flag of Poland The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World


Fragmenty Modlitewnika Powszechnego Kościoła Episkopalnego
Portions of the U. S. Book of Common Prayer & Common Worship in Polish

Porządek nabożeństwa pokutnego: Ryt II

 
Do użytku na początku Liturgii bądź jako odrębne nabożeństwo.

Można zaśpiewać hymn lub psalm.

Zgromadzeni stoją, celebrans mówi

  Błogosławiony niech będzie Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty.
Zgromadzeni  I błogosławione Jego królestwo, teraz i zawsze. Amen.

Zamiast powyższego od Wielkanocy do Pięćdziesiątnicy

Celebrans
Zgromadzeni
Alleluja. Chrystus zmartwychwstał.
Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja

W Wielkim Poście i przy innych okazjach pokutnych

Celebrans

Zgromadzeni

Błogosławmy Panu, który przebacza wszystkie nasze grzechy.
Jego łaska trwa na wieki.

Jeśli porządek używany jest jako odrębne nabożeństwo, można przeczytać Ekshortację (napomnienie) ze str. 316 [nie została jeszcze przetłumaczona na język polski] bądź wygłosić homilię

Można odczytać Dekalog, podczas gdy zgromadzeni klęczą

Celebrans może przeczytać jedną z poniższych sentencji

Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych".   Mk 12:29:31

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.   1 J 1:8-9

Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili.  Hbr 4:14-16

Diakon lub celebrans mówi następnie

Wyznajmy nasze grzechy popełnione przeciwko Bogu i bliźniemu.

Można zachować ciszę

Duchowny i zgromadzeni razem
 

Penitential Order, Rite II

Najmiłościwszy Boże,
wyznajemy, że zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie
myślą, mową i uczynkiem,
tym, co uczyniliśmy,
i tym, co zaniedbaliśmy.
Nie miłowaliśmy Cię całym naszym sercem;
nie miłowaliśmy naszych bliźnich jak siebie samych.
Szczerze żałujemy i odczuwamy głęboką skruchę.
Przez wzgląd na Twego Syna Jezusa Chrystusa,
zmiłuj się nad nami i przebacz nam;
abyśmy odtąd z radością wypełniali Twoją wolę
i podążali Twoimi drogami,
ku chwale Twego Imienia. Amen.

Biskup, jeśli jest obecny, albo kapłan, wstaje i mówi

Niech Wszechmogący Bóg zmiłuje się nad wami, odpuści wam wszystkie grzechy wasze przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, umocni was we wszystkim, co dobre, i mocą Ducha Świętego zachowa was do życia wiecznego. Amen.

Diakon albo osoba świecka, używając powyższej formy, klęczy i zastępuje “wam” przez “nam” oraz “waszych” przez “naszych”.

Jeśli tego porządku używa się na początku Liturgii, nabożeństwo kontynuuje się od Gloria in excelsis, Kyrie eleison bądź Trisagion.

Jeżeli używa się go odrębnie, kończy się odpowiednimi modlitwami, życzeniem łaski i pokoju i błogosławieństwem.
 


 

Confession

Święta Eucharystia: Ryt II

 

Słowo Boże

 
Można zaśpiewać hymn, psalm lub pieśń na wejście.

Zgromadzeni wstają, celebrans mówi

  Błogosławiony niech będzie Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty.
Zgromadzeni  I błogosławione Jego królestwo, teraz i zawsze. Amen.

Zamiast powyższego od Wielkanocy do Pięćdziesiątnicy

Celebrans
Zgromadzeni
Alleluja. Chrystus zmartwychwstał.
Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja

W Wielkim Poście i przy innych okazjach pokutnych

Celebrans

Zgromadzeni

Błogosławmy Panu, który przebacza wszystkie nasze grzechy.
Jego łaska trwa na wieki.

Celebrans może odmówić następującą modlitwę

Wszechmogący Boże, przed Tobą otwarte są wszystkie serca, Tobie znane są wszystkie pragnienia i żadna tajemnica nie jest przed Tobą zakryta: Oczyść myśli naszych serc przez tchnienie Twego Ducha Świętego, abyśmy doskonale Cię miłowali i godnie wysławiali Twe święte Imię, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Jeśli jest to przewidziane, można zaśpiewać/odmówić następujący hymn, stojąc

Chwała na wysokości Bogu
A pokój Jego ludziom na ziemi.

Panie Boże, Królu nieba,
wszechmogący Boże i Ojcze,
wielbimy Cię, dzięki Ci składamy,
wysławiamy Cię, bo wielka jest chwała Twoja.

Panie Jezu Chryste, Jednorodzony Synu Ojca,
Panie Boże, Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata;
zmiłuj się nad nami;
który siedzisz po prawicy Ojca:
przyjmij modlitwę naszą.

Albowiem tylko Tyś jest święty,
Tylko Tyś jest Panem,
Tylko Tyś Najwyższy,
Jezu Chryste,
Z Duchem Świętym,
w chwale Boga Ojca.
Amen.

Przy innych okazjach użyte mogą zostać następujące formuły

Panie, zmiłuj się.                                             Kyrie eleison.
Chryste, zmiłuj się.                  albo                Christe eleison.
Panie, zmiłuj się.                                             Kyrie eleison.

albo

Święty Boże,
Święty Mocny,
Święty Nieśmiertelny,
Zmiłuj się nad nami.
 

Holy Eucharist, Rite II

 

 
Word of God

Kolekta dnia

Celebrans, zwracając się do zgromadzonych

Zgromadzeni  
Celebrans
Pan z wami
I z tobą niech będzie Pan
Módlmy się.

Celebrans odmawia Kolektę

Zgromadzeni        Amen.
 

Collect of the Day

Czytania

Zgromadzeni siadają. Następują czytania, zapowiadane przez lektora

Czytanie z ____________.

Po każdym z czytań lektor może powiedzieć

Zgromadzeni Oto Słowo Pańskie
Bogu niech będą dzięki

albo      Tu kończy się czytanie.

Po każdym czytaniu może zostać zachowana cisza albo odśpiewany psalm, hymn lub pieśń.

Następnie wszyscy wstają, a diakon albo kapłan czyta Ewangelię z następującym wprowadzeniem

Zgromadzeni   Święta Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa według ____________.
Chwała Tobie Chryste

Po Ewangelii czytający mówi

Zgromadzeni Oto Ewangelia Pana.
Chwała Tobie, Chryste.

 
Lessons

Kazanie

W niedziele i w większe święta, wszyscy stojąc odmawiają

Nicejskie wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga,

Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami,

Bóg z Boga,
Światłość ze Światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony a nie stworzony,
współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas,
pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego,
jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych,
a Królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi,
który z Ojcem i z Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
który mówił przez proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych
i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen
 

Sermon

 

Nicene Creed

Modlitwy przyczynne (ludu):
Poniżej znajduje się Forma IV

Diakon lub inny prowadzący

Módlmy się za Kościół i za świat

Spraw, Wszechmogący Boże, aby wszyscy wyznający Twe Imię zostali zjednoczeni w Twojej prawdzie, żyli ze sobą w Twojej miłości i objawiali Twoją chwałę w świecie.

Moment ciszy

Panie, w swym miłosierdziu,
wysłuchaj modlitwy naszej.

Prowadź żyjących w tym kraju i wszystkie narody drogami sprawiedliwości i pokoju, abyśmy szanowali się wzajemnie i służyli wspólnemu dobru.

Moment ciszy

Panie, w swym miłosierdziu,
wysłuchaj modlitwy naszej.

Daj nam wszystkim głęboki szacunek do ziemi jako Twojego tworu, abyśmy właściwie używali jej zasobów w służbie innym oraz ku Twojej czci i chwale.

Moment ciszy

Panie, w swym miłosierdziu,
wysłuchaj modlitwy naszej.

Pobłogosław wszystkich tych, z którymi czujemy się blisko związani w życiu i spraw,
abyśmy służyli Chrystusowi w nich, i miłowali się wzajemnie jak On nas umiłował.

Moment ciszy

Panie, w swym miłosierdziu,
wysłuchaj modlitwy naszej.

Pociesz i ulecz wszystkich cierpiących na ciele, umyśle czy duchu, obdarz ich odwagą i nadzieją w ich potrzebie oraz udziel im radości Twego zbawienia.

Moment ciszy

Panie, w swym miłosierdziu,
wysłuchaj modlitwy naszej.

Zawierzamy Twemu miłosierdziu wszystkich zmarłych, aby spełniła się Twoja wola w
stosunku do nich, i prosimy, abyśmy mogli ze wszystkimi świętymi mieć udział w Twoim wiekuistym Królestwie.

Moment ciszy

Panie, w swym miłosierdziu,
wysłuchaj modlitwy naszej.

Celebrans dodaje modlitwę końcową
 

Prayers of the People
(Form IV)

Wyznanie win

Wyznanie win ma miejsce tutaj, jeśli nie było go wcześniej. W przeciwnym razie może zostać pominięte

Diakon lub celebrans wzywa

Wyznajmy nasze grzechy przeciwko Bogu i naszemu bliźniemu.

Można zachować ciszę

Duchowny i zgromadzeni modlą się wspólnie

Najmiłościwszy Boże,
wyznajemy, że zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie
myślą, mową i uczynkiem,
tym, co uczyniliśmy,
i tym, co zaniedbaliśmy.
Nie miłowaliśmy Cię całym naszym sercem;
nie miłowaliśmy naszych bliźnich jak siebie samych.
Szczerze żałujemy i odczuwamy głęboką skruchę.
Przez wzgląd na Twego Syna Jezusa Chrystusa,
zmiłuj się nad nami i przebacz nam;
abyśmy odtąd z radością wypełniali Twoją wolę
i podążali Twoimi drogami,
ku chwale Twego Imienia. Amen.

[Biskup, jeśli jest obecny, albo kapłan, wstaje i mówi]

Niech Wszechmogący Bóg zmiłuje się nad wami, odpuści wam wszystkie grzechy wasze przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, umocni was we wszystkim, co dobre, i mocą Ducha Świętego zachowa was do życia wiecznego. Amen.
 

Confession

Życzenie pokoju

Wszyscy stoją. Celebrans zwraca się do obecnych, mówiąc

Zgromadzeni Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
I z tobą niech będzie pokój.

Duchowni i zgromadzeni mogą wymienić pozdrowienie w imię Pańskie

 

The Peace

Komunia Święta

Celebrans może rozpocząć ofertorium jedną lub kilkoma sentencjami z Pisma Świętego

Podczas ofertorium można zaśpiewać hymn, psalm albo pieśń


Przedstawiciele zgromadzonych przynoszą diakonowi lub celebransowi dary chleba i wina oraz pieniądze lub inne ofiary. Zgromadzeni stoją podczas gdy ofiary są przekazywane i umieszczane na ołtarzu

 

Holy Communion

Wielka Modlitwa Dziękczynna (Eucharystyczna

Modlitwa Eucharystyczna A

Zgromadzeni nadal stoją. Celebrans (biskup lub kapłan) zwraca się do nich i śpiewa lub mówi

Zgromadzeni
Celebrans
Zgromadzeni
Celebrans
Zgromadzeni
Pan z wami.
I z tobą niech będzie Pan.
W górę serca.
Wznosimy je do Pana.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
Godną i sprawiedliwą jest rzeczą dziękować Mu i wysławiać Go.

Następnie, zwracając się twarzą do ołtarza, celebrans kontynuuje

Zaprawdę godną, dobrą i radosną jest rzeczą zawsze i wszędzie dzięki Tobie składać, Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu nieba i ziemi.

Tutaj śpiewa się lub odmawia odpowiednią prefację. W tym wypadku prefację na Dzień Pański do Boga Ojca

Albowiem jesteś źródłem światłości i życia, uczyniłeś nas na swój obraz i wezwałeś do nowego życia w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.

Wysławiamy Cię, łącząc nasze głosy z aniołami i archaniołami i z całym zgromadzeniem niebiańskim, którzy bez końca wyśpiewują ten hymn, głosząc chwałę Twojego Imienia:

Celebrans i zgromadzeni

Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów.
Pełne są niebiosa i ziemia Chwały Twojej.
Hosanna na wysokości.
Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie.
Hosanna na wysokości.

Zgromadzeni stają lub klękają

Celebrans następnie kontynuuje

Święty i łaskawy Ojcze: w swej nieskończonej miłości uczyniłeś nas dla siebie, kiedy zaś popadliśmy w grzech i zostaliśmy podporządkowani złu i śmierci, w swoim miłosierdziu posłałeś Jezusa Chrystusa, swego jedynego i wiekuistego Syna, aby dzielił z nami naszą ludzką naturę, żył i umarł jak jeden z nas, by nas pojednać z Tobą, Bogiem i Ojcem wszystkich.

On rozpostarł swoje ramiona na krzyżu i, posłuszny Twojej woli, złożył siebie samego w doskonałej ofierze za cały świat.
W nocy, zanim został wydany na mękę i śmierć, nasz Pan Jezus Chrystus wziął chleb i,
dzięki Tobie składając, łamał i dawał swoim uczniom, mówiąc: “Bierzcie i jedzcie: To jest Ciało moje, za was wydane. To czyńcie na moja pamiątkę”.

Po wieczerzy wziął kielich i, dzięki Tobie składając, dawał im, mówiąc: “Pijcie z niego wszyscy: To jest Krew moja Nowego Przymierza, która za was i za wielu jest wylana na odpuszczenie grzechów. To ilekroć czynić będziecie, na moją pamiątkę czyńcie”.

Przeto ogłaszamy tajemnicę wiary:

Celebrans i zgromadzeni

Chrystus umarł.
Chrystus zmartwychwstał.
Chrystus przyjdzie ponownie.

Celebrans kontynuuje

W tej ofierze chwały i dziękczynienia obchodzimy, Ojcze, pamiątkę naszego odkupienia. Wspominając Jego śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienia, ofiarujemy Ci te dary.

Uświęć je swoim Duchem Świętym, ażeby były dla Twego ludu ciałem i krwią Twego Syna,
świętym pokarmem i napojem nowego i wiecznego życia w Nim. Uświęć też nas, abyśmy z wiarą przyjęli ten święty Sakrament i służyli Ci w jedności, wytrwaniu i pokoju, i zgromadź
nas w dniu ostatecznym ze wszystkimi swymi świętymi w radości Twego wiecznego Królestwa.

O wszystko to prosimy przez Twego Syna Jezusa Chrystusa: Przez Niego, z Nim i w Nim, Tobie Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, teraz i na wieki. AMEN.

Przeto teraz, pouczeni przez naszego Zbawiciela Chrystusa,
ośmielamy się mówić:
 

The Great Thanksgiving
(Eucharistic Prayer A)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy;
naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.
Albowiem Twoje jest Królestwo
i moc, i chwała
na wieki wieków. Amen.
 

Lord's Prayer

Łamanie chleba

Celebrans łamie Chleb konsekrowany

Następuje moment ciszy

Następnie śpiewa się lub mówi

[Alleluja.] Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha;
Przeto odprawiajmy nasze święto. [Alleluja.]

W Wielkim Poście omija się Alleluja, które może być ominięte także w innych okresach z wyjątkiem wielkanocnego.

Zwracając się do zgromadzonych, celebrans wypowiada następujące zaproszenie

Dary Boże dla ludu Bożego.

i może dodać 
Przyjmijcie je na pamiątkę tego, że Chrystus dla was
umarł, i karmcie się Nim w waszych sercach przez wiarę, z dziękczynieniem.

Duchowni przyjmują Sakrament pod obydwiema postaciami, a następnie od razu udzielają go zgromadzonym

Chleb i Kielich jest podawany z następującymi słowami

Ciało (Krew) Pana naszego Jezusa Chrystusa niech cię zachowa w życiu wiecznym. [Amen.]

albo

Ciało Chrystusa, chleb z niebios. [Amen.]
Krew Chrystusa, kielich zbawienia. [Amen.]

W czasie udzielania Komunii śpiewa się niekiedy hymny, psalmy lub pieśni

Po Komunii celebrans wzywa

Módlmy się.

Celebrans i zgromadzeni

Wiekuisty Boże, Ojcze niebieski,
łaskawie przyjąłeś nas jako żywych członków wspólnoty
Twojego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
i nakarmiłeś nas duchowym pokarmem
w Sakramencie Jego Ciała i Krwi.
Poślij nas teraz w świat w pokoju,
i daj nam siłę i odwagę,
abyśmy Cię miłowali i służyli Ci
w radości i prostocie serca,
przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

albo

Wszechmocny i wieczny Boże,
dziękujemy Ci za to, że nakarmiłeś nas duchowym pokarmem
najdroższego Ciała i Krwi
swego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
i że w tych świętych tajemnicach dajesz nam pewność,
że jesteśmy żywymi członkami ciała Twego Syna
i dziedzicami Jego wiecznego Królestwa.
A teraz, Ojcze, poślij nas,
abyśmy sprawowali dzieło, które nam powierzyłeś,
miłowali i służyli Ci
jako wierni świadkowie Chrystusa, naszego Pana.
Tobie, Jemu i Duchowi Świętemu
niech będzie cześć i chwała, teraz i na wieki. Amen.

Biskup, jeśli jest obecny, albo kapłan, może udzielić błogosławieństwa zgromadzonym

Diakon albo celebrans rozsyła zgromadzenie słowami


Zgromadzeni

Idźmy w imię Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.

albo

Diakon
Zgromadzeni
Idzcie w pokoju miłować i służyć Panu.
Bogu niech będą dzięki.

albo

Diakon

Zgromadzeni

Idzcie w świat, radując się
mocą Ducha Świętego.
Bogu niech będą dzięki.

albo

Diakon
Zgromadzeni
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

Od Wigilii Paschalnej do Pięćdziesiątnicy można dodać „Alleluja, alleluja” do każdej formuły.

Zgromadzeni odpowiadają   Bogu niech będą dzięki. Alleluja, Alleluja.

Breaking of the Bread


Return to the Book of Common Prayer in Polish

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld