The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Na Lei Kokoeliulivuti
Prayers in the Florida Language

 

NA LITANI.

Na Gehegehe maia Na Vure. Kara bosa kolua.

    God, Mama i kokou: ko arovigami igami na tanotanodika te vatei aroviamami.
    God, na Dale: to huiolia na maramana ko arovigami igami na tanotanodika, vatei aroviamami.
    God Taruna to Tabu, to ruguhoru mai ta na Mama ma na Dale: ko arovigami igami na tanotanodika, vatei aroviamami.
    Tabu, Pukuniuto, tau Tolu haba sakaisonikolu, e tolu na Hanu, ma sakai vamua a God, ko arovigami, igami na tanotanodika, vatei aroviamami.

Na Gehegehe hegena.

    Lord, sania na ganaganaoliani na lei palumami, ma na lei paludira ra na kukuamami; ko bei negami gea te manani na lei palumami; Lord, Pukuniuto, ko lubatigami, ko lubatia nimua na vure, to huira nia na gabumu te vahola, mo ko bei rutu kasila vanigami.
    Lord, Pukuniuto ko lubatigami.
    Ta na lei vatei dikala amami; ta na tanotanodika soko; ma Satana ke bei kiko gai me ke bei sogavi gai, ma na nimua na rutu, ma ta na mate kasila,
    Lord, Pukuniuto ko lubatigami.
Ta na voo; ma na tulu mavaamami, ma na talunago taboamami, ma ta na kaukabu kikokiko; ta na liodika, ta na toutoumana, ma ta na lei lio te mua dolo,
    Lord, Pukuniuto, ko lavigami.
    Ta na gehe vaivine, ta na palu te manani na mateamami, ma ta nina kiko na Maramana, ma na Huli, ma Satana,
    Lord, Pukuniuto, ko lavigami.
    Ta na viti ma na maragata; ta na vahagi, ma na vahagi ni mavitu, ma na nenere; ta na kisumate, ma na labu tabo, ma ta sosodo ni mate,
    Lord, Pukuniuto, ko lavigami.
    Ta na huguhugu, ma na gegege polo, ma na lio ni hove; ta na ronorono hahi, nia na vili taboana na ronorono keha, ma na voka; ta na kutu nasi, ma na nia bealio nimua na Bosa, maia nimua na Vetena,
    Lord, Pukuniuto, ko lavigami.
    Nia na butuli te vagiliu maia te tabu keri, to Tinoni; nia na Sivuragaamu te tabu; ma na Pahevaugilaamu; nia na Vulitabuamu; maia to talukaugo; ma na tabotaboamu;
    Lord, Pukuniuto, ko vavolagami.
    Nia na Toroamu; ma na Vivikino gabumu; nia nimua na Gaivavala; ma nia na Vahagitailiamu te sapakamavanigo; nia na Matemu te vahola; ma nia na Bekuamu; nia nimua na Tuguruoli te lada; ma nia na Datoamu ikokou; ma nia na Taruna te Tabu te horu mai;
    Lord, Pukuniuto, ko vavolagami.
    Ta na bonimami tai dika lio; ta na bonimami tai lio tatavahale; ta na bonimami kai mate; ma ta boni ni deteamami;
    Lord, Pukuniuto, ko vavolagami.
    Lord God, igami na lei tanotanodika tai kurutigo ko ronovigami; ko rigitaonia na nimua na Holohoru te Tabu ta na lei komu soko, ge ke taonia na hala maemane;
    Lord, Pukuniuto, igami tai kurutigo, ko ronovigami.
    Ko va manahara ra na lei Bisop, ma ra na lei Prist, ma ra na lei Dikon, ge kara gilala utuni, ma kara nia madolo na nimua na bosa, ma kara tugunitatea nia na manadira, maia na kaukabuadira;
    Lord, Pukuniuto, igami tai kurutigo, ko ronovigami.
    Ko vahera mai na lei vunagi ge kara vonugia na sonihalavu, ma na manaha, ma kara nia pukuga;
    Lord, Pukuniuto, ko ronovigami.
    Ko vautora mo ko rigitaonira ra na Dete, ge kara dete maemane, ma kara nia nanai na utuni;
    Lord, Pukuniuto, ko ronovigami.
    Ko vautora mo ko rigitaonira na nimua na vure soko;
    Lord, Pukuniuto, ko ronovigami.
    Ko vahera mai na lei komu na vaukolu, ma na mabo, ma na ganagana sakai sonikolu;
    Lord, Pukuniuto, ko ronovigami.
    Ko soni halavua vanigami mai na lio ni doloviamu, ma na nigo kikinima, ge kai nia lio papara na taoniani nimua na vetena;
    Lord, Pukuniuto, ko ronovigami.
    Ko goi savunigi vanira nimua na vure soko, ge kara ronovi sakai levua na Bosamu, ma kara sopa tabea nia na dolo, ma kara vanaga taonia na taruna;
    Lord, Pukuniuto, ko ronovigami.
Ko huli olira tara hahihahi, marahei a Satana te nira tanomana tua na kikoadira, ge kara goi vakalea na hala te utuni;
    Lord, Pukuniuto, ko ronovigami.
    Ko nira nanai tara tuguru, ko hanara mo ko va togoluvui na liodira tara ganagana ruarua, mo ko tuguruvaginira tara tumu tua, mo ko labu pogolaginia Satana sara ni tuamami;
    Lord, Pukuniuto, ko ronovigami.
    Ko va hogorora te sopa kalera na lei sosodo; ko hanara ra na bona; ko va togoluvui na liodira tara kabu vatei aroviadira;
    Lord, Pukuniuto, ko ronovigami.
Ko rigitaonira tara tona hau, ma tara votu; ma ra na lei vaivine tara bohe, ma ra na lei vahagi, maia ra na lei gari pili; ko arovira tara popono Ma tara pitipi:
    Lord, Pukuniuto, ko ronovigami.
Ko rigitaonira, mo ko kutira na lei dalei samu ma na lei matesasani, ma gaira soko tara sopa kabu sasara, ma tara dikalio;
    Lord, Pukuniuto, ko ronovigami.
    Ko aroviva na lei tinoni soko;
    Lord, Pukuniuto, ko ronovigami.
    Ko poloi na paludira na gamami na kana, magaira tara huru tabo gami, ma tara vuhavuha gami, ko goi liliu oligi na kutudira;
    Lord, Pukuniuto, ko ronovigami.
    Ko vahegami mai na gamami na vana, ko rigitaonigi, ge kai nigi togotogo na laviani ta na lei vulani.
    Lord, Pukuniuto, ko ronovigami.
    Ko vahegami mai na puku ni tugulio utuni; ko talukehai na lei palumani; ma na ganagana vagi vagiliu, ma te vooga; ko sonihalavua vanigami mai na nina sonihalavu, nimua na Taruna te Tabu, ge kai vaolui na kabnamami taonia na bosamu te Tabu;
    Lord, Pukuniuto, ko ronovigami.
    Age Dalena God, ko ronovigami;
    Vure. Age Dalena God, ko ronovigami.
    Gehe. Nina Lamb God, to soni kehai na palu ni maramana.
    Vure. Vahegami mai nimua na mabo.
    Gehe. Nina Lamb God, to soni kehai na palu ni maramana;

Vure. Ko arovigami.

Age Christ, ko ronovigami.
Age Christ, ko ronovigami.
Age Lord, ko arovigami.
Age Lord, ko arovigami.
Age Christ, ko arovigami.
Age Christ, ko arovigami.
Age Lord, ko arovigami.
Age Lord, ko arovigami.
 

The Litany

Mama i kokou ....

    Gehe. Lord, ko sania na niaamami kikinage ga ta nimami na lei tanohahi.
    Vure. Sanigi na tauani nimami na lei tanotanodika.

Ka kokoeliulivuti.

    God, Mama na veiarovi, to mua koenelera tara kurohu maia tara lio paruruha, to ronovira tara dika lio tara kokoeliulivuti vanigo; ko arovigami mo ko ronovigami tai kokoeliulivuti vanigo tai kabu ligi lio, me vatei aroviamami; ko ronovidolovigami, na lei totobo soko te dika a Satan pa na tinoni te haga ne gami nia ge kara taga sokoi; migami na lei nimua na tinoni ge kai kabu talavahale i tadira tara haga tabotabogami; ge ma kai holoutogo haia ta nimua na Holohoru te Tabu nia Jesus Christ Lord igami. Amen.
    Lord, ko tuguru, mo ko hanagami, ko lavigami ta na levunimate na pukuna na Ahamu.
    God, igami tai ronovigi tua, ra na lei kukuamami tara tutugu alaalai vanigami na lei gehegehe te ronoraga to nei tua ta na vatadira, mi ta na lei niulu i dania gaira tara mua sivuraga mua ga.
    Lord, ko tuguru, mo ko hanagami; lavigami ta na levunimate na pukuna na ronoragaamu.

    Holohaba na Mama ....
    Te vaga i dania ....
    Christ, ko tuguru punusigami ta na levunimate.
    Ko vaevane arovigami tai kabu ligilio.
    Ko rigigi mai, mo ko arovigi nimami na dikalio.
    Ko arovira mo ko poloi na paludira nimua na vure.
    Ko nia liouto na ronovi aroviani nimami na kokoeliulivuti.
    Age Dalena David, ko arovigami.
    Christ, ko talana na ronoviamami i taeni mi ta na lei boni.
    Christ, ko ronovi arovigami; Lord Christ ko ronovi arovigami.
    Lord, ko tatea vani gami mai na nimua na vei arovi; te vaga igami tai varava i tamua.

Ka kokoeliulivuti.

Mama igami tai kurutigo rurugavagi itamua, ko nigai pipo nia na veiarovi ta nimami na tanohahi. Ko vakelikehai tamami na lei sosodo te manani mate na palumami. Kai kabu dika lio ke, ko talana vanigami mai na lio kodo vanigo. Ma kai lutu vanigo vasoo, ma kai kabu tabu nia na toba temagora, ge ke nia lada na ronoragarau, na pukuna Jesus Christ, Lord igami, te kokoeliulivuti vanigo tugugami. Amen.
 

Lord's Prayer

God, Puku ni mana, to talana vanigami mai tua, gai kokoeliulivuti vanigo taeni, mo to nigi baubahu tua; ge ke rua na tinoni pe tolu ta kara nia vaukolu na ganaganaamu ko vahera na totobo tara kurutigo nia. Lord ko vakalei mai na liomami igai tai nigi liopapara na lei totobo te manani na kaukabuamami. Ko talana vanigami mai ge kai pukua nimua na utuni ta na maramana eni. Ma kai logoa na maurihali ta na maramana ga. Amen.

2 Kor. xiii.

Na nina Sonihalavu Lord igami Jesus Christ, ma na nina dolo God, ma nina vaukolu na Taruna te Tabu, ke kabu kasila tamami soko. Amen.
 


 

Prayer of St. Chrysostom

GE TE KE PUKUGA KE
GE KARA BOSA SIKI KOKOELIULIVUTI
SARANA MAI IANI KE MANANA.

Na Uha.

God, Puku ni mana, to gonigi moto rigitaonigi soo na maramana taligu, ma na lei totobo soko ga. Ko arovigami taeni na nenere te sodogami; ko talana vanigami mai na uha, ge ke nia hali ga na vana migami kai nia togotogo na ganaganaana na Ahamu na pukuna Jesus Christ Lord igami. Amen.

Na Aho.

God, Puku ni mana, to gonigi, mo to rigitaonigi na maramana taligu ma na lei totobo soko ga. Ko arovigami taeni na uha ta na lei boni te sodogami. Ko talana vanigami mai na aho, ge ke nia hali ga na vana, na pukuna Jesus Christ, Lord igami. Amen.

Ta na Vahagi Mavitu.

God, Puku ni mana, Igoe to logoi na vola ma na mate; igami tai tuguni ladai vanigo na lei palumami te manani na mate kasila. Migoe to liouto haia ko liona ke mo ko holakeha itamami na maemate eni. Lord, ko vavolara soko tara vahagi, mo ko tuguru punisia na vahagi tadira tara vola soo. Ko nia oli mai gua na vola ma na kabu togotogo, migami kai taluutunigo Igoe, ma kai dolovigo vaa itaeni nia na holahabaana na Ahamu na pukuna a Lord igami Jesus Christ te vavolagami. Amen.

Ta na Nenere.

God, Igoe vamua to pukua na uha ge uha, migoe to nea na pari ge vanaga. Igami tai kurutigo ko rigia mai na nenere eni te sodogami; mo ko lavikehaa itamami, mo ko talana vanigami ge ke hali na vana; na pukuna na nina lio ni dolo a Jesus Christ a nina Lord igami, tai holohaba kolugo nia, maia na Taruna te Tabu, itaeni ke vaa me vaa. Amen.

Ta na lei boni kara tabera ra na lei Dikon ma ra na lei Prist.

God, Puku ni mana, Mama i kokou, to huia na Holohoru ta na lei komu soko, nimua na kinakabu: na matena keri na gabuna na Dalemu tai ganaganaa; ko siro dolovia mai nimua na Holohoru; mi taeni ko huligi mo ko mananigi na tobadira nimua na lei Bisope tara rigitaonigi nimua na lei sipu, kara bei talu taboi na limadira vuvunana ahei, ge kara vilira vasoo tava manana na gehetiana nimua na Ronorono te tabu ta nimua na Holohoru; ma kara tatea nia na ladamu na kaukabuadira ma na didira bosa ni tarai, ma kara havera na lei tinoni soko ge kara va logoa na vola ga, na pukuna Jesus Christ, Lord igami. Amen.

Gaira tara votu.

God, Puku ni mana, nimua to gonigi mo to rigitaonigi haia na horara ma na guri, ma na viti; ko rigitaonia Bishop ma gaira soko tara nia hahage kolu. Ko hove punusigi na maragata ma na vokatahi, be kei kale sodora gea; ko vavolara ta na lake, ma na viti, me ke bei tuturi na vaka, ma kara bei tona sodoa siki maemate ma na levunimate gea. (Ko tuguru punusira kara lona tana na lei komu voo, kara bei matera ma kara bei rutu tabo vanira.) Ko mananigi na liodira, ko va lagai na manadira, ge kara ronovia nimua na Ronorono gaira tara voo. Mo ko nira pulohi tatavahele mai gua, ge kai nia gua vaukolu na maboamu talau Igoe, na pukuna Jesus Christ, Lord igami. Amen.

Gaira na lei kulada tara kabu tadira taro Voo.

God, na Puku ni mana, ko rigitaonira nimua na tinoni a . . . to vili kobera tua gaira tara gehetia nimua na Ronorono tadira . . . ko hanara hai nia na Taruna te Tabu, ge kara manaha na nimua na bosa, ma kara taonihaliua: ko havera ge kara tanomana na taraiadira tara Voo, ma kara tuatuai na bosadira nia na kaukabu te kikinager ga. Ko rigitaonira ta na vahagi, me ke bei sodora siki sosodo ga. Ko mananira na lei Gehegehe soko, ge ke lada na Ahamu te Tabu, na pukuna Jesus Christ, Lord igami. Amen.

Ra Na Lei Taba ni Vure Soko.

God, Puku ni mana, ko arovira na vure soko tara kaukabu haia ta na pui mi ta na unauna ni mate. Ko vetena horua mai na Taruna te Tabu, ke gehegehe laga ga ta na kutudira ge kara pukui didira na lei tanotanodika soko, kara ronovi utunia na nina bosa Jesus na Vavola, ma kara tabe togotogoa didira na Ronorono te vaolu keri te manana na maurihali, na puku na Jesus Cbrist, a Lord igami. Amen.

Na Komuda.

God, Puku ni mana, ko siro dolovigami tai kokolu tua iani. Ko pilu punisia na komu eni ta na vahagi, ma na nenere, ma na lake, ma na maragata, mi ta na lei sosodo soko. Ko hanagami ge kara tarai tanomana na balu, ma kara ronovivakodoa na balu; migami soko kai kabu kikinage nia na maboamu igoe, to manahagami tua; na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Ra Na Lei Kulada tara gahakehara.

God, Puku ni mana, ko siro dolovira na lei kulamami tara gahakehara i Norfolk Island—Ko pilu punisia na komu keri tara gehara ga ta na vahagi ma na nenere, ma na lake, ma na maragata ma ta na lei sosodo soko; ko nera ge ke kodo ta na kutudira na Ronorono, ke mina me ke poso mai na boni ke mua nigo voo siki sakai; na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.
 


 

Prayers

 

There are several omissions and additions, which make it difficult to determine the subject of each of the prayers.

NA BALU KOKOELIULIVUTI

NA VATEI HOLOHABAANA GOD TE TALANA MAI TUA NA TOTOBO TA NONIA I TATANA.

Na Uha.

God, Mamai i kokou, Igoe to pukua mo to nea na uha ge uha ta na lei bona to detei, te uhania na pari tua, ge halilaginia na vana vanira na lei tinoni. Igami ta nigo kikinima to talana mai tua taeni na uha tai nia togotogo, to togoluvui na liomami lei nimua na tinoni ni lutu, ma na Ahamu te tabu me ke nia ronoraga ga; na pukuna Jesus Christ, Lord igami. Amen.

Na Aho.

Lord God, to talua na uha te sule, mi taeni to lavikehaa tna, mo togoluvui na liomami taonia na dolomu; mo to talana vanigami mai tua na hina te uto eni. Igami tai holoutoa na Ahamu te tabu, na puku na to sonihalavua vanigami mai na sonihalavu eni, migami kai ladavagini kasilaa nimua na dolo, na pukuna Jesus Christ a Lord igami. Amen.

Ke Hali gua Na Vana.

Mama Puku ni vei-arovi, Igoe to ronovigi tua didira na kokoeliulivuti nimua na Holohoru, mo to nea na nenere ma na Vitolo ge liliu hali ni vana. Igami tai ganagana kikinimago to savunigi vanigami mai na tunuvamami ini, me ke bei mautu nimua na dolo ma na pari ke halilaginia mai ge ke nia lada na Ahamu igoe. Ka pukuna Jesus Christ a Lord igami. Amen.

Thanksgivings

 
Return to the Book of Common Prayer in Nggela

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld