The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Na Book Fooalaa
Portions of the Book of Common Prayer in Lau (1945)

 

NA FOOALAA GI DADA TA
SCHOOL MAASIA FANAA AABU.

A Priest ka urii,

ANA Hatana a Maa, ma a Wela, ma a Manoedo Aabu. Amen.

Kuka fuloa na abagu fasia na doo taalagi.
Sui kufi lea aria fulii ere oe, Lord.

Ma oe, Lord, o manatai gami.
Si baelafea doo fuana God.

Maada tooa sui ta maasioe, Lord;
Eeri o kefi tolinida ana si fanaa gi ana uu ni doo gera gi.

Oko teqalaa abamu;
Taka fana abusu ana doo diezza gi sui.

A Lord ka too faigamu;
Ma fainia na manomu.

Gia ka fooa.

Lord, o manatai gami.
    Christ, o manatai gami.
Lord, o manatai gami.

MAA gami, o too mai i halo, Na Hatamu ka aabu. Si taloa oe ka lea mai. Si qaidoria oe gera ka adea na, mai i ano ilinia i halo. O falea mai taraena fuamia si fanaa ka bobola fai taraena; Ma o manata lukeinia na oganaa gami gi, Ilinia mika manata lukeinia na oganaa wane gi; Ma osi lugasigami, uria ilitooa, Oko lafugami faasi a doo taa. Amen.

GOD ae, ana Sacrament aabu na o mamalafoo fuagami ana si Nonifiilaa oe; O adea go mika manata baita aria Nonimu ma ana Abumu ta falea fuamia ana si Sacrament na, eeri o kefi rikia siegami si fuae doo gi ka bobola ana o tafogami asia maelamu; oko mouria ma oko initoo fainia a Maa, ma fainia a Manoedo Aabu, a te God taifilia, ka totoo firi. Amen.

LORD God, Manoedo Aabu, o lea mai siegami, ma o faabua na rakegami, eeri a Lord gami, a Jesus Christ, kada nia kalea mai, nia ka dao toona si lifu ni too laa nia siegami ta hahalua maasinia, oe oko mouri ma oko initoo fainia, ma fainia a Maa, a te God taifilia ka totoo firi. Amen.

Sui taa a Priest ka babae go ana fuana tooa; sui nia ka urii,

Gia ka faarono ana na doo taala gia gi fuana God.

Gera sui gera ka haea si baea nagi:

NAU ku faarono ana doo talaa nau gi fuana God a Maa, ma fuana God a Wela, ma fuana God a Manoedo Aabu, ma i naoda Angel gi ma tooa aabu tefou mai i halo, ku abulo taa ana manataa gi, ma ana baea gi, ma ana adelaa gi. I sulia nana nau ku araa a God a Maa, God a Wela, God a Manoedo Aabu, so ka manata lukeinia na doo fualanaa nau gi sui, sulia a Jesus Christ a Lord nau. Amen.

Sui a Priest ka urii,

LORD God tofunana, Maa gami mai i halo, o soegami mai uria Fanaa aabu a Lord, doo uria manata toona maelana fainia si hasidienalaa baita nia. Misi bobola go agami; misi manata raraa mika ania si fanaa ote wela oe gi ana tafe oe. Ma oe na o soegami mai, sui mika lea mai siemu. O taufia si doo taa gami gi faasigami, o faafaalu gami faasia na doo fualanaa gami gi sui. O falea mai fuamia misi asigami lau go, ma si baea gami gi, gera ka diena i naomu; sulia a Jesus Christ a Lord gami, nia e mae usigami ma ka faafana gami ana Nonina ma ana Abuna e aabu. Amen.

 

Preparation for Holy Communion in Schools

“ANIMA CHRISTI.”

MANONA a Christ, faabu nau.
Marikona Christ, famouri nau.
Abuna Christ, faliliu nau.
Kafo fasia babarana Christ, fulo nau.
Nonifiila a Christ, fanasi nau.
E! Jesus diena, ronosuli nau.
Kada ni maelamu ana maemalagi o haufini nau.
Osi lugasi nau kuka too tau fasioe.
Fasia Satan a malimaea ka take usinau.
Lao fe dani ni maelagu oko soe nau;
Oko bae urii, Lea mai siagu;
Eri kuka too siada Tooa aabu oe gi,
Ka waluda fuagu kuka soeinitoo ani oe,
Too ka tau, too ka tau. Amen.

A GOD tofunana, a Maa, a Wela, a Manoedo Aabu, ka faadiena gamu i kada na, ma ka too ka tau. Amen.

 

TAANI FOOALAA GI.

Na Fooalaa i Uboni.

Ana Hatana a Maa, ma a Wela, ma a Manoedo Aabu. Amen.

MAA gami, o too mai i halo, Na Hatamu ka aabu. Si taloa oe ka lea mai. Si qaidoria oe gera ka adea na, mai i ano ilinia i halo. O falea mai taraena fuamia si fanaa ka bobola fai taraena; Ma o manata lukeinia na oganaa gami gi, Ilinia mika manata lukeinia na oganaa wane gi; Ma osi lugasigami uria ilitooa, Oko lafugami faasi a doo taa. Na doo oe na taloa ma na mamanaa, ma na rarala, too ka tau. Amen.

GOD tofunana mamana, nau ku baelafeoe faafia o nalinau ku dao nonilaa i uboni na; o falea mai si qaiadomilaa ana a Manoedo Aabu fuagu, kuka ronosulia Baelamu i taraena. O take usinau faasia qalu doo taa ka toenau (ma e tasa faasia .........); osi ilitoogu ata ku asinau na, ma o lolosia na liogu kuka ade sulia na; isulia Jesus Christ a Lord gami. Amen.

GOD, Maa ae o lukeinia na doo taa nau gi, ma o folo usinau fe dani na ata ku sulu isulia tesi doo ka taa; O ada mai ana rakedienalaa faafia too futa nau gi, ma tooa nau gi, ma o faadiena gera firi ani gera; i sulia a Jesus Christ a Lord gami. Amen.
 

 

Private Prayers for the Morning

Na Fooalaa i Haulafi.

Ana Hatana a Maa, ma a Wela, ma a Manoedo Aabu. Amen.

MAA gami, o too mai i halo, Na Hatamu ka aabu. Si taloa oe ka lea mai. Si qaidoria oe gera ka adea na, mai i ano ilinia i halo. O falea mai taraena fuamia si fanaa ka bobola fai taraena; Ma o manata lukeinia na oganaa gami gi, Ilinia mika manata lukeinia na aganaa wane gi; Ma osi lugasigami uria ilitooa, Oko lafugami faasi a doo taa. Na doo oe na taloa ma na mamanaa, ma na rarala, too ka tau. Amen.

LORD inau, o lukeinia sai ai na ku adea i taraena kasi sulia na liomu, so ana si manataa, ma so ana si baea, ma so ana si adelaa; ma si doo gi ku tala qai duui ania o lukeinia na; i sulia ana a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

GOD, aiai ana manatailaa, nau ku baelafeoe faafia o folo usinau i taraena; nau ku ii amu na Angel aabu oe gi ka firi ani nau lau rodo na, lea ka dani lau; isulia a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

LORD, o faamouri gami; kada mi ada, o fola usi gami, kada mi teo; eeri mika ada faia a Christ kada mi ada, ma mika mamalo go agami ana fanualama kada mika teo.
 

Private Prayers for the Evening

Ana ruulaa i Beu Aabu.

GOD, Maa gami, ku ruu mai i Beu oe na, O faaooloa na liogu kuka manata toomu; ma kuka iro urioe i see. O faatolamai nau ana a Manoedo Aabu oe kuka fooa diena fuamu, fainia na baelafelamu, ma na fafuronolana Baelamu; isulia a Jesus Christ a Lord gami, Amen.

I buira Fooalaa i Beu Aabu.

GOD, Maa gami, O dau ana na fooalaa gami nagi, ma o manata lukeinia tesi doo ka taa ana. O falea mai mika hasidiena fuamu, ma mika manata mamana ani oe, fainia na baelafelamu; i sulia ana a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

Na Fooalaa i naona Fanaa Aabu.

LORD a Jesus, oe na Bread ita mai i halo, oe na Mouria fuana ano fuu, ku abulo taa na fuana halo, ma i naamu, kusi bobola na kuka ania si doo aabu oe gi. Lord na, o manatai nau. O firi ani nau, sui kufi bobola go uria na anilana na Nonimu, ma na gwoufilana na Abumu, eexi kuka todaa na lukeinia na doo fualanaa nau gi, fainia na mouria firi. Nau ku gania si doo na siemu, i sulia ana, o rao usinau; ma o bobola go amu; oko too fainia a Maa ma a Manoedo Aabu, a te God taifilia, too ka tau. Amen.

Na Fooalaa i buira Fanaa Aabu.

GOD, oe o manatai nau, sui o falea fuagu kuka nalia na Sacrament ana Nonina ma ana Abuna Wela Aabu oe na. Nau ku baelafeoe na faafia si rakedienalaa oe na fuagu. O faatolamai nau ana a Manoedo Aabu oe kuka susulia si qaieresia oe gi suli danifiri. O faanasi nau ata kuka lea kou faasioe, ma o ladonau kuka hare doo mamana ana Soefaataia oe, kufi ado ana doo diena oe gi fainia Tooa aabu oe gi sui; i sulia ana Wela oe, a Jesus Christ, a Lord gami. Amen.

 

Prayers to be used on entering church and before Holy Communion

TAANI BAEA GI.

Ana Lio Bokonua.

GOD inau, nau ku lio bokonu faafia ku abulo taa fuamu; ma sulia si qaidomilaa oe kusi abulo tau lau go. Amen.

Ana Manata Mamanalaa.

GOD inau, nau ku manata mamana ani oe, ma ana si doo gi sui lau go na Soeaataia oe ka faatolamai ana; oe o haea na, ma Baelamu nia mamana. Amen.

Ana Qaimaasilaa.

GOD inau, nau ku waimaasi nado fuamu uria si falea ma si rarala; sulia si baealualu oe gi, ma si qaifaalaloia gi, ma si mamanaa oe. Amen.

Ana Hasidienalaa.

GOD inau, nau ku hasidiena fuama i maana si rakedienalaa oe; ma i sulia ioe kuka hasidiena fauna wane aei fera nau ilinia fuagu na. Amen.


 

Thanksgivings for Holy Communion

NA LEDI-AALAMAI.

Too da lea mai uria Dau faafi gwou gera ka haea na Ledi-Aalamai na totone nao.

HATAMU atei?
    ........................

Gera atei ta alanioe ana si hata na?
    Too da folo usinau ana Siuaabulaa; kada ku alu hare doo a Christ, ka futa wela a God, ma ku olioli ana taloa mai i halo.

Si taa ba ta baealualu go ada olitamu ana Siuaabulaa oe?
    Na olu si doo gi gera gwalua na olitagu. Etana na, kuka abulo faasia a Satan fainia na abulolana gi sui, ma fainia si doo initoo gi ana molaagali na, ma si doo funu gi ana, ma si qaidoria taa gi sui ana mariko. Ruana na, kuka manata mamana ana si doo gi sui ana manata mamanalaa tooa a Christ. Oula na, kuka susulia si qaidoria aabu a God fainia si qaieresia nia gi.

Aso manatamu na oko adea si doo nagi ta baealualu go ada olitamu, fainia si manata mamanalaa urinae?
    Iuka; ma kuka ade urinae na sulia si qaiadomilaa a God. Ma nau ku baelafea a Maa gia mai i halo nia e soenau mai uria toolaa ana mouria nana, i sulia a Jesus Christ a Lord gia. Ma nau ku araania a God, nia ka falea mai si falea nia, kufi too nado ana si toolaa na dao ana alma.
 

Catechism

O bae gwou aata ana si doo gi ana Manata mamanalaa oe.
    Nan ku manata mamana ana a God a Maa tofunana mamana, nia haunainia i halo ma i ano.
    Ma lau ana a Jesus Christ tefe Wela muuteia nia, a Lord gia. Nia tooa ana a Manoedo Aabu, Nia futa ana ni Mary Gene Harii, Ta hauni nia i nunufana a Pontius Pilate, gera fotoia if afona Ai rarafolo, nia mae, gera aina; Nia lea i Paradise; Oula fe Jani nia tatae faasia too cla mae; Nia lea i halo, Ma ka gwouru i abaaoloa ana God a Maa tofunana mamana; Nia ka oli mai ita, mai loko uria na tokita too da inouri fainia too da mae.
    Ma nau ku manata mamana ana a Manoedo Aabu; Na Soefaataia aabu ana fera gi sui; Na qaaimaania too da aabu; Na lukeinilana na doo taalagi gi; Na tataelana si noni; Ma na mouria firi. Amen.

Si gwai doo taa gi tafaatolanaaioe ana, ana si Manata mamanalaa na?
    Etana na: kuka manata mamana ana a God a Maa, nia e haunaini nau, fainia na rsiolaagali sui.
    Ruana na: kuka manata mamana ana a God a Wela, nia e tafo nau, fainia imola gi sui.
    Oula na: kuka manata mamana ana a God a Manoedo Aabu, nia ka faabu nau, fainia tooa sui a God nia filida ua.

O haea fuagu, Efita si gaien esia a God gi aika na loo?
    Taafuli doo.
 

Apostles' Creed

Si qaieresia nagi ta ita mai ifei?
    Igera na a God e haea ana book Hagalaa, Gwai doo ro aqala, nia urii, Inau na a Lord a God oe, ku talaioe o haga mai i fera i Egypt, mai i beu ana kanilaa ba.
    1. Osi fooafuana te God ka eete faasinau.
    2. Osi kasia te nunu i doo fuamu, so nununa te doo mai i halo ilani, so nununa te doo mai iano fuu iano, so nununa te doo lao asi i fara ano fuu. Osi boouruuru inaoda, ma osi fooafuada. Inau na a Lord a God oe nau ku niilosia tooa nau, fainia nau ku qaifaamanataia bare wela gi duulana na doo taalagi maa gera gi, ka dao ana oula ma ana fainia uu ni wane gi ana too da nidu auau fuagu, ma nau ku manataia tooni wane gi ana tooa ta hasidiena fuagu, taka susulia si qaieresia nau gi.
    3. Osi bae tataga ana Hatana a Lord a God oe: nia: a Lord ba ka keto maelia teni wane ka bae tataga ana Hatana.
    4. O manata toona fe dani Mamalba uria na faabulana. E ono fe dani oko rao, ma oko adea si doo oe gi sui; ma na fiuna fe dani fe dani Mamaloa ba a Lord a God oe. Osi adea tesi raoa oe ana, oe ma, na alaqa oe ma harii oe lau go, ma wane raoa oe, ma geni raoa oe, ma doo faiae oe gi lau go, ma wane too qaitaa i fera oe. Ana ono fe dani ba a Lord e haunainia halo ma ano fuu, ma asi, ma si doo gi sui ka too ilalo ani gera, sui ana fiuna fe dani nia mamalo go ana; i sulia nano, a Lord e faadienaa fiuna fe dani, nia kafi faabua na.
    5. Oko manata baita ana maa oe ma ana ni tee oe: eeii fe dani oe gi ko oro i fera na a Lord a God oe ka falea fuamu.
    6. Osi hauwane na.
    7. Osi ooe na.
    8. Osi beli na.
    9. Osi qaifi susuge ana wane ae fora oe.
    10. Osi oroia luma wane ae fora oe, osi oroia afe wane fora oe, ma wane raoa nia ma so geni raoa nia, ma na boso nia gi lau go, ma so tesi doo nia.

Fitasi doo gi ta faatolannai oe ana, ana si Qaieresia nagi?
   Ro si doo gi: si doo kuka adea fuana a God, ma si doo lau go kuka adea fuana wane aei fora nau.

Si taa na oko adea fuanna a God?
    Si doo kuka adea fuana a God nia urii, kuka manata mamana ana, kuka faamou ani nia, kuka hasidiena fuana ana rakegu sui, ana si lio sui, ana manogu sui, ma ana si rigitalaa nau sui; Kuka foofuana; kuka baelafea, kuka nado ifafona, kuka area, kuka manata baita ana Hatana e aabu, ma ana Maelana, ma kuka rao mamana fuana dao ana maea.

Si taa na oko adea fuana wane ae fera oe?
    Si doo kuka adea fuana wane ae fera nau nia urii, Kuka hasidiena fauna wane ae fera nau ilinia fuaga na, ma kuka adea si doo gi fauna wane gi ku doria gera ka adea fuagu lau go; a Satan maalimaea gia, ma faasia na maea firi. Ma nau ku manata nado ifafona nia ka adea si doo nagi ana manatailaa nit, ma ana hasidienalaa, i sulia a Jesus Christ a Lord gia. I sulia nana nau ku urii, Amen. Ka urinae na.
 

Ten Commandments

Si taa ba si hata na Sacrament?
    Sacrament enia na mamalafoo mai faatai, doo gera ta rikia na, ka tolamaia si falea alnai i lalo, si doo ana a Manoedo; a Christ mono nia haunainia, eeri gia ka nalia si falea na; gia fi haitamana ania gia ka nalia na.

Efita si Sacrament nia a Christ e hafalia fuana na Soefaataia nia?
    E ro doo, tooa sui sera ka nalia uria mouria, na Siuabulaa, ma na Fanaa aabu a Lord.

Si taa na si mamalafoo mai faatai ana ta rikia na?
    Si kafo; tasivaabu ana aiai na Ana Hatana a Maa, ma a Wela, ma a Manoedo Aabu.

Si taa na si falea mai i lalo, si doo ana a Manoedo?
    Na maea uria na doo fualanaa, ma na futalaa faalu uria na ooloa.

Tooa ta iro uria iaa Siuaabulaa gera ka utaa?
    Gera ka olitei manata fainia si manata mamanalaa.

Gera ka olitei manata utaa?
    Gera ka olitei manata ana abulolaa faasia na doo fualanaa.

Gera ka manata mamana utaa?
    Gera ka manata mamana nasi ana si baealualu a God fuada ana Sacrament nana.

Utaa na taka siuaabu ana wela gi dasi haitamana na olitei manataa ma na manata mamanalaa?
    Wela gi da baealualu ro si doo na ana fakana too da folo usida; ma te sei igera na, kada ta baita na, gera ka faamamana si baealualu na.

Si Fanaa aabu a Lord ta haunainia uria si taa?
    Eeri gia ka manata toona suli danifiri si qaisuusia ana maelana a Christ, ma eeri gera ka oilaketaini gia ana si doo gi lau go.

Si taa na si mamalafoo, bali mai faatai, ana na Fanaa aabu a Lord?
    Si Bread fainia na Wine, ro si doo gi a Lord e haea gera ka nalia na.

Si taa na bali mai i lalo, si doo ta mamalafoo ana?
    Na Nonina ma na Abuna a Christ, too da manata mamana taka dau mamana ana, taka ania mamana ana si Fanaa aabu a Lord.

Si doo diena taa gi taka oilaketaini gia ania?
    Na Nonina ma na Abuna a Christ ka faarigitaa ma ka faagwagwaria na lioga ana Sacrament nana, ilinia na noniga lau go ana si Bread ma ana na Wine na.

Tooa ta lea mai uria si Fanaa aabu a Lord gera ka utaa?
    Gera ka ilitooda na, aso gera ka olitei manata faasia doo fualanaa gi da adea na, manatada ka nado uria toolaa faalu; aka manata mamana mouri ana manatailaa a God i sulia a Christ, taka manata toona maelana fainia na baelafelana; ma taka too fainia hasidienalaa fauna wane gi sui.

Sacraments

 
Return to the Book of Common Prayer in Lau

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld