Flag of Malaysia The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Peratoran Sembahyang
Portions of the Book of Common Prayer in Malay (1969)

 

PERATORAN SEMBAHYANG KETETAPAN
SERVICE OF CONFIRMATION

Bishop atau Padri membacha:

Supaya ketetapan lebeh berguna kapada orang yang menerima, Eklis.ia memberi hukum, sa-orang pun tidak boleh di-tetapkan sa-belum ia pandai mengatakan Aku Perchaya, dan Doa Tuhan, dan hukum Sapuloh; dan lagi pandai menjawab kapada soal-soal yang lain dalarn Kitab Soal Jawab. Hukum itu balk, dan patut-lah di-pegang; supaya anak-anak yang-sudah berakal, chukup umor-nya, tatkala ia sudah belajar perkara-perkara yang di-janji karena dia dalam Baptisan oleh Mak Bapa Baptisan, ia boleh sendiri menetapkan perjanjian itu dengan mulut-nya sendiri, dengan kehendak-nya sendiri, di-hadapan semua orang dalam Gereja: dan lagi, berjanji pula ia hendak menchoba, dengan anugerah Allah, selalu niemegang perkara itu yang sudah di-aku-nya dengan mulut-nya sendiri.

Sa-telah itu Bishop berkata:

Mahu-kah kamu di-hadapan Allah, di-hadapan semua orang ini pun, berjanji pula saperti di-janji orang karena kannu tatkala kamu di-baptiskan? Mahukah kamu menetapkan perjanjian itu? Mahu-kah kamu mengaku ta dapat tiada kamu perchaya dan perbuatkan segala perkara yang di-sanggup Mak Bapa Baptisan karena kamu?

Jawab: Aku mahu.
Bishop: Pertolongan kita dalam Nama Tuhan.
Jawab: Ia menjadikan langit dan bumi.
Bishop: Kemuliaan bagi Nama Tuhan.
Jawab: Daripada sekarang ini sampai sa-lama-lama-nya.
Bishop: Ya Tuhan, dengar-lah doa kami.
Jawab: Biar-lah suara kami sampai kapada-mu.
Bishop: Hendak-lah kita minta doa.

Ya Allah yang maha berkuasa dan sa-lama-lama-nya kekal, Tuhan sudah memberi kapada semua hambamu ini di-peranakkan pula oleh ayer dan Roh Alkudus, dan sudah. mengampuni segala dosa-nya; kami minta, Tuhan kuatkan-lah dia dengan Roh Alkudus, Penghibor kami; dan sa-hari-hari tambahlah kapada-nya pemberian anugerah-mu yang berbagai-bagai, ia-itu roh budi dan akal, roh hikmat dan kekuatan hati, roh pengetahuan dan kebaktian yang benar; ya Tuhan, penohkan-lah dia dengan roh ketakutan kapada-mu dengan hati suchi, sekarang ini dan sa-lama-lama-nya. Amin.
 

 

 

Sa-telah itu semua orang berator-atoran berlutut di-hadapan Bishop, lalu Bishop membuboh tangannya atas orang itu masing-masing, serta berkata:

Ya Tuhan, peliharakan-lah anak-mu ini dengan anugerah-mu daripada shorga, supaya ia tinggal anak Tuhan sa-lama-lama-nya: dan sa-hari-hari tambahi kapada-nya Roh-mu yang kudus, sampai ia datang kapada Kerajaan-mu yang tiada kesudahan. Amin.

Bishop: Tuhan beserta-mu.
Jawab: Dan beserta hati-mu.
Bishop: Hendak-lah kita minta doa.

Semua berlutut.

THE LORD'S PRAYER—DOA TUHAN

Bapa kami yang di-shorga, terhormat-lah Nama Tuhan. Datang-lah kerajaan Tuhan. Jadilah kehenhendak Tuhan di-atas bumi saperti di-dalam shorga. Beri-lab akan kami hari ini makanan kami sa-hari-hari. Ampunkan-lah dosa-dosa kami, saperti kami mengampunkan orang yang bersalah kapada kami. Janganlah membawa kami kapada perchobaan, tetapi lepaskan-lah kami daripada yang jahat. Amin.

Dan lagi doa ini:

    Ya Allah maha berkuasa dan sa-lama-lama-nya kekal, Tuhan-lah yang membawa kami berbuat yang baik, yang berkenan kapada Tuhan, dengan hati rendah kami meminta doa kapada Tuhan karena semua hamba-mu ini: menurut teladan Rasul-Rasul-mu yang kudus itu, kami sudah membuboh tangan kami di-atasnya; oleh tanda itu kami hendak memberi dia tahu anugerah dan kebaikan Tuhan kapada-nya. Kami minta Tuhan, biar lah tangan-mu, tangan Bapa kami, selalu di-atas-nya; biar-lah Roh-mu yang kudus selalu serta-nya; bawa-lah dia mengetahui Perkataan-mu dan menurut akan dia, supaya pada akhir ia beroleh hidup kekal; oleh Tuhan kami isa Almaseh, ia-lah yang hidup dan memerentah beserta dengan Tuhan dan Roh Alkudus, Allah yang asa, sa-lama-lama-nya. Amin.
    Ya Tuhan maha berkuasa dan sa-lama-lama-nya kekal, kami minta Tuhan mengajarkan, dan menyuchikan, dan memerentahkan hati dan tuboh kami akan mengikut jalan hukum Tuhan, dan perbuatkan pekerjaan yang di-suroh Tuhan: supaya tuboh dan jiwa kami di-peliharakan oleh perlindongan Tuhan, sekarang ini sampai sa-lama-lama-nya; oleh Fsa Almaseh, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
    Berkat Allah maha berkuasa, Bapa dan Anak, dan Roh Alkudus, di-atas kamu, dan beserta-lah dengan kamu sa-lama lama-nya. Amin.
 


 

Laying-on of Hands

PERATORAN SEMBAHYANG AKAN MENGUDUSKAN NIKAH
SOLEMNIZATION OF MATRIMONY

Padri membacha:

    Saudara-saudara kekaseh, kita berhimpun di-sini di-hadapan Allah, di-hadapan segala orang yang sudah berkumpul di-sini pun, akan mempersatukan laki-laki ini dengan perempuan ini dalam nikah kudus. Ada-lah hal nikah itu harus di-permuliakan; ia-itu di-adakan Allah pada masa manusia belum berdosa, dan id saumpama sakutuan Almaseh dengan Eklisia-nya. Ada pun nikah kudus itu di-hiasi dan di-elokkan Almaseh, tatkala ia datang kepada perjamuan nikah di-negeri Kana, tanah Galili, latu ia membuat di-situ alamat yang pertama itu. Rasul Paulus pun memujikan hal nikah itu, kata-nya, Harus-lah nikah akan di-permulia kan oleh sakalian orang. Sebab itu jangan-lah saorang berkawin dengan kurang bichara, kurang berpikir dahulu, sebab keinginan sahaja, akan memuaskan hawa nafsu, saperti binatang yang; tiada berakal; melainkan dengan hormat, dengan budi bichara, dengan jimat dengan takut akan Allah; dan lagi, dengan ingat baik-baik apa sebab-nya nikah itu di-adakan.
    Pertama-tama manusia di-suroh berkawin supaya ia beranak, lalu memliharakan anak-anak-nya itu, dan mengajar dia akan takut kapada Allah, serta memuliakan Nama-nya yang kudus.
    Sebab-nya yang kedua, akan melawan dosa, dan menjauhkan zina, supaya orang yang tiada dapat menahankan nafsu-nya boleh berkawin, lalu tinggal dalam sakutuan Eklisia Almaseh dengan tiada kena barang chemaran.
    Sebab-nya yang ketiga, supaya laki dan bini tolong menolong, bantu membantu, hibor menghibor sa-orang akan sa-orang, baik pada masa senang, baik pada masa sukar.
    Ada-lah sekarang kedua orang ini hendak di-persatukan dalam hal yang kudus itu. Sebab itu, jikalau barang sa-orang daripada kamu boleh menyatakan perkara apa-apa, yang sebab-nya orang ini tiada boleh dipersatukan dengan halal-nya, hendak-lah ia berkata sekarang; jikalau tidak, kamudian daripada ini, hendaklah ia diam sahaja.

Lalu Padri berkata kapada kedua orang yang hendak berkawin:

Aku menanya daripada kamu kedua, aku menyuroh kamu akan menjawab saperti ta dapat tiada kamu menjawab pada hari kiamat, tatkala segala rahasia hati orang akan di-nyatakan: jikalau sa-orang kamu mengetahui barang suatu yang sebab-nya kamu kedua tiada boleh di-persatukan dengan berkawin menurut adat, hendak-lah ia mengaku itu sekarang ini. Ketahui-lah oleh-mu dengan sa-benar-nya, orang yang berbini, atau berlaki, dengan tiada menurut Perkataan Allah, tiadalah orang itu di-persatukan oleh Allah, dan tiada-lah halal nikah-nya itu.
 

 

Lalu Padri berkata kapada laki-laki-itu:

——————, mahu-kah-engkau mengambil perempuan ini menjadi bini-mu, akan diam bersama-sama dalam hal nikah kudus, menurut hukum Allah? Mahukah engkau mengasehi dia, menghiborkan dia, memberi hormat kapada dia, dan memeliharakan dia, baik pada masa sakit, baik pada masa senang? Mahu-kah engkau meninggalkan semua perempuan yang lain, dan serahkan diri-mu kapada dia sa-orang sahaja sa-lama kamu kedua lagi hidup?

Jawab: Aku mahu.

Lalu Padri berkata kapada perempuan itu

——————, mahu-kah engkau mengambil orang ini menjadi laki-mu, akan diam bersama-sama dalam hal nikah kudus, menurut hukum Allah? Mahu-kah engkau mengikut kata-nya, melayani dia, memberi hormat kapada dia, dan memeliharakan dia, baik pada masa sakit, baik pada masa senang Mahu-kah engku me:ninrgalkan semua laki-laki yang lain, dan serahkan diri-mu kapada dia sa-orang sahaja sa-lama kamu kedua lagi hidup?

Jawab: Aku mahu.

Lalu Padri berkata:

Siapa-kah memberi perempuan ini akan berkawin dengan laki-laki ini?

Lalu laki-laki itu mengikut Padri berkata:

Aku, —————, mengambil engkau, ————— menjadi bini aku, akan mempunyai dan memegang engkau daripada hari ini, pada masa baik atau kurang baik, pada masa lebeh kaya atau lebeh miskin, pada masa sakit atau senang; aku mahu mengasehi dan memeliharakan engkau sa-hingga kita di-cheraikan oleh kematian, menurut hukum kudus yang di-beri Allah. Itu-lah perjanjian yang di-perbuat aku dengan engkau.

Lalu perempuan itu mengikut Padri berkata:

Aku, ——————, mengambil engkau, —————, menjadi laki-ku, akan mempunyai dan memegang engkau daripada kari ini, pada masa baik atau kurang baik, pada masa lebeh kaya atau lebeh miskin, pada masa sakit atau senang; aku mahu mengasehi dan memeliharakan engkau, dan mengikut kata-mu sahingga kita di-cheraikan olen kematian. Itu-lah perjanjian yang di-perbuat aku dengan engkau.

Lalu laki-laki itu letakkan chinchin pada jari chinchin tangan kiri perempuan itu, dan mengikut Padri berkata:

Dengan chinchin ini aku kawin engkau, dengan tuboh-ku aku hormatkan engkau, dan segala harta benda-ku di-dunia ini aku memberi kapada-mu dalam Nama Bapa, dan Roh Alkudus, Amin.
 

The Marriage

Semua berlutut. Padri berkata:

Hendak-lah kita minta doa:

Ya Allah yang sa-lama-lama-nya kekal, yang menjadikan dan memeliharakan semua manusia, Tuhan-lah yang anugerahkan segala pemberian Roh, dan Tuhan yang mengadakan hidup yang kekal sa-lamalama-nya: Beri-lah berkat-mu kapada hamba-mu, laki-laki dan perempuan ini, yang di-berkatkan kami dalam Nama Tuhan: supaya saperti Isaak dan Rebekah dahulu diam bersama-sama dengan setiawan-nya, bagitu juga kedua orang ini memegang dan menyampaikan niat-nya dan perjanjian-nya sa-orang dengan sa-orang, (akan hal itu pun chinchin yang sudah di-beri dan sudah di-terima ini menjadi tanda dan tanggongan,) supaya kedua-nya ini diam bersama-sama dengan kaseh dan sejahtera yangsemporna, Berta melakukan diri-nya dengan menurut segala hukum-mu; oleh Isa Almaseh Tuhan kami. Amin.

Lalu Padri akan pertemukan tangan kanan kedua orang itu, dan berkata:

Orang yang sudah di-persatukan oleh Allah, jangan manusia bereheraikan akan dia.
Ada-lah ————— dan ————— sudah muafakat berkawin dengan nikah kudus, dan sudah bersaksi akan hal itu di-hadapan Allah, dan di-hadapan segala orang di-sini, dan lagi, kedua-nya sudah menyatakan itu oleh membuat perjanjian sa-orang dengan sa-orang, olen memberi chinchin juga dan menerima chinchin itu, serta dengan menjabat tangan: sebab itu aku berkata kedua-nya itu sudah meniadi laki dan bini, dalam Nama Bapa, dan Anak, dan Roh Alkudus. Amin.

THE BLESSING

Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Alkudus memberkati kamu, selamatkan kamu, dan memeliharakan kamu: Tuhan tilek-lah kapada-mu dengan kasehan-nya, serta penohkan-lah hati-mu dengan semua berkat dan anugerah supaya kamu diam sama-sama dalam dunia ini dengan hal yang mendatangkan hidup kekal pada akhirat. Amin.

PSALM 67—MAZMUR 67

    Di-kasehani Allah kira-nya akan kami, serta diberkati-nya akan kami: dan di-beri-nya kira-nya mukanya berchaya atas kami.
    Supaya jalan-mu di-ketahui orang di-atas muka bumi; dan selamat-mu di-antara segala bangsa.
    Biar-lah kira-nya segala kaum memuji engkau, ya Allah: bahkan biar-lah segala kaum memuji engkau.
    Biar-lah kira-nya segala bangsa bersuka-suka dan bersorak: karena. engkau akan menghukumkan segala kaum dengan keadilan, serta memerentahkan segala bangsa di-atas muka bumi.
    Biar-lah kira-nya segala kaum memuji engkau, ya Allah: bahkan biar-lah segala kaum memuji engkau.
    Maka bumi telah mengeluarkan hasil-nya: dan Tuhan, ia-itu Tuhan kita, akan memberkati kita.
    Bahkan Tuhan akan memberkati kita: dan segala hujong bumi pun takut akan dia kelak.
    Kemuliaan kapada Allah: Bapa, Anak dan Roh Alkudus.
    Saperti pada mula-nya, sekarang ini: sampai salama-lama-nya. Amin.

Semua berlutut.

Padri: Tuhan kasehkan kami.
Jawab: Almaseh kasehkan kami.
Padri: Tuhan kasehkan kami.
 

 

THE LORD'S PRAYER—DOA TUHAN

Bapa kami yang di-shorga, terhormat-lah Nama Tuhan. Datang-lah kerajaan Tuhan. Jadi-lah kehendak Tuhan di-atas bumi saperti di-dalam shorga. Berilah akan kami hari ini makanan kami sa-hari-hari. Ampunkan-lah dosa-dosa kami, saperti kami mengampunkan orang yang bersalah kapada kami. Janganlah membawa kami kapada perchobaan, tetapi lepaskan-lah kami daripada yang jahat. Amin.

    Padri: Ya Tuhan, beri-lah selamat kapada kedua hamba-mu, laki-laki dan perempuan ini;
    Jawab: Yang harap akan Tuhan.
    Padri: Hantarkan-lah pertolongan kapada-nya daripe da shorga, tempat-mu yang kudus.
    Jawab: Dan selalu lindongkan-lah dia.
    Padri: Jadi-lah kota tegoh bagi-nya.
    Jawab: Akan melepaskan dia daripada seteru-nya.
    Padri: Ya Tuhan dengar-lah doa kami.
    Jawab: Biar-lah suara kami sampai kapada-mu.

    Padri: Ya Allah Ibrahim, Allah Isaak, Allah Yakob, beri-lah berkat-mu kapada kedua hamba-mu ini, dan tanamkan-lah beneh hidup kekal dalam hati-nya, supaya ia memperbuat dengan sa-sunggoh-nya barang apa yang di-belajar-nya daripada Kitab-mu yang kudus akan mendatangkan guna-nya. Ya Tuhan tilek-lah kapada-nya daripada shorga dengan kasehan-mu, dan beri-lah berkat kapada-nya. Dan saperti Tuhan dahulu kala menghantarkan berkat-mu kapada Ibrahim dan Sarah akan menjadi penghiboran besar kapada-nya, bagitu hantarkan-lah berkat-mu kapada kedua hambamu ini; supaya ia menurut kehendak-mu dan selalu diam dengan selamat di-bawah perlindongan-mu, serta tinggal di-kasehi oleh Tuhan sa-panjang umor-nya, oleh Isa Almaseh Tuhan kami. Amin.
    Ya Tuhan amat kasehan, Bapa kami di-shorga, dengan anugerah-mu manusia bertambah-tambah; kami minta Tuhan, tolong-lah kedua hamba-mu ini dengan berkat-mu, supaya ia beranakkan kanak-kanak, dan lagi diam bersama-sama dengan kaseh dan sejahtera, supaya ia melihat anak-anak-nya terpelihara dengan menurut adat-adat orang Kristian, serta melakukan segala pekerjaan yang baik, akan mendatangkan puji dan kemuliaan bagi Tuhan: oleh Isa Almaseh Tuhan kami. Amin.
    Allah maha berkuasa, yang pada masa kemulaan menjadikan nenek moyang kita Adam dan Hawa, lalu menguduskan orang itu, serta mempersatukan dia dengan nikah kudus, tuangkan-lah kekayan anugerah-nya di-atas kamu. Tuhan kuduskan-lah kamu, dan beri berkat kapada-mu supaya kamu berkenan akan dia, baik tuboh-mu, baik hati-mu, dan supaya kamu diam bersama-sama dengan kaseh yang kudus sampai kesudahan umor-nlu. Amin.
 


 

 

PERATORAN SEMBAHYANG AKAN
MENANAM ORANG MATI

BURIAL OF THE DEAD

Padri membacha:

    Aku ini-lah kebangkitan dan hidup ada-nya: ada pun orang perohaya akan daku, jikalau sudah mati sakali pun, maka hidup-lah ia kelak; dan barang siapa yang hidup serta perchaya akan daku, tiada-lah ia akan mati sa-lama-lama-nya. Yahaya. 11.25-26.
    Aku tahu Penebus-ku hidup, dan ia pun paria akhir-nya akan berdiri di-atas tanah; dan sa-telah, sudah kulit tuboh-ku di-binasa demikian, dari dalam badanku juga aku akan melihat Allah; dan aku akan melihat dia bagi diri-ku dan mata-ku akan memandang dia, bukan orang lain. Ayub 19.25-27.
    Satu pun tiada kita membawa masok dunia ini, sebab satu pun tiada dapat kita membawa keluar. Tuhan yang sudah memberi, Tuhan juga yang sudah mengambil. Puji bagi Nama Tuhan. I Tim. 6.7. Ayub 1.21

PSALM 90—MAZMUR 90

Semua berdiri dan membacha:

    Ya Tuhan, engkau telah menjadi tempat kedudokan kami: zaman-berzaman.
    Sa-belum segala gunong di-jadikan, dan sa-belum engkau mengadakan bumi dan dunia ini: ia-itu daripada azal datang kapada abad, engkau-lah Tuhan.
    Maka engkaujuga yang membalekkan manusia kapada kebinasaan: maka firman-mu, Kembali-lah kamu, hai segala anak Adam.
    Karena pada pemandangan-mu sa-ribu tahun sama saperti kelmarin yang telah lalu itu: dan saperti satu giliran jaga pada malam hari.
    Maka engkau menghanyutkan dia saperti dengan ayer baah; dan hal-nya sa-umpama tidor: maka pada pagi hari semua-nya saperti rumput yang bertumboh.
Maka pada pagi hari-ia-itu berbunga dan bertumboh: dan pada petang hari sudah di-potong, lalu layu.
    Karena kami binasa-lah oleh sebab marah-mu: dan sebab murka-mu kami terkejut.
    Bahwa engkau telah menaroh segala kesalahan kami di-hadapan-mu: dan dosa-dosa kami yang tersembunyi itu pada chahaya hadzrat-mu.
    Karena segala umor hidup kami telah lenyap-lah oleh murka-mu: dan kami menghabiskan segala tahun kami saperti sa-nafas jua.
    Ada pun segala hari umor hidup kami itu tujoh puloh tahun, atau pun sebab kekuatan kami Tapan puloh tahun: Tetapi kemegahan-nya itu hanya-lah kelelahan dan duka-chita; karena segara-lah ia-itu lenyap, lalu kami hilang.
    Maka siapa gerangan yang mengetahui kuasa marah-mu: dan murka-mu pun, sa-kadar engkau patut di-takuti?
    Ajarkan-lah kira-nya kami membilang segala hari kami: supaya kami beroleh hati yang berbudi.
    Kembali-lah kira-nya, ya Allah; berapa lama lagi? Biar-lah kira-nya engkau menyesal akan hal segala hamba-mu.
    Puaskan-lah kira-nya kami pada pagi hari dengan kemurahan-mu: supaya kami bersorak-sorak dan bersuka-chita sa-umor kami hidup.
    Sukakan-lah kira-nya hati kami, sa-kadar segala hari yang telah engkau menduka-chitakan kami: dan sa-kadar segala tahun yang telah kami lihat kejahatan dalam-nya.
    Biar-lah kira-nya pekerjaan-mu kelihatan kapada hamba-hamba-mu: dan kemuliaan-mu pun kapada anak chuchu-nya.
    Dan biar-lah keelokan Tuhan kami Allah datang ka-atas kami: maka tetapkan-lah kira-nya perbuatan tangan kami; bahkan perbuatan tangan kami hendaklah engkau tetapkan.
    Kemuliaan kapada Allah: Bapa, Anak dan Roh Alkudus;
    Saperti pada mula-nya, sekarang ini: sampai salama-lama-nya. Amin.

Or PSALM 23—Atau MAZMUR 23.

Semua berdiri dan membacha:

    Bahwa Allah ia-lah gembala-ku: tiada-lah aku akan kekurangan kelak.
    Maka di-baringkan-nya aku pada tempat yang banyak rumput: dan di-hantar-nya aku pada tepi ayer yang tenang.
    Maka di-segarkan-nya jiwa-ku: dan di-bawa-nya aku pada segala jalan kebenaran karena nama-nya.
Bahkan jikalau aku menjalani lembah bayangbayang maut sa-kali pun, tiada-lah aku takut sa-suatu chelaka: karena engkau-lah menyertai aku; maka batang-mu dan tongkat-mu menghiborkan hati-ku.
    Maka engkau mengatorkan di-hadapan-ku suatu meja tentang segala seteru-ku: dan engkau telah mengurapi kepala-ku dengan minyak; maka melembak-lah piala-piala-ku.
    Bahwa sa-sunggoh-nya kebajikan dan kemurahan akan mengikut aku sa-umor hidup-ku: dan aku akan dudok di-dalam rumah Allah sampai sa-lama-lama-nya.
    Kemuliaan kapada Allah: Bapa, Anak dan Roh Alkudus;
    Saperti pada mula-nya, sekarang ini: sampai salama-lama-nya. Amin.

Sa-telah itu Padri membacha pengajaran dari Kitab Perjanjian Baharu. Semua dudok.

LESSON—PENGAJARAN

1 Corinthians 15.20-58—1 Korintus 15.20-58.
Or Revelation 21.1-7—Atau Kenyataan 21.1-7.
 

 

AT THE GRAVESIDE—DI-TEPI KUBOR

Padri membacha:

    Orang manusia yang di-peranakkan oleh perempuan tiada berapa lama umor-nya, dan banyak-lah kesusahan-nya. Ia bertumboh, latu di-keratkan saperti bayang-bayang, tiada ia kekal.
    Sementara kami lagi hidup datang-lah kami akan mati: daripada siapa-kah kami menchari tolong hanya daripada Tuhan, dan harus-lah Tuhan marah sebab dosa kami?
    Tetapi ya Allah, Tuhan-lah yang amat kudus, yang maha berkuasa, ya Juru Selamat yang suchi, yang amat berkasehan, jangan-lah serahkan karsii kapada seksa mati kekal.
    Tuhan mengetahui segala rahasia yang dalam hati kami, jangan tutup telinga-mu daripada doa kami; melainkan ampunkan-lah kami, ya Tuhan yang amat kudus, Allah maha berkuasa, Juru Selamat yang suchi dan berkasehan, Hakim yang sangat layak, yang kekal sa-lama-lama-nya, jangan-lan membiarkan kami menyangkalkan Tuhan pada masa putus nyawa kami, barang apa pun sengsara mati.

Sementara tanah di-champakkan atas mayat itu, Padri membacha:

    Sebab di-kehendaki Allah maha berkuasa mengambil kapada diri-nya jiwa saudara kita yang sudah mati ini, kita serahkan tuboh-nya di-taroh di-bawah tanah; tanah pulang ka-tanah, abu pulang ka-abu, debu pulang ka-debu; dengan perchaya yang tentu, yang tetap, bahwa orang akan di-bangkitkan pula akan hidup yang kekal sa-lama-lama-nya oleh Tuhan kita Isa Almaseh; Tuhan akan mengubahkan tuboh kita yang hina menjadi sa-rupa tuboh-nya yang mulia, oleh pekerjaan kuasa itu yang oleh-nya ia boleh menundokkan semua kapada diri-nya.
    Aku sudah dengar suara dari shorga, kata-nya, Suratkan-lah oleh-mu, Daripada masa ini berbahagialah segala orang mati yang mati dalam Tuhan; Ya, kata Roh, supaya orang itu berhenti daripada lelahnya, dan pekerjaan-nya mengikut beserta dengan dia.

Padri: Tuhan kasehkan kami.
Jawab: Almaseh kasehkan kami.
Padri: Tuhan kasehkan kami.

THE LORD'S PRAYER—DOA TUHAN

Bapa kami yang di-shorga, terhormat-lah Nama Tuhan. Datang-lahti kerajaan Tuhan. Jadi-lah kehendak Tuhan di-atas bumi saperti di-dalam shorga. Berilah akan kami hari ini makanan kami sa-hari-hari. Ampunkan-lah dosa-dosa kami saperti kami mengampunkan orang yang bersalah kapada kami. Janganlah membawa kami kapada perchobaan, tetapi lepaskan-lah kami daripada yang jahat: karena pada Tuhan ada-lah kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai sa-lama-lama-nya. Amin.

Padri berdoa

Ya Allah maha berkuasa, dengan Tuhan hidup-lah jiwa segala orang yang meninggalkan dunia ini dalam Tuhan; dengan Tuhlan pun jiwa segala orang yang perchaya berdiam dengan suka hati dan senang sa-telah sudah ia di-lepaskan daripada kesusahan tuboh-nya: Kami memberi shukor kapada Tuhan dengan sunggoh hati sebab di-kehendaki Tuhan melepaskan saudara kami ini daripada segala kesusahan dunia yang berdosa ini. Dan kami minta Tuhan dengan segera-nya genapkan bilangan orang yang di-pileh oleh-mu; dan biar-lah kerajaan-mu datang sa-lekas; supaya kami ini bersama-sama dengan sakalian-nya yang sudah meninggalkan dunia ini dengan perchaya benar kapada Nama-mu yang kudus itu, beroleh selamat dan senang yang semporna, baik tuboh baik jiwa, dalam kemuliaanmu yang kekal, oleh Isa Almaseh. Tuhan kami. Amin.

THE COLLECT—DOA

Ya Allah yang berkasehan, Bapa Isa Almaseh Tuhan kami, ia-lah kebangkitan dan kehidupan, barang siapa yang perchaya kapada-nya, sunggoh pun sudah mati, ia akan hidup: dan barang siapa yang hidup dan perchaya kapada-nya tiada-lah ia-itu akan mati salama-lama-nya: dan lagi pula Tuhan sudah mengajar kami oleh Paulus Rasul-nya yang kudus itu jangan susah had saperti orang yang putus harap-nya akan hal orang yang tidor dalam dia; Ya Bapa, dengan rendah hati kami minta Tuhan membangkitkan-lah kami daripada mali dalam dosa akan hidup dengan kebenaran: supaya, apabila kami pun meninggalkan dunia kami diam dengan senang dalam Tuhan, saperti harap kami akan hal saudara kami ini; dan lagi pada hari kiamat, tatkala sakalian orang berbangkit aula, kami di-sambut oleh-mu, serta menerima berkat yang akan di-katakan oleh Anak-mu yang kekaseh kapada segala orang yang mengasehi dan yang takut akan Tuhan, kata-nya, Mari-lah kamu anak-anak Bapa-ku yang di-berkati, terima-lah kerajaan yang sudah di-sediakan bagi-mu daripada permulaan dunia. Beri-lah itu, ya Bapa yang berkasehan, oleh Isa Almaseh Pengantara dan Penebus kami. Amin.

THE GRACE

Berkat Isa Almaseh Tuhan kita, dan pengasehan Allah, dan bersamaan Roh Alkudus, beserta-lah dengan kita semua sa-lama-lama-nya. Amin.

 

 
Return to the Book of Common Prayer in Malay

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld