The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Na Lei Kokoeliulivuti
Prayers in the Florida Language

 

NA
LEI KOKOELIULIVUTI SOKO,
KARA NIA KOKOELIULIVUTI TA NA LEI
BONI, TE PUIPUNI ME TE NULAVI.

    Na Gehegehe ke bosa tatea siki tete sarana mai eni, sakai pe rua vasoo; soko ke, ge ke bosa haliua na lei buto ni bosa gua.

AHEI te tanotanodika, me ke sanigi na tanotanodika te nei tua, me ke nei vasoo te manana na Vetena, me ke kabu mabo ke, ke vavolaa na tarunana. — Esekiel xviii. 27.
    Nau tu pukui nigua na vagiliu soko; ma nigua na tanodika te punusia haia na matagu. — Line li. 3.
Ko liliu kehaa vaniu nigua na tanohahi, ko gudurikehai nigua na tanopengo. — Line li. 9.
    Na lio bebelu keri na sukagiana God. God! O mua nia marahi na toba ni tanitarutu ma na lio paruruha. —Line li. 17.
    Kau rosigi na kutumiu; kau sanigi na rosi tivi: ma kau pulohi varigia God igamu; te liouto gaia maia te dolo; te mua mina rutu, gaia te liouto me te tugu liona ta na karasi. — Joel ii. 13.
    Na liona Lord God igita na lio ni vei arovi, ma na talukehaa palu; migita ta vagiliu vania, ta mua taonia nina vetena te talu punisia nia tua na matada. — Daniel ix. 9, 10.
    Lord, ko va mabou nia nimua na vatei mabo, mo ko sania na rutu, ko durakeu gea. — Line vi. 1. Jeremia x. 24.
    Kau liliu na liomiu, te dutu mai na kinakabu i Kokou. — Matiu iii. 2.
    Ku tuguru nigua, mu ku varigia tamagu, mu ku vania: Mama, nau tu tanotanodika savua i kokou, mi ta na matamu igoe, me mua ulagagu ko holo dalea tagua. — Luke xv. 18, 19.
    Lord, ko bei dete kaekaleu inau nimua na tinoni te manana nigua na kaukabu, te taho ga ahei ke maemanea hegena ta na matamu. — Line cxliii. 2.
    Gita ka bosa te vaga eni ke, e mua gahaa siki pile tanotanodika i tatada ka pego gita hegeda, me mua ganaa na utuni tatada; ma ka tugunihorui dida na tanotanodika, ma ka taluutunigi nina baubahu ke, te ke talukehai na lei dida na tanotanodika, me ke vamarabugita ta na lei hanu te dika soko. — 1 John i. 8, 9.

    Gau, na lei Hogogu! Na gegere te Tabu te keikerigita haia na tuguni horuani ma na bosa ladaani dida na lei tanotanodika soko; ma ka sania na kikokiko ma na matapoloani kiri ta na matana God Puku ni mana, tamada i kokou; ma ka tatei vasoo nia na ganagana pada, ina na talupileada ma na taoniana nina vetena; ge ka lavia na vatei talukehaani na lei paluda nia na nina liouto ma nina dolo te mua mautu mua.
    Ge ma ka tuguni horui mugua na lei paluda haia ta na matana God me uto, me ke mua vaa ta na bona eni ta sonikolu gita soko na ganaganaana God te talana vani gita mai e subo na totobo te uto, ma na holoutoana, ma na ronoviana nina Bosa te Tabu, ma na noniani na lei totobo soko na hulida ma na tarunada ke nigi uto ga.
    Ma na pukuna eni, nau tu kuvutigamu soko tau kokolu mai iani, ka va sonikolu ta na maleisopou ni sonihalavu i kokou nia na lio beabea kohaha ma na mana kikinima, ge kau bosa taoniu, ma ka gagua
 

 
Morning Prayer

Na Vure kara sopou tualagi tuturu, ge kara gagua:

    Mama, Puku ni mana, Puku ni dolo, igarai tai hugi mai hahi ta na halautumu te vaga na sipu te asi. Gami tai taoni vulei na hanu na tobamami te ganaganai me saurui. Gami tai hugui nimua na vetena te tabu. Igami tai mua nei na hanu to vetena gami nia, migami tai nei na hanu to hoveni tua, me taho na vola itamami.
    Migoe Lord ko arovi gami, gami na lei tanotanodika vatei aroviamami ko lubati gami, tai tuguni kaekaloi vanigo nimami ta tanotanodika. Ko goi vavaolu gami tai liliui na liomami; te vaga to bahura tua nia na tinoni soko ta Jesus Christ igami na Lord.
    Mama, puku ni dolo, ko talana vanigami mai taeni na kabu uto, ma na kabu maemane, ma na kabu mabo; na Ahamu ke nia tabu me ke nia lada ga. Amen.

    Na Priest ke tuguru, ge ke bosa tatea na Togipalu sarana mai eni; ma kara tualagi tuturu soo na vure.

    God, Puku ni mana, Tamana Lord Igita Jesus Christ te mua liona ahei te tanotanodika me ke mate, mugua ge me ke sania na kabu dika ge ke vola. Maia te mananira na taba ni vure tara kalitia nina ronorono, me vetenara ge kara tugunia makara vanira na lei tinoni tara tugu utunigi na liodira, na togiana ma na talukehaana na lei paludira soko. Te togigi me te talukehai gaia na lei paludira tara tugu utunigi na liodira, mara taluutuni magoraa nina Ronorono uto te tabu.
    Ma ka kurutia, ge ke vahe gita mai na puku ni tugulio maia nina Taruna te Tabu; ge ka kalitigi taeni na lei hanu te lioni, ma ka kabu magora, ma ka kabu mabo ta na lei bonida; mi ta na sosokona na boni, igita ka sara togotogo talau i tatana, nia Jesus Christ, a Lord igita. Amen.

Pa na bosa kolioeliulivuti eni.

    God, na liomu igoe na lio ni dolo, ma na talukeha palu; ko ronovigami mo ko dolovigami tai kokoeliulivuti vanigo; ko togi kelia tamami na alo ni tanotanodika te piti gami me virigo gami, na puku na nimua na liouto ma na dolo te sule, ge ma kai talusulea Jesus Christ, i gobu, te kokoeliulivutigami vanigo. Amen.
    Lord, igami tai kurutigo, ko ronovi arovigi nimami na kokoeliulivuti, ko liouto vanigami tai bosa ladai vanigo na palumami. Ko arovigami, mo ko togi kehai tamami na lei tanotanodika te mavatigami, me ponotigi na liomami, tai nia kokoeliulivuti pota vanigo, Jesus Christ, Lord igami. Amen.

    Soko, na Gehegehe ke bosa tatea na nina Kokoeliulivuti Lord; ma na vure soko kara bosa kolua.
 

Confession & Absolution

    Mama i kokou, ke tabu na ahamu. Ke tona mai nimua na kinakabu. Ke tanomana na liomu i pari te vaga i kokou. He gami mai taeni na vana te manana i taeni. Mo ko talukehai na lei palumami ke vaga igami kai talukehai na lei paludira. Ko bei lubatigami ta na tabotabo, mo ko lavi gami ta na tanotanodika. Nimua na haba, ma na mana, na lada, ke vaa me vaa. Amen.

Soko, ge gagua:

Lord, vukesigi na gidumami.
Na Vure. Na manamami ke tatea na ladamu.
Na Gehegehe. God mina mai vavolagami.
Na Vure. Lord, mina mai hanagumi.

Ma gaira soko kara tuguru, ma na Gehegehe ke bosa gua:

    Holohabaa na Mama, ma na Dale, ma na Taruna te Tabu.
    Na Vure. Te vaga i dania, mi taeni, e taho na sokoana. Amen.

Na Gehegehe. Kau holoutoa Lord.
Na Vure. Ka holoutoa na ahana Lord.

Ma gaira kara linea ke roropo na Line eni.
 

Lord's Prayer

Line xcv.

    1 Igita ka line vania Lord: igita ka line ninili togotogo vania na Vatu Vavolada.
    2 Ka tona bosautoa ta na matana: ma ka ninili togotogo vania nia na line.
    3 Gaia Lord God te haba: na puku ni vunagi tadira na lei taruna soko.
    4 Ta na limana na boboko horu: ma nina na tige ni gotu te daro me daro.
    5 A nina na horara, te gonia: ma na limana te nea na parilee.
    6 Igita ka kolitao, ma ka sopou tualagi tuturuda: vania Lord te goni gita.
    7 Gaia God igita: migita ta nina legai, ma na lei sipu ta na rurugu ni limana.
    8 Igamu, kau ronovia na manana taeni: kau bei nasiligi na tobamiu te vaga i Meripa mi Masa ta na bona aroha.
    9 Ra na kukuamiu tara tabotabou: mara pegou, mara rigia nigua na kabaritotobo.
    10 Evati hanavulu na niulu te nia ligi na liogu na vata vagana eni: minau tu vatura nia na liohahi, tara mua gilalaa na halautugu.
    11 Minau tu bahubahu rutu vanira: gaira kara mua sara ta nigua na male i aheahe.
    Holohaba ....
    Te vaga ....

    Soko, kara bosa, pa kara linea, na lei Line te manana i taeni.
    Soko, ke bosa lada na Levuna na gegere te Tabu.
    Soko, ge kara linea roropoa na Holoutoa God pa na Gita ka Bosautoa Nina Lord God Israel, pa na Ninili Rivurivu.
    Me ke nulavi na Volagu te Holohabaa pa na Line xcviii. pa na Itaeni to lubatia, pa na Line lxvii.
 

Psalm 95

Na Holoutoa God.

    1 Igami tai holoutogo God: tai tugunitatego igoe a Lord.
    2 Na maramana taligu te nigo kikinima: na Mama Maurihali.
    3 Gaira na lei Taruna Vetena tara bosa laga vanigo: na kokou ma na lei hanu te mana i lokana.
    4 Gaira na Kerubimi ma ra na Seravimi: tara gagua talau:
    5 Tabu, Tabu, Tabu: Lord God Sabaotu.
    6 Na parako ma na pari: te vonugia na ladamu.
    7 Na taba ni vure ra na Manevetena tara ronoraga: tara holoutogo Igoe.
    8 Na didira na vaukolu rana Poroveti: tara holoutogo Igoe.
    9 Ra na malagai lada ra na Marituri: tara holoutogo Igoe.
    10 Na Holohoru te tabu ta na lei komu soko: te tugunitatego Igoe.
    11 Mama, nimua na haba; te taho na hogoroana.
    12 Na Dalemu sakai vamua: tai talusulea sugua.
    13 Ma na Taruna te Tabu: Na nia patupatu.
    14 Christ, Igoe na haba: Igoe to ronoraga.
    15 Igoe na Dalena na Mama: to gaha kasilago mai.
    16 To vuivunia na vavolaadira na lei tinoni: to mua hovea na kutuna na puku ni Samu.
    17 To mana punusia tua na vahagina na mate: ge o hanavia na kinakabu i kokou vanira soko tara taluutuni.
    18 To sopou taeni ta na pala madolona God: ta na ladana na Mama.
    19 Igami tai ganaganago: to ko pulohi mai tananiha na deteamami.
    20 Igami tai kokoeliulivuti vanigo, ko hana gami na lei nimua tinoni: to hui gami nia na gabumu te mava lee.
    21 Ko pada kolu gami tadira na lei nimua na tinoni tabu: ta na lada maurihali.
    22 Lord, ko vavolara nimua na vure: ko vautora nimua na vure ni tunuva.
    23 Ko Tunagi mami: lavi galaga kasila gami.
    24 Gami tai holosulego igoe: na lei boni.
    25 Migami tai holokikinimaa na Ahamu: ke vaa me vaa te mua mautu.
    26 Lord, ko pilupunisigami ma na tanotanodika taeni.
    27 Lord ko arovigami: ko arovigami.
    28 Lord nimua na vei arovi ke sodo gami: igami tai varava itamua.
    29 Lord, nau tu varava itamua: ko bei lubatiu inau, ge ku varava me kodeu.

    Kara siroa na ruani na Levuna na gegere te Tabu. Soko ge kara linea Na line Eni.
 

Te Deum Laudemus

Gita ka Bosautoa. Luke i. 68.

    1 Igita ka holoutoa nina Lord God Israel: te siro horua me huia nina vure.
    2 Me tuguruvaginia na Vavolada laga nanata: ta na kemana David nina gari.
    3 Te vaga te nigi bosa na manadira nina Prophet te tabu: ta na pukuna na maramana mai.
    4 Na Vavolada ta na levunimate: ma ta na limadira na gada na kana.
    5 Te haga arovira na kukuada: te haga ganaganaolia nina baubahu te tabu.
    6 Te haga nia mana na baubahu: te bahua nia Abraham tamada.
    7 Te haga va horulaginigita ta na limadira na levunimate: ge ka lutu unauna tatana.
    8 Gita ka kabu: kabu tatavahale ta na matana lei bonida.
    9 Kara bologo, Gari, nina Propbet te Haba Nanata: ko gidevia na manetiana nina halautu Lord.
    10 Ko va manahara nina vure na voladira: ma na talukehaani na lei paludira.
    11 Te sigovigita mai i kokou na dani: nia na nina liouto dida God.
    12 Ge vamarara rahei tara koli ta na pui mi ta na puni ni mate: ge huligi na marevoda ta na hala ni mabo.
    Holohaba ....
    Te vaga ....
 

Benedictus, Luke 1:68

Pa Na Line Eni.
Kau Ninili Rivurivu.—Line c.

    1 Kau ninili rivurivu vania Lord, lei Komu: Kau lutu togotogo vania Lord, vaa ta na matana, line lagaa vania na line.
    2 Kua pukua Lord gaia God: te goni gita gaia, me taho gita hegeda: nina vure igita, ma na lei sipu ta nina kausa.
    3 Kau hage ta nina mataula peo, na maboana; Kau holoutoa ta na bebetena: vaa maboa, vautoa na Ahana.
    4 Gaia Lord te uto, te dolo talau: te utuni haia te na lei vavata.
    Holohaba ....
    Te vaga ....
 

Psalm 100

Te Nulavi.

    Ke ruaga na Levuna na gegere te Tabu ke, ma kara diki bosai na lei nina line David; soko, ge kara sopou ge ke siroa ahei na levuna na gegere te tabu; soko, ge kara linea na line eni:
 

For Evening Prayer

Na Nina Line Mary Na Samu.
Luke i. 46.

    1 Na volagu te holo haba Lord: Mana tarunagu te nia togotogo gaia God na vavolagu.
    2 A gaia te siro horua nina samu ni lutu te talu muria: moko rei mai, i taeni te vuivuni, gaira na lei vavata soko kara holoutou.
    3 Agaia to mana te gonia vaniu na butuli: te tabu na ahana.
    4 Ma nina na veiarovi vanira tara nia kikinima: tana lei vavata mana vavata.
    5 Te tatea nia na lagana na limana: ge havukaginira nia tara talu nagora hegedia nia na ganagana tana kutudia.
    6 Te gora horura tana malei sopoudira tara haba: ge talu datora ga tara talu murira.
    7 Gaia te mahura tara vitolo nia na lei hanu te uto: me guru kobara tara sodo rono.
    8 Agaia te hanaa Israeli nina gari: ge ke ganagana olia nina veiarovi;
    9 Te vaga te bosai vanira kukuada: vania Abrahama mana kemana ke va me vaa.
    Holohaba ....
    Te vaga ....
 

Magnificat, Luke 1:46

Pa na Line Eni.
Na Line xcviii.

    1 Kau linea na line vaolu vania Lord: te nei na lei butuli.
    2 Te nia laga vule na pera ni lima madolona: ma na limana te tabu.
    3 A Lord te tugunia na volana: me tatea nina mabo ta na matadira na lei vure soko.
    4 Te nia potaa na liona nina dolo ma nina utuni vania na kema Israel: ma na lei kouna soko na maramana ke rigia na volana dida God.
    5 Kau ninili togotogo vania Lord, lei Komu: kau nia hulu line na mana ni togotogo.
    6 Line mabo vania Lord ta na galevu: kau linea na line ni togotogo taonia na Galevu.
    7 Kau gougonu togotogo ta na matana Lord na Haba: nia na lovu tavuli ma na tigi koko.
    8 Ke tagumu na horara ma na lei hegohego soko i lokana: na maramana ma gaira tara gahara ga.
    9 Kara tapo lima na lei beti tina; kara togotogo sule sakai sonikolu ta na matana Lord na lei gotu: te vo mai detea na maramana.
    10 Ke detea na maramana nia na maemane: ma nia na utuni na lei tinoni.
    Holohaba ....
    Te vaga ....

Kara sopou na vure.
 

Psalm 98

    Soko na bosaana na levuna na gegere te Tabu; ge kara linea na nina bosa Simeon sarana mai eni. — Luke ii. 29.

    1 Itaeni to lubati maboa nimua na tinoni, Lord: te vaga to bosa vaniu.
    2 Te rigia tua na volamu: na matagu.
    3 To taludilaa ga: ta na matadira na lei tinoni.
    4 Na marara ke vamarara ra na lei sinogo: na didira na lada ra na Israel nimua na vure.
    Holohaba ....
    Te vaga ....
 

Nunc Dimittis, Luke 2:29

Pa na Line Eni.
Na Line lxvii.

    1 God, ke liouto vanigami, ko vauto gami: ke hina rigami nia na matana.
    2 Ge mana utoa na halautumu ta na maramana: ma na volamu vanira na lei vure soko.
    3 Kara holoutogo Lord na lei tinoni: kara holou togo na lei tinoni soko.
    4 Kara gougonu togotogu na lei komu: igoe to hana dete maemanera na lei tinoni, mo ko hulira na lei komu ta na maramana.
    5 Kara holoutogo Lord na lei tinoni: kara holoutogo na lei tinoni soko.
    6 Ma na pari ke halilaginia mai na vana: God, God igita ke va puku ni vauto gita.
    7 Ke vauto gita gaia God; ma na kouna na maramana ke nia kikinima taligu.
    Holohaba ....
    Te vaga ....

Soko ke, ge kara bosa sonikolua na Bosa ni Taluutuni didira na Manevetena, na gehegehe ma na vure soko.
 

Psalm 67

    Inau tu taluutunia God na Mama na pukunimana, te gonia na parako ma na pari.
    Maia Jesus Christ na Dalena sakai vamua, Lord igita; te nia liu na Taruna te Tabu; te vahua na puku ni Samu Mary; me kabu vateiaroviana ruruguna Pontius Pilatu; tara patokia ta na Gaivavala; me mate; mara bekua; ge horu betidalo; me toluni na boni te tuguru oli sanira tara mate; ge dato i kokou; me te te sopou taeni ta na pala madolona God na Mama na puku ni mana; ke horu mai gua tananiha na deteadira tara vola ma tara mate tua.
    Nau tu taluutunia na Taruna te Tabu; na Holohoru te tabu ta na lei komu soko; na didira vaukolu na Tabu; na Togipalu; na Huli ke tuguruoli; ma na Maurihali. Amen.

Soko, na Gehegehe ke gagua:

A Lord ke kabu itamiu.
Na Vure. Maia ta ua tarunamu igoe.

Kara va sopou tualagi tuturu, ge na Gehegehe ke gagua:

Igita ka kokoeliulivuti.

Lord, arovigami.
Christ, arovigami.
Lord, arovigami.

    Ma gaira soko kara goi bosa na Nina Kokoeliulivuti Lord nia na mana sule:

    Mama i kokou ....

Soko, na Gehegehe ke tuguru me ke gagua:

Lord, ko tatea nimua na dolo vanigami.
Na Vure. Talana vanigami mai na Volamu.

    Gehe. Lord, ko vavolara na lei Vunagi.
    Na Vure. Ronovigami, arovigami, tai holo datogo.
    Gehe. Ko nera na lei nimua na pukuronono kara mabo.
    Na Vure. Ko vatogotogora nimua na vure to vilira tua.
    Gehe. Lord, ko vavolara nimua na vure.
    Na Vure. Ko va mabora nimua na vure ni tunuva.
    Gehe. Lord ko vamaboi na lei niulumami.
    Na Vure. Ahei te keha ke mua hanagami; migoe hegemu, God vamua.
    Gehe. God, ko magorai na lei kutumami.
    Na Vure. Ko bei lavi keha nimua na Taruna te Tabu itamami.

    Ma na Gehegehe ke bosa na kokoeliulivuti te kukulu te manana taeni; soko, ke bosa e rua gua na kokoeliulivuti sarana mai eni.
 

Apostles' Creed

Te Puipuni.

2.

    Lord, Puku ni mabo, mo to liona na vaukolu, kai gilalago ma kai nia vola, kai lutu vanigo ma kai nia kabu tatavahale. Ge ta kara salapunigai na gamami na kana ke, ko pilupunisigai na lei nimua tinoni nia nimua na mana te laga. Ge kai varava tamua, ma kai mua matagunia na lagana na siki kana, nia na nina mana Jesus Christ, Lord igami. Amen.

3.

    Lord, Mama i kokou, God Puku ni mana, Puku ni maurihali to lavi tatavahaligami mai ta na roropo eni. Ko tuguru punisigami nia nimua na mana te laga, kai bei kutu taeni ta na tanotanodika, me ke bei topogami siki sosodo. Ko rigitaonigi na gehegehemami kai nei haia na lei totobo te uto ta na matamu, na pukuna Jesus Christ, Lord igami. Amen.
 

2md & 3rd Collects at Morning Prayer

Te Nulavi.

2.

    God, To pukulaginigi na lei ganagana te tabu ma na lei liosakai te uto ma na lei gehegehe te mabo. Ko sonihalavua vanigami mai nimua na lei tinoni na mabo keri te tabo ga ta na maramana, ge ke kau tobamami na tuguni tateana nimua na lei vetena. Mo ko tuguru punisigami, ge ma kai mua matagunia na gamami na kana, ma kai kabu beto, kabu tatavahale, na pukuna Jesus Christ, Lord igami. Amen.

3.

    Lord, igami tai kurutigo ko vamarara gami mai ta na puni; arovigami, tuguru punusigami ta na lei levunimate ke haga kale gami ta na boni eni, na pukuna na dalemu vahu sosopa, to Vavolamami Jesus Christ, me te dolovigaini. Amen.
 

2nd & 3rd Collects at Evening Prayer

Na vure kara tuguru, ma kara line.

Lord, Puku ni mana, Puku ni maurihali. Igoe vamua to nei na lei butuli, Ko vetena horua mai nimua na Taruna ni vola vanira ra na Bisope, ma ra na lei Puku ronorono, ma nimua na Holohoru soko; ko vulira hai nia na kebuna na nimua na sonihalavu, ge kara kabarigi na lei totobo ko nigi togotogo. Lord ko talana vanigami mai eni na pukuna Jesus Christ, te kokoeliulivuti vanigo tugugami. Amen.
 

Prayer for Clergy & People

    Ahei ke liona na vure kara kokoeliulivutia ke, ke tuguni dilaa vania na gehegehe.

    God, to gonira, maia to goi rigitaonira haia na lei tinoni, igami tai kiirutigo rurugavagi itamua, na lei lio ni tinoni soko; ko hulia vanira na halautumu ma na volamu vanira na lei vure soko. (Migami tai kokoelmlivuti nanata vanigo ra na lei kulamami tara voo mua.) Ma na pukuni totobo igami tai nia kokoeliulivuti vanigo na Holohoru ta na lei komu soko ni maramana, ge ke kabu uto; ko sabea mo ko manania nia nimua na Taruna te Uto, ge ke lavira tara bosa agaira ta Christ, ta na halautu ni utuni, ma kara pabea na ronorono utuni nia na ganagana sakai sonikolu ma na alo ni mabo ma na kabu maemane. Migami tai kokoeliulivutira vanigo Mama, Pukuniuto, tara dikalio, ma tara vahagi, maia te vateiaroviadira (migami tai kokoeliulivutia nanata vanigo a . . . te vahagi tamami iani) nimua ko vabetora, mo ko hana sopasopara ta na lei hanu te sodora, ge kara nia kabu beto ta na vahagi, ma kara goi rugu horu tatavahale ta na kabu te vateiaroviadira ga. Igami tai nia kokoeliulivuti potaa vanigo, Jesus Christ. Amen.
 

Prayer for all Conditions of Men

Ahei ke liona na holohabaana God te volaa ta siki vahagi, pe te tagiha lona ta na votu, ke tuguni dilaa vania na Gehegehe.

    God Puku ni mana, Mama Puku ni dolo, igami lei nimua na tinoni te mua ulagamami, igami tai mabogo ruruguvagi itamua, mai mabogo nanata igoe to liouto vanigami, mo to dolovigami ma na lei tinoni soko (maia to rigitaoni tatavahalera raini, tara haga holoutogo). Gami tai vautogo to gonigami, mo to rigitaonigami, maia to hegami mai na lei totobo te uto te manani na kabu iani. Migami tai vautogo nanata na huiana na maramana nia Jesus Christ a Lord igami na vaugilalana nimua na dolo te haba vulea na ganagana mami, na vatei laviana mai na Sonihalavu, ma kai nia ganaganadilaa na lada ta na niha. Migami tai kurutigo ko negami ge kai gilala magoraa nimua na lei liouto vanigami, ke vautogo utuni na tobamami, kai bei tatea nia na ladamu na manamami vamua, ge mugua nia lei nimami na gehegehe, ge kai kobegami nia na lutu vanigo hegemu, ma kai tona tabu, tona mabo, ta na matamu lei bonimami, nia Jesus Christ a Lord igami; igami tai talusulea ma tai holotatea, gaia, migoe, ma na Taruna te Tabu, na maramana te taho na kouna. Amen.
 

General Thanks giving

    Lord, Puku ni mana, to talana vanigami mai, ge kai kokoeliulivuti sonikolu vanigo i taeni, mo to baubahu tua, ge ke ruka na tinoni pe tolu kara nia vaukolu na ganaganaamu, ko vahera na hanu tara kurutia ga; Lord ko kalei mai na liomami, nimami na kokoeliulivuti ke manana na pukuni hanaamami; vahe gami mai na manahana nimua na utuni ta na maramana eni; ma na maurihali ta na maramana i ga. Amen.
 

Prayer of St. Chrysostom

Na nina Letter Paul vanira na Korinth. II. xiii.

Na nina sonihalavu Lord igami Jesus Christ, ma na nina dolo God, ma na nina vaukolu na Taruna te Tabu, ke kabu kasila ta mami soko. Amen.

2 Corinthians 13

 
Return to the Book of Common Prayer in Nggela

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld