The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Na Book Fooalaa
Portions of the Book of Common Prayer in Lau (1945)

 

NA LITANY

GOD Maa, o too mai i halo o manatai gami tooa taagi mi too siofa.
    God Maa, o too mai i halo o manatai gami tooa taagi mi too siofa.

    God a Wela, a Qaisuusi usia na molaagali: o manatai gami too taagi mi too siofa.
    God a Wela, a Qaisuusi usia na molaagali: o manatai gami too taagi mi too siofa.

    God a Manoedo Aabu, oko haga mai siena a Maa ma na Wela: o manatai gami tooa taagi mi too siofa.
    God a Manoedo Aabu, oko haga mai siena a Maa ma na Wela: o manatai gami tooa taagi mi too siofa.

    Trinity Aabu, doo botala ana, doo initoo, olu doo ma te God: o manatai gami tooa taagi mi too siofa.
    Trinity Aabu, doo botala ana, doo initoo, olu doo ma te God: o manatai gami tooa taagi mi too siofa.

    Lord, osi manata toona na oganaa gami gi, ma na oganaa koo gami gi; osi duua na fualana gami gi fuagami: Lord diena, o laloi gami, o laloia tooa oe na, o tafogera na ana abumu e abu, ma osi rakehasui gami too ka tau.
    Lord diena, o laloi gami.

    Faasia doo taa gi sui ma na maemaeta gi; faasia doo taalagi, faasia na sugelaa a Satan ata nia ka aalasigami; faasia si rakehasue oe, ma faasia na maea firi,
    Lord diena, o dilanai gami.

    Faasia si lio rorodoa; faasia si samolaa, ma na oleilalolaa; faasia gegete maalaa, ma na nidu auaulaa, ma na lio nunununua, ma faasia si manataa gi sui ka eete faasia si hasidienalaa,
    Lord diena, o dilanai gami.

    Faasia na oelaa, ma na doo ni maelilana gi sui; ma faasia sugelaa ana molaagali, ma ana si mariko, ma ana a Satan,
    Lord diena, o dilanai gami.

    Faasia qana ma na halo ma na anuanu; faasia uuni mataia, ma na liulaa, ma na fioloa; faasia omea ma na hauwanelaa, ma faasia na maea sulufolo,
    Lord diena, o dilanai gami.

    Faasia si qaihagalia, ma na ade maea haufini, ma na firulaa; faasia si faatolamaia susuge, ma si faatolamaia ka eete faasia malutana Soefaataia, ma faasia na too kitalaa; faasia si rake nasinasia, ma na manata hala ana Balelamu ma ana Qaieresia oe gi,
    Lord diena, o dilanai gami.

    Ana hau ana Wane oe, doo haufini, doe aabu; ana Futalamu e aabu, ma ana si Ole marikoa oe; ana Siuaabulaa oe, ma si Aabu Fanalaa oe, ma ana Ilitoolamu,
    Lord diena, o dilanai gami.

    Ana rake bokonua oe, ma ana Iidalaa aabua oe; ana Ai rarafolo oe ma na nonifiilaa oe; ana maelamu e aabu, ma na alulamu; ana Tatae olilamu e initoo, ma na Tatae i halo; ma ana a Manoedo Aabu nia sifo mai,
    Lord diena, o dilanai gami.

    Kada gami lio bokonu; kada gami too uuni diena; ana dani ni maelagami, ma ana dani ni tokitalagami,
    Lord diena, o dilanai gami.
 

Litany

    Lord a God, gami tooa abulolagami e taa mika ii amu oko rono gami; ma so oko initoo faafia Soefaataia aabu oe ana fera gi sui sulia tala ooloa;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.

    So oko asomia wane oe a George, a King igami, nia ka fooa-fuamu ana mamanalaa ma ana ooloa;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.

    So oko faafolalia lioda gera Bishop ma gera Priest ma gera Deacon gi, gera ka haitama doo mamana, ma lioda ka too ana Baelamu; ma gera ka hae tafalanainia ana baelada ma ana toolada;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.

    So oko falea fuana too da initoo usigami, gera ka funu ana si falea, ma si haitamadooa, ma si liotooa;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.

    So oko asemia too da tokita, ma oko falea fuada gera ka tokita oolo, ma daka dau ana mamanalaa;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.

    So oko faadienaa ma oko susulia tooa oe gi sui;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.

    So oko falea fuana fera gi sui gera ka too qaimaani, too fanualama, fainia tesi lio;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.

    So oko falea mai fuamia mika hasidiena fuamu ma mika famouanioe, ma mika manata agoago ana qaieresia oe gi;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.

    So oko falea si falea donaa fuana tooa oe gi sui, gera ka rono maabe ana Baelamu, ma gera ka goniteia ana hasidienalaa mamana, tafi funu ana fuae doo gi ana a Manoedo;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.

    So oko oliteida taani tooa ta garo gi, ma taani tooa a Satan nia sugeda na, gera ka oli mai sulia tala mamana;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.

    So oko faanasia taani tooa da take; ma oko faagwagwaria lioda too da lio rurua ma oko firi ani gera; ma oko tataea tooa da asigera; ma ana isinana oko uri magaa a Satan i fara aegami;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.

    So oko firi ana tooa da suelia na mamaeta, ma oko adomia tooa ta iro uria si adomilaa, ma tooa ta hasigaligera;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.

    So oko take usia tooa sui da liu i fera, gi ma tooa da alidi lao asi, ma ote geni gi da faamouri ana wela gi, ma tooa sui da matai, ma wela bibiu gi; ma ako faatainia si qaifaalaloia oe fuana tooa sui ta laugera, ma tooa ta kanida;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.

    So oko talo suusia ma oko harea tooa ta inomae, ma qe oru gi, ma tooa hala gi, ma tooa ta inokesida;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.

    So oko manataia gera toa ooro sui;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.

    So oko manata lukeinia doo taalagi maalimaea gami gi, ma tooa ta hasigaligami, ma tooa ta suge faafiigami, ma oko fabulaasia na lioda;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.

    So oko falea mai si fanaa gi fuamia, ma oko adea go amua gera ka too firi siegami, mika nali adelaeete ana sulia uu ni doo gera gi;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.

    So oko falea mai si olitei manataa mamana; ma oko manata lukeinia na doo fualanaa gami gi, ma na manata halalaa gami gi, ma na manata burolaa gami gi; ma oko rufafi gami ana si falea ana a Manoedo Aabu oe, mika faaooloa na toolagami sulia Baelamu e aabu;
    Lord diena, mika araanioe, oko rono gami.
 

 

Wela a God, mika araanioe, oko rono gami.
Wela a God, mika araanioe, oko rono gami.

E, Lamb a God, oko ka lafua na doo taalana na molaagali;
O falea mai si fanualamaa oe fuamia.

E, Lamb a God, oko ka lafua na doo taalana na molaagali;
O manatai gamai.

Christ, o rono gami.
Christ, o rono gami.

Lord, o manatai gami.
Lord, o manatai gami.

Christ, o manatai gami.
Christ, o manatai gami.

Lord, o manatai gami.
Lord, o manatai gami.

Sui a Priest, ma tooa lau fainia, daka haea na Fooalaa a Lord.
 

 

MAA gami, o too mai i halo, Na Hatamu ka aabu. Si taloa oe ka lea mai. Si qaidoria oe gera ka adea na, mai i ano ilinia i halo. O falea mai taraena fuamia si fanaa ka bobola fai taraena; Ma o manata lukeinia na oganaa gami gi, Ilinia mika manata lukeinia na oganaa wane gi; Ma osi lugasigami uria ilitooa, Oko lafugami faasi a doo taa. Amen.

A Priest,

    Lord, osi eqataigami ka bobola ana doo toala gami gi.
    Ma osi duua si doo gi fuamia ka bobola ana ade eeolaa gami gi.

Gia ka fooa.

GOD, Maa ana manatailaa, o lani si iseri ana tooa da mano fuu, ma ana si lio e manisinisi; Ana manatailaa oe oko ronosulia na fooalaa gami gi mika haea i naomu kada mika too siofa ma mika lio bokonu; ma oko ronosulia gami ana rake dienalaa oe, eeri doo taa nae gi a Satan ma so taani wane gi da haea gera ka adea fuagami gera ka lani ana, ma oko tagalanainia sulia oko firii ani gami: igami wane rao oe gi mika too nonilaa, ma kasi inokesilaa ka daufigami, mifi baelafe firi ani oe laona Soefaataia aabu oe; isulia a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

Lord, oko tatae, oko firi ani gami, oko famouri gami isulia ana Hatamu.

GOD, gami ronoa ana alinagami, ma koo gami gi da unuunu lau go, si raoa baita ba gi o adea na ana uuni wane gera gi, ma ana uuni wane ua mai inao gi.
    Lord, oko tatae, oko firi ani gami, oko famouri gami isulia ana si taloa oe.

    Si taloa fuana Maa, ma fuana Wela: ma fuana Manoedo Aabu;
    Ilinia inao, dao mai i kada na: lani si sui. Amen.

    Christ, oko take usigami faasia maalimaea gami gi.
    Ana rakedienalaa oe oko ada mai faofigami mi too siofa.

    Ana qaifaalaloia oe oko ada mai faafigami mi lio bokonu.
    Ana qaimamatailaa oe oko manata lukeinia na doo fualanaa tooa oe gi.

    Ana qaimanatailaa oe oko rono mika fooa fuamu.
    Wela a David, o manatai gami.

    Christ, ana rakedienalaa oe, oko ronosuli gami i kada na ma sulia dani gi.
    Christ, ana qaifaalaloia oe, oko ronosuli gami; Lord a Christ, ana qaifaalaloia oe, oko ronosuli gami.

    Lord, o faatainia mai si qaimanatailaa oe fuamia:
    Sulia mika fiitoo amu.

Gia ka fooa.

MAA ae, igami mi neena ma mika araanioe mai faafia na maakesolaa gami gi ana qaimanatailaa oe; ma i maana si initooa ana Hatamu oko suuia faasigami si doo taa gi e bobola fainia na abulolagami; ma oko falea mai mika fiitoo mamana ana si qaifaala loia oe manana gami too taa, sui mika rao nasi fuamu ana toelaa e aabu ma e gwagwalifolaa, eeri gami ka manata baita amu, ma ka hae initoo ani oe; sulia a Jesus Christ a Lord gami, taifilinia ka faarono olioli ma ka fooa usigami. Amen.

Na Fooalaa a S. Chrysostom.

GOD tofunana mamana, o falea na mai fuamia mika fooa ofusui fuamu i mana na; ma o baealualu na urii, taa ro wane lani taa olu wane ka figu sulia Hatamu oko falea mai na doo gi gera ka gania siemu; Lord ae, oko faamamanaa i mana nana na doo gi mi doria, so ka diena boro fuamia; oko falea mai na haitama dooa ana mamanalaa oe lao molaagali na, ma na mouria firi ana fera nia ua mai. Amen.

2 Corinth 13. 14.

NA falela Lord gami Jesus Christ, ma na qaidorila a God, ma na qaimaania a Manoedo Aabu, ka too faigia sui too ka tau. Amen.


 

TAANI FOOALAA GI.

Usia Fera gia gi.

GOD tofunana mamana, oko ada toli mai ana rakedienalaa faafigami mi ogu i see: Oko folo usia maafera na faasia maea ma na fioloa, ma na ere, ma na halo, ma faasia na mamaeta gi sui. Ma ka tasa, oko firi ani gami sui eeri taani tooa gera ka faatolamai diena, ma taani tooa gera ka fafurono diena; eeri igami sui mika hae initoo ani oe sulia oko faaliotoo gami, mifi manata nasi ana too i fera gami gera fakamola ua; mika araanioe na isulia a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

Usia gera Faatolamai gi ana Melanesian Mission.

GOD tofunana mamana, oko ada mai faafia ote wane oe gi o filisida na, gera ka faataloa Baelamu faigera tooa gi ana Mission na. Oko firi ani gera sulia danifiri ana a Manoedo Aabu oe, eeri gera ka haitamana Baelamu, ma daka lea donaa sulia; oko qaimaani faigera, gera ka faatolamai diena ana tooa gera gi, ma na toolada ka bobolo fainia na baelada. O folo usida faasia mataia gi ma faasia na ilitoolaa gi, ma oko faamamanaa na raoa gera gi eeri Hatamu ka initoo na; isulia a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

Usia too Fakamola.

GOD tofunana mamana, o manataia too fakamola, gera too lao rorodoa, dasi haitamana ua si mamanalaa oe, taka too i nununa maea. O falea mai a Manoedo Aabu oe eeri ka rao nasinasi lao rakeda, ka faafolalida gera ta lafusioe ua, taka fi manata mamana aria Baelana Jesus a Faamouri, gera ka ronosulia si faaronolaa diena nia bobola ana mouria firi; sulia Jesus Christ a Lord gami, Amen.

Usia faka gia a ‘SOUTHERN CROSS’.

GOD tofunana mamana, oe o hafalia na ma oko initoo ua usia asi ma na qana ma na oru, oko folo usia tooa gami lao Southern Cross ta alidi i mana nana. Oko luia na oru ma na asi gwouubua ata ka haunigera; oko faamourida faasia ere ma na qana, ma ata baru gera ka tee fafo taa fou, ma ata gera ka dao toona tesi mamaeta. (Oko take usida kada ta falita i hara i fora too fakamola, ata gera ka uida, ma ata taka bae taa fuada.) Oko faamamanaa si qaidoria gera gi ma na baelada lau go, eeri tooa sui ka ronosulia si faaronolaa diena oe. Oko oliteida lao fakali gera, gami kafi baelafe oe sulia a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

Usia Tooa gi sui.

GOD, o haunainia ma oko fole usia tooa oro gi, igami mi neena mika ii hahaore amu usia wane gi sui lao molaagali; so ka diena fuamu oko faatainia na tala oe fuada, ma na mouria oe fuana tooa gi sui. Ma ka tasa, mika fooa usia na Soefaataia aabu sui lao molaagali, eeri nia ka too diena; a Manoedo diena oe ka firi ani nia ma ka asomia, ma ka talaia tooa sui ta alanida ana Siuabulaa lao tala ana mamanalaa, gera ka dau ana si manata mamanalaa ana tesi lio, ma ana oko ana fanualama, ma ana toolaa e oolo. Si doo e iisi, mika araanioe, Maa diena ae, usia too da lio bokonu, too da matai, ma too da siofa; (ma mika araanioe ka tasa usia . . . . .  nia matai i see,) so oko faagwagwaria lioda, ma oko firi ani gera ana doo gi ta iro uria go ada, ma gera ka haga kou faasia si doo gi sui ka daufida. Ma mika gania si doo nagi siemu sulia a Jesus Christ. Amen.

Ember Collect, usia tooa da dau faafia gwouda uria Deacon laa ma uria Priest laa.

GOD tofunana mamana, Maa gami mai i halo, oe o sifaa na Sofaataia ana fera gi sui lao malaagali ana abuna Wela aabu oe, si doe e initoo: Oko ada mai ana manatailaa oe faafia Soefaataia na, ma i kadana oko asomia lioda tooa oe gera Bishop gi, too da folo usia abui sheep oe, sera si dau lugatai faafia taa wane, ma ana si liotooa gera, ka filia too da bobola, fainia na raoa aabu lao Soefaataia oe. Ma oko falea mai si falea oe, ma si faadienalaa oe ita mai i halo, fuana too daka nalia na dau faafi gwou uria tesi adelaa aabu; eeri gera ka faatainia si initooa oe ana toolada ma ana baelada, taka adomia wane gi sui gera ka todaa mouria firi; i nunufana a Jesus Christ a Lord gami. Amen.
 

Prayers

Lani taa na fooalaa nana.

GOD tofunana manana, o falea na mai fuamia na doo diena gi, oe o alua na ogule wane gi gera ka rao eete lao Soefaataia oe: Igami mi neena ma mika ii hahaore amu, oko falea si falea oe fuana tao soegera mai uria tesi adelaa ma tesi lifu initoo ana Soefaataia na; ma oko faafunu gera ana si mamanalaa ana Baelamu, ma oko fuu faafida ana toolaa kasi sugelaa laona, gera ka rao mamana i naomu, eeri na Hatamu nia initoo ka talo ania, ma na Soefaataia Aabu oe ka diena ania; i nunufana a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

Usia tooa ta iro uria na Siuaabulaa.

GOD tofunana mamana, si manatailaa oe kasi sui, oe hafalia na Siuaabulaa ana Jesus Christ Wela Oe, eerie ka fuloa na doo fualanaa gi, ma ka ifinia maehagaa ana mouria fuana too da olitei manata fainia da manata mamana ana qaieresia oe gi: Oko ronosuli gami ana manatailaa oe, ma oko falea mai a Manoedo Aabu oe fuana too da iro uria na Siuaabulaa mai i see i kadana, nia ka faafuta gera lau faasia toolaa taa gera futa mai fainia, ma faasia doo taala gera gi sui.
    Oko firi ani gera daka ka baealualu mamana fuama, gera ka abulo faasia a Satan, ma na molaagali, ma na mariko lau go; gera ka manata mamana ana malutana a Christ; ma gera ka susulia na qaieresia oe gi. Oko rao i lioda gera ka dau uusi ana Sacrament na, fainia si olitei manataa, ma si manata ulainanalaa, eeri gera ka alu hahare doo ana a Christ gi, gera fi alu wela a God gi, gera fi oli ana si initooa mai i halo; isulia a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

Usia tooa ta iro uria na Daufaafi gwou.

GOD tofunana mamana, oko mouri fiki, mika fooa fuamu usia too da iro uria na Dau faafi gwou mai i see i kadana; o faafuta gera lau na ana kafo ma ana a Manoedo Aabu, o adegera gera hare doo ana a Christ gi, gera alu wela a God gi, gera fi oli ana si initooa mai i halo.
    Ma i mama na gera ka manata toona gera gwalua na gera ka abulo faasia a Satan, Ina na molaagali, ma si mariko lau go; gera ka manata mamana ana malutana a Christ; gera ka susulia si qaieresia oe gi.
    Maa ae, oko falea a Manoedo Aabu fuada eeri nia ka faanasi gera, ma nia ka take usida faasia a Satan ma na doo fualanaa gi sui, nia ka eta i naoda sulia tala ni ooloa, nia ka faaliotoo gera ana si maluta diena, ma ka naligera uria mouria firi; sulia a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

Na Fooalaa kada uu ni Mataia ka liu.

MAA ae, ana qaimanatailaa oe oko firi ani gami ina olio adomigami i kadana, na uu ni mataia ka daufi gami na. So ka diena fuamu oko famouria too da matai mai siegami, ma oko lafua na mataia na faasigami; i nunufana a doo e famouria too da matai, a Jesus Christ Wela oe a Lord gami. Amen.

Uria Uta.

GOD ae, Maa too mai i halo, oe o haunainia ma oko initoo usia na molaagali ma si doo gi tefou ana: Oko manatai gami i kadana na fioloa na e daufigami; ma oko falea mai na uta eeri si faana ka ooro na, mi fi baelafea Hatamu e Aabu ana noni diena; sulia a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

Uria Hato.

GOD tofunana mamana, on o haunainia ma oko initoo usia na molaagali ma si doo gi tefou ana: Oko manatai gami i kadana na uta na e daufigami, ma e toegami sulia fe dani ooro gi; oko falea mai na hato eeri si fanaa ka ooro na, mi fi baclafea Hatamu e aabu ana noni diena; sulia a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

 

 

TAANI BAELAA NI BAELAFEA GI.

Si baelafea Faafia si doo gi sui.

GOD tofunana mamana, Maa ana qaimanatailaa, gami tooa oe misi bobola ma na mika baelafe hahaore amu faafia o rakediena ma o lio maabe fuamia ana si doo ooro gi; (ma faa fia o manataia tooa i see da doria baelafe oe faafia o folo usida.) Mika hae diena amu faafia o faafuta gami, ma o take usigami, ma o falea si doo ooro diena gi fuamia e bobola ana toolaa mai i see. Ma ka tasa faafia si hasidienalaa oe nia baita fuamia ana tafolana na molaagali ana a Lord gami a Jesus Christ; ma faafia na Sacrament gi mika nalia si falea oe ana, ma faafia si gainiaasilaa uria toolaa ana rarala tesi kada.
Ma mika ganioe, oko falea mai fuamia mika haitamana diena si qaimanatailaa oe, eeri na rakegami ka baelafe oe mamana, ma misi faatainia si taloa ani oe ana nidumia taifilia, ana toolaa gami nia taari; mika tala rao fuamu, mika lea aabu, lea oolo i naomu sulia danifiri; sulia a Jesus Christ a Lord gami, ma fuana ninia, faioe ma fainia Manoedo Aabu lau go, si taloa ma si manata baitalaa, lani si sui. Amen.

Faafia na Uta.

GOD a Maa too mai i halo, oko falea mai na uta eeri si faana ka ooro fuana wane gi: Mika baelafo hahaore amu faafia o rakediena fuamia kada na uni fioloa na e daufigami, ma falea mai na uta ifafona ano fuu, ma mika oofia na raolaa gami gi sulia, fainia na sililana na Hatamu sulia si qaifaalaloia oe gi ana a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

Faafia na Hato.

LORD God, ana qaimanatailaa oe o falea mai dani diena fuamia ma o faasuia na uta; Mika baalafeoe faafia o rakediena fuamia urinae kada mi ganioe, ma mika araanioe oe oko falea mai mika dau ana si manatailaa oe gi sui uria na hae initoolana na Hatamu e aabu; isulia ana a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

Faafia na Faamourilaga faasia uuni mataia.

LORD God, ana qaimanatailaa oe o faamouri gami faasia uuni mataia e daufigami na, ma o famouria too da matai; Mika baelafeoe isulia, ma mika falegami fuamu, si noni, si manoe doo, fainia si lio, mifi rao fuamu sulia danifiri, ani hae initoo amu i matanana na Soefaataia oe; sulia a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

Thanksgivings

 
Return to the Book of Common Prayer in Lau

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld