The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Niobrara Wocekiye Wowapi
The 1979 Book of Common Prayer in Lakota

 

Wotapi Wakan Woecon Kin: Rite One

Waknawosnapi kin Wotapi Wakan econpi kte cin icunhan minihuhaska akahpe he kta. Qa Wosna Kaga kin Waknawosnapi kin itokab najin kta, qa Itancan Tawocekiye kin qa iyokiheya Wocekiye kin eyin kta, Omniciye kin canpeska makakde inajinpi kta; tka Wosna Kagacin kinhan. Itancan Tawocekiye kin eyapi kte sni.
 

Holy Communion, Rite One

This service is essentially identical to that in the 1928 BCP in Dakota.

Ate unyanpi, mahpiya ekta nanke cin, Nicaje wakandapi nunwe. Nitokiconze u nunwe. Mahpiya ekta nitawacin econpi kin, He iyecen maka akan econpi nunwe. Anpetu iyohi aguyapi kin, anpetu kin de unqu miye. Qa tona ecinsniyan ecaunkiconpi wicunkicicajujupi kin, He iyecen waunhtanipi kin unkicicajuju miye. Qa taku wawiyutanye cin ekta unkayapi sni miye; tka taku sice cin etanhan eunkdaku miye. Amen.

Wocekiye kin.
 

Lord's Prayer

Wakantanka Iyotan-wasaka, wicacante kin owasin wanyag nanka, qa taku uncinpi kin owasin sdonyaye, ca takuna ananicihbepica sni; Nitaniya Wakan kin eciyatanhan canteoyuze kin unkiciyuska miye, hecen awicakehan wasteunnidakapi kta, qa Nicaje wakan kin yuonihanyan unyatankapi kta; Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Hehan Wosna Kaga kin, Omniciye yankapi kin ekta ikduhomni kta, qa WOAHOPE WIKCEMNA kin taninyan yawa kta; qa Omniciye kin, ecen canpeska makakde najinpi, qa Woahope kin wanji ihunniyan eca, hekta tohan sicapi kin on Wakantanka towaonsida kidapi kta, qa tokata yapi kte cin woope kin hena tanyan yuhapi kta e wowaste kidapi kta.

Woahope Wikcemna kin, wi iyohi en Anpetu Wakan wanjina en yawapi kinhan, cinpi kinhan akta yawapi kte sni. Tuka yawapi sni ehantanhans Wosna Kaga kin Woahope Yuwitayapi kin, “Itancan unyanpi Jesus Christ taku eye cin,” etc., he eyin kta.
 

Collect for Purity
Woahope Wikcemna kin.
 
Wosna Kaga Wakantanka wicoie kin dena eye, ca heya; Wakantanka nitawa, Itancan kin he Miye: Mitokan taku wakan tokeca duha kte sni.
Ayuptapi Itancan, onsiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.
 
Wosna Kaga Wakagapi wanjina nicicagin kte sni, nakun wankan mahpiya ekta, qa ihukuya maka kin en, qa maka kin ohdateya mini kin mahen, taku hiyeye cin, wanjina oyakagin kte sni. Wicitokab yakipatuje, qa cewicayakiyin kte sni.
Ayuptapi Itancan, onsiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.
 
Wosna Kaga Itancan, Wakantanka nitawa, Caje kin ituya ehin kte sni.
Ayuptapi Itancan, onsiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.
 
Wosna Kaga Anpetu Okihpapi kin wakanyan duha kte cin he kiksuya wo.
Ayuptapi Itancan, onsiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.
 
Wosna Kaga Niyate qa nihun wicakduonihan wo.
Ayuptapi Itancan, onsiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.
 
Wosna Kaga Tin-wicaktepi ecanon kte sni.
Ayuptapi Itancan, onsiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.
 
Wosna Kaga Wawicihahapi ecanon kte sni.
Ayuptapi Itancan, onsiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.
 
Wosna Kaga Wamayanon kte sni.
Ayuptapi Itancan, onsiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.
 
Wosna Kaga Nikiyena-ti kin, ituya aiyayin kte sni.
Ayuptapi Itancan, onsiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.
 
Wosna Kaga Wayakon kte sni.
Ayuptapi Itancan, onsiundapi, qa woope kin dena owasin unkicantepi en oyawa kta, iceunniciyapi.

Hehan Wosna Kaga kin cin kinhan heyin kta.
Itancan unyanpi Jesus Christ taku eye cin, nahon po.

Wakantanka nitawa Itancan kin, nicante ataya on, qa ninagi ataya on, qa nitawacin ataya on wasteyadakin kta. De woahope tokaheya qa tanka kin ee. Qa inonpa kin he iyececa; Niye nikdacin kin he iyecen nikiyena-ti kin wasteyadakin kta. Woahope kin denaos Woope ataya, Waayatapi ko en ikoyaka.

Woahope wikcemna kin yawapi sni hecinhan, hehan decen eyapi kta.

Wosna Kaga
Woayupte
Wosna Kaga
Itancan, onsiunda miye.
Christ, onsiunda miye.
Itancan, onsiunda miye.

Wosna Kaga kin cin kinhan heyin kta,
Itancan Iyotan-wasaka, qa Wakantanka ohinniyan kin, uncantepi qa untancanpi kin napin, woope nitawa canku kin en, qa woahope nitawa en wowasi oecon kin okna maunnipi kta e, duha, duwakan, qa awandakin kta, iceunniciyapi; hecen, woawanyake iyotan wasaka nitawa kin eciyatanhan, dehan qa ohinniyan, untancanpi qa unnagipi kin tanyan unpi kta; Wanikiye ca Itancan unyanpi Jesus Christ kin he eciyatanhan. Amen.

Hehan eyapi kta,
Wosna Kaga
Woayupte
Wosna Kaga
Itancan kin nicipi un nunwe.
Qa ninagi kin kici.
Ceunkiyapi kta.

Hehan Wosna Kaga kin Anpetu Wocekiye tawa kin eyin kta. Qa he ohakab Wicasa Wakan kahnigapi kin wowapi kin yawa kta, qa tokaheya heyin kta, “Wowapi kin he—en, Wicowayake—, Oekde—en owapi.” Qa Wowapi kin ihunniye cinhan, “De en Wowapi kin ihunni ce” eyin kta.

De en cinpi kinhan, Odowan wan ahiyaypi kta.

Hehan Wicasa Wakan kahnigapi kin Wotanin Waste kin yawa kta (Omniciye owasin najinhan najinpi kta,) tuka tokaheya heyin kta, “Wotanin Waste Wakan kin—en, Wicowayake—, qa Oekde—en owapi.”

De en heyapi kta,
Initancan, Wowitan duha nunwe.

Wotanin waste kin iyohakab, cinpi kinhan, heyapi kta,
Christ niye hca, Woyatan duha nunwe.

Hehan wowicada, Nicene Wowicada eciyapi kin he, qais Wahosiye Wowicada kin eyapi kata, tka Hinhanna Wocekiye woecon en wanna eyapi hecinhan cinpi kinhan yawapi kte sni. Qeyas Christmas Anpetu, Easter Anpetu, Ascension Anpetu, Anpetu Wakan ska, qa Yamni Taanpetu wakan kin icunhan ohinni Nicene Wowicada kin he yawapi kta.
 

Ten Commandments
Wakantanka wanjina, Ateyapi Iyotan wasaka, mahpiya maka iyakna, Qa taku wanyagpica qa wanyagpica sni kin owasin Kage cin, he wicawada:

Qa Itancan wanjina Jesus Christ, Wakantanka Cinhintku hecena-icage cin, Maka owasin itokabya Atkuku kin etanhan icage; Wakantanka etanhan Wakantanka, Iyoyanpa etanhan Iyoyanpa, Wakantanka hca etanhan Wakantanka hca, Icaga, kagapi sni, Ateyapi kin kici okonwanjina; He iye eciyatanhan taku owasin kagapi; He, wicasa unkiyepi on, qa unnipi kta e, mahpiya kin eciyatanhan kuya hi, Qa Woniya Wakan kin eciyatanhan Witansna un, Mary etanhan wicacehpi icu, qa wicasa icicaga; Qa Pontius Pilate unkiyepi on canicipawega en okatanwicakiya. Kakije, ca hapi; Qa anpetu iyamni kin ake kini, Qwapi qon iyecen; Qa wankan mahpiya kin ekta iyaye, Ca Ateyapi etapa kin eciyatanhan iyotanka; Qa ake wowitan yuha, nips qa tapi kin hena napin wicayasu u kta; He tokiconze kin owihanke wanice kta.

Qa Woniya Wakan kin he wicawada, he Itancan qa Wiconi Wicaqu kin hee, He Ateyapi kin qa Cinhintku kin eciyatanhanpi u, He Ateyapi kin qa Cinhintku kin ob okonwanjina cekiyapi qa yatanpi ece, Waayatapi kin eciyatanhan ie ciqon he. Qa Okodakiciye Wakan, wanjina, Owancaya qa Wahosiyepi kin eciyatanhanpi kin he wicawada. Woahtani yutokan iyeyin kte cin, Baptisma wanjina obdaka; Qa wicate cin Kinipi kte cin; Qa tokata makoce ekta Wiconi kte cin hena ekta etonwan waun. Amen.

Hehan anpetu-wakan otahena Anpetu tona wakanyawapi, qa tona Akihaniciyapi-anpetu heca kin oyakapi kta; qa (he iyecetu kinhan) Wotapi Wakan kin econpi kte cin oyakapi kta, qa Wakan kiciyuzapi yaotaninpi kin, qa taku tokeca oyakapi kte cin.

Hehan Wowahokonkiye kin hee kta; he iyohakab Wosna Kaga kin Wotapi Wakan econpi kte cinhan, Waknawosnapi kin ekta kinajin qa Wawicaqupi itokab Oekde kin dena etanhan tona cin kin eyin kta.
 

Nicene Creed
Itancanunyanpi Jesus Christ taku eye con he yeksuyapi kta, Wicaqupi kin he waste, qa icupi kin he aoptetu ce eye cin he. Ohan. 20:35.

Iyoyanpa nitawapi kin wicasa wicitokab kduwiyakpa po, hecen wowasi waste ecanonpi kin wanyakapi kta, qa niyate mahpiya ekta yanke cin yuonihanpi kta. Matt. 5:16

Maka akan woyuha ekiknakapi sni po; hen wabduskana qa ogigi kin wayusice, ca hen wamanonpis’a kin wakandokapi qa wamanonpi ece: tka mahpiya kin e ekta woyuha eiciknaka po; heciya wabduskana qais ogigi kin wayusice sni, qa hen wamanonpis’a kin wakandokapi qa wamanonpi sni. Matt. 6:19, 20

Tona, Itancan, Itancan, emakiyapi kin owasin hcin mahpiya Wokiconze kin en yapi kta hee sni; tka tuwe Ate mahpiya ekta yanke cin, tawacin ecen econ kinhan hee kta. Matt. 7:21

Tuwe conana oju kin he conana mnayin kta; qa tuwe ota hcin oju kinhan he ota hcin mnayin kta. Wicasa otoiyohi iye cante ekta token wacinyuze cin he okipe kta, wawipidaya, qais econsipi kin on etanhan sni; Wakantanka cantewasteya wawicaqu kin he wastedaka ece kin heon. 2 Cor. 9:6, 7

Unkokihipi kin icunhan, wicasa owasin taku waste ecawicunkiconpi kta; qa wacinyanpi tiyoknaka kin hena iyotan en. Gal. 6:10

Wakantanka owotanna sni wanica, heon wocantkiye eciyatanhan wowasi ecanonpi kin akiktonjin kte sni; iye Caje kin on wocantkiye kin he dutaninpi, wakanpi kin owicayakiyapi qon qa nahanhcin owicayakiya nankapi. Heb. 6:10

Taku waste econpi, qa wapamnipi kin hena akiktonjapi sni po; hena wosnapi kin Wakantanka iyokipi ece. Heb. 13:16

Tuwe maka kin de woyuha yuhe, ca hunkawanjitku wicakis un wanyaka esa, towaonsida kin nakitake cinhan, Wakantanka wocantkiye tawa kin token en un kta he. John 3:17

Token oyakihi kin, he iyecen waonsida wo. Ota duha hecinhan, iyakicuya wicaqu wo; is conana duha hecinhan, conana esa etanhan bdihenya wicayaqu kte cin, iyuskinyan econ wo: hecen anpetu en taku inicakije cin en wokajuju waste nicikpahi kta. Tobit 4:8,9

Unkan Wicasayatapi kin waayupte ca hewicakiyin kta, Awicakehan heciciyapi, Mihunkawanji kin dena cikcistinpina hecawicayeconpi kin he miye ecamiyeconpi ece. Matt. 25:40

Tuka tuwe wacinyanpi sni kinhan token on he hoyekiyapi kta he; qa taku he nahanhcin nahonpi sni kinhan token wacinyanpi kta he; qa tuwena oyake sni kinhan token nahonpi kta he; qa ekta yewicasipi sni kinhan token oyakapi kta he. Rom. 10:14, 15

Jesus hewicakiya: Awicakehan woksapi kin tanka, tuka wowasi econpi tonana ce; heon etanhan woksapi Itancan kin, he iye wowasi econpi kin heca woksapi kin en yewicasi kte cin he icekiya po. Luke 10:2

Itancan kin itokab tuwena cokana ikdutanin kte sni; Itancan kin wakan yada niyawaste kin, taku nicu kin he etanhan otoiyohi token kicun okihi kin, he iyecen ahi kta. Woope Itakikna 16:16, 17

Wotanka kin, qa wowasake kin, qa wowitan kin, qa woohiye kin, qa wowinihan kin hena owasin nitawa, taku mahpiya ekta, qa maka akan un kin owasin nitawa ce, Itancan kin taku owasin iwankab un, qa pa kin he niye dakaes. 1 Anpetu oyakapi 29:11

Taku owasin niye etanhan u, qa nitawa kin etanhan unnicupi. 1 Anpetu oyakapi 29:14

Tohan wakan cekiyapi kin, qa oyate wawicaqupi icupi kta eca, ohinni oekde kin dena etanhan unpi kta.

Deacon kin, qais Tipi Wakan Awanyake cin, qais tuwe kasa econ kta iyececa, kahnigapi kin, wahpanicapi on Wawicaqupi kin, qa taku tokeca esa on wicaqupi kin, he Waksica ecetu wan on icu kta; qa yuonihanyan Priest kin en kau kta qa he is icu qa Waknauosnapi kin akan onsiiciya eknakin kta.

Hehan Priest kin Aguyapi qa Minisa kin wosna kta, qa Waknawosnapi kin akan eknakin kta.

Qa tohan wawicaqupi qa wosnapi kin icupi qa ahiknakapi cca, cinpi kinhan Odowan wan ahiyayapi kta.

De en Priest cin kinhan tona Okodakiciye Wakan tawocekiye cinpi kin on Omniciye kin icekeyewicasi kta.

Hehan Priest kin heyin kta,
 

Offertory Sentences
Christ Okodakiciye Wakan tawa kin ataya on ceunkiyapi kta.

Wakantanka Iyotan-wasaka qa ohinniyan niun kin, Wahosiye wakan nitawa eciyatanhan wocekiye, qa wadapi, qa wicasa owasin on wopida unkeyapi kta onspeunyaki-yapi; (wawicaqupi qa) wosnapi unkitawapi kin dena iyacu kta, qa Wookinihan Wakan nitawa kin en, wocekiye unkeyapi kin dena wowaonsida iyotan eciyatanhan iyacu kta, onsiiciya iceunniciyapi; Okodakiciye Wakan Owancaya kin wowicake, wicowanjina, qa wookiye taniya kin he on ohinniyan iyouamyayin kta, iceunniciyapi: Qa tona Nicaje wakandapi kin, hena owasin Nioie wakan wowicake kin en okonwanjina wacinyuzapi, qa owasin okonwanjina Wakantanka tawocantkiye kin yuha niunpi kte cin, he ecetuyayin kta.

Nakun Christian Wicasa Itancanpi kin owasin tawacinpi kin awanwicadake ca waeconwicayakiyin kta, hecen awicakehan iyakidecen woowotanna econwicakiyapi kta, wicowicasasni qa wicohan sica on wawiyopeyapi kte cin, qa woohoda nitawa owotanna kin, qa wowaste kin hena okiyapi kta e iceunniciyapi.

Mahpiyata Ateyapi kin, Bishop qa Wicasa Wakan owasin wowaste wicaqu ye, hecen tonipi qa woonspe tawapi kin napin eciyatanhan, Nioie wowicake qa niun kin yuotaninpi, qa Wakiconzapi wakan nitawa kin owasin owotanna ecen econwicakiyapi kta.

Qa nitaoyate kin owasin, qa iyotan omniciye den yankapi kin, mahpiya eciyatanhan wowaste wicaqu ye; hecen, onsiya canteyusya, qa yuonihanyan iyecetuya, Nioie wakan kin nahonpi qa icupi kta; tohanyan nipi kin hehanyan wowakan qa wicoowotanna eciyatanhan awicakehan waecaniconpi kta.

Qa tona wiconi ptecena kin de en, wokakije, wicocantesica, wotehika, wowayazan qais wokakije kin tukte wanji kasa en unpi hecinhan, Itancan, ewicayakdaku qa wicayecanptin kta, nitowaste kin eciyatanhan onsiiciya iceunniciyapi.

Qa nakun nitaokiye tona wiconi kin detanhan wokokipe qa wowacinye nitawa oknayan iyayapi kir hena on Nicaje wakan kin unyawa stepi; hena wowastedake nitawa qa waecaniconpi kin en ohinni sanpa aicahwicayayin kta e he ecetuyayin kta, qa unkis woonspe waste tawapi kin okna unyanpi kta e wowaste unyaqupi kta, iceunniciyapi, hecen hena ob mahpiya wokiconze nitawa kin en unqonpi kta. Wawiciya qa Iyokookna un unkitawapi hecena, Jesus Christ hee, he eciyatanhan, Ate, iyecetu unkiciciya miye. Amen.

Hehan tona Wotapi Wakan icupi kta hipi kin, Wosna Kaga kin hewicakiyin kta.
 

Prayer for the Whole State of Christ's Church

Niyepi tona wicakeya qa awicakekan woahtani duhapi on iyopeniciyapi kin, qa wicasa ob cantekiciya qa wastekicida yaunpi hecinhan qa tokata niohanpi kin yakdutecapi kta nitawacinpi kin Wakantanka woahope tawa kin ecen oyapapi, qa iye canku wakan tawa kin okna mayanipi kta hecinhan; Wowacinye yuha, kiyena u po, qu nicanptapi kta e Wakiconzapi wakan kin de icu po; qa yuonihanyan canpeska makakde inajinpi, aq Wakantanka Iyotan-wasake cin ektakiya onsiiciya wokdaka po.

Hehan Omniciye Wokdakapi kin de, Wosna Kaga kin tona wotapi Wakan icupi kte cin owasin ob, onsiiciya canpeska makakde ina, jinpiqa heyapi kta,
 

Prayer of Humble Access
Wakantanka Iyotan-wasaka, Itancan unyanpi Jesus Christ Atkuku kin, taku owasin Kage, ca wicasa owasin Wicayasu; Unkitawacinpi, qa unkoiepi, qa unkohanpi, Hena on ohinni Nitookinnihan Wakan kin unyusikdapi qa wahteunyadapi kte sni iyecen, Woahtani qa wicohan sica ota econqonpi kin, hena unkdataninpi, qa on cante unsicapi. Ecinsniyan econqonpi kin dena on, awicakehan iyopeunkiciyapi, Qa cante unsicapi; Hena unkiksuyapi eca woiyokisice; Oqin kin hena okihipica sni. Onsiunda miye, Onsiunda miye, Ate Iyotan waonsida; Nicinksi Itancan unyanpi Jesus Christ tohan kin eciyatanhan, Hekta kin owasin unkicicajuju miye; Qa detanhan tokata wiconi teca kin He oknayan iyonicipi kta iyecen Waecaunniconpi kta, Ecen Nicaje woyuonihan qa wowitan yulie kta; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Hehan Wosna Kaga kin (Bishop en yanke cinhan he e kta,) najinhan najin kta, qa Omniciye yukanpi kin ekta itoheya ikduhomni, qa heyin kta,

Wakantanka Iyotan-wisaka, mahpiyata Ate unyanpi kin, he towaonsida tanka eciyatanhan, tona cante on woiyopeiciye, qa wowacinye awicakehan yuha, iye ekta itoheya ikduhaomnipi kinhan, hena wahtanipi kin wicakicicajujupi kta, iwahowicaye ciqon; Onsinidapi nunwe; woahtani nitawapi kin owasin nicicajujupi qa etanhan enikdakupi nunwe; taku waste owasin en piya niyusutapi qa iwasagniyanpi nunwe; qa wiconi ohinniyan kin ekta uniupi nunwe; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Hehan Wosna Kaga kin hehin kta,
 

Confession & Absoluiton
Christ Wanikiya unkitawapi kin, tona iye ekta ikduhomnipi kin, wokicanpte wicoie ewicakiye cin nahon po.

Ekta mau po, tona wowasi ecanonpi qa tkeya wayaginpi kin, ciyuwasakapi kta ce. Matt. 11:28

Wakantanka maka oyate kin cantewicakiye cin, heon Cinhintku hecena-icage cin wicaqu, hecen tuwe awacin kinhan owihanke kte sni, tka wiconi owihanke wanice cin yuhe kta. John 3:16

Nakun Saint Paul taku eye cin nahon po.
Wicoie kin de wicakapi, qa wicasa owasin icupi kta iyececa, Christ Jesus wahtanipis’a niwicayin kta e on makata hi. 1 Tim. 1:15
Nakun Saint John taku eye cin nahon po.
Wicasa wanji wahtani kinhan, Ateyapi kin ekta Wawiciya wan unyuhapi, Jesus Christ owotanna kin hee; qa woahtani unkitawapi Icajuju kin he iye. 1 John 2:1, 2

He ihunniye an, iyohakab Wosna Kaga kin heyin kta,
Nicantepi kin yuwankan ekdaku po.

Ayuptapi Itancan kin ekta yuwankan eunkdakupi.
Wosna Kaga Wakantanka Itancan unyanpi kin, wopida unqupi kta.
Ayuptapi He hecetu qa econpica.

Hehan Wosna Kaga kin Itancan Waknawosnapi tawa kin ekta itoheya ikduhomni qa heyin kta.

Itancan, ohinniyan, qa tukte etu kin owasin en, wopida unkeniciyapi kte cin, he hecetu hca, qa econqonpi kta iyececa, Ateyapi Wakan, Wakantanka Iyotan-wasaka, Owihanke wanica.

De iyokihe, Itokab-eyapi kahnigapi kin he eyapi kta, wanji kahnigapi kinhan; qais wancaknana, Wosna Kaga kin de ahiyaye qais eyin kta,

Heon etanhan Oknikde, qa Oknikde Itancan qa mahpiya obepi kin owasin ob, Nicaje wowitan kin unyatanpi qa unyatankapi: ohinniyan unniyatanpi qa heunkeyapi,

Wosna Kaga qa oyaoe kin,
Wakan, Wakan, Wakan, wicota en Itancan, Wakantanka, mahpiya qa maka Nitowitan kin ojuna: Wowitan duha nunwe, Itancan Iyotan Wankantu. Amen.
 

Comfortable Words
Itokab Eyapi Kin

CHRISTMAS.

Christmas-anpetu en, qa iyohatab anpetu sakawin kin en.
De iyohan Jesus Christ, Nicinksi hecena kin, unkiyepi on tonpi kta e wicayaqu kin heon; qa he, Woniya Wakan tohan kin eciyatanhan, wicasa hca icicage, hunku, Witansna-un Mary, tancan kin etanhan; qa he woahtani asape sni, hecen unkiyepi woahtani owasin etanhan unyuskapi kta.
Heon etanhan Oknikde, etc.

EPIPHANY.

Epiphany kin, qa iyohakab anpetu sakowin kin en.
Itancan unyanpi Jesus Christ eciyatanhan, Iye unkicehpipi tepica kin de oknayan hcin, Towitan kin dkutanin; hecen oiyokpaze cin etanhan Iye Towitan iyojanjan kin ekta unkaipi kta.
Heon etanhan Oknikde, etc.

YUSKAPI, YAOTANINPI, QA WAYUTOKECAPI KIN.

Yuskapi, Yaotaninpi, qa Yutokecapi Anpetu kin hena en.
Nicinksi Jesus Christ Itancan unyanpi Ite kin en Nitowitan kin sdonyeun-yakiyapi kta e, Wicoie kin wicacehpi icicage cin woanahbe kin eciyatanhan unkicantepi mahen iyojanjan teca wan iyoyamyakiya.
Heon etanhan Oknikde, etc.

EASTER.

Easter-anpetu en, qa iyohakab anpetu sakowin kin en.
Tka iyotan Nicinksi Jesus Christ Itancan unyanpi wowitan yuha Kini kin, heon unniyatanpi kta iyececa: Woacaksin Tahcaskana Cinca kin hee, unkiyepi on wosnapi, qa maka akan woahtani kin yutokan iyeya; iye to cin on wiconte awiknuniyan, qa ake wiconi en kini kin, he eciyatanhan wiconi owihanke wanice cin en unkakdipi.
Heon etanhan Oknikde, etc.

ASCENSION.

Ascension-anpetu en, qa iyohakab anpetu sakowin kin en.
Nicinksi iyotan teyahinda Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan; he, wowitan yuha Kini kin ohakab, Wahosiye wicayuhe cin owasin en yutaninyan ikdutanin, qa wanyag najinpi icunhan mahpiya ekta wankan kinkde, he oyanke piunkiciciyapi kta e hecon; hecen iye tukten yanka hecinhan, he en unkis eya wankan unyanpi kta, qa iye kici Tokiconze wowitan en ounpapi kta.
Heon etanhan Oknikde, etc.

WHITSUNTIDE.

Anpetu-wakan-ska kin en, qa iyohakab anpetu sakape kin en.
Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan; iye hecen wicakeya iwahowicaye ciqon iyecen, Woniya Wakan kin de iyehan mahpiya eciyatanhan kuya hi, waonspewicakiye cin awicahan, wowicke owasin onspewicakiyin kta, qa en awicayin kta; oyate owasin ekta Wotanin-waste kin ohinni oyakapi kta wowaditake qa tawacin bdiheca wicaqu; he eciyatanhan okpaza qa wiconuni etanhan, Niye etanhan iyoyanpa wiyakpa qa wookahnige wowicake nitawa kin qa nakun Nicinksi Jesus Christ tawa kin ekta unkakdipi.
Heon etanhan Oknikde, etc.

TRINITY SUNDAY.

Yamni Taanpetu-wakan, hecena en de eyapi kta.
Niye, Nicinksi necena icage cin qa Woniya Wakan kin kici, Wakantanka Niwanjina, Itqncan Niwanjina, Wicasa yamni en qa Ouncage wanjina en yaun. Ate, nitowitan token wicaundapi, he iyecen Cinhintku qa Woniya Wakan kin wicaundapi, wanjina tokeca sni, qais wanjina aoptetu sni iyakidececapi.

or

Nicinksi Jesus Christ Itancan unyanpi wiconte tehika tawa qa wicowaste yuha kin hena on, qa nakun Woniya Wakan, Wicakicanpte cin unkukiyapi on; Owihanke wanica Wakantanka yaun kin en, hena nici okonwanjina.
Heon etanhan Oknikde, etc.

ALL SAINTS

Wakanpi Owasin Taanpetu kin en, qa Iyohakab anpetu sakowin ken en.
Niye, Wakanpi ota wicayuhe cin aokduteya awanyag naunjinpi kin, eciyatanhan unkiye, odakonkiciyapi tawapi en unkiyuskinpi kta, qa oinyanke unkitokab wanke cin he wacintankaya unkiyankapi kta, qa hena ob wowitan watesdake snije sni kin he unkicupi kta.

Heon etanhan Oknikde, qa oknikde Itancan qa mahpiya obepi kin owasin ob, Nicaje wowitan kin unyatanpi qa unyatankapi; ohinniyan unniyatanpi qa heunkeyapi,

Wosna Kaga qa oyate kin.

Wakan, Wakan, Wakan, wicota en Itancan, Wakantanka, mahpiya qa maka Nitowitan kin ojuna: Wowitan duhanunwe, Itancan Iyotan Wakantu. Amen.

Tohan Wosna Kaga kin Waknawosnapi kin itokab inajin ca, Aguyapi qa Minisa kin yuwiyeya hecinhan, hecen Omniciye kin wicitokam Aguyapi kin tanyan yuspuspu kta, qa Wiyatke kin nape on tanyan icu kta e wiyeya eknake cinhan, Yuwakanpi Wocekiye eyapi kin eyin kta, decen.
(a) De en Wosna Kaga kin Wakisica kin nape en icu kta.
(b) De en Aguyapi kin Yuspuspu kta.
(c) Qa de en Aguyapi kin owasin nape akan eknakin kta.
(d) De en Wiyatke nape kin en icu kta.
(e) Qa de en tonakiya Minisa yuwakanpi kta, okna he cin owasin nape akan ekan eknakin kta.

 

Proper Prefaces
Wakantanka Iyotan-wasaka mahpiyata Ate unyanpi kin, wowitan owasin Nitawa nunwe, Niye Nitowaonsida eciyatanhan Nicinksihe-cena Jesus Christ Canicipawega akan tin kta e wicayaqu, opeunkitonpi kta e hecanon kin; (he Iye hecon kin on wancana icicu) maka akan woahtani ataya yutokan iyeyin kta e, wawicaqupi, wosnapi, qa wokajuju wan ojuna, owotanna, qa iyowicahi kta, ecen kaga; qa nakun Iye wiconte qa wosna waste on wokiksuye owihanke sni wan kage, ca Wotanin-waste Tawa kin en, tohanyan ake hi sni hehanyan hecen econunsipi: Ecin hanhepi wan en wiyopeyapi qon, (a) en Aguyapi icu; qa wopida eye cehan, (b) yuspuspu, qa Waonspewicakiye cin wicaqu, qa Waonspewicakiye cin wicaqu, qa heya, Icu po, yuta po, (c) de Mitancan kin ee ce, he niyepi on wicawaqu; Miye on Wokiksuye kta e, decen econ po. Iyecen, ake wota ayastanpi Behan, (d) Wiyatke kin icu; qa wopida eye cehan, wicaqu, qa heya, De etanhan owasin yatkan po; de (e) Eoeahokiciye Teca en Mawe, niyepi on wakpapson kin ee ce, qa nakun wicota on, woahtani yutokan iyewicakiciciyin kta e; tohan de datkanpi kta eca, Miye on Wokiksuye kta e, decen econ po.

Wawicaqupi kin.

Heon etanhan, Itancan, qa mahpiyata Ateyapi, Nicinksi Iyotan wasteyakida, Jesus Christ Wanikiya unkitawapi kin, he hecen wiconhan eknake, ca unkiye nitaokiye onunsikapi kin dehan he unkiksuyapi, qa wawicaqupi wakan nitawa kin dena unnicupi kin on, Nitookinihan Wakan kin itokab econqonpi Nicinksi iye hecen econunsipi kin iyecen; tokakije waste qa towiconte tehike cin, qa wowasake yuha knin, qa wowitan yuha wankan kinkde cin hena unkiksuyapi; qa he eciyatanhan wowaste ota sdonunyanpi kin, heon cante ataya on wopida unkeniciyapi.

Icekiyapi kin.

Qa wowaonsida Ateyapi kin, naunyahonpi kta onsiiciya iceunniciyapi; qa nitowate Iyotan-wasake cin eciyatanhan, aguyapi qa minisa kin, dena niye unyaqupi kin, Nioie qa Nitaniya Wakan eciyatanhan dawaste qa dawakan kta iceunniciyapi; hecen unkis Nicinksi Jesus Christ Wanikiya unkitawapi, woope wakan eknake cin he oknayan unkicupi kinhan, qa te, qa kakije cin hena kiksuya unkicupi kinhan, iye Tancan qa We waste hca etanhan unkicupi kta.

Qa dehan woyatan qa wopida wosnapi econqonpi kin de, Ateyapi wowaste duhe cin, eciyatanhan iyacu kta awicakehan uncinpi; qa Nicinksi Jesus Christ tohan qa te cin eciyatanhan, qa iye we on wowacinye kin, hena eciyatanhan, unkiyepi, qa Okodakiciye Wakan nitawa kin ataya, waunhtanipi kin unkicicajuju miye, qa iye kakije cin eciyatanhan wowaste tonakece kin owasin sdonunyanpi kta e, Iyotan onsiiciya iceunniciyapi. Qa dehan, Itancan, niye en ehpeunkiciyapi, unkiyepi, untancanpi, qa unnagipi iyecetuya, wakanyan, niyake waunkicikdusnapi; qa unkiyepi, qa tona Wotapi Wakan kin de etanhan icupi kinhan, Nicinksi Jesus Christ Tancan qa We Iyotan-waste hce cin etanhan unkicupi, iyecen unkicupi kta, qa heciyatanhan mahpiyata woyawakan nitawa qa nitowaste unkojupina kta, qa unkis iye en unqonpi kta. Qa woahtani ota unyuhapi kin, heon wosnapi ecaunniconpi kta iyeuncecapi sni esa; hececa esa wowasi ecaunniconpi qa econqonpi kta iyececa kin de iyacu kta, iceunniciyapi; wowaste unyuhapi kin ayakta kte sni, tka wicosice kin unyeciajujupi kta, Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan; he eciyatanhan, qa he on, Woniya Wakan yuokonwanjina kin kici, Ateyapi Iyotan-wasaka, wowitan qa wookinihan owasin nitawa nunwe, maka owihanke wanin. Amen.

Qa dehan, Ate, Christ Wanikiya unkitawapi token onspeunkiyapi kin oknayan, cantetinsya unkeyapi kta,
 

Eucharistic Prayer
Ate unyanpi, mahpiya ekta nanke cin, Nicaje wakandapi nunwe. Nitokiconze u nunwe. Nahpiya ekta nitawacin econpi kin, He iyecen maka akan econpi nunwe. Anpetu iyohi aguyapi kin, anpetu kin de unqu miye. Qa tona ecinsniyan ecaunkiconpi wicunkicicajujupi kin, He iyecen waunhtanipi kin unkicicajuju miye. Qa taku wawiyutanye cin ekta unkayapi sni miye; Tka taku sice cin etanhan eunkdaku miye; Wokiconze kin, qa wowasake kin, qa wowitan kin, hena ohinni qa ohinni nitawa heon. Amen.

Hehan Wosna Kaga kin Itancan Waknawosnapi tawa kin en, canpeska makakde inajin, qa tona Wotapi Wakan icupi kte cin on, Wocekiye kin de ewicakiciciyin kta.

Itancan waonsida kin, Waknawotapi Nitawa kin de en unkupi kte cin, he unkiye unkohanpi waste, qa eciyatanhan en unkupi kta e unkecinpi sni, tka Nitowaonsida tanka qa ota kin he eciyatanhan. Waknawotapi Nitawa ihukuya okpan hinhpaye cin hena kaes unpahipi kta iyeuncecapi sni. Tka Itancan hecena ohinni wowaonsida yuhe cin, he Niye: Heon etanhan, Itancan Waonsida, Nicinksi Jesus Christ teyahinda tancan unyutapi, qa we unyatkanpi kin on unkiwastepi kta, iyecen econqonpi kta e wicada ye, hecen woahtani tancan unkitawapi kin Iye tancan kin on unyuskapi kta, qa unnagipi kin Iye we iyotan tehike cin on unyujajapi kta, hecen owihanke wanin Iye en unqonpi kta, qa Is unkiyepi en un kta. Amen.

Cinpi kinhan Odowan wanji ahiyayapi kta.

Hehan Wosna Kaga kin iye tokaheya Wotapi Wakan kin napin etanhan icu kta, qa hehan Bishop qa Wosna Kaga, qa Diakon (tona en yankapi kin) he iyecen wicaqu kta, qa he iyohakab owecihan Omniciye en yankapi kin, nape en wicaqu kta, owasin yuonihanyan canpeska makakde inajinpi kta. Tona Wotapi Wakan opapi kta hen yankapi icupi kta e okanyan wicakiyukanpi kta. Qa tohan Aguyapi kin wicaqu kinhan, heyin kta,
 

Lord's Prayer
Itancan unyanpi Jesus Christ Tancan kin, niye on wicaqupi kin he dee ce, nitancan qa ninagi wiconi owihanke wanice cin ekta ai nunwe. De icu qa Christ niye on tecin he kiksuya yuta wo, qa nicante kin ekta, wowacinye eciyatanhan iye en pidaya, wota wo.

Qa Wicasa Wakan kin, Wiyatke wicaqu kin, heyin kta.

Itancan unyanpi Jesus Christ We kin, niye on papsonpi kin he dee ce, nitancan qa ninagi wiconi owihanke wanice cin ekta ai nunwe. De yatke ca Christ We kin niye on papsonpi kin he kiksuye, ca pida wo.

Aguyapi qa Minisa yuwakanpi kin unma iyowicahi sni knhan, Wosna Kaga kin ake onge yuwakan kta, tokaheya econ qon he ake iyecen;
detanhan eyin kta
—Wakantanka Iyotanwasaka, wowitan owasin nitawa nunwe—qa wicoie kin dehanyan ihunniyin kta—Tancan qa We waste hca etanhan unkicupi—eyapi kin hehanyan.

Tohan wanna owasin icupi kinhan, Wosna Kaga kin Itancan tawaknawosnapi kin ekta kinajin, qa yuonihanyan Yuwakanpi kin tona oyaptapi kin hena mnihuhaska wan on akahpin kta.

Hehan Wosna Kaga kin heyin kta,

Ceunkiyapi kta.

Wakantanka Iyotan-wasaka, qa owihanke wanin uiun kin, tona wowakan okahnihpica sni nitawa dena etanhan unkicupi kin, hena owasin Nicinksi Wanikiya unkitawapi Jesus Christ Tancan qa We iyotan waste kin, he woniya tawoyute kin eciyatanhan yununyakiyapi kin, heon wopida unkeniciyapi; qa heciyatanhan unkiyepi ekta nitoiyokipi qa nitowaste kin he tanyan sdonyeunyakiyapi; qa Nicinksi tancan wakan kin unketanhanpi hce, wicasa tona wowacinye yuhapi owasin witgyapi kin he hee; qa iye iyotan tehiya kakije ca to cin, he eciyatanhan, wokiconze owihanke wanica nitawa kin en ounpapi kta e ape unqonpi. Qa, mahpiyate Ateyapi kin, nitowaste kin on ounyakiyapi kta, onsiiciya iceunniciyapi, hecen odakodkiciyapi wakan kin he en ohinni unqonpi kta, qa wicohan waste tona okna maunnipi kta e unyaqupi kin owasin ecen econqonpi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan, he iye, niye, qa Woniya Wakan kin ob, woyuonihan qa wowitan owasin yuha nunwe maka owihanke wanin. Amen.

Hehan owasin najinyan Gloria in excelsis he eyapi kta; qais Odowan wanji unpi kta.
 

Words of Administration
 Wankan Wakantanka wowitan yuha nunwe; qa maka akan wookiye, wicasa ekta wicotawacin waste. Unniyatanpi, unniyawastepi, ohounnidapi, unniyaonihanpi, wopida unnicupi nitowitan tanka kin heon, Itancan Wakantanka, mahpiyate Itancan, Wakantanka, Ate Iyotanwasaka.

Itancan, Cinca hecena-icage cin, Jesus Christ; Itancan Wakantanka, Wakantanka Tacincana tawa, Ateyapi Cinhintku. Maka etanhan woahtani yutokan iyeyaye cin, onsiunda miye. Maka etanhan woahtani yutokan iyeyaye wocekiye unkitawapi kin eyaku ye. Wakantanka Ate nape etapa kin en idotanke cin, onsiunda miye.

Nisnana niwakan heon, nisnana Initancan; nisnana, Christ, Woniya Wakan kin kici, Wakantanka Ate towitan kin en, iyotan wankan yaun. Amen.

Hehan Omniciye kin canpeska makakde inajinpi kta, qa Wosna Kaga kin (Bishop, en yanke cinhan) woyawaste kin de on kdewicayin kta.
 

Gloria in excelsis
Wakantanka Tawookiye, wookahnige owasin isanpa kin, nicantepi qa nitawacinpi kin, Wakantanka qa iye Cinhintku Jesus Christ Itancan unyanpi toksape qa towastedake kin en niyuhapi nunwe. Qa Wakantanka Iyotan-wasaka toyawaste kin, Ateyapi kin, qa Cinhintku kin, qa Woniya Wakan kin, niyepi opeya, ohinniyan un nunwe. Amen.

Wotapi Wakan econpi sni kinhan, Wosna Kaga qais Deacon wan, cin kinhan, taku kin de itokab yawawicasipi kin owasin, Wotanin Waste ihanke kin hehanyan, yawa kta.

Wotapi Wakan econpi kin ihunnihanpi, qa Aguyapi qa Minisa yuwakanpi kin onge ecen yanke cinhan, Tipi-wakan kin etanhan tarikan ayapi kte sni, tka Wicayawastepi kin ihunni kinhan, heceknana Wosna Kaga kin Wotapi Wakan icupi kin wanjikji ob yuonihanyan yutapi qa yatkanpi kta.

Tona Wotapi Wakan opapi kta e en hipi, opa kin, wanji wicohan sica econ un ece Priest kin sdonye, qais ob icikiyena un kin wanji ituya aiya qais taku ecinsniyan ecakicon hecinhan, qa heon Omniciye kin iyokipipi sni kinhan; Itancan Tawaknawosnapi kin en u kte sni keciyin kta, tohanyan taninyan tohan sice cin on iyopeiciye sni qa ayustan kta keye sni hehanyan, hecen Omniciye kin iyokipipi kta; qa tuwe sicaya ecakicon hecinhan kicicajuju; qais hecen econ kta wacinyuze, tohan evan kta okihi knhan, he okdakin kta.

Nakun tuwe kicipajinpi qa sicekictdapi sdonye cinhan, Wicasa Wakan kin iyecen econ kta; tohanyan okiciyewastepi sni hehanyan, Itancan Towaknawotapi kin etanhan icupi kta iyowinwicakiyin kte sni. Qa hecen kicipajinpi kin unma cante mahentuya kin eciyatanhan taku sica ecakiconpi kin owasin sicakicicajuju qa akiktonje, gats taku on wicakipajin kin owasin yuwasteya kajuju kta keya; esa unma kin Wakantanka eciyatanhan sicayuwastepi cinpi kin anagoptan sni tka wokipajin qa wicohan sice cin hee kduha un kinhan; Wicasa Wakan kin, iyopeiciye cin hee Okodakiciye Wakan kin en opekiyin kta, qa sicaya wacinyuze cin hee opin kte sni; Qa Wicasa Wakan iyohi, tuwe de iyecen heyata iyeye cinhan, iyohakab anpetu aketopd kape sni Bishop okiyakin kta.
 

Final Blessing
Wotapi Wakan econpi kte icunhan Wosna Kaga kin wahokonwicakiyapi kin de eyin kta. Advent en Anpetu Wakan Tokaheya kin, qa Lent en anpetu Wakan Tokaheya kin, qa Yamni Taanpetu Wakan kin en Wowahokonkiye kin de yawapi kta.

Itancan kin en tecihindapi kin, tona Wanikiya unkitawapi Christ Tancan qa We kin eciyatanhan Wotapi Wakan kin en yaupi kta wacinduzapi kin, tuwe Aguyapi kin he etanhan yute, ca Wiyatke kin he etanhan yatkin kta esa ito itokab iwanicikdakin kta, Saint Paul keye, ca iwahokonwicakiye cin he awacinnipi kta. Ecin Wakiconzapi wakan kin he wicakeya, cante iyopeiciya qa wowacinye niun kin yuha unkicupi kinkan, wowaste kin he tanka; he iyecen, unkipipi sni esa unkicupi kinhan wokokipe kin he tanka. Heon etanhan, mitakuyepi ikdasu po, hecen Itancan kin niyasupi kte sni; hekta wayahtanipi kin on awicakehan iyopeiciya po; bdihenya qa sutaya Christ, Wanikiya unkitawapi kin wacinyan po; niohanpi kin kduwaste po, qa wicasa owasin ob awicakehan cantekiciya po; hececa kinhan, wicohan wakan okahnihpica sni kin de oyapapi kta iyenicecapi kta. Qa taku owasin isanpa, Christ, Wanikiya unkitawapi kin, he to ca kakije cin eciyatanhan, maka oyate kin opekiton on etanhan, Wakantanka, Ateyapi, qa Cinhintku, qa Woniya Wakan kin, onsiiciya qa awicakehan wopida yaqupi kta iyececa; unkiye wahtanis’a onunsikapi qa oiyokpaza, qa wiconte ohanzi en unqonpi, unkiyepi on onsika icicage, ca Canicipawega en te cin he iyakdeya; hecen Wakantanka cincaunyanpi unkagapi kta, qa wiconi owihanke wanice cin ekta unyuwankantuyapi kta e hecon. Qa ohinni Itancan unyanpi, Jesus Christ, Wanikiya hecena unyuhapi kin, unkiyepi on te, ca iye we kpapson kin eciyatanhan wowaste ota unkicamnapi qa iyotan wasteundakapi kin hena unkiksuyapi kta; wowasi wakan okahnihpica sni kage, ca wasteundakapi kin heon kdusuta, qa on ohinni te cin unkiksuyapi kta, qa unkiye wokicanpte tanka qa owihanke wanica unyuhapi kta. Heon etanhan Iye ekta, Ateyapi qa Woniya Wakan kin ob, (hecen econqonpi kta iyececa kin) ecen ohinni wopida unqupi kta; ohinniyan iye token tawacin qa taku iyokipi kin ataya en unkicicupi kta, qa tohanyan unnipi kin hehanyan wowakan qa wicoowotanna on waecaunkiconpi kte cin he onspeunkiciciyapi kta. Amen.

Tohan Wicasa Wakan kin Wotapi Wakan econ kta iwaktawicaye cinhan (he ohinni Anpetu-wakan kin en, qais Anpetu-wakan-yawapi kin wanji en, itokab oyakin kta,) Wahokonwicakiyapi kin de yawa kta; ataya qais tohanyan iyecetu dake an, hehanyan.

Mitakuyepi tecihindapi kin, tokata Anpetu _______ kin en, Wakantanka omakiye eciyatanhan, tona yuwakanyan qa ohodaya wacinyuzapi kin, hena Christ Tancan qa We etanhan wokicanpte Wakiconzapi iyotan kin he wicawaqu kta wacinmduza; he Canicipawega tawa qa Kakije cin wacinyepica kin, he kiksuyapi kta e icupi kta; he eciyatanhan ecena woahtani unyuhapi kin unkicicajujupi kte cin unkokihipi, qa mahpiya wokiconze kin tawa unyanpi kta. Heon etanhan, Wakantanka Iyotan-wasaka, mahpiyata Ate unyanpi kin, Cinhintku Jesus Christ Wanikiya unyuhapi kin, unkiyepi on te kta hecena on unqupi sni, tka nakun Wakiconzapi wakan kin he en woyute wakan qa wowasake unqupi, hena on wopida onsiciya qa awicakehan unkekiyapi kta iyececa. Qa he tona icupi kta iyecece ca icupi kin, hena wowakan qa wokicanpte yuhapi, tka tona icupi kta iyececapi sni esa icupi kinhan he en wokokipe hca; heon etanhan itahena kin den, he token on wowakan tanka, qa tona ecetupi sni esa icupi kin, taku tehika ikopapi kte cin he iwahokonciciyapi kta iyecece; iwasdonye kin ayecitapi kta qa iwanyakdakapi kta, (qa he nakun iyowihan Wakantanka knayanpi iyecen ecanonpi kte sni; tka) e wakanyan qa woasape wanin nahpiya eciyatanhan Owote kin en yaupi kta, Wakantanka Wowapi Wakan en kiciyuzapi wokoyake wan koniyakapi kta keye ciqon he oknayan, hecen Waknawosnapi wakan kin he etanhan iyacupi kta iyececa niyawapi kta.

Token ecanonpi qa inicupi kte cin he decetu; Tokaheya, niohanpi qa nioiepi kin Wakantanka tawoahope kin hena eciyatanhan iwanyakdakapi kta; qa tukten nitawacinpi, nioiepi, qa niohanpi esa eciyatanhan sicaya ecanonpi sdonyakiyapi kinhan, he woahtani kin on icantenisicapi kta, qa Wakantanka Iyotan-wasake cin he en niohanpi kin yakdutokecapi kta wacinyusya oyakdakapi kta. Qa niohanpi sica iyeyakiyapi kinhan, he Wakantanka kipajinyan ecanonpi kin hecena sni, tka nakun wicasa ikipajinyan ecanonpi kinhan, hena ob oyeciyuwastepi kta; tuwe sicaya qa ecinsniyan ecayeconpi hecinhan owasin, duowotanpina qa yakajujupi kta e, token oyakihipi kin he, wiyeya niciknakapi kta; qa Wakantanka en taku sica ecanonpi kin hena nicicajujupi kta wacinduzapikin, he iyecen nis eya tuwe taku sica ecaniconpi kin hena wicayecicajujupi kta: hecen ecanonpi sni kinhan, Wotapi Wakan iyacupi kin heon sanpa wokakije nicicagapi kta. Heon etanhan tuwe Wakantanka osteyakdapi, qa Oie anayaptapi qais iyahahapi, qais wawicihahapi ecanonpi, qais wawakipajin yaunpi qais wowinawize duhapi, qais woahtani tehike cin wanji tukte kasa duhapi hecinhan; woahtani kin on iyopeiciya po, qais Waknawotapi wakan ken en upi sni po.

Qa he tuwe Wotapi Wakan en u kte cinhan, iwasdonye wahbana, qa Wakantanka towaonsida kin wacinyan u kta; heon etanhan, wanji nituktepi kasa, dena eciyatanhan he oyakihipi sni hecinhan, qa sanpa wokicanpte wahokonniciyapi kin yacinpi hecinhan, miye, qais Wakantanka Oie on okiyapi kin Wicasa Wakan wanji tukte kesa en u, qa taku on icantesice cin kdatanin kta; hecen Wakantanka eciyatanhan wahokonkiyapi qa wowiyukcan nahon kinhan he eciyatanhan iwasdonye kin kiciyuwahbana kta, qa nakun taku on he toketu tanin sni qa natonke cin owasin yutokin iyeyin kta.

Exhortations

 

Return to the 1979 Book of Common Prayer in Lakota

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld