzie i żyli w pokorze wraz z Tobą, Bogiem naszym. Amen.

Modlitwa najwcześniejszych wspólnot chrześcijańskich. Śpiewamy w języku greckim.

Kyrie eleison x3 (Panie, zmiłuj się nad nami)
Christe eleison x3 (Chryste, zmiłuj się nad nami)
Kyrie eleison x3 (Panie, zmiłuj się nad nami)

Celebrans mówi:
Niech wszechmogący Bóg, który wybacza wszystkim szczerze żałującym, zmiłuje się nad wami, wybaczy wam wasze grzechy i da wam swoje zbawienie; niech was utwierdza i umacnia we wszelkiej dobroci i zachowa was do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Prayer of Penitence
(Confession & Absolution)

Chwała na wysokości

Można odmówić lub zaśpiewać hymn Gloria in excelsis Deo (Chwała na wysokości Bogu)
Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

Panie Boże, Królu Nieba,
Boże, Ojcze Wszechmogący,
wielbimy Cię, wysławiamy Cię
dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.

Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste,
Panie Boże, Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata:
Zmiłuj się nad nami;
który siedzisz po prawicy Ojca:
przyjm błaganie nasze.

Bo tylko Tyś jest Święty,
Tylko Tyś jest Panem,
Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste,
Z Duchem Świętym,
W chwale Boga Ojca. Amen.
 

Gloria in excelsis

Kolekta

Celebrans wprowadza chwilę cichej modlitwy słowami „Módlmy się” lub dłuższym wprowadzeniem.
Odmawiana jest Kolekta, a wierni odpowiadają:
Amen.

 

Collect

¶     Liturgia Słowa

Czytania

Przed Ewangelią odczytuje się jedno lub dwa czytania z Pisma Świętego.

Na koniec lektor lub lektorka wypowiada formułę:

Oto Słowo Boże.
Wierni:     Bogu niech będą dzięki.

Po pierwszym czytaniu następuje psalm lub kantyk.
 

Liturgy of the Word

Readings

Czytanie z Ewangelii

Po zapowiedzi lektor lub lektorka czytający Ewangelię mówi:

Wysłuchajmy Ewangelii Pana naszego, Jezusa Chrystusa, według N.
Wierni:       Chwała Tobie, Panie.

Na koniec

Oto słowo Pańskie.
Wierni:       Chwała Tobie, Chryste.

Kazanie
 

Gospel Reading

 

Sermon

Wyznanie wiary

W niedziele i uroczystości odmawia się wyznanie wiary (Symbol Nicejski).

Wierzę w jednego Boga,
Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy
widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,
Zrodzony, a nie stworzony,
współistotny Ojcu;
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba
i za sprawą Ducha Świętego narodził się z Marii Dziewicy,
i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem,
został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał trzeciego dnia
jak oznajmia Pismo,
i wstąpił do nieba;
siedzi po prawicy Ojca,
i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,
a królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego,
Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi,
który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
który mówił przez proroków.
Wierzę w jeden święty i powszechny apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów
i oczekuję wskrzeszenia umarłych,
i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.
 

The (Nicene) Creed

Modlitwa wiernych

Można skorzystać właściwej formuły z Modlitewnika Powszechnego lub innej. Modlitwa zazwyczaj zawiera następujący szereg wezwań za:

¶  Kościół Chrystusowy

¶  Świat stworzony, społeczeństwo, panującego Monarchę i sprawujących rządy

¶  Społeczność lokalną

  Osoby cierpiące

¶  Wiernych zmarłych

Można użyć następujących odpowiedzi:

Panie, w miłosierdziu swoim…
Wierni:      wysłuchaj modlitwy naszej.

(lub)

Ciebie prosimy.
Wierni:      Wysłuchaj nas, Panie.

I na koniec:

Miłosierny Ojcze,
Wierni:      przyjmij nasze modlitwy
przez Twojego Syna,
naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Amen.

 

Prayers of Intercession

¶     Liturgia Sakramentu

Znak pokoju

Celebrans zapowiada Znak Pokoju i mówi:

Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
Wierni:       I z duchem twoim.

Można dodać następującą formułę

Przekażmy sobie znak pokoju.

Wierni mogą sobie przekazać znak pokoju.
 

Liturgy of the Sacrament

The Peace

Przygotowanie Stołu Pańskiego
Spożywanie Chleba I Wina

Można odśpiewać hymn.

Może się odbyć procesja z darami wiernych.

Przygotowuje się stół, na którym umieszczone zostają chleb i wino.

Podczas przygotowania stołu można odmówić jedną lub więcej modlitw.

Celebrans bierze chleb i wino.
 

Preparation of the Table
Taking of the Bread & Wine

Modlitwa Eucharystyczna
[Modlitwa A]

Pan z wami.
Wierni:      I z duchem twoim.
W górę serca.
Wierni:     Wznosimy je do Pana.
Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu.
Wierni:     Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś i którym ukształtowałeś nas na podobieństwo swoje. Przez Niego uwolniłeś nas z niewoli grzechu, pozwalając Mu urodzić się z kobiety i umrzeć na krzyżu; Ty Go wskrzesiłeś ze zmarłych i wywyższyłeś na niebiosach po swojej prawicy. Przez Niego zesłałeś nam Twego Świętego Ducha Ożywiciela i uczyniłeś nas ludem Twoim i Twoją własnością

W odpowiednich okresach odmawia się krótką prefację właściwą.

Dlatego z aniołami i archaniołami i wszystkimi chórami niebios głosimy Twoje wielkie i święte Imię, na wieki wychwalając Ciebie, wołając:

Święty, święty, święty Pan, Bóg zastępów, Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

Niebieski Ojcze, przyjmij nasze pochwalne modlitwy przez Twojego Syna, a Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, i tak jak podążamy za Jego przykładem i przestrzegamy jego przykazań, tak też spraw, aby mocą Twojego Świętego Ducha te dary chleba i wina mogły się dla nas stać ciałem i krwią Jezusa Chrystusa;

On to tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie; to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane; to czyńcie na moją pamiątkę.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy; to jest bowiem kielich krwi mojej nowego przymierza, która za was i za wielu jest wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Dlatego, Ojcze Niebieski, wspominamy Jego ofiarę raz dokonaną za nas wszystkich na krzyżu; głosimy moc Jego zmartwychwstania oraz jego chwalebne wniebowstąpienie; oczekujemy przyjścia Twojego panowania i tym oto chlebem i winem wspominamy Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.

Wielka jest tajemnica wiary:

Wierni:   Chrystus umarł:
Chrystus zmartwychwstał:
Chrystus powróci.

Przez Chrystusa, naszego wielkiego Arcykapłana, przyjmij, Boże, naszą pochwalną i dziękczynną ofiarę, a gdy spożywać będziemy te święte dary wobec Twojego boskiego majestatu, odnów nas swoim Świętym Duchem, natchnij nas swoją miłością i zjednocz nas w ciele Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, w jedności Ducha Świętego, z wszystkimi, którzy stoją w Twojej obecności w niebie i na ziemi, Tobie cześć oddajemy, Boże Ojcze Wszechmogący, pieśniami wieczystej chwały:

Tobie błogosławieństwo i cześć, chwała i władza na wszystkie wieki wieków. Amen.

Módlmy się z ufnością, jak nas nauczył nasz Zbawiciel.
 

Eucharistic Prayer (A)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Święć się Imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja
jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Bo Twoje jest królestwo,
potęga i chwała na wieki.
Amen.
 

Lord's Prayer

Łamanie chleba

Celebrans łamie konsekrowany chleb.

Oto łamiemy chleb, aby mieć udział w ciele Chrystusa.

Wierni:  Choć jesteśmy liczni,
Stanowimy jedno ciało,
Bo dzielimy się jednym chlebem.

Podczas łamania chleba można użyć modlitwy Agnus Dei (Baranku Boży)

Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
obdarz nas pokojem.
 

Breaking of the Bread

Udzielanie Komunii

Celebrans odmawia jedną z następujących formuł zaproszenia do Komunii.

Zbliżcie się z wiarą. Przyjmijcie ciało Pana naszego, Jezusa Chrystusa, które On sam oddał za nas, oraz krew Jego za was przelaną. Jedzcie i pijcie na pamiątkę tego, że On umarł za was, i z dziękczynieniem karmcie serca wasze wiarą.

Od Wielkanocy do Pięćdziesiątnicy

Alleluja. Chrystus, nasza Pascha, został ofiarowany za nas.
Świętujmy zatem jego dary. Alleluja.

Celebrans i wierni przyjmują Komunię.
Korzysta się z formuły rozdania Komunii, na którą przyjmujący Komunię odpowiada:

Amen.
 

Giving of Communion

Modlitwa po Komunii

Chwila milczenia.

Odmawia się Modlitwę po Komunii lub inną odpowiednią modlitwę.

Wszechmogący Boże, dziękujemy, że nas nakarmiłeś ciałem i krwią Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Przez Niego ofiarujemy Ci nasze dusze i ciała jako żywą ofiarę.
Poślij nas mocą Twojego Ducha, abyśmy życiem i pracą mogli Tobie oddawać cześć i chwałę. Amen.

 

Prayer after Communion

¶    Rozesłanie

Można odśpiewać hymn.

Celebrans może użyć właściwej formuły błogosławieństwa lub powiedzieć:

Niech pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, zachowa wasze serca i umysły w miłości i znajomości Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa; zaś błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, niech pozostanie z wami teraz i na wieki wieków.
Amen.

Kapłan mówi:

Idźcie w pokoju, kochać Pana i Jemu służyć.
W imię Jezusa Chrystusa. Amen.

lub, od Wielkanocy do Pięćdziesiątnicy

Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.
Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.

Kapłani i wierni wychodzą.
 


 

The Dismissal

Modlitwa wiernych, formuła pierwsza

W mocy Ducha Świętego i jedności z Jezusem Chrystusem módlmy się do Boga Ojca Wszechmogącego.

Wszechmocny Boże, Ojcze Niebieski, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, obiecałeś wysłuchiwać naszych modlitw zanoszonych z wiarą.

Umocnij naszego biskupa Geoffreya i cały Twój Kościół w służbie Chrystusa, aby ci wszyscy, którzy wyznają Twoje imię, mogli się zjednoczyć w Twojej prawdzie, żyć razem w Twojej miłości i na całym świecie ukazywać Twoją chwałę.
W miłosierdziu swoim wysłuchaj nas Panie.

Błogosław i prowadź Elżbietę, Królową Zjednoczonego Królestwa i Głowę Wspólnoty Brytyjskiej, Bronisława, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz przywódców wszystkich krajów; daj mądrość sprawującym władzę; prowadź Polskę i wszystkie kraje drogami sprawiedliwości i pokoju; abyśmy się umieli wzajemnie szanować i szukać dobra wspólnego.

W miłosierdziu swoim wysłuchaj nas Panie.

Obdarzaj swoją łaską nas wszystkich, nasze rodziny, naszych przyjaciół i wszystkich bliźnich, abyśmy służyli Chrystusowi obecnemu w każdym z nas i miłowali się tak, jak On nas umiłował.
W miłosierdziu swoim wysłuchaj nas Panie.

Pocieszaj i uzdrawiaj cierpiących na ciele, w duchu i na umyśle; dodawaj im odwagi i nadziei w trudnościach, i daj im radość Twojego zbawienia.
W miłosierdziu swoim wysłuchaj nas Panie

Wysłuchaj naszych próśb za tych, którzy zmarli w wierze w Chrystusa ……; tak jak obiecałeś, daj im udział w Twoim wiecznym królestwie.
 W miłosierdziu swoim wysłuchaj nas Panie.

Radując się udziałem w Twojej obecności wraz z [imię lub imiona] i wszystkimi świętymi Twoimi, polecamy Twojej nieskończonej miłości samych siebie i wszystko, co stworzyłeś.

Można zachować chwilę ciszy i odmówić Kolektę albo inne zakończenie.

 

Prayers of Intercession, Form I

Modlitwa wiernych, formuła druga

Tej formuły można użyć w całości lub wstawiając w zaznaczonych miejscach własne intencje. Przed modlitwą można skierować do wiernych krótkie wezwanie do modlitwy, a we wskazanych miejscach użyć odpowiedzi wiernych.

Mocą Ducha Świętego i w jedności z Jezusem Chrystusem módlmy się do Boga, Ojca Wszechmogącego.

Boże, który wszystko stwarzasz i utrzymujesz w istnieniu, prosimy Cię za wszystkich potrzebujących; objawiaj światu drogi swoje i obdarzaj narody swoim uzdrowieniem …

Modlimy się za cały Kościół Powszechny; prowadź nas i kieruj przez Twojego Ducha Świętego, tak aby wszyscy, którzy się zwą chrześcijanami, zostali doprowadzeni do prawdy i dochowywali wiary w jedności ducha, złączeni prawością i pokojem …

Twojej ojcowskiej dobroci polecamy wszystkich strapionych i cierpiących na skutek chorób, trosk i niedostatków; Ty ich pocieszaj i przynoś im ulgę w potrzebie, cierpliwość w cierpieniu oraz sprawiaj, aby ich cierpienie nie było bezowocne. …

Wspominamy tych wszystkich, którzy kroczyli przed nami drogą pokoju Chrystusowego i wychwalamy Cię za wszystkich wiernych, z którymi możemy się cieszyć świętych obcowaniem …

Zanosimy nasze prośby przez Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Prayers of Intercession, Form 2

Modlitwa wiernych, formuła czwarta

Mocą Ducha Świętego i w jedności z Jezusem Chrystusem módlmy się do Boga, Ojca Wszechmogącego.
Panie, Boże nasz, wysłuchaj modlitw naszych.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Ty rządź i kieruj naszym świętym Kościołem; napełniaj go prawdą i miłością; spraw, aby się radował jednością zgodnie z Twoją wolą.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Daj nam odwagę do głoszenia Dobrej Nowiny na całym świecie, aby wszystkie narody dołączyły do grona Twoich uczniów.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Oświeć naszego biskupa Geoffreya i wszystkich duchownych Twoim światłem wiedzy i rozeznania, aby swym życiem i nauczaniem głosili Twoje słowo.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Obdarzaj swój lud łaską, aby mógł słuchać i przestrzegać Słowa Twojego i przynosić owoce Ducha.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Skieruj na drogę prawdy wszystkich, którzy zbłądzili i trwają w błędzie.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Umacniaj wytrwałych, pomagaj słabnącym, podnoś upadłych; mocą swoją dopomóż nam zdeptać Szatana.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Kieruj kroki rządzących narodami na drogi sprawiedliwości i pokoju.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Strzeż i umacniaj Twoją służebnicę, Elżbietę, Królową Zjednoczonego Królestwa i głowę Wspólnoty Brytyjskiej, Bronisława, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz głowy wszystkich krajów, aby złożyli ufność w Tobie i szukali Twojej czci i chwały.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Napełniaj mądrością i zrozumieniem Sejm Rzeczypospolitej, Parlament Zjednoczonego Królestwa, ciała ustawodawcze wszystkich krajów i ministrów sprawujących w nich rządy,.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Błogosław wszystkich dbających o przestrzeganie prawa, aby ich staraniem umacniały się sprawiedliwość, uczciwość i prawda.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Ucz nas korzystać z owoców ziemi na Twoją chwałę i dla dobra wszystkiego, co stworzyłeś.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Błogosław wszystkich ludzi i zachowuj ich w swojej opiece.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Przynoś pomoc i pocieszenie samotnym, pogrążonym w żałobie i uciśnionym.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Zachowaj bezpiecznie podróżujących i będących w niebezpieczeństwie.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Uzdrawiaj chorych na ciele i umyśle, pomagaj głodnym, bezdomnym i żyjącym w nędzy.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie

Okaż swoją litość uchodźcom, więźniom i każdemu, kto zmaga się z trudnościami życia.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Wybacz naszym wrogom, prześladowcom i oszczercom, i daj im doświadczyć przemiany ducha.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Wysłuchaj nas, gdy wspominamy tych, którzy zmarli w pokoju Chrystusa, zarówno tych, którzy wyznawali wiarę, jak i tych, których wiarę jedynie Ty znałeś, i daj nam z nimi wszystkimi udział w Twoim wiecznym królestwie.
Wysłuchaj nas, Najlepszy Panie.

Można zachować chwilę ciszy i odmówić Kolektę albo inną modlitwę.

Prayers of Intercession, Form 4


Return to the Book of Common Prayer in Polish

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld