Flag of Malaysia The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Kitab Sembahyang
The Book of Common Prayer in Malay

 

BEBRAPA BAHAGIAN DERIPADA

KITAB SEMBAHYANG

DALAM GREJA

DAN

PERATORAN SEMBAHYANG PADA WAKTU
MEMBAHAGI SAKRAMEN

DAN LAIN-LAIN ADAT EKLISIA

MENURUT ADAT DALAM EKLISIA ENGLAND

SERTA DENGAN

BEBRAPA MAZMUR DERIPADA KITAB ZABOR

DAN

ADAT DAN PERATORAN
AKAN MENJADIKAN, DAN MENYUROHKAN,
DAN MENGKUDUSKAN, BISHOP, DAN
PADRI, DAN DIKON

 

[PORTIONS OP THE BOOK OP COMON PRAYER IN THE MALAY LANGUAGE]

 

SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE
LONDON: NORTHUMBERLAND AVENUE, W.C.
1915


 

PRINTED IN GREAT BRITAIN BY
RICHARD CLAY & SONS, LIMITED,
BRUNSWICK STAMFORD ST., S.E.,
AND BUNGAY SUFFOLK.


 

 

 

ISI KITAB INI
Contents of this Book

1. Bachaan dan Mazmur yang ditentukan bagi Hari Minggo dan Hari Raya
Lessons & Psalms for Days & Seasons (Calendar)
2. Deri hal Hari Raya dan Hari Puasah
3. Peratoran Sembahyang Pagi
Morning Prayer
4. Peratoran Sembahyang Petang . 17
Evening Prayer
5. Litani
Litany
6. Bebrapa Doa Permintaan dan Doa Membalas Shukor
Prayers & Thanksgivings
7. Doa-Doa, serta dengan Epistola dan Injil, yang dibacha Sapanjang Tahun
Collects, Epistles & Gospels
8. Peratoran Sembahyang Sakramen Perjamuan Tuhan
Holy Communion
9. Peratoran Sembahyang Membaptisakan Anak kechil dalam Greja
Public Baptism of Infants
10. Peratoran Sembahyang Membaptisakau Anak kechil dalam Rumah orang.
Private Baptism of Infants in Houses
11. Peratoran Sembahyang Membaptisakan Orang yang sudah besar
Baptism of Adults
12. Katekismus
Catechism
13. Katetapan
Confirmation
14. Akan Mengkuduskan Nikah
Holy Matrimony
15. Akan Melawat Orang Sakit
Visitation of the Sick
16. Akan Membri Sakramen kapada Orang Sakit
Communion of the Sick
17. Akan Menanam Orang Mati
Burial of the Dead
18. Sembahyang Perampuan akan Membri Shukor lepas Beranak
Thanksgiving after Childbirth
19. Amang
Commination
20. Bebrapa Mazmur
Selections of Psalms
21. Adat dan Peratoran Sembahyang akan Menjadikan, dan Menyurohkan, dan Mengkuduskan Bishop, dan Padri, dan Dikon
The Ordinal: Bishops, Priests & Deacons
22. Peratoran Sembahyang yang dipakai pada Hari Raja memulai memegang prentah
Accession Service


 

 

PERATORAN SEMBAHYANG PAGI HARI
DAN PETANG

YANG DIBACHAKAN DAN DIPAKAIKAN
PADA TIAP-TIAP HARI SAPANJANG TAHUN.

    Sembahyang Pagi dan Sembahyang Petang akan dibacha pada tempat mana jadi adat dhulu, baik dalam Greja, atan Greja kechil, atan Tempat Nyanyi, melainkan jikalau lain hukum dibri olih Bishop. Tempat Nyanyi itu akan tinggal saperti dhulu.     Katahuilah olih orang sakalian, bahwa segala Perhiasan baik Greja, baik Padri, yang ada dalam Eklisia England dengan hukum Parliament pada waktu Raja Edward VI., tahun prentahnya yang kadua, maka segala Perhiasan itu akan tinggal dan dipakai juga.
 


The Order for Morning & Evening Prayer to be Said & Used Daily Throughout the Year

PERATORAN

SEMBAHYANG PAGI

TIAP-TIAP HARI SAPANJANG TAHUN

¶ Pada mula Sembahyang Pagi, Padri handak membacha, dengan suara nyaring, satu atau lebih deripada ayat Surat Kudus yang disurat dibawah ini. Lepas itu, handaklah ia membacha saperti yang disurat dibawah ayat itu.
 

Morning Prayer

    APABILA orang jahat membuang jahatnya yang diperbuatnya, serta mengerjakan barang yang patut dan yang benar, ia akan berolih salamat jiwanya.   Ezek. xviii. 27.

    Aku mengaku samoa salah aku: dosa aku selalu dihadapan aku.   Maz. li. 3.

    Palingkan muka deripada dosa aku; hapuskanlah samoa kasalahan aku.   Maz.li. 9.

    Yang patut disembahkan pada Allah, ia itu hati yang pechah: ya Allah, hati yang pechah dan yang sesal tiadalah Tuhan hinakan.   Maz. li. 17.

    Koyakkanlah hatimu janganpakaianmu, dan kembalilah kapada Allah Tuhan, kerna berkasihanlah Ia, dan sayang, lambat marah, besar kasihannya, lalu bersesal-lah Ia dalam kasukaran orang.  Joel. ii. 13.

    Dengan Allah Tuhan kita adalah kasihan dan ampun, sunggohpun kita suda melawan Dia; dan lagi tiadalah kita menurut hukum Allah Tuhan kita, atau mengikut pesan yang dibrinya kapada kita.   Dan. ix, 9, 10.

    Ya Tuhan, ajarkanlah aku tetapi dengan lembut, jangan dengan marah, asal jangan Tuhan membinasakan aku.   Jer. x. 24. Maz. vi. 1.

    Berubahlah hati, kerna Karajaan shorga sudah hampir.   S. Mat. iii. 2.

    Aku mau angkat pergi menghadap Bapaku serta berkata kapada dia: Ya Bapa, sahya sudah berdosa kapada Allah dan kapadamu: tidak patut lagi sahya dikatakan anakmu.   S. Lukas xv. 18,19.

    Ya Tuhan, janganlah membawa hamba bechara, kerna dihadapan Tuhan tiadalah manusia yang dibenarkan.   Maz. cxliii. 2.

    Kalau kita berkata, Tiada kita berdosa, kita menipu diri, tiadalah yang benar didalam kita: tetapi kalau kita mengaku dosa kita, Allah lurus dan adil, ia mengampun dosa kita, ia menyuchikan kita deripada samoa jahat.   l S. Yahya i. 8, 9.

    SUDARA kekasihku, Surat Kudus, di bebrapa ayatnya, mengajar kita mengaku samoa salah dan dosa kita; jangan kita sembunyikan, menudong dosa kita dihadapan Allah amat berkuasa, Bapa kita dishorga, melainkan mengaku dosa kita dengan hati rendah, hati takut, hati sesal, hati tundok, sopaya kita berolih ampun dosa itu deripada Allah, yang amat baik, amat sayang. Maka miskipun patut kita selalu mengaku dosa kita dihadapan Allah, terutama lagi patut, waktu kita berhimpun akan membalas shukor sebab samoa berkat besar yang kita sudah terima deripada tangannya; lagi, akan menguchap pujinya, akan menengar Perkataannya yang sangat kudus; lagi akan minta barang yang berguna pada kami, pada jiwa pun baik, pada badan pun baik. Sebab itu, aku mengajak, memohon kamu samoa yang disini, menurut aku dengan hati suchi, dengan suara yang sedang sedang, bersembahyang pada takhta anugrah dishorga, serta berkata mengikut aku;

¶ Doa akan mengaku dosa; ia itu akan disebut olih samoa orang, menurut Padri; samoa orang berlutut.
 

Introductory Sentences

    YA Bapa maha berkuasa, maha sayang; Kami sudah sesat deripada jalan Tuhan sarupa kambing yang hilang. Kami sudah terlampau menurut pikir dan ingin hati sendiri kami. Kami sudah melawan hukum-hukum kudus yang dibri Tuhan, Barang yang patut dibuat, itulah tiada kami buat; Barang yang tidak patut dibuat, itulah kami sudah buat; Lalu tiadalah barang baik didalam hati kami. Tuhan, kasihankan kami, orang berdosa. Ya Allah sayangkanlah kami yang mengaku dosa kami. Bawa kami yang menyesal berbalik kapada jalan lurus; Menurut perjanjianmu yang dibritakan olih ISA Almesih Tuhan kami kapada samoa manusia. Ya Bapa yang amat kasihan, kami minta Tuhan olih Tuhan ISA, Tolong kami kamudian deripada ini, mengerjakan barang yang benar, dan suchi, Akan memuliakan Nama Tuhan. Amin.

¶ Ampun dosa yang akan dibacha olih Padri saorang sahaja, sambil ia berdiri; orang banyak masih berlutut,

    ALLAH maha berkuasa, Bapa Isa Almesih Tuhan kita, tidak suka orang berdosa mati, melainkan suka orang berdosa meninggalkan perkerjaan jahat, lalu hidup; sudah juga Ia membri kuasa dan pesan pada padri penyurohnya, membritakan dan mengatakan ampun dosa kapada hambanya yang bersesal: Allah Taala mengampun samoa orang yang bertobat deripada dosanya dengan benar, serta sasunggohyna perchaya kapada Injilnya yang kudus. Sebab itu handaklah kita minta Dia bri kita hati yang sasunggoh menyesal, dan bri kita Rohnya yang Kudus, sopaya Ia suka barang yang kita buat sekarang ini, dan lagi, sopaya kalakuan kita, kamudian deripada ini, menjadi suchi dan kudus, dan pada akhirnya kita datang kapada kasukaan yang tiada kasudahan itu, olih ISA Almesih Tuhan kita. Amin.

¶ Disini, dan pada ujong samoa doa lain pun, handaklah orang banyak berjawab, Amin.

¶ Lalu handaklah Padri berlutut, dan membacha Doa Tuhan, dengan suara kadengaran; orang banyak berlutut juga, serta membacha Doa itu mengikut dia, baik disini, baik dimana-mana pun Doa itu dibacha dalam atoran Sembahyang,
 

Confession & Absolution

    BAPA kami yang dishorga, Kuduslah Nama Tuhan. Datanglah Karajaan Tuhan. Jadilah kahandak Tuhan, diatas bumi, saperti dalam shorga. Brilah kami sahari ini makanan kami sahari-hari. Ampunlah salah kami, Saperti kami mengampun orang yang bersalah kapada kami. Janganlah membawa kami kapada perchobaan; Lepaskanlah kami deripada yang jahat: Kerna Tuhan yang ampunya Karajaan, Dengan kuasa, dengan kamuliaan, Salama-lamanya. Amin.

¶ Satelah itu handaklali ia berkata,

Ya Tuhan, buka mulut kami.
    Jawab.   Lalu kami akan memuji Nama Tuhan.
    Padri.   Ya Allah, lekaslah melepaskan kami.
    Jawab.   Ya Tuhan, lekaslah menolong kami.

¶ Disini orang sakalian berdiri, lalu Padri berkata,

    Kamuliaan bagi Bapa, bagi Anak: bagi Roh Alkudus,
    Jawab.   Saperti pada mulanya, sekarang ini: sampai salama-lamanya. Amin.
    Padri.   Pujilah Nama Tnhan.
    Jawab.   Nama Tuhan dipuji.

¶ Satelah itu, Mazmur yang dibawah ini akan dibachakan, atau dinyanyikan: melainkan pada Hari Ister tidak, sebab lain pujian ditentukan pada hari itu: pada sambilanblas hari bulan tidak juga ia dibacha disini, melainkan serta dengan Mazmur-Mazmur hari itu.

VENITE, EXULTEMUS DOMINE.   Mazmur xcv.

    MARILAH kita menyanyi kapada Tuhan: handaklah kita bersuka-sukaan pada batu salamat kita.
    Marilah kita menghadap Tuhan dengan shukor: serta menyanyi kapadanya dengan puji-pujian.
    Kerna Allah itulah Tuhan yang besar: Ialah Raja besar di-atas segala dewa.
    Dalam tangannya samoa tempat terdalam dibumi: Ia pun yang ampunya segala kemenchak gunong.
    Lautan Ia ampunya, Ia menjadikan dia: darat pun di-atorkan olih tangannya.
    Marilah kita sujud menyembah: serta berlutut dihadapan Tuhan yang menjadikan kita.
    Kema Ialah Allah Tuhan kita: dan kita ini kaum yang digombalakannya, kambing yang dibawah tangannya.
    Hari ini jikalau kamu mau menengar suaranya, janganlah mcngraskan hatimu : saperti di-Meribah, pada hari Masa dalam padang belantara.
    Tctkala nenek moyang kamu menchobakan Aku: menguji Aku, dan melihat kcrjaku.
    Ampat puloh tahun lamanya Akutiada suka akan bangsa itu, lalu kata Aku: Bersesat hatinya bangsa ini, tiadalah ia tahu akan jalan Aku.
    Sebab itu bersumpahlah Aku dengan marahku: tiadalah, orang itu dapat masok kadalam tempat perhentian Aku.
    Kamuliaan bagi Bapa, bagi Anak: bagi Roh Alkudus.
    Saperti pada mulanya, sekarang ini: sampai salama-lamanya. Amin.

¶ Lalu Muzmur-Mnzmur akan dibacha, menurut atoran yang ditentukan. Maka di ujonq tiap tiap Mazmur sapanjang tahun, dan lagi pun di ujong Benedicite, Benedictus, Magnificat dan Nunc Dimittis, ini akan dibacha.

    Kamuliaan bagi Bapa, bagi Anak: bagi Roh Alkudus.
    Jawab. Saperti pada mulanya, sekarang ini: sampai salama-lamanya. Amin.
 

Lord's Prayer

¶ Satelah itu, Bachaan. yang pertama, ia itu deri Kitab Perjanjian Lama, menurut yang ditentukan dalam Kalendar, akan dibacha dengan suara kadengaran: melainkan pada barang hari yang ada Bachaan sendiri ditentukan: Maka handaklah orang yang membacha berdiri, dan menujukan mukanya, sopaya ia didengar olih samoa orang dengan lebih mudahnya. Satelah itu, Pujian yang disebut Te Deum laudamus akan dibachakan atau dinyanyikan, bahasa Malayu, tiap hari sepanjang tahun.

¶ Dlvulu deripada membacha tiap Bachaan, ia yang membacha akan berkata "Kitab anu, Fatsal anu, Ayat anu: dan sudah ia membacha tiap Bachaan, ia akan berkata "Inilah kasudahan Bachaan. yang pertama," atau "yang kadua."

TE DEUM LAUDAMUS.

    KAMI memuji Tuhan: kami mengaku Tuhanlah Allah.
    Samoa dunia menyembah Tuhan: Bapa yang kekal salama-lamanya.
    Samoa maleikat menyanyi kapada Tuhan: shorga pun dan segala kuasa di-dalamnya.
    Kerubin dan Serapin menyanyi kapada Tuhan: dengan tiada berhenti katanya,
    Kudus, Kudus, Kudus: Tuhan segala bala shorga dan bumi.
    Penohlah shorga dan bumi: dengan kabesaran mulia Tuhan.
    Sakalian Rasul yang termulia : memuji Tuhan. Sakalian Nabi yang terpuji : memuji Tuhan. Bala Saksi Tuhan yang dihiasi dengan pakaian putih berkilat: memuji Tuhan.
    Eklisia kudus di-saluroh dunia: mengaku Tuhan.
    Bapa dengan kabesaran: yang tiada berhingga.
    Anak tunggal Tuhan: Anak benar yang patut disembah.
    Roh Alkudus juga: yang Penghibor kami.
    Ya Almesih: Tuhanlah Raja mulia.
    Tuhanlah deripada salama-lama : Anak Allah Bapa.
    Tetkala Tuhan sanggup melepaskan manusia : tiadalah Tuhan binehi dikandongkan olih Anak Dara.
    Sudahlah Tuhan mengalahkan sangsara mati : Tuhan membukakan Karajaan shorga kapada segala orang yang perehaya.
    Tuhan duduk di-sablah kanan Allah: dengan mulia Bapa.
    Kami perchaya Tuhan mau datang pula: menjadi Hakim kami.
    Sebab itu kami meminta Tuhan menolong samoa hamba Tuhan: yang ditebus Tuhan dengan darahmu yang amat indah itu.
    Brilah dia di-hitong dengan orang yang disuchikan olihmu : dalam mulia yang kekal,
    Ya Tuhan, brilah salamat kapada hamba Tuhan: berkatilah pesaka Tuhan.
    Prentahkanlah dia : dan tinggikanlah dia sampai salama-lamanya.
    Sahari-hari : kami membesarkan Tuhan.
    Dan kami memuji Nama Tuhan: sampai salama-lamanya.
    Ya Tuhan, pliharakanlah kami pada hari ini : deripada dosa.
    Ya Tuhan, kasihankan kami : kasihankan kami.
    Ya Tuhan, unjokkan kasihanmu kapada kami : saperti kami harap kapada Tuhan.
    Ya Tuhan, aku sudah harap kapadamu : janganlah aku sakali-kali dapat malu.

¶ Atau Puji-pujian ini.

BENEDICITE, OMNIA OPERA.

    HEI segala perbuatan Tuhan, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei segala Maleikat Tuhan, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei Langit, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei Ayer yang di-langit, pujikanlah Tuhar. muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei samoa Kuasa Tuhan, pujikanlah Tuhan : muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei Mata-hari dan Bulan, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei samoa Bintang di-langit, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei Ujan dan Ambun, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei samoa Angin yang deripada Allah, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei Api dan Panas, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan esarkan Dia salama-lamanya.
    Hei Musim Sejuk dan Musim Panas, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei Ambun dan Dingin, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei Ayer Beku dan Salju, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei Siang dan Malam, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei Trang dan Gelap, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-Iamanya.
    Hei Kilat dan Awan-awan, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Handaklah Bumi memuji Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei samoa Gunong dan Bukit, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei samoa tumboh-tumbohan di-Bumi, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei samoa Mata-Ayer, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei samoa Lautan dan Sungai, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei samoa Ikan besar, dan kamu sakalian yang hidup dalam ayer, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei segala Burung, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei segala Binatang liar dan Binatang jinak, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei kamu Anak manusia, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei kamu Anak Israel, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei kamu Padri Tuhan, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei samoa Hamba Tuhan, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei Hati dan Jiwa samoa orang benar, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei samoa Orang yang kudus dan rendah hati, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Hei Ananiah, Azariah, dan Misael, pujikanlah Tuhan: muliakan Dia, dan besarkan Dia salama-lamanya.
    Kamuliaan bagi Bapa, bagi Anak: bagi Roh Alkudus.
    Saperti pada mulanya, sekarang ini: sampai salama-lamanya. Amin.
 

Lessons

¶ Sudah itu, Bachaan yang kadua, ia itu deripada. Kitab Perjanjian Bharu, akan dibacha: dan lepas itu, Pujian yang dibawah ini, melainkan apabila Pujian itu dibacha dalam Fatsal yang ditentukan pada hari itu, atau dalam Injil pada Hari S. Yahya Pembaptisa.

BENEDICTUS.   S. Lukas i. 68.

    PUJI bagi Allah, Tuhan Israel: kerna Ia sudah mereksa sudah menebus kaumnya.
    Ia sudah mendatangkan suatu tandok salamat bagi kita: deripada katurunan hambanya Daud itu.
    Menurut yang dikatakannya olih mulut nabinabinya yang kudus itu: deripada permulaan dunia ini,
    Ia itu salamat deripada musoh kita: deripada tangan samoa orang yang membinchi akan kita.
    Akan menyampaikan kasihan yang dijanjinya kapada nenek moyang kita: akan ingat perjanjiannya yang kudus itu:
    Dan sumpahnya kapada Ibrahim bapa kita: Ia handak membri kapada kita,
    Satelah sudah kita lepas deripada tangan segala musoh kita: dengan tiada takut kita akan membuat bakti pada Dia,
    Dengan kasuchian dan kabenaran di-hadapan Dia: sapanjang umor kita.
    Angkau pun, hei Anak, akan disebutkan Nabi Tuhan maha tinggi: kerna angkau akan berjalan dhulu deripada Tuhan akan sediakan jalannya:
    Akan mekhabarkan salamat kapada kaumnya: dengan ampun dosanya.
    Olih kasihan Tuhan kita: pajar hari deri katinggian sudah datang kapada kita;
    Membri trang kapada orang yang duduk dalam gelap, dalam bayang kamatian : akan membawa kaki kita pada jalan sajahtra.
    Kamuliaan bagi Bapa, bagi Anak: bagi Roh Alkudus.
    Saperti pada mulanya, sekarang ini: sampai salama-lamanya. Amin.

¶ Atau Mazmur ini,

JUBILATE DEO.   Mazmur c.

    BERSUKA-SUKALAH kapada Tuhan, hei segala isi dunia: buatlah bakti kapadanya dengan suka hati, serta menghadap Dia dengan pujian.
    Katahuilah olihmu Tuhanlah Allah: Ia menjadikan kita, bukan kita sendiri; kita ini kaumnya, dan kambing yang dipliharakan Dia.
    Masaklah di-pintunya dengan shukor, dan kadalam balainya dengan pujian: balas shukor kapadanya, dan pujikanlah Nama Dia.
    Kerna Tuhan baik, dan kekal-lah kasihannya: kabenarannya turun-menurun deripada bapa-bapa kapada anak chuchunya.
    Kamuliaan bagi Bapa, bagi Anak: bagi Roh Alkndus.
    Saperti pada mulanya, sekarang ini: sampai salama-lamanya. Amin.

¶ Satelah itu, Aku perchaya dinyanyikan atau dibachakan olih Padri, olih orang banyak juga sambil berdiri, melainkan pada hari-hari itu apabila Quicunque Vult dibacha.
 

 

    AKU perehaya kapada Allah Bapa maha berkuasa, Ia menjadikan langit dan bumi:
    Aku perehaya kapada ISA Almesih Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Ia dikandongkan olih kuasa Roh Alkudus, Diperanakkan olih Dara Maria; Ia kena seksa dibawah prentah Pontius Pilatus; Ia diregangkan, lalu mati, lalu dikuborkan, Ia menurun ka-tempat jiwa orang mati; Hari yang katiga Ia bangkit pula deri tengah orang mati; Ia naik ka-shorga, Lalu duduk sablah kanan Allah Bapa maha berkuasa; Deri sana Ia akan datang pula menghukumkan manusia, baik yang masih hidup, baik yang sudah mati.
    Aku perchaya kapada Roh Alkudus, kapada Eklisia Katolika kudus, Bersamaan samoa orang kudus, Ampun dosa, Kabangkitan tuboh manusia, Dengan hidup yang kekal. Amin.

¶ Kamudian deripada itu, Doa doa yang dibawah ini dibacha, orang samoa berlutut; Padri berkata dhulu dengan suara nyaring,

Tuhan besertalah dengan kamu.
    Jawab.   Besertalah dengan hati angkau pun.
    Padri.   Handaklah kita minta doa.
    Tuhan kasihankan kami.
        Almesih kasihankan kami.
    Tuhan kasihankan kami.

¶ Lalu Padri, dengan orang penyanyi, dengan orang banyak pun, akan membacha Doa Tuhan, dengan suara kadengaran,
 

Apostles'Creed

    BAPA kami yang dishorga, Kuduslah Nama Tuhan. Datanglah Karajaan Tuhan. Jadilah kahandak Tuhan, diatas bumi, saperti dalam shorga. Brilah kami sahari ini makanan kami sahari-hari. Ampunlah salah kami, Saperti kami mengampun orang yang bersalah kapada kami. Janganlah membawa kami kapada perchobaan; Lepaskanlah kami deripada yang jahat. Amin.

¶ Padri berdiri, lalu. berkata,

    Ya Tuhan, unjukkan kasihanmu kapada kami.
    Jawab.   Brilah kami salamatmu.
    Padri.   Ya Tuhan pliharalah Raja kami.
    Jawab.   Dengan kasihan dengarlah doa kami.
    Padri.   Brilah hati yang benar kapada samoa Padri, penyurohmu.
   Jawab.   Dan sukakanlah hati kaum yang sudah dipileh olihmu.
    Padri.   Ya Tuhan, salamatkan kaum-mu.
    Jawab.   Berkatilah pesakamu.
    Padri.   Ya Tuhan, brilah damai salama kami hidup.
    Jawab.   Kema tiada yang membantu kami melainkan Tuhan sahaja, ya Allah.
    Padri.   Ya Allah suchikan hati kami.
    Jawab.   Jangan mengambil Roh Alkudus deripada kami.

¶ Sudah itu, tiga Doa akan dibacha; yang pertama, Doa hari itu, ia itu, Doa yang ditentukan pada Sakramen Eukarista; yang kadua, Doa minta Damai; yang katiga, Doa minta Berkat akan hidup dengan sapatutnya. Maka Doa yang kadua, dan yang katiga itu tiada diganti lain, Doa itu dibacha sahari-hari pada Sembahyang Pagi sapanjang tahun, saperti dibawah ini; samoa orang berlutut.
 

Lord's Prayer

DOA YANG KAD DA, MINTA DAMAI.

    YA Tuhan, Tuhanlah pohon damai, Tuhan suka melihat orang sama sahati: jikalau kami mengenal akan Tuhan, itulah membawa kami hidup salama-lama; barang siapa yang membuat bakti kapada Tuhan, ialah orang bibas: Lindongka kami hamba Tuhan, bila musoh melanggar kami: sopaya kami, yang harap pada perlindongan Tuhan, tiada takut kuasa sabarang musoh kami: alih kuasa ISA Almesih Tuhan kami. Amin.
 

Second Collect, for Peace

DOA YANG KATIGA, MINTA BERKAT.

    YA Tuhan, Bapa kami dishorga, Allah amat berkuasa dan salama-Iamanya kekal, Tuhan sudah membawa kami dengan salamat melihat siang hari ini: Pliharakanlah kami sapanjang hari ini olih kuasamu yang amat besar itu: janganlah kami buat dosa, atau kena barang bahaya sapanjang hari ini; melainkan, dalam samoa kerja kami, brilah kami diprentahkan olih Tuhan, sopaya kami selalu melakukan barang yang benar dihadapanmu: olih ISA Almesih Tuhan kami. Amin.

¶ Dalam greja-greja mana orang biasa nyanyi, disini Pujiam. dinyanyi.

¶ Sudah itu, Doa lima yang dibawah ini akan dibacha: melainkan, apabila Litani dibachakan, kadua Doa yang di-ujong sahaja akan dibachakan, saperti yang diatorkan dalam Litani.
 

Third Collect, for Grace

DOA MINTA BERKAT PADA RAJA KITA.

YA Tuhan, Bapa kami dishorga, Tuhan tinggi dan berkuasa, Raja atas samoa Raja, Tuhan atas samoa Tuan, Tuhanlah sahaja yang dipertuan olih segala orang yang memegang prentah: deri takhta Tuhan, Tuhan memandang samoa orang yang diam di-bumi: dengan sunggoh hati kami meminta Tuhan menilek dengan kasih pada George Raja kami: penohkanlah dia dengan berkat Rohmu yang kudus itu, sopaya ia selalu suka buat kahandakmu, dan mengikut jalanmu; brilah kapadunya kalimpahan berkatmu deri shorga; lanjutkan umornya dengan nyaman tuboh, dan senangnya; kuatkanlah dia akan mengalahkan, akan menundukkan segala musohnya; dan, pada akhirnya, brilah dia berolih kasukaan dan kasenangan salama-lamanya: olih ISA Almesih Tuhan kami. Amin.
 

Prayer for the King

DOA MINTA BERKAT PADA ISI RUMAH RAJA.

    YA Allah maha berkuasa, pohon samoa kabaikan, dengan rendah hati kami minta Tuhan memberkati Queen Mary, Queen Alexandra ibu Raja, dan Edward Prince of Wales, serta dengan samoa anak-buah Raja; bri dia Rohmu yang kudus itu; unjukkan padanya berkatmu deri shorga; tambah menambahkan senang kapadanya; lalu bawa dia kapada karajaanmu yang tiada kasudahan: olih ISA Almesih Tuhan kami. Amin.
 

Prayer for the Royal Family

DOA MINTA BERKAT PADA PADRI DAN ORANG KRISTIAN SAMOA.

    YA Allah maha berkuasa dan salama-lamanya kekal, Tuhanlah sahaja yang mengerjakan pekerjaan ajaib; suroh Roh anugrah Tuhan, Roh salamat, menurun atas samoa Bishop, dan Padri, dan atas samoa orang yang ditunggui olihnya; dan lagi, sopaya ia berkenan kapadamu, sa-hari-hari tuangkan berkat Tuhan atasnya. Ya Tuhan, brilah itu, akan mendatangkan hormat kapada Penolong dan Pengantara kami, ISA Almesih. Amin.
 

Prayer for the Clergy & People

DOA S. KRUSOSTUM.

    YA Allah maha berkuasa.Tuhan sudah menulong kami sekarang ini sama sama sembahyang kapada Tuhan dengan hati satu; Tuhanlah berjanji, tetkala dua atau tiga orang ada berhimpun dalam Nama Tuhan, Tuhan mau membri kahandaknya; Brilah, Tuhan, sekarang ini, kahandak kami, dan permintaan kami, mana yang patut: brilah kami tau yang benar di-dunia ini: dan di-dunia yang akan datang bri kami hidup yang kekal. Amin.

2 Kor. xiii.

BERKAT ISA Almesih Tuhan kita, dan pengasihan Allah, dau bersamaan Roh Alkudus besertalah dengan kita samoa salama-lamanya. Amin.

¶ Ini ujang Peratoran: Sembahyang Pagi-hari sapanjang tahun.


Prayer of St. Chysostom

PERATORAN

SEMBAHYANG PETANG

TIAP-TIAP IIARI SAPANJANG TAHUN

¶ Pada mula Sembahyang Petang, Padri handak membacha, dengan suara nyaring, satu atau lebih deripada ayat-ayat Surat Kudus yang disurat dibawah ini, Lepas itu, handaklah ia membacha saperti yang disurat dibawah ayat itu.
 

Evening Prayer

    APABILA orang jahat membuang jahatnya yang diperbuatnya, serta mengerjakan barang yang patut dan yang benar, ia akan berolih salamat jiwanya.   Ezek. xviii. 27.

    Aku mengaku samoa salah aku: dosa aku selalu dihadapan aku.   Maz. li. 3.

    Palingkan muka cleripada dosa aku: hapuskanlah samoa kasalahan aku.   Maz. li. 9.

    Yang patut disembahkan pada Allah, ia itu hati yang pechah: ya Allah, hati yang pechah dan yang sesal tiadalah Tuhan hinakan.   Maz. li. 17.

    Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu, dan kembalilah kapada Allah Taala, kerna berkasihanlah Ia, dan sayang, lambat marah, besar kasihannya, lalu bersesallah Ia dalam kasukaran orang.   Joel. ii. 13.

    Dengan Allah Tuhan kita adalah kasihan dan ampun, sunggohpun kita sudah melawan Dia; dan lagi tiadalah kita menurut hukum Allah Tuhan kita, atau mengikut pesan yang dibrinya kapada kita.   Dan. ix. 9. 10.

    Ya Tuhan, ajarkanlah aku tetapi dengan lembut, jangan dengan marah, asal jangan Tuhan membinasakan aku.   Jer. x. 24. Maz. vi. l.

    Berubahlah hati, kerna Karajaan shorga sudah hampir.   S. Mat. iii. 2.

    Aku mau angkat pergi menghadap Bapaku serta berkata kapada dia: Ya Bapa, sahya sudah berdosa kapada Allah dan kapadamu: tidak patut lagi sahya dikatakan anakmu.   S. Lukas xv. 18, 19.

    Ya Tuhan janganlah membawa hamba bechara, kerna dihadapan Tuhan tiadalah manusia yang dibenarkan.   Maz. cxliii. 2.

    Kalau kita berkata, Tiada kita berdosa, kita menipu diri, tiadalah yang benar didalam kita: tetapi kalau kita mengaku dosa kita, Allah lurus dan adil, ia mengampun dosa kita, ia menyuchikan kita deripada samoa jahat.   l S. Yahya i. 8, 9.

    SUDARA kekasihku, Surat kudus di-bebrapa ayatnya, mengajar kita mengaku samoa salah dan dosa kita; jangan kita sembunyikan, menudong dosa kita dihadapan Allah amat berkuasa, Bapa kita dishorga, melainkan mengaku dosa kita dengan hati rendah, hati takut, hati sesal, hati tundok, sopaya kita berolih ampun dosa itu deripada Allah, yang amat baik, amat sayang. Maka miskipun patut kita selalu mengaku dosa kita dihadapan Allah, terutama lagi patut, waktu kita berhimpun akan membalas shukor sebab samoa berkat besar yang kita sudah terima deripada tangannya; lagi akan menguchap pujinya, akan menengar Perkataannya yang sangat kudus: lagi, akan minta barang yang berguna pada kami, pada jiwa pun baik, pada badan pun baik. Sebab itu, aki mengajak, memohon kamu samoa yang disini, menurut aku dengan hati suchi, dengan suara yang sedang sedang, bersembahyang pada takhta anugrah dishorga, serta berkata mengikut aku:

Doa akan mengaku dosa; ia itu akan disebut olih samoa orang, menurut Padri; samoa oranq berlutut.
 

Ibtroductory Sentences

    YA Bapa, maha berkuasa, amat sayang; Kami sudah sesat deripada jalan Tuhan sarupa kambing yang hilang. Kami sudah terlampau menurut pikir dan ingin hati sendiri kami. Kami sudah melawan hukum-hukum kudus yang dibri Tuhan, Barang yang patut dibuat, itulah tiada kami buat; Barang yang tidak patut dibuat, itulah kami sudah buat; Lalu tiadalah barang baik didalam hati kami. Tuhan, kasihankan kami, orang berdosa. Ya Allah sayangkanlah kami yang mengaku dosa kami. Bawa kami yang menyesal berbalik kapada jalan lurus; Menurut perjanjianmu yang dibritakan olih ISA Almesih Tuhan kami kapada samoa manusia. Ya Bapa yang amat kasihan, kami minta Tuhan olih Tuhan ISA, Tolong kami kamudian deripada ini, mengerjakan barang yang benar, barang yang suchi, Akan memuliakan Nama Tuhan. Amin.

¶ Ampun dosa yang akan dibacha olih Padri saorang sahaja, sambil ia berdiri; orang banyak, masih berlutut,

    ALLAH maha berkuasa, Bapa ISA Almesih Tuhan kita, tidak suka orang berdosa mati, melainkan suka orang berdosa meninggalkan perkerjaan jahat, lalu hidup; sudah juga ia membri kuasa dan pesan pada padri penyurohnya, membritakan dan mengatakan ampun dosa kapada hambanya yang bersesal: Allah Taala mengampun samoa orang yang bertaubat deripada dosanya dengan benar, serta sasunggohnya perchaya kapada Injilnya yang kudus. Sebab itu handaklah kita minta Dia bri kita hati yang sasunggoh menyesal, dan bri kita Rohnya yang Kudus, sopaya Ia suka barang yang kita buat sekarang ini, dan lagi, sopaya kalakuan kita, kamnudian deripada ini, menjadi suchi dan kudus; dan pada akhirnya kita datang kapada kasukaan yang tiada kasudahan itu, olih ISA Almesih Tuhan kita. Amin.

¶ Disini, dan pada ujong samoa doa lain pun, handaklah orang banyak berjawab, Amin.

¶ Lalu handaklah Padri berlutut, dan membacha Doa Tuhan, dengan suara kadengeran; orang banyak berlutut juga, serta membacha Doa itu mengikut dia, baik disini, baik dimana-mana pun Doa itu dibacha dalam atoram Sembahyang.
 

Confession & Absolution

    BAPA kami yang dishorga, Kuduslah Nama Tuhan. Datanglah Karajaan Tuhan. Jadilah kahandak Tuhan, diatas bumi, saperti dalam shorga. Brilah kami sahari ini makanan kami saharihari. Ampunlah salah kami, Saperti kami mengampun orang yang bersalah kapada kami. Janganlah membawa kami kapada perchobaan; Lepaskanlah kami deripada yang jahat: Kerna Tuhan yang ampunya Karajaan, Dengan kuasa, dengan kamuliaan, Salama-lamanya. Amin.

¶ Satelah itu handaklah ia berkata,

Ya Tuhan, buka mulut kami.
    Jawab.   Lahu kami akan memuji Nama Tuhan.
    Padri.   Ya Allah, lekaslah melepaskan kami.
    Jawab.   Ya Tuhan, lekaslah menolong kami.

¶ Disini oranq sakalian berdiri, lalu Padri berkata,

    Kamuliaan bagi Bapa, bagi Anak: bagi Roh Alkudus.
    Jawab.   Saperti pada mulanya, sekarang ini: sampai salama-lamanya. Amin.
    Padri.   Pujilah Nama Tuhan.
    Jawab.   Nama Tuhan dipuji.

¶ Lalu Mazmur-Mazmur dibachakan, atau dinyanyikan menurut atorannyua. Sudah itu, Bachaan deri dalam Kitab Perjanjian Lama, saperti ditentukan. Kamudian deripada itu, Magnificat, ia itu. Pujian yang dinyanyi olih Maria, Dara terberkat, saperti yang dibawah ini, bahasa Malayu.
 

Lord's Prayer

MAGNIFICAT.   S. Lukas i.

    HATIKU membesarkan Tuhan : roh-ku sangat bersuka akan Allah Penolong-ku.
    Kerna Ia sudah menilek : pada karendahan hambanya.
    Sebab itu deripada sekarang: samoa katurunan orang akan menyebut aku beberkat,
    Kerna Ia yang berkuasa sudah mengerjakan dalam aku kerja yang besar: kuduslah Namanya.
    Kasihannya tinggal di-atas orang yang takut kapadanya : turun menurun sampai kasudahan dunia.
    Ia sudah menyatakan kuasa dengan tangannya : Ia sudah mencherai-beraikan orang sombong olih sangka hati dirinya.
    Orang yang berkuasa diturunkannya deripada takhtanya : serta ditinggikannya orang yang rendah hatinya.
    Orang yang lapar dikennyangkannya dengan barang yang baik: dan orang yang kaya disurohnya pulang dengan kosongnya.
    Ia sudah menolong Israel hambanya, sebab dikenangnya akan kasihan yang dijanjinya kapada nenek moyang kita : kasihannya kapada Ibrahim, dan kapada anak buahnya sampai salama-lamanya.
    Kamuliaan bagi Bapa, bagi Anak : bagi Roh Alkudus.
    Saperti pada mulanya, sekarang ini : sampai salama-lamanya. Amin.

¶ Atau Mazmur yang dibawah ini, melainkan pada sembilan-blas hari bulan, ia itu, apabila ia dibacha serta dengan Mazmur Mazmur hari itu.

CANTATE DOMINO.   Mazmur xcviii. l

    NYANYILAH kapada Tuhan pujian yang baharu : kerna Ia sudah perbuat pekerjaan yang ajaib.
    Tangan kanannya, lengan kudusnya : sudah mendatangkan salamat padanya.
    Tuhan sudah memashorkan salamatnya : dihadapan segala bangsa Ia sudah menyatakan kabenarannya.
    Ia sudah ingat akan kasihannya dan kabenarannya kapada orang Israel : dan samoa ujong bumi sudah melihat salamat Tuhan kita.
    Handaklah samoa dunia bersorak kapada Tuhan : nyanyi, bersuka-sukalah, nyanyi puji-pujian.
    Dengan kechapi bri puji kapada Tuhan: dengan kechapi, serta dengan suara menyanyi.
    Dengan nafiri, dengan bunyi organ juga: dengan suka bersoraklah dihadapan Allah Raja kita.
    Hendaklah lautan mendru dengan segala isinya : bumi pun dengan samoa yang didalamnya.
    Handaklah segala batang ayer menepok tangannya: dan samoa bukit pun nyanyi dengan suka bersama-sama dihadapan Tuhan: kerna Ia datang meletak hukum diatas bumi.
    Ia akan meletak hukum di-dunia dengan adilnya : Ia akan meletak hukum atas samoa bangsa dengan kabenarannya.
    Kamuliaan bagi Bapa, bagi Anak: bagi Roh Alkudus.
    Saperti pada mulanya, sekarang ini: sampai salama-lamanya. Amin.

¶ Sudah itu, Bachaan deri dalam Kitab Perjaniian Bharu akan dibacha, saperti yang ditentukan, lalu Nunc Dimittis, (ia itu nyanyian Simeon) bhasa Malayu, saperti dibawah ini.

NUNC DIMITTIS.   S. Lukas ii. xxix.

    SEKARANG Tuhan melepaskan hamba dengan senang hati : menurut perkataan Tuhan.
    Kema mata-ku sudah melihat : salamat Tuhan.
    Yang sudah disediakan olih Tuhan: dihadapan segala bangsa manusia.
    Trang akan menerangkan segala bangsa orang : kamuliaan bagi kaum Tuhan, orang Israel.
    Kamuliaan bagi Bapa, bagi Anak: bagi Roh Alkudus.
    Saperti pada mulanya, sekarang ini: sampai salama-Iamanya. Amin.

¶ Atau Mozmu« yang dibawah ini, melainkan pada dua-bias hari bulan,

DEUS MISEREATUR.   Mazmur lxvii.

    ALLAH kasihankanlah kami, dan bri berkat kapada kami : nyatakan chahaya mukanya pada kami serta kasihankan kami.
    Sopaya jalan Tuhan dikatahui orang di-atas bumi : dan salamat yang dibri Tuhan dikatahui olih segala bangsa.
    Ya Allah, biarlah kaum-mu memuji Tuhan : biarlah sakalian kaum-mu memuji Tuhan.
    Biarlah segala bangsa bersuka-suka dan bersorak : kerna Tuhan akan menghukumkan segala kaum dengan kaadilan, dan memerentahkan segala bangsa di-atas bumi.
    Ya Allah, biarlah kaum-mu memuji Tuhan: biarlah sakalian kaum-mu memuji Tuhan.
    Tanah pun akan mengluarkan buahnya : an Tuhan, Tuhan kami akan membri berkat kapada kami.
    Allah akan memberkati kami : dan segala ujong dunia akan takut kapada Dia.
    Kamuliaan bagi Bapa, bagi Anak: bagi Roh Alkudus.
    Saperti pada mulanya, sekarang ini: sampai salama-lamanya. Amin.

¶ Satelah itu, Aku perchaya akan dibachakan atau dinyanyikan Padri, serta dengan orang banyak juga, samoanya berdiri.
 

 

    AKU perchaya kapada Allah Bapa maha berkuasa, Ia menjadikan langit dan bumi:
    Aku perchaya kapada ISA Almesih Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Ia dikandongkan olih kuasa Roh Alkudus, Diperanakkan olih Dara Maria; Ia kena seksa dibawah prentah Pontius Pilatus; Ia diregangkan, lalu mati, lalu dikuborkan, Ia menurun ka-tempat jiwa orang mati; Hari yang katiga Ia bangkit pula deri tengah orang mati; Ia naik ka-shorga, Lalu duduk sablah kanan Allah Bapa maha berkuasa; Deri sana Ia akan datang pula menghukumkan manusia, baik yang masih hidup, baik yang sudah mati.
    Aku perchaya kapada Roh Alkudus, kapada Eklisia Katolika kudus, Bersamaan samoa orang kudus, Ampun dosa, Kabangkitan tuboh manusia, Dengan hidup yang kekal. Amin.

¶ Kamudian deripada itu, Doa-doa yang dibawah ini dibacha, orang samoa berlutut; Padri berkata dhulu dengan suara nyaring,

Tuhan besertalah dengan kamu.
    Jawab.   Besertalah dengan hati angkau pun.
    Padri.   Handaklah kita minta doa.
    Tuhan kasihankan kami.
        Almesih kasihankan kami.
    Tuhan kasihankan kami.

¶ Lalu Padri, dengan orang penyanyi, dengan orang banyak pun, akan membacha Doa Tuhan, dengan suara kadengaran.
 

Apostles' Creed

    BAPA kami yang dishorga, Kuduslah Nama Tuhan. Datanglah Karajaan Tuhan. Jadilah kahandak Tuhan, diatas bumi, saperti dalam shorga. Brilah kami sahari ini makanan kami sahari-hari. Ampunlah salah kami, Saperti kami mengampun orang yang bersalah kapada kami. Janganlah membawa kami kapada perchobaan; Lepaskanlah kami deripada yang jahat. Amin.

¶ Padri, berdiri, lalu berkata,

    Ya Tuhan, unjukkan kasihanmu kapada kami.
    Jawab.   Brilah kami salamatmu.
    Padri.   Ya Tuhan pliharalah Raja kami.
   Jawab.   Dengan kasihan dengarlah sembahyang kami.
    Padri.   Brilah hati yang benar kapada samoa Padri. penyurohmu.
    Jawab.   Dan sukakanlah hati kaum yang sudah dipileh olihmu.
    Padri.   Ya Tuhan, salamatkan kaum-mu.
    Jawab.   Berkatilah pesakamu.
    Padri.   Ya Tuhan, brilah damai salama kami hidup.
    Jawab.   Kema tiada yang membantu kami, melainkan Tuhan sahaja, Ya Allah.
    Padri.   Ya Allah suchikan hati kami.
    Jawab.   Jangan mengambil Roh Alkudus deripada kami.

¶ Sudah itu, tiga Doa akan dibacha; yang pertama, Doa hari itu; yang kadua, Doa minta Damai; yang katiga, Doa minta tolong dalam samoa bahaya, saperti yang dibawah ini: maka Doa yang kadua dan yang katiga itu akan dibacha sahari-hori pada Sembahyang Petang dengan tiada berganti lain.
 

Lord's Prayer

DOA YANG KADUA PADA SEMBAHYANG PETANG.

    YA Allah, deripada Tuhanlah datang samoa kahandak yang suchi, samoa bechara yang baik, samoa pekerjaan yang adil; brilah damai kapada kami hamba Tuhan, damai itu yang dunia ini tidak bolih bri; sopaya hati kami rajin mengikut hukum Tuhan; dan lagi sopaya kami dilindongkan deripada takut akan musoh kami, lalu kami diam sapanjang umor kami dengan senang, dengan nyaman: olih sebab kabaikan ISA Almesih, Juru Salamat kami. Amin.
 

Second Collect

DOA YANG KATIGA MINTA TOLONG DALAM SAMOA BAHAYA.

    YA Tuhan, kami minta Tuhan menerangkan glap kami; dan sebab Tuhan amat berkasihan, lindongkanlah kami malam ini, deripada segala bahaya; olih Anakmu yang Tunggal ISA Almesih, Juru Salamat kami. Amin.

¶ Dalam qreja-greja mana orang biasa menyanyi, disini Pujian dinyanyi.
 

Third Collect, for Aid Against All Perils

DOE MINTA BERKAT PADA RAJA KITA.

    YA Tuhan, Bapa kami dishorga, Tuhan tinggi dan berkuasa, Raja atas samoa Raja, Tuhan atas samoa Tuan, Tuhanlah sahaja yang dipertuan olih segala orang yang memegang prentah: deri takhta Tuhan, Tuhan memandang samoa orang yang diam di bumi: dengan sunggoh hati kami meminta Tuhan menilek dengan kasih pada George, Raja kami: penohkanlah dia dengan berkat Rohmu yang kudus itu, sopaya ia selalu suka buat kahandakmu, dan berjalan mengikut jalanmu; brilah kapadanya kalimpahan berkatmu deri shorga; lanjutkan umornya dengan nyaman tuboh dan senangnya ; kuatkanlah dia akan mengalahkan, akan menundukkan segala musohnya: dan pada akhirnya brilah dia berolih kasukaan dan kasenangan salama-lamanya; olih ISA Almesih Tuhan kami. Amin.
 

Prayer for the King

DOA MINTA BERKAT PADA ISI RUMAH RAJA.

    YA Allah maha berkuasa, pohon samoa kabaikan, dengan rendah hati kami minta Tuhan memberkati Queen Mary, Queen Alexandra ibu Rajah, dan Edward Prince of Wales, serta dengan segala anak buah Raja; bri dia Rohmu yang kudus itu; unjukkan padanya berkatmu deri shorga: tambah menambahkan senang kapadanya; lalu bawa dia kapada Karajaanmu yang tiada kasudahan: oilh ISA Almesih Tuhan kami. Amin.
 

Prayer for the royal Family

DOA MINTA BERKAT PADA PADRI DAN ORANG KRISTIAN SAMOA.

    YA Allah maha berkuasa dan salama-lamanya kekal, Tuhanlah sahaja yang mengerjakan pekerjaan ajaib; suroh Roh anugrah Tuhan, Roh selamat, menurun atas samoa Bishop, san Padri, dan atas samoa orang yang ditunggui olihnya; dan lagi, sopaya ia berkenan kapadamu, sahari-hari tuangkan berkat Tuhan atasnya. Ya Tuhan, brilah itu, akan mendatangkan hormat kapada Penolong dan Pengantara kami ISA Almesih. Amin.
 

Prayer for Clergy & People

DOA S. KRUSOSTUM.

    YA Allah maha berkuasa Tuhan sudah menolong kami sekarang ini sama-sama sembahyang kapada Tuhan dengan hati satu; Tuhanlah berjanji, tetkala dua atau tiga orang ada berhimpun dalam Nama Tuhan, Tuhan mau membri kahandaknya: Brilah, Tuhan, sekarang ini, kahandak kami, dan permintaan kami, mana yang patut: brilah kami tahu yang benar di-dunia ini: dan di-dunia yang akan datang bri kami hidup yang kekal. Amin.

2 Kor. xiii.

BERKAT ISA Almesih Tuhan kita, dan pengasihan Allah, dan bersamaan Roh Alkudus besertalah dengan kita samoa, salama-lamanya. Amin.

¶ Ini ujong Peratoran Sembahyang Petang-hari sapanjang tahun.

Prayer of St. Chrysostom

 
Return to the Book of Common Prayer in Malay

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld