The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Niobrara Wocekiye Wowapi
The 1979 Book of Common Prayer in Lakota

 

Litany Kin

 

Qais Taku Owasin on Cekiyapi Kin.

Hinhanna qais Htayetu Cekiyapi kin kici; qais Wotapi Wakan Woecon kin itokab, qais adehanyagya decena unpi kta.

Wakantanka Ateyapi kin, mahpiya maka iyakna yakage cin;
Onsiunda miye.

Wakantanka Cinhintku kin, maka kin, opeyeton kin;
Onsiunda miye.

Wakantanka Woniya Wakan kin, wicakapi kin Wicaduwakan kin;
Onsiunda miye.

Wakan, waste, qa Niyamni nitowitan tanka, Wakantanka Niwanjina;
Onsiunda miye.

Itancan, unkohanpi sica, qa hunkake wiconyanpi tohan sicapi kin hena kiksuye sni ye; qa woahtani unyuhapi kin tokicon sni ye: Itancan waste, onsiunda miye, nitaoyate niwe tehike cin on opewicayeton kin ewicakdaku ye, qa ohinni unkacanzepi sni ye.
Itancan waste, onsiunda miye.

Taku sica qa wicowicasasni etanhan; woahtani etanhan; wakansica wokipajin qa wotakpe tawa etanhan; nitosikda, qa woyaso owihanke wanice cin hena etanhan.
Itancan waste, eunkdaku miye.

Wicancante wiwanyake sni owasin etanhan; witantanpi, woikdatan, qa wanaicihmapi etanhan; wowinawizi, wowahteda sni, qa wokipajin, qa wawastedakapi sni owasin etanhan,
Itancan waste, eunkdaku miye.

Woahtani wicotawacin qa wicotawacin ecetu sni kin owasin etanhan; wakansica qa wicatancan, qa maka woknaye kin owasin etanhan,
Itancan waste, eunkdaku miye.

Wakankdi qa tate icamna hena etanhan; maka cancan, peta, qa minitan etanhan; wowayazan, makosica, qa wicaakihan etanhan; wicokicize qa tinwicaktepi etanhan, qa wiconte on ikduwiyeyapi sni kin etanhan,
Itancan waste, eunkdaku miye.

Wokipajin, nahmana wicowicasasni kuwapi, qa wokonze kipajinpi owasin etanhan; woonspe wicakapi sni, wowicade tokeca kagapi, qa Okodakiciye Wakan yuskiskapi owasin etanhan; cante kdutehipi, qa Nioie qa Woahope nitawa ostekdapi owasin etanhan,
Itancan waste, eunkdaku miye.

Wicatancan wakanyan iyacu okahnihpica sni kin eciyatanhan; Nitonpi wakan qa Banicihdayapi eciyatanhan; Baptisma nicupi, Akihanniciye, qa Wowiyutanye nitawa kin eciyatanhan,
Itancan waste, eunkdaku miye.

Iyonicisice ca We Tenimni eciyatanhan; Canicipawega nitawa qa tehiya Nicakije kin eciyatanhan; Nitowiconte waste qa Nihapi kin eciyatanhan; Wowitan kduha Yakini qa Wankan Yakiyakde eciyatanhan; qa Woniya Wakan Hi kin he eciyatanhan,
Itancan waste, eunkdaku miye.

Iyotaniyeunkiyapi owasin en; waunpipi owasin en; untapi kta oape Mn en, qa wicayasupi anpetu kin en,
Itancan waste, eunkdaku miye.

Itancan Wakantanka, waunhtanipis’a kin naunyaaonpi kta iceunniciyapi; qa Okodakiciye Wakan nitawa owancaya kin owotanna awandake ca waeconyakiyin kta, hecen iyonicipi nunwe;
Itancan waste, naunyhonpi kta iceunniciyapi.

Nitaokiye, United States makoce en Itancankiyapi cante kin awandakin kta, hecen taku owasin isanpa nitookinihan qa nitowitan kin he akitin kta; hecen iyonicipi nunwe;
Itancan waste, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Christian Wicasa Itancanpi qa Wicasa Wayasupi owasin wicadu waste qa awanwicadkin kta, qa owotanna waeconpi, qa wowicake yuhapi kta e wowaste wicayaqu kta, hecen iyonicipi nunwe;
Itancan waste, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Bishop, Wosna Kaga, qa Deacon owasin, Nioie kin yanyan okahnih wicayayin kta; hecen oiepi qa ohanpi kin napin eciyatanhan yutaninpi, qa oyakapi kta, hecen iyonicipi nunwe;
Itancan waste, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Wowasi econpi woksapi nitawa ekta yewicayakiyin kta, hecen iyonicipi nunwe;
Itancan waste, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Nitaoyate kin owasin wicadawaste qa wicaduha kit, hecen iyonicipi nunwe;
Itancan waste, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Oyate owasin wicotawacin wanjina, wookiye, qa odakonkiciyapi kin wicayaqu kta, hecen iyonicipi nunwe;
Itancan waste, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Cante on wasteunnidakapi qa ohounnidapi qa woahope nitawa kin iyakna aiciciya unnipi kte cin unyaqupi kta, hecen iyonicipi nunwe;
Itancan waste, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Nitaoyate kin owasin wowaste wicayaqu kta, qa on Nioie kin onsiiciya nahonpi kta, qa awicakehan wastedakeya icupi kta, qa Woniya eciyatanhan waskuyeca kin icahyapi kta, hecen iyonicipi nunwe;
Itancan waste, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Tona nunipi qa woknaye on tokan iyayapi kin, hena owasin wowicake canku kin ekta awicayaku kta, hecen iyonicipi nunwe;
Itancan waste, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Tona najinhan najinpi kin wicaduwasakin kta; tona cante sutapi sni kin wicayecanpte ca owicayakiyin kta; tona hinhpayapi kin yuwankan ewicadaku kta; qa ohanketa Wakansica unsihapi kin ihukuya ehpeyayin kta, hecen iyonicipi nunwe;
Itancan waste, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Tona wokokipe, wokakije, qa woiyotaniyekiye en unpi kin, hena ewicadaku, qa owicayakiyin kta, hecen iyonicipi nunwe;
Itancan waste, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Tona maka qa mini akan qa kinyanpi icimanipi kin owasin awanwicadakin kta, winyan tona hoksin yuhapi kin hena, qa tona wayazankapi qa wakanheja owasin awanwicadakin kta; qa tona wayaka unpi qais kaska yankapi owasin nitowaonsida, wicayakidutanin kta, hecen iyonicipi nunwe;
Itancan waste, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Wakanheja atkuku nicapi, qa wiwazicapi kin, qa tona isnana ehpewicayapi qa sicaya wicayuhapi kin, hena owasin awanwicadake, ca wawicayecamna kta, hecen iyonicipi nunwe;
Itancan waste, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Wicasa owasin onsiwicayakidakin kta, hecen iyonicipi nunwe;
Itancan waste, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Toka unyanpi, kakisunyanpi, qa aieunyanpi kin, hena wicayecicajuju kta, qa cantepi kin wicaduhomni kta, hecen iyonicipi nunwe;
Itancan waste, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Maka etanhan waskuyeca kin unyaqupi qa unyeciyuhapi kta, hecen tohan iyehantu kinhan hena on unkiyuskinpi kta, hecen iyonicipi nunwe;
Itancan waste, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Woiyopeiciye awicakehan unyaqupi kta; woahtani, woawacin sni, qa wookahnige sni unyuhapi kin, hena owasin unyecicajujupi kta; qa Nioie waken eciyatanhan unkitonipi kin unkdutokecapi kta e Nitaniya Wakan towaste kin unyaqupi kta, hecen iyonicipi nunwe;
Itancan Waste, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Wakantanka Cinhintku, naunyahonpi kta iceunniciyapi.
Wakantonka Cinhintku, naunyahonpi kta iceunniciyapi.

Wakantanka Tacincana tawa kin, maka etanhan woahtani yutokan iyeyaye cin;
Wookiye nitawa kin unqu miye.

Wakantanka Tacincana tawa kin, maka etanhan woahtani yutokan iyeyaye cin;
Onsiunda miye.

Christ, naunhon miye.
Christ, naunhon miye.

Itancan, onsiunda miye.
Christ, onsiunda miye.
Itancan, onsiunda miye.

Hehan Omniciye, Wicasa Wakan kici, Itancan Tawocekiye kin eyapi kta.
 

The Litany

Ate unyanpi, mahpiya ekta nanke cin, Nicaje wakandapi nunwe. Nitokiconze u nunwe. Mahpiya ekta nitawacin econpi kin, He iyecen maka akan econpi nunwe. Anpetu iyohi aguyapi kin, anpetu kin de unqu miye. Qa tona ecinsniyan ecaunkiconpi wicunkicicajujupi kin, He iyecen waunhtanipi kin unkicicajuju miye. Qa tako wawiyutanye cin ekta unkayapi sni miye; Tka taku sice cin etanhan eunkdaku miye. Amen.

Wicasa Wakan kin cin kinhan, dena Wocekiye wan, Ate, waunsakapi sni kin, eyapi kin, hehanyan eyin kit sni.

Wicasa Wakan

Itancan, waunhtanipi iyacinyan unkokihanyanpi sni miye.
Qa nakun waunhtanipi iyacinyan wowiyun unqupi sni miye.

Ceunkiyapi kta.

Wakantanka, Ate waonsida kin, cante iyopeiciya hoyeniciyapi kin, nakun tona iyokisicapi taku cinpi kin hena awicadustan sni; Wokakije qa wicocante sica unyuhapi owasin en, tohan kakisunyanpi ca nitokab waceunkiyapi kinhan, hena onsidaya ounkiya miye; qa wakansica qais wicasa towicasapisni qa woknaye tawapi kin on, unkipajinyan sicaya ohanyanpi kin, hena wokicamna waste nitawa kin eciyatanhan yutakunipi kte sni e onsidaya naunhon miye; hecen unkiyepi nitaokiyepi kin wokakije takuna kiunniunyanpi kte sni, qa ohinniyan Okodakiciye Wakan nitawa kin okna wopida unnicupi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan.

Wicasa Wakan qa Omnicye

Itancan, inajin, ounkiwapi, qa Nicaje kin eciyatanhan eunkdaku miye.

Wicasa Wakan

Wakantanka, hunkakewicunyanpi taanpetupi kin en, qa ehanna iyepi itokab, wowasi okinihan ecanon kin, unkokiyakapi qa unnogepi kin on hena naunhonpi.

Wicasa Wakan qa Omniciye.

Itancan, inajin, ounkiyapi, qa wookinihan nitawa kin on eunkdaku miye.

Wicasa Wakan

Ateyapi kin, qa Cinhintku kin, qa Woniya Wakan kin wowitan yuha nunwe:
Otokahe edta hecetu qon, dehan hecetu, qa ohinniyan hecetu kta, maka owinhanke wanin. Amen.

Christ, tokaunyanpi etanhan wowinape unkiciyanka miye.
Wokakije unyuhapi kin onsidaya atonwan ye.

Wicocante sica unyuhapi kin wowaonsida yuha atonwan ye.
Nitaoyate woahtani yuhapi kin onsidaya wicakicicajuju ye.

Wocekiye unkitawapi kin en wacin yusya qa wowaonsida yuha naunhon miye.
David Cinhintku, onsiunda miye.

Christ dehan qa ohinniyan naunyahonpi kta wacin yuza ye.
Christ, onsidaya naunhon miye; Christ Itancan, onsidaya naunhon miye.

Itancan, nitowaonsida kin unkiyutanin miye;
Wacinunniyanpi kin he iyecen.

Ceunkiyapi kta.

Ate waunsakapi sni kin, ekta onsidaya ayatonwin kta, onsiiciya iceunniciyapi; qa taku sica en unkupi kta iyecece cin, hena Nicaje towitan kin on yutokan iyeya ye; qa taku tehika en unkipi kin, owasin en nitowaonsida hecena wacinunyanpi kta, qa ohinniyan nitokam wowakan qa woyuecena oni kin en waecaunniconpi kte cin, unqu miye, qa hecen woyuonihan qa wowitan nicupi kta; Wawiciya qa Iyokookna un hecena unyuhapi kin, Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Wicasa Wakan kin, cin kinhan, den Litany kin ihanke yin kta, qais kipi iyukcan hecinhan, Wocekiye Wowapi kin de etanhan Wocekiye tokcca koya eyin kta.
 


 

Lord's Prayer

The remainder of the Litany is taken from that in the 1928 BCP in Dakota

Mni Awicakastanpi Wakan

Olowan, psalm, na’ins taolowan ahiyayapi kte.

Oyate kin najinpi i’cunhan wosna kaga kin heyin kte

  Wakantanka tawoyawaste: Ateyapi kin, Cinhintku kin, na Woniya Wakan kin.
Oyate kin Na tawokicunze waste kin, lehan na ohinniyan. Amen.
 
Inwankab owapi kin he e’kiya, Easter anpetu hetan na Pentecost anpetu hehanyan
kuta owapi kin unpi kte
Wosna kaga Aleluya, Christ kini.
Oyate kin Awicakehan Itancan kin kini Aleluya.
 
Akihan iciyapi na wowahtani oglakapi kta unwitayapi kin
Wosna kaga Itancan kin yawaste po waunhtani pi kin iyuha unkakiktunj api;
Oyate kin Towaunsila kin el ohinni un.
 
Wosna kaga kin hehanl ake heyin kte
  Wicatancan wanjila na Woniya Wakan wanjila heun;
Oyate kin Woiwakta wanjila un Wakantanka unkicopi;
Wosna kaga Itancan wanjila, Wowacinye wanjila, Mni Awicakastanpi wanjila;
Oyate kin Wakantanka wanjila na lena iyuha un Ateunyanpi.
 
Wosna kaga
Oyate kin
Wosna kaga
Itancan kin nicipi un.
Na nakun niye nici un.
Waceunkiyapi kta.

 

Holy Baptism
Anpetu El Tawocekiye

Oyate kin     Amen.

Anpetu wakan el aitancanya wocekiye na’ins wotapi wakan tawo ecun wanji el, wocekiye na anpetu tawoonspe kin hena el aiyopteya tawakiyapi.

Tawoonspe Kin

Oyate kin kul yankapi ecunhan tawoonspe wanji nains num yawapi kte tokaheya wayawa kin heyin kte

Woonspe yawapi kte kin letanhan __________.

Wowapi wakan okaspe na o’egle eciyatanhan kin hena i’sum yaotanipi okihipi.

Yawa iglustankin ohakab wayawa kin heyin kte

Oyate kin Le Itancan toiye.
Wakantanka e’kiya wopila.

nains wayawa kin heyin kte Le woonspe kin inhunni.

Hel ohakabya ainnila hin kte.

Yawa iglustanpi iyohila Psalm, olowan ahiyayapi kte.

Hehanl iyuha najinpi kin icunhan, wicasa wakan nains wosna kage kin wotanin waste yawa sni itokab heyin kta

Oyate kin
 
Itancan Jesus Christ Wotanin Waste Wakan tawakin ________.
Christ Itancan wowitan luha nuwe.
 

Wotanin waste yawapi ohabya yawa kin heyin kte
 

Oyate kin Itancan Wotanin waste tawakin.
Christ Itancan Woyatan luha.

Wowahunkukiye Kin Eyapi kte
 

Collect, Lessons & Sermon
Mni Awicakastanpi kte kin Awicaupi na Wiwicayungapi kte

Wosna kaga kin heyin kte
Tona Mni Awicakastanpi Wakan icupi kta kin lehan awica upi kta.
 

Presentation of the Candidates
Tanka na Wakanheja Waniyetu Eciyapapi

Tona mni awicakastanpi kte hena qeya woayupte iyecinkala eyapi okihip qun hena inawicakcinjin kin wanjig jila awica upi kte, hel ohakabya owapi qun hena eyapi kte

Inawicakcinjin Caje N. Mni Awicakastanpi Tawokunze he icu kte kin heun awahi.
 
Tona mni awicakastanpi kte qun hena, wosna caga kin wanjig jila iwicayungin kte
 
Woayupte Mni Anicastanpi kte kin he hecel yacin he?
Hecel wacin.
 
Adults & Older Children
Hoksigala na Wakanheja

Hehanl mni awicakastanpi kte eya ayupata okihipisni qun hena na hunkake na inawicakcinjin qun awica upi kte, het ohakabya owapi kin hena eyapi kte

Hunkake na Inawicakcinjin kin

N. Mni Awicakastanpi Tawokunze he icu kte kin heun awahi.

Tohanl iyuha awicahipi kin hehanl wosna kaga kin hun ka ke na inawica kcinjin kin hena woinyunge wicaqu kte

Wakanheja wan ayahi kin le icicuya Christian tawowicala na oigluha ogna na iwanyecila kin kta he?

Hun Ka Ke na inawicakcinjin kin

Wakantanka tawokiye kin un owakihi kte.

Wosna kaga

Hehanl woinyunge owecinhan yanke qun hena, mni awicakastanpi kte qun hena iwicayungin kte, tona ayuptapi okihipi hena, nawakanheja cistipila, wakan heja teca pi qun hena atkuku, hunku na inawicakcinjinpi qun hena awicakiciyuptapi kte

Woinyunge Wakansica towakan ota qun iyuha na tawicohan sice eya Wakantanka itkoki peye najin qun hena yacin kte sni he?
Woayupte Hena wacin kte sni.
 
Woinyunge Maka akanl wicohansica tawowasake eya Wakantanka takukage qun yusice na ihangye kin hena yacin sni he?
Woayupte Hena wacin kte sni.
 
Woinyunge Taku tona wowahtani ojula ikoyake qun hena iyuha nitawacin kin Wakantanka towastelakekin etan yuipaweg niyuzin kte qun hena yacin kte sni he?
Woayupte Hena wacin kte sni.
 
Woinyunge Jesus Christ etkiya niglu homni na Wanikiya nitawa kta un iyacu he?
Woayupte Hecel wacin.
 
Woinyunge Tawowaunsila na towastelake kin ataya el nicicu he?
Woayupte Hecel wacin.
 
Woinyunge Itancan ahoyapin na ihakabya mayani kta u niglasu he?
Woayupte Hecel wacin.

Unmapi qun hena awicahipi kin, wosna kaga Owankatuya kin heyin kte

Unmapi qeya wicaya otaninpi qun hena wana awica upi kte.

Wicagluhi kin Lena Wicayusutapi kta un awicawahi.

nains Lena Wowicala Wakan Omiciye el iwicacupi kta un awicawahi.
nains Lena Mni awicakastanpi woiglasu hena akta gluwicakapi kta un awicawahi.

Wosna kaga Owankatuya kin iglaotaninpi kin hena iwincayungin kte

Taku sice qun hena yacin kte sni un nigluwicaka he?

Woayupte       Hecel wacin.

Wosna kaga Owankatuya kin

Jesus Christ el taku nicicu qun hena yaglu teca he?

Woayupte Hecel wacin, na Wakantanka towaunsila kin hena un Itancan Wanikiya mitawa kin ihakabya mawani kte.

Tohanl iyuha awicahipi kin, Wosna kaga kin oyate ahi kin hewica kinyin kte

Tuwepi qeya awicahipi qun tonipi kin Christ el woicicunze kagapi ca le awalataninpi hena nitowasake un owicaya kiyapi kta he?

Oyate kin         Hecel ecun qunpi.

Wosna kaga kin hehanl heyin kte na ins wicoiye iyececa etan eyin kte

Tona Christ el icicupi qun hena iyuha owanjila ob mni aunkastanpi qun hehan wakicunzapi qeya unkagapi hena ko ungluteca pi kte.
 

Infants & Younger Children
Mni Awicakastanpi Tawo Icicunze
 
Wosna kaga Wakantanka Ateyapi kin wicayala he?
Oyate kin Wakantanka Ateunyanpi Iyotan wasake cin, maka na mahpiya ko Kage cin he wicawala.
 
Wosna kaga Wakantanka Cinhintku kin Jesus Christ he wicayala he?
Oyate kin Itancan unyanpi Jesus Christ, Hecela Cinca ki he wicawala. Witansna Mary Woniya Wakan tawowasake kin etenhan un iglu sake na tunpi. Pontius Pilate iyohlate kakisyapi, hehanl icipawega el okatanpi, tin na hapi. Kul tapi unpi kin ekta wica i. Anpetu iyamni el ake inajin. Wankal mahpiya etkiya iyaye, na Ateyapi kin isloyatanhan iyotake. Nipi na tapi hena ko wicayasu kta un ake U kte.
 
Wosna kaga Wakantanka Tawoniya Wakan kin he wicayala he?
Oyate kin Woniya Wakan kin he wicawala. Okolakiciye wakan taowacekiye kin ataya, wakanpi witaya wawowicala pi kin, wowahtani awicakiciktunjapi, wicatancan opiya kini kte kin, na wiconi owihanke wanice cin.
 
Wosna kaga Wahosiyepi olakol kiciyapi eciyatanhan aguyapi yuspuspu pi na wocekiye un waunspe wicakiyapi qun hena hecena ecanu kta he?
Oyate kin Wakantanka tawokiye kin un owakihi kte.
 
Wosna kaga Taku sica kin etanhan sutaya iheyabya ni gluha yacani kte, na tohanl wowahtani el niglihpaye cin, iyopeniciyin na Itancan etkiya niglu homni kta he?
Oyate kin Wakantanka tawokiye kin un owakihi kte.
 
Wosna kaga Wakantanka Christ el wotanin waste kin wicoie na woiyacin ko un latonanin kta he?
Oyate kin Wakantanka tawokiye kin un owakihi kte.
 
Wosna kaga Tuwe iyuha Christ el waste nicila qun he iyecel nikiyela tikin waste yala kin kta un ayakita na hena ecel ecanu kta he?
Oyate kin Wakantanka tawokiye kin un owakihi kte.
 
Wosna kaga Taku iyuha wowahwala na woowotanla ogna oyate ehanl awowasi ecannu kte, na wicasa okage okinihanpi otoiyohi wicaluonihan kta he?
Oyate kin Wakantanka tawokiye kin un owakihi kte.
 
The Baptismal Covenant
Mni awicakastanpi te qun hena un wocekiye

Wacekiye wicasa kin hehanl oyate ahi kin hewica kinyin kte

Tuwepi qeya piya wokicunze teca wan el owicagapi kta un icicupi [tuwepi qeya (wicasa wan) Christ el woicicu wan gluteca, hena un wana waceunkiyapi kte.]

Walapi owicinhan un wocekiye kite kin hena tuwewan tokahe kiyapi kta ca kagnigapi kte

Tokahe kin O itancan wowahtani wicunte o’un etanhan iheyab iwicacu wo.
Oyate kin Itancan wocekiye unkitawapi kin nahun wo.
 
Tokahe kin Nitawowaunsila na wowicake kin un cante pi kin wicayuzamni wo.
Oyate kin Itancan wocekiye unkitawapi kin nahun wo.
 
Tokahe kin Nitowakan wiconi un skan skanyan unpi kta wan wicayaqu qun hena ojuwicaya yo.
Oyate kin Itancan wocekiye unkitawapi kin nahun wo.
 
Tokahe kin Owacekiye wakan nitawa kin ognayan towacinyepi kin ptaeyla wicayuha yo.
Oyate kin Itancan wocekiye unkitawapi kin nahun wo.
 
Tokahe kin Nitowasake wowalitake ko un wawaste lakapi kta un unspewicakiya yo.
Oyate kin Itancan wocekiye unkitawapi kin nahun wo.
 
Tokahe kin Nitowastelake kin he maka akanl yaotaninpi kta un yewicaya yo.
Oyate kin Itancan wocekiye unkitawapi kin nahun wo.
 
Tokahe kin Nitowahwala na nitowitan ojula kin el awica u wo.
Oyate kin Itancan wocekiye unkitawapi kin nahun wo.

Wacekiye wicasa kin heyin kte

O itancan tona nicinksi Jesus Christ te qun he eciyatanhan mni awicakastanpi kin hena nitowasake un akepiya inajinpi na wowitan gluha ya u kte cin he akil unpi kte, he iyena niye ob letanhan na ohinniya yaun. Amen.
 

Prayers for thre Candidates
Mni kin le eciyatanhan wopila eyapi

Wacekiye wicasa mni kin yawaste kte kin, itokabya heyin kte

  Itancan kin nicipi un.
Oyate kin Na nakun niciun.
 
Wacekiye wicasa Itancan wakantanka etkiya wopila unkeyapi kte.
Oyate kin Woyatan na wopila ko unkupi kte qun he hecetu.

Wacekiye wicasa
Wakantanka iyotan niwasake qun mni unyaqupi kin hena piunkilapi. Otokaheya wicakage qum hehan woniya wakan un yuskanskan. Israel tacincapi kin Egypt el kaska unpi kin iyuweh iwicacu, makoce wan ekta wicakico qun heci. Ake mni kin un John nicinksi Jesus woniya wakan un Messiah he ekte kin un etan yuwakan, hetanhan Christ tokaheya te qun na akepiya kini heun wowahtani el kaska unpi qun hena wicakiyuskapi kte na wiconi ohinniya kin he yuhapi kte.

Mni wan un mni awicakastanpi kte qun le un Ate wopila unkeniciyapi. Christ te qun he el kiciunhapi. Hecel ake kiciun kinipi. He etanhan woniya wakan kin un piya unkicagapi. He eciyatanhan nicinksi wowiyuskin ozula un ahounpapi, okolakiciye el tona wacinyanpi qun hena mni awicakastanpi kta un awicaunkupi, Ateyapi caje kin na Cinhintku kin na woniya wakan un.

Wicoie eyin na ohakabya, wacekiye wicasa mni kin ekatan kte

Nitaniya wakan wasake cin un, mni kin le wana luwakan kte kin un eceunniciyapi, hecel tona hips qun wahtanipi kin wicayuska kte na Jesus Christ wanikiya wiconi kta un kini qun el oicagapi kte.

He iye, na niye na woniya wakan kin el iyuha un niyaonihanpi letanhan na ohinniyan. Amen.
 

Thanksgiving over the Water
Chrism Yuwakanpi Woecon

Wacekiye wicasa owankatuya kin Chrism wigli yuwakan kte, wigli ognake kin nape un aputa kin na heyin kte

Ate owihanke wanice qun, woniya wakan kin un nicinksi taokiyepi kte kin un inyunpi na niwicakinyin kte kin un yawastepi, le wigli kin luwakan kta un iceunniciyapi, hecel tona heun ayaskab wicayapi qun hena Jesus Christ tawosna kagapi oigluha yaps el woicicu yuhapi kte, woniya wakan kin iye el niopeyapi un kte ohinniya na ohinniya. Amen.
 

Consecration of the Chrism
Mni Awicakastanpi

Mni awicakastanpi kta wicayu otaninpi qun hena wacekiye wicasa el awicahipi ecunhan nakun cajepi kin ko kupi kte, nains el wawokiyapi unpi qun wosnakaga nains wacutincin, hehanl mni pamahel iye wicayin kte, nains mni awicakastan na heyin kte.

N., Ateyapi kin, na cinhintku kin, na woniya wakan caje piun mni acicastan. Amen.

Tohanl mni awicakastanpi kin iyuha iglustanpi kinhan, wacekiye wicasa owankatuya nains wosnakage an, owanka wanji el wicota wanyankapi icunhan wacewicakicici yin kte.

Waceunkiyapi kte.
Mahpiyata Ateyapi kin, mni na woniya wakan nitawa kin lena wicayaqu wowahtani woakiktunje kte kin un, wowaunsila wiconi teca kin etkiya. O itancan woniya wakan nitawa kin un owicayakiyin kte. Cante un wo ableze akita pi kte qun hena wica qu wo, wowalitake kin hecetuwanjica juha unpi kte. Woniya etanhan waste nolakapi kte kin sloIye wicakiya yo, na waeconnu hena el wowinihanyanpi nitawowiyuskin ko iyuha wicaya qu. Amen.

Hehanl wacekiye wicasa owankatu na ins wosna kage an, tuwepi kin hena nape un peslete kin akanl awicaputa kin kte, ituhupi kin akanl icipawega iwicakazo kte cin hantans Chrism un kte na otoiyohi hewicakljin kte.

N., Woniya wakan kin un mni anicastanpi icunhan nakun wapegnitunpi un ko iyaskab nitunpi kinhan Christ ohinniya tawaniyin kte. Amen.

Nains mni awicakastanpi kta un mni yuwakanpi ohakabya na wocekiye eyapi sni itokabya wancagya yustanpi kte.

Tohanl iyuha mni awicakastanpi kin iglustanpi kinhan wacekiye wicasa kin heyin kte
Tecaya mni awicakastanpi qun hena iyuskinyan tima iwicaun kicupi kte.

Wacekiye wicasa na oyatepi kin

Wakantanka tiognake tawa kin el unkinicupi. Christ icipawega akanl okatanpi qun he nitawowicala un niglawica kin kte, piya inajin qun he laotanin kte, na owihanke sniya taokiye owanjipila qun opeya nicicu kte.

Wicayusutapi kta un wicayuwitayapi nains mni awicakastanpi woicicunze qun hena akta eyapi kte qun heumpt kte sni hantans, he ekiya wicoie wowahwala kin he unpi kte.

Wacekiye wicasa Itancan towoawahwala kin niyepi el ohinniyan un.
Oyate kin Na nakun niye el un.
 
The Baptism
Wicayusutapi kta un wicayuwitayapi, nains akta igluwicakapi kta ognayan

Wacekiye wicasa owankatuya kin wicota hipi qun hena hewicakiyin kte

Wicayusutapi kte qun lena Christ el woicicu kaga pi hena glutecapi kte kin un waceunkiyapi kte.

Hehanl inila unpi kte

Hehanl wacekiye wicasa owankatuya kin heyin kte

Wakantanka iyotan wasake cin, nicinksi Jesus Christ tin na ake kini qun un wowahtani kin ktela na niye el unkayahipi qun hena wopila unkeniciyapi, na nitawo niya wakan el unkikoyakapi hena ob taku yaglustan qun hena yuteca yo. Nitaniyan wasake cin un nitokabya taku ecaniciunpi kte qun un yewicaya yo; nicinksi Jesus Christ Itancan unyanpi kin, niye el woniya wakan kin niun na wakantanka wanjila lehantu na ohinniyan. Amen.
 

At Confirmation, Reception, or Reaffirmation
Wicayusutapi kte kin

Wacekiye wicasa owankatuya kin iyuhila nape un awicaputakin na heyin kte

O Itancan nitaokiye N., nitaniya wakan kin un yuwasaka yo; wiconi tawa anpetu kin hena el wowasi ecaniciun kte kin el wowasake qu wo. Amen.

Nains le unpi kte

O Itancan mahpiya eciyatanhan nitaokiye N., nitawocantkiye kin un awanlakin kte, hecetu kin han niye el ohinniyan luha kte, na anpetu iyohila nitaniya wakan kin sumpa na sumpa tankaya ayin kte, tohanyan nitawokicunze ohinniyan qun u kte cin hehanyan. Amen.
 

For Confirmation
Wicayuwinyeyapi Woecon

N., okolakiciye wakan wanjila kin el wahosiyepi taokolakiciye enitanhan heun iyeunniciyapi, na omniciye el owanjipila un epeunniciyapi, wakantanka, Ateyapi kin, cinhintku na woniya wakan kin, niyawastepi, na oigluha nitawapi kin ogna niyuhapi kte. Amen.
 

Reception
Akta igluwicakapi

N., woniya wakan kin niye el taku waste qun hena wana iyecetu, Christ tawoecon na tawokicunze etkiya owotanla aniyin kte. Amen.

Hehanl wacekiye wicasa owankatuya kin heyin kte

Wakantanka iyotan wasake cin na ohinniyan kin, lena nitaokiyepi kin atkukupi ognayan ninape un awicayugata yo. Woniya wakan nitawa kin wicakici un wo; hecel nioie kin hena ahonipapi kte cin ableswica kiya yo, hecetu kin wiconi le el wowasi tawapi, na wiconi wan u kte cin heciunpi kte; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Wicoie uma qun he ekiya wicoie wowahwala eyapi kin he unpi kte

Wacakiye wicasa Itancan tawo awahwala kin niyepi el ohinniyan un.
Oyate kin Na nakun niye el un.

Wacekiyapi woecon qun hecena oyate kin ecunpi kte nains wotapi wakan icupi kte kin un womnaye ecunpi kte, wacekiye wicasa owankatuya kin el un hantans woecun hena el aitacanyan skan kte.

Wotapi wakan kin aitancan kiyapi hantans, mni awicakastanpi wicoeie tawakiyapi qun hena unpi kte.
 

Reaffirmation
Woecun Qeya Taku Itokeca Iyopatapi Qunhe Inhanke

Wotapi wakan woecun kte sni hantans, Itancan tawocekiye un iyopteyapi kte.

Ateunyanpi mahpiyata, nicaje qunhe wakanlapi, nitokicunze kin u kte, niye nitawacin qun he ogna kte, mahpiya ekta waecunpi qun he iyecel maka akanl ecunpi. Anpetu iyohila aguyapi kin he anpetu le el unkupo. Waunhtanipi hena unkakiciktunja po he iyecel tona unkiyepi etkiya wahtanipi qun awica unkiciktunja pi kte. Wawiyutanye tawoiyute kin el unkipi can etan niunkiya po. Na nakun taku sice cin etan iheyab unkicu po. Wokicunze kin, wowasake kin, na wowitan ko nitawa heun letanhan na ohinniyan. Amen.

Wacekiye wicasa kin heyin kte

Wopila na woyatan iyuha unnicupi, Ate iyotan waunsila kin, niye nicinca hce qun he iyecel cinca unyayapi, olakol kiciyapi wakan kin el opaunyakiyapi, iyo yanpa el wakanpi unketanhanpi kta un ikipi unyakagapi, Jesus Christ nicinksi Itancan unkitawapi, he niye el niun na woniya wakan kin, wakantanka wanjila, ohinniya na ohinniya. Amen.

Womnaye kin icupi na ahipi kte, na wocekiye unma qun hena ko unpi okihipi kte, wocekiye kin le un ihunni kiyapi kte.

Wakantanka iyotan wasake cin, Itancan unyanpi Jesus Christ atkuku kin, he eciy atanhan mahpiya tiwahe optaye unpi na maka akanl cajeyatapi hena, woniya wakan towasake cin un niyuwasakin kte, etanhan nicante el Christ nitowacinye eciyatan niye el unkte qun he okihiniyin kte, wakantanka ataya ozula niye el un kte. Amen.
 

Alternative Ending
Akabya Woecun Kte Qeya Otapapi Kte

Iyotan Easter tawoecun kin el mni awicakastanpi kin he yuhapi kta iyecetu, iyotan mni awicakastanpi woecun hena anpetu eya aiyopteya Easter icunhan unpi kte Pentecost anpetu et, wakanpi iyuha ta anpetu el, nains wakanpi iyuha ta anpetu pi qun ohakabya anpetu wakan el na Itancan unkitawapi mni akastanpi ognayan witayapi el (Epiphany ohakabya anpetu wakan tokaheya kin el,) Mniawicakastanpi kta un owitaye qun hena ecela un patanpi kte na ins tohanl wacekiye wicasa owankatuya kin el un kte hantans, tokel yawastepi qun ognayan yustanpi kte.

Iwankab anpetu qeya acajeyatapi qun hena wacekiye wicasa owankatuya nains wosnagage cin woecun el unpi okihipi sni hantans, wacekiye wicasa owankatuya kin wacutincin kin iyopeyin kte kin un kagnigin na wowasake qu kte. He eciyatanhan un, wacutincin kin mni awicakastanpi kta un awacewicakinyin kte qun he oyublaye 308 el owapi qun hena apsicin kte, woecun eya yuaoptetupi qun hena le ihakabya oyakapi.

Woecun owapi qeya apsicapi qun hena tohanl ohakabya oyate witayapi kin han el wacekiye wicasa owankatuya nains wosnakage cin ustanpi kte.

Anpetu qeya icajeyatapi qun hena el mni awicakastanpi wanica hantans, mni awicakastanpi woicicunze piya glutecapi qun he oyublaye (——) el owapi, he wotapi wakan wowicala he ekiya unpi kte.

Nacinpi hantans, woyatan olowan kin he oegle tokaheya yawapi na ohakabya ahiyaya pi kte, “Itancan kin nicipi un”, wicoie eyapi sni itokabya.

Tohanl wacekiye wicasa owankatuya kin hihantans, nains ikipiya woecun unma kin hena tantanhan ko el un kta hantans, anpetu el tawocekiye (oyublaye —— na ins ——) mni awicakastanpi el tawoonspe wanji na isumya unpi kte (oyublaye ——) kini anpetu el aiyopteya wanji ekiya unpi kte.

Ikceya unpi qun hena wawokiyapi tawoecun qun ognayan skanpi kte, na inawicakcinjin kin hena ko el skanpi kte kin un wicakagnigapi kte. Walapi un wacekiyapi kte cin (oyublaye ——) he inawicakcinjin kin yawapi el tokahepi okihipi kte.

Wowicala kin he wacekiyapi woecun kin el unpi kte sni.

Omni akastan el woecun kin mni awicakastanpi kte qun wanicapi hantans, hehanl wopila wocekiye (oyublaye ——) yawapi sni itokabya nains yawapi icunhan, wacekiye wicasa kin, mni awicakastanpi kte qun hena na inawicakcinjinpi qun ob omni akastan el yapi na mni kin un wopila eyapi kte.

Omni akastan etkiya owicinhan yapi kin icunhan Psalm wanji aiyopteya ca yawapi kte Psalm 42, nains olowan nains taolowan ahiyayapi kte.

Tukte el ikipiya woecun wan yuhapi kta hantans, mni un wopila eyapi sni itokabya mni wan sape sni ca etanhan omni akastan kin ojuyeyapi kte.

Mni awicakastanpi un woecun na mni un wopila eyapi kte kin el, tohanl iyehantu kin han wacekiye wicasa, omni akastan optakiya wicota hipi kin itoheya nawicajin kte na inawicakcinjin pi kin hena ptayela najin pikin hecel oyate kin take ecunpi kin hena tanyan wanyankapi okihipi kte.

Mni awicakastanpi woecun ohakabya petinjanjan ska (wosna aglehe kin etan petinjanjan ska ileyapi na tecaya mni awicakastanpi qun hena iyohila wicaqupi kte na ins inawicakcinjinpi qun hena.

Wocekiye kte kin un tipi wakan itokabya yapi cinpi hantans, “Mahpiyata Ateyapi na woniya wakan kin un wopila unkeniciyapi,” ehanl tawoecun kin iyoptin kte.

Tecaya mni awicakastanpi qun hena na ins inawicakcinjinpi hena mni awicakastanpi woecun el wotapi wakan el aguyapi na mnisa un wosnapi qun hena au wicakiyapi kte.
 

Additional Directions
Taku Tantanhanpi Un Ecela Mni Awicakastanpi

Tuwewan “Ateyapi kin, na Cinhintku kin, na woniya wakan caje kin un,” mni akastan pi sni ca un hecetu iwankiciyankapi (ecin mni awicakastanpi Lena aitancan yaunpi) tuwe qun he ehantan woecun ognayan mni akastanpi kte, tka le el owapi kin ognaya ca unpi kte.

Mni anicastanpi sni heci N., Ateyapi kin, na Cinhintku kin, na woniya wakan caje kin un mni acicastan.

Hehanl Itancan tawocekiye kin eyapi kte

Isum unma wocekiye kin hena unpi okihipi kte ohlate owapi kin he ognayan.

Mahpiyata Ateyapi, mni kin un woniya wakan kin le nitaokiye cin le yaku, wowahtani wo akiktunje kte kin un na nita wowaunsila kin un wiconi teca ekta inajin kiya yo, O Itancan, yuwasaka yo niye le el yaun kin un, ni isto waunsila kin un aopemni yuha yo, na ohinniyan tanyan luha kte.

Tuwewan inagni mni mni akastanpi qun wosnakage wan owacekiye awanyanke qun he onahun yin kte, kinhan tanyan owa egnakapi kte.

Mni akastanpi qun he akisni hantans, owicota kin el wacekiye wicasa owankatuya kin na ins wosnakage cin piya kiciyustanpi kte, inahni mni akastanpi qun he, na tona el inakicyin pi qun hena ob woecun kin le el unpi kte, tka mni kin he unpi kte sni.

Conditional or Emergency Baptism

 

Return to the 1979 Book of Common Prayer in Lakota

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld