The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Na Book Fooalaa
Portions of the Book of Common Prayer in Lau (1945)

 

FOOALAA
I UBONI MA I HAULAFI
SULIA DANIFIRI.

Gera ka haea tesi baea, lani taa ro si baea, na kedelana na i see.

KADA taa wane ade taa ka abulo faasia na ade taalaa nia adea na, taka adea si doo oolo ma si doo sulia si maluta diena, nia ka faamouria na manona ania. Ezekiel 18. 27.
    Nau ku hae tafalanainia na garolaa nau gi, ma na doo fualanaa nau enia i naogu suli danifiri. Psalm 51. 3.
    O haufinia na maamu faasia na doo taalaa nau gi, O usu dalafaa na ade eeolaa nau gi. Psalm 51. 9.
    Si lio e manisianisi si qaisuusia fuana a God: God, o lani si bala faafia si lio e manisinisi ma e morumoru. Psalm 51. 17.
    Muka ifinia na liogamu, si maku gamu gi ka lani, muka oli siena a Lord a God igamu: sulia nia ka rake diena ma ka qaifaalaloi, nia lani si rakehasu aliali, ma ka hasidiena ka tasa, taka olitei manata faasia doo taa. Joel 2. 13.
    Doo nia a Lord a God igia na manatailaa ma na lukeinilana na doo taala, ma gia ote gia ana; ma e lani gia si aala faafia linena a Lord a God igia, eeri gia ka suasulia si qaieresia nia gi nia alua i naoga. Daniel 9. 9, 10.
    Lord, oko qaifaamanatai nau, ma ana ketolagu mone; ana rakehasua oe ka lani, ata oko faafunu nau sui. Jeremiah 10. 24; Psalm 6. 1.
    Kuka tatae, kuka oli siena maa nau, kuka urii fuana, Maa ae, na abulolagu nia taa na fuana halo, ma i naomu lau go; kusi bobola lau oko alaninau aua wela.oe. S. Luke 15. 18, 19.
    Lord, osi haea si keketolaa fuagu wane oe na; sulia e lani taa imola ka faaoloa i naomu. Psalm 143. 2.
    A God nia na Manoedo: ma tooa da foafuana gerakafi foafuana ana na manoedo ma ana na mamanalaa. S. John 4. 24.
    So gia haea na doo taalagi e lani si too faigia, gia ka faagaro gia, ma na mamanalaa e lani si too faigia: ina so gia ka faarono ana doo taala gia gi, nia doo mamana, ma ka ade oolo eeri ka manata lukeinia na doo taala gia gi; ma ka faafaalu gia faasia doo eeo gi sui. 1 S. John 1. 8, 9.

A Wane Fooa ka idumia si baea ni qaioduilaa nana fuana tooa,

OTE dooragu, na Kedelaa Aabu ka aregia ana si lifu eete gi, gia ka faarono ana doo taala gi fainia gia ka hae tafalanainia na abulolaga e taa; gia si suge go aga, ma, gia si afua na doo fualanaa gia gi, kada gia ka take i naona a God tofunana mamana, nia a Maa gia i halo; gia kefi hae tafalanainia si lio e toou, ma ana si olitei manataa, ma si rake maabelaa; eeri gia ka nalia na manata lukeinilana si doo gi, sulia si rake dienalaa nia ma si qaifaalaloia nia lani si sui.
    Doo ba ani gia na faaronolana suli danifiri na doo fualanaa gia gi i naona a God; ma ka tasa go ana, kada gia ka figu ofu uria baelafelana a God faafia si falelaa baita gigia nalia i abana, uria ronolana si Baea aabu nia, ma uria na ganilana si doo gi na noniga ma na manoga ka diena ania. I sulia nana nau ku ii agamu, tooa mu figu i see, gia lea lea uria si lifu ni gwourulaa ana falea mai i halo, fainia si lio e gwagwalifolaa, ma si baea e toou, gia fi urii;
 

Morning & Evening Prayer
Sui taa tooa ka boouruuru, taka fi haea si baea nana ana hae tafalanainia na doo fualanaa.

MAA tofunana mamana, ma si manatailaa; Gami mi liu eete, nii garo faasia tala oo ilinia na sheep garo gi. Mi susulia ka tasa na doo gi na rakegami gera tala manata uria, taka tala doria. Gami oto gami ana qaieresia aabu oe gi. Mi lani si adea si doo ana doo gi o haea fuagami; mifi adea si doo gi o luia fasi; Ma na mouria e lani si too faigami. Oe Lord, o laloi gami tooa mi too siofa, na abolagami e taa. O manataia tooa da faarono ana doo fualanaa gera gi. O olifainia tooa da olitei manata go ada; Ilinia o baealualu na fuana wane gi ana a Christ Jesus a Lord gami: Maa, si qaifaalaloia oe nia lani si sui, o falea mai, sulia nia, mika too aabu, too oolo, too manata, Hatamu e aabu kafi initoo sulia. Amen.

A Priest ka take, kafi haea si baea nana ni lukeinilana na doo fualanaa gi; ma tooa gera ka boouruuru ua.

GOD, a doo tofunana Mamana, a Maa nia a Lord gia a Jesus Christ, e lani si doria nitei na abulolana e taa ka mae, taa ka oli faasia abulolaa taa nia, eeri ka mouri; Nia falea si mamanaa fuana Wane Fooa nia gi, fainia nia qaieresigera gera ka faaronoa tooa nia ta olitei manata, ma gera ka haea si baea ni lukeinilana na doo  taala gi: Nia ka mamata lukeinia na doo taala tooa da olitei manata mamana, taka fii too ana si tolafa diena nia e aabu. I sulia nana gia ka ii ana nia ka falea si olitei manataa e mamana fuaga, fainia a Manoedo Aabu nia lau go, eeri na bona ka diena faafia si doo gi gia ka adea i kada na; gia fi too gwagwalifolaa, too aabu, sulia fe dani ua gia gi; ma ana isilana gia kafi dao ana si elea nia too firi; i sulia a Christ Jesus a Lord gia. Amen.

Gera faatolamai ka haea si baea nana:

GOD, a doo ana manatailaa ma ana manata lukeinilana na doo taalagi; o rosuligami ma o rake diena fuamia mi fooa fuamu na; ana rake dienalaa oe, fainia si manatailaa oe; o lukeinia faasigami na oko ana doo taalagi e kani ma e binisi gami; mifi hae baita ana a Jesus Christ, nia ka faarono olioli, ka fooa usigami. Amen.

Lani taa na fooalaa na:

LORD, mika gani oe, oko ronoa na fooalaa gami gi ana manatailaa; oe oko lio diena fuamia mika faarono ana doo taa gami gi; sulia si manatailaa oe o lukeinia na doo taala gi too da haitamana si doo taa ka gutaa na lioda; i sulia a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

Sui a Priest ka boouruuru, kafi hae baita ana Fooalaa a Lord, ma tooa ka haea sui fainia:
 

Confession & Absolution
MAA gami, o too mai i halo, Na Hatamu ka aabu. Si taloa oe ka lea mai. Si qaidoria oe gera ka adea na, mai i ano ilinia i halo. O falea mai taraena fuamia si fanaa ka bobola fai taraena; Ma o manata lukeinia na oganaa gami gi, Ilinia mika manata lukeinia na oganaa wane gi; Ma osi lugasigami uria ilitooa, Oko lafugami faasi a doo taa. Na doo oe na taloa ma na mamanaa, ma na rarala, too ka tau. Amen.

¶ Sui a Priest ka urii,

Lord, o ifinia nidumia.
Na fakagami kafi faataloa si tatoa oe.

God, aliali mai, o firi ani gami.
Lord, laqalaqa mai, o adomi gami.

Sui gera ka tatae, ma a Priest ka urii,

Si taloa fuana Maa, ma fuana Wela; ma fuana Manoedo Aabu;
Ilinia inao, dao mai i kada na: lani si sui. Amen.

Muka hae initoo ana a Lord.
Mika hae initoo ana Hatana a Lord.

Sui gera ka nuulia Psalm na i uboni.

PSALM 95.

GIA nuulia nuu fuana a Lord: gia nuu noni diena fuana a Fou faamouri gia.
    2 Gia lea kou fainia baelafea i naona: gia nuu noni diena fuana ana psalm.
    3 A Lord ba enia a God initoo: nia a aofia mamana usia god gi sui.
    4 Laona abana suilana fera gi sui: ma fe uo fane gi doo nia lau.
    5 Asi doo nia lau, ma nia e haunainia: ma na abana e rao ana ano fuo.
    6 Gia lea kou, gia ka fooa, gia ka alane gwou: gia ka boouruuru naona a Lord nia haunai gia.
    7 Sulia inia a God igia: ma igia tooa i fera nia, ma na sheep gi i fara abana.
    8 So muka ronoa baelana taraena, muka faanasia na rakegamu: ilinia i Meriba ma i Masa i ano gwou.
    9 Kada koogamu gi da ilitoogu: da ade toogu, taka rikia si raoa nail.
    10 Fai taafuli fe nali rakegu e sulia uuni wane na, sui kufi urii: Gera too garo gi, da lani si haitamana tala nau.
    11 Sui kufi baealualu ana rakehasua urii: Ata gera ka dao ana si mamaloa nau.
    Si taloa fuana Maa, ma fuana Wela: ma fuana Manoedo Aabu;
    Ilinia inao, dao mai i kada na: lani si sui. Amen.

Sui taa na idumilana na Psalm gi. Na Psalm sui, taka idumia na balii kedelaa aabu ana Gwalulaa Inao.

Sui taka idumia; lani taa taka nuulia fe nuu na:
 

Lord's Prayer

MIKA BAELAFEOE, GOD.

MIKA baelafeoe, God: mika faarono ani oe, Lord.
2 Na molaagali sui ka foafuamu: a Maa too firi na.
    3 Gera Angel gi ta rii baita fuamu: na halo gi ma si mamanaa gi laona.
    4 Cherubim ma Seraphim: da riiteinioe urii sulia danifiri.
    5 Aabu, Aabu, Aabu: Lord God Sabaoth.
    6 I halo ma i ano fuu: e funu ana rarala oe.
    7 Figua nuula gera Faafurono: da baelafeoe.
    8 Qaimaania ediena gera Prophet: da baelafeoe.
    9 Omea gera Martyr ani maku qaqaoa: da baelafeoe.
    10 Soefaataia aabu ana fera gi sui: ka faarono ani oe;
    11 Oe a Maa: o initoo too firi na;
    12 Tefe Wela muuteia oe: a doo mamana, a doo faataloa.
    13 A Manoedo Aabu lau go: nia a Qaifiri.

    14 Christ, ioe na: a Aofia initoo.
    15 Oe Wela a Maa: ua mai inao ka dao na mai.
    16 Kada o hafalia faamouria wane gi: oe lani si mamagu ana rakena Geni Harii.
    17 Kada o lafua bata ni maea: ofi ifinia si initooa mai i halo fuana tooa ta manata mamana.
    18 Oe too aba aola ana a God: laona rarala a Maa.
    19 Mi manata mamana oko oli mai tefe dani: eeri oko tokita gami.
    20 Mi kafi araanioe, oko firi ani gami tooa oe: sifagami na ana abuma e aabu.
    21 O qaiaranai gami faigera tooa aabu oe gi: laona rarala too firi.

    22 Lord, o faamouria tooa oe: ma o faabotaa tooa olioli oe.
    23 O initoo usigera: oko uu alaa ada sulia danifiri.
    24 Mika hae initoo ani oe: sulia fe dani gi.
    25 Ma mika fooa Hatamu: i kada na ma e lani si sui.
    26 Lord, o falea mai: oko folo usigami taraena faasia doo taala gi sui.
    27 Lord, o manatai gami: o manatai gami.
    28 Lord, si manatailaa oe ka too i fafomia: ilinia mika fiitoo amu.
    29 Lord, nau ku fiitoo amu: nau kusi fiitoo tatagwai.

Lani tao fe nuu na.
 

Te deum laudemus

RAOA A LORD GI SUI.

RAOA a Lord gi sui, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    2 Angel a Lord gi, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    3 Halo gi, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi,
    4 Kafo gi i fafona halo, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi,
    5 Si mamanaa a Lord gi, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    6 Hato ma Sinali gamoro ka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    7 Fe bubulu i halo gi, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    8 Uta gi ma: Sifotolia, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    9 Ooru a God gi, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    10 Ere ma Agoagoa, gamoro ka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    11 Aara ma Koburu, gamoro ka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    12 Sifotolia gi ma Uagi gi, muka baelafea a Lord; muka silia, fainia na hae initoolana, too firi.
    13 Dasa gi ma Uuni gwagwaria, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too fin.
    14 Kafo nasi ma na uta nasi, gamoro ka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    15 Fe Rodo gi ma fe Dani, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    16 Raralaa ma Rorodoa gi, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    17 Qana gi ma Barobaro gi, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi:
    18 Ano fuu, oko baelafea a Lord: doo manana, muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    19 Tolo fora gi ma fe Uo gi, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    20 Doo momouria i hara gi, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia ne hae initoolana too firi.
    21 Kilu kafo gi, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    22 Asi gi ma Kafo igwa gi, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    23 Gwaahasu gi, na doo gi sui te liliu lao asi, muka baelafea a Lord muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    24 Manu i mamanaa gi, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    25 Boso qasi gi ma Cow gi, muka baelafea a Lord; muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    26 Wela wane gi, muka baelafea a Lord; muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    27 Israel ae, oko baelafea a Lord; muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    28 Hata aabu a Lord gi, muka baelafea a Lord; muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    29 Wane rao a Lord gi, muka baelafea a Lord; muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    30 Manoedo doo gi ma ano e doo gi too da oolo, muka baelafea a Lord; muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    31 Wane aabu gi ma wane too aroaro gi, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    32 E, Ananias, Asarias, gamolu a Misael, muka baelafea a Lord: muka silia, fainia na hae initoolana too firi.
    Si taloa fuana Maa, ma fuana Wela: ma fuana Manoedo Aabu;
    Ilinia inao, dao mai i kada na: lani si sui. Amen.

Sui taa taka idumia na balii kedalaa aabu ana Gwalulaa Faalu. Sui dafi nuulia fe nuu na,
 

Benedicite, omnia opera

GIA KA BAELAFEA A LORD. S. Luke 1. 68.

GIA ka baelafea a Lord, a God gera Israel: sulia nia e maa toona tooa nia ma e tafogera na.
    2 Ma nia e faatakea na susubi ni mouria fuaga: i beu a David wane rao nia.
    3 Ilinia haelana na ana fakana ote prophet aabu nia gi: gera ita mai i hafalilana molaagali dao na mai.
    4 Si mouria ba faasia maalimaea gia gi: ma faasia abana tooa sui da nidu auau fuaga.
    5 Uria na faatailana si qaimanatailaa fuana koo gia gi: ma na manatailana si gwalulaa aabu nia;
    6 Si baea ha nia faasaa ania fuaa Abraham a maka gia: nia ka falea fuaga;
    7 Gera ka lau gia faasia abana maalimaea gia gi: gia kafirao nado fuana;
    8 Gia fi too aabu: too oolo i naona sulia danifiri.
    9 Ma nioe, wela na, na alanilamu tina na prophet a Doo Initoo Liu: sulia o kefi lea i naona a Lord uria na salolana tala nia gi;
    10 Uria na faaronolana tooa nia ana si mouria: ana manata lukeinilana na doo fualanaa gera gi
    11 Sulia si rake ni manatailaa a God igia: na rarala ita mai i halo kefi dao siega i maana;
    12 Uria na faafolalilana tooa da too lao rorodoa ma i nununa maea: ma na faaololana aega sulia tala ni fanua lama.
    Si taloa fuana Maa, ma fuana Wela: ma fuana Manoedo Aabu;
    Ilinia inao, dao mai i kada na; lani si sui. Amen.

Lani taa Psalm na, Psalm 100.

FERA GI SUI, MUKA SUUNI NI ELEA.

FERA gi sui, muka suuni ni elea fuana a Lord: muka rao ni elea fuana a Lord, muka lea i naona fainia nuulana nuu.
    2 Muka haitamana filoa a Lord enia a God: nia haunaigia, ma so gia taifiligia ka lani; gia too nia gi, ma na sheep gi lao labu nia.
    3 Muka ruu lao maehagaa nia gi fainia na baelafelana; ma lao lalabata nia fainia na sililana: muka baelafea, fainia na hae initoolana Hatana.
    4 Sulia a Lord nia e diena, si manatailaa nia too firi: ma na mamanalaa nia ka too susu sulia uuni wane gi sui.
    Si taloa fuana Maa, ma fuana Wela: ma fuana Manoedo Aabu;
    Ilinia inao, dao mai i kada na; lani si sui. Amen.

I haulafi gera ka haea na Psalm; sui taka idumia na bali kedelaa ana Gwalulaa Inao. Sui taa gera ka nuulia fe nuu na.
 

Benedictus

NA MOURILAGU KA HAE INITOO ANA A LORD.
Luke 1. 46.

NA liogu ka hae initoo ana a Lord: ma na manogu ka ele ana a God a Faamouri nau.
    2 Sulia nia e maa toona: geni raola nia e neena.
    3 Ma dada fasi, ita mai kada na: uuni wane gi sui gera ka alani nau ana harii botala ana.
    4 Sulia si Oilakea nia adea doo baita gi fuagu: ma na Hatana e aabu.
    5 Ma si manatailaa nia fauna tooa da famous ani nia: sulia uuni wane gi sui.
    6 Nia faatainia si ramolaa nia ana abana: nia e tari tagalaa ani tooa da tanoda ana manataa gi i lioda.
    7 Nia e dau tolinia ote aarai gi faasia si lifu fulida: ma nia e fainitooa too da neena gi.
    8 Too da fiolo nia hanonigera ana doo diena gi: ma too da riki doo nia e sinatai fiolo ani gera.
    9 Nia e adomia a Israel wane rao nia: eeri nia ka manata toona si qaimanatailaa;
    10 Ilinia haetana na fuana koo gia gi: fuana Abraham, fainia gule bara nia too ka tau.
    Si taloa fuana Maa, ma fuana Wela: ma fuana Manoedo Aabu;
    Ilinia inao, dao mai i kada na: lani si sui. Amen.

Lani taa Psalm na, Psalm 98.

MUKA NUULIA NUU FAALU.

MUKA nuulia nuu faalu fuana a Lord: sulia nia e adea doo qaibalatana gi.
    2 Ana aba mouli nia, ma ana aba aola nia: nia rao ana mouri fuana.
    3 A Lord e faarono ana na mouria nia: nia faatainia si ooloa nia i naoda tooa fakamola gi.
    4 Nia manata toona si manatailaa nia, ma si mamanalaa nia fuana gule bara gera Israel: ma suilana fora gi sui da adasia si mouria a God igia.
    5 Fera gi sui, muka suuni noni diena fuana a Lord: muka nuulia nuu, muka noni diena, fainia si baelafea.
    6 Muka hae initoo ana a Lord ana au: muka nuu fainia au fuana a Lord ana fe nuu ni baelafea.
    7 Muka suuni noni elea i naona a Lord na Aofia: ana ufilana bunu ma na uilana oo.
    8 Asi ka suunalua, fainia doo gi sui laona: na molaagali, fainia tooa da too ilaona.
    9 Na kafo igwa gi gera ka fidalia abada, ma na totolao gi gera ka nuu ni e lea i naona a Lord: sulia inia e lea mai uria na tokitalana na molaagali.
    10 Nia ka keketoa na molaagali ana ooloa: ma tooa gi ana mamanalaa.
    Si taloa fuana Maa, ma fuana Wela: ma fuana Manoedo Aabu;
    Ilinia inao, dao mai i kada na: lani si sui. Amen.

¶ Sui taa taka idumia etia balii kedelaa aabu ana Gwalulaa Faalu. Sai dafi nuulia fe nuu na.
 

Magnificat

LORD, I KADE MANA NA. Luke 2. 29.

LORD, i kada mana na oko lukatainia wane rao oe: ana fanualama, ilinia o haea na.
    2 Sulia na maagu: nia rikia si mouria oe.
    3 Oe o gonia na: i naona tooa gi sui;
    4 Kafi hau ana rarala fuana tooa madiu gi: ma si initooa fuana Israel tooa oe.
    Si taloa fuana Maa, ma fuana Wela: ma fuana Manoedo Aabu;
    Ilinia inao, dao mai i kada na: lani si sui. Amen.

Lani tao Psalm na, Psalm 67.

GOD, O MANATAI GAMI.

GOD, o manatai gami, oko faabotagami oko uu alaa ana maamu faafigami;
    2 Eeri na qesula oe ka faatai mai lao malaagali: si mouria oe fuana too gi sui.
    3 Tooa gi gera ka baelafeoe, Lord: tooa gi sui gera ka baelafeoe.
    4 Fera gi sui gera ka noni diena ma ka suuni go ada: sulia o kefi tokita oolo ana tooa gi, ma o kefi initoo usia fera gi sui lao molaagali.
    5 Tooa gi gera ka baelafeoe, Lord: tooa gi sui gera ka baelafeoe.
    6 Fera iano enia e fafale go ana: ma a God, a God igia, nia ka faabotagia.
    7 A God ka faabotagia: ma na suilana molaagali sui ka famau ani nia.
    Si taloa fuana Maa, ma fuana Wela: ma fuana Manoedo Aabu;
    Ilinia inao, dao mai i kada na: lani si sui. Amen.

Sui taa gera ka haea na Manata Mamanalaa gera Fafurono gi.
 

Song of Simeon

NAU ku manata mamana ana a God a Maa tofunana manana, nia haunainia i halo ma i ano.
    Ma lau ana a Jesus Christ tefe Wela muuteia nia, a Lord gia. Nia tooa ana a Manoedo Aabu, Nia futa ana ni Mary Gene Harii, Ta hauni nia i nunufana a Pontius Pilate, gera fotoia ifafona Ai rarafolo, nia mae, gera alua; Nia lea i Paradise; Oula fe dani nia tatae faasia too da mae; Nia lea i halo, Ma ka gwouru i abaaoloa ana God a Maa tofunana mamana; Nia ka oli mai ita mai loko uria na tokita too da mouri fainia too da mae.
    Ma nau ku manata mamana ana a Manoedo Aabu; Na Soefaataia aabu ana fera gi sui; Na qaaimaania too da aabu; Na lukeinilana na doo taalagi gi; Na tataelana si noni; Ma na mouria firi. Amen.

Sui taa a Priest ka bae urii,

A Lord ka too faigamu.
Ma fainia na manomu.

Gera ka boouruuru ma a Priest ka bae urii,

Gia ka fooa.

Lord, o manatai gami.
    Christ, o manatai gami.
Lord, o manatai gami.

Sui gera ka haea na Fooalaa a Lord.
 

Apostles' Creed

MAA gami, o too mai i halo, Na Hatamu ka aabu. Si taloa oe ka lea mai. Si qaidoria oe gera ka adea na, mai i ano ilinia i halo. O falea mai taraena fuamia si fanaa ka bobola fai taraena; Ma o manata lukeinia na oganaa gami gi, Ilinia mika manata lukeinia na oganaa wane gi; Ma osi lugasigami uria ilitooa, Oko lafugami faasi a doo taa. Amen.

Sui taa, a Priest ka take, ka ba urii,

Lord, o faatainia mai si manatalaa oe fuamia.
O falea mai na mouria oe fuamaia.

Lord, o faamouria a Aofia.
O ronosuli gami ani manatailaa, mika araanioe.

O fuu faafia ote Wane Fooa oe gi aita ooloa.
O fadiana tooa oe, o filida na.

Lord, o faamouria tooa oe.
Ma oko faabotaa tooa olioli oe.

Lord, o falea mai fanualama ana fe dani gami gi.
Sulia e lani taa aiai ete ka fira usigami, ma te tailioe, God.

God, o faafolalia na rakegami.
Ma osi lafua a Manoedo Aabu oe faasi gami,

Sui taa gera ka idumia na Collect, i bobola ana fe dani nae, ma na ro Fooalaa lau na da fooa ana sulia danifiri.
 

Lord's Prayer

RUANA FOOALAA I UBONI, ANA UUNI DIENA.

GOD, oe o hafalia fanualama, oko doria toolaa qaimaani nitei ka haitamamu nia ka mouria firi, nitei ka rao fuamu nia ka too nonilaa: Oe oko take usigami, toa rao oe gi mi neena, kada maalimaea gi ka lofoi gami; sui gami ka fiitoo mamana ani oe oko take usigami, mi lani si mounia, na ramolaa maalimaea gi; i maana si ramolaa a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

OULA FOOALAA I UBONI, ANA FALEA.

LORD, Maa i halo, God tofunana mamana, oko mouri firi, o ada suli gami mifi dao lau ana fe ubonia na; oko take usigami taraena ana ramoa oe mamana; ma o firi ani gami si asigami i taraena laona doo taala, misi lea agami suelia na mamaeta; oko aso oolo ana raolagami mifi adea suli danifiri si doo oolo gi i naomu; isulia a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

RUANA FOOALAA I HAULAFI, ANA UUNI DIENA.

GOD, si qaidoria aabu gi, ma si manataa diena gi, ma si raoa oolo gi gera ita mai siemu: O falea mai fuana wane rao oe gi fanualama nae na molaagali e lani si faorana falelana inai; sui na rakegami ka too nasinasia uria na adelana na qaieresia oe gi, misi mounia maalimaea gami gi sulia oko take usigami, mifi too aroaro, too fanualama; isulia ana a Jesus Christ a Faamouri gami, nia rao bobola usigami. Amen.

OULA FOOALAA I HAULAFI, ANA ADOMILAGA.

LORD, mika araanioe, oko talatona na rorodoa gami; ma ana qa manatailaa oe e baita oko take usigami faasia na mamaeta gi ana fe rodo na; isulia ana si hasidienalaa oe fuana tefe Wela muuteia oe, a Jesus Christ a Faamouri gami. Amen.

Sui gera ka tatae ka nuulia fe nuu.
 

Collects

Na Fooalaa usia Bishop gi ma Wane Fooa gi fainia Tooa Aabu gi.

GOD tofunana mamana, oko mouri firi, oe taifilioe oko adea na doo qaibalatana gi: O odua mai a Manoedo oe nia ka falea si mouria fuana ote Bishop gi, faigera Priest gi ma Deacon gi, ma fuana na Soefaataia gera gi sui; ma o ligitainia na sifotolia ana faadienalaa oe ifafoda sulia danifiri, gera ka rao mamana uria doo oe doria gi. Lord, oko falea mai si lifu nae i maana na hae baitalana a Jesus Christ, nia ka faarono olioli, ka alunara usigami. Amen.

Na Fooalaa a S. Chrysostom.

GOD tofunana mamana, o falea na mai fuamia mika fooa ofusui fuamu i mana na; ma o baealualu na urii, taa ro wane lani taa olu wane ka figu sulia Hatamu oko falea mai na doo gi gera ka gania siemu; Lord ae, oko faamamanaa i mana nana na doo gi mi doria, so ka diena boro fuamia; oko falea mai na haitama dooa ana mamanalaa oe lao molaagali na, ma na mouria firi ana fera nia ua mai. Amen.

2 Corinth 13. 14.

NA falela Lord gami Jesus Christ, ma na qaidorila a God, ma na qaimaania a Manoedo Aabu, ka too faigia sui too ka tau. Amen.

Prayer for Clergy & People

 
Return to the Book of Common Prayer in Lau

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld