The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Na Lei Kokoeliulivuti
Prayers in the Florida Language

 

NA RONORONONA
NA NINA VANA NULAVI LORD
NA RUANI AHANA
NA VAUKOLU TE TABU.

    Arahei tara haga lavia na Nina Vana Nulavi Lord, kara diki tugunia vania te Gehegehe.
    Mahei he kabu tanotanodika, pe ke pasa taboa ahei, pe ke dikalaa ahei, me mua tugua na liona; agaia te Gehegehe, ke hovea na laviana na Vanatabu, polo ke tuguni tatea te tugua tua na liona nia na kabu uto.
    Na Vure, ke tualagituturu, me ke tuguru na Prist liligina na Bela Ni Vanatabu, ge ke kokoeliulivuti hegena, me ke gagua.
 

Holy Communion

Mama i kokou, ke tabu na ahamu. Ke tona mai nimua na kinakabu. Ke tanomana na liomu i pari te vaga i kokou. He gami mai taeni na vana te manana i taeni. Mo ko talukeliai na lei palumanii ke vaga igami kai talukehai na lei paludira. Ko bei lubatigami ta na tabotabo, mo ko lavi gami ta iia tanotanodika. Amen.
 

Lord's Prayer

God, Puku ni mana te manadadala na lei tobamami ta na matamu; o gilalai na lei totobo soko tai ganaganai; to siro potai na lei totobo tai matapoloi. Ko aheahe hagea mai nimua na Taruna te Tabu ta na tobamami, ge kara marabu ta na lei ganagana te mua uto; migami kai dolovi utunigo, ma kai holohabaa na Ahamu te Tabu, nia Jesus Christ, a Lord igami. Amen.
 

Collect for Purity

    Ke liliu me ke nago vanira na vure, a gaia na Prist, ge bosa tereterei Na Lei Vetena. Ma na vure kara kabu tualagituturu soo.

    God te holoi na lei bosa eni, te gagua: Inau na Lord God igoe.
    Lord, arovigami, mo ko vaa maemanei na tobomami ge ma kai vatogaa na ronorono eni.
    Ko bei saria nimua na titinoni taonia na hulina siki totobo ta na parako i kokou, pi ta na pari sarana, pi fa na horara ruruguna. Ko bei kolitao vanira, mo ko bei nira maa. Minau vamua Lord God igoe, tu mua nia lio patu ahei na keta na totobo te managu; minau tu detera na lei daledira, na pukuna na paludira tamadira, polo ke riti na toluni pe vatini na vavata, i tadira tara niu sika; minau tu arovira tara subo tara doloviu, ma tara panotia nihua na lei vetena.
    Lord, arovigami, mo ko vaa maemanei na tobomami ge ma kai vatogaa na ronorono eni.
    Ko bei bosa taboa na Ahana a Lord God igoe; ke mua dete volaa ahei te bosa taboa na Ahana.
    Lord, arovigami, mo ko vaa maemanei na tobomami ge ma kai vatogaa na ronorono eni.
    Ko ganagana na Boni ni Aheahe, ko va tabua. E ono na boni ni lutu, ko kabaria nimua na gehetotobo ga; me ta na vituni na boni na Boni ni aheahe vania Lord God igoe. Ko bei kabaria siki gehegehe ga; igoe ma na dalemu, na mane ma na vaivine, ma nimua na bolo soko, ma nimua na sinogo itamua. Me ono na boni gaia a Lord te gonia i kokou mi ruruguna, na horara, ma na lei hegohego soko ga; ge aheahe na vituni na boni; ma na pukuna eni a Lord te va vautoa na vituni na boni, me va tabua.
    Lord, arovigami, mo ko vaa maemanei na tobomami ge ma kai vatogaa na ronorono eni.
    Ko nira kikinima na tamamu ma tinamu; ge ke halilaginigi na bonimu ta na komu te vagego gaia Lord God igoe.
    Lord, arovigami, mo ko vaa maemanei na tobomami ge ma kai vatogaa na ronorono eni.
    Ko bei labutabu tinoni.
    Lord, arovigami, mo ko vaa maemanei na tobomami ge ma kai vatogaa na ronorono eni.
    Ko bei tanodika.
    Lord, arovigami, mo ko vaa maemanei na tobomami ge ma kai vatogaa na ronorono eni.
    Ko bei gito.
    Lord, arovigami, mo ko vaa maemanei na tobomami ge ma kai vatogaa na ronorono eni.
    Ko bei vuhaa na gamua na komu kolu.
    Lord, arovigami, mo ko vaa maemanei na tobomami ge ma kai vatogaa na ronorono eni.
    Ko bei nia vevehe na valena ahei, ma na tauna; na nina tinoni na mane ma na vaivine, na ma nina bolo, ma nina lei totobo soko.
    Lord, arovigami, igami tai kurutigo ko gerei na nimua lei ronorono eni ta na tobamami.

Ke liliu pulohi a Gaia na Prist, ge gagua.

Igita ka kokoeliulivuti.

God, Igoe na Puku ni mana, to vola kasila. Igoe vamua to nira tona, mo vunagini na kutudira na lei vunagi, mo liliui na liodira te vaga te liuliomu Igoe, to manaha uto; igami tai kurutigo kikinimago, ko hulia, mo ko liliua, mo ko vunagina na kutuna . . . na vunagimami, ge ke (ganaganaa nina na ruguhoru ta na Ronorono haulagi te manana na matagu ma na mate, me ke nia hage ta nimua na Holohoru na vulitabu, ge ke logoa na maurihali; mo ke va) taluhabago Igoe ta na lei ganaganana, ma na lei bosana, ma na lei neana; me ke nia pipo na nia tona na vure eni to talana vania na rigitaoniadira, ta na kubuuto ma na mabo, ma na nimua na Ronorono. Ku talana mai eni, Mama, to dolovigami, nia na Dalemu, Jesus Christ, a nimami na Lord. Amen.

Soko, ge bosa na Kokoeliulivuti keri te manana na boni, ma na gegere ni Mane Vetena, ma na Ronorono Uto gua. Me soko, ke bosa na Taluutuni ni Nikea, sarana mai eni:
 

Ten Commandments

    Inau tu taluutunia God sakai vamua, Na Mama Puku ni mana, To gonia na parako, ma na pari, Ma na lei totobo ta rigigi, ma na lei totobo ta mua rigigi.
    Ma sakai vamua na Lord Jesus Christ, na Dalena God vahusosopa, te diki vahua a Tamana ta na maramana soko, God te mai ta God, Na Marara te mai ta na Marara, Puku ni God te mai ta na Puku ni God, Na Dalena God vamua, te mua gonia, Sakai vamua na ro liodira rogaira Tamana; Te gonia nia na lei totobo soko. Te horu mai i kokou na pukuna igita na lei tinoni, na Vavolada. Me nia liu na Taruna te Tabu ta na Puku ni Samu Mary, ge vaho tinoni, Tara patokia ta na Gaivavala na pukuna igita, ruruguna Pontius Pilate. Me mate gaia, Tara bekua, Me toluni na boni te tuguru oli itadira tara mate, te vaga tara gerea tua, Me dato i kokou, Te sopou i taeni ta na pala madolona na Mama; Ma gaia ke nia horu mai na lada me ke detera tara vola ma tara mate tua. Ke mua soka nina kinakabu.
    Inau tu taluutunia na Taruna te Tabu, a Lord, ma na Vavola, Te ruguhoru mai i tatana na Mama ma na Dale. Igita ta nia kikinima, ma ta holohaba kohia Gaia Na Mama, ma na Dale, Te nira bosa na lei Prophet.
    Mu tu taluutunia na Holohoru sakai vamua ta na lei komu, a didira, na lei Mane Vetena, Tu tugunitatea na Vulitabu sakai vamua na vatei togipalu, Mu ganaganadilaa na tuguruvaginiadira tara mate tua, Ma na vola ta na maramana te mai. Amen.

    Soko, ge bosa horua na balu bosa sarana mai eni; mahei ke nia tona na vatei vahi kolu rono, na hanaadira tara bona.
 

Nicene Creed

    Nimiu na Marara ke hina ta na matadira na lei tinoni, ge kara rigia nimiu na lei gehegehe te uto ge ma kara holohabaa nia Tamamiu i kokou. — Matiu v. 16.
    Kau bei hogoni kolui nimiu na lei totobo iani i pari, na soa ma na tuma te ke motui i ga, ma na tinoni gito ke diu me ke gitoi; kau va hogoni kolui vasoo nimiu na lei totobo i kokou, na soa ma na tuma ke mua motui ga, ma na tinoni te mua din ge ke gito. — Matiu vi. 19, 20.
    Na lei totobo tau liona agaira kara nei vanigamu, kau nei vanira; kau nea ke vaga eni ke, ma kau taonigi na lei Vetena ma na lei Prophet. — Matiu vii. 12.
    Ahei ke holo tabou ke vaga eni, Lord, Lord, me ke mua hage ta na kinakabu i kokou; mahei ke saritaonia mugua na lei totobo te liona Tamagu i kokou. — Matiu vii. 21.
    A Sakeusu te tuguru tate me vania Lord, Rigia, Lord, na levuna nigua na lei totobo soko tu vahera ra na bona; minau tu sodoa na rono ni vuavuha ke, mu ku tugu vatigi. — Luke xix. 8.
    Ahei ke vadea na pile ke, ke gelia na pile; mahei ke vadea na sule ke, ke gelia na sule. Ahei ke liona na talu, ke talua te vaga te liona hegena ta na tobana, me ke bei tatalu ni vanapaitu, na pukuna ahei te vetena nia; A Gaia God te liona na tinoni te talu togotogoa soo. — 2 Korinth ix.
    A gaia te ronovia na bosa ke hanaa te taraia. Kau bei kikogamu hegemiu. E taho na lavilaviana God; ma na lei tinoni kara geligi na totobo tara vadei tua. — Galatia vi.
    Na sodorono ke rigia na hogona ke bona ke, me ke nasilia na liona vania, ta na havana ke gahaa na doloviana God? — 1 John iii.
    Ahei ke arovia na tinoni bona te diki vahea vagua A Lord; me ke goi tugui vania, na totobo te sonigi hegena tua. — Na Lei Bosa Manaha xix.
 

Offertory Sentences

    Prist. Igita ka kokoeliulivutia na nina Holohoru Christ te gahaa soo ta na maramana eni:
    God, Puku ni mana, Puku ni maurihali, to vetenagami nia na mana na na Mane Vetena te tabu, ge kai kokoeliulivutira, ma kai holoutogo na pukuna na lei tinoni; igami tai kukuruti ruruguvagi tamua (ko lavi maboi nimami na rono, na vatei hanara tara bona, ma na sukagi), ko lavi arovigi nimami na kokoeliulivuti; ko aheahea mai nimua na Taruna te Utuni ta nimua na Holohoru soko, ge ke vaukolu, me ke pada haia; ko nera tara holoholoa na Ahamu te Tabu ge kara talamagini sokoa nimua na bosa te utuni, ma kara mua nia veihuhugui, kara kabu vaukolu ma kara vei dolovi vamua. Igami tai kurutigo ko arovira mo ko hanara mai na lei Vunagi tara tabea tua na nina Ronorono Christ, ge kara vetevetena utora na lei tinoni ta na komudira, ma kara hanautora tara nto, ma kara pasara tara dika.
    Mama i kokou, ko talana vanira mai na lei Bisop, ma na lei Gehegehe ta nimua na holohoru, ge kara tuguniutoa, ma kara taonia na Bosamu, ma kara kabaria nimua na Sakrament te tabu te vaga to nigi vetena tua. Mo ko talana vanira nimua na vure soko, maia vanira gua tara kokolu iani, nimua na sonihalavu i kokou, ge kara ronovi kikinimaa, ma kara talumavaa na Bosamu te Tabu, ge kara kabu tabu, kabu mabo ta na matamu na lei bonidira ta na lei niuludira.
Migami tai kurutigo, Lord, ko va togoluvura te dika na liodira, me te rusu na tobadira, ma tara vitolo, ma tara vahagi, ma tara kabu vatei aroviadira.
    Migami tai holoutoa na Ahamu te tabu na pukuna na lei nimua na tinoni tara tona keha tua ta na maramana eni nia na taluutuni kikinimago; ko nigami ge kai taonigi na marevodira, ge kai kabu kolu i tamua tananiha, ta nimua na kinakabu i kokou. Ko talana mai eni, Mama, nia Jesus Christ, te kokoeliulivutigami i gobu. Amen.
 

Prayer for the whole state of Christ's Church militant

    Na Gehegehe ke talua na boni vanira na vure ge kara holatia na Nina Vansanulavi Lord i lokana, ge gagua:

    Gau lei Hogogu, ta sakai . . . God ke haveu inau, mu ku tano sakaira kara liona na taoniana na nina Ronorono God, na Sakrament ni Hulina Christ, ma na Narana ke hanagita; gaira kara lavia nia na ganaganaoliana gaia te huia na vola vanigita nia nina gai vavala, ma na mateana; igita ka lavia nia na togiani na tanotanodika, ma nina kinakabu i kokou. Na pukuna eni, igita ka bosautoa God, Puku ni mana, Tamada i kokou, te vahegita mai tua na Dalena na Vavolada Jesus Christ ge mate na pukuna igita, ma ge ko kutigi gua, me ke patui na turunada ta na Sakarameneti te tabu eni.
    Mi taeni inau ku tabogamu nia na hanu te vagiliu keri, te vahola nanata: Ahei ke lavi manahaa ke va tuguruvaginia, me ke va luia tatana God; Mahei te ke lavi taboa ke tovono nea, me ke dete matea hegena.
    Na pukuna eni kau detegamu hegemiu ta na bona . . . eni; kau lavigi na lagamiu na huahuati polo gamu hegemiu (te vaga ahei te ganagana na liona te manadadala ta na matana God), ge kau tona tabu, tona marabu mai ta na vana ni kokou oni, nia na tivi ni taulagi God te bosaa tua ta na Gegere te tabu; ma God ke lavi mabo gamu, ge kau kokolu uto ta na Bela te Tabu eni.
    Mi gamu kau liona na tabe manahaana na Hanu eni ke, ma kau kaekagei nimiu na kaukabu, ma na liomiu ta nina Ronorono ni tarai a God.
    Ma kau puku gamu, igamu tau liona mau bosa, mau nei na totobo dika, kau nigi kanoraga utuni, ma kau bosa tato nanatai vania Goil, Puku ni mana, ma kau hala nanatai nimiu na kaukabu.
    Ma ge ta kau pukua i gamu tau mua nea God hegena, mau nera gua ra hogomiu, kau goi sonikolu gua i tadira, kau utouto liodira. Mahei ke negamu ko, kau talukehai na paluna te vaga igamu kau liona God, ke talukehai na palumiu. Migamu kau mua nei raini, igamu kau tovono lavia na hanu vagiliu te Tabu eni, igamu kau goi dete mate oligamu hegemiu nia. Na pukuna eni, ahei i tamiu te koenelea God, pe ke nia ahei ge ke kabalagi ta na nina Ronorono God, pe ke koehorua na bosana, pe ke tanodika, pe ke belebele, pe ke reirugu, pe ke taonia siki totobo dika; ko tugu utoa na liomu ta nimua na tanotanodika, me ke taho ke, mo ko bei mai ta na malevana to Tabu eni, ke bei hage gea Satana ta na lokamu, to ko tovono lavia na Sakrament eni te tabu, te vaga te hage tua ta Judasi, me ke vonugigo nia na tanotanodika soko, me ke matei na hulimu ma na tarunamu.
    Mahei te ke tona ta na Vaukolu to tabu eni, me ke mua ganagana kalea God te arovia, e mua uto.
    Na pukuna eni, ahei i tamiu te ke mua ganagana kodo i tatana God, pe ke mua tanomana hegena na togoluvuana na tobana, ke mai rigiu inau, pahei ke keha to manaha; me ke tuguni ladaa na hanu to gunalia, me ke tugunigi vania na bosana God te Tabu, na togi ana na paluna, ge ke goi nia mabo na tobana, me ke mua nia ganagana ruarua ga.

    Na Gehegehe lee pukua na vure kara mua mina vaa ta na Vaukolu te Tabu ke, ke bosa te vaga eni:

    Gau na lei Hogogu! God ke sonihalavua vaniu, nau ku nea nina Vananulavi Lord ta na sakai na . . . Minau ku tugua God, te vetena gamu soko mai, minau tu kuruti gamu, na pukuna Lord a Jesus Christ, kau bei hove, nia kau ganagana soo a God te holo gamu, me vetena gamu mai.
    Ahei ke nea nina tabatu, me ke nea te subo na vana, marahei te holora mai tua, tara kaukauli ke, igamu kau holora nia na vatu puku, ma na maa ni kaukauli.
Na pukuna eni kau sopa rigitaonigamu, kau vuha va keikeria gea God me ke rutu vanigamu, ta kau tona sania nina gehe vana te tabu eni.
    Ahei te ke tovono bosa gea ke vaga eni, ‘Inau ku mua nira vana kolu; a nigua na gehetotobo ta na maramana eni te sauru inau;’ ma God ke mua ronovigi na bosa kikokiko vaga eni.
    Ahei te ke gagua, ‘Inau tu tanotanodika nanata, ku mua vaa ga;’ e gua ge O mua tugua na liomu, mo ko halaa nimua na kaukabu? God ke vetenago ke, ‘Ku mua tona,’ ko gagua? God te vetenago, ‘Ko goi pulohi mai tagua,’ mo ko vania, ‘Sania gua, ku mua gatu mua,’ ko vania? Kau ganagana nanatai nimiu na lei bosa ini, a gaira kara mua tanomana na tuguru ta na matana God.
    Igamu tau siroa tua ta na Ronorono Uto, a gaira tara sopa nia kaukauli na kausa, ma na bolo, ma na taulagi, ruara sania na tabatu, ma God te mua ronovira, me nira marahi ta nina vana i kokou.
    Inau ku mai nigua ga, te vaga te manana nigua na gehegehe; inau tu vetena gamu ta na Ahana God; inau tu vetena gamu înai tu tugua Christ; inau tu kurutigamu, igamu kau haga vola ke, tananiha, ma kau mai ta na Vaukolu te Tabu eni.
    Na Dalena God te mua hove, me mate ta na Gaivavala te haga vavola gamu, me vetena gamu nia na laviana na Vaukolu te Tabu, nia na taluutuniana gaia te vuevugea God nia na mateana.
    Kau hugu ke, mau nia sika gua na nina Ronorono God, tau ponoliomiu a gaia ke dete gamu nia tananiha, igamu tau tona sirisiri matana ta nina malevana Lord, mai tau kabu sagaura ra hogomiu, tara  vaukolu ta na male vana ni kokou keri.
    Migamu kau ganagana nanatai na lei totobo ini, God ke sonihalavua vanigamu na tugulio; migami kai kokoeliulivuti sakai levu vania God Puku ni mana, Tamada i kokou, me ke sonihalavua vanigamu te vaga eni.

    Rahei tara va lavia na Vaukolu te Tahu, kara tuguru, ma na Gehegehe ke gagua:

    Gau, lei nina tinoni a Lord! Gamu kau haga mai ta na nia Vaukolu te Tabu na Hulina Christ na Vavolada, ma na Narana, kau va kalea Paul te kurutira na lei tinoni, ge ma kara dete utora hegedira, ma kara diki huati vaovaronora hegedira, kara bei gani taboa gea na bereti keri, ma kara inuvi taboa gea na Seu keri.
    Migita ta ka lavia na totobo te vagiliu te tabu eni nia na toba ni tugulio utuni, ma na taluutuni magora, igita ka lavia na sonihalavu te sule ga, migita ka gani taruna na vinahina Christ ma ka inuvia na narana: migita ka kabu ta Christ, ma Christ i tatada; migita ka sonikolu sakai vamua ta Christ, ma Christ ke sakai sonikolu i tatada.
    Ma ge ka tovono lavia nia, na mate gua i lokana me ke dete mate gita nia, igita ka nia ganagana lio bea vamua na hulina Christ na Vavolada ma na narana, migita ka gania nia na mateada, igita ka mua pukua na hulina Lord; migita ka tunia na rutuna God ge ke ruruhu punisigita, migita ka keikeria na neada nia na vahagi soko te kehakeha, ma na lei mate te subo.
    Gau, lei hogogu tau dika, ma kau dete oli gau hegemiu ke, ke bei dete gamu gea God te vagaa; kau ganagana tugui utuni na lei tanotanodika tau nei i dania, ma kau halai nimiu na kaukabu, kau dolovira haia na lei tinoni soko, ge kau lavi matotoa na Totobo vagiliu te tabu keri.
    Ma na puku ni totobo kau lavia na lagamiu, ma kau bosautoa God, na Mama, na Dale, ma na Taruna te Tabu, te hui olia ua maramana nia na Vavolada Christ, God ma na tinoni, te mate, me para nanataa na vahagi; a gaia te talu kehaa na ladana i tatana, me mate ta na gaivavala, na pukuna gita ra na tanotanodika te vatei aroviada, ta kabu ta na puni, ma na ruruguna na mate, te haga goragita nia na lei dalena God, me te haga lavi galagagita ta na maurihali.
    Ma gaia te vunia na totobo vagiliu eni te tabu, me te vetena gita nia, na pukuna ge ke patu haliui na tobada, ma ge ke ladavaginia vanigita gaia te lioda igita; ma ge ka ganagana olia haia gua na mateana; ma ge ka bei pona lio gua Jesus Christ, agaia hegena vamua na Vunagida, ma na Vavolada te dolovi nanata gita; ma gaia te mati tua na pukuna igita, me te huigi vanigita na lei totobo te uto lee nia na narana te tabu nanata.
    Na pukuna eni igita ka bosa utoa gaia ma na Mama, ma na Taruna te Tabu, te vaga te nigi vetena tua, igita ka lubati gita hegeda ge ka taonigi na totobo to vetena gita nia me te lioni, migita ka lutu huhuru utuni vania nia na maiia te tabu, me te mabo, ta na lei bonida polo ka mate. Amen.

Na Gehegehe ke vanira tara haga mai lavia na Vanatabu:

    Igamu kau tugu lio uto ke ta na lei palumiu, ma kau kabu liouto vamua tadira na lei tinoni soko, ma kau ganagana utuni na vaoluani na liomiu na taoniana na nina ronorono ni tarai God, ma na tona ta na halautuna te tabu;—kau nia mai na taluutuni, ma kau tabea na Sakrament te Tabu eni na vatei hanaamiu; kau bosa ladai na palumiu nia na maa vania God, Puku nima na, kau tualagi tuturu vania:

Na Gehegehe ma na Vure sakaisonikolu.
 

Exhortations

    God, Puku ni mana, Tamana Lord igami Jesus Christ, to gonigi na lei totobo soko, ko detera na lei tinoni, igami tai tuguni horu magorai na lei tanotanodika te nigi rutu na liomami, ma na lei gehogehe tanohahi te subo tai punisia nia na ladamu, God; nia na lei ganagana te subo, ma na lei bosa, ma na lei gehegehe; igami tai kekerigo, ge ko pasagami mo ko rutu vanigami nia.
    Igami tai tugu nanatai na liomami; igami tai nigi kanoraga utuni nimami na vagivagiliu, me nigi gunaguna na kutumami, tai ganagana oligi na palumami te mavati mate gami. Mama, puku ni vei arovi! Ko arovigami, ko talukehai nimami na kaukabu i dania, na pukuna na Dalemu, a Lord igami Jesus Christ; ko negami, ge kai lutu vanigo i taeni nia ma kaukabu vaolu, te vaga to liona; igami tai ganagana sulea, mai holohabaa na Ahamu uia Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

    Na Gehegehe ke tuguru, ma na vure ke tualagi soo, me ke bosa te vaga eni.

God, Puku ni mana, tamada i kokou, te vei arovi me baubahu nia na poloani na paludira kara pulohi varigia nia na toba ni tugulio maia na taluutuni magora; Agaia ke arovigamu; me ke liouto vanigamu; me ke va ruguhorulaginigamu soko ta na lei palumiu; me ke nasiligamu nia na lei totobo uto soko me ke hana gamu; me ke lavigamu vaa ta na maurihali; nia Jesus Christ, a Lord igita. Amen.
 

Confession & Absolution

    Kau ronovia na bosa ni patupatuada, na Vavolada Jesus Christ te bosaa vanira rahei tara pulohi utuni na varigiana,
    Gau, te vatei torogamu, ma tau dika lio, kau mai tagua, minau ku ne gamu ge kau aheahe. — Matiu xi. 28.
    God te liona nanata na maramana, me lubatia mai na Dalena sakai vamua, ma rahei kara taluutunia, kara mua mate, ma gaira kara maurihali. — John iii. 16.
    Kau varonohia gua Paul te gagua:
    A eni na bosa to utuni, te manada igita soko na laviana: Christ Jesus te mai ta na maramana, te haga vavolara na lei tanotanodika soko. — A Paul te gerea vania Timothe, I. i. 15.
    Kau varonohia gua na bosa a John te gerea:
    Ge ke nei na tanotanodika ahei ke, mitatada tua gaia, te bosa tugu vania na Mama, a Jesus Christ te maemane; ma gaia te vuevuge ta na lei paluda soko. — 1 John ii. 1.

Gehe. Kau talu galagai na tobamiu.
Vure. Igami tai talu galagai vania Lord.
Gehe. Igita ka maboa Lord God igita.
Vure. E uto, me te manada na neana te vaga.

Na Gehegehe hegena ke bosa a eni:

E utuni, te manamami, na puku ni gehegehe te vaga eni; igami ta na lei boni, ta na lei komu tai mabogo igoo, Lord, Mama to Tabu, Puku ni mana, Puku ni maurihali, God. [Na Gehegehe ke bosa gatu siki sakai na bosa, tara tunua *, ge ke manana na boni.] Na pukuna eni, igami ma ra na lei Taruna Vetena, ma na lei puku ni Vetena, ma na lei Taruna i kokou, tai holohabaa na Ahamu te Tabu, migami tai holoutogo Igoe mai gagua: Tabu, Tabu, Tabu, Lord God Sabao, na parako ma na pari te vonugia na ladamu: igami tai holohabago, Lord, to haba nanata. Amen.
 

Comfortable Words

Kara bosa kolua gua eni ta na boni ni Vahuana Jesus.

* Na pukuna igoe to nia vetena mai tua na Dalemu ge ke vahua na pukuna igami te vaga i taeni; Na Taruna te Tabu te nea ge puku ni tinoni, ta na puku ni Samu Mary na tinana, me te sivuraga magora, te haga va magoragami ta nimami na tanotanodika soko. Na pukuna eni ....

Mi ta na boni Jesus te Tuguru Sania Na Mate.

* Ma na pukuna, igami kai holoutogo igoe, na pukuna na Dalemu Jesus Christ Lord igami, te tuguru oli sania na mate; a gaia na puku ni dale sipu ni Lovovule, tara nia sukagi tugugami, me te lavi kehai na lei paluna na maramana; maia te soni kehaa na mate nia na mateana, maia te goi nia pulohi vanigami na maurihali, nia nina tuguruoli ta na mate. Na pukuna eni ....

Mi ta na boni Jesus te Dato I Kokou.

* Nia na Dalemu Jesus Christ a Lord igami, te nia tuguru tua na lada te sule nanata ta na mate; me tate vanira ra na Mane Vetena soko, maia te dato i kokou ta na matadira soko te haga goni dilaa vanigami na bona, ge kai va dato ta na malana te gahaa ga, migami kai vaa haba koukolu i tatana ga ta na ladana. Na pukuna eni ....

Mi ta na boni Pentekost, Na Taruna Te Tabu Te Horu Mai.

* Nia Jesus Christ a Lord igami; na pukuna na Taruna te Tabu te horu mai i kokou te vaga i taeni, te vaga Jesus te tuguni dilaa tua; me te nia mina mai na guri, nia na tagumu sule, ma na lapilapi ni lake te sopou ta na uludira ra na lei Mane Vetena, geke manahara mo ko vaa maemanera ta na lei utuni soko. Me te sonihalavua vanira, ge ra nigi bosa na leu ni komu soko; ge kara bei matagu, ta kara laga na padapadaana haia vanira na lei komu na Ronorono Uto. Ma na pukuna eni igami tai sania na puni ma na voo, mai rugu horu mai ta na puku ni marara eni, ma na manahamu igoe ma na Dalemu Jesus Christ. Na pukuna eni ....

Mi ta na boni igita ta holoutua na Mama ma na Dale, ma na Taruna te Tabu; God sakai palai koda.

* Igoe God sakai vamua, ma Lord sakai, ma mua sakai vamua a hanu; me tolu na Hanu ta sakai vamua na Lio. Migami tai taluutunia na ladana sakai vamua na Dale, ma na ladana Taruna te Tabu, te vaga igami tai taluutunia na ladara na Mama; igami tai taluutuni kaekagei soko. Na pukuna eni ....
 

Proper Prefaces

Na Gehegehe ke tualagi tuturu, me ke kokoeliulivuti tevaga:

Lord, na veiarovi, igami tai mua ganagana taboa te vaga te manamami na mai ta nimua na malei vana; igami tai mua norui na liomami te maemane; ma nimua na veiarovi te sule nanata. Igami tai mua kaekage na vahi kehaani na vuevuge i ruruguna nimua na male vana. Ma na liomu, Lord, te arovi kasila. Lord, na veiarovi, ko sonihalavua vanigami mai na ganiana na Vinahina na Dalemu, to dolovia, a Jesus Christ, ma na inuviana na Narana, ge ke va marabui na hulimami te tanotanodika nia na Hulina; ma geke apoi na tarunamami nia na Narana to Tabu nanata; ge kai kabu kasila i lokana Gaia, ma Gaia i lokamami. Amen.
 

Prayer of Humble Access

Te Gehegehe ke tuguru, ke gagua.

    God, Puku ni mana, Mama i Kokou, to nia veiarovi mai na Dalemu sakai vamua Jesus Christ, me mai mate ta na gai Vavala, ge hui oligami nia; me te talua hegena i tatana sakai vamua na vatei tugu sukagi nia na sukagi keri, te manani uto, te ponoti sokoi na palu ni maramana taligu. Ma gaia te vunia, me te vetenagami ta na Ronorono te Uto, te Tabu, na kalitiana haia na Totobo na vatei ganagana oliana na mateana te tabu nanata, polo ke goi mai gua. Mama, Puku ni veiarovi, igami tai kokoeliulivuti, ko varonov igami, ge kai tabea na Bereti ma na Vaini eni, to vuhai tua, te vaga na Dalemu Jesus Christ te vuni tabui tua, na vatei ganagana oliana na mateana, ma na vahagi tailiana. Mo ko negami ge kai sopa tabea na Hulina ma na Narana na pukuniuto.
    Mi ta na boni keri tara peroa, te tabea na a Bereti me b nitia, me sopa vahera na nina mane, me vanira: ‘Tabea, gania, c a eni na d Huligu tu lubatia na pukuna igamu; kau nea eni, ge kau ganagana oliu nia.’ Me te vaga gua, te soko na vana, te tabea na d Seu me bosautoa, me va hera, me vanira, ‘Kau inuvia eni igamu soko; a eni na e Naragu na vatei baubahu vaolu, te tave na pukuna igamu ma na lei tinoni soko, na vatei togi kehaani na tanotanodika. Kau nea eni, igamu ta kau inuvia, nia na ganagana oliagu.’ Amen.

Soko, ge diki gania na Bereti me ken inuvia na Vaini, te Gehegehe; soko, ge vahera gua ra ne lei Priest ma ra na lei Dikon tara hanaa; soko ge vahera na vure ta na limadira, tara tualagituturu soo. Me ke tutuva vania ahei ke na Bereti, ke gagua:
 

Eucharistic Prayer

a Na Gehegehe ke tabea na Lobo ni Bereti.
b Ke nitia.
c Ke talua na limana vuvunana na Bereti soko.
d Ke tabea ta na limana na Seu ni Vaini.
e Ke sopa taluana limana vuvunana na lei Seuma na lei Popo tegahaa i ga naVaini te tabua.

 

Na Hulina Lord igita Jesus Christ te lubatia na pukuna igoe, ke pabea na hulimu ina na tarunamu, polo ko va sara ta na maurihali. Ko tabea eni, mo ko gania, nia na ganagana oliana a Christ te mate na pukuna igoe; ko gani taluutunia ta na tobamu, nia na maboana.

Me ke tuvalia na Seu ni Inu, me ke bosa te vaga eni:

Na Narana Lord igita Jesus Christ, te tave na pukuna igoe, ke pabea na hulimu ma na tarunamu, polo ko va sara ta na maurihali. Ko inuvia Eni nia na ganagana oliana na Narana Christ te tave na pukuna igoe, nia na maboana.

Na Vure te lavi sokoa, gaira kara kokoeliulivuti te vaga:
 

Words of Administration

Mama i kokou ....

Te Gehegehe ke bosa hegena:

    Lord, Mama i Kokou, igami lei nimua na tinoni tai kurutigo ruruguvagi, Mama, Puku ni uto, ko arovigai, mo ko tabei na lei bosa vatei holoutogo, ma na vatei va mabogo, igami tai sukagigo nia. Migami tai kuruti ruruguvagi tamua, ko vahegami mai, ma vanira nimua na Holohoru soko tara taluutunia na narana Jesus, na togi paludira, ma na lei totobo te uto na Dalemu Jesus Christ te huigi vanigami nia nina mate.
    Lord, igami tai talugami ta na matamu iani, ma na tarunamami, uia na hulimami, na vatei sukagi te madala me te tabu me te vola. Migami tai sopa tabea nimua na Vaukolu te tabu eni, ma tai kurutigo ruruguvagi, ge ko vonugigami nia nimua na sonihalavu, ge mo ko bosa utogami i kokou.
    E utuni! igami tai mua ulagamami na taluani ta na matamu siki vatei sukagi, na pukuna na lei palumami te subo; migami tai kurutigo ko lavi panotigi na manamami, ma na gehegehe eni igami tai tugui; ko ganaganai na manamami te mava pe taho; mo ko talukehai mugua nimami na lei vagiliu; nia Jesus Christ, a Lord igami, tai talusulego ma tai holohabago kolu itatana, Mama, Puku ni mana, ma na Taruna te Tabu, na maramana te taho na kouna. Amen.

Taho ke, ma na Bosa eni:

    God, Puku ni mana, Puku ni maurihali, igami tai mabo nanatago, igoe to mua nigami sika, mo kutigami tai lavi manahaa na totobo te Vagiliu te Tabu eni, nia na vana taruna, na Hulina na Dalemu na Vavolamami Jesus Christ, ma na Narana puku ni uto nanata.
    Igami tai mabogo; igoe to vaugilalagami nia to dolovigami, mo to liouto vanigami; maia igami na puku ni hegohego ni hulina na Dalemu te Vagiliu, na taba ni vure te taluutuni; maia igami kai kabu ta nimua na kinakabu kasila i tananiha; na pukuna na Dalemu puku ni dolo te huigami nia na mateana.
    Migami tai kokoeliulivuti ruruguvagi vanigo, Mama i Kokou, ko hanagami nia nimua na sonihalavu, migami kai sonikolu haia ta nimua na Vure te Tabu, igami kai nei vaso na gehegehe te uto ini to ganagana tua na taoniani; nia Jesus Christ, a Lord igami: tai talusulea, mai holohabaa gaia, ma Igoe, ma na Taruna te Tabu, ke vaa me vaa. Amen.

Kara tuguru soko, ma kara bosa (pa kara linea) kolui:
 

Lord's Prayer

    Holohabaa God vuvunana na parako, me ke mabo na maramana, ke goi sonikolu uto guan a lei tinoni! Igami tai mabogo, mai holoutogo, tai bosautogo, mai tualagi tuturu vanigo, mai holohabago, na ladamu te sule nanata, Lord God To haba i kokou, God, Mama Puku ni mana.
    Lord, na Dale te Vahusopaa a Jesus Christ; Lord God, nina Lamb God, Dalena Mama, to lavikehaa na paluna na maramana, Ko arovigami; To lavikehaa na paluna na maramana Ko arovigami; To lavikehaa na paluna na maramana, Ko tabei nimami na kokoeliulivuti: To sopou tan a madolona God Mama, Ko arovigami.
    Igoe vamua To Tabu; Igoe vamua Lord; Igoe vamua Christ, ma na Taruna te Tabu, to haba nanata kokolu tan a ladana Mama. Amen.
 

Gloria

Na Gehegehe ke tuguru me ke lubatia na vure nia na Bosa eni:

    A nina mabo God, ahei ke mua nia tanomana na gilalaana, ke panotigi na tobamiu ma na liomiu ge kau pukua, ma kau dolovia God, ma na Dalena Jesus Christ Lord igita. God puku ni mana, na Mama, na Dale, ma na Taruna te Tabu, ke vautogamu i taeni, mi taniniha, me ke mua mautu. Amen.

Te Gehegehe ke haga bosa savunia na kokoeliulivuti ke, ke bosa te vaga eni:

    Lord, ko veiarovi, mo ko savunigami, tai kuruti, mai tai kokoeliulivuti vanigo; ko kaliti dilai na manamami, ge kai lavia tananiha na maurihali. Ko mina tuguru pilupunusigami ta na lei mate, igami tai gahagami mua ga; na pukuna Jesus Christ, Lord igami. Amen.

 

 
Return to the Book of Common Prayer in Nggela

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld