Flag of Malaysia The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Peratoran Sembahyang
Portions of the Book of Common Prayer in Malay (1969)

 

PERATORAN SEMBAHYANG PAGI
MORNING PRAYER

 

Padri membacha satu dua ayat daripada yang dibawah ini;

    Jikalau sa-orang fasek bertaubat daripada kejahatan-nya yang telah di-buat-nya itu, lalu melakukan yang benar dan betul, maka ia akan memeliharakan hidup jiwa-nya. Yehezkial 18.27.
    Aku mengaku segala kesalahan-ku: dan dosa-ku ada-lah sentiasa di-hadapan-ku. Mazmur 51.3.
    Lindongkan-lah kira-nya muka-mu daripada segala dosa-ku: Dan hapuskan-lah segala kejahatan-ku. Mazmur 51.9.
    Ada pun korban yang patut bagi Allah, ia-itu hati yang hanchor; maka hati yang hanchor luloh itu tiada engkau akan menghinakan, ya Allah. Mazmur 51.17.
    Koyakkan-lah hati-mu, jangan pakaian-mu: taubat-lah Tuhan Allah-mu, karena ia-lah amat mengasehani dan rahmani dan panjang sabar dan besar-lah kemurahan-nya, dan bersesal-lah ia akan jahat itu. Yowel 2.13.
    Dengan Tuhan Allah kami ada-lah segala rahmat dan ampun, jikalau kami sudah mendurhaka kapada-nya sakali-pun, nahawa sudah kami enggan mendengar akan bunyi suara Tuhan Allah kami. Daniel 9.9-10.
    Seksakan-lah aku, ya Tuhan, tetapi dengan kedarnya, jangan apa-lah dengan murka-mu, supaya jangan engkau mengchanchor lulohkan daku. Yarmia 10.24.
    Taubat-lah kamu: karena kerajaan shorga sudau dekat. Matius 3.2.
    Aku hendak berbangkit lain pergi kapada Bapaku, serta berkata kapada-nya, Ya Bapa, saya sudah berdosa kapada Allah dan pala pemandangan Bapa: tiada lagi saya layak di-sebut anak Bapa. Lukas 15.18-19.
    Ya Tuhan, jangan-lah engkau menghadapkan hamba-mu ini kapada bichara, karena pada pemandangan-mu sa-orang pun yang hidup tiada akan dibenarkan. Mazmur 143.2.
    Jikalau kita mengatakan bahawa tiada dosa pada kita neschaya kita menyesatkan diri, dan yang benar itu tiada pada kita. Jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, maka Allah, itu keperchayaan and benar, sa-hingga di-ampuni-nya kelak dosa-dosa kita, dan menyuchikan kita daripada sakalian kejahatan. I Yahya 1.8-9.

EXHORTATION

Ya saudara-saudara-ku yang kekaseh, di-ajar-nyalah dalam beberapa ayat Surat Kudus hendak kita mengaku segala salah dan dosa-dosa, jangan-lah disembunyikan atau di-tudongi daripada Allah amat berkuasa, Bapa kita di-shorga; melainkan dosa-dosa kita itu hendak di-akui dengan hati yang rendah lagi taksit, den gan hati yang sesal lagi tundok, supaya kita beroleh ampun dosa-dosa itu daripada Allah yang amat sayang lagi murah hati-nya. Maka meski pun selalu patut mengaku dosa di-hadapan Allah, terutama lagi patut mengaku dosa masa kita berhimpun sembahyang, ia-itu membalas shukor oleh karena amat benar berkat-nya yang kita telah terima daripada tangan-nya, masa lagi menguchap puji-nya, masa lagi kita mendengar Perkataan-nya yang arvat kudus itu, dan pada masa kita minta bahagia daripada-nya. Sebab itu, aku memohon kamu semua yang hadhir Ini menurut bachaan-ku dengan hati yang suchi, dengan suara yang sopan, sembah di-bawah takhta Tuhan di-shorga, serta berkata mengikut aku:
 

 

 

CONFESSION—AKUAN DOSA-DOSA

Semua berlutut dan membacha:

Ya Bapa yang maha berkuasa, maha sayang, kami mengaku sudah kami sesat daripada jalan Tuhan oleh terlampau menurut ingin dan pikiran hati kami sendiri. Kami sudah melawan hukum-hukum Tuhan: barang yang patut di-buat, itu-lah tiada kami berbuat sakali, dan barang yang tidak patut, itu-lah kami membuat juga, tiada lagi baik dalam hati kami. Ya Tuhan, kasehkan-lah kami orang bersalahan; Ya Allah, sayangkan-lah kami yang mengaku dosa-dosa kami, Minta-lah Tuhan membawa kami yang sesal hati berbalek kapada jalan lurus, menurut perjanjian-mu yang di-beritakan oleh Isa Almaseh Tuhan kami kapada segala manusia. Ya Bapa yang amat kasehan, minta Tuhan tolong kami membawa diri dengan benar-nya dan suchi-nya supaya Nama Tuhan selalu di-muliakan. Amin.

ABSOLUTION—KEAMPUNAN DOSA-DOSA

Padri sahaja berdiri dan membacha:

Ya Allah maha berkuasa, Bapa Isa Almaseh Tuhan kita, tidak-lah Tuhan suka orang berdosa akan, mati, melainkan lagi suka orang berdosa itu meninggslkan kerja-nya yang jahat supaya hidup juga. Sudah-lah Tuhan memberi kuasa dan pesan kapada padri penyuroh-nya, memberitakan dan mengatakan keampunan dosa-dosa kapada segala hamba-nya yang bersesal hati-nya; Allah Taala mengampuni dosadosa semua orang yang bertaubat dengan benar-nya, serta perchaya kapada Injil-nya yang kudus. Sebab itu, hendak-lah kita minta Tuhan mengurniakan kapada kita sa-buah hati yang sa-sunggoh menyesal dengan Roh-nya yang kudus, supaya kelakuan kita sekarang menyukai dia, lagi akan menjadi adil dan suohi, dan pada achir-nya kita beroleh kesukaan yang abadi, oleh Tuhan kita Isa Almaseh. Amin.

LORD'S PRAYER—DOA TUHAN

Semua berdiri dan membacha:

Bapa kami yang di-shorga, terhormat-lah Nama Tuhan. Datang-lah kerajaan Tuhan. Jadi-lah kehendak Tukan di-atas bumi saperti. di-dalam shorga. Beri-lah akan kami hari ini makanan kami sa-hari-hari. Ampunkanlah dosa-dosa kami, saperti kami mengampunkan orang yang bersalah kapada kami. Jangan-lah membawa kami kapada perchobaan, tetapi lepaskan-lah kami daripada yang jahat: karena pada Tuhan adalah kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai salama-nya. Ainin.

Padri: Ya Tuhan, bukakan-lah mulut kami.
Jawab: Lalu kami akan memujikan Nama Tuhan.
Padri: Ya Allah, segera-lah lepaskan kami.
Jawab: Ya Tuhan, lekas-lah menolong kami.

Semua berlutut.

    Padri: Kemuliaan kapada Allah: Bapa, Anak dan Roh Alkudus.
    Jawab: Saperti pada mula-nya, sekarang ini, sampai sa-lama-lama-nya. Amin.
    Padri: Pujikan-lah Nama Tuhan.
    Jawab: Nama Tuhan kita memujikan.
 

 

VENITE EXULTEMUS DOMINO—MAZUR 95

Semua berdiri dan membacha:

    Mari-lah kita menyanyi bagi Allah: biar-lah kita bersorak bagi Batu yang menyelamatkan kita.
    Mari-lah kita menghadap hadhrat-nya dengan menguchap shukor: dan bersorak bagi-nya dengan beberapa mazmur.
    Karena Allah itu yang besar: dan Raja yang besar atas segala dewa.
    Maka dalam tangan-nya juga segala tempat yang dalam-dalam di-bumi: dan ia-lah yang mempunyai segala kemunchak gunong.
    Muka laut itu milek-nya, dan ia-lah yang telah menjadikan dia: dan Langan-nya juga yang mengadakan darat itu.
    Mari-lah kita sujud menyembah: serta berlutut dihadapan Allah yang menjadikan kita.
    Karena ia-lah Tuhan kita: dan kita pun kaum yang di-gembalakan-nya, dan domba-domba yang dibawah tangan-nya.
    Maka pada hari ini jikalau kamu mahu mendengar suara-nya: jangan-lah kamu mengeraskan hati-mu, saperti masa di-Meribah, dan saperti hari Massah ditanah belantara.
    Tatkala segala nenek moyang-mu telah menchobai aku, serta menguji aku, dan melihat pekerjaan-ku.
    Bahawa empat puloh tahun lama-nya telah aku jemu akan orang zaman itu: maka firman-ku, Bahawa ia-ini suatu kaum yang sesat hati-n-ya, dan tiada diketahui akan jalan-ku.
    Sebab itu bersumpah-lah aku dengan murka-ku: bahawa sa-kali-kali pun tiada orang-orang itu kelak akan masok perhentian-ku.
    Kemuliaan kapada Allah: Bapa, Anak dan Roh Alkudus.
    Saperti pada mula-nya, sekarang ini, sampai salama-lama-nya. Amin.

Lalu MAZMUR di-bachakan. A PSALM is read.

FIRST LESSON—BACHAAN YANG PERTAMA,
DARIPADA PERJANJIAN LAMA

Semua dudok

TE DEUM LAUDAMUS

Semua berdiri dan membacha:

    Kami memuji Tuhan: kami mengaku Tuhan-lah Allah.
    Semua dunia menyembah Tuhan: Bapa yang kekal sa-lama-lama-nya.
    Semua melaikat menyanyi kapada Tuhan: Shorga pun dan segala isi-nya.
    Kerubin dan Serupin menyanyi: denga tiada berhentian.
    Kudus, Kudus, Kudus: Tuhan segala bala shorga dan bumi.
    Penoh-lah shorga dan bumi itu; dengan sinar kemuliaan Tuhan.
    Pasokan sakalian Rasal yang termulia: memujikan Tuhan.
    Bala sakalian shahid yang ternama: memujikan Tuhan.
    Eklisia di-seluroh dunia: mengaku Tuhan.
    Tuhan Bapa kami: yang tiada berhingga besaran.
    Anak tunggal Tuhan: yang patut di-sembah orang.
    Serta Roh Alkudus; ia-lah yang Penghibor kami.
    Tuhan-lah Raja mulia: ya Tuhan Almaseh.
    Tuhan dari sa-lama-lama: Anak tunggal Allah Bapa.
    Tuhan datang menebus kami: di-kandong oleh Anak Dara.
    Tuhan rengalah kuasa mati: dalam mulia Allah Bapa.
    Kami perchaya Tuhan datang;: hendak menjadi Hakim kami.
    Hendak Tuhan menolong kami: yang di-tebus sentosa yang kekal dengan darah-mu.
    Beri-lah kami masok kaum berbahagia: dalam
Bawa-lah Tuhan selamat kami: berkati kami waris Tuhan.
    Tuhan mengator jalan kami: peliharakan kami salama-lama-nya.
    Tiap-tiap hari: kami membesarkan mulia Tuhan.
    Kami memuji Nama Tuhan; sampai sa-lama-lamanya.
    Ya Tuhan, lindongkan-lah kami: daripada segala dosa.
    Ya Tuhan, kasehkan kami: hendak kami di-kasehkan.
    Unjok-lah kaseh kapada kami: karena harap kami kapada Tuhan.
    Ya Tuhan, ku-harap kapada-mu: jangan-lah aku dapat mau.

SECOND LESSON—BACHAAN YANG KEDUA,
DARIPADA PERJANJIAN BAHARU
 

 

Semua dudok

BENEDICTUS—LUKAS I: 68

Semua berdiri dan membacha:

    Segala puji bagi Allah Tuhan orang Israil: karena ia telah melawat kaum-nya dan menebusi dia;
    Serta menerbitkan bagi kita suatu tandok selamat: di-antara isi rumah hamba-nya Daud itu;
    Saperti yang di-firmankan-nya dengan lidah nabinabi-nya yang kudus itu; dari semenjak permulaan dunia;
    Ia-itu selamat daripada musoh-musoh kita: dan daripada tangan segala orang yang membenchi kita.
    Hendak-lah melakukan kasehan pada nenek moyang kita: dan mengingatkan perjanjian-nya yang kudos itu;
    Dan akan sumpah yang di-sumpahkan-nya: kapada nenek moyang kita Ibrahim.
    Hendak memberi kita lepas daripada tangan musoh-musoh kita: sa-hingga dengan tiada takut kita menyembah dia.
    Dengan kesuchian dan kebenaran di-hadapan-nya: sa-panjang ua-tar kita.
    Ada pun engkau ini, hai anak-ku, engkau akan disebut nabi Allah yang maha tinggi: karena engkau akan berjalan dahulu di-hadapan Tuhan, supaya menyediakan jalan-nya;
    Dan hendak memberi pengetahuan akan selamat kapada kaum-nya; dalam keampunan dosa-dosa-nya; maka dalam itu pun dinihari dari-atas itu akan melawat kita;
    Hendak menerangkan orang yang dudok dalam gelap, dan dalam bayang-bayang maut; dan hendak membetulkan kaki kita pada jalan sentosa.
    Kemuliaan kapada Allah: Bapa, Anak dan Roh Alkudus.
    Saperti pada mula-nya, sekarang ini: sampai salama-lama-nya. Amin.

Atau Mazur ini, JUBILATE DEO—MAZUR 100

Semua berdiri dan membacha:

    Hendak-lah kamu bersorak bagi Allah, hai segala isi bumi: Hendak-lah kamu berbuat ibadat kapada Allah dengan kesukaan, dan mari-lah menghadap hadzrat-nya dengan bernyanyi.
    Ketahui-lah oleh-mu bahawa Allah itu-lah Tuhan: maka ia-lah yang menjadikan kami, dan kami pun milek-nya; maka kami-lah kaum-nya dan dombadomba yang di-gembalakan-nya.
    Masok-lah kamu daripada pintu gerbang-nya dengan menguchap shukor: dan masok ka-halamannya dengan puji-pujian: hendak-lah kamu menguchap shukor kapada-nya, dan puji-lah akan Nama-nya.
    Karena Allah itu baik-lah ada-nya, kemurahan-nya kekal sa-lama-lama-nya: dan setia-nya pun zaman-berzaman.
    Kemuliaan kapada Allah: Bapa, Anak dan Roh Alkudus.
    Saperti pala mula-nya, sekarang ini: sampai salama-lama-nya. Amin.
 

 

THE APOSTLES' CREED

Semua berdiri dan membacha:

    Aku perchaya akan Allah Bapa maha berkuasa, yang menjadikan langit dan bumi.
    Dan aku perchaya akan Isa Almaseh, Anak-nya yang tunggal, ia-itu Tuhan kita: yang sudah dikandong daripada Roh Alkudus, dan di-peranakkan oleh Anak Dara yang bernama Mariam; ia kena seksa di-bawah perentah Pontius Pilatus, dan di-salibkan sampai mati, lalu di-kuborkan: ia turun ka-alam berzakh: dan ia berbangkit pula pada hari yang ketiga, latu naik ka-shorga, dan ia dudok di-sa-belah kanan Allah: dari sana ia akan datang kembali, hendak putuskan bichara atas orang, baik yang lagi hidup, baik yang sudah mati.
    Dan aku perchaya akan Roh Alkudus: dan Eklisia katolika yang kudus, dan akan persahabatan semua orang yang kudus, dan akan keampunan dosa, dan akan kebangkitan tuboh manusia, dan akan hidup yang kekal.

Padri: Tuhan beserta-mu.
Jawab: Dan beserta hati-mu.
Padri: Hendak-lah kita minta doa.

Semua berlutut.

Tuhan kasehkan kami

Almaseh kasehkan kami

Tuhan kasehkan kami

THE LORD'S PRAYER—DOA TUHAN

Semua membacha.

Bapa kami yang di-shorga; terhormat-lah Nama Tuhan. Datang-lah kerajaan Tuhan. Jadi-lah kehendak Tuhan di-atas bumi saperti di-dalam shorga. Beri-lah akan kami hari ini makanan kami sa-hari hari. Ampunkan-lah dosa-dosa kami, saperti kami mengampunkan orang yang bersalah kapada kami. Jangan-lah membawa kami kapada perchobaan, tetapi lepaskan-lah kami daripada yang jahat. Amin.

    Padri: Ya Tuhan, nyatakan-lah kemurahan-mu kapada kami.
    Jawab: Beri-lah kami selamat Tuhan.
    Padri: Ya Tuhan pelihara-lah raja-raja kami.
    Jawab: Sukakan hati kaum yang di-pileh Tuhan.
    Padri: Beri-lah hati yang benar kapada padri penyuroh-mu.
    Jawab: Sukakan hati kamu yang di-pileh Tuhan.
    Padri: Ya Tuhan, selamatkan kaum-mu.
    Jawab: Ya Tuhan, berkati waris-mu.
    Padri: Ya Tuhan beri-lah auran sa-lama kami hidup.
    Jawab. Karena tiada yang membantu kami, melainkan Tuhan sahaja, ya Allah.
    Padri: Ya Allah, suchikan hati kami.
    Jawab: Jangan mengambil Roh Alkudus daripada kami.
 

 

COLLECT OF THE DAY
DOA YANG PERTAMA

SECOND COLLECT, FOR PEACE
DOA YANG KEDUA, MINTA AMAN

Ya Tuhan, yang membawa selamat kapada hati kami, lagi suka melihat orang sama sa-hati, daripada Tuhan sahaja kami dapat hidup yang kekal; barang siapa yang berbuat bakti kapada Tuhan, ia-lah orang merdeka: lindongkan kami hamba Tuhan daripada langgaran musoh, supaya kami yang harap kapada perlindongan Tuhan tiada akan takut kuasa sabarang musoh kami: oleh kuasa Isa Almaseh, Tuhan kami. Amin.

THIRD COLLECT, FOR GRACE—
DOA YANG KETIGA, MINTA BERKAT

Ya Tuhan, Bapa kami di-shorga, Allah amat berkuasa dan sa-lanka-lama-nya kekal, Tuhan sudah membawa kami dengan selamat melihat siang hari ini: peliharakan kami sa-panjang hari ini, oleh kuasamu yang amat besar itu: jangan-lah kami buat dosa, atau kena barang, bahaya; melainkan dalam semua kerja kami, beri-lah kami di-perentahkan oleh Tuhan, supaya kaini selalu melakukan barang yang benar dihadapan-mu: oleh Isa Almaseh, Tuhan kami. Amin.

PRAYER FOR THE STATE
DOA MINTA BERKAT AKAN RAJA-RAJA
DAN PEMERENTAHAN

Ya Tuhan, oleh Tuhan sahaja raja-raja perentahkan, dan menteri-menteri menetapkan keadilan, kami minta Tuhan membantu raja-raja negeri kami dengan berkat Tuhan yang kekal, supaya oleh memakai kuasa daripada Tuhan dengan patut-nya, dia boleh perentahkan hangsa negeri-nya dengan benar-nya dan adil-nya: eleh Isa Almaseh Tuhan kami. Amin.

PRAYER FOR THE CLERGY AND PEOPLE
DOA MINTA BERKAT AKAN PADRI DAN
ORANG KRISTIAN SEMUA

Ya Tuhan maha berkuasa, dan sa-lama-lama-nya kekal, Tuhan-lah sahaja yang mengerjakan pekerjaan yang indah ajaib: suroh-lah Roh anugerah Tuhan, Roh selamat, membantu semua Bishop, dan Padri dan semua orang yang di-tunggui-nya; dan lagi supaya ia berkenan kapada-mu, tuangkan berkat Tuhan atasnya sa-hari-hari. Ya Tuhan, beri-lah kami berkat ini, supaya di-hormati Tuhan kami, Isa Almaseh Penolong dan Pengantara kami. Amin.

PRAYER OF ST. CHRYSOSTOM
DOA S. KRISTOSTOM

Ya Allah maha berkuasa, Tuhan sudah suroh kami sembahyang dengan sama hati pada sekarang ini; Tuhan sudah berjanji, masa dua tiga orang berhimpun minta doa bersebut Nama Tuhan, Tuhan mahu memberi kehendak-nya: beri-lah Tuhan, sekarang ini kehendak kami, maha yang patut; maka di-dunia ini, beri-lah kami dapat tahu yang benar, dan di-dunia ahkirat, beri-lah kami dapat hidup yang kekal. Amin.

THE GRACE—2 KORINTUS 13

Berkat Isa Almaseh Tuhan kita, dan pengasehan Allah, dan bersamaan Roh Alkudus, beserta-lah dengan kita semua sa-lama-lama-nya. Amin.
 


 

 

PERATORAN SEMBAHYANG PETANG
EVENING PRAYER

Padri membacha satu dua ayat daripada ayat yang di-bawah ini:

    Jikalau sa-orang fasek bertaubat daripada kejahatan-nya yang telah di-buat-nya itu, lalu melakukan yang benar dan betul, maka ia akan memeliharakan hidup jiwa-nya. Yehezkial 18.27.
    Aku mengaku segala kesalahan-ku: dan dosa-ku ada-lah sentiasa di-hadapan-ku. Mazmur 51.3.
    Lindongkan-lah kira-nya muka-mu daripada segala dosa-ku: Dan hapuskan-lah segala kejahatan-ku. Mazmur 51.9.
    Ada pun korban yang patut bagi Allah, ia-itu hati yang hanchor; maka hati yang hanchor luloh itu tiada engkau akan menghinakan, ya Allah. Mazmur 51.17.
    Koyakkan-lah hati-mu, jangan pakaian-mu: taubat-lah Tuhan Allah-mu, karena ia-lah amat mengasehani dan rahmani dan panjang sabar dan besar-lah kemurahan-nya, dan bersesal-lah ia akan jahat itu. Yowel 2.13.
    Dengan Tuhan Allah kami ada-lah segala rahmat dan ampun, jikalau kami sudah mendurhaka kapada-nya sakali-pun, nahawa sudah kami enggan mendengar akan bunyi suara Tuhan Allah kami. Daniel 9.9-10.
    Seksakan-lah aku, ya Tuhan, tetapi dengan kedarnya, jangan apa-lah dengan murka-mu, supaya jangan engkau mengchanchor lulohkan daku. Yarmia 10.24.
    Taubat-lah kamu: karena kerajaan shorga sudau dekat. Matius 3.2.
    Aku hendak berbangkit lain pergi kapada Bapaku, serta berkata kapada-nya, Ya Bapa, saya sudah berdosa kapada Allah dan pala pemandangan Bapa: tiada lagi saya layak di-sebut anak Bapa. Lukas 15.18-19.
    Ya Tuhan, jangan-lah engkau menghadapkan hamba-mu ini kapada bichara, karena pada pemandangan-mu sa-orang pun yang hidup tiada akan dibenarkan. Mazmur 143.2.
    Jikalau kita mengatakan bahawa tiada dosa pada kita neschaya kita menyesatkan diri, dan yang benar itu tiada pada kita. Jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, maka Allah, itu keperchayaan and benar, sa-hingga di-ampuni-nya kelak dosa-dosa kita, dan menyuchikan kita daripada sakalian kejahatan. I Yahya 1.8-9.

EXHORTATION

Ya saudara-saudara-ku yang kekaseh, di-ajar-nyalah dalam beberapa ayat Surat kudus hendak kita mengaku segala salah dan dosa-dosa, jangan-lah disembunyikan atau Idi-tudongi dari-hadapan Allah amat berkuasa, Bapa kita di-shorga; melainkan dosa-dosa kita itu hendak di-akui dengan hati yang rendah lagi takut, dengan hati yang sesal lagi tundok, supaya kita beroleh ampun dosa-dosa itu daripada Allah yang amat sayang lagi murah hati-nya. Maka meski pun selalu patut mengaku dosa masa kita berhimpun sembahyang, ia-itu masa membalas shukor oleh karena amat benar berkat-nya yang kita telah terima daripada tangan-nya, masa menguchap puji-nya, masa lagi kita mendengar Perkataan-nya yang amat kudus itu, dan pada masa kita minta bahagia daripada-nya. Sebab itu, aku memohon kamu semua yang hadhir ini menurut bachaan-ku dengan hati yang suchi, dengan suara yang sopan, sembah di-bawah takhta Tuhan di-shorga, serta berkata mengikut aku:
 

 

CONFESSION—AKUAN DOSA-DOSA

Semua berlutut dan membacha:

Ya Bapa yang maha berkuasa, maha sayang, kami mengaku sudah kami sesat daripada jalan Tuhan oleh terlampau menurut ingin dan pikiran hati kami sendiri. Kami sudah melawan hukum-hukum Tuhan: barang yang patut di-buat, itu-lah tiada kami berbuat sa-kali, dan barang yang tidak patut, itu-lah kami membuat juga, tiada lagi baik dalam hati kami. Ya Tuhan, kasehkan-lah kami orang bersalahan; Ya Tuhan, kasehkan-lah kami orang bersalahan; Ya Allah, sayangkan-lah kami yang mengaku dosa-dosa kami. Minta-lah Tuhan membawa kami yang sesal hati berbalek kapada jalan lurus, menurut perjanjianmu yang di-beritakan oleh Isa Almaseh Tuhan kami kapada segala manusia. Ya Bapa yang amat kasehan, minta Tuhan tolong kami membawa diri dengan benar-nya dan suchi-nya supaya Nama Tuhan selalu di-muliakan. Amin.

ABSOLUTION—KEAMPUNAN DOSA-DOSA

Padri sahaja berdiri dan membacha

Ya Allah maha berkuasa, Bapa Isa Almaseh Tuhan kita, tidak-lah Tuhan suka orang berdosa akan mati, melainkan lagi suka orang berdosa itu meninggalkan kerja-nya yang jahat supaya hidup juga. Suclahlab Tuhan memberi kuasa dan pesan kapada pad.ri penyuroh-nya, memberitakan dan mengatakan keampunan dosa-dosa kapada segala hamba-nya yang bersesal laati-nya: Allah Taala mengampuni dosadosa semua orang yang bertaubat dengan benar-nya, serta perchaya kapada Injil-nya yang kudus. Sebab itu, hendak-lah kita minta Tuhan mengurniakan kapada kita sa-buah hati yang sa-sunggoh menyesal dengaii. Roh-nya yang kudus, supaya kelakuan kita sekarang menyukai dia, lagi akan menjadi adil dan suchi, dan pada achir-nya kita beroleh kesukaan yang abadi, oleh Tuhan kita Isa Almaseh. Amin.

LORD'S PRAYER—DOA TUHAN

Semua berlutut dan membacha:

Bapa kami yang di-shorga, terhormat-lah Nama Tuhan. Datang-lah kerajaan Tuhan. Jadi-lah kehendak Tuhan di-atas bumi saperti di-dalam shorga. Beri-lah akan kami hari ini makanan kami sa harihari. Ampunkan-lah dosa-dosa kami, saperti kami mengampunkan orang yang bersalah kapada kami. Jangan-lah membawa kami kapada percnohaan, tetapi iepaskan-lah kami daripada yang jahat: karena pada Tuhan ada-lah kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai sa-lama-lama-nya. Amin.

Padri: Ya Tuhan, bukakan-lah mulut kami.
Jawab: Lalu kami akan memujikan Nama Tuhan.
Padri: Ya Allah, segera-lah lepaskan kami.
Jawab: Ya Tuhan, lekas-lah menolong kami.

Semua berlutut.

Padri: Kemuliaan kapada Allah: Bapa, Anak dan Roh Alkudus.
Jawab: Saperti pada mula-nya, sekarang ini, sampai sa-lama-lama-nya. Amin.
Padri: Pujikan-lah Nama Tuhan.
Jawab: Nama Tuhan kita memujikan.

Lalu Mazmur di-bachakan—A psalm is read.

FIRST LESSON—BACHAAN YANG PERTAMA
DARIPADA PERJANJIAN LAMA
 

 

Semua dudok.

MAGNIFICAT—LUKAS 1.46

Semua berdiri dan membacha:

    Jiwa-ku membesarkan Tuhan: dan roh-ku gemar akan Allah, Juru Selamat-ku.
    Karena ia sudah melnandang: akan kerendahan hamba-nya.
    Ada pun daripada masa ini sa-hingga zamanberzaman: Semua orang akan menyebutkan aku berbahagia.
    Karena yang Maha Kuasa sudah mengadakan padaku perkara yang besar: maka kudus-lah Nama-nya.
    Maka ada-lah rahmat-nya di-atas orang yang takut akan dia: zaman-berzaman.
    Maka di-tunjokkan-nya kekuatan dengan tangannya: di-cherai-beraikan-nya orang yang sombong dalam sangka-sangka hati-nya.
    Raja-raja pun di-pechat-nya daripada takhta kerajaan-nya: dan orang yang rendah di-tinggikannya.
    Maka orang yang lapar di-kenyangkan-nya dengan kebajikan: dan orang yang kaya di-halaukan dengan hampa-nya.
    Maka di-tolong-nya akan hamba-nya Israil: supaya ia ingat akan rahmat-nya.
    Saperti yang di-katakan kapada nenek moyang kita: kapada Ibrahim dan kapada beneh-nya, sampai sa-lama-lama-nya.
    Kemuliaan kapada Allah: Bapa, Anak dan Roh Alkudus.
    Saperti pada mula-nya, sekarang ini: sampai salama-lama-nya. Amin.

Atau Mazmur ini CANTATE DOMINO-MAZMUR 98

Semua berdiri dan membacha:

    Nyanyikan-lah bagi Allah suatu nyanyian yang baharu: karena ia telah mengadakan beberapa perkara yang ajaib.
    Maka langan kanan-nya dan lengan-nya yang suchi itu: telah mendatangkan selamat bagi-nya.
    Bahawa Allah telah memaalumkan selamat-nya: Berta menyatakan kebenaran-yna dihadapan matu segala bangsa.
    Maka teringat-lah ia akan kemurahan-nya dan setianya dengan isi rumah Israil, dan segala hujong bumi pun telah melihat selamat Tuhan kita.
    Hendak-lah kamu bersorak bagi Allah, hai segala isi bumi: nyaringkan-lah suara-mu dan bersorak serta menyanyi.
    Maka nyanyikan-lah puji-pujian bagi Allah dengan kechapi: bahkan dengan kechapi, dan dengan saara yang merdu.
    Dan dengan beberapa serunai dan bunyi nafiri: hendak-lah kamu bersorak di-hadapan Raja, ia-itu Allah.
    Hendak-lah laut itu menderu dengan sa-chukupnya: dan bumi ini dengan segala yang; dudok dalamnya.
Hendak-lah segala sungai bertepok-tepok tangan, dan segala bukit pun bersorak bersama-sama: karena ia datang menghukumkan dunia.
    Maka ia akan menghukumkan bumi ini dengan kebenaran: dan segala bangsa pun dengan adil-nya.
    Kemuliaan kapada Allah: Bapa, Anak dan Roh Alkudus,
    Saperti pada mula-nya sekarang ini: sampai salama-lama-nya. Amin.
 

 

SECOND LESSON—BACHAAN YANG KEDUA,
DARIPADA PERJANJIAN YANG BAHARU

Semua dudok.

NUNC DIMITTIS—LUKAS 2.29

Semua berdiri dan membacha:

    Ya Tuhan, sekarang hamba, mu kelak engkau lepaskan: dengan sejahtera-nya saperti perkataan-mu itu.
    Karena mata-ku sudah melihat selamat-mu: yang telah engkau sediakan di-hadapan segala bangsa.
    Ia-itu suatu terang akan menjadi kenyataan orang bangsa asing: dan kemuliaan kaum-mu Israil.
    Kemuliaan kapada Allah: Bapa, Anak dan Roh Alkudus.
    Saperti pada mula-nya, sekarang ini; sampai salama-lama-nya. Amin.

Atau Mazmur ini DEUS MISEREATUR—
MAZMUR 67

Semua berdiri dan membacha:

    Di-kasehani Allah kira-nya akan kami, serta diberkati-nya akan kami: dan di-beri-nya kira-nya mukanya berchahaya atas kami.
    Supaya jalan-mu di-ketahui orang di-atas muka bumi; dan selamat-mu di-antara segala bangsa.
    Biar-lah kira-nya segala kaum memuji engkau, ya Allah: bahkan biar-lah segala kaum memuji engkau.
    Biar-lah kira-nya segala bangsa bersuka-suka dan bersorak: karena engkau akan menghukumkan segala kaum dengan keadilan, serta memerentahkan segala bangsa di-atas muka bumi.
    Biar-lah kira-nya segala kaum memuji engkau, ya Allah: bahkan biar-lah segala kaum memuji engkau.
    Maka bumi telah mengeluarkan hasil-nya: dan Tuhan, ia-itu Tuhan kita, akan memberkati kita.
    Bahkan Tuhan akan memberkati kita: dan segala hujong bumi pun takut akan dia kelak.
    Kemuliaan kapada Allah: Bapa, Anak dan Roh Alkudus,
    Saperti pada mula-nya, sekarang ini: sampai salama-lama-nya. Amin.
 

 

THE APOSTLES' CREED—AKU PERCHAYA

Semua berdiri dan membacha:

    Aku perchaya akan Allah Bapa maha berkuasa, yang menjadikan langit dan bumi.
    Dan aku perchaya akan Isa Almaseh, Anak-nya yang tunggal, ia-itu Tuhan kita: yang sudah dikandong daripada Roh Alkudus, dan di-peranakkan oleh Anak Dara yang bernama Mariam; ia kena seksa di-bawah perentah Pontius Pilatus, dan di-salibkan sampai mati, lalu di-kuborkan: ia turun ka-alam berzakh: dan ia berbangkit pula pada hari yang ketiga, latu naik ka-shorga, dan ia dudok di-sa-belah kanan Allah: dari sana ia akan datang kembali, hendak putuskan bichara atas orang, baik yang lagi hidup, baik yang sudah mati.
    Dan aku perchaya akan Roh Alkudus: dan Eklisia katolika yang kudus, dan akan persahabatan semua orang yang kudus, dan akan keampunan dosa, dan akan kebangkitan tuboh manusia, dan akan hidup yang kekal.

Padri: Tuhan beserta-mu.
Jawab: Dan beserta hati-mu.
Padri: Hendak-lah kita minta doa.

Semua berlutut.

Tuhan kasehkan kami

Almaseh kasehkan kami

Tuhan kasehkan kami

THE LORD'S PRAYER—DOA TUHAN

Semua membacha.

Bapa kami yang di-shorga; terhormat-lah Nama Tuhan. Datang-lah kerajaan Tuhan. Jadi-lah kehendak Tuhan di-atas bumi saperti di-dalam shorga. Beri-lah akan kami hari ini makanan kami sa-hari hari. Ampunkan-lah dosa-dosa kami, saperti kami mengampunkan orang yang bersalah kapada kami. Jangan-lah membawa kami kapada perchobaan, tetapi lepaskan-lah kami daripada yang jahat. Amin.

    Padri: Ya Tuhan, nyatakan-lah kemurahan-mu kapada kami.
    Jawab: Beri-lah kami selamat Tuhan.
    Padri: Ya Tuhan pelihara-lah raja-raja kami.
    Jawab: Sukakan hati kaum yang di-pileh Tuhan.
    Padri: Beri-lah hati yang benar kapada padri penyuroh-mu.
    Jawab: Sukakan hati kamu yang di-pileh Tuhan.
    Padri: Ya Tuhan, selamatkan kaum-mu.
    Jawab: Ya Tuhan, berkati waris-mu.
    Padri: Ya Tuhan beri-lah auran sa-lama kami hidup.
    Jawab. Karena tiada yang membantu kami, melainkan Tuhan sahaja, ya Allah.
    Padri: Ya Allah, suchikan hati kami.
    Jawab: Jangan mengambil Roh Alkudus daripada kami.
 

 

COLLECT OF THE DAY
DOA YANG PERTAMA

SECOND COLLECT, FOR PEACE
DOA YANG KEDUA, MINTA AMAN

Ya Tuhan, yang membawa selamat kapada hati kami, lagi suka melihat orang sama sa-hati, daripada Tuhan sahaja kami dapat hidup yang kekal; barang siapa yang berbuat bakti kapada Tuhan, ia-lah orang merdeka: lindongkan kami hamba Tuhan daripada langgaran musoh, supaya kami yang harap kapada perlindongan Tuhan tiada akan takut kuasa sabarang musoh kami: oleh kuasa Isa Almaseh, Tuhan kami. Amin.

THIRD COLLECT, FOR AID AGAINST ALL
PERILS—DOA YANG KETIGA, MINTA
TOLONG DALAM SEMUA BAHAYA.

Ya Tuhan, kami minta Tuhan menerangkan gelap kami: dan sebab Tuhan amat berkasehan, lindongkanlah kami malam ini, daripada segala bahaya: oleh Anak-mu yang tunggal, Isa Almaseh. Juru Selamat kami. Amin.

PRAYER FOR THE STATE—DOA MINTA
BERKAT AKAN RAJA-RAJA DAN PEMERENTAHAN

Ya Tuhan, oleh Tuhan sahaja raja-raja perentahkan, dan menteri-menteri menetapkan keadilan, kami minta Tuhan membantu raja-raja negeri kami dengan berkat Tuhan yang kekal, supaya oleh memakai kuasa daripada Tuhan dengan patut-nya, dia boleh perentahkan hangsa negeri-nya dengan benar-nya dan adil-nya: eleh Isa Almaseh Tuhan kami. Amin.

PRAYER FOR THE CLERGY AND PEOPLE
DOA MINTA BERKAT AKAN PADRI DAN
ORANG KRISTIAN SEMUA

Ya Tuhan maha berkuasa, dan sa-lama-lama-nya kekal, Tuhan-lah sahaja yang mengerjakan pekerjaan yang indah ajaib: suroh-lah Roh anugerah Tuhan, Roh selamat, membantu semua Bishop, dan Padri dan semua orang yang di-tunggui-nya; dan lagi supaya ia berkenan kapada-mu, tuangkan berkat Tuhan atasnya sa-hari-hari. Ya Tuhan, beri-lah kami berkat ini, supaya di-hormati Tuhan kami, Isa Almaseh Penolong dan Pengantara kami. Amin.

PRAYER OF ST. CHRYSOSTOM
DOA S. KRISTOSTOM

Ya Allah maha berkuasa, Tuhan sudah suroh kami sembahyang dengan sama hati pada sekarang ini; Tuhan sudah berjanji, masa dua tiga orang berhimpun minta doa bersebut Nama Tuhan, Tuhan mahu memberi kehendak-nya: beri-lah Tuhan, sekarang ini kehendak kami, maha yang patut; maka di-dunia ini, beri-lah kami dapat tahu yang benar, dan di-dunia ahkirat, beri-lah kami dapat hidup yang kekal. Amin.

THE GRACE—2 KORINTUS 13

Berkat Isa Almaseh Tuhan kita, dan pengasehan Allah, dan bersamaan Roh Alkudus, beserta-lah dengan kita semua sa-lama-lama-nya. Amin.

 

 
Return to the Book of Common Prayer in Malay

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld