The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Niobrara Wocekiye Wowapi
The 1979 Book of Common Prayer in Lakota

 

Anpetu Otoiyohi Hinhanna Cekiyapi
Woecon Kin: Rite One

Wicasa Wan kin Hinhanna Cekiyapi ca Wowapi Wakan Oekle kin lena etanhan, wanji nais tona cin kin, tokaheya wawa kta.

Ukte Cin

Heon etanhan waktaya un po; tipi okna itancan kin tohan kli kta slolyayapi sni, htayetu, nais hancokaha, nais kokoyahanna hoton ece kin iyehan, nais hihanna kinhan Okinni iknuhanna kli kinhan istinma iyeniyanpi kta. Mark 13:35-36

Itancan kin tacanku kin yuwiyeyo po; hewoskantu el Wankantanka unkitawapi canku tanka wan owotanna kicaga po. Isaiah 40:3

Wanikiya Tunpi Ta Anpetu

Iho, wopila tanka wotanin waste oyate owancaya ecel yin kte cin, he hosi cicahipi. Anpetu lehan David totonwe kin el Wanikiya wan nicitonpi, Christ Itancan kin he hee. Luke 2:10-11

Wanyaka wo, Wankantanka wakeya tawa kin wicasa ekna han, na iye hena ob ti kta, na hena e oyate tawawicayin kta, na Wakantanka iye hca hena ob un kta, na Wakantanka tawayapi kta. Rev. 21:3

Oyate Iyojanjan Wanyanka Pi Kte

Na oyate kin iyoyanpa nitawa ekta upi kta, na wicasayatapi kin hena yahinapa ojanjan kin ekta. Isaiah 60:3

Wi hinape cin hetanhan na iyaye cin hehanyan, Oyate opeya Micaje kin tanka kta; na tukte etu kin owasin, Macape kin el wazinyetonpi kta, na wosnapi wan ecela; oyate opeya Mecaje kin tanka kta, wicota el Itancan kin eya. Malachi 1:11

Akihaniciyapi Omaka Kin

Woahtani unnicapi unkeyapi kinhan, unkiciknayanpi, na wowicake kin unkeyepi el un sni; tka woahtani unyuhapi kin unkoklakapi kinhan, Wakantanka he wacinyepica na owotanna sni owasin etanhan unyuskapi kta. John 1:8-9

Nicante kin kluhleca, na nitaheyake kin hee sni, na Itancan kin Wakantanka nitawa kin ekta ikluhomni wo; iye wacantkiya na waonsila, canze kta cin hanhi, na towastelake tanka, na wosice cin on anaicipta ece. Joel 2:13

Nawajin, na ate ekta wakle, ca hewakiyin kta, Ate mahpita itokam, na niye nakun nitokam wawahtani, na letanhan cincamayayin kta iyemacece sni. Luke 15:18-19

Itancan kin Wakantanka unkitawapi kin wowaonsila na wokajuju kin hena tawa, iye unkipajinpi esa; nakun Itancan Wakantanka unkitawapi kin ho kin anaungoptanpi sni, iye woope tawa unkitokam eknake ca okna mani unsipi tka. Dan. 9:9-10

Oko Wakan

Unkiyepi owasin tahcaskala iyecel unnunipi; otoiyohi iye tacanku kin ekta unkikluhomnipi; unkan Itancan unkiye owasin taku sica econqonpi kin hena Iye el yuwitaya eknaka. Isaiah 53:6

Canku okna ilalapi owasin, niye initokecapi sni he; ahitonwan na wanyaka po, woiyokisice wan woiyokisice mitawa el mau kin iyececa yukan hecinhan, on Itancan kakismaye ciqon. Lam. 1:12

Easter omaka, nais Ascension anpetu, nais Pentecost antepu kin hena icunhan unpi kta

Aliluia, Itancan Jesus Christ wanna kini.
Awicakehan Itancan kin kini, Aliluia!

Itancan kin anpetu kage cin, he lee, he el unkiyuskinpi na cante unwastepi kta. Psalm 118:24

Wakantanka woohiye unqupi, Jesus Christ Itancan unyanpi kin eciyatanhan, he wopila yuha nunwe. 1 Cor. 15:57

Heon etanhan, Christ kici yakinipi hecinhan, taku wanka tuya Wakantanka nape etapa kin eciyatanhan, Christ kiyotanke cin hel un kin hena akita po. Col. 3:1

Tipi Wankan nape on kagapi kin he, he tipi wakan hca iyacinpi kin he Christ mahel i sni ce; tka mahpita eqe timahel, na heciya unkiyepi on Wakantanka itokab iklutanin kta. Hebrews 9:24

Woniya Wakan kin el nihipi kinhan, wowasake iyacupi kta; hehan Jerusalem el, na Judea makoce kin owancaya, na Samaria na maka ihanke kin hehanyan mayalaotaninpi kta ce. Acts 1:8

Yamni Taanpetu-Wakan Kin

Wakan, Wakan, Wakan, Itancan Wakantanka Iyotan-wasaka, tuwe un qon, na un kin, na u kta cin hee. Revelation 4:8

Wokiksuye Anpetu Kin

Heon etanhan letanhan icimanipi, na oyate tokeca kin hencapi sni; tuka tona owotanna unpi kin hena yatapi, Wakantanka tiyohnaka tawa kin he niyepi. Ephesians 2:19

Hena maka owancaya iyaya; Na oiepi kin maka ihanke kin ekta. Psalm 19:4

Wopila Yuha

Jesus Christ wopila ekiya po, Iye caje hoyekiya miye; Iye ohan tanka oyatepi ehna oyaka po. Psalm 105:1

Tohantu Keyas

Wakantanka Ateunyanpe Jesus Christ Itancan unkiyapi kin etanhan, wowaonsila wookiye ko niyepi kin el nicipi un nunwe. Philippians 1:2

Jesus Christ ti kin ekta unyanpi kta ce, Emakiyapi kin qon han ibluskin. Psalm 122:1

Mii oie kin na micante taku awacin kin ohinniyan iyonicipi nunwe, Itancan, Wowasake mitawa, na opemakiton kin. Psalm 19:14

Iyoyanpa nitawa na wowicake nitawa ukiya ye, hena yus amayan nunwe, paha wakan nitawa kin el amahipi kta, nakun oun nitawa kin eta. Psalm 43:3

Itancan kin tipi wakan tawa kin el un; iye itokab maka kin ataya ainina un nunwe. Habakkuk 2:20

Tka oape u kin he wanna hihuni, tona wowicake eciyatanhan oholapi kin hena woniya na wowicake eciyatanhan Ateyapi kin oholapi kta; Ateyapi kin hena oholapi kta on owicale heon. John 4:23

Wanji tehanwankantu wankal un, otokahe wanice el ounyan, na tuwe Wakan eciyapi kin he hecel eya; Tehanwankantu na owanke wakal kin hel wati, nakun naqi iyopeiciye ca onsiiciye cin he kici, tona onsiieiyapi nagipi niwicawayin kta, na cante iyopeiciye cin hena kiniwicawakinyin kta heon. Isaiah 57:15

Owasin oklakapi kin he heyapi, nais wancag uma wocekiye kin le un eyapi kta, “Itancan, unkiihapi kin unkiyakawa piye.”
 

Morning Prayer: Rite 1

 

 

 

Introductory Sentences for the Seasons

Owasin Oklakapi Wan

Hehal Wicasa Wakan kin heyin kta.

Mitakuyepi tecihinlapi, wowapi wakan kin el, taku sica econqonpi na woahtani ota unyuhapi kin, otakiya hena oklagunsipi; na hena Wakantanka Iyotan-wasaka, mahpiyata Ate unyanpi, ite kin itokam hena anaunkihmapi na akahpeunkitonpi kte sni; tka cante onsiiciya, ikluhukuliciya, iyopeiciya, na waanagoptanyan, hena unkoklakapi kta; hecel iye towaste na towaonsila wopteca sni kin on, hena unkicicajujupi kta. Na Wankantanka itokam ohinni waunhtanipi kin hena onsiiciya unkoklakapi iyececa esa; tohan taku waste ota, iye nape etanhan unkicupi, hena on wopila unqupi kta, na toyatan ecela unklataninpi kta, na iye toie wakan naunhonpi kta, na taku untancanpi kin na unnagipi kin yuhapi, na on tanyan unpi kta iyececa kin inklapi kta, witaya unhipi na mniunkiciyapi esa hehan iyotan hena unkoklakapi iyececa. Heon etanhan tona lel yaunpi kin owasin, iceciciyapi. Cante ecela na ho onsiiciya, mahpiya towaste oyanke kin ekta miciyaupi kta, na le unkeyapi kta.

Wakantanka Iyotan-wasaka ekta onsiiciya woahtani unkoklakapi kta.
Lel cemhantas aininla hanpi kta.
Wacekiya Wicasa na oyate.
Wakantanka Iyotan waonsila
unkiye unkoglakapi niye etkiya woahtani unkagapi
unkitawacin un, unkoiepi, na unkohanpi kin un,
taku econqunpi kin un,
na taku econgunpi sni kin un.
Unkiye cante ataya un wasteunnilakapi sni;
unkikiyela tipi kin waste wicaunlakape sni,
unkiye unkiglacinpi eyecel
Unkiye awicakehan cante unsicipi na onsiiciya iyopeunkiciyapi.

Jesus Christ Cinhintku tohan kin eciyatanhan, onsiunlapiye na wokajuju unkupiye; hecel unkiye ihankeya nitawacin el unqunpi kta, na nitohan ogna maunpi kta. Nicaje wowitan yuha. Amen.
 


 

Confession

Htayetu Cekiyapi Woecon Kin:
Rite One

Wicasa Wakan kin, htayetu Cekiyapi ca, Wowapi Wakan oekde kin dena etanhan, wanji quais tona cin kin, tokaheya yawa kta; hehan ohakab taku owapi kin hena yawa kta. Tka cin kinhan, Wowapi Wakan Wicoie kin etanhan, wancakna Itancan tawocekiye kin eyin kta.

Itancan kin tipi wakan tawa kin en un; iye itokab maka kin ataya ainina un nunwe. Habakkuk 2:20

Itancan, yati en ounyanpi kin he wastewadaka, qa tikten nitowitan ounye cin he nakun. Psalm 26:8

Wocekiye mitawa wazitonpi kin iyecen nitokam un nunwe, qa minape yugatapi kin, htayetu wosnapi kin iyecen. Psalm 141:2

Wowitan wakan kin on Itancan kin ohoda po; iye itokab maka kin ataya cancan nunwe. Psalm 96:9

Mii oie kin qa micante taku awacin kin ohinniyan iyonicipi nunwe, Itancan, Wowasake mitawa, qa Opemakiton kin! Psalm 19:14

Advent

Hehon etanhan waktaya un po; tipi okna itancan kin tohan kdi kta sdodyaypi sni, htayetu, qais hancokaya, qais kokoyahanna hoton ece kin iyehan, qais hihanna kinhan. Okinni iknuhanna kdi kinhan istinma iyeniyanpi kta. Mark 13:35, 36

Christmas

Wanyaka wo, Wakantanka wakeya tawa kin wicasa ekna han, qa iye hena ob ti kta, qa hena e oyate tawawicayin kta, qa Wakantanka iye hca hena ob un kta, qa Wakantanka tawayapi kta. Wayu 21:3.

Epiphany

Qa oyate kin iyoyanpa nitawa ekta upi kta, qa wicasayatapi kin hena yahinapa ojanjan kin ekta. Isaiah 60:3

Lent

Wawahtani kin hena sdonwakiya heon, qa woahtani bduha kin ohinniyan mitokam un. Psalm 51:3

Itancan kin Wakantanka unkitawapi kin wowaonsida qa wokajuju kin hena tawa, iye unkipajinpi esa; nakun ITANCAN Wakantanka unkitawapi kin ho kin anaungoptanpi sni, iye woope tawa unkitokam eknake ca oknamani unsipi tka. Daniel 9:9, 10

Woahtani unnicapi unkeyapi kinhan, unkiciknayanpi, qa wowicake kin unkiyepi en un sni; tka woahtani unyuhapi kin unkokdakapi kinhan, Wakantanka he wacinyepica qa owotanna, hecen waunhtanipi kin hena unkicicajujupi kta, qa woowotanna sni owasin etanhan unyuskapi kta. 1 John 1:8, 9

Good Friday

Unkiyepi owasin tahcaskana iyecen unnunpip; otoiyohi iye tacanku kin ekta unkikduhomnipi; unkan Itancan unkiye owasin taku sica econqonpi kin hena Iye en yuwitaya eknaka. Isaiah 53:6

Easter

Wakantanka woohiye unqupi, Jesus Christ Itancan unyanpi kin eciyatanhan, he wopida yuha nunwe. 1 Corinthians 15:57

Heon etanhan, Christ kici yakinpip hecinhan, taku wankantuya Wakantanka nape etapa kin eciyatanhan, Christ kiyotanke cin hen un kin hena akita po. Kolosse 3:1

Ascension

Tipi wakan nape on kagapi kin he, he tipi wakan hca iyacinpi kin he Christ mahen i sni ce; tka mahpiya eqe timahen, qa heciya unkiyepi on Wakantanka itokab ikdutanin kta. Hebrews 9:24

Whitsunday

Wakpa wan, mini-canku tawa kin he Wakantanka totonwe kin iyuskinkiyin kta, wakeya en toounye wakan kin, Iyotan Wankan un ounye cin he. Psalm 46:4

Woniya kin qa tawicuyapi kin kici, U po, eyapi, qa tuwe nahon kinhan he, U po, eyin kta. Qa tuwe ipuza kinhan, he u kta. Qa tuwe cin kinhan he iyunwin cona wiconi mini kin icu nunwe. Wayu 22:17

Yamni Taanpetu Wakan Kin

Wakan, wakan, wakan, Itancan kin ozuye kduha; towitan kin maka kin ataya ojuna ce. Isaiah 6:3
 

Evening Prayer: Rite 1

This service is essentially identical to that in the 1928 Dakota BCP.

 

 

Introductory Sentences for the Seasons

Hehan Wicasa Wakan cin kinhan heyin kta,
Wakantanka Iyotan-wasaka ekta onsiiciya woahtani unkokdakapi kta.

Owasin Okdakapi wan

Omniciye kin ataya canpeska makakde inajinpi, qa Wicasa Wakan iyakna eyapi kta.

Ate Iyotan-wasaka qa waonsida; Nitacanku kin etanhan tokan unyanpi, qa tahcaskana tanin sni iyecen unnunipi. Taku unkicantepi en unkonzapi qa cantiheunyanpi kin, hena nina unkuwapi. Nitawoope wakan kin hena unkipajinpi. Taku econqonpi iyecece cin hena econqonpi sni; Qa taku econqonpi iyecece sni hena econqonpi; Qa tuktena unzanipi sni. Tka niye, Itancan, sicaya econqonpi onunsikapi kin, onsiunda miye. Tona woahtani okdakapi, Wakantanka, niwicaya ye. Tona iyopeiciyapi kin piya wicayuecetu ye; Christ Jesus Itancan unyanpi eciyatanhan, oyate iwahowicayaye ciqon he iyecen. Qa, Ate Iyotan waonsida, iye on etanhan ounkiya miye; Hecen tokata Wakantanka ohodaya, owotannayan, qa mdesyahan unnipi kta, Hecen Nicaje wakan kin wowitan yuhe kta. Amen.

Woahtani Yutokan-iyeyapi, qais Kajujupi Yataninpi kin.

Omniciye kin ecen canpeska makakde inajinpi; wosna kaga kin isnana najinhan najin kta, qa heyin kta,

Itancan Iyotan-Wasaka qa waonsida kin he woahtani nitawapi owasin on Wokajuju qa Woyuske, woiyopeiciye wowicake, tecaya niunpi, qa iye Taniya Wakan on wowaste qa wokicanpte tawa kin nicupi nunwe. Amen.

Hehan Wicasa Wakan kin canpeska makakde inajin kta, qa Itancan Tawocekiye kin eyin kta; Omniciye kin de en ecen canpeska makakde inajinpi qa iyakna eya ayapi kta.


Confession & Absolution

Ate unyanpi, malipiya ekta nanke cin, Nicaje wakandapi nunwe. Nitokiconze u nunwe. Mahpiya ekta nitawacin econpi kin, He iyecen maka akan econpi nunwe. Anpetu iyohi aguyapi kin, anpetu kin de unqu miye. Qa tona ecinsniyan ecaunkiconpi wicunkicicajujupi kin, He iyecen waunhtanipi kin unkicicajuju miye. Qa taku wawiyutanye cin ekta unkayapi sni miye; Tka taku sice cin etanhan eunkdaku miye: Wokiconze kin, qa wowasake kin, qa wowitan kin, hena ohinni qa ohinni nitawa heon. Amen.

Hehan nakun heyin, kta,
Itancan, unkiihapi kin unkiyakawa miye.
Ayuptapi     Hecen unkiipi kin nitowitan kin yataninpi kta.

Den, owasin inajinpi, qa Wicasa Wakan kin heyin kta,
Ateyapi kin, qa Cinhintku kin, qa Woniya Wakan kin, wowitan yuha nunwe;

Ayuptapi Otokahe ekta hecetu qon, dehan hecetu, qa ohinniyan hecetu kta, maka owihanke wanin. Amen.
Wicasa Wakan Itancan kin yatan po.
Ayuptapi Itancan Caje kin yatanpi nunwe.

Hehan Psalm onspa yawapi kta. Qa Psalm otoiyohi, qa Woahiyaye iyohi ihanke en Gloria Patri yawapi, qais dowanpi kta.

Hehan Woonspe tokaheya kin he yawanpi kta, Wiyawapi kin oknayan.

He iyohakam odowan kin de, Magnificat eciyapi kin he eyapi qais ahiyayapi kta, den owapi iyecen.

Htayetu Cekiyapi kin en Wicasa Wakan, cin kinhan, Woonspe wanjina yawa kta. Kinhan, Woonspe kin iyohakam Htayetu Woahiyaye wanji unpi kta.
 

Lord's Prayer

Magnificat
Luke 1:46

    Minagi kin Itancan kin yatan: qa mitaniya kin he, Wakantanka Wanikiya mitawa kin en wiyuskin ce.
    Taokiye onsiya waun kin, ekta ahimatonwe cin heon.
    Iho, heon detanhan wicoicage kin owasin yawastepi kin emakiyapi kta.
    Ecin, Tuwa Wasake cin He taku tanka ecamicon; qa Caje kin wakan ce.
    Qa tona kokipapi kin hena, wicoicage qa sam wicoicage owasin en, Towaonsida kin en wicaun ce.
    Iye isto kin on wowasake kdutanin; wahanicidapi kin hena cante mahen taku wacinyuzapi kin en wicayuobdeca.
    Wasaksakapi kin hena toyankepi etanhan kun kdicuwicaya, qa onsiya unpi kin hena wankan ewicakde.
    Docinpi kin hena taku wasteste on imnawicaya, qa jicapi kin is cokakana kikdewicaya.
    Iye Towaonsida kiksuye cin on, Taokiye, Israel he okiya; Abraham, qa owihanke wanin cincawicayin kte cin, onsiwicada kta keye ca hunkakewicunyanpi iwahowicaye ciquon he oknayan.

Qais de.

Bonum est confiteri
Psalm 92

    Itancan kin wopida eciyapi kin he waste, qa Nicaje psalm idowanpi kin, Iyotan Wankantu.
    Hinhanna eca nitowaonsida-wa-ste kin oyakapi, qa hanhepi iyohi nitowicake kin,
    Dowankiyapi ikan wikcemna, qa mazayuhotonpi kin on, mazadowankiyapi akan dowanpi oqo kin on.
    Ecin, ITANCAN, niohan kin iyuskinmayaye, ninape ohan kin eciyatanhan wowiyuskin on ciyatan kta.

Hehan Wowahokiciye Teca etanhan Woonspe kahnigapi kin yawapi kta.

He iyohakab odowan kin de, Nunc Dimittis eciyapi kin de eyapi qais ahiyayapi kta, den owapi kin iyecen.

Nunc Dimittis
Luke 2:29

    Itancan, Nitaokiye kin wanna wookiye yuha iyayeyaya, ehe ciqon oknayan;
    Ecin miista kin wanna Wowanikiye Nitawa kin wanyaka.
    Oyate owasin wicitokam wiyeya eyaknake cin he;
    Iyoyanpa wan oyate kin aiyojanjan wicayin kte cin hee, qa Nitaoyate Israel towitan kte cin.

Qais de.

Benedic, Anima mea.
Psalm 103

    Minagi kin, ITANCAN kin yawaste wo, qa taku mahen maun kin owasin, iye Caje wakan kin.
    Minagi kin, ITANCAN kin yawaste wo, qa taku wowaste econ kin owasin akiktonje sni wo;
    He woahtani nitawa kin owasin nicicajuju he wowayazan nitawa kin owasin asniniyan,
    He nitoni kin hades etanhan niyan, he wowaonsida-waste qa wocantkiye on watesdagnicaton,
    Oknikde niyuhapi kin, ITANCAN kin yawaste po, wowaske en wanisakapi kin, iye oie ecen ecanonpi kin, iye oie ho anayagoptanpi kin.
    Taobe kin owasin, ITANCAN kin yawaste po, taokiyeniyanpi toiyokipi ecen ecanonpi kin.
    Taku kage cin owasin, tokiconze ounye kin owasin okna, ITANCAN kin yawaste po. Minagi kin, ITANCAN kin yawaste wo.

Hehan Wahosiyepi tawowicada kin he Wicasa Wakan qa Omniciye kin najinhan najin eyapi kta.
 

 
Wakantanka, Ateyapi Iyotanwasake cin, mahpiya maim Wakna Kage cin, he wicawada:

Qa Jesus Christ, Cinhintku hecena, Itancan unyanpi kin: He Woniya Wakan eciyatanhan icaga, Witansna un Mary etanhan tonpi: Pontius Pilate kakisya, Canicipawega en okatanpi, te, ca hapi: Kuya hades ekta i; Iyamnican wicate cin etanhan ake kini: Wankan mahpiya kin ekta iyaye, Ca Wakantanka, Ateyapi Iyotan-wasaka etapa kin eciyatanhan iyotanka: Heciyatanhan wicasa nipi qa tapi kin wicayasu u kta.

Woniya Wakan kin he wicawada: Okodakiciye Wakan Owancaya kin; Wakanpi Odakonkiciyapi kin: Woahtani kajujupi kin: Wicatancan kini kte cin: Qa Wiconi owihanke wanice cin. Amen.

Qa hehan, Wocekiye kin dena, owasin yuonihanyan, canpeska makakde inajinyan owecinhan eyapi kta; Wicasa Wakan kin tokaheya eyin kta,
Itancan kin nicipi un nunwe.
Ayuptapi Qa ninagi kin kici.
Wicasa wakan Ceunkiyapi kta Itancan, nitowaonsida kin unkiyutanin miye.
Ayuptapi Qa wowantkiye nitawa kin unqu miye.
Wicasa wakan Itancan, oyate wokiconze kin he nikiya ye.
Ayuptapi Qa hoyeunniciyapi eca onsidaya naunhon miye.
Wicasa wakan Wicasa Wakanpi nitawa kin woowotanna wicaqu ye.
Ayuptapi Qa oyate wicayakahnige cin iyuskinwicakiya ye.
Wicasa wakan Itancan, nitaoyate kin niwicakiya ye.
Ayuptapi Qa woaihpeya nitawa kin yawaste ye.
Wicasa wakan Itancan, anpetu unkitawapi en wookiye unqu miye.
Ayuptapi Ecin niye, Itancan, nisnana zaniyan ounyanpi kta okihiunyayapi ce.
Wicasa wakan Wakantanka, unkiyepi mahen cante kin unkieiyuska miye.
Ayuptapi Qa Nitaniya Wakan kin unkipi sni miye.

Hehan Anpetu Wocekiye tawa eyapi kta, qa iyohakam Wocekiye kin dena eyapi kta.
 

Apostles' Creed
Wookiye on Wocekiye wan

Wakantanka, wicotawacin wakan owasin, wowahokonkiye waste owasin, qa wicohan owotonna owasin etanhan u kin; Nitaokiyepi kin, wookiye wan maka akan iyeyepica sni kin he wicaqu ye; hecen unkicantepi kin woahope nitawa kin ecen econpi kta e tinsya awacinpi kta, qa niye wowinapeunniyanpi kinhan, tokaunyanpi kin kowicunkipapi kte sni, qa heon etanhan ohinniyan wahbaya asniunkiciyapi kta; Jesus Christ Wanikiya unkitawapi toohiye kin he eciyatanhan. Amen.
 

Collect for Peace
Wokokipe en Wookiye on Wocekiye wan

Itancan, oiyokpaza unkitawapi kin iyoyamunkiciciya miye; qa nitowaonsida tanka eciyatanhan, hanhepi kin de, wokokipe qa wowinihan kin etanhan unyuha miye; Jesus Christ Nicinksi hecena Wanikiya unyuhapi, towastedake kin he eciyatanhan. Amen.

Wicasa Wakan cin kinhan, Wocekiye Wowapi kin den etanhan wocekiye wanji qais tona kipi iyukcan kin, den Htayetu wocekiye woecon kin ihankeyin kta.
 

Collect for Aid Against all Perils
United States makoce kin en Itancankiyapi, qa tona Oyate ohan Wowasake yuhapi, on Wocekiye wan.

Wakantanka Iyotan-wasaka, Nitokiconze kin owihanke wanica, qa Nitookihi yawapicasni kin, maka kin de ataya onsikida ye; qa United States kin on Tunkansinayanpi kin, qa maka obaspe kin de on Itancan kin, qa toktokeca wowasake yuhapi kin, cantepi kin awanwicayaka ye; hecen tuwa waeconwicakiye kin sdonkiyapi hecinhan, taku owasin isanpa nitookinihan qa nitowitan kin he akitapi kta; qa unkiyepi, qa nitaoyate kin ataya, tuwe towasake yuhapi iwicunyukcanpi kinhan, Nioie qa Nitookahnige eciyatanhan yawasteya, wicadaya qa anagoptanyan wicunyuonihanpi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan, tuwe Niye qa Woniya Wakan kin ob niun qa wokiconze yuha, Wakantanka wanjina, maka owihanke wanin. Amen.
 

Prayer for the President of the United States & All in Civil Authority
Wicasa Wakan qa Oyate kin on Wocekiye wan

Wakantanka Iyotan-wasaka qa ohinniyan kin, wawicaqupi waste qa ecetu kin owasin etanhan u kin; Bisop wicunyuhapi kin, qa Wicasa Wakan unmapi kin, qa Omniciye tona awanyagwicasipi kin, hena ob, nitowaste etanhan Woniya iwicazaniyan kin he kun uwicakiya ye; qa awicakehan iyokipiniyanpi kta e, ohinniyan nitowaste kin cu kin iyecen wicaqu ye. De ecen unqu miye, Itancan, Jesus Christ, Wawiciya qa Iyokookna un unkitawapi, tookinihan kin eciyatanhan. Amen.
 

Prayer for Clergy & People
Wicasa Owasin on Wocekiye wan

Wakantanka, wicasa owasin Wicakage ca Niwicaye cin, oyate owasin qa wicasa token unpi kasa, owasin on, onsiiciya ceunniciyapi, nitancanku kin sdonyewicayakiyin kta, qa nitozani wanikiye kin oyate owasin ekta dutanin kta, hecen iyonicipi nunwe. iyotan Okodakiciye Wakan owancaya kin heon ceunniciyapi; Nitaniya waste kin on awandake ca duha kta, hecen tona Christ wacinyanpi qa iye tawawicaya ikdawapi okdakapi kin, hena wowicake canku ekta yusawicayapi, qa wicotawacin wanjina, wookiye icaske, qa wiconi owotanna, hena on wowacinye kin yuhapi nunwe. Owihanketa, tona tawacinpi, tancanpi, qa taku yuhapi sa on kakijapi qa iyotaniyekiyapi kin, (*qa iyotan tona wocikiye ewicunkiciyapi kta cinpi kin,) Ate nitowaste kin on, hena cajeunniciyatapi; wokakije owasin en, iyohi token icakijapi kin iyecen owicakiye ca wicakicanpta ye; kakiswicayapi owasin en tawacintanka, qa iyotaniyekiyapi kin eciyatanhan wowiyuskin wicayaqu kta, hena iyonicipi nunwe. Qa dena Jesus Christ, Iye on unnicidapi. Amen.

* Tohan tuwa wacekiye omniciye wacewicakiciciyapi kta cinpi ca woeye kin de eyapi kta.
 

Prayer for All Conditions of Men
Taku Owasin on Wopida Eyapi kin witaya eyapi kta.

Wakantanka Iyotan-wasaka, wowaonsida owasin Ateyapi kin, unkiyepi, nitaokiyepi iyeuncecapi sni kin, nitowaste qa nitowacantkiye waste kin, unkiyepi qa wicasa owasin ekta, heon awicakehan onsiiciya wopida unnicupi. Unyakagapi, unyaduhapi, qa wiconi kin de en wowaste owasin on, (*qa iyotan tona decana wowaonsida wicaqupi kin on, nakaha wopida qa woyatan nicupi kte cin on) unniyawastepi; tka iyotan, Jesus Christ Itancan unyanpi kin maka oyate owasin niwicaye cin, he nitowastedake yawapica sni kin, he on wopida unnicupi; nakun wowaste wookihi kin qa wowitan wowacinye kin, hena on. Qa nitowaonsida kin owasin tanyan okahnihunyayapi kta iceunniciyapi, hecen unkicantepi kin awicakehan wopida yuhapi kta, qa hecen unkiipi hecena on sni, tka unkohanpi kin nakun on, nitoyatan unyataninpi kta; nitoope en unkicicupi, qa anpetu unkitawapi kin owasin en nitokab yuwakanyan qa owotannayan maunnipi kta hena on; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan, he iye, niye qa Woniya Wakan kin ob, wookinihan qa wowitan yuha nunwe, maka owihanke wanin. Amen.

* Woeye kin de tohan tuwa wowaonsida icupi kin on pidapi can eyapi kte.
 

General Thanksgiving
St. Chrysostom Tawocekiye wan

Wakantanka Iyotan-wasaka, wowaste unyaqupi kin heon dehan okonwanjina niye ekta ceunniciyapi; qa tohan yamni qais nonpa esa tikten Nicaje oknayan, witaya yankapi kin, qa taku nicidapi kinhan, hena wicayaqu kta kehe ciqon; Nitaokiyepi token cinpiiqa icekiyapi kin, token iwastepi kte cin, he iyecen dehan, Itancan, wicayeciduecetu nunwe; wiconi kin de en, wowicake nitawa etanhan wicoksape kin he unyaqupi kta, qa tokata kin he en, wiconi owihanke wanice cin he unqu miye. Amen.

II Corinthians 13:14

Jesus Christ Itancan unyanpi towaste kin, qa Wakantanka towastedake kin, qa Woniya Wakan taokodakiciye kin, unkiyepi owasin om ohinniyan un nunwe. Amen.
 


 

Prayer of St. Chrysostom

Anpetu Otoiyohi Hinhanna Cekiyapi Woecon Kin: Rite Two

Wicasa Wan kin Hinhanna Cekiyapi ca Wowapi Wakan Oekle kin lena etanhan, wanji nais tona cin kin, tokaheya wawa kta.

Ukte Cin

Heon etanhan waktaya un po; tipi ohna itancan kin tohan hdi kta sdonyayapi sni, htayetu, qa hanye cokaya, qa anpaohotonna hoton, ca is hanhanna kinhan. Okinni ihuhanna hdi kinhan nistinmapi iyeniyapi kta. Mark 13:35,36

Wicaho wan hewoskan hoyeya; Jehowa tacanku kin yuwiyeya po; hewoskantu wakantanka unkitawapi canku tanka wan owotanna kicaga miye. Qa Jehowa towitan kin yutaninpi kta, qa he wicacehpi owasin yuwitaya wanyake kta; Jehowan i kin he hecin eya nakaes. Isaiah 40:3,5

Wanikiya Tunpi Ta Anpetu

Unkan ohnihde wakan kin hewicakiya: Wikopapi sni po; iho, wopida tanka wootanin waste oyate kin owancaya ecen ye kte cin, he eca hosi cicahipi ce. Anpe dehan David totonwe kin en wanikiya wan nicitonpi, Messiya Itancan kin he hee. Luke 2:10,11

Oyate Iyojanjan Wanyanka Pe Kte

Qa ikcewicasta kin iyoyanpa nitawa en manipi kta, qa wicastayatapi kin hena yahinanpa ojanjan kin en. Isaiah 60:3

Nakun Ikcewicasta kin iyoyanpa yaun kin cicu, heon maka ihanke kin hehanyan wowanikiye mitawa kin he niye kta. Isaiah 49:6b

Wihinanpe cin etanhan, qa wiiyaye cin henanyan Ikcewicasta oyate kin ehnahna micaje tanka kta nakaes; qa owanka owasin en micaje on wizinya izitapi kta, qa wosnipi ska wan: Ikcewicasta oyate kin ehnahna micaje kin tanka kta nakaes, Jehowa ozuye yuhe cin eya. Malachi 1:11

Akihaniciyapi Omaka Kin

Woahtani unnicapi ce, unkeyapi kinhan, unkicihnayanpi qa wowicake kin unkiyepi en un sni. Tuka waunhtanipi kin unkohdakapi kinhan, iye kin wacinyappica qa owotanna un, hecen woahtani yutokan iyeunkiciciyapi kta, qa taku sica owasin unkipakintapi kta. 1 John 1:8,9

Qa nicantepi hduhdehdecapo, qa nitasinapi ee sni: Qa Jehowa Taku Wakan nitawapi kin ekta ihdohda po: Iye qa wacantkiya, qa woansida, qa tehan canteptanye sni, qa waste hinca, qa taku sica cin on iyokisiniciya nakaes. Joel 2:13

Ito nawajin qa ate ekta wande kta, qa hewakiye kta; Ate, mahpiya kin en, qa niye nakun nitokan wawahtani. Qa detanhan cincamaye kta iyemacece sni; wicasta opewicayaton kin he is wanji iyececa makaga wo, epe kta ce. Luke 15:18,19

Unkan wankan etonwe ca heya: Wicasta wanwicamdaka, mans unpi, ca kin iyececa. Mark 8:24

Oko Wakan

Unkiye owasin tahinca wanunyanpi iyecen unnunipi; otoiyohi iye tacanku kin ekta unkihduhomnipi; unkan Jeohowa unkiye owasin taku sica econkupi kin hena iye en yuwitaya ehnaka. Isaiah 53:6

Canku ohna idadapi owasin, niye initokecapi sni he: Tonwan po qa wanyaka po, woiyokisice wan woiyokisice mitawa en mau kin iyececa yukan hecinhan, on Jehowa tocanteptanye anpetu kin en kakismaye ciqon. Lamentations 1:12

Kini Omaka, Qa Wankand Kida Anpetu Kin Koya, Qa Wonia Wakan Awica Gdehan Anpetu Kin

Jehowa anpetu kage cin he dee; En unkiyuskinpi qa piundapi kta. Psalm 118:24

Tuka Wakantanka woohiye unqupi, Jesus Messiya Itancan unkiyapi kin eciyatanhan, he wopida yuha nunwe. 1 Corinthians 15:57

Heon etanhan, Messiya kici piya inicagapi hecinhan, taku wankantuya wakantanka etapa kin eiyatanhan, Messiya kiyotanke cin hen, un kin hena akita po. Colossians 3:1

Messiya tipi wakan nape on kagapi kin he mahen i sni, tipi wakan hinca iyacinpi kin hena ee; tuka mahpiya kin e qe mahen, qa heciya unkiyepi on wakantanka itokam ihdutanin kta. Hebrews 9:24

Tuka Woniya Wakan kin en nihipi kinhan, wowasake duhapi kta; hehan Jerusalem en, qa Jua makoce kin owancaya, qa Samaria qa maka ihanke kin hehanyan mayadaotaninpi kta ce. Acts 1:8

Yamni Ta Anpetu Wakan Kin

Wakan, Wakan, Wakan, Itancan Wakantanka Iyotan-wasaka, tuwe un qon, qa kte cin hee. Revelation 4:8

Wokiksuye Anpetu Kin

Qa Ateyapi kin wopida eykiyapi kta, he iyoyanpa ekta tona owotanna un kin woaihpeye tawapi kte cin en ounpapi kta e iyehantu unyanpi. Colossians 1:12

Heon etanhan detanhan togkicihdapi, qa oyate tokeca kin hencapi sni; tuka tona owotanna unpi kin hena om yatapi, qa Wakantanka tiyohnaka tawa kin he niyepi. Ephesians 2:19

Hena iyutapi ikan kin maka owancaya iyaya: Qa oiepi kin maka ihanke kin ekta. Psalm 19:4

Occasions of Thanksgiving

Jehowa wopida eciya po, Iye caje hoyekiya miye; Iye ohan tanka oyatepi ehna oyaka po. Psalm 105:1

At Any Time

Wakantanka Ateunyanpi qa Jesus Messiya Itancan unkiyapi kin etanhan, wowaonsida wookiye ko niyepi kin en nicipi un nunwe. Philippians 1:2

Jehowa ti kin ekta unyanpi kta ce, Emakiyapi kin on imduskin. Psalm 122:1

Mii oie kin qa micante taku awacin kin ohinniyan iyonicipi nunwe, Itancan, Wowasake mitawa, qa opemakiton kin. Psalm 19:14

Iyoyanpa nitawa qa wowicake nitawa ukiya ye, hena yus amayan nunwe, paha wakan nitawa kin en amahipi kta, nakun oun nitawa kin eta. Psalm 43:3

Itancan kin tipi wakan tawa kin en un; iye itokab maka kin ataya ainina un nunwe. Habakkuk 2:20

Tka oape u kin he wanna hiyohi, tona wowicake eciyatanhan ohodapi kin hena woniya qa wowicake eciyatanhan Ateyapi kin ohodapi kta: Ateyapi kin hena ohodapi kta on owicade heon. John 4:23

Wanji tehanwankantu wankan un, otokahe wanice en ounyan, qa tuwe Wakan eciyapi kin he hecen eya: Tehanwankantu qa owanke wakan kin hen wati, nakun taniya iyopeiciye ca ihukuniciye cin he kici, tona ihukuniciyapi taniyapi niwicawayin kta, qa cante iyopeiciye cin hena kiniwicawakinyan kta heon. Isaiah 57:15

Evening Prayer, Rite 2

 Only the Introductory Sentences are included.

 

 

Introductory Sentences for the Seasons

 

Return to the 1979 Book of Common Prayer in Lakota

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld