The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Niobrara Wocekiye Wowapi
The 1928 Book of Common Prayer in Dakota

 

WOTAPI WAKAN WOECON KIN.

Waknawośnapi kin Wotapi Wakan econpi kte cin icunhan. miniĥuhaska akoĥpe he kta. Qa Priest kin Waknawośnapi kin itokab najin kta, qa Itancan Tawocekiye kin qa iyokiheya Wocekiye kin eyin kta, Omniciye kin canpeśka makakde inajinpi kta; tka Priest cin kinhan. Itancan Tawocekiye kin eyapi kte śni.
 

The Order for Holy Communion
Ate unyanpi, maĥpiya ekta nanke cin, Nicaje wakandapi nunwe. Nitokiconze u nunwe. Maĥpiya ekta nitawacin econpi kin, He iyecen maka akan econpi nunwe. Anpetu iyohi aguyapi kin, anpetu kin de unqu miye. Qa tona ecinśniyan ecaunkiconpi wicunkicicajujupi kin, He iyecen waunĥtanipi kin unkicicajuju miye, Qa taku wawiyutanye cin ekta unkayapi śni miye; tka taku śice cin etanhan eunkdaku miye. Amen.
 

Lord's Prayer

Wocekiye kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, wicacante kin owasin wanyag nanka, qa taku uncinpi kin owasin sdonyaye, ça takuna ananiciĥbepica śni; Nitaniya Wakan kin eciyatanhan canteoyuze kin unkiciyuska miye, hecen awicakehan waśteunnidakapi kta, qa Nicaje wakan kin yuonihanyan unyatankapi kta; Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Hehan Priest kin, Omniciye yankapi kin ekta ikduhomni kta, qa WOAHOPE WIKCEMNA kin taninyan yawa kta; qa Omniciye kin, ecen canpeśka makakde najinpi, qa Woahope kin wanji ihunniyan eea, hekta toĥan śicapi kin on Wakantanka towaonśida kidapi kta, qa tokata yapi kte cin woope kin hena tanyan yuhapi kta e wowaśte kidapi, kta.

Woahope Wikcemna kin, wi iyohi en Anpetu Wakan wanjina en yawapi kinhan, cinpi kinhan akta yawapi kte śni. Tuka yawapi śni ehantanhanś Priest kin Woahope Yuwitayapi kin; "Itancan unyanpi Jesus Christ taku eye cin", etc., he eyin kta.
  

Collect for Purity
Woahope Wikcemna kin.

Wakantanka wicoie kin dena eye, ça heya; Wakantanka nitawa, Itancan kin he Miye: Mitokan taku wakan tokeca duha kte śni.
    Itancan, onśiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.

Wakagapi wanjina niçicagin kte śni, nakun wankan maĥpiya ekta, qa ihukuya maka kin en, qa maka kin oĥdateya mini kin mahen, taku hiyeye cin, wanjina oyakagin kte śni, Wicitokab yakipatuje, qa cewicayakiyin kte śni.
    Itancan, onśiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.

Itancan, Wakantanka nitawa, Caje kin ituya ehin kte śni.
    Itancan, onśiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.

Anpetu Okiĥpapi kin wakanyan duha kte cin he kiksuya wo.
    Itancan, onśiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.

Niyate qa nihun wicakduonihan wo.
    Itancan, onśiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.

Tin-wicaktepi ecanon kte śni.
    Itancan, onśiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.

Wawiciĥaĥapi ecanon kte śni.
    Itancan, onśiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.

Wamayanon kte śni.
    Itancan, onśiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.

Nikiyena-ti kin, ituya aiyayin kte śni.
    Itancan, onśiundapi, qa woope kin de unyuhapi kta e, cante yusunyan miye.

Wayakon kte śni.
    Itancan, onśiundapi, qa woope kin dena owasin unkicantebi en oyawa kta, iceunniciyapi.

Hehan Priest kin cin kinhan heyin kta.

Itancan unyanpi Jesus Christ taku eye cin, naĥon po.

Wakantanka nitawa Itancan kin, nicante ataya on, qa ninagi ataya on, qa nitawacin ataya on waśteyadakin kta. De woahope tokaheya qa tanka kin ee. Qa inonpa kin he iyececa; Niye inikdacin kin he iyecen nikiyena-ti kin waśteyadakin kta. Woahope kin denaos Woope ataya, Waayatapi ko en ikoyaka.

Woahope wikcemna kin yawapi śni hecinhan, hehan decen eyapi kta.

Itancan, onśiunda miye.
Christ, onśiunda miye,
Itancan, onśiunda miye.

Priest kin cin kin han heyin kta.

Itancan Iyotan-waśaka, qa Wakantanka ohinniyan kin, uncantepi qa untancanpi kin napin, woope nitawa canku kin en, qa woahope nitawa en wowaśi oecon kin okna maunnipi kta e, duha, duwakan, qa awandakin kta, iceunniciyapi; hecen, woawanyake: iyotan waśaka nitawa kin eciyatanhan, dehan qa ohinniyan, untancanpi qa unnagipi kin tanyan unpi kta; Wanikiye ça Itancan unyanpi Jesus Christ kin he eciyatanhan. Amen.

Hehan eyapi kta.

Itancan kin nicipi un nunwe.
Woayupte. Oa ninagi kin kici.
Priest. Ceunkiyapi kta.

Hehan Priest kin Anpetu Wocekiye tawa kin eyin kta. Qa he ohakab Wicaśa Wakan kaĥnigapi kin Wowapi kin yawa kta, qa tokaueya heyin kta, "Wowapi kin he —— en, Wicowoyake ——, Oekde-en owapi." Qa Wowapi kin ihunniye cinhan, "De en Wowapi kin ihunni ce" eyin kta.

De en cinpi kinhan, Odowan wan ahiyayapi kta.

Hehan Wieasa Wakan kaĥnigapi kin Wotanin Waste kin yawa kta (Omniciye owasin najinhan najinpi kita,) tuka tokaheya heyin kta, "Wotan in Waste Wakan kin-en, Wicowoyake ——, qa Oekde —— en owapi."

De en heyapi kta,

Initancan, Wowitan duha nunwe.

Wotanin-waśte kin iyohakab, cinpi kinhan, heyapi kta,

Christ niye ĥca, Woyatan duha nunwe.

Hehan wowicada, Nicene Wowicada eciyapi kin he, qaiś Wahośiye Wowicada kin eyapi kta, tka Hinhanna Wocekiye woecon en wanna eyapi hecinnan. cinpi kinhan yawapi kte śni, Qeyaś Christmas Anpetu, Easter Anpetu, Ascension Anpetu, Anpetu Wakan ska, qa Yamni Taanpetu wakan kin icunhan ohinni Nicene Wowicada kin he yawapi kta.
 

The Decalogue

Wakantanka wanjina, Ateyapi Iyotan waśaka, maĥpiya maka iyakna, Qa taku wanyagpica qa wanyagpica śni kin owasin Kage cio, he wicawada.
    Qa Itancan wanjina Jesus Christ, Wakantanka Cinhintku hecena-icage cin, Maka owasin itokabya Atkuku kin etanhan icaga; Wakantanka etanhan Wakantanka, Iyoyanpa etanhan Iyoyanpa, Wakantanka ĥca etanhan Wakantanka ĥca, Icaga, kagapi śni, Ateyapi kin kici okonwanjina; He iye eciyatanhan taku owasin kagapi; He, wicaśa unkiyepi on, qa unnipi kta e, maĥpiya kin eciyatanhan kuya hi, Qa Woniya Wakan kin eciyatanhan Witansna un, Mary etanhan wicaceĥpi icu, qa wicaśa içicaga; Qa Pontius Pilate unkiyepi on canicipawega en okatanwicakiya. Kakije, ça ĥapi; Qa anpetu iyamni kin ake kini, Owapi qon iyecen; Qa wankan maĥpiya kin ekta iyaye, Ça Ateyapi etapa kin eciyatanhan iyotanka; Qa ake wowitan yuha, nipi qa tapi kin hena napin wicayasu u kta; He tokiconze kin owihanke wanice kta.
    Qa Woniya Wakan kin he wicawada, he Itancan qa Wiconi Wicaqu kin hee, He Ateyapi kin qa Cinhintku kin eciyatanhanpi u, He Ateyapi kin qa Cinhintku kin ob okonwanjina cekiyapi qa yatanpi ece, Waayatapi kin eciyatanhan ie ciqon he. Qa Okodakiciye Wakan, wanjina, Owancaya qa Wahośiyepi kin eciyatanhanpi kin he wicawada. Woaĥtani yutokan iyeyin kte cin, Baptisma wanjina obdaka; Qa wicaţe cin Kinipi kte cin; Qa tokata makoce ekta Wiconi kte cin hena ekta etonwan waun. Amen.

Hehan Anpetu-wakan otahena Anpetu tona wakanyawapi, qa tona Akĥaniçiyapi-anpetu heca kin oyakapi kta; qa (he iyecetu kinhan) Wotapi Wakan kin econpi kte cin. oyakapi kta, qa Wakankiciyuzapi yaotaninpi kin, qa taku tokeca oyakapi kte cin.

Hehan Wowahokonkiye kin hee kta; he iyohakab Priest kin Wotapi Wakan econpi kte cinhan, Waknawośnapi kin ekta kinajin ga Wawicaqupi itokab Oekde kin dena etanhan tona cin kin eyin kta.
 

Nicene Creed

Itancanunyanpi Jesus Christ taku eye çon he yeksuyapi kta, Wicaqupi kin he waśte, qa icupi kin he aoptetu ce eye cin he.   Oĥan. 20:3

Iyoyanpa nitawapi kin wicaśa wicitokab kduwiyakpa po, hecen wowaśi waśte ecanonpi kin wanyakapi kta, qa niyate maĥpiya ekta yanke cin yuonihanpi kta.   St. Matt. 5:16.

Maka akan woyuha ekiknakapi śni po; hen wabduskana qa ogigi kin wayuśice, ça hen wamanonpis'a kin wakaĥdokapi qa wamanonpi ece: tka maĥpiya kin e ekta woyuha eiçiknaka po; heciya wabduśkan qaiś ogigi kin wayuśice śni, qa hen wamanonpis'a kin wakahdokapi qa wamanonpi śni.   St. Matt. 6:19, 20

Tona, Itancan, Itancan, emakiyapi kin owasin ĥcin maĥpiya Wokiconze kin en yapi kta hee śni; tka tuwe Ate maĥpiya ekta yanke cin, tawacin ecen econ kinhan hee kta.   St. Matt. 7:21.

Tuwe conana oju kin he conana mnayin kta; qa tuwe ota ĥcin oju kinhan he ota ĥcin mnayin kta. Wicaśa otoiyohi iye cante ekta token wacinyuze cin he okipe kta, wawipidaya, qaiś econśipi kin on etanhan śni; Wakantanka cantewaśteya wawicaqu kin he waśtedaka ece kin heon.   2 Cor. 9:6, 7.

Unkokihipi kin icunhan, wicaśa owasin taku waśte ecawicunkiconpi kta; qa wacinyanpi tiyoknaka kin hena iyotan en.   Gal. 6:10.

Wakantanka owotanna śni wanica, heon wocantkiye eciyatanhan wowaśi ecanonpi kin akiktonjin kte śni; iye Caje kin on wocantkiye kin he dutaninpi, wakanpi kin owicayakiyapi qon qa nahanĥcin owicayakiya nankapi,   Heb. 6:10.

Taku waśte econpi, qa wapamnipi kin hena akiktonjapi śni po; hena wośnapi kin Wakantanka iyokipi ece.   Heb. 13:16.

Tuwe maka kin de woyuha yuhe, ça hunkawanjitku wicakiś un wanyaka esa, towaonśida kin nakitake cinhan, Wakantanka wocantkiye tawa kin token en un kta he.   1 St. John 3:17.

Token oyakihi kin, he iyecen waonśida wo. Ota duha hecinhan, iyakiçuya wicaqu wo; iś conana duha hecinhan, conana eśa etanhan bdihenya wicayaqu kte cin, iyuśkinyan econ wo: hecen anpetu en taku inicakije cin en wokajuju waśte niçikpahi kta.   Tobit 4:8, 9.

Unkan Wicaśayatapi kin waayupte ça hewicakiyin kta, Awicakehan heciciyapi, Mihunkawanji kin dena cikcistinpina hecawicayeconpi kin he miye ecamiyeconpi ece.   St. Matt. 25:40.

Tuka tuwe wacinyanpi śni kinhan token on he hoyekiyapi kta he; qa taku he nahanĥcin naĥonpi śni kinhan token wacinyanpi kta he; qa tuwena oyake śni kinhan token naĥonpi kta he; qa ekta yewicaśipi śni kin han token oyakapi kta he.   Roma 10:14, 15.

Jesus hewicakiya: Awicakehan woksapi kin tanka, tuka wowaśi econpi tonana ce; heon etanhan woksapi Itancan kin, he iye wowaśi econpi kin heca woksapi kin en yewicasi kte cin he icekiya po.   St. Luke 10:2.

Itancan kin itokab tuwena cokana ikdutanin kte śni; Itancan kin wakan yada niyawaśte kin, taku niçu kin he etanhan otoiyohi token kiçun okihi kin, he iyecen ahi kta.   Woope Itakikna 16:16, 17.

Wotanka kin, qa wowaśake kin, qa wowitan kin, qa woohiye kin, qa wowinihan kin hena owasin nitawa, taku maĥpiya ekta, qa maka akan kin owasin nitawa ce, Itancan kin taku owasin iwankab un, qa pa kin he niye dakaeś.   1 Anpetu oyakapi 29:11.

Taku owasin niye etanhan u, qa nitawa kin etanhan unniçupi.   1 Apetu oyakapi 29:14.

Tohan wakan cekiyapi kin, qa oyate wawicaqapi icupi kta eca, ohinni oekde kin dena etanhan unpi kta.

Deacon kin, qaiś Tipi Wakan Awanyake cin qaiś tuwe kaśa econ kta iyececa, kaĥnigapi kin, waĥpanicapi on Wawicaqapi kin, qa taku takeca eśa on wicaqupi kin, he Wakśica ecetu wan on icu kta; qa yuonihanyan Priest kin en kau kta qa he iś icu qa Waknawośnapi kin akan onśiiçiua eknakin kta.

Hehan Priest kin Aguyapi qa Miniśa kin wośna kta, qa Waknawośnapi kin akan eknakin kta.

Qa tohan wawicaqupi qa wośapi kin icupi qa ahiknakapi eca, cinpi kinhan Odowan wan ahiyayapi kta.

De en Priest cin kinhan tona Okodakiciye Wakan tawocekiye cinpi kin on Omniciye kin icekiyewicaśi kta.

Hehan Priest kin heyin kta,
 

Offertory Sentences

Christ Okodakiciye Wakan tawa kin ataya on ceunkiyapi kta.

Wakantanka Iyotan-waśaka qa ohinniyan niun kin, Wahośiye wakan nitawa eciyatanhan wocekiye, qa wadapi, qa wicaśa owasin on wopida unkeyapi kta onspeunyakiyapi; (wawicaqupi qa) wośnapi unkitawapi kin dena iyacu kta, qa Wookinihan Wakan nitawa kin en, wocekiye unkeyapi kin dena wowaonsida iyotan eciyatanhan iyacu kta, onśiiçiya iceunnieiyapi; Okodakiciye Wakan Owancaya kin wowieake, wieowanjina, qa wookiye taniya kin he on ohinniyan iyoyamyayin kta, iceunniciyapi: Qa tona Nicaje wakandapi kin, hena owasin Nioie wakan wowicake kin en okonwanjina wacinyuzapi, qa owasin okonwanjina Wakantanka tawocantkiye kin yuha niunpi kte cin, he ecetuyayin kta.

Nakun Christian Wicaśa Itancanpi kin owasin tawacinpi kin awanwicadake ça waeconwicayakiyin kta, hecen awicakehan iyakidecen woowotanna econwicakiyapi kta, wicowicaśaśni qa wicoĥan śica on wawiyopeyapi kte cin, qa woohoda nitawa owotanna kin, qa wowaśte kin hena okiyapi kta e iceunniciyapi.

Maĥpiyata Ateyapi kin, Bishop qa Wicaśa Wakan owasin wowaśte wicaqu ye, hecen tonipi qa woonspe tawapi kin napin eciyatanhan, Nioie wowicake qa niun kin yuotaninpi, qa Wakiconzapi wakan nitawa kin owasin owotanna ecen eeonwicakiyani kta.

Qa nitaoyate kin owasin, qa iyotan omniciye den yankapi kin, maĥpiya eciyatanhan wowaśte wicaqu ye; hecen, onśiya canteyusya, qa yuonihanyan iyecetuya, Nioie wakan kin naĥonpi qa icupi kta; tohanyan nipi kin hehanyan wowakan qa wicoowotanna eciyatanhan awicakehan waecaniconpi kta.

Qa tona wiconi ptecena kin de en, wokakije, wicocanteśica, woteĥika, wowayazan qaiś wokakije kin tukte wanji kaśa en unpi hecinhan, Itancan, ewicayakdaku qa wicayecanptin kta, nitowaśte kin eciyatanhan onśiiçiya iceunniciyapi.

Qa nakun nitaokiye tona wiconi kin detanhan wokokipe qa wowacinye nitawa oknayan iyayapi kin hena on Nicaje wakan kin unyawa śtepi; hena wowaśteduke nitawa qa waecaniconpi kin en ohinni sanpa aicaĥwicayayin kta e he ecetuyayin kta, qa unkis woonspe waśte t wapi kin okna unyanpi kta e wowaśte unyaqupi kta, iceunniciyapi, hecen hena ob maĥpiya wokiconze nitawa kin en unqonpi kta. Wawiciya qa Iyokookna un unkitawapi hecena, Jesus Christ hee, he eciyatamhan, Ate, iyecetu unkiciciya miye. Amen.

Hehan tona Wotapi Wakan icupi kta hipi kin, Priest kin hewicakiyin kta,

Niyepi tona wicakeya qa awicakehan woaĥtani duhapi on iyopeniçiyapi kin, qa wicaśa ob cantekiciya qa waśtekicida yaunpi hecinhan, qa tokata nioĥanpi kin yakdutecapi kta nitawacinpi kin Wakantanka woahope tawa kin ecen oyapapi, qa iye canku wakan tawa kin okna mayanipi kta hecinhan; Wowacinye yuha, kiyena u po, qa nicanptapi kta e Wakiconzapi wakan kin de icu po; qa yuonihanyan canpeśka makakde inajinpi, qa Wakantanka Iyotan-waśake cin ektakiya onśiiçiya wokdaka po,

Hehan Omniciye Wokdakapi kin de, Priest kin tona Wotapi Wakan icupi kte cin owasin ob, onśiiçiya canpeśka makakde inajinpi, qa heyapi kta,
 

Prayer for the Whole State of Christ's Church

Wakantanka Iyotan-waśaka, Itancan unyanpi Jesus Christ Atkuku kin, taku owasin Kage, ça wicaśa owasin Wicayasu; Unkitawacinpi, qa unkoiepi, qa unkoĥanpi, Hena on ohinni Nitookinnihan Wakan kin unyuśikdapi qa waĥteunyadapi kte śni iyecen, Woaĥtani qa wiconan śica ota econqonpi kin, hena unkdataninpi, qa on cante unśicapi. Ecinśniyan econqonpi kin dena on, awicakehan iyopeunkiçiyapi, Qa cante unśicapi; Hena unkiksuyapi eca woiyokiśice; Oqin kin hena okihipica śni. Onśiunda miye, Onśiunda miye, Ate iyotan waonśida; Nicinkśi Itancan unyanpi Jesus Christ toĥan kin eciyatanhan, Hekta kin owasin unkicicajuju miye; Qa detanhan tokata wiconi teca kin He oknayan iyonicipi kta iyecen Waecaunniconpi kta, Ecen Nicaje woyuonihan qa wowitan yuhe kta; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Hehan Priest kin (Bishop en yanke cinhan he e kta) najinhan najin kta, qa Omniciye yukanpi kin ekta itoheya ikduhomni, qa heyin kta,

Wakantanka Iyotan-waśaka, maĥpiyata Ate unyanpi kin, he towaonśida tanka eciyatanhan, tona cante on woiyopeiçiye, qa wowacinye awicakehan yuha, iye ekta itoheya ikduhomnipi kinhan, hena waĥtanipi kin wicakicicajujupi kta, iwahowicaye ciqon; Onśinidapi nunwe; woaĥtani nitawapi kin owasin nicicajujup! qa etanhan enikdakupi nunwe; taku waśte owasin en piya niyusutapi qa iwaśagniyanpi nunwe; qa wiconi ohinniyan kin ekta aniupi nunwe; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Hehan Priest kin heyin kta,
 

Confession & Absolution

Christ Wanikiya unkitawapi kin, tona iye ekta ikduhomnipi kin, wokicanpte wicoie ewicakiye cin naĥon po.

Ekta mau po, tona wowaśi ecanonpi qa tkeya wayaqinpi kin, ciyuwaśakapi kta ce.   St. Matt. 11:28.

Wakantanka maka oyate kin cantewicakiye cin, heon Cinhintku hecena-icage cin wicaqu, hecen tuwe awacin kinhan owihanke kte śni, tka wiconi owihanke wanice cin yuhe kta.   St. John 3:16.

Nakun Saint Paul taku eye cin naĥon po.

Wicoie kin de wicakapi, qa wicaśa owasin icupi kta iyececa, Christ Jesus waĥtanipis'a niwicayin kta eon makata hi.   1 Tim. 1 :15.

Nakun Saint John taku eye cin naĥon po.

Wicaśa wanji waĥtani kinhan, Ateyapi kin ekta Wawiciya wan unyuhapi, Jesus Christ owotanna kin hee; qa woaĥtani unkitawapi Icajuju kin he iye.   1 St. John 2:1,2.

He ihunniye cin, iyohakab Priest kin heyin kta,

    Nicantepi kin yuwankan ekdaku po.
    Ayuptapi: Itancan kin ekta yuwankan eunkdakupi,
    Priest: Wakantanka Itancan unyanpi kin, wopida unqupi kta.
    Ayuptapi: He hecetu qa econpica.

Hehan Priest kin Itancan Waknawośnapi tawa kin ekta itoheya ikduhomni qu heyin kta.

Itancan, ohinniyan, qa tukte etu kin owasin en, wopida unkeniciyapi kte ein, he hecetu ĥca, qa econqonpi kta iyececa, Ateyapi Wakan, Wakantanka Iyotan-waśaka, Owihanke wanica.

De iyokihe, Itokab-cyupi kaĥnigapi kin he cyapi kta, wanji kaĥnigapi kinhan; qaiś wancaknana, Priest kin de ahihyaye qaiś eyin kta,

Heon etanhan Oknikde, qa Oknikde Itancan qa maĥpiya obepi kin owasin ob, Nicaje wowitan kin unyatanpi qa unyatankapi; ohinniyan unniyatanpi qa heunkeyapi,

Priest qa oyate kin,

Wakan, Wakan, Wakan, wicota en Itancan, Wakantanka, maĥpiya qa maka Nitowitan kin ojuna: Wowitan duha nunwe, Itancan Iyotan Wankantu. Amen.

 

Comfortable Words

ITOKAB EYAPI KIN.

CHRISTMAS.

Christmas-anpetu ea, qa iyohakab anpetu ŝakowin kin en.

De iyehan Jesus Christ, Nicinkŝi hecena kin, unkiyepi on tonpi kta e wicayaqu kin heon; qa he, Woniya Wakan toĥan kin eciyatanhan, wicaśa ĥca içicage, hunku, Witanśna-un Mary, tancan kin etanhan; qa he woaĥtani aśape śni, hecen unkiyepi woaĥtani owasin etanhan unyuskapi kta.
    Heon etanhan Oknikde, etc.

EPIPHANY.

Epiphany kin, qa iyohakab anpetu śakowin kin en.

Itancan unyanpi Jesus Christ eciyatanhan, Iye unkiceĥpipi ṭepica kin de oknayan ĥcin, Towitan kin kdutanin; hecen oiyokpaze cin etanhan Iye Towitan iyojanjan kin ekta unkaipi kta.
    Heon etanhan Oknikde, etc.

YUSKAPI, YAOTANINPI, QA WAYUTOKECAPI KIN.

Yuskapi, Yaotaninpi, qa Yutokecapi Anpetu kin hena en.

Nicinkśi Jesus Christ Itancan unyanpi Ite kin en Nitowitan kin sdonyeunyakiyapi kta e, Wicoie kin wicaceĥpi içicage ein woanaĥbe kin eciyatanhan unkicantepi mahen iyojanjan teca wan iyoyamyakiya.
    Heon etanhan Oknikde, etc.

EASTER.

Easter-anpetu en, qa iyohakab anpetu śakowin kin en

Tka iyotan Nicinkśi Jesus Christ Itancn unyanpi wowitan yuha Kini kin, heon unniyatanpi kta iyececa: Woacakśin Taĥcaskana Cinca kin hee, unkiyepi on wośnapi, qa maka akan woaĥtani kin yutokan iyeya; iye ṭe cin on wiconṭe awiknuniyan, qa ake wiconi en kini kin, he eciyatanhan wiconi owihanke wanice cin en unkakdipi.
    Heon etanhan Oknikde, etc.

ASCENSION.

Ascension-anpetu en, qa iyohakab anpetu śakowin kin en.

Nieinkśi iyotan teyaĥnda Jesus Christ Itanean unyanpi eciyatanhan; he, wowitan yuha Kini kin ohakab, Wahośiye wicayuhe cin owasin en yutaninyan ikdutanin, qa wanyag najinpi icunhan maĥpiya ekta wankan kinkde, he oyanke piunkiciciyapi kta e hecon; hecen iye tukten yanka hecinhan, he en unkiś eya wankan unyanpi kta, qa iye kici Tokiconze wowitan en ounpapi kta.
    Heon etanhan Oknikde, etc.

WHITSUNTIDE.

Anpetu-wakan-ska kin en, qa iyohakab anpetu śakpe kin en.

Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan; iye hecen wicakeya iwahowicaye ciqon iyecen, Woniya Wakan kin de iyehan maĥpiya eciyatanhan kuya hi, waonspewicakiye cin awicahan, wowicake owasin onspewicakiyin kta, qa en awicayin kta; oyate owasin ekta Wotanin-waśte kin ohinni oyakapi kta wowaditake qa tawacin bdiheea wicaqu; he eciyatanhan okpaza qa wiconuni etanhan, Niye etanhan iyoyanpa wiyakpa qa wookaĥnige wowicake nitawa kin qa nakun Nicinkśi Jesus Christ tawa kin ekta unkakdipi.
    Heon etanhan Oknikde, etc.

TRINITY SUNDAY.

Yamni Taanpetu-wakan, hecena en de eyapi kta.

Niye, Nicinkśi necena icage cin qa Woniya Wakan kin kici, Wakantanka Niwanjina, Itancan Niwanjina, Wicaśa yamni en qa Ouncage wanjina en yaun. Ate, nitowitan token wicaundapi, he iyecen Cinhintku qa Woniya Wakan kin wicaundapi, wanjina tokeca śni. qaiś wanjina aoptetu śni iyakidececapi.
    Hean esanhan Oknikde, etc.

Qaiś de.

Nicinkśi Jesus Christ Itancan unyanpi wiconţe teĥika tawa qa wicowaśte yuha kin hena on, qa nakun Woniya Wakan, Wicakicanpte cin unkukiyapi on; Owihanke wanica Wakantanka yaun kin en, hena nici okonwanjina.
    Heon etanhan Oknikde, etc.

ALL SAINTS.

Wakanpi Owasin Taanpetu kin en, qa Iyohakab anpetu śakowin kin en.

Niye, Wakanpi ota wicaduhe cin aokduteya awanyag naunjinpi kin, eciyatanhan unkiye, odakonkiciyapi tawapi en unkiyuśkinpi kta, qa oinyanke unkitokab wanke cin he wacintankaya unkiyankapi kta, qa hena ob wowitan wateśdake śnije śni kin he unkicupi kta.
    Heon etanhan Oknikde, qa Oknikde, Itancan qa maĥpiya obepi kin owasin ob, Nicaje wowitan kin unyatanpi qa unyatankapi; ohinniyan unniyatanpi qa heunkeyapi,

Priest qa oyate kin.

Wakan, Wakan, Wakan, wicota en Itancan, Wakantanka, maĥpiya qa maka Nitowitan kin ojuna: Wowitan duha nunwe, Itancan Iyotan Wakantu. Amen.

¶ Tohan Priest kin Waknawośnapi kin itokab inajin ca, Aguyopi qa Miniśa kin yuwiyeya hecinhan, hecen Omniciye kin wicitokam Aguyopi kin tanyan yuśpuśpu kta, qa Wiyatke kin nape on tanyan icu kta e wiyeya eknake cinhan, Yuwakanpi Wocekiye eyapi kin eyin kta, decen.
 

Proper Prafaces
Wakantanka Iyotan-waśaka maĥpiyata, Ate unyanpi kin, wowitan owasin Nitawa nunwe, Niye Nitowaonsida eciyatanhan Nicinkśi-hecena Jesus Christ Canicipawega akan ţin kta e wicayaqu, opeunkitonpi kta e hecanon kin; (he Iye hecon kin on wancana içiçu) maka akan woaĥtani ataya yutokan iyeyin kta e, wawicaqupi, wośnapi, qa wokajuju wan ojuna, owotanna, qa iyowicahi kta, ecen kaga; qa nakun Iye wiconţe qa wośna waśte on wokiksuye owihanke śni wan kage, ça Wotanin-waśte Tawa kin en, tohanyan ake hi śni hehanyan hecen econunśipi; Ecin hanhepi wan en wiyopeyapi qon, (a) en Aguyapi icu; qa wopida eye çehan, (b) yuśpuśpu, qa Waonspewicakiye cin wicaqu, qa heya, Icu po, yuta po, (c) de Mitancan kin ee ce, he niyepi on wicawaqu; Miye on Wokiksuye kta e, decen econ po. Iyecen, ake wota ayaśtanpi qehan, (d) Wiyatke kin icu; qa wopida eye çehan, wicaqu, qa heya, De etanhan owasin yatkan po; de (e) Wowahokiciye Teca en Mawe, niyepi on wakpapson kin ee ce, qa nakun wicota on, woaĥtani yutokan iyewicakiciciyin kta e; tohan de datkanpi kta eca, Miye on Wokiksuye kta e, decen econ po.
 

Prayer of Consecration

 

(a) De en Priest kin Wakśica kin nape en icu kta.
(b) De en Aguyapi kin Yuśpuśpu kta.
(c) Qa de en Aguyapi kin owasin nape akan eknakin kta.
(d) De en Wiyatke nape kin en icu kta.
(e) Qa de en tonakiya Miniśa yuwakanpi kta, okna he cin owasin nape akan eknakin kta.

Wawicaqupi kin.

Heon etanhan, Itancan, qa maĥpiyata Ateyapi, Nicinkśi iyotan waśteyakida, Jesus Christ Wanikiya unkitawapi kin, he hecen wicoĥan eknake, ça unkiye nitaokiye onunśikapi kin dehan he unkiksuyapi, qa wawicaqupi wakan nitawa kin dena unniçupi kin on, Nitookinihan Wakan kin itokab econqonpi Nicinkśi iye hecen econunśipi kin iyecen; tokakije waśte qa towiconţe teĥike cin, qa wowaśake yuha kini, qa wowitan yuha wankan kinkde cin hena unkiksuyapi; qa he eciyatanhan wowaśte ota sdonunyanpi kin, heon cante ataya on wopida unkeniciyapi.
 

Oblation

Icekiyapi kin.

Qa wowaonśida Ateyapi kin, naunyaĥonpi kta on-śiiçiya iceunniciyapi; qa nitowaśte iyotan-waśake cin eciyatanhan, aguyapi qa miniśa kin dena niye unyaqupi kin, Nioie qa Nitaniya Wakan eciyatanhan dawaśte qa dawakan kta iceunniciyapi; hecen unkiś Nicinkśi Jesus Christ Wanikiya unkitawapi, woope wakan eknake cin he oknayan unkicupi kinhan, qa ṭe, qa kakije cin hena kiksuya unkicupi kinhan, iye Tancan qa We waśte ĥca etanhan unkicupi kta.
    Qa dehan woyatan qa wopida wośnapi econqonpi kin de, Ateyapi wowaśte duhe cin, eciyatanhan iyacu kta awicakehan uncinpi; qa Nicinkśi Jesus Christ toĥan qa ţe cin eciyatanhan, qa iye we on wowacinye kin, hena eciyatanhan, unkiyepi, qa Okodakiciye Wakan nitawa kin ataya, waunĥtanipi kin unkicicajuju miye, qa iye kakije cin eciyatanhan wowaśte tonakeca kin owasin sdonunyanpi kta e, iyotan onśiiçiye iceunniciyapi. Qa dehan, Itancan, niye en eĥpeunkiçiyapi, unkiyepi, untancanpi, qa unnagipi iyecetuya, wakanyan, niyake waunkiçikduśnapi; qa unkiyepi, qa tona Wotapi Wakan kin de etanhan icupi kinhan, Nicinkśi Jesus Christ Tancan qa We iyotan-waśte ĥce cin etanhan unkicupi, iyecen unkicupi kta, qa heciyatanhan maĥpiyata woyawakan nitawa qa nitowaśte unkojupina kta, qa iye kici tanean wanjina unyakagapi kta, hecen iye unkiyepi en un kta, qa unkiś iye en unqonpi kta. Qa woaĥtani ota unyuhapi kin; heon wośnapi ecaunniconpi kta iyeuncecapi śni esa; hececa eśa wowaśi ecaunniconpi qa econqonpi kta iyececa kin de iyacu kta, iceunniciyapi; wowaśte unyuhapi kin ayakta kte śni, tka wicośice kin unyecicajujupi kta, Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan; he eciyatanhan, qa he on, Woniya Wakan yuokonwanjina kin kici, Ateyapi Iyotan-waśaka, wowitan qa wookinihan owasin nitawa nunwe, maka owihanke wanin. Amen.

Qa dehan, Ate, Christ Wanikiya unkitawapi token onspeunkiyapi kin oknayan, canteţinsya unkeyapi kta,
 

Invocation

Ate unyanpi, maĥpiya ekta nanke cin, Nicaje wakandapi nunwe. Nitokiconze u nunwe. Maĥpiya ekta nitawacin econpi kin, He iyecen maka akan econpi nunwe. Anpetu iyohi aguyapi kin, anpetu kin de unqu miye, Qa tona ecinśniyan ecaunkiconpi wicunkicicajujupi kin. He iyecen waunĥtanipi kin unkicicajuju miye, Qa taku wawiyutanye cin ekta unkayapi śni miye; Tka taku śice cin etanhan eunkdaku miye; Wokiconze kin, qa wowaśake kin, qa wowitan kin, hena ohinni qa ohinni nitawa heon. Amen.

Hehan Priest kin Itancan Waknawośnapi tawa kin en, canpeśka makakde inajin, qa tona Wotapi Wakan icupi kte cin on, Wocekiye kin de ewicakiciciyin kta.
 

 
Lord's Prayer

Itancan waonśida kin, Waknawotapi Nitawa kin de en unkupi kte cin, he unkiye unkoĥanpi waśte, qa eciyatanhan en unkupi kta e unkecinpi śni, tka Nitowaonśida tanka qa ota kin he eciyatanhan. Waknawotapi Nitawa ihukuya okpan hinĥpaye cin hen a kaeś unpahipi kta iyeuncecapi śni. Tka Itancan hecena ohinni wowaonśida yuhe cin, he Niye: Heon etanhan, Itancan Waonśida, Nicinkśi Jesus Christ teyaĥinda tancan unyutapi, qa we unyatkanpi kin on unkiwaśtepi kta, iyecen econqonpi kta e wicada ye, hecen woaĥtani tancan unkitawapi kin Iye tancan kin on unyuskapi kta, qa unnagipi kin Iye we iyotan teĥike cin on unyujajapi kta, hecen owihanke wanin Iye en unqonpi kta, qa Iś unkiyepi en un kta. Amen.

Cinpi kinhan Odowan wanji ahiyayapi kta.

Hehan Priest kin iye tokaheya Wotapi Wakan kin napin etanhan icu kta, qa hehan Bishop qa Priest, qa Diakon (tona en yankapi kin) he iyecen wicaqu kta, qa he iyohakab owecihan Omniciye en yankapi kin, nape en wicaqu kta, owasin yuonihanyan canpeśka makakde inajinpi kta. Tona Wotapi Wakan opapi kta hen yankapi icupi kta e okanyan wicakiyukanpi kta. Qa tohan Aguyapi kin wicaqu kin han, heyin kta,

 
Prayer of Humble Access

Itancan unyanpi Jesus Christ Tancan kin, niye on wicaqupi kin he dee ce, nitancan qa ninagi wiconi owihanke wanice cin ekta ai nunwe. De icu qa Christ niye on ţe cin he kiksuya yuta wo, qa nicante kin ekta, wowacinye eciyatanhan, iye en pidaya, wota wo.

Qa Wicaśa Wakan kin, Wiyatke wicaqu kin, heyin kta.

Itancan unyanpi Jesus Christ We kin, niye on papsonpi kin he dee ce, nitancan qa ninagi wiconi owihanke wanice cin ekta ai nunwe. De yatke ça Christ We kin niye on papsonpi kin he kiksuye, ça pida wo.

Aguyapi qa Miniśa yawakanpi kin unma iyowicahi, śni kinhan, Priest kin ake onge yuwakan kta, tokaheya ekon qon he ake iyecen; detanhan eyin kta-Wakantanka Iyotanwaśaka, wowitan owasin nitawa nunwe- qa wicoie kin dehanyan ihunniyin kta-Tancan qa We waśte ĥca etanhan unkicupi-eyapi kin hehanyan.

¶ Tohan wanna owasin icupi kinhan, Priest kin Itancan Tawaknawośnapi kin ekta kinajin, qa yuonihanyan Yuwakanpi kin tona oyaptapi kin hena mniĥuhaska wan on akaĥpin kta.

Hehan Priest kin heyin kta,
 

Words of administration

Ceunkiyapi kta.

Wakantanka Iyotan-waśaka, qa owihanke wanin niun kin, tona wowakan okaĥniĥpica śni nitawa dena etanhan unkicupi kin, hena owasin Nicinkśi Wanikiya unkitawapi Jesus Christ Tancan qa We iyotan waśte kin, he woniya tawoyute kin eciyatanhan yun-unyakiyapi kin, heon wopida unkeniciyapi; qa heciyatanhan unkiyepi ekta nitoiyokipi qa nitowaśte kin he tanyan sdonyeunyakiyapi; qa Nicinkśi tancan wakan kin unketanhanpi ĥce, wicaśa tona wowacinye yuhapi owasin witayapi kin he hee; qa iye iyotan tehiya kakije ça ţe cin, he eciyatanhan, wokiconze owihanke wanica nitawa kin en ounpapi kta e ape unqonpi, Qa, maĥpiyata Ateyapi kin, nitowaśte kin on ounyakiyapi kta, onśiiçiya iceunniciyapi, hecen odakodkiciyapi wakan kin he en ohinni unqonpi kta, qa wicoĥan waśte tona okna maunnipi kta e unyaqupi kin owasin ecen econqonpi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan, he iye, niye, qa Woniya Wakan kin ob, woyuonihan qa wowitan owasin yuha nunwe, maka owihanke wanin. Amen.

Hehan owasin najinyan Gloria in excelsis he eyapi kta; qaiś Odowan wanji unpi kta:
 

Prayer of Thanksgiving

Wankan Wakantanka wowitan yuha nunwe; qa maka akan wookiye, wicaśa ekta wicotawacin waśte. Unniyatanpi, unniyawaśtepi, ohounnidapi, unniyaonihanpi, wopida unniçupi nitowitan tanka kin heon, Itancan Wakantanka, maĥpiyata Itancan, Wakantanka, Ate Iyotanwaśaka.
    Itancan, Cinca hecena-icage cin, Jesus Christ; Itancan Wakantanka, Wakantanka Tacincana tawa, Ateyapi Cinhintku. Maka etanhan woaĥtani yutokan iyeyaye cin, onśiunda miye, Maka etanhan woaĥtani yutokan iyeyaye cin, wocekiye unkitawapi kin eyaku yeo Wakantanka Ate nape etapa kin en idotanke cin, onśiunda miye.
    Niśnana niwakan heon, niśnana Initancan; niśnana, Christ, Woniya Wakan kin kici, Wakantanka Ate towitan kin en, iyotan wankan yaun. Amen.

Hehan Omniciye kin canpeśka matkakde inajinpi kta, qa Priest kin (Bishop, en yanke cinhan) woyawaśte kin de on kdewicayin kta.
 

Gloria in excelsis

Wakantanka Tawookiye, wookaĥnige owasin isanpa kin, nicantepi qa nitawacinpi kin, Wakantanka qa iye Cinhintku Jesus Christ Itancan unyanpi toksape qa towaśtedake kin en niyuhapi nunwe. Qa Wakantanka Iyotan-waśaka toyawaśte kin, Ateyapi kin, qa Cinhintku kin, qa Woniya Wakan kin, niyepi opeya, ohinniyan un nunwe. Amen.

Wotapi Wakan econpi śni kinhan, Priest qaiś Deacon wan, cin kinhan, taku kin de itokab yawawicaśipi kin owasin) Wotanin Waśte ihanke kin hehanyan, yawa kta,

Wotapi Wakan econpi kin ihunniyanpi, qa Aguyapi qa Miniśa yawakonpi kin onge ecen yanke cinhan, Tipi-wakan kin etanhan tankan ayapi kte śni, tka Wicyawaśtepi kin ihunni kinhan, heceknana Priest kin Wotapi Wakan icupi kin wanjikji ob yuonihanyan yutapi qu yatkanpi kta.

Tona Wotapi Wakan opapi kta e en hipi, opa kin, wanji wicoĥan śica econ un ece Priest kin sdonye, qaiś ob icikiyena un kin wanji ituya aiya qaiś taku ecinśniyan ecakicon hecinhan, qa heon Omniciye kin iyokipipi śni kinhan; Itancan Tawaknawośnapi kin en u kte śni keciyin kta, tohanyan taninyan toĥan sice cin on iyopeiçiye śni qa ayuśtan kta keye śni hehanyan, hecen Omniciye kin iyokipipi, kta; qa tuwe śicaya ecakicon hecinhan kicicujuju; qaiś hecen econ kta wacinyuze, tohan econ kta okihi kinhan, he okdakin kta.

Nakun tuwe kicipajinpi qa śicekicidapi sdonye cinhan, Wiaśa Wakan kin iyecen econ kta: tohanyan okiciyuwaśtepi śni hehanyan, Itancan Towknawotapi kin etanhan icupi kta iyowinwicakiyin kte śni. Qa hecen kicipajinpi kin unma cante mahentuya kin eciyatanhan taku śica ecakiconpi kin owasin wicakicicajuju qa akiktanje, qaiś taku on wicakipajin kin owasin yuwaśteya kajuju kta keya; eśa unma kin Wakantanka eciyatanhan wicayuwaśtepi cinpi kin anagoptan śni tka wokipajin qa wicoĥan śice cin hee kduha un kinhan; Wicaśa Wakan kin, iyopeçiye cin hee Okodakiciye Wakan kin en opekiyin kta, qa śicaya wacinyuze cin hee opin kte śni: Qa Wicaśa Wakan iyohi, tuwe de iyecen ĥeyata iyeye cinhan, iyohakab anpetu aketopa kape śni Bishop okiyakin kta.
 

Final Blessing

Wotapi Wakan econpi kte icunhan Priest kin wahokonwicicakiyupi kin de eyin kta. Advent en Anpetu Wakon Tokaheya kin, qa Lent en Anpetu Wakan Tokaheya kin, qa Yamni Ta-anpetu Wakan kin en Wowahokonkiye kin de yawapi kta.

Itancan kin en teciĥindapi kin, tona Wanikiya unkitawapi Christ Tancan qa We kin eciyatanhan Wotapi Wakan kin en yaupi kta wacinduzapi kin, tuwe Aguyapi kin he etanhan yute, ça Wiyatke kin he etanhan yatkin kta eśa ito itokah iwaniçikdakin kta, Saint Paul keye, ça iwahokonwicakiye cin he awacannipi kta. Ecin Wakiconzapi wakan kin he wicakeya, cante iyopeiçiya qa wowacinye niun kin yuha unkicupi kinhan, wowaśte kin he tanka; he iyecen, unkipipi śni eśa unkicupi kinhan wokokipe kin he tanka. Heon etanhan, mitakuyepi ikdasu po, hecen Itancan kin niyasupi kte śni; hekta wayaĥtanipi kin on awicakehan iyopeiçiya po; bdihenya qa sutaya Christ, Wanikiya unkitawapi kin wacinyan po; nioĥanpi kin kduwaśte po, qa wicaśa owasin ob awicakehan cantekiciya po; hececa kinhan, wicoĥan wakan okaĥniĥpica śni kin de oyapapi kta iyenicecapi kta. Qa taku owasin isanpa, Christ, Wanikiya unkitawapi kin, he Wakantanka qa wicaśa napintu, he ţe ça kakije cin eciyatanhan, maka oyate kin opekiton on etanhan, Wakantanka, Ateyapi, qa Cinhintku, qa Woniya Wakan kin, onśiiçiya qa awicakehan wopida yaqupi kta iyececa; unkiye waĥtanis'a onunśikapi qa oiyokpaza, qa wiconţe ohanzi en unqonp!, unkiyepi on onśika içicage, ça Canicipawega en ţe cin he iyakdeya; hecen Wakantanka cincaunyanpi unkagapi kta, qa wiconi owihanke wanice cin ekta unyuwankantuyapi kta e hecon. Qa ohinni Itancan unyanpi, Jesus Christ, Wanikiya hecena unyuhapi kin, unkiyepi on ţe, ça iye we kpapson kin eciyatanhan wowaśte ota unkicamnapi qa iyotan waśteundakapi kin hena unkiksuyapi kta; wowaśi wakan okaĥniĥpica śni kage, ca waśteundakapi kin heon kdusuta, qa on ohinni ţe cin unkiksuyapi kta, qa unkiye wokicanpte tanka qa owihanke wanica unyuhapi kta. Heon etanhan Iye ekta, Ateyapi qa Woniya Wakan kin ob, (hecen econqonpi kta iyececa kin) ecen ohinni wopida unqupi kta; ohinniyan iye token tawacin qa taku iyokipi kin ataya en unkiçiçupi kta, qa tohanyan unnipi kin hehanyan wowakan qa wicoowotanna on waecaunkiconpi kte cin he onspeunkiçiciyapi kta. Amen.

Totum Wicaśa Wakan kin Wotapi Wakan econ kta iwaktawicaye cinhan (he ohinni Anpetu-wakan kin en, qaiś Anpetu-wakanyawapi kin wanji en, itokab onakin kta,) Wahokanwicakiyapi kin de yawa kta; ataya, qaiś tohanyan iyecetu dake cin, hehanyan.

Mitakuyepi teciĥindapi kin, tokata Anpetu —— kin en, Wakantanka omakiye eciyatanhan, tona yuwakanyan qa ohodaya wacinyuzapi kin, hena Christ Tancan qa We etanhan wokicanpte Wakiconzapi iyotan kin he wicawaqu kta wacinmduza; he Canicipawega tawa qa Kakije cin wacinyepica kin, he kiksuyapi kta e icupi kta; he eciyatanhan ecena woaĥtani unyuhapi kin unkicicajujpi kte cin unkokihipi, qa maĥokieonze kin tawa unyanpi kta. Heon etanhan, Wakantanka Iyotan-waśaka, maĥpiyata Ate tinyanpi kin, Cinhintku Jesus Christ Wanikiya unyuhapi kin, unkiyepi on ţe kta hecena on unqupi śni, tka nakun Wakiconzapi wakan kin he en woyute wakan qa wowaśake unqupi, hena on wopida onśiiçiya qa awicakehan unkekiyapi kta iyececa. Qa he tona icupi kta iyecece ca icupi kin, hena wowakan qa wokicanpte yuhapi, tka tona icupi kta iyececapi śni eśa icupi kinhan he en wokokipe ĥca; heon etanhan itahena kin den, he token on wowakan tanka, qa tona ecetupi śni eśa icupi kin, taku teĥika ikopapi kte cin he iwahokonciciyapi kta iyecece; iwasdonye kin ayecitapi kta qa iwanyakdakapi kta, (qa he nakun iyowinan Wakantanka knayanpi iyece ecanonpi kte śni; tka) e wakanya qa woaśape wanin maĥpiya eciyatanhan Owote kin en yaupi kta, Wakantanka Wowapi Wakan en kiciyuzapi wokoyake wan koniyakapi kta keye ciqon he oknayan, hecen Waknawośnapi wakan kin he etanhan iyacupi kta iyececa niyawapi kta.
    Token ecanonpi qa inicupi kte cin he decetu; Tokaheya, nioĥanpi qa nioiepi kin Wakantanka tawoahope kin hena eciyatanhan iwanyakdakapi kta; qa tukten nitawacinpi, nioiepi, qa nioĥanpi eśa eciyatanhan śicaya ecanonpi sdonyakiyapi kinhan, he woaĥtani kin on icanteniśicapi kta, qa Wakantanka Iyotan-waśake cin he en nioĥanpi kin yakdutokecapi kta wacinyusya oyakdakapi kta. Qa nioĥanpi śica iyeyakiyapi kinhan, he Wakantanka kipajinyan ecanonpi kin hecena śni, tka nakun wicaśa ikipajinyan ecanonpi kinhan, hena ob oyeciyuwastepi kta; tuwe śicaya qa ecinśniyan ecayeconpi hecinhan owasin, duowotanpina qa yakajujupi kta e, token oyakihipi kin he, wiyeya niçiknakapi kta; qa Wakantanka en taku śica ecanonpi kin hena nicicajujupi kta wacinduzapi kin, he iyecen niś eya tuwe taku śica ecaniconpi kin hena wicayecicajujupi kta: hecen ecanonpi śni kinhan, Wotapi Wakan iyacupi kin heon sanpa wokakije niçicagapi kta. Heon etanhan tuwe Wakantanka ośteyakdapi, qa Oie anayaptapi qaiś iyaĥaĥapi, qaiś wawiciĥaĥapi ecanonpi, qaiś wawakipajin yaunpi qaiś wowinawizi duhapi, qaiś woaĥtani teĥike cin wanji tukte kaśa duhapi hecinhan; woaĥtani kin on iyopeiçiya po, qaiś Waknawotapi wakan kin en upi śni po.
    Qa he tuwe Wotapi Wakan en u kte cinhan, iwasdonye waĥbana, qa Wakantanka towaonśida kin wacinyan u kta; heon etanhan, wanji nituktepi kasa, dena eciyatanhan he oyakihipi śni hecinhan, qa sanpa wokicanpte wahokonniciyapi kin yacinpi hecinhan, miye, qaiś Wakantanka Oie on okiyapi kin Wicasa Wakan wanji tukte keśa en u, qa taku on icanteśice cin kdatanin kta; hecen Wakantanka eciyatanhan wahokonkiyapi qa wowiyukcan naĥon kinhan he eciyatanhan iwasdonye kin kiciyuwaĥbana kta, qa nakun taku on he toketu tanin śni qa natonke cin owasin yutokan iyeyin kta.

Exhortations

 

Return to the 1928 Book of Common Prayer in Dakota

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld