The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Litiji Kreyol La
The Holy Eucharist in Haitian Creole

 

Litiji Kreyol La

Kreyòl, or Haitian Creole, is the major language of Haiti, spoken by nearly all the 10,000,000 people who live there, plus those in the widespread Haitian diaspora. Its vocabulary (but not the grammar) is primarily based on 18th-century French, with admixtures from African languages, English, and others. Although it is now an official language of Haiti, it has historically had second-class status to French, which was spoken only by the elite and educated, Kreyol being spoken by everyone else. Likely because its use was (and still is) strongly related to social class, the first texts in Kreyol did not appear until the 1920's; orthography (spelling) was finally standardized in 1979.

Liturgical texts for the Episcopal Church in Haiti have followed this pattern. Up until now, texts intended for use in Haiti have always been in French, even though at least 90% of the people did not understand French, and spoke only Kreyol. This includes French translations of the US 1928 and 1979 BCP's. However, with Kreyol becoming more accepted, interest has risen in Kreyol liturgical texts, particularly among the Haitian diaspora in the United States.

This current text is a translation of the Holy Eucharist, Rite 2, from the 1979 Book of Common Prayer of The Episcopal Church. To the best of our knowledge, it is the first published Anglican liturgical text in Kreyol.


This material was prepared for online publication by the Reverend Jean Fils Chery, Bishop Pierre Whalon, and Richard Mammana.

Page numbers in the text refer to Le Livre de la Priere Commune (French translation of the US 1979 BCP).

 

 

 

DIS KOMANDMAN YO

 

Men lòd Bondye pase ak pèp li a:
Se mwen menm, Granmèt la, Bondye nou ki te fè nou sòti anba esklavaj. Pinga nou gen lòt bondye pase mwen menm Sèlman.
Asanble a.   Amèn. Granmèt gen pitye.

Pinga nou janm fè anyen tounen zidòl.
Asanble a.   Amèn. Granmèt gen pitye.

Pinga nou rele Non Granmèt la, Bondye nou, avèk malis.
Asanble a.   Amèn. Granmèt gen pitye.

Toujou sonje jou repo a pou nou mete l apa pou mwen.
Asanble a.   Amèn. Granmèt gen pitye.

Respekte manman nou ak papa nou.
Asanble a.   Amèn. Granmèt gen pitye.

Pinga nou touye moun.
Asanble a.   Amèn. Granmèt gen pitye.

Pinga nou fè adiltè.
Asanble a.   Amèn. Granmèt gen pitye.

Pinga nou vòlò.
Asanble a.   Amèn. Granmèt gen pitye.

Pinga nou bay manti sou moun.
Asanble a.   Amèn. Granmèt gen pitye.

Pinga nou pote lanvi sou okenn bagay ki pa pou nou.
Asanble a.   Amèn. Granmèt gen pitye.
 


 

Ten Commandments

YON SEVIS PENITANS: RIT II

Yo kapab itilize li nan kòmansman manje Granmèt la osinon kòm yon sèvis pou kont li.
Isit la, nou mèt chante yon sòm, yon antyèn osinon yon lòt kantik.

Tout moun ap kanpe, Selebran an ap di

Lwanj pou Bondye:
Papa a, Pitit la ak Lespri Sen an.

Asanble a     Lwanj pou gouvènman li,
Kounye a ak pou tout tan. Amèn.

Men sa n ap di pito Depi Dimanch Pak rive jouk Dimanch Lapannkòt

Selebran an
Asanble a
Kris leve vivan. Alelouya.
Granmèt la leve vivan vre, Alelouya.

Nan sezon Karèm epi pou lòt jou Penitans yo

Selebran an Lwanj pou Bondye. Li padonnen tout peche nou yo.
Asanble a Li pap janm sispann renmen nou.

Lè yo itilize sèvis sa a pou kont li, yo mèt li egzòtasyon an osinon yo mèt preche.

Yo mèt di dekalòg la, tout moun ap mete ajenou.
Selebran an mèt li youn nan mòso la Bib sa yo:

Jezi di, “Men kòmandman ki gen plis enpòtans lan: koute pèp Izrayèl: Granmèt la, Bondye nou, se li menm sèl ki Mèt la. Se pou w remen Mèt la, Bondye w, avèk tout kè w, avèk tout nanm ou, avèk tout lide w, avèk tout fòs ou. Men dezyèm kòmandman an: Se pou w renmen pwochen w menm jan w renmen tèt pa w. Pa gen lòt kòmandman ki gen plis enpòtans pase sa yo.”  Mak 12,29-31

Si nou di nou pa gen peche, se tèt nou n ap twonpe. Verite a pa nan nou. Men, si devan Bondye nou rekonèt nou fè peche, nou mèt gen konfyans nan li. Paske l ap fè sa k gen pou fèt la: l ap padonnen tout peche nou yo, l ap netwaye nou anba tout sa ki mal.   I Jan 1,8.9.

Paske nou gen Jezi, Pitit Bondye a k ap sèvi tankou yon gwo Granprèt pou nou, li menm ki travese syèl la jouk li rive devan Bondye menm, an nou pwoche avèk konfyans devan fotèy kote Bondye ki renmen nou an chita. Se la nou va jwenn padon pou peche nou yo, se la nou va jwenn gratis sekou n ap bezwen lè nou nan nesesite.   Ebre 4,14.16

Dyak la osinon Selebran an ap di

An nou konfese peche nou fè kont Bondye ak pwochen nou.

Isit la nou mèt obsève yon ti silans

Ofisyan an ak Asanble a

Bondye ki gen bon kè,
nou rekonèt nou te fè peche kont ou menm,
nan sa nou te panse, nan sa nou te di, nan sa nou te fè,
nan fòt nou fè ak byen nou bliye fè.
Nou pat renmen w ak tout kè nou;
nou pat renmen pwochen nou menm jan nou renmen tèt pa nou. Nou regret sa anpil epi nou tounen vin jwenn ou.
Nan non Jezikri Pitit ou, tanpri pitye pou nou;
padonnen nou. Konsa nou ka fè volonte w ak kè kontan,
nou ka mache nan chemen w, nou ka fè lwanj non w. Amèn.

Evèk la, lè l la, osinon Pè a ap kanpe epi l ap di

Se pou Bondye ki gen tout pouvwa a, gen pitye pou nou, se pou l padonnen tout peche nou yo granmèsi Jezikri Granmèt nou, se pou l kenbe nou fèm nan tout sa n ap fè ki bon, epi ak fòs Lespri Sen an, se pou l Mennen noun an lavi ki pap janm fini an. Amèn.

Lè yon Dyak osinon yon Layik ap sèvi ak fòm sa a, l ap rete ajenou.

Lè Sèvis Penitans la ap kòmanse Litiji a, Sèvis la ap kontinye ak Gloriya, Kiriye eleyison osinon Trizajyon.

Lè yo itilize l pou kont li, Sèvis la ap fini avèk kèk priyè k ap mache avèk sikonstans lane pi avèk Lagras osinon yon benediksyon.
 
 


 

Penitential Order, Rite II

MEN JAN POU NOU FE MANJE GRANMET LA

Lè Evèk la la, se dwa li pou l Selebran prensipal nan Manje Granmèt la. Se dwa li tou pou l preche sou Levanjil la.

Chak fwa n ap fè Manje Granmèt la, lit a bon pou lòt Pè yo, Dyak yo ansanm ak fidèl yo ede Selebran prensipal la kit se yon Evèk, kit se yon Pè.

Li ta bon pou lòt Pè yo ki la vin jwenn Selebran prensipal la bò lotèl la, epi patisipe nan konsekrasyon pen an ak diven an, nan kase pen an epi nan distribisyon kominyon an.

Se yon Dyak ki dwe li Levanjil la. Li kapab kondi priyè Asanble a tou. Dyak yo dwe sèvi Tab Granmèt la. Se yo menm kid we prepare lie pi mete ofrann pen ak diven an sou li. Se yo menm tou ki pou ede lè y ap bay kominyon an. Si pa gen Dyak, yon lòt Pè kapab fè travay sa yo.

Nòmalman, se pou Selebran an chwazi fidèl pou fè lekti yo ki vini anvan Levanjil la. Fidèl yo kapab kondi priyè Asanble a tou.

Sèvis Matin nan osinon sèvis Vèp la kapab sèvi nan plas tout sa k vin anvan Lapè a ak Ofètwa a. Men, si yo fè sa, fòk yo toujou fè yon lekti ki sòti nan Levanjil la. Epi fòk entèsesyon yo swiv direksyon yo bay pou priyè Asanble a.

N ap jwenn lòt règleman yo nan paj 307.
 


 

Concerning the Celebration

MANJE GRANMET LA RIT II

PAWOL BONDYE

Isit la, nou mèt chante yon sòm, yon antyèn osinon yon lòt kantik.

Tout moun ap kanpe, epi Selebran an ap di:

Lwanj pou Bondye:
Papa a, Pitit la, ak Lespri Sen an.

Asanble a   Lwanj pou gouvènman li,
Kounye a ak pou tout tan. Amèn.

Men sa n ap di pito depi Dimanch Pak rive jouk Dimanch Lapannkòt.

Selebran an
Asanble a
Alelouya! Kris leve vivan.
Granmèt la leve vivan vre, Alelouya.

Nan sezon Karèm epi pou lòt jou Penitans yo

Selebran an Lwanj pou Bondye, li padonnen tout peche nou yo.
Asanble a Li pap janm sispann renmen nou.

Isit la Selebran an kapab di
 

The Holy Eucharist, Rite II

The Word of God

Bondye ki gen tout pouvwa,
ou wè sa k nan kè tout moun,
ou konnen tout sa nou vle,
ou dekouvri tout sekrè:
Tanpri souple, lave tout sa k nan kè nou
nan pouvwa Lespri Sen w lan,
pou nou ka renmen w tout bon,
pou nou ka fè fèt pou ou jan w merite l;
nan non Jezikri Granmèt nou. Amèn

Lè yo mande pou nou sèvi avèk li nou ka chante osinon di kantik sa a, osinon yon lòt kantik lwanj. Tout moun ap kanpe.
 

Collect for Purity

Viv Bondye nan syèl la,
Kè poze pou pèp li sou tè a.

Bondye Granmèt, ou menm ki Wa nan syèl la,
Papa ki gen tout pouvwa,
Se ou n ap adore, se ou n ap di mèsi,
Konpliman pou ou pou valè bèl ou bèl.

Jezikri Granmèt, ki sèl Pitit Papa a,
Bondye Granmèt, ki ti mouton Bondye,
Ou menm ki wete peche sou tè a:
Tanpri, pitye pou nou;
Ou menm ki chita sou bò dwat Papa a;
Koute priyè nou.

Se ou menm sèl ki Sen,
Ou menm sèl ki Granmèt,
Ou menm sèl ki anwo nèt,
Jezikri, ansanm ak Lespri Sen an,
Nan bèlte Bondye Papa a. Amèn.

Nan lòt sikonstans, nou mèt sèvi avèk

Granmèt, pitye pou nou.
Kris, pitye pou nou.
Granmèt, pitye pou nou.
Osinon Kiriye eleyison.
  Kriste eleyison.
Kiriye eleyison.

Osinon
Bondye ki Sen,
Ki Sen ak tout fòs,
Ki Sen, k ap viv pou tout tan.
Pitye pou nou.
La Priyè pou jou a

Selebran an ap di Asanble a
 

Gloria

La Priyè pou jou a

Asanble a
Selebran an
Granmèt la avèk nou.
Avèk ou menm tou.
An nou lapriyè.

Selebran an ap di kòlèt la

Asanble a   Amèn.
 

Collect of the Day

LEKTI YO

Tout moun ap chita. Yo kapab li youn osinon de(2) lekti yo chwazi pou jou a. Anvan chak lekti moun k ap li a ap di
N ap li nan____________________

Li mèt bay chapit la ak vèsè a si li vle.

Apre chak lekti, moun kap li a ap di
Sa a se Pawòl Granmèt la.

Asanble a   Mèsi Bondye, mèsi.

Osinon moun k ap li a di
Se la lekti a (Epit la) fini.

Isit la nou kapab obsève yon ti silans.

Apre chak lekti, nou mèt chante yon Sòm, yon kantik osinon yon antyèn.

Kounye a, tout moun ap kanpe Dyak la osinon Pè a va li Levanjil la. L ap di anvan

Men Bòn Nouvèl Jezikri a
Jan nou jwenn li nan__________________.

Asanble a   Lwanj pou ou, Granmèt.

Apre Levanjil la, moun kap li a ap di
Sa a se Bòn Nouvèl Granmèt la

Asanble a   Lwanj pou ou, O Kris, Granmèt.


 

The Lessons

Omeli a

Dimanch yo ak lòt jou Gran Fèt yo, tout moun ap kanpe pou yo di
Kredo Nise a

Nou kwè nan yon sèl Bondye,
Se Papa a, li gen tout pouvwa.
Li kreye syèl la ak tè a.
Li fè tout sa nou wè ak tout sa nou pa wè.

Nou kwè nan yon sèl Granmèt,
Se Jezikri, sèl Pitit Bondye a.
Li se Pitit Papa a depi anvan tout tan.
Li se Bondye ki sòti nan Bondye a,
Limyè ki sòti nan limyè a,
Bondye tout bon vre ki sòti nan Bondye tout bon vre a.
Li se Pitit Papa a, men se pa kreye Bondye te kreye li.
Li se menm Bondye ak Papa a.
Se pa pouvwa li tout bagay fèt.
Se pou tout moun, se pou l vin sove nou
Li desann sòt nan syèl la:
Se pa pouvwa Lespri Sen an
Kò li vin fèt nan vant Mari ki vyèj
Epi li tounen yon moun.
Se poutèt nou toujou yo kloure li sou yon kwa;
Li soufri sou reny Pons Pilat
Epi yo antere li.
Sou twa jou li leve, jan sa te ekri a;
Li monte nan syèl
Epi li chita sou bò dwat Papa a.
Li gen pou l tounen ankò avèk tout pouvwa li
Pou l jije ni moun k ap viv ni moun ki mouri,
Epi gouvènman l pap janm fini.

Nou kwè nan Lespri Sen an; li se Granmèt epi li bay lavi.
Li se Lespri Papa a ansanm ak Pitit la.
Yo adore l ansanm ak Papa a ansanm ak Pitit la,
Epi li jwenn menm lwanj avèk yo.
Se li ki t ap pale lè Pwofèt yo t ap pale.
Nou kwè nan yon sèl Legliz ki fè yon sèl kòt fanmi.
Li sen; li la pou tout moun; se sou Apòt yo li bati.
Nou rekonèt gen yon sèl Batèm pou padonnen peche.
N ap tann lè tout mò yo va leve.
N ap tann lavi ki pap janm fini an. Amèn.

Nou kapab itilize Senbòl kin an paj 235-236 yo.
 

Sermon
 

Nicene Creed

Lapriyè pèp la

Legliz Bondye a ki tou patou sou tè a, manm li yo, ak travay li
Peyi a ak tout gwo chèf li yo
Byenèz sou tè a
Tout pwoblèm nou jwenn nan zòn nan
Moun k ap soufri ak moun ki nan ka
Moun ki mouri yo(lè se fèt yon Sen, nou ka sonje l tou)

Ale nan paj 284 n ap jwenn kote kèk fòm lapriyè pèp la kòmanse.

Si pa gen manje Granmèt la, osinon si pa gen Pè, sèvis la ap fini
jan sa endike nan paj 307.

 

Prayers of the People

Konfesyon peche

Si li pa fèt anvan, se pou konfesyon an fèt isit la.
Pafwa nou mèt kite konfesyon an.

Nou mèt sèvi ak youn nan mòso La Bib ki sòti nan sèvis Penitans lan.
N ap jwen li nan paj 252.

Dyak la osinon Selebran an ap di
An nou konfese peche nou fè kont Bondye ak kont pwochen nou

Isit la nou mèt obsève yon ti silans

Ofisyan an ak Asanble a

Bondye ki gen bon kè,
Nou rekonèt nou te fè peche kont ou menm
Nan sa nou te panse, nan sa nou te di, nan sa nou te fè,
Nan fòt nou fè ak byen nou bliye fè.
Nou pat renmen w ak tout kè nou;
Nou pat renmen pwochen nou tankou nou renmen tèt pa nou.
Nou regret sa anpil epi nou tounen vin jwenn ou.
Nan Non Jezikri Pitit ou,
Tanpri pitye pou nou; padonnen nou.
Konsa nou ka fè volonte w ak kè kontan,
Nou ka mache nan chemen w,
Nou ka fè lwanj Non w. Amèn.

Evèk la, lè l la, osinon Pè a ap kanpe epi l ap di

Se pou Bondye ki gen tout pouvwa a, gen pitye pou nou
Se pou l padonnen tout peche nou yo granmèsi Jezikri Granmèt nou, se pou l kenbe nou fèm nan tout sa n ap fè ki bon, epi, ak fòs Lespri Sen an, se pou mennen nou nan lavi ki pap janm fini an. Amèn.
 

Confession of Sin

Lapè

Tout moun ap kanpe epi Selebran an ap di Asanble a
Benediksyon Bondye sou nou tout.
Asanble a   Sou ou menm tou.

Kounye a Ofisyan yo ansanm ak Asanble a you nap salye lòt
nan Non Granmèt la

 

The Peace

MANJE GRANMET LA (KOMINYON)

Selebran an kapab kòmanse ofrann lan ak youn nan vèsè nou jwenn nan paj 277, osinon yon lòt vèsè nan Bib la.

Pandan ofrann lan, nou mèt chante yon kantik, yon sòm osinon yon antyèn.

Se pou kèk manm nan asanble a pote bay dyak la osinon selebran an ofrann pèp la: pen an ak diven ansanm ak kòb oubyen lòt kado. Pandan y ap prezante ofrann yo sou lotèl la, asanble a ap kanpe.
 

The Holy Communion

GWO LAPRIYE POU N DI MESI

N ap jwenn lòt fòm yo ki kòmanse nan paj 269
 

The Great Thanksgiving

LAPRIYE A

Tout moun ap kanpe. Selebran an, Evèk la osinon Pè a, ap bay asanble a fas li, epi l ap di osinon chante:

  Granmèt la avèk nou.
Asanble a E avèk ou menm tou
Selebran an An nou ouvri kè nou byen gran
Asanble a Yo deja devan Granmèt la
Selebran an An nou di Bondye Granmèt nou an mèsi
Asanble a Li merite sa vre.

Selebran an ap bay lotèl la fas li. Li va kontinye pou kont li

Wi se sa menm. Li bon, kè nou kontan pou n di w mèsi tout tan ak tout kote nou ye, Papa ki gen tout pouvwa, ou menm ki kreye syèl la ak tè a.

Kounye a Selebran an ap di osinon chante prefas yo chwazi pou dimanch yo oubyen lòt jou fèt yo.

Se poutèt sa n ap fè lwanj pou ou. N ap mete vwa nou ansanm ak vwa zanj yo, ak vwa chèf zanj yo ak vwa tout sèvitè w yo ki nan syèl la. Poutèt bèlte w, y ap toujou chante kantik sa a:

Selebran an ansanm ak asanble a

Se ou ki sen, se ou ki sen, se ou ki sen tout bon.
Bondye se ou ki Granmèt tout sa ki nan syèl la
bèlte ou plen syèl la ak tè a.
Viv Bondye nan syèl la.
Benediksyon pou moun ki vini nan non Granmèt la.
Lwanj pou Bondye nan syèl la.

Asanble a mèt rete kanpe osinon ajenou

Selebran an ap kontinye

Papa ki sen, Papa ki gen bon kè, ou menm ki te renmen nou tout bon vre, ou te kreye nou pou n viv avèk ou; lè nou te tonbe nan peche, lè nou te tonbe anba pouvwa lanmò, nan kè sansib ou, ou te voye sèl Pitit ou Jezikri, li tounen moun. Li viv, li mouri menm jan avèk nou, pou l te ka fè nou byen ankò avèk ou Bondye Papa nou tout.

Li asepte mouri sou bwa kwa a; li fè volonte w; li ofri tèt li, yon sakrifis ki bon nèt pou tout moun sou tè a.

Lè Selebran an ap pale sou pen an, se pou l kenbe l osinon mete men l sou li. Lè l ap pale sou diven an, se pou l kenbe gode a osinon mete men l sou li ansanm ak tout lòt veso ki gen diven ladan yo pou konsakre.

Nan nwit yo te lage l anba men lèzòm, anvan li soufri, anvan limouri, Granmèt nou Jezikri pran pen; lè li fin di w mèsi, li kase l, li pase l bay disip li yo epi li di:"Pran, manje, sa a se kò mwen se pou nou li ye, fè sa pou nou ka sonje mwen."

Lè yo fin manje, li pran gode diven an; lè li fin di w mèsi, li pase l ba yo epi li di:"Sa a se san mwen, nouvo kontra bondye fè avèk lèzòm, san ki koule pou nou tout ak anpil lòt pou lave peche. Chak fwa n ap bwè ladan l, fè sa pou nou ka sonje mwen."

An nou pibliye gwo mèvèy konfyans nou:

Selebran an ak asanble a

Kris te mouri
Kris leve vivan
Kris gen pou l tounen ankò.

Selebran an ap kontinye

Se poutèt sa, o Papa, n ap fè fèt pou delivrans nou, n ap chante lwanj ou, n ap di w mèsi. Chak fwa n ap ofri w kado sa yo, n ap sonje jan li mouri, jan li leve vivan, jan li monte nan syèl la.

Voye Lespri Sen w lan pou l mete apa pen sa a ak diven sa a. Konsa yo kapab vin pou pèp ou a kò ak san Pitit ou, manje ak bwason nan yon lavi tou nèf ki pap janm fini. Mete nou apa pou ou tou, konsa nou ka resevwa sakreman sa a tout bon vre, nou ka sèvi w nèt ale tankou yon sèl kòt fanmi, ak kè poze. Konsa tou, lè dènye jou a rive, mennen nou ansanm ak tout sèvitè w yo nan kè kontan ki genyen nan gouvènman w lan ki pap janm fini an.

Nou mande w tout bagay sa yo granmèsi Jezikri Pitit ou. Se pa pouvwa li menm, ak li menm, nan li menm, nan tèt ansanm ak Lespri Sen an, ou va jwenn tout respè ak tout lwanj, Papa ki gen tout pouvwa a, kounye a ak pou tout tan. Amèn.

Kounye a, jan Granmèt la te montre nou, an nou lapriyè,
Selebran an ak asanble a
 

Eucharistic Prayer A
Papa nou ki nan syèl la, respè anpil pou non w,
vin tabli gouvènman w, se pou volonte w fèt sou tè a
tankou nan syèl la. Chak jou ban nou manje
nou bezwen pou jounen an. Padonnen sa nou fè w
tankou nou padonnen moun ki fè nou mal tou.
Kenbe nou nan tan eprèv la, delivre nou anba satan.
Paske se pou ou tout pouvwa, tout pisans ak tout lwanj,
depi tout tan ak pou tout tan.Amèn.
 
Lord's Prayer

Lè n ap kase pen an

Selebran an ap kase pen konsakre a

Isit la n ap obsève yon ti silans

Answit, nou mèt chante osinon di

(Alelouya) Pak nou, delivrans nou se Kris la menm;
yo sakrifye l pou nou deja.

Asanble a   Se pou sa n ap fete fèt la. (Alelouya)

Nou pa fèt pou nou sèvi ak Alelouya nan sezon Karèm. Nan lòt sezon yo nou kapab kite l, esepte nan sezon Pak la.

Nan plas antyèn sa a, nou kapab sèvi ak yon lòt antyèn osinon nou kapab ajoute yon lòt tou.

Selebran an ap bay Asanble a fas li, epi l ap envite yo konsa

Kado Bondye pou pèp Bondye a.

Epi li kapab ajoute   Pran yo pou nou sonje Kris la te mouri pou nou, manje yo ak konfyans nan Bondye. An nou di l mèsi anpil.

Selebran an(yo) ap resevwa pen ak diven. Apre sa, y ap distribye bay Asanble a.

Men sa Selebran an(yo) ap di pandan distribisyon an

Se pou kò ak san Granmèt nou Jezikri mennen nou nan lavi ki pap janm fini an.Amèn.

Osinon li mèt di

Kò Kris la, Pen ki sòti nan syèl la. Amèn.

San Kris la, gode delivrans nou. Amèn.

Si li nesesè pou Selebran an konsakre plis pen ak diven, l ap sèvi ak fòm ki nan paj 309 la.

Apre kominyon an, Selebran an ap di

An nou lapriyè.

Selebran an ansanm ak asanble a
 

Breaking of the Bread

Bondye ki la pou tout tan,
Papa tout bon ki nan syèl la,
ou te fè nou vin manm vanyan
nan fanmi Pitit ou a Jezikri,
ou te nouri nou ak manje Lespri ou te ban nou an
nan sakreman kò ak san Granmèt la.
Kounye a, voye nou ak kè poze nan mond lan,
ban nou fòs ak kouraj
pou nou renmen w, pou nou sèvi w ak kè kontan;
Nan non Jezikri Granmèt nou. Amèn.

Oubyen priyè sa a

Bondye ki gen tout pouvwa epi ki la pou tout tan,
nou di w mèsi pou manje Lespri ou te ban nou an
Kò ak San Pitit ou Jezikri ki delivre nou;
se nan mistè sa yo ki apa pou ou,
ou fè nou konnen nou se manm nan kòt fanmi
Pitit ou a, epi ou fè nou eritye nan gouvènman w lan
ki la pou tout tan. Kounye a, Papa, voye nou nan mond lan,
pou nou fè travay ou ban nou an, pou nou renmen w,
pou nou sèvi w tankou temwen Kris Granmèt nou an
tout bon vre. Se pou li, pou ou menm, epi pou Lespri Sen an,
n ap bay tout respè ak tout lwanj kounye ak pou tout
tan. Amèn.

Evèk la lè li la osinon Pè a mèt beni asanble a

Se pou benediksyon Bondye ki gen tout pouvwa, Papa a, Pitit la, ak Lespri Sen an, desann sou nou epi rete avèk nou pou tout tan. Amèn.

Dyak la osinon Selebran an ap voye asanble a ale

  An nou sòti nan non Kris la
Asanble a Mèsi Bondye, mèsi.
 
Osinon
 
 
Dyak la Ale ak kè poze pou nou renmen Granmèt la,
Epi pou nou sèvi li.
Asanble a Mèsi Bondye, mèsi.
 
Osinon
 
 
Dyak la An nou ale nan mond lan ak kè kontan nan
Pouvwa Lespri Sen an.
Asanble a Mèsi Bondye, mèsi.
 
Osinon
 
 
Dyak la An nou beni non Granmèt la.
Asanble a Mèsi Bondye, mèsi

 
Depi lavèy Pak pou rive jouk Dimanch Lapannkòt, nou kapab ajoute"Alelouya" nan youn nan fraz nou itilize pou voye asanble a ale
Asanble a ap reponn
  Mèsi Bondye, mèsi. Alelouya, Alelouya.

 

Prayers of Thanksgiving

LOT FOM GRAN PRIYE REMESIMAN

PRIYE REMESIMAN B

Tout moun ap rete kanpe, selebran an, Evèk la osinon Pè a ap bay Lasanble a fas, epi
l ap di osinon chanteGranmèt la avèk nou.
Lasanble a Avèk ou menm tou
Selebran an An nou leve kè nou byen wo
Lasanble a Yo deja devan Granmèt la
Selebran an An nou di Bondye Granmèt nou an mèsi
Lasanble a Li merite sa vre

Selebran an ap bay lotèl la fas. Li va kontinye pou kont li.

Wi se sa menm. Li bon, kè nou tout kontan pou n di w mèsi tout tan ak tout kote nou ye, Papa ki gen tout pouvwa, ou menm ki kreye syèl la ak tè a.

Kounye a, Selebran an ap di osinon chante Prefas yo chwazi pou Dimanch yo oubyen lòt jou fèt yo.

Se poutèt sa n ap fè lwanj pou ou. N ap mete vwa nou ansanm ak vwa zanj yo, ak vwa chèf zanj yo ak vwa tout sèvitè w yo ki
nan syèl la. Poutèt bèlte w, y ap toujou chante kantik sa a:

Se ou ki sen, se ou ki sen, se ou ki sen tout bon.
Bondye se ou ki Granmèt tout sa ki nan syèl la.
Bèlte w plen syèl la ak tè a.
Viv Bondye nan syèl la.

Benediksyon pou moun k ap vini nan non Granmèt la.
Lwanj pou Bondye nan syèl la.

Lasanble mèt rete kanpe osinon ajenou.

Selebran an ap kontinye

O Bondye, nou di w mèsi pou kè sansib ou ak renmen w.
Ou fè nou wè san an tout bagay ou te kreye;
Nan rele out e rele Izrayèl pou l vin yon pèp apa pou ou;
Nan pawòl ou ki te sòti nan bouch pwofèt yo;
Sitou nan pawòl ou ki te tounen moun, Jezi, Pitit ou.
Paske nan dènye jou sa yo ou te voye li
Pou l pran fòm yon moun nan vant Mari ki vyèj,
Pou l sove epi pou l delivre tout moun sou tè a.
Se nan li menm ou te libere nou anba tout sa ki mal;
Ou fè nou vin byen ankò avèk ou.
Se nan li menm ou fè nou sòti anba manti
Pou n jwenn laverite,
Anba peche pou n jwenn lajistis,
Anba lanmò pou n jwenn lavi.

Lè Selebran an ap pale sou pen an, se pou l kenbe l osinon mete men l sou li. Lè l ap pale sou diven an, se pou l kenbe gode a osinon mete men l sou li ansanm ak tout lòt veso ki gen diven ladan l yo pou konsakre.

Lannwit anvan li mouri pou nou,
Granmèt nou Jezikri pran pen;
Lè li fin di w mèsi, li kase l,
Li bay disip li yo epi li di:
"Pran, manje, sa a se kò mwen, se pou nou li ye.
Fè sa pou nou ka sonje mwen."

Lè yo fin manje, lip ran gode diven an;
Lè li fin di w mèsi, li pase l bay o epi li di:
“Sa a se san mwen, nouvo kontra Bondye fè avèk lèzòm,

San ki koule pou nou tout ak anpil lòt pou lave peche.
Chak fwa n ap bwè ladan l, fè sa pou nou ka sonje mwen.”

Se pou sa, O Papa, menm jan li te kòmande nou,
 

Selebran an ak Asanble a

Nou sonje lanmò li,
Nou pwoklame leve vivan li,
N ap tann li retounen nan tout belte li.

Selebran an ap kontinye

Epi Bondye, ou menm ki Granmèt tout bagay,
N ap ba w sakrifis lwanj nou ak remèsiman nou.
N ap ofri w sa k sòti nan kreyasyon w lan menm,
Pen ak diven sa a.

Tanpri, Bondye ki genyen kè sansib,
Voye Lespri Sen w lan sou kado sa yo
Pou yo ka tounen pou nou Sakreman kò Kris la
Ak san l ki siyen nouvo kontra a.
Marande nou ak Pitit ou a nan sakrifis li.
Fè Lespri Sen an mete nou apa pou ou tou
Pou nou kapab fè w plèzi.
Lè lè a rive, mete tout bagay anba men Kris la,
Epi Mennen nou ansanm ak (. . . . . . . . . . . . . . ) epi
Tout sèvitè w yo nan peyi kote ou sèl Wa a.
La, nou menm ak tout pitit ou yo
Va jwenn eritaj ki pap janm fini an. Pa pouvwa
Jezikri Granmèt nou, li menm ki tèt Legliz la,
Li menm tou k ap sove nou.

Se pa li menm, ak li menm, nan li menm,
Nan tèt ansanm ak Lespri sen an Ou va jwenn tout respè ak tout lwanj,
Papa ki genyen tout pouvwa, kounye a ak pou tout tan. Amèn.

Kounye a, jan Granmèt la te montre nou, an nou lapriyè,

N ap kontinye avèk priyè Granmèt la nan paj 266.

 

Alternative Forms of the Great Thanksgiving

Eucharistic Prayer B

PRIYE REMESIMAN C

Tout liyn ki gen ti kwa devan yo se pati ki rezève pou asanble a.

Selebran an, Evèk la oubyen Pè a, ap bay asanble a fas,
Epi l ap di osinon l ap chante

Granmèt la avèk nou
+Avèk ou menm tou
Leve kè nou byen wo
+Yo deja devan Granmèt la
An nou di Bondye Granmèt nou mèsi
+Li merite sa vre.

Selebran an ap bay lotèl la fas. Li va kontinye pou kont li

Bondye ki gen tout pouvwa, ou menm k ap gouvènen
Tout sa nou wè ak tout sa nou pa wè,
Ou merite tout respè ak tout lwanj.
+ Lwanj pou ou pou tout tan e pou tout tan.

Ou louvri bouch ou epi tout bagay fèt; gwo lespas nou pa
Ta kwè ki separe zetwal yo, galaksi yo, solèy la ak
Lòt zetwal yo, planet yo k ap vire won bò solèy la,
Epi tè a kote lèzòm rete a ki tankou yon ti grenn sab
Nan mitan tout gwo mèvèy say o.
+Si yo la, si yo gen lavi, se paske ou vle.

Se avèk bagay ou te deja tabli depi nan tan lontan
Ou te kreye lèzòm, epi out e bannou memwa, ou te mete
La rezon nan nou, ou te fè nou abil pou n te ka gen pouvwa
Sou rès kreyasyon an. Men nou te vire do ba ou,
Nou te trayi konfyans ou, nou te tonbe nan chen manje chen.
+Pitye pou nou Granmèt, paske nou fè w ditto anpil.

Tout tan ou pa janm fatige, ou rele nou vin jwenn ou ankò.
Se nan bouch pwofèt yo ak saj yo ou te fè nou konnen
Lalwa w ki dwat. Epi, lè lè a rive, ou te voye pwòp Pitit ou,
Ki sòti nan vant yon fanm, pou l akonpli lalwa, pou l
Louvri pou nou chemen liberasyon an ak chemen kè poze a.
+Se nan san l, li te fè nou byen ankò avè w
+Se nan mak blese l yo, nou jwenn gerizon.

Se poutèt sa, n ap mete vwa nou ansanm ak vwa tout sèvitè w
Yo ki nan syèl la; pwofèt yo, apòt yo, mati yo, epi ak tout lòt moun ki, nan tan pa yo, te mete konfyans yo nan ou, pou n chante lwanj pou ou nan kantik sa a ki pap janm fini an:

Se ou ki sen, se ou ki sen, se ou ki sen tout bon.
Bondye se ou ki Granmèt tout sa kin an syèl la.
Bèlte ou plen syèl la ak tè a.
Lwanj pou Bondye nan syèl la.
Benediksyon pou moun k ap vini nan non Granmèt la.
Lwanj pou Bondye nan syèl la.

Selebran an ap kontinye
Kounye a, Papa, ou menm ki te sove nou nan Pitit ou
Ki te fè nou yon pèp nouvo nan dlo ak nan Lespri,
N ap ofri w kado sa yo.
Mete yo apa nan pouvwa Lespri Sen w lan
Pou yo kapab vin tounen Kò ak San Jezikri Granmèt nou.

Lè selebran an ap pale sou pen an, se pou li kenbe l osinon mete men l sou li. Lè l ap pale sou diven an, se pou li kenbe gode a osinon mete men l sou li ansanm ak tout lòt ki gen diven ladan yo pou konsakre.

Lannwit yo te trayi l la li pran pen,
Lè li fin di w mèsi, li kase pen an bay zanmi l yo,
Epi li di: “Pran manje, sa a se kò mwen
Se pou nou li ye. Fè sa pou n ka sonje mwen”.

Lè yo fin manje, li pran gode diven an,
Li di w mèsi, epi li di: “Se pou nou tout bwè ladan l.
Sa a se San mwen, nouvo kontra a Bondye fè avèk lèzòm,
San ki koule pou nou tout ak anpil lòt pou lave peche.
Chak fwa n ap bwè ladan l, fè sa pou n ka sonje mwen.”

Kounye a n ap sonje jan w te delivre nou,
Epi n ap ofri w sakrifis remèsiman nou.
+N ap fete lanmò li ak remèsiman li,
Pandan n ap tann jou l ap retounen an.

O Granmèt, ou menm ki Bondye zansèt nou yo,
Bondye Abraham, Izaak ak Jakòk,Papa Granmèt nou
Jezikri; tanpri louvri je nou pou n kapab wè
travay ou toupatou sou tè a. Pa kite n ak
lide n ap pwoche bò tab sa a pou n konsole
sèlman, men pou n jwenn fòs ak kouraj, pou n
jwenn padon sèlman, men pou lavi nou chanje. Se pou
favè w bannou nan kominyon sa a fè nou fè youn nan
Kris la. Konsa nou ka rann lemonn sèvis poutèt
non li pote.
+Granmèt ki leve vivan,
Fè n wè w lè n ap kase pen an.

Tanpri Papa, aksepte priyè nou yo ak lwanj nou yo
Nan non Jezikri Granprèt nou. Se li ak ou menm
ansanm ak Lespri Sen an Legliz ou a ap adore, ap bay respè
ak tout lwanj, ras an ras pou tout tan gen tan. Amèn.

Kounye a jan Granmèt nou te montre n, ann lapriyè,

N ap kontinye avèk Priyè Granmèt la nan paj 266.

 

Eucharistic Prayer C

PRIYE EKARISTIK D

Tout moun ap rete kanpe. Selebran an(Evèk la ou byen Pè a) ap bay Asanble a fas, epi l ap di osinon l ap chante

  Granmèt la avèk nou
Asanble a Avèk ou menm tou.
Selebran an Leve kè nou byen wo.
Asanble a Yo deja devan Granmèt la.
Selebran an An nou di Bondye Granmèt nou an mèsi.
Asanble a Li merite sa vre.

Selebran ap bay lotèl la fas. Li va kontinye pou kont li.

Li bon vre pou nou fè lwanj ou, O Papa, epi pou nou di w mèsi;
Paske se ou menm sèl ki Bondye tout bon, k ap viv nan limyè
Ki depase konesans nou, depi anvan tout tan epi pou tout tan gen tan.

Ou se fontèn lavi, sous tout sa ki bon; ou fè tout bagay,
Ou plen yo ak benediksyon w. Ou kreye yo pou yo kapab
Jwenn rejwisans nan limyè w k ap klere yo.

Yon bann zanj nou pa kapab konte antoure w, ap sèvi w,
Lajounen kou nan nwit; nan bèlte prezans ou, yo adore w
san rete. Ansanm avèk yo epi ansanm avèk tout kreyati
ki anba syèl la, n ap fè lwanj pou non w nan kantik sa a:

Selebran an ansanm ak asanble a

Se ou ki sen, se ou ki sen, se ou ki sen tout bon.
Bondye se ou ki Granmèt tout sa ki nan syèl la.
Bèlte w plen syèl la ak tè a.
Viv Bondye nan syèl la.
Benediksyon pou moun k ap vini nan non Granmèt la.
Lwanj pou Bondye nan syèl la.

Asanble a m♪t rete kanpe osinon ajenou

Selebran an ap kontinye

N ap fè lwanj ou Granmèt, ou menm ki sen nan bèlte tout pouvwa w. Gwo mèvèy ou yo fè nou wè sajès ou ak renmen w. Ou fè nou pòtre avèk ou; ou mete nou jeran sou tout tè a pou nou te ka dirije epi sèvi tout kreyati w yo anba lòd ou, ou menm ki kreye nou. Men lè dezobeyisans te voye nou jete lwen w, ou pat kite nou tonbe anba pouvwa lanmò. Nan kè sansib ou, ou te vin ede nou; konsa lè nou chache w nou ka jwenn ou. Ou te toujou kontinye ap rele nou vin byen avèk ou. Nan bouch pwofèt yo, ou te aprann nou lespwa delivrans la.

Papa, ou te telman renmen mond lan, lè lè a rive,
ou te voye sèl Pitit ou a pou sove nou. Nan pouvwa
Lespri Sen an, li tounen moun nan vant Mari ki vyèj. Li te viv menm jan avèk nou, sòf li pat fè peche. Li te anonse bòn nouvèl delivrans la bay pòv yo; libète bay prizonye yo; kè kontan bay moun ki nan lapenn yo. Pou akonpli volonte w, li aksepte mouri; lè li soti nan kavo a, li kraze lanmò, epi li fè tout bagay vin nouvo.

Kounye a nou pap viv ankò pou nou menm men pou limenm ki mouri, ki leve vivan pou nou, li menm ki voye Lespri Sen an, premye kado li bay moun ki kwè yo, pou akonpli travay li nan mond lan epi pou fè tout moun vin apa pou li tout bon vre.

Lè Selebran an ap pale sou pen an, se pouli kenbe li osinon mete men l sou li. Lè l ap pale sou diven an, se pou l kenbe gode a osinon mete men l sou li ansanm ak tout lòt veso ki gen diven ladan yo pou konsakre.

Papa ki nan syèl la, lè lè a rive pou w fè wè pouvwa w parèt aklè nan li, Jezi pat manke renmen patizan l yo ki nan mond lan, li renmen yo nèt ale. Lè l t ap soupe avèk yo li pran pen; lè l fin di w mèsi, li kase l, li bay disip li yo, epi li di: “Pran, manje, sa a se kò mwen, se pou nou li ye. Fè sa pou nou ka sonje mwen.”

Lè yo fin manje, li pran gode diven an; lè l fin di w mèsi,
li pase l ba yo epi li di: “Sa a se san mwen, nouvo kontra Bondye fè avèk lèzòm, san ki koule pou nou tout ak anpil lòt pou lave peche. Chak fwa n ap bwè ladan l, fè sa pou nou ka sonje mwen.”

Kounye a Papa, n ap fè fèt pou nou sonje jan w te delivre nou. N ap sonje jan Kris te mouri, jan li te desann pami mò yo, n ap anonse jan l leve vivan ak jan li monte nan syèl la al chita bò dwat ou. N ap tann li retounen nan bèl pouvwa li. Pandan n ap ofri w pen sa a ak gode diven sa a ki soti nan sa w deja ban nou n ap fè lwanj pou ou, n ap beni non w.

Selebran an ak Asanble a
N ap fè lwanj pou ou, n ap beni non w, n ap di w mèsi, epi n ap lapriyè w, Bondye Granmèt nou.

Selebran an ap kontinye

Granmèt, tanpri souple, nan bon kè w fè Lespri Sen w desann sou nou ansanm ak kado sa yo k ap vin apa pou ou. Fè n wè ladan yo kado ki sen pou pèp ou a ki sen, pen lavi a ak gode delivrans lan, Kò ak San Jezikri Pitit ou.

Tanpri fè tout moun ki manje nan pen sa a epi ki bwè nan gode sa a tounen yon sèl kò, yon sèl lespri, yon sakrifis vivan nan Kris la pou sèvi lwanj non w.

O Granmèt, sonje Legliz ou a, ki yon sèl kòt fanmi, ki apa pou ou, ki toupatou, ki bati sou Apòt yo. Se avèk Kris la out e delivre li. Fè n wè tèt ansanm li, kenbe l nan konfyans li, fè l rete nan kè poze.

(Sonje (NN. Ak) tout sèvitè w yo k ap dirije Legliz ou a). (Sonje tout pèp ou a epi tout sa k ap chache verite w la).
(Sonje_______)
(Sonje tout moun ki mouri nan Kris la; sonje tout lòt mò yo, se ou menm sèlman ki konnen konfyans yo te genyen nan ou. Mennen yo kote ki gen kè kontan ak limyè pou tout tan).

Tanpri fè n jwenn eritaj pa nou avèk (La vyèj Mari ki beni pase tout fanm; avèk grandèt yo, pwofèt yo, Apòt yo, mati yo, (avèk______) epi ak) tout sen yo kit e jwenn favè w nan tan pa yo. Nan tèt ansanm avèk yo, n ap fè lwanj pou ou, n ap fè bèl konpliman pou ou, nan non Pitit ou , Jezikri Granmèt nou
Nan non Kris la, avèk Kris la epi nan Kris la, tout respè ak tout lwanj se pou ou, Papa Bondye ki gen tout pouvwa, nan tèt ansanm ak Lespri Sen an, pou tout tan gen tan. Amèn.

Kounye a jan Granmèt la te montre nou, an nou lapriyè.

N ap kontinye avèk Priyè Granmèt la nan paj 266

 

Eucharistic Prayer D

VESE POU LOFETWA

Nou mèt sèvi ak yonn nan vèsè sa yo osinon nenpòt lòt vèsè la Bib ki mache ak sikonstans lan.

Men sa pou w fè pou Bondye; di l mèsi pou tout bagay. Fè tout sa w te pwomèt fè pou Bondye anwo nan syèl la.    Sòm 50,14

An nou fè lwanj Granmèt la paske li merite sa; an nou pote ofrann ba li, an nou rantre lakay li.    Sòm 96,8

Se pou nou viv avèk renmen nan kè nou menm jan Kris la te fè l la, li menm ki te renmen nou, ki te bay lavi li pou nou.    Efèz 5,2

Se sa k fè, frè m yo, jan Bondye fè nou wè li gen kè sansib pou nou, an nou ofri tout kò nou ba li tankou bèt yo mete apa pou Bondye, bèt yo sakrifye tou vivan epi k ap fè Bondye plèzi. Se sèl jan moun dwe sèvi Bondye tout bon.    Wom 12,1

Si lè w ap depose ofrann ou sou lotèl la bay Bondye, etan w la devan lotèl la, ou sonje frè w gen kichòy kont ou, men sa pou w fè: kite ofrann lan devan lotèl la; ale rekonsilye ak frè w la anvan. Apre sa, retounen vin bay Bondye ofrann ou an.    Matt 5, 23.24

Granmèsi Jezikri, sèl sakrifis n ap ofri bay Bondye, se lwanj n ap ba li tout tan; se tout tan pou non l nan bouch nou. Pa bliye, se pou nou fè sa ki byen. Se pou nou youn ede lòt; se sakrifis konsa ki fè Bondye plèzi.    Ebre 13,15.16

O Bondye, Granmèt nou, ou merite pou w resevwa lwanj, respè ak pouvwa. Se ou menm ki fè tout bagay. Si yo la, si yon gen lavi, se paske w vle.    Apo 4,11

Granmèt, ou grannèg, ou gen pouvwa. Se pou ou tout lwanj. W ap domine sou tout bagay pou tout tan. Tout sa ki nan syèl la ak sou late se pou ou. Se ou menm ki wa, ki sèl chef tout bagay.    I Istwa 29,11

Osinon nou mèt envite Asanble a bay ofrann li konsa

Ak kè kontan, an nou bay Granmèt la ofrann nou yo; An nou ofri l lavi nou ak rekòt travay nou.

 

Offertory Sentences

PREFAS KI MACHE AK SIKONSTANS YO

PREFAS POU JOU GRANMET LA

Se pou nou itilize youn nan prefas sa yo jou Dimanch yo jan yo mande l la. Se pa pou nou itilize yo lòt jou semèn yo.

1.-Pou Bondye Papa a
Se ou menm ki sous limyè ak lavi. Ou te fè nou pòtre avèk ou. Granmèsi Jezikri, Granmèt nou, ou te ban nou lavi ki pap janm fini an.

Osinon sa a

2.-Pou Bondye Pitit la
Nan non Jezikri Granmèt nou. Premye jou nan semèn nan, li kraze lanmò ansanm ak kavo a. Lè l leve sòti vivan li louvri pou nou chemen lavi ki pap janm fini an.

Osinon sa a

3.-Pou Bondye Lespri Sen an
Paske ou te vle montre pouvwa w sou tè a, se ak dlo ansanm ak Lespri Sen an ou te fè nou vin yon pèp nouvo nan Jezikri Granmèt nou.
 

Proper Prefaces

Prefaces of the Lord's Day

PREFAS POU SEZON NAN LANE LITIJIK LA
Se pou nou itilize prefas sa yo jou Dimanch ak lòt jou semèn yo, sòf lè yo bay yon lòt prefas pou jou gran fèt yo oubyen pou lòt okazyon espesyal.

Lavan
Paske ou te voye Pitit ou te renmen anpil la pou l delivre nou anba pouvwa peche ak lanmò, pou l fè nou eritye ansanm avèk li lavi ki pap janm fini an; Konsa, lè li va retounen ankò ak tout pouvwa li, ak tout fòs li pou l jije tout moun, san nou pa wont, san nou pa gen lapèrèz, nou ka gen kè kontan pou nou resevwa li lè li va parèt.

Enkanasyon
Paske ou te bay Jezikri, sèl Pitit ou a pou l te ka fèt pou nou. Se nan pouvwa Lespri Sen an li tounen yon moun tout bon vre nan vant manman li, Mari ki vyèj; konsa nou kapab delivre anba esklavaj peche epi resevwa pouvwa pou nou vin pitit ou.

Epifani
Paske se nan mèvèy pawòl ou ki tounen moun nan, ou te fè yon limyè tou nèf klere nan kè nou pou w te ka fè nou konnen bèlte w jan li parèt a klè nan Pitit ou, Jezi Kris la, Granmèt nou.

Karèm
Nan non Jezikri, Granmèt nou ki te tante menm jan avèk nou, men li pat janm fè peche. Granmèsi favè li, nou kapab gen la viktwa sou tout bagay ki mal, epi nou pap viv ankò pou tèt pa nou sèlman men pou li menm ki mouri pou nou epi ki leve sòti vivan nan lanmò.

Osinon
Ou mande pèp ou a k ap viv apa pou ou pou l netwaye kè li epi pou l prepare ak kè kontan fèt Pak la; pou l kenbe fèm nan lapriyè, pou l fè sa ki byen, pou l renouvle lavi l nan pawòl ou ak nan sakreman w yo. Konsa li ka jwenn nèt ale favè ou te prepare pou tout moun ki renmen w.

Semèn Sent lan
Nan non Jezikri Granmèt nou, poutèt peche nou yo, yo te leve l byen wo sou bwa kwa a, pou l te kapab rale tout moun sou tè a vin jwenn li. Se soufrans li ak lanmò li ki fè l tounen pou tout moun ki mete konfyans yo nan li sous delivrans ki pap janm fini an.

Pak
Men sitou, nou dwe fè lwanj pou ou paske ou te fè Pitit ou, Jezikri Granmèt nou leve sòti vivan nan lanmò ak tout bèl pouvwa li. Se limenm ki te ti mouton fèt Pak la tout bon vre. Yo te sakrifye l pou nou. Se limenm ki wete peche sou tè a. Ak lanmò l, li te kraze lanmò, epi lè l leve byen vivan, li te fè nou jwenn lavi ki pap janm fini an.

Jou Lasansyon
Granmèt, Pitit ou renmen anpil la, Jezikri Granmèt nou. Apre li leve sòti vivan nan lanmò, li te parèt a klè devan disip li yo, epi devan je yo, li te monte nan syèl la pou l prepare yon plas pou nou. Konsa kote li va ye, nou va la tou, epi nou va gouvènen ansanm avèk li nan tout bèlte li.

Jou Lapannkòt
Nan non Jezikri, Granmèt nou. Pou l akonpli pwomès li te fè tout bon vre, li voye Lespri Sen an sòt nan syèl la desann sou disip yo pou l montre yo anpil bagay, epi pou l mennen yo nan laverite nèt ale a. Li mete ansanm yon pakèt pèp ki pat pale menm lang pou yo kapab pwoklame yon sèl konfyans. Li te bay Legliz la pouvwa pou sèvi w tankou yon bann Pè ki apa pou ou, epi pou simaye bòn nouvèl la bay tout nasyon yo.
 

Prefaces for Seasons

PREFAS POU LOT SIKONSTANS

Dimanch la Trinite
Paske ou menm, Papa, ansanm ak Pitit ou a ansanm

Ak Lespri sen w lan, se yon sèl Bondye, yon sèl Granmèt, ki la pou tout tan. Se nan twa fason w fè nou konnen w, men se yon sèl ou ye. Se yon sèl bèlte egalegal n ap fete pou ou menm, Papa a ansanm ak Pitit la, ansanm ak Lespri Sen an.

Jou Latousen
Se ou menm ki mete nou nan mitan yon foul sèvitè w yo, ki te montre yo genyen konfyans nan ou. Se poutèt sa, nou kapab gen kè kontan nan tèt ansanm avèk yo, nou kapab kouri avèk pasyans nan chemen Bondye mete devan nou, epi ansanm avèk yo, nou kapab jwenn yon kouwòn lwanj ki pap janm fini an.

Fèt yon Sen
Pou bèl favè ou te fè wè aklè nan lavi tout sen w yo ki te tounen zouti travay ou epi ki te vin limyè pou lèzòm nan tan pa yo.

Osinon

Paske se nan obeyisans sen w yo ou te ban nou yon egzanp lavi ki kòrèk, epi nan kè kontan yo genyen nèt ale, ou ranfòse lespwa nou tout bon vre.

Osinon

Paske bèlte w parèt aklè nan lasanble sen w yo. Tout kreyati w yo ap fè lwanj pou ou epi tout sèvitè w yo ap beni non w; y ap deklare devan tout pouvwa sou tè a ki jan sèl Pitit ou a genyen yon gwo non.

Apòt ak Odinasyon
Nan non Jezikri Granmèt nou, ki gran gadò mouton w yo. Apre li leve byen vivan, li te voye Apòt li yo pou yo simaye Bòn Nouvèl la epi pou yo enstwi tout nasyon yo. Epi li te pwomèt pou l la avèk yo tout tan jouk sa kaba.

Lè n ap mete yon Legliz apa (Dedikas)
Nan non Jezikri Gran Prèt nou. Se nan li menm nou vin tankou wòch vivan pou bati yon kay ki apa pou ou; konsa nou ka ofri devan w yon sakrifis lwanj ak remèsiman ki pwòp epi
k ap fè w plèzi.

Batèm
Nan Jezikri Granmèt nou ou te fè nou vin pitit ou; ou te fè nou sitwayen nan peyi kote w sèl Wa a; ou te ban nou Lespri Sen w pou l gide nou nan laverite.

Maryaj
Paske se nan renmen madanm marye ak mesye marye, ou te montre nou imaj Jerizalèm nan syèl la ki tankou yon bèl madanm marye k ap prepare pou resevwa mesye marye l, Pitit ou a, Jezikri Granmèt nou. Li renmen Jerizalèm sa a, li te bay tèt li pou li, pou l te kapab fè tout bagay vin tou nèf.

Lè n ap komemore mò yo
Pa pouvwa Jezikri Granmèt nou; se limenm ki te leve byen vivan nan lanmò, li menm k ap konsole nou ak pwomès lavi nou va jwenn pou tout tan an. Paske, Granmèt, lavi moun pa w yo pap janm pèdi nèt. Se chanje li chanje. Lè kò tou fèb sa a fin demoli tankou yon kay, ou sere yon lòt kay pou nou nan syèl la, yon kay k ap la pou tout tan.

Prefaces for other Occaisions

 

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandWalesCanadaWorld