Flag of Malaysia The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Peratoran Sembahyang
Portions of the Book of Common Prayer in Malay (1969)

 

PERATORAN SEMBAHYANG PERJAIMMUAN TAHUN
THE ORDER OF HOLY COMMUNION
 

THE LORD'S PRAYER—DOA TUHAN

Semua berlutut. Padri sahaja membacha

Bapa kami yang di-shorga, terhormat-lah Nama Tuhan. Datang-lah kerajaan Tuhan. Jadi-lah kehendak Tuhan di-atas bumi saperti di-dalam shorga. Beri-lah akan kami hari ini makanan kami sa-hari-hari Ampunkan-lah dosa-dosa kami, saperti kami mengampunkan orang yang bersalah kapada kami. Janganlah membawa kami kapada perchobaan, tetapi lepaskan-lah kami daripada yang jahat. Amin.

COLLECT FOR PURITY
DOA MINTA KESUCHIAN

Ya Tuhan, maha berkuasa, semua hati manusia terbuka di-hadapan Tuhan; semua kehendak-nya diketahui oleh Tuhan; satu apa pun tiada tersembunyi daripada Tuhan: Suchikan-lah pikiran hati kami supaya kami dengan semporna mengasehi Tuhan, dan membesarkan Nama-mu yang kudus dengan sa-patutnya: oleh Isa Almaseh, Tuhan kami. Amin.

THE TEN COMMANDMENTS
FIRMAN SA-PULOH

Padri: Di-katakan Allah segala firman ini, bunyinya: Aku-lah Tuhan Allah-mu: jangan-lah kamu menyembah lain daripada aku.
Jawab: Ya Tuhan, kasehkan kami, tolong-lah kami menurut firman itu.

Padri: Jangan-lah engkau membuat kapada-mu barang berhala, atau rupa barang apa yang di-langit atau di-atas bumi atau di-dalam ayer: jangan-lah engkau sujud kapada-nya, atau menjadi hamba kapada-nya: karena aku Tuhan-mu Allah ini Tuhan yang ehemburuan, dan membalaskan segala durhaka bapanya pada anak-anak, turun kapada ehuchu chichit juga, daripada orang yang membenchikan daku: tetapi aku menunjok kemurahan-ku kapada beribu-ribu orang yang mengasehi daku, serta menurut firman-firmanku itu.
Jawab: Ya Tuhan, kasehkan kami, tolong-lah kami menurut firman itu.

Padri: Ingat-lah hari perhentian, supaya menguduskan dia. Enam hari lama-nya patut engkau bekerja dan membuat segala pekerjaan-mu; tetapi hari yang ketujoh, itu-lah suatu hari perhentian karena Tuhan-mu Allah. Paria hari itu, jangan-lah engkau buat barang pekerjaan-mu, baik engkau, atau anak-mu laki-laki, atau anak-mu perempuan, atau hamba-mu laki-laki, atau hamba-mu perempuan, atau binatang-mu, atau orang yang tumpang di-rumah-mu: karena dalam enam hari di-jadikan Allah langit dan bumi dan laut dan segala isi-nya, dan berhenti-lah ia pada hari yang ketujoh: sebab itu di-berkati Allah akan hari perhentian itu, dan di-kuduskan-nya akan dia.
Jawab: Ya Tuhan, kasehkan kami, tolong-lah kami menurut firman itu.

Padri: Hormatkan-lah bapa-mu dan ibu-mu, supaya di-panjangkan umor-mu di-negeri yang Tuhanmu Allah itu memberi kapada-mu.
Jawab: Ya Tuhan, kasehkan kami, tolong-lah kami menurut firman itu.

Padri: Jangan-lah engkau membunoh orang.
Jawab: Ya Tuhan, kasehkan kami, tolong-lah kami menurut firman itu.

Padri: Jangan-lah engkau membuat zina.
Jawab: Ya Tuhan, kasehkan kami, tolong-lah kami menurut firman itu.

Padri: Jangan-lah engkau menchuri
Jawab: Ya Tuhan, kasehkan kami, tolong-lah kami menurut firman itu.

Padri: Jangan-lah engkau menjadi saksi dusta atas orang.
Jawab: Ya Tuhan, kasehkan kami, tolong-lah kami menurut firman itu.

Padri: Jangan-lah engkau ingin akan rumah orang; jangan, lah engkau ingin akan bini orang, atau hamba-nya balk laki-laki, baik perempuan, atau lembu-nya, atau kerbau-nya, atau apa-apa yang dia empunya.
Jawab: Ya Tuhan, kasehkan kami, lagi tulis-lah segala hukum-mu itu dalam hati kami.

OR THE SUMMARY OF THE LAW

Padri: Maka berkata-lah Tuhan kami Isa Almaseh: Baliawa dengar-loh oleh-mu, hai Israil, ada pun Allah Tuhan kita, ia-itu Tuhan yang esa maka hendak-lah engkau mengasehi akan Allah dengan sa-bulat-bulat hati-mu, dan dengan sa-genap jiwa-mu, dan dengan sagenap kuasa-mu. Itu-lah hukum yang pertama. Maka yang kedua pun demikian ini: hendak-lah engkau mengasehiorang sa-belahmenyebelah, saperti diri-mu sendiri; maka tiada-lah lain hukum yang lebeh daripada hukum ini. Maka atas kedua hukum ini terhimpun-lah sa-genap taurit itu, dan surat nabi-nabi pun.
Jawab: Ya Tuhan, kasehkan kami, tolong-lah kami menurut hukum-mu itu.

Atau KYRIE ELEISON:

Tuhan kasehkan kami
Almaseh kasehkan kami
Tuhan kasehkan kami
 

 

 

COLLECT OF THE DAY—DOA HARI

EPISTLE—SURAT KUDUS

Semua dudok

GOSPEL—INJIL

Semua berdiri dan berkata:

Kemullaan kapada Tuhan, ya Allah.

Pada penghabisan bachaan Injil semua berkata:

Pujian kapada-mu, ya Almaseh.

THE NICENE CREED—AKU PERCHAYA

Semua berdiri dan membacha:

    Aku perchaya kapada suatu Allah, Bapa maha berkuasa: ia menjadikan langit dan bumi, dan lagi segala perkara, baik yang kelihatan, baik yang tiada kelihatan.
    Dan lagi aku perchaya kapada suatu Tuhan Isa Almaseh, Anak tunggal Allah, yang di-peranakkan oleh Bapa-nya, dahulu daripada segala dunia di-jadikan. Allah daripada Allah, Terang daripada Terang, Allah betul daripada Allah betul. Ia di-peranakkan, bukan-nya ia di-jadikan, sebab ia suatu dengan Bapa, niaka segala sa-suatu di-jadikan oleh-nya. Karena kita manusia, karena selamat kita, ia menurun dari shorga; oleh kuasa Roh Alkudus ia beroleh tuboh daripada Dara Mariam, lalu menjadi manusia. Karena kita juga ia di-salibkan waktu Pontius Pilatus. Ia kena seksa sengsara, lalu di-kuborkan. Pada hari yang ketiga, ia berbangkit pula, menurut yang tersurat dalam Kitab Kudus, lalu ia naik ka-shorga. Ia dudok di-sa-belah kanan Bapa. Ia akan datang pula dengan kemuliaan meletak hukum baik pada orang yang maseh hidup, baik pada orang yang sudah mati; maka kerajaan-nya tiada akan berkesudahan.
    Dan lagi aku perchaya kapada Roh Alkudus, ia-lah Tuhan, ia-lah Penghidup, yang datang daripada Bapa clan daripada Anak; serta dengan Bapa dan Anak ia di-sembah dan di-permuliakan, ia-lah yang bertutor oleh mulut nabi-nabi.
    Dan lagi aku perchaya kapada Eklisia Katolika, yang daripada Rasul-Rasul itu: aku mengaku suatu baptisan akan mendatangkan keampunan dosa. Dan aku menantikan kebangkitan orang mati, lagi selamat di-dunia yang kekal. Amin.

SERMON—PENGAJARAN

Semua dudok.
 
 

OFFERTORY

Padri membacha suata dan ayat ini

    Hendak-lah terang-mu berchaya di-hadapan orang, supaya di-lihat-nya perbuatan-mu yang baik, lalu dipermuliakan Bapa-mu yang di-shorga. Matius 5.16
    Jangan-lah kamu menaroh bagi diri-mu harta benda di-atas bumi, ia-itu tempat gegat dan karat yang membinasakan, dan penchuri memechahkan rumah lalu menchuri: melainkan tarohkan-lah harta benda bagi diri-mu di-shorga, ia-itu tempat gegat dan karat tiada membinasakan, dan penchuri tiada memechahkan rumah atau menchuri. Matius 6.9-20.
    Daripada orang yang berkata kapada-ku, Rabbi, rabbi, bukan semua akan masok ka-dalam kerajaan shorga; hanya orang yang berbuat kehendak Bapa-ku yang di-shorga. Matius. 7.21.

HYMN—NYANYIAN

Lalu semua berlutut.

Padri: Hendak-lah kita minta doa akan sa-genap Eklisia Almaseh, yang melawan kejahatan di-dunia ini.

PRAYER FOR THE CHURCH MILITANT

    Ya Allah yang maha berkuasa dan sa-lama-lamanya kekal: oleh Rasul Tuhan, Paulus, yang kudus itu, kami di-ajar bersembahyang puji dan shukor kapada Tuhan, untok semua orang: dengan rendah hati kami minta Tuhan yang berkasehan, menerima (sedekah dan persembahan kami ini, dan) doa yang kami menyembahkan kapada Tuhan. Kami minta Tuhan memberi kapada semua orang yang dalam Eklisia Tuhan di-saluroh Junia, sa-buah hati yang suka kebenaran, dan persatuan dan satujuan. Beri-lah juga, ya Tuhan, semua orang yang mengaku Nama Tuhan menerima dan perchaya Perkataan-mu yang kudus itu, lagi hendak-lah ia diam dalam kasehan rohani dengan tiada berbantah-bantahan.
    Dan lagi kami meminta Tuhan pimpin-lah segala bangsa-bangsa mengikut jalan yang adil lagi beraman, serta beri-lah raja-raja-nya dengan menteri pegawainya memerentahkan dengan patut-nya, supaya orang ra'ayat beleh diam dalam selamat.
    Ya Bapa di-shorga, beri-lah anugerah-mu kapada segala Bishop dan Padri supaya ia mengajarkan Perkataan Tuhan, baik dengan kelakuan-nya, baik dengan tutor mulut-nya, serta ia membahagikan Sakramen Tuhan dengan sa-patut-nya.
    Dan lagi kami meminta Tuhan memberi anugerah kapada semua hamba Tuhan, terutama juga kapada semua orang hadhir bersembahyang ini: tolong-lah dia mendengar dan menerima Perkataan Tuhan dengan hormat, dengan hati rendah, lalu membuat bakti kapada Tuhan dengan kelakuan yang suchi lagi hati yang benar sa-panjang umor-nya.
    Ya Tuhan, dengan rendah hati kami minta Tuhan nienghiborkan, menolongkan semua orang di-dunia ini, yang kena sukar, yang kena kekurangan, yang lakit, atau yang dalam barang kesusahan yang lain.
    Maka kami memuji Nama Tuhan sebab semua hamba Tuhan. yang sudah meninggalkan dunia ini dengan perchaya, dengan takut kapada Tuhan: berilab, ya Tuhan, anugerah kapada kami mengikut teladan yang baik, supaya pada akhir-nya kami bersama dengan dia boleh masok Kerajaan Tuhan di-shorga. Ya Bapa, beri-lah barang yang di-pinta kaarsi oleh Isa Almaseh, ia-lah sa-orang sahaja Pengantara dan Penolong kami. Amin.
 

 

INVITATION—JEMPUTAN

Kamu sakalian yang bertaubat dengan sa-benarnya daripada dosa-mu dan yang berkaseh-kasehan dengan sakalian manusia, dan yang berniat hendak melakukan kelakuan yang baharu serta menurut hukum-hukum Allah, dan hendak berjalan daripada waktu ini pada jalan-nya yang suchi itu: mari-lah kamu dengan perchaya dan terima-lah Sakramen ini akan menghiborkan hati-mu. Beriutut-lah kamu serta mengaku dosa-dosa-mu dengan rendah hati kapada Allah Taala.

CONFESSION—AKUAN DOSA

Semua berdiri dan membacha:

Ya Allah yang maha berkuasa, Bapa Tuhan kami, Isa Almaseh, yang menjadikan semesta sakalian, hakim segala manusia, dengan susah hati kami mengaku dosadosa dan kejahatan kami yang kami berbuat melawan Tuhan, Raja kami, baik dengan pikiran, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan kami: patut-lah Tuhan murkakan kami. Dengan tulus hati kami bertaubat, dan sa-benar-nya kami ini berat hati sebab kesalahan kami, dan susah heti apabila kami ingat akan dia, Kasehkan-lah kami, kasehkan-lah kami, ya Bapa yang amat berkasehan; oleh sebab Anak-mu, ia-itu Tuhan kami Isa Almaseh, ampunkan-lah semua dosa yang sudah lalu, dan tolong-lah, supaya kami selalu buat pekerjaan-mu Jan turut kehendak-mu dengan kelakuan baharu, akan menghormatkan serta memuliakan Nama-mu, oleh Isa Almaseh Tuhan kami. Amin.

ABSOLUTION—KEAMPUNAN DOSA

Padri sahaja berdiri dan membacha:

Ya Allah yang maha berkuasa, Bapa kami yang dishorga, telah Tuhan berjanji sebab banyak kasehan-mu, hendak mengampunkan dosa-dosa semua orang yang berbalek kapada Tuhan dengan taubat dan perchaya benar: kasehkan-lah kamu, ampunkan-lah kamu, serta lepaskan-lah kamu daripada semua dosa-dosa kamu, tetapkan dan kuatkan kamu dalam semua perbuatan yang baik, dan bawa-lah kamu kapada hidup yang kekal; oleh Isa Almaseh, Tuhan kami. Amin.

COMFORTABLE WORDS—PERKATAAN
YANG MENGHIBOR

    Dengar-lah perkataan hiboran Juru Selamat kami, Isa Almaseh, yang di-kata kapada semua orang yang sa-sunggoh-nya berpaling kapada-nya:
    Mari-lah kapada-ku, hai kamu sakalian yang berlelah dan yang menanggong berat, maka aku ini akan memberi sentosa kapada-mu. Matius 11.28.
    Karena demikian-lah Allah mengasehi isi dunia ini sa-hingga di-kurniakan-nya Anak-nya yang tunggal itu, supaya barang siapa perchaya akan dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yahya 3.16.
    Dengar-lah juga perkataan Paulus:
    Perkataan ini sunggoh dan potut sakali di-terima, bahawa Almaseh Isa sudah datang ka-dalam dunia ini menyelamatkan orang yang berdosa. 1 Timotius 1.15.
    Dengar-lah juga perkataan Yahya:
    Jikalau barang sa-orang berbuat dosa, maka kita ada sa-orang Juru Shafa'at kapada Bapa, Isa Almaseh yang benar itu, ia-lah menjadi korban perdamaian karena segala dosa-dosa kita. I Yahya 2.1-2.
 

 

SURSUM CORDA

    Padri: Angkat-lah hati-mu.
    Jawab: Kami mengangkat dia kapada Tuhan.
    Padri: Biar-lah kita menguchap shukor kapada Tuhan.
    Jawab: Patut dan harus-lah berbuat demikian.
    Padri: Sangat-lah harus dan benar-lah kami selalu menguchap shukor dalam sakalian tempat kapada-mu, ya Tuhan, Bapa yang suchi, Allah yang maha berkuasa lagi sa-lama-lama-nya kekal.

Sebab itu serta dengan malaikat-malaikat dan segala kaum shorga, kami puji dan besarkan Nama-mu yang mulia itu, dengan selalu memuji Tuhan serta berkata:

Kudus, kudus, kudus, Allah Tuhan segala bala tentera, penoh-lah shorga dan bumi dengan kemuliaan-mu. Mulia-lah bagi-mu, ya Tuhan yang maha tinggi. Amin.

BENEDICTUS

Padri: Selamat-lah yang datang dengan Nama Tuhan:
Jawab: Hosanna dalam ketinggian.

PRAYER OF HUMBLE ACCESS—DOA HENDAK
MENGHAMPIRI MEJA TUHAN DENGAN
RENDAH HATI

Ya Tuhan yang berkasehan, tiada-lah kami berani datang kapada meja-mu dengan harap akan kebajikan kami sendiri, melainkan akan kebanyakan rahmat Tuhan. Kami ini tiada layak hendak memungut sisa-sisa yang di-bawah meja-mu. Tetapi Tuhan-lah yang selalu berkasehan; sebab itu, tolong-lah kami ya Tuhan supaya kami makan Tuboh Anak-mu Isa Almaseh dan minum Darah-nya dengan peri tuboh kami yang berdosa menjadi suchi oleh Tuboh dia, dan jiwa kami dibasoh oleh Darah-nya sangat indah itu, lagi kami dapat diam sa-lama-lama-nya dalam dia, dan dia dalam kami. Amin.

PRAYER OF CONSECRATION—DOA MENGUDUSKAN

    Ya Allah yang maha berkuasa, Bapa kami yang di-shorga, yang sebab banyak kasehan-mu sudah memberi Anak-mu yang tunggal itu, ia-itu Isa Almaseh, akan mati tersalib supaya kami di-tebuskan: maka di-atas salib itu Tuhan Isa oleh saatu kali persembahkan diri-nya, sudah membuat korban yang penoh, semporna dan sa-chukup karena dosa-dosa semua isi dunia; dan sudah ia menentukan dan dalam Injil-nya menyuroh kami peliharakan perjamuan ini akan peringatan kematian-nya sampai ia datang kembali: dengar-lah kami, ya Bapa yang berkasehan, kami minta dengan rendah hati, dan tolong-lah kami yang terima roti dan ayer anggur ini menurut hukum Isa Almaseh Juru Selamat kami, akan mengingat sengsara dan kematian-nya, supaya kami dapat bahagian Tuboh-nya dan Darah-nya yang indah itu.
    Maka pada malam ia di-serahkan ka-tangan orang, ia mengambil roti, lalu ia menchuchap shukor, latu tnemechahkan roti itu, di-beri-nya kapada muridmurid-nya dengan berkata: Ambil-lah, makan; Ini-lah Tuboh aku yang di-beri sebab kamu: buat-lah ini peringatan menjadi akan daku.
    Bagitu juga, sa-telah habis makan, di-ambil-nya chawan, serta menguchap shukor, lalu di-beri-nya kapada murid-murid-nya, serta berkata: Minum-lah kamu semua daripada ini, karena ini-lah Darah aku, Darah perjanjian baharu yang terchurah karena kamu dan karena orang banyak akan keampunan dosa: buatlah bagini tiap-tiap kali kamu minum dari chawan ini, menjadi peringatan akan daku. Amin.
 

 

AGNUS DEI

    Ya Domba Allah, yang mengangkatkan dosa isi dunia: kasehkan kami.
    Ya Domba Allah, yang mengangkatkan dosa isi dunia: kasehkan kami.
    Ya Domba Allah, yang mengangkatkan dosa isi dunia: beri-lah kami selamat Tuhan.

THE COMMUNION

Apabila padri memberi roti kapada orang, ia berkata:

Tuboh Isa Almaseh Tuhan kita, yang sudah diberi karena engkau, peliharakan tuboh dan jiwa engkau sampai hidup yang kekal. Ambil, makan ini, hendak menjadi peringataan akan Almaseh yang sudah mati ganti engkau, dan hendak-lah ia menjadi makanan hati engkau oleh perchaya dengan menguchap shukor.

Lagi pada memberi chawan:

Darah Isa Almaseh, Tuhan kita, yang terchurah karena engkau, perliharakan tuboh dan jiwa engkau sampai hidup yang kekal. Minum ini, hendak menjadi peringatan akan Darah Almaseh yang terchurah karena engkau dan uchap-lah shukor.

THE LORD'S PRAYER—DOA TUKAN

Semua berdiri dan membacha:

Bapa kami yang di-shorga, terhormat-lah Nama Tuhan. Datang-lah kerajaan Tuhan. Jadi-lah kehendak Tuhan di-atas bumi saperti di-dalam shorga. Berilah akan kami hari ini makanan kami sa-hari-hari. Ampunkan-lah, dosa-dosa kami, saperti kami mengampunkan orang yang bersalah kapada kami. Jangan-lah membawa kami kapada perchobaan, tetapi lepaskanlah kansi daripada yang jahat: karena pada Tuhan ada-lah kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai sa-lama-nya. Amin.

PRAYER OF OBLATION

Semua berlutut, padri sahaja membacha

Ya Tuhan, Bapa kami yang di-shorga, kami ini hamba-mu yang rendah hati minta Tuhan terima persembahan ini, ia-itu puji dan shukor kami. Kami minta juga, oleh sebab kematian Anak-mu Isa Almaseh, dan sebab kami perchaya akan Darah-nya, beri-lah kapada kami dan kapada sa-genap Ekisia-mu keampunan dosadosa kami, dengan sakalian faedah yang datang daripada sengsara Tuhan Isa. Di-sini juga kami ini persembahkan dan serahkan diri kapada-mu, ya Tuhan, dengan tuboh dan, jiwa kami, menjadi persembahan yang patut, lagi kudus, lagi hidup bagi-mu. Dan kami minta Tuhan penohkan kami ini yang sudah makan sakramen ini dengan anugerah dan berkat-mu. Dan meski pun sebab dosa kami yang banyak, kami ini tiada layak mempersembahkan apa-apa kapada Tuhan, tetapi karsii minta Tuhan menerima sembahyang kami ini; jangan-lah Tuahan menimbang kesalahan kami, melainkan ampunkan dosa-dosa kami oleh Isa Almaseh Tuhan kami; maku oleh dia dan dengan dia, serta dengan Roh Alkudus, sakalian hormat dan kemuliaan bagi-mu, ya Bapa yang maha berkuasa, samoai salama-nya. Amin.

Or PRAYER OF THANKSGIVING
Atau DOA SHUKOR ...

Semua berlutut, padri sahaja membacha:

Ya Allah maha berkuasa, Tuhan yang hidup salama-lama-nya, kami memberi shukor kapada Tuhan dengan sunggoh hati sebab Tuhan mengurniakan makanan rohani kapada kami yang menerima sakramen ini, ia-itu Tuboh dan Darah Isa Almaseh, Juru Selamat kami: maka Tuhan menentukan kasehan dan kebaikan kapada kami, supaya dengan benar-nya kami menjadi ahli Eklisia-mu, badan Anak-mu, ia-itu jumlah semua orang yang perchaya; lagi harap-lah kami menjadi waris kerajaan Tuhan, yang tiada berkesudahan, oleh kuasa kematian dan sengsara Anak-mu yang kekaseh itu. Dengan rendah hati kami minta Tuhan, Bapa dishorga menolong kami dengan anugerah-mu, supaya kami tetap dalam sekutu yang kudos itu, serta membuat semua kerja yang baik, menurut firman Tuhan: oleh Isa Almaseh, Tuhan kami, maka bagi dia, serta dengan Tuhan, dan Roh Alkudus, jadi-lah semua hormat dan kemuliaan sa-lama-lama-nya. Amin.
 

 

GLORIA IN EXCELSIS

Semua berdiri dan membacha:

    Kemuliaan bagi Allah di-atas shorga: sejahtera dibumi bagi orang yang baik hati-nya. Kami memuji Tuhan, kami memberkati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami memberi shukor kapada Tuhan sebab besar kemuliaan Tuhan. Ya Tukan Allah, Raja yang di-shorga, ya Allah, Bapa yang maha berkuasa.
    Ya Tuhan Anak yang tunggal, Isa Almaseh, Ya Tuhan Allah, Domba Allah, Anak Allah Bapa, yang mengangkatkan dosa manusia, kasehkan kami. Tuhan yang mengangkatkan dosa manusia, kesehkan kami. Tuhan yang mengangkatkan dosa manusia, terima-lah sembahyang kami. Tuhan yang dudok di-sa-belah kanan Allah Bapa, kasehkan kami.
    Karena Tuhan sahaja yang kudus, Tuhan-lah sahaja Tuhan yang besar: ya Almaseh, Tuhan sahaja beserta dengan Roh Alkudus, yang maha tinggi dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.

THE BLESSING—DOA BERKAT

Semua berlutut, padri sahaja membacha:

Sentosa Allah yang terlebeh daripada pengertian manusia, peliharkan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kaseh Allah, dan Anak-nya Isa Almaseh Tuhan kami. Dan berkat Allah yang maha berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Alkudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta kamu sampai sa-lama-lama-nya. Amin.
 


 

PERATORAN SEMBAHYANG AKAN
MEMBAPTISKAN ORANG

THE MINISTRATION OF PUBLIC BAPTISM
 

    Padri: Ada-kah anak (orang) ini sudah di-baptiskan atau belum?
    Jawab: Belum.

Padri membacha:

    Saudara kekaseh-ku, ada-lah segala manusia dikandongkan dan di-peranakkan dalam dosa, dan lagi Juru Selamat kita Isa Almaseh berkata, sa-orang pun tiada boleh masok kerajaan Allah jikalau tiada ia dijadikan baharu, di-peranakkan pula, daripada Ayer dan Roh Alkudus; sebab itu aku menyuroh kamu semua berseru kapada Allah Bapa, oleh Isa Almaseh Tuhan kita, minta dia, oleh kasehan-nya yang annat besar, mengurniakan kapada anak (orang) ini suatu berkat yang tiada di-peroleh-nya daripada keadaan manusia, ia-itu ia di-baptiskan dengan Ayer dan Roh Alkudus, supaya ia di-terima ka-dalam Eklisia Almaseh, dan dijadikan anak Eklisia yang rajin.
    Hendak-lah kita minta doa.

Semua berlutut, padri sahaja membacha:

Ya Allah maha berkuasa dan sa-lama-lama-nya kekal, sebab besar-lah kasehan Tuhan, Noh serta, anakbini-nya di-peliharakan Tuhan dalam bahtra, supaya ia jangan mati oleh ayer bah; dan lagi Tuhan menghantarkan kaum Tuhan, anak Israil, menyeberang laut Kolsom dengan selamat: itu pun di-beri Tuhan menjadi tanda Baptisan kudus: lagi pun oleh Baptisa Isa Almaseh Anak Tuhan yang kekaseh dalam sungai Yardan, Tuhan menguduskan ayer akan membasoh menyuchikan daripada dosa: ya Tuhan, sebab amat besar kasehan Tuhan, kami minta Tuhan menilek anak (orang) ini: basohkan, suchikan dia dengan Roh Alkudus, supaya ia di-lepaskan daripada marah Tuhan, serta ia di-sambut ka-dalam bahtra, ia-itu Eklisia Almaseh, lagi menjadi tetap dalam perchaya, bersuka hati dalam harapan dan tegoh dalam kasehan, supaya ia menyeberang ombak dunia sengsana ini, lalu sampai pada akhirat ka-pantai nege:ri yang baka, beroleh hidup yang kekal; oleh Isa Almaseh Tuhan kami. Amin.

Ya Allah yang maha berkuasa dan sa-lama-lamanya kekal, penolong semua orang yang miskin, pembantu semua orang yang menchari perlindongan pada Tuhan, penghidup orang yang perchaya, Tuhan juga yang membangkitkan orang mati; kami berseru kapada Tuhan sebab anak (orang) ini yang datang ka-Baptisan kudus ini, supaya ia beroleh keampunan dosa dengan hidupan yang baharu: ya Tuhan, sambut-lah anak (orang) ini saperti Tuhan sudah berjanji pada perkataan Anak-mu yang kekaseh Isa Almaseh, kata-nya: pinta-lah, maka akan di-beri kapada-mu; chari-lah, maka kamu akan mendapat; ketok-lah pintu, maka pintu akan di-bukakan bagi-mu: Ya Tuhan, beri-lah kapada kami yang pinta; biar-lah mendapat kapada kami yang menchari; buka-lah pintu pada kami yang menetok, supaya anak (orange) ini di-basohkan daripada dosa, lagi beroleh berkat rohani, ia-itu masok kerajaan yang kekal, saperti Tuhan sudah berjanji oleh Isa Almaseh Tuhan kami. Amin.

# Dengar-lah oleh-mu Injil karangan Markus, fasal yang kasapuloh, mulai pada akat yang katiga-belas:
    Maka di-bawa orang-lah kapada-nya beberapa kanak-kanak, supaya di-jaman-nya akan dia; maka ditengkingkan oleh murid-murid-nya akan orang-orang itu. Tetapi di-lihat oleh Isa akan hal itu, lalu marahlah dia,maka kata-nya kapada orang-orang itu, biarkan-lah kanak-kanak itu datang kapada-ku, jangan dilarangkan akan dia: karena orang yang demiklan inilah yang empunya kerajaan Allah. Maka sa-benar-nya aku berkata kapada-mu, barang siapa yang tiada menerima kerajaan Allah itu saperti sa-orang kanak-kanak, maka tiada-lah ia dapat masok ka-dalam-nya. Maka di-pangku-nya kanak-kanak itu, lalu menghantarkan tangan-nya di-atas-nya serta memberkati dia.
 

The Gospel & Exhortation set off by # — # is for infants; that for adults is found at the end.

EXHORTATION—PENGARAJAN

Saudara kekaseh-ku, di-dengar-lah dalam Injil ini perkataan Juru Selamat kami Isa Almaseh; ia menyuroh orang membawa kanak-kanak kapada dia; ia marah akan orang yang menegahkan kanak-kanak datang kapada-nya; lagi pun ia mengajar segala orang menurut hati suchi anak kechil. Kamu sudah mendengar juga hal Tuhan menunjokkan kasehan-nya kapada kanak-kanak itu dengan perbuatan-nya; ia-itu dipangku-nya akan dia, di-buboh-nya tangan-nya atas dia; di-berkati-nya akan dia. Sebab itu jangan-lah kamu bimbang hati-mu, melainkan perchaya-lah sasunggoh-nya bahawa Tuhan mahu menyambut anak ini; mahu memelok dia dengan kasehan-nya; mahu memberi dia berkat selamat yang kekal, serta dengan bahagian dalam kerajaan-nya yang tiada kesudahan. Maka sebab harap kita kapada pengasehan Bapa kita di-shorga akan anak ini saperti kata Anak-nya Isa Almaseh, dan lagi sebab kita perchaya dengan tentu bahawa kerja pengaseh kita ini berkenan akan dia, ia kita membawa anak ini kapada Baptisan kudus, hendak-lah kita memberi shukor kapada-nya dengan hormat, dengan hati tulus, serta berkata:#
    Ya Allah maha berkuasa dan sa-lama-lama-nya kekal, Bapa kami di-shorga, kami memuji Tuhan sebab sudah menyuroh kami mengenalkan anugerah-mu, lagi menetapkan perchaya kapada-mu: tambah-lah pengenalan itu lagi perchaya itu dalam hati kami sa-harihari. Ya Tuhan, beri-lah Roh-mu yang Kudus itu kapada anak (orang) ini supaya ia di-peranakkan baharu, serta menjadi waris selamat yang kekal: oleh Isa Almaseh Tuhan kami, yang hidup dan memerentah, beserta dengan Tuhan dan Roh Alkudus, sampai salama-lama-nya. Amin.
 

 

PROMISES—PERJANJIAN

Lalu padri berkata kapada Mak Bapa Baptisan
(atau kapada orang yang hendak di-baptiskan):

    Saudara kekaseh-ku, kamu sudah membawa anak ini akan (kamu sudah datang ka-sini hendak) di-baptiskan; kamu sudah minta Isa Almaseh Tuhan kita menyambut dia (kamu), melepaskan dia (kamu) daripada dosa, menyuchikan dia (kamu) dengan Roh Alkudus, serta memberi kapada-nya (—mu) kerajaan shorga, dengan hidup yang kekal. Kamu sudah dengar juga bahawa Tuhan kita Isa Almaseh berjanji dalam Injilnya, semua yang kamu minta itu akan di-beri-nya; maka perjanjian itu tentu di-sempornakan oleh-nya.
    Ada pun sebab Almaseh sudah berjanji bagitu anak ini ta dapat tiada berjanji juga oleh kamu ganti-nyaapabila sudah besar ia sendiri akan menanggong perjanjian itu ia-itu (Ada pun, sebab Almaseh sudah berjanji bagitu, kannu juga, ta dapat tiada berjanji di tiadapan saksi yang di-pileh kamu ini, di-hadapan semua orang yang berhimpun di-sini pun, bahawa kamu) mahu membuang Sheitan dengan segala kerja-nya; ia (kamu) mahu perchaya akan segala perkuaaan Allah yang kudus itu, dan menurut segala hukum-nya dengan hati tulus.

Sebab itu aku bertanya:

    Ada-kah engkau dalam nama anak ini (Ada-kah engkau) membuang Sheitan dengan segala kerja-nya: dan lagi membuang kemuliaan dan segala perkara siasia dalam dunia ini: lagi pun membuang hawa nafsu yang jahat supaya jangan engkau menurut dia atau dibawa mengikut dia
    Jawab: Aku membuang semua-nya.

    Padri: Ada-kah engkau perchaya akan Allah Bapa maha berkuasa, yang menjadikan langit dan bumi?
    Perchaya juga akan Anak-nya yang tunggal, Isa Almaseh Tuhan kita? Ia sudah di-kandong daripada Roh Alkudus, dan di-peranakkan oleh Anak Dara yang bernama Mariam; ia kena seksa di-bawah perentah Pontius Pilatus, dan di-salibkan sampai mati, lalu di-kuborkan; ia turun ka-alam berzakh; dan ia berbangkit pula pada hari yang ketiga, lalu naik ka-shorga, dan ia dudok di-sa-belah kanan Allah; dari sana ia akan datang kembali, hendak putuskan bichara atas orang, baik yang lagi hidup, baik yang sudah mati?
    Ada-kah engkau perchaya akan Roh Alkudus; dan Eklisia Katolika yang kudus, dan akan persahabatan semua orang yang kudus, dan akan keampunan dosa, dan akan kebangkitan tuboh manusia, dan akan hidup yang kekal?

    Jawab: Semua itu aku tetap perchaya.
    Padri: Mahu-kah engkau di-baptiskan dalam chaya itu?
    Jawab: Itu-lah kehendak aku.
    Padri: Mahu-kah engkau menurut kehendak Allah serta semua hukum-nya sa-panjang umor-mu.
    Jawab: Aku mahu.

Lalu padri berkata:

    Ya Allah yang berkasehan, biar-lah Adam yang lama itu dalam anak (orang) ini di-tanamkan, supaya Adam yang baharu di-bangkitkan dalam-nya. Amin.
    Biar-lah semua hawa nafsu yang jahat di-matikan dalam-nya dan semua perkara Roh bertumboh-tumboh dalam-nya. Amin.
    Kuatkan-lah dia akan melawan sampai menang alas Sheitan dan atas dunia, dan atas segala hawa nafsu yang jahat. Amin.
    Beri-lah kapada barang siapa yang di-serahkan kapada Tuhan di-sini oleh jawatan dan kerja kami dikurniakan dengan kuasa dari shorga, lagi beroleh bahagia yang kekal, oleh kasehan-mu, ya Allah, Tuhan yang terpuji, yang hidup lagi memerentahkan semua sampai sa-lama-lama-nya. Amin.
 

 

SANCTIFICATION OF WATER
DOA MENGUDUSKAN AYER

Ya Allah maha berkuasa, yang hidup sa-lamalama-nya, ada-lah Isa Almaseh Anak-mu yang kekaseh itu mengeluarkan ayer serta darah daripada rosak-nya, akan mendatangkan ampun fosa kami: dan lagi ia menyuroh murid-murid-nya itu pergi mengajar segala bangsa orang serta membaptiskan dia dalam Nama Bapa dan Anak dan Roh Alkudus: kami minta Tuhan mendengar doa hamba-mu ini: kuduskan ayer ini akan menyuchikan daripada Iaosa, dan beri-lah anugerah-mu yang semporna kapada anak (orang) ini supaya ia selalu tinggal dalam jumlah anakanak-mu yang setiawan lagi di-pileh oleh-mu; oleh Isa Almaseh, Tuhan kami yang bersama dengan Tuhan dan Roh Alkudus, Allah yang esa, kami memujikan dengan kemuliaan pada masa sekarang ini sampai sa-lamalama-nya. Amin.

BAPTISM—BAPTISAN

Padri: Namakan-lah anak ini. . . . . . . . . . . . . . aku membaptiskan engkau dalam Nama Bapa dan Anak dan Roh Aludus. Amin.
 

 

Kita menyambut anak (orang) ini masok himpunan kawan Almaseh *dengan membuat tanda salib di-atas dahi-nya, ia-itu menjadi tanda kemudian daripada ini, bahawa tiada ia akan malu mengaku perchaya kapada Isa Almaseh yang di-salibkan, lagi di-bawah bendera-nya ia akan berani melawan dosa, melawan Junia, melawan Sheitan, menjadi askar Almaseh, iaitu hamba Allah sa-lama ia lagi hidup. Amin.

THANKSGIVING—PEMBALASAN SHUKOR

Saudara-saudara yang kekaseh, sebab anak (orang) ini sudah di-peranakkan pula, serta di-changkokkan kapada pohon Eklisia Almaseh, hendak-lah kita memberi shukor kapada Allah maha berkuasa sebab berkat-nya, lagi bersama-sama minta doa kapada-nya, supaya anak (orang) ini ikut jalan yang betul sa-lama ia hidup saperti baharu di-mulai-nya.

THE LORD'S PRAYER—DOA TUHAN

Semua berlutut dan membacha:

Bapa kami yang di-shorga, terhormat-lah Nama Tuhan. Datang-lah kerajaan Tuhan. Jadi-lah kebendak Tuhan di-atas burni saperti idi-dalam shorga. Beri-lah akan kami hati ini makanan kami sa-harihari. Ampunkan-lah dosa kami, saperti kami mengampunkan orang yang bersalah kapada kami. Janganlah membawa kami kapada perchobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat: karena pada Tuhan ada-lah kerajaan, dan kemuliaan, sampai sa-lamalama-nya. Amin.
 

 

(* Di-sini padri membuat tanda salib atas dahi orang itu.)

Padri sahaja membacha

Ya Bapa amat berkasehan, kami memberi shukor kapada Tuhan, sebab oleh anugerah-mu, anak (orang) ini sudah di-peranakkan pula oleh Roh-mu yang kudus, sudah di-sambut sa-bagai anak angkat Tuhan, lagi di-masokkan ka-dalam Eklisia Tuhan yang kudus itu. Dengan hati rendah kami meminta Tuhan, sedang la sudah mati akan dosa dan hidup akan kebenaran, beri-lah berkat kapada-nya supaya ia menyalibkan Adam yang lama, serta menolak segala dosa. Dan saperti ia sudah dapat bahagian dalam kematian Anak Tuhan, bagitu pun ia boleh mendapat bahagian dalam kebangkitan-nya: supaya pada akhir-nya, bersama sama dengan segala Eklisia Tuhan, ia menjadi waris kerajaan-mu yang kekal; oleh Isa Almaseh Tuhan kami. Amin.

Padri membacha pengajaran ini kapada Mak Bapa Baptisan:

Ada-lah anak-ini, oleh kamu Mak Bapa Baptisannya, sudah berjanji membuang Sheitan dengan segala kerja-nya, serta perchaya kapada Allah, dan menurut perentah-nya: sebab itu hendak-lah kamu ingat kerja dan jawatan kamu; ia-itu, apabila anak sudah besar, boleh belajar, hendak-lah kamu ingat ta dapat tiada ia di-ajarkan berapa besar niat, dan janji, Idan akuan itu yang di-perbuat-nya di-sini oleh kamu. Dan lagi supaya ia boleh lebeh tahu perkara itu, hendak-lah kamu membawa dia mendengar pengajaran dalam Gereja: terutama hendak-lah ia belajar Aku Perchaya, dan Doa Tuhan, dan Hukum sapuloh bahasa sendiri, dan semua perkara yang lain yang patut di-ketahui oleh orang Kristian akan mendapat selamat. Hendaklah anak ini di-ajarkan melakukan diri-nya menurut hukum ugama Kristian dan segala kebenaran. Ingatlah kamu selalu, Baptisan menjadi tanda pengakuan kita, ia-itu mengikut teladan Almaseh Juru Selamat kita: saperti ia mati, lalu berbangkit pula sebab kita, bagitu patut kita, yang sudah di-baptiskan, mati akan dosa, dan berbangkit pula akan kebenaran: patut kita selalu mematikan hawa nafsu yang jahat, dan sa-hari-hari bertambah-tambah berbuat bakti kapada Allah, dan melakukan segala pekerjaan yang baik.
    Sa-telah anak ini sudah belajar Aku Perchaya, dan Iloa Tuhan, dan Hukum Sapuloh, dan lagi sudah orang memberi pengajaran dalam Kitab Soal Jawab kapada-nya, ingat-lah kamu ia akan di-bawa menghadap Bishop akan di-tetapkan oleh-nya.

Atau kalau orang itu sudah besar, Padri membacha pengajaran ini:

Ada-lah orang ini sudah berjanji di-hadapan kamu membuang Sheitan dengan segala kerja-nya: berjanji juga perchaya kapada Allah, dan menurut perentahnya: maka patut-lah kamu memperhatikan kerja dan jawatan kamu sendiri, ia-itu patut-lah kamu mengingatkan orang ini berapa besar viat, dan perjanjian, dan akuan itu yang di-perbuat-nya sekarang di-hadapan orang banyak di-sini, dan terutama di-hadapan kamu saksi yang di-pileh-nya. Patut juga kamu mengajak dia supaya ia rajin menchari pengajaran yang betul dalam Perkataan Allah yang kudus itu, dan, dengan hal yang bagitu, ia bertambah-tambah dalam anugerah Isa Almaseh, dan dalam pengetahuan akan dia: dan mengajak dia juga melakukan diri-nya dalam dunia ini dengan menurut jalan ugama, dengan kebenaran, dan budi.

Lalu Padri membacha yang di-bawah ini
kapada orang yang baharu di-baptiskan:

Kamu ini, yang sekarang sudah memakai Almaseh dalam Baptisan, ada-lah kerja yang patut di-perbuat oleh-mu sa-telah sudah kamu Idi-jadikan anak Allah, anak terang, ia-itumelakukan diri-mu satuju dengan kelakuan orang yang di-panggil menjadi Kristian, saperti patut anak-anak terang berjalan. Ingat-lah kamu selalu, Baptisan menjadi tanda pengakuan kita, ia-itu menurut teladan Almaseh Juru Selamat kita: saperti ia mati, lalu berbangkit pula sebab kita, bagitu patut kita, yang sudah di-baptiskan, mati akan dosa, dan berbangkit pula akan kebenaran: patut kita selalu mematikan hawa nafsu yang jahat, dan sa-hari-hari bertambah-tambah berbuat bakti kapada Allah, dan melakukan segala pekerjaan yang baik.

 

 

# For adults the following Gospel and exhortation should be read:

GOSPEL: St. John 3. 1-8; INJIL: S. Yahaya 3. 1-8.

EXHORTATION—PENGAJARAN

Saudara-saudara yang kekaseh, di-nyatakan dalam Injil perkataan Isa Almaseh, Juru Selamat kita, iaitu kalau barang sa-orang tiada di-peranakkan daripada Ayer dan Roh, tiada boleh ia masok kerajaan Allah. Oleh itu di-ketahui juga bahawa Sakramen itu wajib di-terima. Dan lagi, sa-belum kenaikan-nya ka-shorga (saperti di-tulis dalam Injil Markus) ia menyuroh murid-murid-nya firman-nya: “Pergi-lah kamu pada salurohdunia, menghabarkan Injil kapada tiap-tiap makhlok. Ada pun orang yang perchaya dan yang di-baptiskan itu akan beroleh selamat; tetapi orang tiada perchaya itu akan kena hukum kelak.” Maka perkataan itu pun memberi kita tahu berapa besar untong yang di-peroleh kita daripada Baptisan itu. Sebab itu juga, apabila Rasul Petrus mula-mula mengajarkan Injil kapada orang ramai, Idi-tikam-lah rasa hati-nya bertanya daripada Rasul-Rasul: “Hai saudara-saudara, apa-kah patut kami berbuat?” Maka jawab Petrus kapada-nya: “Hendaklah kamu bertaubat dan di-baptiskan masing-masing dengan Nama Isa Almaseh akan keampunan dosadosa-mu; lalu kamu pula akan menerima pemberian Roh Alkudus. Karena pada kamu-lah perjanjian itu, dan bagi anak-anak-mu, dan bagi segala orang yang jauh-jauh pun, sa-berapa yang di-panggil oleh Allah Tuhan kita bagi diri-nya.” Sebab itu, jangan-lah kamu bershak hati, melainkan perchaya dengan sa-sunggoh-sunggoh-nya bahawa Tuhan mahu menyambut orang yang bertaubat ini serta yang menghampiri dia idengan keperchayaan. Karena ia maha mengampunkan dosanya serta mengurnai dia dengan Roh Alkudus, serta memberkati dia dengan hidup yang kekal dalam kerajaan-nya yang tiada berkesudahan.
    Oleh itu, karena yakin Bapa kita di-shorga mengasehi orang ini saperti di-tentukan Anak-nya Isa Almaseh, hendak-lah kita memberi shukor kapada-nya dengan hati berhormat lagi tulus, serta berkata:#

 

 
Return to the Book of Common Prayer in Malay

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld