The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Hai-Foiae Sevo Lavu Kaleve Ena
A Liturgy for Melanesia in Lavukaleve (1973)

 

Hai-Foiae Sevo
Lavu Kaleve Ena

 


BISHOP ONAURI

FOGA DIOCES HO ONA

ENA FAFOIRA OI HAM
 


 

Lavukaleve (also called Laube) is a language spoken by about 2,000 people in the Anglican Church of Melanesia on the Russell Is., which are about 30 miles NW of Guadalcanal, in the Solomon Islands. Lavukaleve is one of the few languages in the Solomon Islands which are descendants of the languages spoken there before the arrival of those speaking Austronesian languages, which are now far more numerous.

This translation of A Liturgy for Melanesia was prepared from A Melanesian English Prayer Book and was published by the Provincial Press in Honiara in 1973. An earlier Lavukaleve translation of Anglican liturgical material was published in 1951, and it is available online thanks to Project Canterbury.
 


 

This text was transcribed by Richard Mammana from a 14-page pamphlet provided by Bishop Terry Brown.
 

 

MEMUAN RIRIGOIAE

HAI foiae Sevo ena Jesus Christ nanam vula lome. Otin nana hide sasalua ga O Orav nana hide vau ga vona. Nana Olaketei ene lome ga nanana ovao o natin etokari ham.
    Hai foiae Sevo ena Jesus amae ga ena hovari fiv melikirev hiv, Rolo otuguri Tunae, O namulae.

Rolo otuguri.
    God O Nana Sevoa natoiva nakivuv voale, aka natoima tuna ena visavea lam.
(Nonoae onanug aluguva le nokivuv voleva, nokivuv mafan ana lahavara vele fi Priest avei aka aham nokiv enetaraire.)
    Na God nai Nofemin kivu rugi ahai, nai visaveam nakiv ena nona lalasir rugi e efoure. Mina oveare fi alei Jesus Christ nakivuv vona nalaligoveri ham kiui oiga. Jesus ana toare fi alei nakiv ehau fari ena, aka Notoi ena fore fi alei Notalu osive ena O kivu ahai ga ehaufari ena.

Tunae
    Mamam nana tunare fi olei Novou Jesus Christ na afoui noiga nalaketeiri ham.
    Nana tunare fiolei Haifoiae Sevo ena Ama aire ga Jesus ana toare alei Oin nana toae ta tamu.

Namulae
    Mamam nai Nona namulam mina onal kivuv vona sure amege, Jesus ane fouge ekivuv vologoe ena hide aekiuge.
    Jesus, tuna ena nai none namulae aliki mina onal Inu nikol ena Nonamulage.
    Jesus, ini nana laketei eneva, aka sevo Nona ahaufan, na.

EHOVER ena toalav foe, Lord, No tevo sevoa onam vula leme ga ena, Inu nolat leui laura ga ta ena toare elei. Egigil tavev fi koi No tevo ona gagamata olui eire ga, Leta Inu iruraine late leui lolove tin. Aka enauriva, Lord Kivuam le Novou Kivuam na Otin ga ema lem, O Orav ga ema lem O Oina e ena. Amen.
 


 

Preparation for Holy Communion 3

(HAI FOIAE SEVO)

(Falerene)

MAMAM O Vovou O Nana Sevoa Malan ena. Amen.

Suni hini

Lord ena hini Nolat eleu
Lord ena hini Nolat eleu
Lord ena hini Nolat eleu

                                                            VE

Christ ena hini Nolat eleu                    Kyrie Nolat eleu
Christ ena hini Nolat eleu                    Christ Nolat eleu
Christ ena hini Nolat eleu                    Kyrie Nolat eleu

Lord ena hini Nolat eleu
Lord ena hini Nolat eleu
Lord ena hini Nolat eleu
 

Holy Communion

LAURARIO.

GOD laineme ena aelaura, O aramun lalo malav mifouamev va vona, e lain Nofou fileme, Nokivuari fileme, Nona kain volu fileme, Nolaurari fileme, O lain Nofou fileme Nolaurae ga elaurage, Lord God lain Sulum mem, God Mamam kiam.
    Lord, Jesus Christ O Vovou aitum mem, Lord G od, God O Lamb Mamam Ovou, Inu felakoeverav makiv ehaufarim, ena hini Nolat eleu. Lord, Inu felakoeverav makiv ehaufarim, e tarai omava. Lord, Inu God Mamam otau louna ena fifire leim Inu, ena hini Nolat eleu.
    Finu tetelakom sevov hin, Finu tetelakom Lord hin, Inu Nomuan, Jesus Christ, Nana Sevoa one, viluril lain memal God Mamam Osisinar ena. Amen.

Tarai siame.

Gloria

Kolet.

Legis sevo. (Falerene)
Rorono toke (Fifire ne)

V. Lord mene Aenoa,
R. O inu none.

Rorono ke Toke ena nikol

Lord Inu laura Nomen.

Oloen

Christ, Inu Kivuama.

TITIONO
 

Collect - Epistle - Gospel - Sermon

TUNAE.

EENA tunam God tetelakom na Mamam kiam laineme O aramume vofouma, O mina suni ole memea la O olelav meleia la.
    O Lord Jesus Christ tetelakom na ana, Mama Ovou aitum tetelakom na Mamam Ovou na ta sialam aemege mem na, God anamula God, Lar enamula Lar, God tunam anamula God tunam, Aitum leta foulam, Mama ane hotu siam, Foina mina tulatula ofoum hin, Foina malav me melaketeirio ona hide laina ini foam hin aka tina eoma, Nana Sevoa ona, Mary siama ona, Aka ali osia; aka Pontius Pilate ota ana anafilifiliumal vomakuru; Otin elauge okiu; ama niu; Aka le enata ena felere sou ofale legis sevov mare ga eku; Aka lain oae aka Mamam otau louna ena fifire olei; koi fele vorem fin sisinaraoae ena latenav O kiuv voluluri ham; Osuluverae oloe tamu.
    Aka koi Nana Sevoa ena tuna, Lord, laketei enemea la, Mamam O Vovou vonamula voa la; Foia Mamam O Vovou vone sanine ona kain volu meme O oalaurari meme; Foia Profet vona vavar haia heo, Aka koi Mima sevo hoga ena tuna, Aposl mamim hoga; Surio Sevoa O kivu ehaufari ga ena tuna; malavkiuv fele masoufale.
    O felakoe verav malaketei ovoe fiv voham kekore melei. Amen.
 
Nicene Creed

TARAI (kukuniv vofalene)

Oile Christ Omim suni eham tarai mesia O malav suni magerakio ona hini.

GOD Kiam lain Nofoulem O malav voham tarai sialemen hide Notalu sevoa ona ena mima ga eneko, aka tahona lain fi Nofou leme suni Nokivuario la ona hide.

V. Oile Lord amekivuari.
R. God aelaura.

    Enoveneri fileme le etarai ho omama Christ Omim fofono ga eham mea ho, aka Mima ga se lemen Nana ohover O Lalo vona, aka suni vona Nolan otunav va O Notalu sevoa otunae ena O kanoge voku noa voemen, Hai foiae O namulae vona.

V. Lord Nolat leurae ena.
R. Etarai ofima.

    Mina kelagurimeau ona voserima suni notalu sevoa O No Sacrament vofofoiri mev va, viluril nomalav hovari . . . . . . . . Bishop kal O suni Pirisaul O Dikinaul Daeses ho ona mav hova . . . . . . . aka manoae O mamim ekoe ena Nolaurari etai voemen o suni malav va vohoa Nonam vula voemen.

V. Lord Nolat leurae ena.
R. Etarai ofima.

    Enoveneri fileme tataul elav va masuluverav vona hide, viluril nofofoira oimeala Fual Elizabeth la, O suni vonam malav vole okiae omev va masulu verav mamim . . . . . . le honiae O luluae ena matataul vole voemen, aka lalo O mifouae suni malav vona vone voemen.

V. Lord Nolat leurae ena.
R. Etarai ofima.

    Volurima O votoima enoveneri fileme, malav notalu hobea felakoe verav maton otairi ofofoira oi mev . . . . . Nonana olar ema vova vona honiae ekoe O laketeirio oi mev va vonam.

V. Lord Nolat leurae ena.
R. Etarai ofima.

    Suni Nomalav va vona Noveio iloilo la ona Nomina kelagurimea lain mea oneva, viluril . . . . . O nomalav e O le Notalu sevoa ofi lemen rolo hobea O rolofofo vona, aka tunae O elaketei vona Noham fofoira oilemen.

V. Lord Nolat leurae ena.
R. Etarai ofima.

    Enoveneri fileme Mamam, le Nonamulae laura O nomifouae vona Lahavaraei mev va, O visaveae O lae manoae ei mev O likio onoae eimev va O fagisamev va vogoarima O votpima . . . . .

V. Lord Nolat leurae ena.
R. Etarai ofima.

Enoveneri fileme Notunae O Nohahauae ei mem laketei hoga ene vau iguv va vono hide . . . . . O Nomalav sevov va suni vona hide lain Nofou fileme . . . . . mahover ga ena hide, O Novoneri fileme mafe sin hobeam na asive ham, aka vone sanine hau hoi lemen Nologlogoae oleo tamu ome ga ena.

    Eveveniv hovari vone ma na Mamam Sevom Nolaun voesiale. Novou Jesus Christ e Lord na anal. Amen.
 

Intercessions

ROLA OTAN.

(Hori suni omeri ga tamu ofan alufui ga hobea fi, O ofan akeae ga koi hobea fi, O ofan asaniri ga. Ali omeari mem na omiman.)
(Enolaurari fileme O Enoveneri fileme va votuguri ga hide fi olei Lord, etarai ofima.)

    Mina hori onal . . . . . . . enoelarari.
    Christ omalav va Mima tetelako ena mahaifoiae ena hide enoveneri fileme.
    Bishop kal suni, O Pirisaul, O Dikinaul, O mima hoga ofofoira oi mev va vona hide, viluril . . . . . onoveneri fileme.
    Suni malav va Notalu ofine omane voesia hide (viluril . . . . . ) enoveneri fileme.
    Bonihehev etat ena mev va O viluril vona fofoira oi mev va vona hide, enoveneri fileme.
    Felakoeverav suni vona lalo esia hide (viluril . . . . . ) enoveneri fileme.
    Tataulvona elahave Masulu verav va Inu Nomiman leo oi voemen hide.
    Etat etinau hoga O Fual Elizabeth O suni ena nikolime eko mev va vona hide (viluril . . . . . ) enoveneri fileme.
    Suni leaev O homelav iruraine mafofoira mea ona hide (viluril . . . . . ) enoveneri fileme.    Malav Taon naul O Plantations naul O fekoeverav vona fofoira oi mev va vona hide.
    Ekalev O ekalev etam, emalav O etulav lafalafa ona maleia ona voemede, vona hide.
    Suni Velepuhikal o O sikul sia mev va, Eskilaul O ekoletaul vona mev va vona hide (viluril . . . . . ) enoveneri fileme.
    Keker O tasi O lain iket efou mev va vona hide (viuri . . . . . ) enoveneri fileme.
    Visavea mev o keaki mev o felakoe tavev vona hide Malav fofoira oi okekire kire leiv va vona hide (viluril . . . . enoveneri fileme.
    Ekarov malan O ena toua mev va vona hide.
    Nanug O tina vona fagisane tina launesia mev va vona hide (viluril . . . . . ) enoveneri fileme.
    Oile mina metinao oliki memea merolo ona omeveneri.

RURUR.

V. Lord Nolat leurae ena.
R. Etarai ofima.

EVEVENIV hova ena vonema na Mamam Sevom, Nolaun voesiale, Jesus Christ e Lord na anal. Amen.

VEIO

AKA tahona vulaba rolo visavea mea O tunae tuna ena me ena ini Mekalem lain mem aham mekiv emetai.

RURUR.
 

Alternative Intercessions

KIVU ETAI.

MAMA Kiam, malav suni voluluri mem, Nofemin e kivu e fou mina elugua, O etigiriao O emia ona. Erolo ho ona nona namulalav foe, o Nomalav vona namulalav foe etin efou lemeeku, ekivuv vohaufariva mina onal Novou Jesus Christ na eleketeirio aesiage, O etoima laketei koisove ena Noham fofoira oilem Nolaurari ham. Amen.

HAUFARIO.

GOD Kiam Mamam lateleuram na, kivu ehaufari etigirim na, visaveae O mealoe tuna vona ahamail mev va, makiv ehaufari ena hide ririgoiarie mev va; mena hini olat eleu; mekivuv suni vohaufari meo laketeiri; mina hobea soni ona meotokari, O laketei lolove okolin mina mea ofou, Jesus Christ e Lord anal. Amen.
 

Confession & Absolution

SOSONI

(Falerene)

V. Lalo Lord anam me ga iruraine mene noa lemen.
R. O inu none.
V. Me Christ Otin fome.
R. Nana sevoa tetelako ona tina tetelako sia ham Siviutabu siav siare.
V. Raula ta Nana O haifoiae ga emi efoui eki emelere,
R. Lalo olulun ana.

Bread O Wine O Sosoni vone.

V. Lord e Nona mina Notinao one fileme, Laurae ga, O kiae ga O sisinaraoae ga Suluverae ga.
R. Suni lain O aramun mina mea la Nomina feo, aka Nomina otin fi nona one lemea ho. 
 

Offertory

LAURARIO KURAIO.

V. Merolo ofo okaeva.
R. Lord aham fi ofore okae leme.
V. Oile me Lord God ana Laurario omene.
R. Mina hobea O lulu Feo mina sia loemen.

MINA hobea O lulu feo nona laurario suni one eire ga, sisinar O laurario Mamam lain mem Inu Nona, Lord Jesus Christ na anal mina onal foina anal mina tulatula la onefou O e Nolalamu ona ene fou, foina anal ta na kini aefalege felere ene kivuari ta ana ekivuv vona efofolam na ana, Anene ali aku talaemen hide, houla fafaril mea ona aekiu hide, O ena hini fele laketei laemen hide, Nolouna gen sisinar ena afifiri ham. Ena Nonana Sevoa onene esevori ham, laketei koisove ene eseri ham, Nosuluverae vo oire ohoio ena eone hide.

ANGEL va O Angel Laurav va O Kavuv sisinaraov lain mev va vone, loglogoae kurai ena Nona laurae ene fileme, Hini.
    Sevom, Sevom, Sevom, Lord God Kavuv elav vohal mem, lain O rarmun Nolaurae ena sev, Nolaurae ga viluril lain.
    Sevoa laemen para Lord Olan ena vula mem na.
    Laha sevo viluril lain tuna.

TA KIVUAM O SEVOM.

(Kukuniv vofalene)

SUNI laurario la Nolaurario feo Mama lain mem, mina onal Nolateleurae ena Novou oatum tetelakom Jesus Christ na anene aka suni ana tuna lomev va laketei lolove ema voemen hide.
    Mamam efima, Novou Jesus Christ na anal, anal elaurario onelemea ho omama na, Aka Nana Sevoa okiae ena mina onelea ho bread O wine vone lemev hova eham Otin Orav voesia.
    Aunio la ona houla fafaril mea oan otin lau oiga ena nikol, bread la oma aka ta ana Nona laurario onem na ana, omare ovai, ovaire ofofoira oi mev va va vona one, hide ore Natin hoga EMA EUBA, HOGARI FOGA NAI NATIN HI MENA HIDE NEME FOGA, NATAN AKARI SIABA NAI, AKA MINA OVEABA NAI MENE FI ALEI.
    Eku fi koi ui ga eure lore levi ga eoma, aka Nolau.
    Eku fi koi ui ga eure lore levi ga eoma, aka Nolaurarie lore, vona eone, hideore, NARAV HOGA EUBA HOGARI FOGA NAI NARAV MIMA KOISOVE ENA MENA HIDE NEME FOGA, NATAN AKARI SIABA NAI AKA MINA OVEABA NAI MEN FI ALEI.

Suni hini.
    Mama kiui oiga mala efou, Felere laketei oiga etai, ovoe ga ehou, Laurario la Notat fi olei Lord viluril lain rusan mem.

Priest.
    Aka Mamam Novou ore ga eku e mina emia, Nona laketei O bread le enea O olev ga Nokivuari O Nolaurari vona Marim hona, houla fafaril mea ona kiui oiga mala efoi ena O felakoverav makivuv vona ena hide, Felere laketei O oiga O maraiae ga O felere ae oiga osisinaraoae va mala efou.
    Elaketeirim na anal emava, Noham mari siamam tona tetelako ena alom na, Aka enaurima e suni Hai foiae Sevo emav e Nomim ga ena tetelako esia, Novou Jesus Christ e Lord Otin haga ena, Anal Nana Sevoa ona Hai foiae me, O kivuario O sisinaraoae Inu Nona, Mamam kiam, oloe tamu. Amen.

* * * * * *

RURUR.

* * * * * *
 

The Great Thanksgiving

Me Lord mena mima eko ga enal hini mere.

MAMAM lain mem, Nolan sevoa lemen, Nosuluverae vula lemen, mina oliki Nomea sia loemen, aramun hoka lain eku, le hoga ogigil vona ui me ena enema, ekivuv vohaufarima, makivuv vohaufari leme eku, O kileo sikala ona ehafarima, Nosuluverae: O Nokiae va maloe tamu. Amen.
 

Lord's Prayer

BREAD OVAI.

V. Bread ovai memea ho, Christ Otin etairi fi.
R. Mina onal bread la tetelako feo, aka me vutiv me tina tetelako fome aka bread tetelako ona meton metelai amema.

God O lamb na felakoeverav makivuv vohaufarim: ena hini Nolat eleu.
God O lamb na felakoeverav makivuv vohaufarim: ena hini Nolat eleu.
God O lamb na felakoeverav makivuv vohaufarim: Nonam lalo me ena eneva.

* * * * * *

TUNA ena ini voe va, me Lord Jesus Christ Otin mena hide ne me ga ini emae va, O Orav mena hide vau me ga Tunae O Laurario vona merolo ovaoba.

V. Me Lord Jesus Christ Otin.
R. Amen.

V. Me Lord Jesus Christ Orav.
R. Amen.

(Haufario omutuon Priest na hini orere)

Oile tarai mesia.

GOD kiam laketei lolove eimem, e eroal va suni vona Nolaurari fileme Ui Sevo ena evao Noiga ena, Novou Otin Orav vona Jesus Christ elakeririm na. E koi Nolaurari fileme Nonamulae O Nomifouae vona Otin latena ga ena Omatovaul vone fouge Nomalav suni makanogea ga ena, O koi laketei lolove ena etalai atalai Noiga ena hide.

Suni hini

Aka Mamam Nomina kelaguri mea ona emi efou ma, le fofoira hobea ena hide Noririgoirira la oilem, aka Nona vone fileme etin O enana, sevoa voemen O mari latenam voesia hide, Jesus Christ e Lord na anal, Oina O Inu O Nana Sevoa melugui O melaurai gam aloe tamu. Amen.
 

Breaking of the Bread

LALO ena velaba nai, Lord ana namulaba, O aham fofoira oiba, loglogoae ena seba nana okiae ena.
    God kiam, Mama O Vovou O Nana Sevoa magoario mane oesia O oenoa iruraine ole tamu. Amen.

* * * * * *
 

Blessing

HAI FOIAE SEVO OMUTUON.

LORD enauriva aramun hoka Mima me ena Nona kain voluv e, le roge ena lain Nomalav Sevoa vone Nona kain voelu namu ena Noa Nome O Suluvera Nome ga ena God tetelakom ole tamu.
    Lord Jesus Christ Sacrament Sevoa ho ona ene Nonoa, aka iruraine ene Noama ematai O eali aku Nonamulae enal.
    Lord Opirisau, Lord akuvuari O alaurariva, agoari lain afoiva iruraine Lord amalav, Lord akivuari alauraiva, agoari lain afoiva iruraine.
    Luluv manana, Lord akivuari alaurariva, agoari lain afoiva iruraine.
    Malav marolo Sevoa O furifurio omev, Lord akivuari alaurariva, agoari lain afouiva iruraine.
    Oile Mamam O Vovou O Nana Sevoa vome kivuari. Oile akivuari lain amefou iruraine.
    Na Lord O na God.
    Tagio Lord Jesus nanam vula Nome ga.
    Hano Inu narolon amam.
    Natuguriva Noku asia.
    Nona nane fileme natin O nana O nananug, Nofofoira sevoa oi ham.
    Jesus Christ No suluverae O sisinaraoae ena Kivuama O laurama, Sacrament Sevoa altar ona mea ho ona, O narolon tarai otail me ena.

* * * * * *

After Communion

 

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld