The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Niobrara Wocekiye Wowapi
The 1928 Book of Common Prayer in Dakota

 

ĤTAYETU CEKIYAPI WOECON KIN

Wicaśa Wakan kin, Ĥtayetu Cekiyapi ca, Wowapi Wakan oekde kin dena etanhan, wanji gaiś tona cin kin, tokoheya yawa kta; hehan ohakab taka owapi kin hena yawa kta. Tka cin kinhan, Wowapi Wakan Wicoie kin etanhan, wancakna Itancan Tawocekiye kin eyin kta.

    Itancan kin tipi wakan tawa kin en un; iye itokab maka kin ataya ainina un nunwe.   Hab. 2:20.
    Itancan, yati en ounyanpi kin he waśtewadaka, qa tukten nitowitan ounye cin he nakun.   Psalm 26:8.
    Wocekiye mitawa wazitonpi kin iyecen nitokam un nunwe, qa minape yugatapi kin, ĥtayetu wośnapi kin iyecen.   Psalm 141:2.
    Wowitan wakan kin on Itancan kin ohoda po; iye itokab rnaka kin ataya cancan nunwe.   Psalm 96:9.
    Mii oie kin qa micante taku awacin kin ohinniyan iyonicipi nunwe, Itancan, Wowaśake rnitawa, qa Opemakiton kin!   Psalm 19:14.

Advent.
    Heon etanhan waktaya un po; tipi okna itancan kin tohan kdi kta sdodyayapi śni, ĥtayetu, qaiś hancokaya, qaiś kokoyaĥanna hoton ece kin iyehan, qaiś hihanna kinhan. Okinni iknuhanna kdi kinhan iśtinma iyeniyanpi kta.   St. Mark 13: 35, 36.

Christmas.
    Wanyaka wo, Wakantanka wakeya tawa kin wicaśa ekna han, qa iye hena ob ti kta, qa hena e oyate tawawicayin kta, qa Wakantanka iye ĥca hen a ob un kta, qa Wakantanka tawayapi kta.   Wayu. 21:3.

Epiphany.
    Qa oyate kin iyoyanpa nitawa ekta upi kta, qa wicaśayatapi kin heena yahinapa ojanjan kin ekta.   Isa. 60:3.

Lent.
    Wawaĥtani kin hena sdonwakiya heon, qa woaĥtani bduha kin ohinniyan mitokam un.   Psalm 51:3.
    Itancan kin Wakantanka unkitawapi kin wowaonśida qa wokajuju kin hena tawa, iye unkipajinpi eśa; nakun ITANCAN Wakantanka unkitawapi kin ho kin anaungoptanpi śni, iye woope tawa unkitokam eknake ça okna mani unśipi tka.   Dan. 9:9, 10.
    Woaĥtani unnicapi unkeyapi kinhan, unkiçiknayanpi, qa wowicake kin unkiyepi en un śni; tka woaĥtani unyuhapi kin unkokdakapi kinhan, Wakantanka he wacinyepica qa owotanna, hecen waunĥtanipi kin hena unkicicajujupi kta, qa woowotanna śni owasin etanhan unyuskapi kta.   1 St. John 1:8, 9.

Good Friday.
    Unkiyepi owasin taĥcaskana iyecen unnunipi; otoiyohi iye tacanku kin ekta unkikduhomnipi; unkan Itancan unkiye owasin taku śica econqonpi kin hena Iye en yuuwitaya eknaka.   Isa. 53:6.

Easter.
    Wakantanka woohiye unqupi, Jesus Christ Itancan unyanpi kin eciyatanhan, he wopida yuha nunwe.   I. Cor. 15:57.
    Heon etanhan, Christ kici yakinipi hecinhan, taku wankantuya Wakantanka nape etapa kin eciyatanhan, Christ kiyotanke cin hen un kin hena akita po.   Kolosse 3:1.

Ascension.
    Tipi wakan nape on kagapi kin he, he tipi wakan ĥca iyacinpi kin he Christ mahen i śni ce; tka maĥpiya eqe timahen, qa heciya unkiyepi on Wakantanka itokab ikdutanin kta.   Heb. 9:24.

Whitsunday.
    Wakpa wan, mini-canku tawa kin he Wakantanka totonwe kin iyuśkinkiyin kta, wakeya en toounye wakan kin, Iyotan Wankan um ounye cin he.   Psalm 46:4.
    Woniya kin qa tawicuyapi kin kici, U po, eyapi, qa tuwe naĥon kinhan he, U po, eyin kta. Qa tuwe ipuza kinhan, he u kta, Qa tuwe cin kinhan he iyunwin cona wiconi mini kin icu nunwe.   Wayu. 22:17.

Yamni Taanpetu Wakan Kin.
    Wakan, Wakan, Wakan, Itancan kin ozuye kduha; towitan kin maka kin ataya ojuna ce.   Isa. 6:3.

Hehan Wicaśa Wakan cin kinhan heyin kta.

Wakantanka Iyotan-waśaka ekta onśiiçiya woaĥtani unkokdakapi kta.
 

Evening Prayer

 

 

 

Introductory Sentences

Owasin Okdakapi wan.

Omniciye kin ataya canpeśka makakde inajinpi, qa Wicaśa Wakan iyakna eyapi kta.

Ate Iyoran-waśaka qa waonśida; Nitacanku kin etanhan tokan unyanpi, qa taĥcaśkana tanin śni iyecen unnunipi, Taku unkicantepi en unkonzapi qa cantiheunyanpi kin, hena nina unkuwapi. Nitawoope wakan kin hena unkipajinpi. Taku econqonpi iyecece cin hena econqonpi śni; Qa taku econqonpi iyecece śni hena econqonpi; Qa tuktena unzanipi śni. Tka niye, Itancan, śicaya econqonpi onunśikapi kin, onśiunda miye. Tona woalitani okdakapi, Wakantanka, niwicaya ye. Tona iyopeiçiyapi kin piya wicayuecetu ye; Christ Jesus Itancan unyanpi eciyatanhan, oyate iwahowicayaye ciqon he iyecen, Qa, Ate iyotan waonśida, iye on etanhan ounkiya miye ; Hecen tokata Wakantanka ohodaya, owotannayan, qa mdesyahan unnipi kta, Hecen Nicaje wakan kin wowitan yuhe kta. Amen.

Woaĥtani Yutokan-iyeyapi, qaiś Kajujupi Yataninpi kin.

Omniciye kin ecen oanpeśka makakde inajinpi; Wośna kaga kin iśnana najinhan najin kta, qa heyin kta,

Itancan Iyotan-Waśaka qa waonśida kin he woaĥtani nitawapi owasin on Wokajuju qa Woyuśke, woiyopeiçiye wowicake, tecaya niunpi, qa iye Taniya Wakan on wowaśte qa wokicanpte tawa kin niçupi nunwe. Amen.

Hehan Wicaśa Wakan kin canpeśka makakde inajin kta, qa Itancan Tawocekiye kin eyin kta; Omniciye kin de en ecen canpeśka makakde inajinpi qa iyakna eya ayapi kta.
 

Confession & Absolution

Ate unyanpi, maĥpiya ekta nanke cin, Nicaje wakandapi nunwe, Nitokiconze u nunwe. Maĥpiya ekta nitawacin econpi kin, He iyecen maka akan econpi nunwe. Anpetu iyohi aguyapi kin, anpetu kin de unqu miye. Qa tona ecinśniyan ecaunkiconpi wicunkicicajujupi kin, He iyecen waunĥtanipi kin unkicicajuju miye, Qa taku wawiyutanye cin ekta unkayapi śni miye; Tka taku śice cin etanhan eunkdaku miye: Wokiconze kin, qa wowaśake kin, qa wowitan kin, hena ohinni qa ohinni nitawa heon. Amen.

Hehan nakun heyin kta,

    Itancan, unkiihapi kin unkiyukawa miye.
    Ayuptapi. Hecen unkiipi kin nitowitan kin yataninpi kta.

Den, owasin inajinpi, qa Wicaśa Wakan kin heyin kta,

    Ateyapi kin, qa Cinhintku kin, qa Woniya Wakan kin, wowitan yuh a nunwe;
    Ayuptapi. Otokahe ekta hecetu qon, dehan hecetu, qa ohinniyan hecetu kta, maka owihanke wanin. Amen.
    Wicaśa Wakan. Itancan kin yaatan po.
    Ayuptapi. Itancan Caje kin yatanpi nunwe.

Hehan Psalm onśpa yawapi kto: Qa Psalm otoiyohi, qa Woahiyaye iyohi ihanke en Gloria Patri yawapi, qaiś dowanpi kta.

Hehan Woonspe Tokaheya kin he yawapi kta, Wiyawapi kin oknayan.

He iyohakam odowan kin de, Magnificat eciyapi kin he eyapi qaiś ahiyayapi kta, den owapi iyecen.

Ĥayetu Cekiyapi kin en Wicaśa Wakan, cin kinhan , Woonspe wanjina yawa kta. Kinhan, Woonspe kin iyohakam Ĥtayetu Woahiyaye wanji unpi kta.
 

Lord's Prayer

Magnificat. St. Luke 1:46.

    Minagi kin Itancan kin yatan: qa mitaniya kin he, Wakantanka Wanikiya mitawa kin en wiyuśkin ce.
    Taokiye onśiya waun kin, ekta ahimatonwe cin heon,
    Iho, he on detanhan wicoicage kin owasin yawaśtepi kin emakiyapi kta.
    Ecin, Tuwa Waśake cin He taku tanka ecamicon; qa Caje kin wakan ce.
    Qa tona kokipapi kin hena, wicoicage qa sam wicoicage owasin en, Towaonśida kin en wicaun ce.
    Iye isto kin on wowaśake kdutanin; waĥaniçidapi kin hena cante mahen taku wacinyuzapi kin en wicayuobdeca.
    Waśakśakapi kin hena toyankepi etanhan kun kdicuwicaya, qa onśiya unpi kin hena wankan ewicakde.
    Docinpi kin hen a taku waśteśte on imnawicaya, qa jicapi kin iś cokakana kikdewicaya.
    Iye Towaonśida kiksuye cin on, Taokiye, Israel he okiya; Abraham, qa owihanke wanin cincawicayin kte cin, onśiwicada kta keye ça hunkakewicunyanpi iwahowicaye ciqon he oknayan.

Qaiś de.

Bonum eśt confiteri, Psalm 92.

    Itancan kin wopida eciyapi kin he waśte, qa Nicaje psalm idowanpi kin, Iyotan Wankantu.
    Hinhanna eca nitowaonśida-waśte kin oyakapi, qa hanhepi iyohi nitowicake kin,
    Dowankiyapi ikan wikcemna, qa mazayuhotonpi kin on, mazadowankiyapi akan dowanpi oqo kin on.
    Ecin, ITANCAN, nioĥan kin iyuśkinmayaye, ninape oĥan kin eciyatanhan wowiyuśkin on ciyatan kta.

Hehan Wowahokiciye Teca etanhan Woonśpe kaĥnigapi kin yawapi kta.

He iyohakab odowan kin de, Nunc Dimittis eciyapi kin de eyapi qaiś ahiyayapi kta, den owapi kin iyecen.

Nunc Dimittis. St. Luke 2:29.

    Itancan, Nitaokiye kin wanna wookiye yuha iyayeyaya, ehe ciqon oknayan;
    Ecin miiśta kin wanna Wowanikiye Nitawa kin wanyaka.
    Oyate owasin wicitokam wiyeya eyaknake cin he;
    Iyoyanpa wan oyate kin aiyojanjan wicayin kte cin hee, qa Nitaoyate Israel towitan kte cin.

Qaiś de.

Benedic, anima mea. Psalm 103.

    Minagi kin, ITANCAN kin yawaśte wo, qa taku mahen maun kin owasin, iye Caje wakan kin.
    Minagi kin, ITANCAN kin yawaśte wo, qa taku wowaśte econ kin owasin akiktonje śni wo;
    He woaĥtani nitawa kin owasin nicicajuju he wowayazan nitawa kin owasin asniniyan,
    He nitoni kin hades etanhan niyan, he wowaonśida-waśte qa wocantkiye on wateśdagnicaton,
    Oknikde niyuhapi kin, ITANCAN kin yawaśte po, wowaśake en waniśakapi kin, iye oie ecen ecanonpi kin, iye oie ho anayagoptanpi kin.
    Taobe kin owasin, ITANCAN kin yawaśte po, taokiyeniyanpi toiyokipi ecen ecanonpi kin.
    Taku kage cin owasin, tokiconze ounye kin owasin okna, ITANCAN kin yawaśte po, Minagi kin, ITANCAN kin yawaśte wo.

Hehan Wahośiyepi Tawowicada kin he Wicaśa Wakan qa Omniciye kin najinhan najin eyapi kta.
 

 

    Wakantanka, Ateyapi Iyotanwaśake cin, maĥpiya maka iyakna Kage cin, he wicawada:
    Qa Jesus Christ, Cinhintku hecena, Itancan unyanpi kin: He Woniya Wakan eciyatanhan icaga, Witanśna un Mary etanhan tonpi: Pontius Pilate kakiśya, Canicipawega en okatanpi, ţe, ça ĥapi: Kuya hades ekta i; Iyamnican wicaţe cin etanhan ake kini: Wankan maĥpiya kin ekta iyaye, Ça Wakantanka, Ateyapi Iyotan-waśaka etapa kin eciyatanhan iyotanka: Heciyatanhan wicaśa nipi qa ţapi kin wicayasu u kta.
    Woniya Wakan kin he wicawada: Okodakiciye Wakan Owancaya kin; Wakanpi Odakonkiciyapi kin: Woaĥtani kajujupi kin: Wicatancan kini kte cin: Qa Wiconi owihanke wanice cin. Amen.

Qa hehan, Wocekiye kin dena, owasin yuonihanyan, conpeśka makakde inajinyan owecinhan eyapi kta; Wicaśa Wakan kin tokaheya eyin kta.

Itancan kin nicipi un nunwe.
Ayuptapi. Qa ninagi kin kici.

    Wicaśa wakan. Ceunkiyapi kta Itancan, nitowaonśida kin unkiyutanin miye.
    Ayuptapi. Qa wowanikiye nitawa kin unqu miye.
    Wicaśa wakan. Itancan, oyate wokiconze kin he nikiya ye.
    Ayuptapi. Qa hoyeunniciyapi eca onśidaya naunĥon miye.
    Wicaśa wakan. Wicaśa Wakanpi nitawa kin woowotanna wicaqu ye.
    Ayuptapi. Qa oyate wicayakaĥnige cin iyuśkinwicakiya ye.
    Wicaśa wakan. Itancan, nitaoyate kin niwicakiya ye.
    Ayuptapi. Qa woaiĥpeya nitawa kin yawaśte ye.
    Wicaśa wakan. Itancan, anpetu unkitawapi en wookiye unqu miye.
    Ayuptapi. Ecin niye, Itancan, niśnana zaniyan ounyanpi kta okihiunyayapi ce.
    Wicaśa wakan. Wakantanka, unkiyepi mahen cante kin unkiciyuska miye.
    Ayuptapi. Qa Nitaniya Wekan kin unkipi śni miye.

Hehan Anpetu Wocekiye tawa eyapi kta , qa iyahakam Wocekiye kin dena eyapi kta.
 

Apostles'Creed

Wookiye on Wocekiye wan.

Wakantanka, wicotawacin wakan owasin, wowahokonkiye waśte owasin, qa wicoĥan owotanna owasin etanhan u kin; Nitaokiyepi kin, wookiye wan maka akan iyeyepica śni kin he wicaqu ye; hecen unkicantepi kin woahope nitawa kin ecen econpi kta e ṭinsya awacinpi kta, qa niye wowinapeunniyanpi kinhan, tokaunyanpi kin kowicunkipapi kte śni, qa heon etanhan ohinniyan waĥbaya asniunkiciyapi kta; Jesus Christ Wanikiya unkitawapi toohiye kin he eciyatanha. Amen.
 

Collect for Peace

Wokokipe en Wookiye on Wocekiye wan.

Itancan, oiyokpaza unkitawapi kin iyoyamunkiciciya miye; qa nitowaonśida tanka eciyatanhan, hanhepi kin de, wokokipe qa wowinihan kin etanhan unyuha miye; Jesus Christ Nicinkśi hecena Wanikiya unyuhapi, towaśtedake kin he eciyatanhan. Amen.

Wioaśa Wakan cin kinhan, Wocekiye Wowapi kin den etanhan wocekiye wanji qaiś tana kipi iyukcan kin, den Ĥtayetu wocekiye woecon kin ihankeyin kta.
 

Collect for Aid against Perils

United States makoce kin en Itancankiyapi, qa tona Oyate ohan Wowaśake yuhapi, on Wocekiye wan.

Wakantanka Iyotan-waśaka, Nitokiconze kin owihanke wanica, qa Nitookihi yawapicaśni kin, maka kin de ataya onśikida ye; qa United States kin on Tunkanśinayanpi kin, qa maka obaśpe kin de on Itancan kin, qa toktokeca wowaśake yuhapi kin, cantepi kin awanwicayaka ye; hecen tuwa waeconwicakiye kin sdonkiyapi hecinhan, taku owasin isanpa nitookinihan qa nitowitan kin he akitapi kta; qa unkiyepi, qa nitaoyate kin ataya, tuwe towaśake yuhapi iwicunyukcanpi kinhan, Nioie qa Nitookaĥnige eciyatanhan yawaśteya, wicadaya qa anagoptanyan wicunyuonihanpi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan, tuwe Niye qa Woniya Wakan kin ob niun qa wokiconze yuuha, Wakantanka wanjina, maka owihanke wanin. Amen.
 

Prayer for the President and all in Civil Authority

Wicaśa Wakan qa Oyate kin on Wocekiye wan.

Wakantanka Iyotan-waśaka qa ohinniyan kin, wawicaqupi waśte qa ecetu kin owaśin etanhan u kin; Biśop wicunyuhapi kin, qa Wicaśa Wakan unmapi kin, qa Omniciye tona awanyagwicaśipi kin, hena ob, nitowaśte etanhan Woniya iwicazaniyan kin he kun uwicakiya ye; qa awicakehan iyokipiniyanpi kta e, ohinniyan nitowaśte kin cu kin iyecen wicaqu yeo De ecen unqu rniye, Itancan, Jesus Christ, Wawiciya qa Iyokookna un unkitawapi, tookinihan kin eciyatanhan. Amen.
 

Prayer for Clergy & People

Wicaśa Owasin on Wocekiye wan.

Wakantanka, wicaśa owasin Wicakage ça Niwicaye cin, oyate owasin qa wicaśa token unpi kaśa, owasin on, onśiiçiya ceunniciyapi, nitacanku kin sdonyewicayakiyin kta, qa nitozani wanikiye kin oyate owasin ekta dutanin kta, hecen iyonicipi nunwe. Iyotan Okodakiciye Wakan owancaya kin heon ceunniciyapi; Nitaniya waśte kin on awandake ça duha kta, hecen ton Christ wacinyanpi qa iye tawawicaya ikdawapi okdakapi kin, hena wowicake canku ekta yusawicayapi, qa wicotawacin wanjina, wookiye icaśke, qa wiconi owotanna hena on wowacinye kin yuhap nunwe. Owihanketa, tona tawacinpi tancanpi, qa taku yuhapi śa on ka kijapi qa iyotaniyekiyapi kin (*qa iyotan tona wocekiye ewicun kiciyapi kta cinpi kin,) Ate nitowa śte kin on, hena cajeunniciyatapi wokakije owasin en, iyohi token icakijapi kin iyecen owicakiye ça wicakicanpta ye; kakiświcayapi owasin en tawacintanka, qa iyotaniyekiyapi kin eciyatanhan wowiyuśkin wicayaqu kta, hena iyonicipi nunwe. Qa dena Jesus Christ, Iye on unnicidapi. Amen.

Taku Owasin on Wopida Eyapi kin witaya eyapi kta.
 

Prayer for All Conditions of Men

 

* Tohan tuwa wacekiye omniciye wacewicakiciciyapi kta cinpi ca woeye kin de eyapi kta.

 

 

 

Taku Owasin on Wopida-eyapi wan.

Wakantanka Iyotan-waśaka, wowaonśida owasin Ateyapi kin, unkiyepi, nitaokiyepi iyeuncecapi śni kin, nitowaśte qa nitowacantkiye waśte kin, unkiyepi qa wicaśa owasin ekta, heon awicakehan onśiiçiya wopida unniçupi, Unyakagapi, unyaduhapi, qa wiconi kin de en wowaśte owasin on, (*qa iyotan tona decana wowaonśida wicaqupi kin on, nakaha wopida qa woyatan niçupi kte cin on) unniyawaśtepi; tka iyotan, Jesus Christ Itancan unyanpi kin maka oyate owasin niwicaye cin, he nitowaśtedake yawapica śni kin, he on wopida unniçupi; nakun wowaśte wookihi kin qa wowitan wowacinye kin, hena on. Qa nitowaonśida kin owasin tanyan okaĥniĥunyayapi kta iceunniciyapi, hecen unkicantepi kin awicakehan wopida yuhapi kta, qa hecen unkiipi hecena on śni, tka unkoĥanpi kin nakun on, nitoyatan unyataninpi kta; nitoope en unkiçiçupi, qa anpetu unkitawapi kin owasin en nitokab yuwakanyan qa owotannayan maunnipi kta hena on; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan, he iye, niye qa Woniya Wakan kin ob, wookinihan qa wowitan yuha nunwe, maka owihanke wanin. Amen.
 

General Thanksgiving

 

 

 
* Woeye kin de tohan tuwa wowaonśida icupi kin on pidapi can eyapi kte.

St. Chrysostom Tawocekiye wan.

Wakantanka Iyotan-waśaka, wowaśte unyaqupi kin heon dehan okonwanjina niye ekta ceunniciyapi; qa tohan yamni qaiś nonpa eśa tukten Nicaje oknayan, witaya yankapi kin, qa taku nicidapi kinhan, hena wicayaqu kta kehe ciqon; Nitaokiyepi token cinpi qa icekiyapi kin, token iwaśtepi kte cin, he iyecen dehan, Itancan, wicayeciduecetu nunwe; wiconi kin de en, wowicake nitawa etanhan wicoksape kin he unyaqupi kta, qa tokata kin he en, wiconi owihanke wanice cin he unqu miye. Amen.

II Cor. 13:14.

Jesus Christ Itancan unyanpi towaśte kin, qa Wakantanka towaśtedake kin, qa Woniya Wakan taokodakiciye kin, unkiyepi owasin om ohinniyan un nunwe. Amen.

Prayer of St. Chrysostom

 

Return to the 1928 Book of Common Prayer in Dakota

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld