The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Na Lei Kokoeliulivuti
Prayers in the Florida Language

 

NA
KOKOELIULIVUTI NI VULITABU.
TAEA SULESULE TUA.

Na Lei Line: 87, 113, 114.

Na Levuna na Gegere te Tabu.

I. Na Lei Haba II. v. 9-14.

A Naamana te tona, me va tuguru ta na bebete ni valena Elisa. Ma Elisa te vetena vania gatu na tinoni, na vaniana: “Ko tona, ko va vitu na huamu ta na beti tina Jordani; ge ke soso kolu na hulimu.” Me rutu Naamana me vogi ririu, ge gagua: “Inau tu ganagana, te ke mai rigiu i pari, me ke holoa na ahana Lord God gaia, me ke tapori kehaa nia na limana, ge ke mavoa na ila. Na beti tina i Damaskusu, Abana, ma Parapara, te mua uto vagai vaa na lei beti soko ni Israele?” me nia vogi ririu na rutu. Ma na lei nina tinoni tara dutuvia ge ra bosa vania: “Mama, na Prophet te vetenago nia na totobo ke vahola ke, mo ko mua nea? E gua ge o hovena na hanu te vetenago nia, ‘Ko hu ge ko nia mavo’?” Vaho te va sugihoru, me va vitu na pogo ni huana ta na beti tina Joridani, te vaga nina tinoni God te vetena nia, me soko, ge soso kolu gua na hulina te vaga na huli ni meomeo, me te marabu ga.

II. Na Lei Gehegehe viii. 5-12.

Ma Philip te horu tona i Samaria, me tuguni tatea vanira a Christ. Ma na vure te subo sakai vamua na ronoviana na manana Philip, tara ronovia mara rigia na lei butuli te nei haia, ma na lei tidalo gume te nanaraha me ruguhoru ta na vure te subo, ma na ludi te subo, ma na matesodu te vola. Ma na togo te nera ta na komu eni.
Ma sakai na tinoni na ahana Simoni te liliua haia na lei totobo mara nia hare na vinavahuhu ta Samaria, me ganagana a gaia te haba. Ma gaira soko na lei tinoni, na vunagi, mara na pile, mara na sule, mara na tovono tinoni vaho gua tara ronovi sokoa, mara gagua: “A Eni a nina Mana God te sule.” Ma gaira tara ronovia, tara nia hare i dania na nina gehegehe kiko. Ma vaho tara ronovia Philip te tuguni tatea vanira nina kinakabu God, ge ra taluutunia, me te vulitabura tara subo, na lei niane ma na lei vaivine.

Gau! Na lei tinoni tara kau mai, mara nia sivuraga kolu mai na tanotanodika (mahei te nia sivuraga mai na huli te huli lee vamua), mahei ke kabu na hulina lee vamua, me ke inua nia tanomana na neana na hanu te liona God, me ke kabu tanohahi, me ke nei haia na lei tanotanodika. Ma Christ na Vavolada te gagua: “Ahei te ke mua sivuraga gua, te ke mua nia sivuraga vaolu na beti ma na Taruna te Tabu, ke mua hage ta nina kinakabu God.” Inau tu kurutigamu kau kokoeliulivuti dato vania God na Mama, ta na ahana Lord igita Jesus Christ, ge ke sonihalavu utoa vanira na lei tinoni eni, na totobo ta kara mna tanomana na tabeana hegedira, ge ke vulitabura nia na beti ma na Taruna te Tabu, me ke lavira va ta nina Holohoru Christ te tabu; ke nera ge kara hegohego na tara vola.
    Prist. Igita ka kokoeliulivuti.

Kara tualagituturu na Vure.

God, Puku ni mana, puku ni maurihali, to dolovira nio to vavolara ra Noa ta na vaka, ge ra mua lulumi ta na horara; mo to hulira nimua na vure na Israele mara tona tatavahale ta na Horara Sisi, ge vavagahaa nimua na vulitabu; ma na Dalemu Jesus Christ te lavia na vulitabu ta na Beti tina Jordan mo to vatabua na beti, na vatei apokehaana na tanotanodika te vagiliu: igami tai kokoeliulivuti vanigo ko sonivagi inataum mai tadira nimua na vure eni, ko apora, ko vatabura nia nimua na Taruna te Tabu; ko lavikehaa i tadira nimua na rutu, na pukuna na lei tanotanodika, ko hola dolovira ta na tiola ni Holohoru nina Christ, ko nera gaira ge kara kabu uto nia na taluutuni, ge kara nia togotogo na ganagana dila, ma ge kara tuguru ta na lio ni dolo, gaira kara haliu ta na kabu gunaguna iani sarana, mi ta na sosokona gaira kara sara i kokou, ma gaira kara haba kasila koukolu i tamua ga, ke va me vaa, nia Jesus Christ, a Lord igami. Amen.
    God, Puku ni mana, Puku ni maurihali, igoe to hanara te vatei aroviadira, mo to lavi panotira tara mai rigigo, to vavolara tara taluutuni, mo to vatuguruvaginira gua tara mate; igami tai kokoeliulivutira vanigo na (lei) tinoni eni, te mai ta nimua na Vulitabu; ko togigi na paludira i tadira nia na sivuraga taruna gua. Lord, ko lavira te vaga to nia baubahu tua Jesus Christ na dalemu puku ni dolo: “Igamu kau kokoeliulivuti ke, ma kau lavigi; kau kenea ke, ma kau rigia; kau kidikidia ke, me ke hanavia vanigamu.” Mitaeni ko vahegami, tai kokoeliulivuti; tatea vanigami, tai kenea; ko hanavia vanigami mai, tai kidikidi; raini ta kara lavi manahaa nimua na sonihalavu kasila, ma na apo ni kokou; gaira kara sara gatu tananiha ta nimua na kinakabu kasila, to nia baubahu tua Christ, a nimami na Lord.

Na vure ke tuguru; ma na Gehegehe ke gagua
 

Baptism

(This appears to be essentially the service of Baptism of Adults)

Kau ronovia na bosana John te gerea, iii. 1:

Ma na tinoni ni Pharise na ahana Nikodemus, na vunagi tadira na Judea me mai rigia Jesus te boni me vania: “Tarai! igami tai pukugo igoe na tarai, to va mai ta God, te ke mua gahaa a God i tatana ahei, ke mua tanomana na neani na lei butuli te vaga to nei tua.” Ma Jesus te vania: “E utuni, me utuni, inau tu bosa vanigo, Ahei ke mua goi sivuraga gua, ke mua rigia nina kinakabu God.” Me gagua Nikodemus: “Ivei ke goi nea na sivuragana tinoni te tonikama tua? Ko goi hage gua ta na kutuna tinana, ge ke goi rua na sivuragana mai?” Me goi gagua vania, Jesus: “E utuni, me utuni, inau tu bosa vanigo, rahei kara mua hage nia sivuraga vaolu gua na beti raa na Taruna, kara mua hage ta nina kinakabu God. Ahei ke sivuraga huli mai, ke huli, mahei ke sivuraga taruna mai, ke taruna. Ko bei nia hare inau tu bosa vanigo te vaga: ‘Igamu kau sivuraga vaolu gua.’ Na guri te haga guri, te va guri mai, me te va sara ivei, to ronovia na tagumuna, mo to mua rigia na pukuna te va tuguru mai ga, mo to mua rigia na kouna te va sara ga; te vaga gua eni na tinoni te sivuraga taruna.”
 

John 3:1

Gau! igamu tau ronovia i taeni na puku ni bosana Christ te vavolagita, te gagua: “Ahei te ke mua nia sivuraga na beti ma na Taruna, ke mua tanomana na hage ta nina kinakabu God;” ma na bosa eni te vaugilala vanigita na Sakarameniti eni te vahola nanata, te manana na maurihali.
    Mi ta na boni gua keri a Jesus te galaga i kokou, me bosa vanira ra na lei Mane Vetena te vaga anina Maaka te gerea tua, te a: “Kau tona ta na lei komu soko, kau tatea vanira na lei tinoni soko na Ronorono te uto, ma gaira kara taluutuni ke, ma kara lavia na Vulitabu, ma kara vola; ma gaira kara hove ke, kara mate.” Ma na bosa gua eni te vaugilala vanigita na totobo te uto, God ke sonihalavua vanigita mai ta na Sakarameniti eni.
    Mi ta na boni Pentekost gua na bosana Peter te nia tavatogi na liodira na vure, ma gaira tara huatira ra na lei Mane Vetena, mara gagua: “Gau! Ka hava kai kalitia?” Ge gagua vanira: “Kau tugua na liomiu ma kau sopa lavia na Vulitabu, na vatei apo kehaana na tanotanodika; ge kau lavia nia na sonihalavu Taruna te Tabu, te nia baubahu vanigamu tua, ma vanira gua ra na lei dalemiu, ma gaira tara kabu hau, agaia Lord igita ke holohorura mai.”
    Te hana gua nia na bosa, te kakaira, me gagua: “Kau vavolagamu ta na lio ni vavata eni te maumau.”
    Ma gaia Peter te goi gagua vanira: “Na vulitabu te vavolagita, taho na apo kehaani na meto ta na huli, ma na bosa tugu mugua ta na ganagana tatavabale ta na matana God, na pukuna Jesus Christ te tuguru oli tua.
    Na pukuna eni kau bei ganagana ruarua, ma kau taluutunia agaia, God ke lavira na (lei) tinoni eni tara tugulio utuni, ma tara nia mai na taluutuniana; me ke togigi na tanotanodika itadira me ke vahera na Taruna te Tabu, me ke va mabora nia na maurihali, ma na nina kinakabu kasila. Migita ta gilalaa a Tamada i kokou te liouto vanira na (lei) tinoni ini, te vaga na dalena Jesus Christ te tugunia tua, migita ka bosautoa nia na taluutuniana, igita ka kokoeliulivuti kikinima vania:
God, Puku ni mana, Puku ni maurihali, Mama i kokou, igami tai bosauto kikinimago, to arovigami geo hologami mai tua na manahana nimua na sonihalavu, ma na taluutuniamu igoe. Ko sulea nimami na manaha, ko hanai nimami na taluutuni. Ko vahera mai na lei tinoni ini, nimua na Taruna te Tabu, ge ke vahu vaolura gua, ma ge kara lavia na maurihali nia Jesus Christ, a Lord igami, te vola, me haba i tamua, ma na Taruna te Tabu, i taeni, ke va me va. Amen.

Na vure ke Sopou. Na Gehegehe ke taraira na balu tara haga lavia na Vulitabu:

Gau! tau liona na laviana na Vulitabu; igamu tau ronovia tua na vure eni te kokoeliulivuti, ge ke lavi panotigamu a Lord igami Jesus Christ, me ke vauto gamu, me ke togigi na palumiu i tamiu, me ke vahegamu mai na kinakabu i kokou ma na maurihali. Igamu tau ronovia tua a Gaia Lord igami Jesus Christ te baubahu na vaheamiu na totobo tai kokoeliulivutia itatana; ma na totobo te bahui tua, te ke kalei sugua. Na pukuna eni, te vaga a Christ te baubahu tua, me te vaga gua eni kau sopa baubahu, ta na matadira tara vatogagamu, mi ta na matadira na vure soko; igamu kau nia bati Satana ma nina gehegehe soko, ma kau taluutunia na bosana God te tabu, ma kau taonigi nina lei vetena.

Ge sopa huatira:
 

Exhortatioin

Utuni, ko nia bati utunia Satana, ma nina na lei gehegehe soko; ma na lei totobo ni talunago ta na maramana eni; ma na lei ganagana dika ni huli; ko mua taonigi?
Inau iu nigi bati soko.
    Ko taluutunia God Mama na Puku ni mana, te gonia na parako tna na pari. Ma Jesus Christ Dalena sakai vamua, Lord igita; te nia liu na Taruna te Tabu; te vuha ta na puku ni Samu Mary; me kabu vateiarovi ruruguna Pontius Pilate; Gaira tara patokia ta ua Gaivavala; ge mate; mara bekua; me tona betidalo; me toluni na boni te tuguru oli sania na mate; me dato i kokou; te sopou ga ta na madolona God, na Mama puku ni mana; ke oli mai gua tana niha ge te detera tara vola ma tara mate tua?
    Mo ko taluutunia na Taruna te Tabu; ma na Holohoru te Tabu ta na lei komu soko; na didira Udukolu ra na Tabu; na togipalu; ma na Tuguruolina ni Huli; ma na Maurihali?
    Inau tu taluuluni sokoi.
    To liona na laviana na Vulitabu ta na Taluutuni eni?
    Inau tu liona.
    Ko taonigi na totobo God te lioni, ma nina ronorono ni vetena, ta na lei bonimu, polo ko vuha mate?
    Nau ku nigi nigua, gaia God ke hanau inau.

Na Prist ke gagua:

    God veiarovi, ko tavugia a Adama i dania ta na lei tinoni eni, ke totolo tugua mai na Adama te vaolu ilokadira. Amen.
    Ko mate sokoi na lei ganagana dika ta na huli i tadira, ge vaho ke vola me ke hali itadira na lei totobo ni Taruna soko. Amen.
    Ko nasilira ge kara laga vulea a Satana, ma na maramana, ma na huli. Amen.
    Igami tai gehegehetia itaeni na vaa tabuadira ko sonihalavua vanira keri, mo ko pilupunusira gua nia na lio te uto ni kokou; mo ko vahera na taba ke kabu kasila i tana niha; na pukuna nimua na veiarovi, Lord, Puku ni uto, to vola, mo to vunagina na lei totobo soko, ke vaa me vaa. Amen.
    God, Puku ni mana, Puku ni maurihali, na nara ma na beti te doedore mai ta na kikisina na Dalemu to dolovia, a Jesus Christ, na vatei talukeliai na palumami; ma gaia te vetenara nina mane na tona ta na lei komu, na taraadira na lei tinoni, ma na vulitabuadira ta na Ahana na Mama, ma na Dale, ma na Taruna te Tabu. Igami tai kurutigo ko ronovigami nimua na vure eni tai kokoeliulivuti vanigo, ko vatabua na Beti eni, ta na apo kehaana na tanotanodika te vagiliu. Ko sonihalavua mai vanira tai vulitabura, ta na beti eni gaira kara tabea nimua na sonihalavu soko, ma kara kabu haia tatadira na lei puku ni dalemu to vilira tua, nia Jesus Christ, a Lord igami. Amen.
    Me soko, ma na Prist he tabea na limana, ge vulia nia na beti, ge gagua:
    Inau tu vulitabugo ta na Ahana Na Mama, ma na Dale, ma na Taruna te Tabu.
 

Questions of Candidate(s)

 

The Baptism

 

Me soko, ge gagua:

Igita ta lavi hagea mai na tinoni eni ta nina na Ovu a Christ, ma ta vaugilalaa nia na Vavala eni, ke bei nia vavagana tananiha, me ke tuguni tatea na taluutuniana Christ, tara patokia ta na gai Vavala; ge me ke veitotogoni tana Tanotanodika, ma na Maramana, ma Satana, ta na vaugilalana Christ, eni; ge me ke veitotogoni haia ta na kikisina Christ, ta na lei bonina polo ke vuha mate.
    Gan na vure, i taeni igita soko ka holoutoa God Puku ni mana, na tinoni eni to tagiha vahu vaolu mai, me te hage mai ta nina Holohoru Christ; migita soko taeni ka kokoeliulivuti vania God, ge ke kabu haia te vaga te vuivunitaeni.

Kara tualagituturu.
 

 

Mama i kokou, Ke tabu na ahamu; Ke tona mai nimua na kinakabu; Ke tanomana na liomu i pari te vaga i kokou; He gami mai i taeni na vana te manana i taeni; Mo ko talukehai na palumani ke vaga igami kai talukehai na paludia. Ko bei lubatigami ta na tabotabo, Mo ko lavi gami ta na tanotanodika; Nimua na kinakabu, ma na mana, ma na lada, ke va me vaa. Amen.
    Igami tai holoutogo nia na doloviamu, Mama i kokou, to arovigami mo to holohorugami mai, to nigami, ge kai gilalaa nimua na sonihalavu, ma na taluutuniamu; ko sulea na manahamami, ko havei nimami na taluutuni. Ko talana na Taruna te Tabu vania na tinoni eni te vahu vaolua taeni, me dale maurihali nia Jesus Christ, a Lord igami, ge ke gahaa nimua tinoni vasoo, me ke lavia nimua na sonihalavu to bahua vania tua; na pukuna Jesus Christ, na Dalemu, te vola me te haba itamua, ma na Taruna te Tabu, ke vaa me vaa. Amen.

Kara tuguru na vure, ge vanira tara vatoga:

Gau; na (lei) tinoni eni te baubahu ta na matamiu ke nia bati Satana, ma na nina gehegehe soko, me ke taluutunia God, me ke lutu vania; kau ganaganaa na bosa te vahola te bosa tatea, te baubahu ta na matamiu igamu te viligamu nia na ronoviana. Kau keikeria, ge ke lavia na lagana nia ne manahaana na bosana God te Tabu, gaia ke nia sule kolu na sonihalavu nina God, ma na taluutuniana Jesus Christ a Lord igami, me ke nia kabu tabu na mabo te uto, ta na maramana eni.

Na Vure kara sopou. Ge vanira tara tagiha Vulitabu:

Migamu, tau nia pupulu Christ taeni, ta na Vulitabu, Ra na dalena God! Ra na lei dalei marara nia na taluutuniana Jesus Christ! Kau taonia na nina Ronorono Christ, ma na liodira ra na Dalei marara. Kau rana Dalei Marara! Ke nia pota na liomiu na Vulitabu na vaugilalana na lioda, ge ka taonia nia na marevona Christ, ge ka vagaa; te vaga Gaia te mate tua me tuguru oli itadira tara mate; te vaga eni igita, na pukuna igita ta lavia tua na Vulitabu, ka mate sania na tanotanodika soko, ma ka nia tuguru oli na uto; igita ka matei dida na lio ni tanotanodika, ma na lio ni hahi; ma ka taonia vaso tana liouto te tabu ta na lei bonida soko.
 


 

Lord's Prayer

NA HUAHUATI.

    Ahei te vuivunia na Vulitabu?
    Jesus Christ.
    Na pukuna na hava na Vulitabu?
    Ke goniu ge ku hegohegona Christ, muku dalena God, mu ku vaivari ni kinakabu i kokou.
    Na hava ko nia baubahu vania God ta na Vulitabumu?
    Inau ku nia baubahu vania e tolu na totobo ga:

    1. Ku nia bati Satana, ma nina gehetotobo soko; ma na lei totobo ni talunago me te talutagai ta na maramana eni; ma na lei ganagana dika ni huli.
    2. Ku taluutunigi na lei bosa te manani na nina Ronorono Christ.
    3. Ku vatogaa vasoo na Ronorono te tabu te liona God, me te nia vetena mai ga, ge mu ku taonia na Ronorono keri polo ku vuha mate.
 

A Catechism
    Igoe to haga liona na taluutuniana ma na vatogaana na Ronorono keri?
    Inau tu liona sugua; ma God ke haveu ke, ge mu ku nia pipo te vagaa. Mu tu bosautoa God te holou mai tua ta na hala ni vola eni, na pukuna a Jesus Christ na Vavolada; mu ku va nonia God, ge ke vaheu mai nina sonihalavu, ge ku kabu kasila ilokana.
    Ko padalaginigi nimua na lei bosa ni Taluutuni.
Inau tu taluutunia God na Mama pukunimana, te gonia na parako ma na pari.
    Maia Jesus Christ, na Dalena sakai vamua, Lord igita; te nia liu na Taruna te Tabu; te vahua na puku ni Samu Mary; me kabu vateiaroviana ruruguna Pontius Pilatu; tara patokia ta na Gaivavala; me mate; mara bekua; ge horu betidalo; me toluni na boni te tuguru oli sania tara mate; ge dato i kokou; me te sopou taeni ta na pala madolona God na Mama na puku ni mana; ke horu mai gua tananiha, na deteadira tara vola ma tara mate tua.
    Nau tu taluutunia na Taruna te Tabu; na Holohoru te tabu ta na lei komu soko; na didira vaukolu te Tabu; na Togipalu; na Huli ke tuguruoli; ma na Maurihali. Amen.
    Ko bosa kukului na lei puku ni totobo to taluutunigi ga.
    1. Tu taluutunia God na Mama, te goniu inau, ma na lei totobo soko.
    2. Tu taluutunia God na Dale, te huiu inau, ma na lei tinoni soke.
    3. Tu taluutunia God na Taruna te Tabu, te va tabuu inau, ma gaira soko te vilira tua God.
    E niha na nina lei Vetena God?
    E hanavulu matapono.
    God te diki tugunigi vanira rahei?
Apostles' Creed
Vanira ra na Israeli ta na bona aroha. Me gagua Gaia:
“Inau Lord God igoe; inau tu nigo ruguhoru mai tua ta na komu Misiraimi, tara ponogo ga.”
    1. Ko bei ganaganaa siki God keha, minau vasoo.
    2. Ko bei saria nimua na titinoni taonia na hulina siki totobo ta na paraka i kokou, pi ta na pari sarana, pi ta na horara ruruguna. Ko bei kolitao vanira, mo ko bei nira maa. Minau vamua Lord God igoe, tu mua nia lio patu ahei na kelia na totobo te managu; minau tu detera na lei daledira, na pukuna na paludira tamadira, polo ke riti na toluni pe vatini na vavata, i tadira tara niu sika; minau tu arovira tara subo tara doloviu, ma tara panotia nigua na lei vetena.
    3. Ko bei bosa taboa na Ahana a Lord God igoe; ke mua dete volaa ahei te bosa taboa na Ahana.
    4. Ko ganagana na Boni ni Aheahe, ko va tabua. E ono na boni ni lutu, ko kabaria nimua na gehetotobo ga; ma ta na vituni na boni na Boni ni aheahe vania Lord God igoe. Ko bei kabaria siki gehegehe ga; igoe ma na dalemu, na mane ma na vaivine, ma nimua na bolo soko, ma nimua na sinogo itamua. Me ono na boni gaia a Lord te gonia i kokou mi ruruguna, na horara, ma na lei hegohego soko ga; ge aheahe na vituni na boni; ma na pukuna eni a Lord te va vautoa na vituni na boni, me va tabua.
    5. Ko nira kikinima tamamu ma tinamu; ge ke halilaginigi na bonimu ta na komu te vahego gaia Lord God igoe.
    6. Ko bei labu tabu tinoni.
    7. Ko bei tanodika.
    8. Ko bei gito.
    9. Ko bei vuhaa na gamua na komu kolu.
    10. Ko bei nia vevehe na valena ahei, ma na tauna; na nina tinoni na mane ma na vaivine, ma na nina bolo, ma nina lei totobo soko.
    Ko bosa kukului na puku ni totobo te vetenago nia?
Me vetenau nia e rua na Ronorono, ku nei vania God ma na tinoni.
    Na hava na Ronorono, ko nea vania God?
    Me vetenau nia, ge ku taluutunia, mu ku nia kikinima, mu ku dolovia nia na liogu mana tobagu, ma na lagagu; mu ku holohabaa, mu ku ganaganaa, mu ku varava vuvunana; mu ku kokoeliulivuti vania, mu ku talumavaa na Ahana, ma na nina Bosa te tabu, polo ku vuha mate.
    Na hava na Ronorono ko nea vania na tinoni?
    Ku dolovia gaia te vaga tudoloviu hegegu; mu ku nei vania te vaga tu liona ke nei vaniu inau. Ge mu ku dolovira tamagu ma tinagu, mu ku talu mavara, mu ku hanara. Mu ku talu sulera gaira tara rigitaoniu, mu ku ronovira; mu ku nira kikinima na sule, ma gaira tara taraiu, ma gaira tara manaha vuleu. Mu ku bei vahagitailea ahei, mu ku bei labu taboa abei, mu ku bei veiveia ahei; mu ku bei nia sika ahei ta na tobagu. Mu ku hove punusia na huligu ku bei tanodika gea, mu ku bei vana ni voo, mu ku bei inu bulebule. Mu ku bei padia na baubahu, mu ku bei sabiri sorisori, mu ku bei tabe taboa na nina totobo ahei, mu ku bei gito. Mu ku bei pasa taboa ahei, mu ku bei vuavuhaa. Mu ku bei nia vevehea nina totobo ahei; mugua ge ku lutu utoa nigua na vana, ge ku kikinagea na kinakabu keri God te viliu nia tua.
    Gari, igoe ko mua tanomana hegemu na taoniana na nina Ronorono God; nina puku ni sonihalavu mugua ke hanago ge ko nia tanomana. Mo ko logoa na Sonihalavu eni ta na kokoeliulivuti. Ko bosa vaa na Nina Kokoeliulivuti Lord.
Ten Commandments

    Mama i kokou ....
    Na hava to nonia God ta na kokoeliulivuti eni?
    Inau tu kokoeliulivuti vania Lord God, Tamada i kokou, ge ke sonihalavua mai itagua, mi ta na lei vure soko, nina sonihalavu, ge ka nia gehegehe tabu vania, ma ka lutu vania, ma ka ronovia, te manana utoa. Mu tu nonia God ge ke goi vetena mai na lei totobo soko ke nia uto na hulida ma na tarunada. Me ke dolovigita, me ke talukehai na lei paluda, me ke pilupunusigita ta na lei levunimate soko, ke haga sodoa na tarunada ma na hulida; me ke vavolagita ta na tanotanodika, ma Satana, ma na mate kasila. Mu tu kokoeliulibuti vavaravagi vania ke va gonia te vaga eni, te dolo, me te liouto, na pukuna a Jesus Christ a Lord igita. Mu ku goi gagua i ga, Amen, ke neate vaga.
 

Lord's Prayer

NA SAKERAMENETI.

Na hava na Sakerameneti?
    Na Sakerameneti na vaugilala i pari ta rigia, ma na vaugilala ni sonihalavu taruna i loka, te sonihalavua vanigita mai: me te vuivunia agaia a Christ hegena; na vatei ke nia mai na sonihalavu keri, ma ge ka gilalaa nia na logoana.
    E niha na Sakerameneti te vuivunia tua Christ ta nina Holohoru?
    E rua vamua; na lei tinoni kara tabe sokoa, ge kara nia vola: Na vulitabu, ma na Vanatabu.
    E sopa niha na ro levudira?
    E rua: na Vaugilala ta rigia i pari ma na sonihalavu i loka ta mua rigia.
    Na hava Vaugilala ta rigia i pari ta na Vulitabu?
    Na Beti; tara vulitabua nia na tinoni, ta na Ahana Mama, ma na Dale, ma na Taruna i loka ga?
    Ma na hava na Sonihalavu Taruna i loka ga? 
    Na mateana na tanotanodika, ma na vahuvaoluana na mabo. Migita tara diki vahugita ta na tanotanodika, ra na dale rutu, ma ge ka nia gahagita na dale sonihalavu.
    Ivei ke nia, ahei te liona na Vulitabu?
    Ke tugulio, me ke taluutuni.
    Ivei ke nia na tugulio?
    Ke nia bati na tanotanodika.
    Ke taluutunia na hava?
    Ke taluutuni kakaigi na lei totobo soko God te nigi baubahu vania ta na Sakerameneti eni.
    Egua ge ra vulitabura na lei meomeo, tara mua gilalaa na tugulio ma na taluutuni?
    Tara lavia na tuguna na meomeo, te baubahu tugua; me ke sule vaho na meomeo, ge ke kalitigi na lei totobo kiri te baubahu tugua nia tua.
    Na pukuna na hava te vuivunia na Sakarameneti keri na Vanatabu?
    Ge ka ganagana olia hai te nia sukagi na mateana agaia Christ, ma na lei totobo uto soko ta lavigi nia.
    Na hava na levuna i pari na vaugilala, ta na Vanatabu?
    Na Bereti ma na Vaini a Lord te nigi vetena tua na laviani.
    Ma na hava na levuna i loka, na totobo te vaugilalaa ga?
    Na Hulina ma na Narana Christ; tara lavia mara tabea gaira tara taluutunia, ta na Vanatabu.
    Ma na hava na lei totobo uto ka lavigi ga.
    Na patupatuani ma na vautoani na turunada, na pukuna na Hulina ma na Narana Christ, te vaga te patupatui me te vautoi na hulida na Bereti ma na vaini.
Mivei ke nia gua ahei te haga lavia na Vanatabu?
Ke vakalea hegena, te tugulio utuni ta na lei paluna i dania pe taho; me ke nia lio sakai na kaukabu vaolu vamua; me ke taluutuni kakaea God te arovia nia Christ; me ke ganagana olia na mateana nia na bosautoana; me ke liouto vasoo gua vanira na lei tinoni soko.

Questions on the Saceraments

 
Return to the Book of Common Prayer in Nggela

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld