The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Na Lei Kokoeliulivuti
Prayers in the Florida Language

 

NA LEI KOKOELIULIVUTI
TE SOPA MANANI NA LEI SUNDAY MA NA LEI BONI TE TABU.

NA MAIANA JESUS.

God, Puku ni mana, ko vahegami mai nimua na sonihalavu ge kai vatogigi na lei gehegehe ni puni ge kai kuti dilai na lei hegohego ni marara taeni, tai gahagami soo ta na vola eni na roate ga ilokana; te talumuri nanata, hegena Dalemu, Jesus Christ, me te mai kaugami ga. Mi tana sosokona ni boni ke nia pulohi mai gua na mana ma na lada te sule nanata, na deteadira tara vola soo ma tara mate tua, igami kai dato ta na vola keri, te taho ga na mate, itatana Gaia te vola me te haba, itamua Mama mi ta na Taruna te Tabu, i taeni, ke vaa me vaa. Amen.

Rom. xiii. 8.   S. Matt. xxi. 1-13.
 

Collects, Epistles & Gospels

 

1 Advent

NA RUANA NA SUNDAY TA GANAGANADILA NA MAIANA JESUS.

Lord, Puku ni uto, to nera gaira ge ra gerei na lei Gegere te tabu na vatei manahaamami nia; ko negami ge kai tanomana na ronoviani, ma na siroani, ma na gilalaani, ma na ganagana manahaani ta na kutumanii, migami kai lavia ta nimua na Bosa te tabu na lio ni ave, me ke togoluvui na lei liomami, ge kai logoa ma kai tabe nasilia na ganaganadilaana na maurihali to vahegami mai tua, itatana Jesus Christ na vavolagami. Amen.

Rom. xv. 4-13.   S. Luke xxi. 25-33.
 

2 Advent

TOLUNI NA SUNDAY TA GANAGANADILA NA MAIANA JESUS.

Lord Jesu Christ, ta na diki maiamu to vetenaa mai nimua na Manevetena ge ke manetia na halautumu vanigo; Ko nera tara gehetia nimua na Ronorono, mara rigitaonigi nimua na lei totobo te vagiliu, ge kara manetia na halautumu taeni, te vaga te nea tua gaia, ma kara liliui na toba ni tinoni tara hove ge kara ganagana maemane, me tana niha to ko pulohi mai gua na deteana na maramana, mo ko lavi panotigami nimua na vure tai mabo vanigo. To vola tatana na Mama, ma na Taruna te Tabu, God sakai palai koda, te taho na kouna. Amen.

1 Cor. iv. 1-5.   S. Matt. xi. 2-10.
 

3 Advent

VATINI NA SUNDAY NA GANAGANADILA NA MAIANA JESUS.

Lord, igami tai nonigo, Ko lavidatoa na lagamu, mo ko mai sodogami, mo ko hana nanatagami nia nimua na mana; tai mua tanomana na samaliana na halautu to bosa vanigami mai tua, te kauli gami ga nimami na lei tanohahi ma na tanotanodika; ge ke nia lada me ke nia ronoraga na ahamu God, Tolugamu sakai sonikolu, na maramana te taha ga na kouna. Amen.

Phil. iv. 4-7.   S. John i. 19-28.
 

4 Advent

CHRISTMAS DAY.   NA VAHUANA JESUS CHRIST.

God, Puku ni mana, to talana vanigami mai na Dalemu na vahu sosopa, ge ko lavia na liomami, me te sivuraga te vaga i taeni ta na puku ni Samu; mo to vahuvaolugami lei nimua na kukuti nia na sonihalavu: Ko va vaolugami gua nia nimua na Taruna te Tabu ta na lei bonimami. Igami tai kokoeliulivuti vanigo, na puku na gaia keri, a Jesus Christ, Lord igami, te vola me te haba kolu tamua, mi ta na Taruna keri, God sakai palai koda, na maramana e taho ga na kouna. Amen.

Heb. i. 1.   S. John i. 1-14.
 

 

NA BONINA SITIVEN.

Lord, ge ta kai vadanitae ke iani pari, tai tona tugunia nimua na Ronorono utuni; ko talana vanigami mai ge kai rei tada, ma kai rigia nia na taluutuni na lada to ko tatea ta na niha. Mo ko vonugigami nia na Taruna te Tabu, ge kai nia tanomana na liouto vanira, ma na holoutoadira tara nigai gigirou; ma kai tumuria Sitiveni ga te diki tuguni tatego nia na mateana, me kokoeliulivutira vanigo tara matea; Jesus, tai vautogo Igoe, to tuguru ga ta na pala madolona God, ge ko hanara nimua na vure tara vadanitai; na puku na Ahamu, to gahago i gobu, mo to noni tugugami. Amen.

Acts vii. 55.   S. Matt. xxiii. 34.
 

St. Stephen (Dec. 26)

NA BONINA JOHN TE GEREA NA RONORONO UTO.
December 27.

Lord, Puku ni dolo, Igami tai kurutigo, ko hinaria mai nimua na Holohoru nia nimua na marara ge ke nia manaha na Ronorono ni tarai te gerea John nimua na manevetena te tabu, me ke liu ta na mararana nimua na utuni, polo ke vuha saravia na dani ni maurihali, na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

1 S. John i. 1.   S. John xxi. 19.
 

St. John the Evangelist

NA BONIDIRA NA LEI MEOMEO TARA TABU.
December 28.

Lord, Puku ni mama, to nasilia na laga ta na mana ni meomeo; to nera rana pile ge kara ladavaginigo nia na mateadira; ko durakei, mo ko va matei na lei lio ni tanotanodika i tamami; ko hanagami nia nimua na sonihalavu, ge kai ladavaginia na Ahamu te Tabu na nia vooana na tanodika, ina na taluutuni ke kakai, polo ke va sara ta na mate; na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Rev. xiv. 1-6.   S. Matt. ii. 13-19.
 

Holy Innocents

NA SUNDAY I MURINA CREISTMAS.
Kara nia kokoeliulivuti na kokoeliulivuti ni Christmas.

Gal. iv. 1-7.   S. Matt. i. 18.
 

Sunday after Christmas

NA PAHEVAUGILALAANA JESUS.
January 1.

God, Puku ni mana, to nea na pahevaugilalaana na Dalemu puku ni uto taonia na Ronorono ni vetena na puku na lei tinoni soko. Ko talana vanigami mai na pahevaugilalaana na taruna, ge kai vaa matei ta na tobamami na lei ganagana ni maramana ma na huli, ma kai taoni utoi na lei totobo te manani na liomu te uto, na pukuna na Dalemu keri a Jesus Christ. Amen.

Rom. iv. 8-14.   S. Luke ii. 15-19.
 

Circumcision

JESUS TE LIVU VANIRA RA NA VOO.
January 6.

God, to tatea na Dalemu vahu sosopa vanira ra na Voo, te hulira na Veitugu: Ko arovigami igami tai pukugo soo nia na taluutuni. Tai nia kokoeliulivuti pota vanigo, Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Ephes. iii. 1-13.   S. Matt. ii. 1-13.
 

Epiphany

SAKAI NA SUNDAY I MURINA NA LIVU.

Lord, igami tai nonigo, ko dolovigami mo ko lavi panotigi na bosa ni kokoeliulivuti tai holodatogo nia, igami nimua na vure; ko talana vanigami mai ge kai pukui na lei totobo kai nigi pipo; ma kai logoa na sonihalavu ma na mana ke manani na kabariani kiri; tai nia kokoeliulivuti pota vanigo Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Rom. xii. 1-6.   S. Luke ii. 41.
 

1 Epiphany

NA RUANA NA SUNDAY I MURINA NA LIVU.

God, Puku ni mana, Puku ni maurihali to haba vulei na lei totobo i kokou mi pari: ko ronovi dolovigami nimua na vure tai kokoeliulivuti vanigo, mo ko talana vanigami mai nimua na mabo ta na lei bonimami, na pukuna Jesus Christ a Lord igami. Amen.

Rom. xii. 6-16.   S. John ii. 1-12.
 

2 Epiphany

TOLUNI NA SUNDAY I MURINA NA LIVU.

God, Puku ni mana, Puku ni maurihali, ko siro dolovigami tai labe, mo ko hau galaga vanigami mai na lima madolomu ge ko hanagami nia, mo ko pilu punisigami ta na lei sosodo soko, na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Rom. xii. 16-21.   S. Matt. viii. 1-12.
 

3 Epiphany

VATINI NA SUNDAY I MURINA NA LIVU.

Lord, to gilalagami tai gahagami ta na lei sosodo te subo me te vahola, ma na liomami te labe vamua, mai mua tanomana na tuguru hai. Ko hanagami mo ko pilu punisigami, ge ma kai tuguru kakai ta na lei sosodo, ma kai liu tatavahale ta na lei tabotabo; na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Rom. xiii. 1-7.   S. Matt. viii. 23.
 

4 Epiphany

LIMAMI NA SUNDAY I MURINA NA LIVU.

Lord, igami tai kurutigo ko panotia haia nimua na holohoru ra na lei dalemu soko ta nimua na Ronorono te utuni. Igami tai avehia mai varava vuvunana nimua na sonihalavu i kokou, mo ko pilu punisigami nia nimua na mana te laga, na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Col. iii. 12-17.   S. Matt. xiii. 24-30.
 

5 Epiphany

ONONI NA SUNDAY I MURINA N A LIVU.

God To tatea mai na Dalemu ge durakei na gehegehena Satana, me ke negai ge kai na dalena God ma kai logoa na maurihali tana eniha. Igami kai avehia te vaga, mo ko talana vanigami ge kai va marabugami me ke nia pulohi mai gua, na mana ma no lada te sule, ma kai vagaa gaia ta na kinakabuna ni maurihali Te vola me te haba ga, itamua Mama, mi tamua Taruna te Tabu, Tolugamu God sakai palai koda, na maramana te taho ga na kouna. Amen.

1 S. John iii. 1-8.   S. Matt. xxiv. 23-31.

SEPTUAGESIMA.
Toluni na Sunday i nagona na Maturutoo.

Lord igami tai kurutigo, ko ronovi dolovira nimua na vure tara kokoeliulivuti vanigo: Ko vavologami nia nimua na veiarovi te kalegami na dete te manani na palumami, ge ke nia lada na Ahamu na puku na Jesus Christ, na Vavolamami, te vola, me te haba itamua, mi ta na Taruna te Tabu. God sakai palai koda, te talio ga na kouna. Amen.

1 Cor. ix. 24.   S. Matt. xx. 1-16.

SEXAGESIMA.
Ruani na Sunday i nagona na Maturutoo.

Lord God, to pukugami tai mua varava vuvunana siki gehegehemami; ko arovigami, mo ko talana vanigami mai nimua na mana, ge ke pilupunusigami ta na lei levunimate soko; na pukuna Jesus Christ a Lord igami. Amen.

2 Cor. xi. 19-31.   S. Luke viii. 4-15

QUINQUAGESIMA.
Sakai na Sunday i nagona na Maturutoo.

Lord to tuguni tatea vanigami mai tua, ge teke mua gaha tamami na lio ni dolo ke, na lei gehegehemami te talutagai vamua. Ko vetena horua mai nimua na Taruna te tabu, mo ko kovala ta na tobamami, na puku ni sonihalavu keri, na lio ni dolo, na puku ni alo ni mabo, te piti kolui na lio uto soko me le taho tatana ahei ke, ma gaia te vola soo mi ta na matamu igoe te vaga te mate tua. Ko talana vanigami mai enina puku na na Dalemu vahu sosopa Jesus Christ. Amen.

1 Cor. xiii. 1.   S. Luke xviii. 31.
 

6 Epiphany

NA VUIVUNINA NA LEI BONI NI LENETI.

God, Puku ni mana, Puku ni maurihali, to mua nia sika siki totobo to vuhaa, to talukehai na paludira tadira tara tugu liodira. Ko nei vanigami mai na toba vaolu te paruruha, ge kai dikalio na pukuna na lei palumami, ge kai tuguni tatei nimami na vatei aroviamami; ge kai va lavia i tamua igoe, God puku ni veiarovi, na togiani ma na lubatiani na lei palumami. Na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Joel ii. 12.   S. Matt. vi. 16.
 

Ash Wednesday

SAKAI NA SUNDAY NI LENETI.

Lord to talukaugo hegemu na pukuna igami evati hanavulu na boni ma na dani; Ko talana vanigami mai na sonihalavu ge kai nia liugu punisigi na lei ganagana ni hulimami ke bei tuguru punisigi na tarunamami. Migami kai saritaonigi haia nia na kaukabu mabo te maimane na lei ganagana te uto, ge ke nia lada na Ahamu. To vola, ino to nia haba kolu na Mama ma na Taruna te tabu, God sakai palai koda, na maramana ke taho na sokoana. Amen.

2 Cor. vi. 1-10.   S. Matt. iv. 1-11.
 

1 Lent

NA RUANA NA SUNDAY NI LENETI.

God, Puku ni mana, to gilalagami tai mua tanomama na hanaamami hegemami, ko pabei na hulimami ma na tarunamami, mo ko pilu punisi gami ta na lei sosodo soko ke kalei na hulimami, mi ta na lei ganagana dika ke sogavi gami, me ke dikalai gea na tarunamami; na pukuna Jesus Christ Lord gami. Amen.

1 Thess. iv. 1-8.   S. Matt. xv. 21-28.
 

2 Lent

TOLUNI NA SUNDAY NI LENETI.

God, Puku ni mana, igami tai kurutigo. Ko nigi pipo na lei ganaganaamami, igami nimua na tinoni tai rurugavagi vanigo. Ko haga loa vanigami mai na madolomu te laga, mo ko pilupunisigami nia ta gamami na kana soko. Na pukuna Jesus Christ, Lord igami. Amen.

Ephes. v. 1-14.   S. Luke xi. 14-28.
 

3 Lent

VATINI NA SUNDAY NI LENETI.

God, Puku ni mana, te manamami to ko dete gami na pukuna na lei palumami, igami tai kurutigo ko togoluvui na liomami nia nimua na sonihalavu, mo ko vavolagami ga, na pukuna Jesus Christ a Lord igami. Amen.

Gal. iv. 21.   S. John vi. 1-14.
 

4 Lent

LIMANI NA SUNDAY NI LENETI.

God, Puku di mana, igami tai kurutigo ko siro pabei mo ko panotigi na hulimami ma na tarunamami nia nimua na lio ni dolo. Na pukuna Jesus Christ a Lord igami. Amen.

Heb. ix. 11-15.   S. John viii. 46-59.
 

5 Lent

ONONI NA SUNDAY NI LENETI.

God, Puku ni mana, Puku ni maurihali, to dolovi nanatara na lei tinoni soko, ge o vetena horua mai na Dalemu Jesus Christ na Yavolaamami ge kuvihia nia na vinahimami me te mate ta na gaivavala, ge kara talupilera na lei tinoni soko tara taonia Gaia te talupile nanataa; Ko talana vanigami mai nia nimua na veiarovi, ge kai taonia na liona gaia te vadanitai, ma kai tuguru oli kolu itatana te tuguru oli tua; na pukuna Gaia Jesus Christ a Lord igami. Amen.

Phil. ii. 5-11.   S. Matt. xxvii. 1-54.
 

Palm Sunday

Monday
Isa. lxiii. 1.   S. Mark xiv.

Tuesday
Isa. 1. 5.   S. Mark xv. 1-39.

Wednesday
Heb. ix. 16.   S. Luke xxii. 1.

Thursday
1 Cor. xi. 17.   S. Luke xxiii. 1-48.
 

Holy Week

NA BONINA NA MATEANA JESUS CHRIST.

God, Puku ni mana, igami tai kurutigo, ko rigigami mai mo ko arovigami nimua na vure rana dalemu ini, a Lord igami a Jesus Christ te lubatia hegena vania te peroa na pukuna igami, mi ta na limadira ra na tanotanodika, ge mate ta na gaivavala. Mi taeni te vola me te haba i tamua, ini ta na Taruna te Tabu God sakai palai koda, na maramana te taho na kouna. Amen.

God, Puku ni mana, Puku ni maurihali, nimua na Taruna te tabu te manania me te vatabua na Holororu udolu; ko lavi panotigi nimami na lei kokoeliulivuti tai nigi kokoeliulivutira na taba ni vure ni tinoni soko tana Holohoru; ge kara lutu vanigo tana lei sopa gehegehedira to holora mai ga; na pukuna Jesus Christ, a Lord igami, te vavolagami. Amen.

God, Puku ni veiarovi, igoe to gonira, na lei tinoni soko, to mua nia sika siki totobo to kabaria tua, to mua liona na tinoni te tanotanodika ke vaa mate, mugua ge me ke tugua na liona me ke vola, ko arovira ra na Judea, ma ra na lei tinoni tara nigo voo mna. Ko lavi kehai itadira na vooga ma na toba nasi ma na batobatoana na bosamu. Lord, puku ni uto, ko lavi pulohira mai gua ta nimua na ovu ni sipu, ma gaira kara nira vola kolu na puku ni tinoni ni Israel, ge ke sakai vamua na ovu, me ke sakai vamua na Vatoga, a Jesus Christ Lord igami, te vola me te haba kolu tamua, mi ta na Taruna te Tabu, God sakai palai koda, na maramana te taho na kouna. Amen.

Heb. x. 1.   S. John xix. 1-37.
 

Good Friday

NA DAIANA NA TUGURUOLI.

Lord, tara vulitabu gami tua ta na mateana na Dalemu pukuniuto, na Vavolamami Jesus Christ, ko tavugi kolu gami i tatana nia na mateani haia nimami na lio ni tanotanodika; igami kai nugu pota na gilu ma na malaula ni mate, ge kai tuguruoli tana togotogo; na pukuna Gaia te mate, ma tara tavugia, me tuguruoli, na pukuna igami, na Dalemu, Jesus Christ a Lord igami. Amen.

1 S. Pet. III. 17.   S. Matt. xxvii. 57.
 

Easter Even

A JESUS TE TUGURUOLI SANIA NA MATE.

    Kara tugua na Line: Igita ka line vania Lord: nia na lei bosa ini:

    Tara nia sukagi tua dida na lovovule, A Christ, na pukuna eni ka nia pipo na Gougonu. Ka sania na leveni te haulagi ma na leveni ni lio ni rutu, ma na tanotanodika; ma ka lavia vasoo na bereti gulu ni lio magora ma na utuni.—1 Cor. v. 7.
    Christ te tuguru oli tadira tara mate, me ke mua goi inate gua; na mate ke mua haba punisia.
    Gaia te mate; ma sakai vamua na mateana, ge mate sania na tanotanodika; me te vola, ge vola vania God.
    Te vaga eni kau ganaganagamu tau mate sania tua na tanotanodika; ma tau vola vania God itatana Jesus Christ.—Rom. vi. 9-11.

NA KOKOELIULIVUTI.

God, Puku ni mana, to laga vulea tua na mate, na pukuna Jesus Christ, na Dalemu vahu sosopa, mo to hanavia vanigami mai, na mataula ni maurihali; migami tai kurutigo rurugavagi tamua ko hanagami haia ge kai nigi tanomana na lei gehegehe te uto, nimua na puku ni sonihalavu te gidevegami ge kai lioni kiri. Na pukuna Jesus Christ a Lord igami, te vola me te haba kolu tamua mi tana Taruna te tabu, God sakai palai koda te taho na sokoana. Amen.

Col. iii. 1.   S. John xx. 1-11.
 

Easter Day

SAKAI NA SUNDAY I MURINA NA TUGURUOLI.

God, Puku ni mana, to talana vanigami mai na Dalemu vahu sosopa, ge mate na talukehaani na palumaini, ma ge tuguruoli na vaamaboamami; ko sonihalavua vanigami mai na saniana na leveni ni lio ni rutu ma na tanotanodika; vaho ge kai nia lutu vanigo na kaukabu te magora me te utuni. Na pukuna Jesus Christ na Dalemu keri, te gehegehe tugugami. Amen.

1 S. John v. 4.   S. John xx. 19.
 

1 Easter

RUANI NA SUNDAY I MURINA NA TUGURUOLI.

God, Puku ni mana, igoe to ialana vanigami mai na Dalemu vahu sosopa ge gehaa na vatei sukagi na pukuna na tanotanodika, me ke tatea vanigami mai gua na vaugilala ni kabu te manana God; ko sonihalavua vanigami mai ge kai panoti togotogoa nimua na sonihalavua te vahola keri; ma kai nia pipo hai na tauniani na marevona ta na halautuna te tabu nanata, na pukuna Jesus Christ a Lord gami. Amen.

1 S. Pet. ii. 19.   S. John x. 11.
 

2 Easter

TOLUNI NA SUNDAY I MURINA NA TUGURUOLI.

God, Puku ni mana, to tuguni tatea vanira mai tara hahihahi na mararana nimua na utuni, ge kara pulohi mai gua ta na halautu ni kabu mabo; ko talana vanira mai tara nira udu kolu tua gaira ta nina Ronorono Christ, ge kara nigi bati na lei totobo te punisia didira na baubahu, ma kara va taonigi na loi totobo te manana keri; na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

1 S. Pet. ii. 11.   S. John xvi. 16.
 

3 Easter

VATINI NA SUNDAY I MURINA NA TUGURUOLI.

God, Puku ni mana, igoe vamua to tanomana na maboani na lei lio ni tinoni te hove; ko talana vanira mai nimua na vure, ge kara dolovia nimua na vetena, ma kara ganaganai na lei totobe to nigi baubahu tua. Mi gami kai kabu soo ta na maramana eni te tugutuguveioli vamua, ma ge kai oto nasiligi na ganagana mami ta na bona keri kai topoi ga na lei puku ni togotogo. Na pukuna Jesus Christ a Lord igami. Amen.

S. James i. 17.   S. John xvi. 5.
 

4 Easter

LIMANI NA SUNDAY I MURINA NA TUGURUOLI.

Lord, Puku na loi totobo te uto, ko mananigami nia na Taruna te Tabu igami na lei nimua na tinoni tai ruruguvagi tanma, ge kai ganaganai na lei totobo te uto; mo ko huli arovigami ge kai tanomana na kabariani kiri, na pukuna Jesus Christ a Lord igami. Amen.

S. James i. 22.   S. John xvi. 23.
 

5 Easter

NA BONI JESUS CHRIST TE DATO IKOKOU GA.

God, Puku ni mana, igami tai taluutunia Jesus Christ na Dalemu na vahu sosopa te dato i kokou, mo ko talana vanigami mai ge kai talu datoi na tobamami ma na ganaganaamami; ma kai kabu kolu haia itatana ga, te vola me te haba kolu tamua mi ta na Taruna te Tabu, God sakai palai koda, na maramana te taho ga na kouna. Amen.

Acts i. 1.   S. Mark xvi. 14.
 

Ascension Day

NA SUNDAY I MURINA NA DATO.

God, Vunagi lada, to lavi galagaa Jesus Christ, na Dalemu vahu sosopa ta na kinakabumu i kokou nia na ronoraga te sule. Ko bei sanigami te aroha na liomami, mugua ko vetena horua vanigami mai na Taruna te Tabu, ge ke togoluvugami, me ke lavi galagagami ta na bona keri te huligami gatu ga, a Christ na vavolamami; te vola me te haba kolu tamua, mi tatana na Taruna te Tabu, God sakai palai koda, na maramana te taho na kouna. Amen.

1 S. Peter iv. 7.   S. John xv. 26 & xvi.
 

Sunday after Ascension

NA SUNDAY NI PENTEKOST.

God, ta na boni te vaga eni, to va manahai na tobadira ninua na tinoni tara varava itamua nia na vetena horuana mai na Taruna te Tabu. Ko talana vanigami mai ge ma kai dete kalei na lei totobo soko, ma kai nia togotogo haia nina liouto te tabu, tai kokoeliulivuti pota vanigo na pukuna Jesus Christ, na Vavolamami. Amen.

Acts ii. 1.   S. John xiv. 15.
 

Pentecost

NA BONI KERI IGITA TA GANAGANARA TOLUGAIRA SAKAI SONIKOLU.

God, Puku ni mana, Puku ni maurihali, Igoe to talana vanigami mai, nimua na tinoni, ge kai padalaginia na ronorono ni utuni, ma kai tuguni tatea na ladana na Mama, ma na Dale, ma na Taruna te Tabu; ma kai kikinimago gua to laga mo to haba, God sakai palai koda: Igami tai kurutigo ko pabe nasiligami ta na ronorono eni, mo ko tuguru punisigami ta na lei sosodo soko, to vola, mo to haba, God, sakai palai koda te taho ga na kouna. Amen.

Rev. iv. 1.   S. John iii. 1.
 

Trinity Sunday

NA LEI SUNDAY I MURINA NA TOLUSAKAISONIKOLU.

I.

God, igoe to patupatura tara lio kodo itamua, ko lavi arovigi na lei nimami na kokoeliulivuti. Te labe vamua na liomami tai mate soo; mo to taho igoe ke, mai mua tanomana siki totobo uto. Ko sonihalavu hanagami, ge kai panotigi na lei nimua na vetena, ma kai uto vanigo nia na liomami ma na gehegehemami soko. Na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

1 S. John iv. 7.   S. Luke xvi. 19.

II.

Lord, to mua mautu na hanaadira ma na rigitaoniadira gaira to sabera ge kara nigo kikinima, ma kara dolovigo hai; igami tai kurutigo, ko va pilupunisigami ta na lei levunimate, na matamu te reirei halahau, mo ko negami ge kai nia kikinima, ma kai dolovikasilaa na ahamu te tabu; na pukuna Jesus Christ, a Lord gami. Amen.

S. John iii. 13.   S. Luke xiv. 16.

III.

Lord, igami tai kurutigo ko ronovi arovigami, to talana vanigami mai ge kai nia lio papara na kokoeliulivuti vanigo; ko tuguru punisigami mo ko togoluvugami, ke bei kalegami na lei sosodo, ma na gamami na kana soko, na pukuna Jesus Christ, a Lord gami. Amen.

1 S. Peter v. 5.   S. Luke xv. 1.

IV.

God, igoe to tuguru punisira soko tara varava itamua, ge te ke taho igoe ke ma kai mua tanomana na laga ma na uto; ko savunia mo ko suboa nimua na dolo vanigami mai, ko vunagimami mo ko huligami, ge kai liu tatavahale ta na lei tolobo iani te taluatagai, kai bei padigi gea na lei tolobo ga te gahai talani. Mama ikokou ko talana vanigami mai eni, na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Rom. viii. 18.   S. Luke vi. 36.

V.

Lord, igami tai kurutigo ko maboi na lei totobo ke sivuraga mai soo ta na maramana eni, ge ke gehegehe togotogo vanigo nimua na Holohoru nia na kabu beto taonia na bosana God, na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

1 S. Peter iii. 8.   S. Luke v. 1.

VI.

God, to goni dilai vanira tara dolovigo na lei totobo ke mua tanomana na va kaleani siki tinoni; ko kovala horua inai tana tobamami na doloviamu ge kai dolovi nanatago ta na lei totobo soko; ge kai sara sodovigi na lei totobo kiri to bahuigami nia, me te uto va ta nimami na ganaganaani. Na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Rom. vi. 3.   S. Matt. v. 20.

VII.

            God, Puku ni mana, Puku ni laga, Igoe to vuivunigi nio to sonihalavui vanigami mai na lti totobo te uto. Ko suba ta na tobamani na doloviana na Ahamu, ko nea ge hali ga na ronorono ni utuni; ko patugami nia na lio uto soko, mo ko dolovigami mo ko panoti kasila gami; na pukuna Jesus Christ, a Lord gami. Amen.

Rom. vi. 19.   S. Mark viii. 1.

VIII.

God, to mua mautu na rigitaoniani na lei totobo soko i pari mi kokou; igami tai kurutigo ruruguvagi itamua ko lavikehai tamami na lei totobo ke dikatagami, mo ko sonihalavui vanigami mai lei totobo ke hanagami ga, na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Rom. viii. 12.   S. Matt. vii. 15.

IX.

Lord igami tai kurutigo, ko maboi na liomami ge kai ganaganai ma kai kabarigi na lei totobo te uto. Igami kai sagauvigo ke, kai mua nia tanomana siki totobo te uto, mo ko hanagami ge kai kabu te manana na liomu; na pukuna Jesus Christ a Lord igami. Amen.

1 Cor. x. 1.   S. Luke xvi. 1.

X.

Lord igami lei nimua na tinoni, tai kurutigo rurugavagi itamua, ko ronovi arovigi nimami na kokoeliulivuti. Mo ko mananigami ge kai nonigi na lei totobo te lioni, ge ke kalei nimami na kokoeliulivuti; na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

1 Cor. xii. 1.   S. Luke xix. 41.

XI.

God, To talana vanigami mai na lagamu te mana lee, nia na veiarovi ma na dolo, ko sonilialavua vanigami mai na veiarovi nimua na sonihalavu te manamami, ge kai taonigi nimua na lei vetena, ma kai lavigi na lei totobo to bahugami nia tua, ma kai sopa logoi na lei totobo to talu dilai ikokou; na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

1 Cor. xv. 1.   S. Luke xviii. 9.

XII.

God, Puku ni mana, Puku ni maurihali, Tai kokoeliulivuti kise vanigo mo to matagi ronovigami, mo to sonihalavu aui vanigami mai na lei totobo tai nonigi itatmua me ke mua manamami. Kovala horua vanigami mai na subona na nimua na veiarovi, mo ko talukehai tamami na lei palumami, te nigi gebegebe na liomami; mo ko sonihalavua vanigami mai na lei totobo tai mua ulagamami na noniani, ma tai nonigi, na pukuna na Dalemu, Jesus Christ, a Lord igami, te kokoeliulivuti vanigo tugugami. Amen.

2 Cor. iii. 4.   S. Mark vii. 31.

XIII.

God, Puku ni mana, Pukuni vei arovi, Igoe vamua to mananigami nimua na tinoni ni lio sakai, ge ma kai nia lutu vauigo na mana ni utuni. Igami tai kurutigo ko talana vanigami mai ge kai nia lio sakai na gehegehe vanigo ta na maramana eni, kai bei padigi ta na niha na lei totobo to nigi baubahu vanigami tua; na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Gal. iii. 16.   S. Luke v. 23.

XIV.

God, Puku ni mana, Puku ni maurihali, ko soni savunigi vanigami mai na lio ni taluutuni, ma na pitu dila, ma na dolo; ko negami ge kai dolovigi na lei totobo, to vetera gami nia tua, migami kai hola panotigi na lei totobo to nigi baubahu vanigami mai tua, na pukuna Jesus Christ a Lord igami. Amen.

Gal. v. 16.   S. Luke xvii. 11.

XV.

Lord igami tai kurutigo, ko rigitaonia nimua na Holohoru nia nimua na veiarovi kasila; kai sagauvigo ke ma kai kutu, na pukuna te mua nasi na liomami. Ko hanagami mo ko baregami ke bei dikalagami siki totobo; mo ko gidevigami ge kai panotigi na lei totobo te manani na vavolaamami; na pukuna Jesus Christ a Lord igami. Amen.

Gal. iv. 11.   S. Matt. vi. 24.

XVI.

Lord igami tai kurutigo ko va marabua, mo ko tuguru punisia nimua na Hulohoru nia nimua na veidolovi kasila. Ko vatoga haia na hanaana, ma na doloviana, na pukuna ko mua hanaa ke, me ke mua tanomana na kabu tatavahale; na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Ephes. iii. 13.   S. Luke vii. 11.

XVII.

Lord, igami tai nonia nia na kokoeliulivuti nimua na sonihalavu ke gidevigami me ke tumurigami, ma kai nia lio papara haia na lei gehegehe te uto; na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Ephes. iv. 1.   S. Luke xiv. 1.

XVIII.

Lord igami tai kurutigo, ko sonihalavna vanigami mai na lei nimua na vure, ge kai hugui na lei tabotabo ni maramana, ma na huli, ma Satana, ma kai tumurigo nia na lei ganagana te marabu, ma na toba to magora, God sakai palai koda; na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

1 Cor. i. 4.   S. Matt. xxii. 34.

XIX.

God, igami kai sagauvigo ke, kai mua tanomana na neani na lei totobo to lioni, ko talana vanigami mai nia nimua na veiarovi, na Taruna te Tabu, ge ke rigitaonigi haia me ke haba vulei na ganaganamami; na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Ephes. iv. 17.   St. Matt. ix. 1.

XX.

God, Puku ni mana, Puku ni veiarovi, ko pilupunusigami nia nimua na dolo, ta na lei totobo ke dikalagami. Migami kai kabu dila vamua nia na hulimami ma na tarunamami, ma kai kaliti togotogoi na lei gehegehe kiri, to padalaginigi vanigami mai tua; na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Ephes. v. 15.   S. Matt. xxii. 1.

XXI.

Lord, Puku ni vei arovi, igami tai kurutigo ko talana vanigami mai, nimua na tinoni ni liosakai, na togipalu, ma na lio mabo, ge kai marabu ta na palumami, ma kai gehegehe vanigo nia na lio te beto; na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Ephes. iii. 10.   S. John iv. 46.

XXII.

Lord, igami tai kurutigo ko pabegami nimua na vure na Holohoru, ge kai kabu tabu haia. Ko tuguru punisigami ta na lei sosodo soko, mo ko mana nigami, ge kai nia lutu kikinima vanigo na lei gehegehe uto, me ke nia ladaa na Ahamu, na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Phil. i. 3.   S. Matt. xviii. 21.

XXIII.

Lord, to pilupunisigami mo to mananigami, to pukulaginigi na lei totobo uto soko; Ko matagi ronovia nimua na Holohoru te kokoeliulivuti vanigo, mo ko talana vanigami mai ge kai panotigi sugua na lei totobo kiri tai nonigi tamua nia na taluutuni; na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Phil. iii. 17.   S. Matt. xvii. 15.

XXIV.

Lord, igami nimua na tinoni tai kurutigo ko talukehai na pulumami; ko dolovi nanata gami, mo ko togikehaa tamami na alo te piti gami; na palumami kiri tai nigi, na pukuna te mua nasi na liomami; Mama i Kokou, ko talana vanigami mai eni, na pukuna Jesus Christ, a Lord igami na Vavolamami. Amen.

Col. i. 3.   S. Matt. ix. 18.

XXV.

Lord, igami tai kurutigo ko keikerigi na liomami, igami nimua na tinoni tai liosakai vanigo, ge ma kai halilaginigi na lei gehegehe te uto, mo ko taba au gami nia; na pukuna Jesus Christ, a Lord igami. Amen.

Jer. xxiii. 5.   S. John vi. 5.

Sundays after Trinity

 
Return to the Book of Common Prayer in Nggela

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld