The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Niobrara Wocekiye Wowapi
The 1928 Book of Common Prayer in Dakota

 

LITANY KIN

QAIŚ TAKU OWASIN ON CEKIYAPI KIN.

Hinhanna qaiś Ĥtayetu Cekiyapi kin kici; qaiś Wotapi Wakan Woecon kin itokab, qaiś adehanyagya decena unpi kta.

    Wakantanka Ateyapi kin, maĥpiya maka iyakna yakage cin;
    Onśiunda miye.
    Wakantanka Cinhintku kin, maka kin opeyeton kin;
    Onśiunda miye.
    Wakantanka Woniya Wakan kin, wicakapi kin Wicaduwakan kin;
    Onśiunda miye.
    Wakan, waśte, qa Niyamni nitowitan tanka, Wakantanka Niwanjina;
    Onśiunda miye.

Itancan, unkoĥanpi śica, qa hunkake wicunyanpi toĥan śicapi kin hena kiksuye śni ye; qa woaĥtani unyuhapi kin tokiçon śni ye: Itancan waśte, onśiunda miye, nitaoyate niwe teĥike cin on opewicayeton kin ewicakdaku ye, qa ohinni unkacanzepi śni ye.
    Itancan waśte, onśiunda miye.

    Taku śica qa wicowicaśaśni etanhan; woaĥtani etanhan; wakanśica wokipajin qa wotakpe tawa etanhan; nitośikda, qa woyaśu owihanke wanice cin hena etanhan.
    Itancan waśte, eunkdaku miye.
    Wicacante wiwanyake śni owasin etanhan; witantanpi, woikdatan, qa wanaiçiĥmapi etanhan; wowinawizi, wowaĥteda śni, qa wokipajin, qa wawaśtedakapi śni owasin etanhan,
    Itancan waśte, eunkdaku miye.
    Woaĥtani wicotawacin qa wicotawacin ecetu śni kin owasin etanhan; wakanśica, qa wicatancan, qa maka woknaye kin owasin etanhan,
    Itancan waśte, eunkdaku miye.
    Wakankdi qa tate icamna hena etanhan; maka cancan, peta, qa minitan etanhan; wowayazan, makośica, qa wicaakiĥan etanhan; wicokicize qa tinwicaktepi etanhan qa wiconţe on ikduwiyeyapi śni kin etanhan,
    Itancan waśte, eunkdaku miye.
    Wokipajin, naĥmana wicowieaśaśni kuwapi, qa wokonze kipajinpi owasin etanhan; woonspe wicakapi śni, wowicada tokeca kagapi, qa Okodakiciye Wakan yuśkiśkapi owasin etanhan; cante kduteĥipi, qa Nioie qa Woahope nitawa ośtekdapi owasin etanhan,
    Itancan waśte, eunkdaku miye.
    Wicatancan wakanyan iyacu okaĥniĥpica śni kin eciyatanhan; Nitonpi wakan qa Baniciĥdayapi eciyatanhan; Baptisma niçupi, Akiĥanniçiye, qa Wowiyutanye nitawa kin eciyatanhan,
    Itancan waśte, eunkdaku miye.
    Iyoniciśice ça We Tenimni eciyatanhan; Canicipawega nitawa qa teĥiya Nicakije kin eciyatanhao; Nitowiconte waśte qa Niĥapi kin eciyatanhan; Wowitan kduha Yakini qa Wankan Yakiyakde eciyatanhan; qa Woniya Wakan Hi kin, he eciyatanhan,
    Itancan waśte, eunkdaku miye.
    Iyotaniyeunkiyapi owasin en; waunpipi owasin en; untapi kta oape kin en, qa wicayasupi anpetu kin en,
    Itancan waśte, eunkdaku miye.
 

The Litany

or General Supplication

    Itancan Wakantanka, waunĥtanipis'a kin naunyaĥonpi kta iceunniciyapi; qa Okodakiciye Wakan nitawa owancaya kin owotanna awandake ça waeconyakiyin kta, hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Nitaokiye, United States makoce en Itancankiyapi cante kin awandakin kta, hecen taku owasin isanpa nitookinihan qa nitowitan kin he akitin kta; hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
   
Christian Wicaśa Itancanpi qa Wicaśa Wayasupi owasin wicaduwaśte qa awanwicadakin kta, qa owotanna waeconpi, qa wowicake yuhapi kta e wowaśte wicayaqu kta, hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Bishop, Priest, qa Deacon owasin, Nioie kin tanyan okaĥniĥwicayayin kta; hecen oiepi qa oĥanpi kin napin eciyatanhan yutaninpi, qa oyakapi kta, hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta ioeunniciyapi.
    Wowaśi econpi woksapi nitawa ekta yewicayakiyin kta, hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Nitaoyate kin owasin wicadawaste qa wicaduha kta, hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Oyate owasin wicotawacin wanjina, wookiye, qa odakonkiciyapi kin wicayaqu kta, hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Cante on waśteunnidakapi qa ohounnidapi qa woahope nitawa kin iyakna aiçiciya unnipi kte cin unyaqupi kta, hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Nitaoyate kin owasin wowaśte wicayaqu kta, qa on Nioie kin onśiiçiya naĥonpi kta, qa awicakehan waśtedakeya icupi kta, qa Woniya eciyatanhan waskuyeca kin icaĥyapi kta, hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Tona nunipi qa woknaye on tokan iyayapi kin, hen a owasin wowicake canku kin ekta awicayaku kta, hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Tona najinhan najinpi kin wiaduwaśakin kta; tona cante sutapl śni kin wicayecanpte ça owicayakiyin kta; tona hinĥpayapi kin yuwankan ewicadaku kta; qa ohanketa Wakanśica unsihapi kin ihukuya eĥpeyayin kta, hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Tona wokokipe, wokakije, qa woiyotaniyekiye en unpi kin, hena ewicadaku, qa owicayakiyin kta, hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Tona maka qa mini akan qa kinyanpi icimanipi kin owasin awanwicadakin kta, winyan tona hokśin yuhapi kin hena, qa tona wayazankapi qa wakanheja owasin awanwicadakin kta; qa tona wayaka unpi qaiś kaśka yankapi owasin nitowaonśida wicayakidutanin kta, hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Wakanheja atkuku nicapi, qa wiwazicapi kin, qa tona iśnana eĥpewicayapi qa śicaya wicayuhapi kin, hen a owasin awanwicadake, ça wawicayecamna kta, hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Wicaśa owasin onśiwicayakidakin kta, hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Toka unyanpi, kakiśunyanpi, qa aieunyanpi kin, hena wicayecicajuju kta, qa cantepi kin wicaduhomni kta, hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Maka etanhan waskuyeca kin unyaqupi qa unyeciyuhapi kta, hecen tohan iyehantu kinhan hena on unkiyuskinpi kta, hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Woiyopeiçiye awicakehan unyaqupi kta; woaĥtani, woawacin śni, qa wookaĥniga śni unyuhapi kin, hena owasin unyecicajujupi kta; qa Nioie wakan eciyatanhan unkitonipi kin unkdutokecapi kta e Nitaniya Wakan towaśte kin unyaqupi kta, hecen iyonicipi nunwe;
    Itancan waśte, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Wakantanka Cinhintku, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Wakantanka Cinhintku, naunyaĥonpi kta iceunniciyapi.
    Wakantanka Tacincana tawa kin, maka etanhan woaĥtani yutokan iyeyaye cin;
    Wookiye nitawa kin unqu miye.
    Wakantanka Tacincana tawa kin, maka etanhan woaĥtani yutokan iyeyaye cin;
    Onśiunda miye.
    Christ, naunĥon miye.
    Christ, naunĥon miye.
    Itancau, onśiunda miye.
    Itancan, onśiunda miye.
    Christ, onśiunda miye.
    Christ, onśiundu miye.
    Itancan, onśiunda miye.
    Itancan, onśiunda miye.

Hehan Omniciye, Wicaśa Wakan kici, Itancan Tawocekiye kin eyapi kta.
 

 

Ate unyanpi, maĥpiya ekta nanke cin, Nicaje wakandapi nunwe. Nitokiconze u nunwe. Maĥpiya ekta nitawacin econpi kin, He iyecen maka akan econpi nunwe. Anpetu iyohi aguyapi kin, anpetu kin de unqu miye, Qa tona ecinśniyan ecaunkiconpi wicunkicicajujupi kin, He iyecen waunĥtanipi kin unkicicajuju miye. Qa taku wawiyutanye cin ekta unkayapi śni miye; Tka taku śice cin etanhan eunkdaku miye. Amen.

Wicaśa Wakan kin cin kinhan, dena Wocekiye wan, Ate, waunśakapi śni kin eyapi kin, hehanyan eyin kte śni.

Wicaśa Wakan.

    Itancan, waunĥtanipi iyacinyan unkokiĥanyanpi śni miye.
    Qa nakun waunĥtanipi iyacinyan wowiyun unqupi śni miye.

Ceunkiyapi kta.

Wakantanka, Ate waonśida kin, cante iyopeiçiya hoyeniciyapi kin, nakun tona iyokiśicapi taku cinpi kin hena awicaduśtan śni; Wokakije qa wicocante śica unyuhapi owasin en, tohan kakiśunyanpi ca nitokab waceunkiyapi kinhan, hena onśidaya ounkiya miye; qa wakanśica qaiś wicaśa towicaśapiśni qa woknaye tawapi kin on, unkipajinyan śicaya oĥanyanpi kin, hena wokicamna waśte nitawa kin eciyatanhan yutakunipi kte śni e onśidaya naunĥon miye; hecen unkiyepi nitaokiyepi kin wokakije takuna kiunniunyanpi kte śni, qa ohinniyan Okodakiciye Wakan nitawa kin okna wopida unniçupi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan.

Wicaśa Wakan qa Omniciye.

Itancan, inajin, ounkiyapi, qa Nicaje kin eciyatanhan eunkdaku miye.

Wicaśa Wakan.

Wakantanka, hunkakewicunyanpi taanpetupi kin en, qa ehanna iyepi itokab, wowaśi okinihan ecanon kin, unkokiyakapi qa unnogepi kin on hena naunĥonpi,

Wicaśa Wakan qa Omniciye.

Itancan, inajin, ounkiyapi, qa wookinihan nitawa kin on eunkdaku miye.

Wicaśa Wakan.

    Ateyapi kin, qa Cinhintku kin, qa Woniya Wakan kin wowitan yuha nunwe;
    Otokahe ekta hecetu qon, dehan hecetu, qa ohinniyan hecetu kta, maka owihanke wanin. Amen.
    Christ, tokaunyanpi etanhan wowinape unkiciyanka miye,
    Wokakije unyuhapi kin onśidaya atonwan ye.
    Wicocante śica unyuhapi kin wowaonsida yuha atonwan ye.
    Nitaoyate woaĥtani yuhapi kin onśidaya wicakicicajuju ye.
    Wocekiye unkitawapi kin en wacin yusya qa wowaonśida yuha naunĥon miye.
    David Cinhintku, onśiunda miye.
    Christ, dehan qa ohinniyan naunyaĥonpi kta wacin yuza ye.
    Christ, onśidaya naunĥon miye; Christ Itancan, onśidaya naunĥon miye.
    Itancan, nitowaonśida kin unkiyutanin miye;
    Wacinunniyanpi kin he iyecen.

Ceunkiyapi kta.

Ate waunsakapi śni kin, ekta onśidaya ayatonwin kta, onśiiçiya iceunniciyapi; qa taku śica en unkupi kta iyecece cin, hena Nicaje towitan kin on yutokan iyeya ye; qa taku teĥika en unkipi kin, owasin en nitowaonsida hecena wacinunyanpi kta, qa ohinniyan nitokam wowakan qa woyuecena oni kin en waccaunniconpi kte cin, unqu miye, qa hecen woyuonihan qa wowitan niçupi kta; Wawiciya qa Iyokookna un hecena unyuhapi kin, Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Wicaśa Wakan kin, cin hinhan, den Litany kin ihanke yin kta, qaiś kipi iyukcan hecinhan, Wocekiye Wowapi kin de etanhan Wocekiye tokeca koya eyin kta.


Lord's Prayer

WOIYOPEIÇIYE WOECON WAN ASH WEDNESDAY ON.

Ash-Wednesday kinhan, Litany kin en, Woecon ihukuya owapi kin de, Ate waunśakapi śni wocekiye eyapi kin ihakab yawapi kta; qaiś Hinhanna, qaiś Ĥtayetu Cekiyapi en, qaiś adehanyagya decena unpi kta.

Nakun tohan Wicaśa wakan kin cin kinhan Woecon kin de yawapi kta.

Wicaśa wakan kin qa Omniciye kin canpeśka, makakde najinpi kte ca ihukuya Psalm owapi kin he yawapi kta.

Psalm 51: Oyubdaye 50.

Wanna Litany ataya yawapi hecinhan qa Wicaśa Wakan kin cin kinhan, ohakab owapi kin Itancan, nitaokiye hehanyan yawa kte śni.

Itancan, onśiunda miye.
Christ, onśiunda miye.
Itancan, onśiunda miye.
 

A Penitential Office for Ash Wednesday

Ate unyanpi, maĥpiya ekta nanke cin, Nicaje wakandapi nunwe, Nitokiconze u nunwe. Maĥpiye ekta nitawacin econpi kin, He iyecen maka akan econpi nunwe. Anpetu iyohi aguyapi kin, anpetu kin de unqu miye, Qa tona ecinśniyan ecaunkiconpi wicunkicicajujupi kin, He iyecen waunĥtanipi kin unkicicajuju miye, Qa taku wawiyutanye cin ekta unkayapi śni miye: Tka taku śice cin etanhan eunkdaku miye. Amen.

    Itancan, nitaokiye niwicakiya ye.
    He wacinniyanpi kin heon.
    Wankantanhan wowawokiye uwicakiye ye.
    Qa ohinniyan waśagya awanwicayaka ye.
    Wakantanka Wanikiya unkitawapi kin ounkiya miye.
    Qa Nicaje towitan kin on eunkdaku miye; qa Nicajt waśte kin on waunĥtanipi kin onśiunkida miye.
    Itancan, wocekiye unkirawapi naĥon ye.
    Qa hoyeunyanpi kin iyakdeiçiya ye.

Ceunkiyapi kta.

Itancan, wocekiye unkitawapi kin onśidaya naĥon ye, qa tona niye ekta woaĥtani okdakapi kin ewicayakdaku kta, iceunniciyapi; hecen tona woaĥtani on icanteśicapi kin, hena wokajuju nitawa waonśida kin eciyatanhan wicayuskapi kta; Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Wakantanka Iyotan waśaka, qa Ate waonśida kin, Wicaśa owasin onśiwicayada, qa waĥtanis'a kin wanjina ţin kta yacin śni, tka woalitani tawa etanhan ikduhomni qa ni kta yacin kin, he niye; Woaĥtani unkitawapi kin, onśidaya unkicicajuju miye; unkiyepi, woaĥtani unqinpi kin on, iyounkiśicapi qa wauntukapi kin, unkieupi qa unkicanpta miye. Ohinniyan onśiwicayada kta e hecen nitawacin kin; niśnana woahtani yakajuju kta oyakihi. Heon etanhan, niunkiya miye, Itancan waśte nitaoyate opewicayeton kin niwicaya ye; nitaokiyepi kin woyasu kin en awicau śni ye; tka unkiyepi unśicapi kin onśiiçiya unkokdakapi qa unkoĥanpi śice cin on iyopeunkiçiyapi kin, unkiyepi etanhan wośinkda nitawa kin yutokan iyeya ye qa maka kin de en ounyakiyapi kta e koyaĥan ye, hecen makoce u kte cin ekta, ohinni nici unqonpi kta; Jesus Christ, Itanean unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Hehan. Omniciye kin, de iyokihe owapi kin Wicaśa wakan kin iyakna eyapi kta.

Unyuhomni miye, Itanean waśte hecen unkikduhomnipi kta ce. Wicakieanpta ye, Itancan, Nitaoyate wicakicanpta ye, Ceyapi, akiĥaniçiyapi qa cekiyapi kin on, niye ekta ikduhomnipi kin. Wakantanka; wan waonśida, Wowaśtedake ojuna, Tawaeinhanska, Qa towaonśida tanka kin, henica heon. Iyopeunyanpi kta iyecen unkoĥanyanpi eśa, eunyakdakupi ece, Qa cannize kin icunhan wowaonśida yeksuya. Nitaoyate kin niwicaya ye, Itancan, niwicaya ye, Qa woaiĥpeye nitawa kin ośtewicakdapi kin en ayin kta e iyowinwicakiye śni ye. Naunĥon. miye, Itancan, nitowaonśida tanka ece kin heon, Qa Nitowaonśida ota kin oknayan unkatonwan miye; Nicinca yawaśtepi kin, Jesus Christ, Itancan unyanpi, toĥan qa wawiciya tawa kin he eciyatanhan. Amen.

Hehan Wicaśa wakan kin heyin kta.

Wakantanka, ohinni wowaonśida qa wokajuju ouncage yuha kin he niye: Onśiya waceunkiyapi kin icu ye; qa woaĥtani econqonpi kin on wokaśke en kaśka unqonpi, eśa nitowaonśida wowaśtedake tanka kin on unkiyuśka miye; Jesus Christ Wawiciya qa Iyokookna un unkitawapi toyuonihan kin eciyatanhan. Amen.

Itancan kin unyawastepi qa unyuhapi. Itancan kin ite kin on iyoyamunyanpi qa onśiundapi. Itancan itoknake kin on unkatonwanpi qa wookiye unqupi, dehan qa ohinniyan. Amen.

Lord's Prayer

 

Return to the 1928 Book of Common Prayer in Dakota

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld