flag of Nigeria The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    Kitap Kwakwaset
The Book of Common Prayer in Bari

 

KITAP KWAKWASET

 

 

BARI PRAYER BOOK

 

 

LONDON
SOOIETY FOR PROMOTING
CHRISTIAN KNOWLEDGE

NORTHUMBERLAND AVENUE, W.C.2KARIN

KWASET LO KO’BURE. •    •    •    •    7
KWASET LO KORIRI •    •    •    •    •    17
LITANI •     •    •    •    •    •    •    •    25
KWASESI KA’DE KA’DE •    •    •    •    32
KWASESI SE KO LETAJIN KO LODIO LO’BUT LOGON
A SARAKI TEMBA I KIŊA •    •    •    40
KULYA TI NYEIT NA MATAT LIKAD KÖTI LUDU
A MOMORET NAKE. •    •    •    •    67
BATISET NAKE NA LUPUDIET •    •    •    86
BATISET NAKE NA ŊUTU LOGON A TEMEJIK KO
BUBULÖ RUKÖKINDYÖ ’BÖRIK •    •    93
KATEKISIMO •    •    •    •    •    •    100
TOGOLET •    •    •    •    •    •    •    107
KWASET TOMORET LO TOYEMA •    •    110
KWASET NUKET LO ŊUTU LO TWATWA •    •  118
LYÖDÖN NA ŊUTU NAKWAN I MUKÖK NA TA’DU. 123
KWASET LO SARAK INA DIKONYON. •     •  125
KWASET LO SARAKI NA TEMEJIK •    •    131
SAUMAJIN•    •    •    •    •    •    •    141


 

KWASET LO KO’BURE

    I suluet na Kwaset lo Ko’bure a Kölipönit de kendi ko gworo lobot kode geleŋ kode kulye Kulyaesi ti Wuröt loke loqon qwon ni. Nyena a nye kulyani kilo logon a wuröki kase i mukök kilo.

KO ŋuto lele logon a loron a löpuggö i toron nanyit na kon nye na, a kondi ŋo na’but nagon a sarari­kin kune, a nye de lwöggi ködudwö nanyit. Yejekele 18.27
    Nan tutuggö toronjin kwe, toron nio ŋupi gwon köyö i komoŋ. Sauma 51. 3
    Mugge komoŋ inot i toronjin kwe, seyaddi konesi kwe narok liŋ kaŋo, Sauma 51. 9
    Rubangajin ti Ŋun gwe a töili lo lilik: töili lo lilik logon. a löpuggö do ti renya, a Ŋun. Sauma 51. 17
    Kerendi ta töilyet kasu ti gwon boŋgwat kasu, wöriŋundye ta ko Matat Ŋun losu: kogwon nye ko ’busan ko a kapitönit köti, ko a ’dikö i woran, kondya ŋutu ’bura, dedelya kogwon ŋo narok. Yoele 2.13
    Pitöki na ŋutu ko kölöki na lepeŋat gwon ko Matat Ŋun likaŋ, ma’ di nagon yi a renya lepeŋ; köti yi a ko yiŋ gworo lo Matat Ŋun likaŋ, anyen wöwörö i saresi kanyit logon nye aje tin kayaŋ ŋerot. Dan. 9. 9. 10
    A Ŋun riŋge nan nagon ko yeyeju; ti gwon i woran inot an do tolikin nan asut. Yer. 10. 24; Sauma 6.1
    Löpugge ta töilyet; kogwon tumatyan na ki gwe nyona. Mat. 3. 2 .
    Nan de ŋiŋien ko tu ko Baba, a nan de kulyani ko lepeŋ, adi, Baba, nan a kondya arabat i komoŋ na ki, ko konut i komoŋ, a nan köti tene jukin luŋu a ŋuro ilot. Luka 15. 18, 19
    Ko ’duŋgö kulya kwe nan logon a kölipönit ilot, a Matat; kogwon konut i komoŋ lele ŋuto ’bayin logon a kurwe a loke. Sauma 143. 2
    Ko yi a kulya adi, Yi ’bak toron, a yi mumuluka­kindye ’börik, ko jame lokoŋ ’bayin kayaŋ : nagon ko yi a tukökin toronjin kaŋ, a nye a lotolok a kaliliyanit lokoŋ, anyen nye böŋö pipitökindyö yi i toronjin kaŋ, ko toke’ya yi i ŋo narok liŋ. 1 Yoane 1. 8, 9

LUŊASIRIK, yiŋge ta adi, Buk na Ŋun na saŋu yi i piritön jore adi, ti yi tukökindye toronjin kaŋ ka’de ka’de, ko ti ’de se ko Ŋun i komoŋ, nye a Monye likaŋ Kabulönit lo ŋo liŋ, nagon adi ti yi tugge se ko töilyet lokoyokak, anyen yi böŋö pipitöki i toronjin kaŋ, kogwon nye a lo’but i töili. Ma’di yi ködyö ŋupi tukökindyö toronjin kaŋ ko Ŋun i komoŋ, nagon yi ködyö kegga kondya sona i diŋit nagon yi a momorja i tikindya na Ŋun lyöŋesi kaŋ kogwon ŋo na’but jore nagon yi a wuju kanyit i könisi kune, i pupurja na lepeŋ ’bura, i yiŋga na Kulyaet lonyit, loke, ko i mu­lundyö na kine ŋo nagon yi ’de’dekan, ko ŋo nagon a ti mugun ko ti ködudwö. Nyena nan pija ta liŋ logon gwon ni kilo, adi yi a tu ta i si’det na Ŋun ko töilyet loke ko gworolo lokoyokak, kulyani ta köyö i mukök:

    Tuket na Toronjin nagon kulyarikin ko ŋutu liŋ i mukök na Kölipönit, ŋutu liŋ rurugwuŋö kak.
 

Morning Prayer

ABABA likaŋ kabulönit lo ŋo liŋ, lo’but i töili, yi a kondya arabat, ko a giran konut i kiko gwoso idin na likin, Yi a kepoddu parik ŋo narok ko ’dekesi ti töilyet kaŋ. Yi a körju saresi kulök loke. Yi a ko kon ŋo nagon yi ködyö kokon kune, ko yi a kondya ŋo nagon yi ködyö ti kon. Ŋo na’but ’bayin kayaŋ. Nagon do, a Matat, ti konyen kulök wone yi, yi logon a ŋutu lorok lo dedelya. Ko riŋ kilo, a Ŋun, logon a takin do toron nase kilo. Nyöku kilo logon a kö, gwoso nagon do a rukökin ŋutu liŋ ko Yesu Kristo Matat likaŋ i könin. Tiki yi riŋit, Baba likaŋ, kogwon kulya kanyit, anyen yi bubulö si’da a lo’but ko taliŋ, I pupurja na karin kunök nake. Amin.

YI momo’yu do, a Matat lo’but i töili, kölöki toro­njin ti ŋutu logon a yubbö do kilo, ko ti se yeyeesi na’but, anyen se böŋö lala i toronjin kase liŋ, ko kondya kita inot ko yeyeesi nagon taliŋ, kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.

    Pitöki na Toronjin, nagon jajama ko Temejiktyo geleŋ, i gwo’dan nanyit ki; a ŋutu liŋ rurugwuŋö kak.

ŊUN kabulönit lo ŋo liŋ, Monye Matat likaŋ Yesu Kristo, logon ti ’dekan lele ŋuto lo kondya arabat twa, nagon ’dek nye löpuggö i toron nanyit ko gwogwoloŋ; nye a tindu kölipönök kanyit kido ko saret adi, se takindya ŋutu kanyit logon a löpuggö töilyet kase kilo, adi, se aje yukwe kaŋo, ko a pitöki i toronjin kase; nye pipitökin ko yukundyö toronjin ti ŋutu liŋ logon ’diri a löpuggö töilyet kase, ko a yubbö Loŋe lo’but lonyit kilo. Nyena ti yi momo’yi lepeŋ, anyen böŋö tin yi löpuggö na töilyet ’diri, ko tindu yi Mulökötyo Loke, anyen kine ŋo nagon yi kokon soŋinana kine böŋö tutulyöŋ lepeŋ; anyen yi molu gwogwoloŋ a lo’but ko a loke; anyen i ’dutet yi böŋö tutu i lyöŋit nanyit na yeŋ nyin; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ.

    A ŋutu de rugge ni, ko i ’dutet na Kuasesi kulye liŋ, adi, Amin. .

    Nyena a Kölopönit de rugwuŋökine kak, a jambi Kwaset lo Matat likaŋ ko gworo lo yiyiŋa, ko ŋutu liŋ köti nyuŋ rurutgwuŋö kak, ko jamaddu ko lepeŋ i pirit na geleŋ ni ko i kunie piritön liŋ na jamaji nye i kine Kwakwasesi nu.
 

Confession & Absolution

BABA likaŋ lo ki, Ti karin kunök bulani bula. Ti tumatyan inot ti po. Ti kulya kunök konani, i kak gwoso ki. Ti yi kinyo likaŋ lo lo lor. Pitöki yi i toronjin kaŋ, Gwoso nagon yi a pitökindye lepeŋat lo kondya yi arabat kilo. Ko nyömörö yi i möriesi ; Nagon lwöki yi i kulya narok: Kogwon nagon tuma­tyan ŋina konut, Ko riŋit, ko minyo, Ŋupi ŋupi. Amin.

    Nyena a nye de kulyani köti sona adi.

Temejiktyo. Matat, ŋane lo’biyulan kaŋ.
Ruket. Anyen kutusen kan böŋö pupuŋa do ’bura.
T. A Ŋuŋ, nyoŋgi nyoŋga lwöggu yi.
R. A Matat nyoŋgi nyoŋga ŋarakindya yi.

    Nyena a ŋutu liŋ gwo’de ki, a Temejiktyo de kulyani adi,

    T. Ti bulet gwe ko Monye, ko Tore, ko Mulökötyo Loke;
    R. Gwoso nagon i suluet, gwon sona soninana, köti molu gwon sona ŋupi ŋupi, Amin,
    T. Pure ta Matat likaŋ,
    R. Ti karin ti Matat purani pura.

    Nyena na Sauma de yoyolo kode jajama; ama ’bayin i Lor Ŋiet, logon lele Köli a wulöki lo,

VENITE
Sauma 95

PO ta. ti yi yoloni ko Ŋun: ti yi lyöŋi parik ko riŋit lwökit nikaŋ.
    Ti yi pondi kanyit i komoŋ ko puresi : ti yi kweki lyöŋön nikaŋ ko lepeŋ ko kölisi.
    Kogwon Matat Iikan a Ŋun duma : nye a Mor duma lwölwöŋ ŋunyön kulye liŋ.
    Luruki liŋ ti kak gwon kanyit i könin: riŋit na merya gwon a nanyit köti.
    Törön ti ’balan a kanyit, ko nye lo gweja lepeŋat : ko könisi kanyit a tetendya kak.
    Po ta ti yi kwakwaddi ko ’do ’do kak; ti yi rugwu­ŋöni ko Matat likaŋ i komoŋ, nye a Kagweyanit likaŋ.
    Kogwon nye a Matat Ŋun likaŋ : yi a ŋutu ti yukit nanyit, ko a köbilu kanyit i könin.
    I lo lor ko ta yiŋga gworo lonyit, ko togo ta töilyet kasu: gwoso i diŋit toworoet, ko gwoso i lor möriet i pirit na sese.
    Nagon ko munyi kasu a mörji nan : ko a tembi nan, ko a meddi konesi kwe.
    Kiŋajin merya iŋwan nan a woran ko kilo ŋutu : adi se a ŋutu logon a giran kase i töilyet, kogwon se a ko den kikolin kwe.
    Nan a milyeju i woran nio ko lepeŋat : adi se ti lupö i yukan nio.
    Ti bulet gwe ko Monye ko Tore: ko Mulökötyo Loke; Gwoso nagon i suluet, gwon sona soŋinana : köti molu gwon sona ŋupi ŋupi. Amin.

    Nyena nene Sauma kode kunie Saumajin de yoyolo kode jajama, a i ’dutet a kine jamani köti adi,

    Ti bulet gwe ko Monye ko Tore: ko Mulökötyo Loke; Gwoso nagon i suluet, gwon sona soŋinana : köti molu gwon sona ŋupi ŋupi. Amin.

    Nyena a Kenet Togeleŋ de kenami kena i ’I’omoret na ’Beron. Nye logon kekendya la ködyö gwo’ dan ko löpu­ggö mugun, anyen bubulö yiŋa ’bura ko ŋutu liŋ.

    Kokwe Kakenanit de kulya adi, Kenet a sulua i sapita tomuda kode ikalet tomuda na sapita tomuda na Buk na ŋadi: A i ’dutet ti nye kulyani adi, Na a ’dutet na Kenet Togeleŋ, kode Tomurek.

TE DEUM

YI pupurja do, pon Ŋun: yi a ruk do a Matat.
  Jurön liŋ kwakwaddu do: Monye lo yeŋ nyin.
    Malaikajin liŋ kulyaji ki ko do: nu ki se ko riŋitön na gwon Iukata.
    Kerubin se ko Serapin: kukulyaji ki ŋupi,
    Adi, Loke, Loke, Loke: Matat Ŋun lo Sabaota ;
    Ki ko kak a jore: ko todumalan na minyo ilot.
    Teŋ na Luyökie na bubula: pupurja do.
    Tojulin na’but na Nebijin: pupurja do.
    Teŋ na Katokorok lo gogota: pupurja do.
    Kanisa inot Nake i kak liŋ : ruruk do ;
    A Monye : lo toduma1an na ti ’duddyö;
    Ko Ŋuro ilot ’ diri: lo geleŋ lo kukuka;
    Köti ko Mulökötyo Loke: Katogolonit.
    Do lo a Mor lo minyo : a Kristo.
    Do lo a Ŋuro lo yeŋ nyin: lo Monye.
    Na ’debbi do lwökundyö na ŋutu nu: a do tene renya pele na nu ’diet.
    Na te’yi do riŋit na twan nu: a do ŋakindye Tumatyan na ki i Kayupök kilo liŋ.
    Do a si’ daki i könin lutaten lo Ŋun: i minyo lo Monye.
    Yi a yubbö adi do mo popo: i gwon a Kalilianit lo kulya kaŋ.
    Nyena a yi momo’yi do i ŋarakindya na kölipönök kulök: logon do a dakundya ko rima kunök nagon a pisok.
    Ti se kenani ko ŋutu Loke kulök kiden: i minyo lo ti ’duddyö.
    A Matat, lwöki ŋutu kulök: ko ’boroji lomore kulök. Saŋi se : ko ’biliki se ki ŋupi ŋupi.
    Temba i lor: yi pupurja do;
    Yi goddya Karin kunök: ŋupi ŋupi.
    Ruköki yi, a Matat: i teŋgu na yi i lo lor ’bak toronjin.
    A Matat, ti konyen kulök wone yi: ti konyen kulök wone yi.
    A Matat, ti ’busan inot loji yi: gwoso na yendi yi do na.
    A Matat, nan a yendu do: ti kwe nio gwe ti toyulö.

    Nyena a Kenet Tomurek de kenani sona köti nagon a wulwe kaŋo i Tomeret na Pete. A i mukök lo köli de yolon i yolo.

BENEDICTUS
Luka 1. 68

TI Matat Ŋun lo Yisaraele purani pura: kogwon nye aje ’yö’yu ŋutu kanyit, aje gwörundyö se;
    A nye aje tetenakindya yi uŋguri lwökit: i kötumit na Dawidi kölipönit lonyit;
    Gwoso nagon nye aje jam ko nebijin kanyit loke i kutusen nu: logon gwon ’beron i sulua na kak;
    Adi yi mo lwölwökö ko merok kaŋ : ko ŋutu liŋ i könisi lo ŋiŋisa ko yi kilo;
    Anyen tindu ’busan i merenyejin kaŋ : anyen yeyeju tomoret nanyit nake;
    Milye log on nye a milyekin merenye likaŋ Abaraya­ma lu: adi nye mo titin yi;
    Anyen yi bönö lwölwökö ko merok kaŋ i könisi: anyen kitakindya lepeŋ ’bak kujönö;
    Ko kulya na’but ko nake kanyit i komoŋ : ko i perok gwiliŋisi kaŋ liŋ.
    Köti do, ŋuro, mo luŋu a Nebi lo Duma lo ki:
    Kogwon do mo wöröji ko Matat ŋerot i tetenaddu na kikolin kanyit;
    I tindu na ŋutu kanyit i dendya na lwökit:
    I kölöki na toronjin kase,
    Kogwon yatet na töili lo Ŋun likaŋ:
    Nagon baŋun na kak aje ’yö’yu yi nu;
    I loja na ŋutu logon sisi’da i mudwe, i tölimöt na twan: i tuwöröddu na mokosi kaŋ i kiko lo parara.
    Ti bulet gwe ko Monye ko Tore: ko Mulökötyo Loke; Gwoso nagon i suluet, gwon sona, soŋinana ; köti molu gwon sona ŋupi ŋupi. Amin.

Kode na Sauma,

JUBILATE DEO
Sauma 100

LYÖŊI ta ko Matat, ta jurön liŋ: kitakindye ta lepeŋ ko lyöŋön, ko po ta kanyit i komoŋ ko köli.
    Dendi ta adi, Matat likaŋ a Ŋun ’diri: nye lo aje gweja yi, lege yi ka’de; yi a ŋutu kanyit, a köbilu ti yukit nanyit.
    Lupöni ta kanyit i kötumitön ko lyönesi, ko kanyit i ’ban ko puresi: lyöŋi ta ko lepeŋ, gote ta karin kanyit.
    Kogwon Matat likan gwon ko ’busan, kenyen kanyit ŋupi wowon ko ŋutu.. kulya ti to’diri nanyit yeyeŋon ko nyakwariat liŋ.
    Ti bulet gwe ko Monye, ko Tore; ko Mulökötyo Loke; Gwoso nagon i suluet, gwon sona soŋinana : köti molu gwon sona ŋupi ŋupi. Amin.

    Nyena Yupet na Luyökie de yoyolo kode jajama ko Kölipönit se ko ŋutu, i guo’dan. nase ki.
 

Lord’s Prayer

NAN yuyup Ŋun Monye Kabulönit lo ŋo liŋ, Ka­weyanit lo ki ko kak:
    Nan yuyup Yesu Kristo Ŋuro lonyit lo geleŋ Matat likaŋ, Logon a topika ko Mulökötyo Loke; Nye a ta’due ko ŋuro ’diet luŋu a Maria, A ŋoŋga ko Pontio Pilato i könin, A ’bikiki i ködini na görö, a twan, ko a nuka, A tu i pirit na mulökö ; I lor tomu­sala nye a ŋien köti i twan, Nye a yitö ki, A si’daki i swöt lutaten lo Ŋun Monye Kabulönit lo ŋo liŋ; Molununye popo i ’duŋgö na kulya ti ŋutu la gwo­gwoloŋ ko lo twatwa.
    Nan yuyup Mulökötyo Loke; Kanisa nakatolik nake; Rumet na ŋutu loke; Pitökindyö na ŋutu i toronjin; ŋien na mugun; ko gwiliŋit na yeŋ nyin. Amin.

    Kölipönit. Ti Matat likaŋ gwe kasu.
    Ruket. Ti nye gwe ko ködudwö inot köti.
    K.Ti yi kwakwaddi ta Ŋun.
        Matat kweki yi nyaret inot.
    R. Tiki yi lwökit inot.
    K. A Matat, lwöki Kasarak kaŋ,
    R. Ko yiŋe yi nagon yi momo’yu do.
    K. Tokele kölipönök kulök.
    R. Tulyöŋi ŋutu logon do a wulun.
    K. A Matat, lwöki ŋutu kulök.
    R. ’Borone tumatyan inot,
    K. Ti yi gwe taliŋ i diŋitan kan, a Matat.
    R. Kogwon lele ŋuto ’bayin logon ŋaŋarakin yi, nagon do geleŋ, pon Ŋun.
    K. A Ŋun, tokele töilyet kaŋ.
    R. An do joŋ Mulökötyo Loke ilot kaŋo kayaŋ.

    A i mukök K wasesi musala de kekena; toqeleŋ a lo ŋilo Lor, gwoso nagon a saraki i Momoret Nake na; tomurek a la Taliŋ; ko tomusola a la ’Busan gwiliŋit nagon a na’but.
 

Apostles’Creed

KWASET LO TALID

A ŊUN, do a kagweyanit lo taliŋ, ko a kanya­ranit lo tojulin; dendya na do gwon a ru na yeŋ nyin; ’dupi kulök gwe a lui; Gane yi kölipönök kulök i möriesi liŋ ti merok kaŋ; an yi logon dendya gayet inot kilo kujönö riŋit na kulye merok kwöŋ, kogwon riŋit.na Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.

KWASET LO ’BUSAN

A MATAT, Baba likaŋ lo ki, Ŋun Kabulönit lo ŋo liŋ, lo yeŋon nyin, do a jondya yi ’bura tojo ko lo lor; Gane yi i lo tuparan ko riŋit duma inot; ko ti yi gwe ti ’doro i nene toron ko tipo i nene twan; nagon ti konesi kaŋ wöröni gwogwo korrut i saresi, anyen yi kondya ŋupi ŋo nagon a nake konut i komoŋ ; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.

KWASET LO KRISOSTOMA

A ŊUN, Kabulönit lo ŋo liŋ , do a tindu yi ’busan soŋinana i momo’yu na do ko gworo geleŋ ko töili geleŋ; köti do a rukökin adi, do ruruk kwasesi ti ŋutu kode murek kode musala logon a momorja i karin kunök kilo; Ruke soŋinana, a Matat, ’dekesi ko momolesi ti kölipönök kulök, gwoso nagon a na’but ko lepeŋat ; tini yi i kak ni i dendya na kulya kunök, ko gwiliŋit na yeŋ nyin i jur lo ki yu, Amin.

2 Kor. 13

TI ’busan na Yesu Kristo Matat likaŋ, ko nyarju na Ŋun, ko tojulin na Mulökötyo Loke, ti gwe ko yi liŋ ŋupi ŋupi, Amin.


 

Collects

KWASET LO KORIRI

I suluet na Kwaset lo Koriri a Kölipönit de kendi ko gworo lobot kode geleŋ kode kulye Kulyaesi ti Wuröt loke loqon gwon ni. Nyena a nye kulyani kilo logon a wuröki kase i mukök kilo,

KO ŋuto lele logon a loron a löpuggö i toron nanyit na kon nye na, a kondi ŋo na’but nagon a sararikin kune, a nye de lwöggi ködudwö nanyit. Yejekele 18.27
    Nan tutuggö toronjin kwe, toron nio ŋupi gwon köyö i komoŋ. Sauma 51. 3
    Mugge komoŋ inot i toronjin kwe, seyaddi konesi kwe narok liŋ kaŋo, Sauma 51. 9
    Rubangajin ti Ŋun gwe a töili lo lilik: töili lo lilik logon. a löpuggö do ti renya, a Ŋun. Sauma 51. 17
    Kerendi ta töilyet kasu ti gwon boŋgwat kasu, wöriŋundye ta ko Matat Ŋun losu: kogwon nye ko ’busan ko a kapitönit köti, ko a ’dikö i woran, kondya ŋutu ’bura, dedelya kogwon ŋo narok. Yoele 2.13
    Pitöki na ŋutu ko kölöki na lepeŋat gwon ko Matat Ŋun likaŋ, ma’ di nagon yi a renya lepeŋ; köti yi a ko yiŋ gworo lo Matat Ŋun likaŋ, anyen wöwörö i saresi kanyit logon nye aje tin kayaŋ ŋerot. Dan. 9. 9. 10
   
A Ŋun riŋge nan nagon ko yeyeju; ti gwon i woran inot an do tolikin nan asut. Yer. 10. 24; Sauma 6.1
    Löpugge ta töilyet; kogwon tumatyan na ki gwe nyona, Mat. 3. 2
    Nan de ŋiŋien ko tu ko Baba, a nan de kulyani ko lepeŋ, adi, Baba, nan a kondya arabat i komoŋ na ki, ko konut i komoŋ, a nan köti tene jukin luŋu a ŋuro ilot. Luka 15. 18, 19
    Ko ’duŋgö kulya kwe nan logon a kölipönit ilot, a Matat; kogwon konut i komoŋ lele ŋuto ’bayin logon a kurwe a loke. Sauma 143. 2
    Ko yi a kulya adi, Yi ’bak toron, a yi mumuluka­kindye ’börik, ko jame lokoŋ ’bayin kayaŋ : nagon ko yi a tukökin toronjin kaŋ, a nye a lotolok a kaliliyanit lokoŋ, anyen nye böŋö pipitökindyö yi i toronjin kaŋ, ko toke’ya yi i ŋo narok liŋ. 1 Yoane 1. 8, 9

LUŊASIRIK, yiŋge ta adi, Buk na Ŋun na saŋu yi i piritön jore adi, ti yi tukökindye toronjin kaŋ ka’de ka’de, ko ti ’de se ko Ŋun i komoŋ, nye a Monye likaŋ Kabulönit lo ŋo liŋ, nagon adi ti yi tugge se ko töilyet lokoyokak, anyen yi böŋö pipitöki i toronjin kaŋ, kogwon nye a lo’but i töili. Ma’di yi ködyö ŋupi tukökindyö toronjin kaŋ ko Ŋun i komoŋ, nagon yi ködyö kegga kondya sona i diŋit nagon yi a momorja i tikindya na Ŋun lyöŋesi kaŋ kogwon ŋo na’but jore nagon yi a wuju kanyit i könisi kune, i pupurja na lepeŋ ’bura, i yiŋga na Kulyaet lonyit, loke, ko i mu­lundyö na kine ŋo nagon yi ’de’dekan, ko ŋo nagon a ti mugun ko ti ködudwö. Nyena nan pija ta liŋ logon gwon ni kilo, adi yi a tu ta i si’det na Ŋun ko töilyet loke ko gworolo lokoyokak, kulyani ta köyö i mukök:

    Tuket na Toronjin nagon kulyarikin ko ŋutu liŋ i mukök na Kölipönit, ŋutu liŋ rurugwuŋö kak.
 

Evening Prayer

ABABA likaŋ kabulönit lo ŋo liŋ, lo’but i töili, yi a kondya arabat, ko a giran konut i kiko gwoso idin na likin, Yi a kepoddu parik ŋo narok ko ’dekesi ti töilyet kaŋ. Yi a körju saresi kulök loke. Yi a ko kon ŋo nagon yi ködyö kokon kune, ko yi a kondya ŋo nagon yi ködyö ti kon. Ŋo na’but ’bayin kayaŋ. Nagon do, a Matat, ti konyen kulök wone yi, yi logon a ŋutu lorok lo dedelya. Ko riŋ kilo, a Ŋun, logon a takin do toron nase kilo. Nyöku kilo logon a kö, gwoso nagon do a rukökin ŋutu liŋ ko Yesu Kristo Matat likaŋ i könin. Tiki yi riŋit, Baba likaŋ, kogwon kulya kanyit, anyen yi bubulö si’da a lo’but ko taliŋ, i pupurja na karin kunök nake. Amin.

YI momo’yu do, a Matat lo’but i töili, kölöki toro­njin ti ŋutu logon a yubbö do kilo, ko ti se yeyeesi na’but, anyen se böŋö lala i toronjin kase liŋ, ko kondya kita inot ko yeyeesi nagon taliŋ, kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.

    Pitöki na Toronjin, nagon jajama ko Temejiktyo geleŋ, i gwo’dan nanyit ki; a ŋutu liŋ nyuŋ rurugwuŋö kak.

ŊUN kabulönit lo ŋo liŋ, Monye Matat likaŋ Yesu Kristo, logon ti ’dekan lele ŋuto lo kondya arabat twa, nagon ’dek nye löpuggö i toron nanyit ko gwogwoloŋ; nye a tindu kölipönök kanyit kido ko saret adi, se takindya ŋutu kanyit logon a löpuggö töilyet kase kilo, adi, se aje yukwe kaŋo, ko a pitöki i toronjin kase; nye pipitökin ko yukundyö toronjin ti ŋutu liŋ logon ’diri a löpuggö töilyet kase, ko a yubbö Loŋe lo’but lonyit kilo. Nyena ti yi momo’yi lepeŋ, anyen böŋö tin yi löpuggö na töilyet ’diri, ko tindu yi Mulökötyo Loke, anyen kine ŋo nagon yi kokon soŋinana kine böŋö tutulyöŋ lepeŋ; anyen yi molu gwogwoloŋ a lo’but ko a loke; anyen i ’dutet yi böŋö tutu i lyöŋit nanyit na yeŋ nyin; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.

    Nyena a Kölopönit de rugwuŋökine kak, a jambi Kwaset lo Matat likaŋ ko gworo lo yiyiŋa, ko ŋutu liŋ köti nyuŋ rurutgwuŋö kak, ko jamaddu ko lepeŋ i pirit na geleŋ ni ko i kunie piritön liŋ na jamaji nye i kine Kwakwasesi nu.
 

Confession & Absolution

BABA likaŋ lo ki, Ti karin kunök bulani bula. Ti tumatyan inot ti po. Ti kulya kunök konani, i kak gwoso ki. Ti yi kinyo likaŋ lo lo lor. Pitöki yi i toronjin kaŋ, Gwoso nagon yi a pitökindye lepeŋat lo kondya yi arabat kilo. Ko nyömörö yi i möriesi ; Nagon lwöki yi i kulya narok: Kogwon nagon tuma­tyan ŋina konut, Ko riŋit, ko minyo ŋupi ŋupi. Amin.

    Nyena a nye de kulyani köti sona adi.

Temejiktyo. Matat, ŋane lo’biyulan kaŋ.
Ruket. Anyen kutusen kan böŋö pupuŋa do ’bura.
T. A Ŋuŋ, nyoŋgi nyoŋga lwöggu yi.
R. A Matat nyoŋgi nyoŋga ŋarakindya yi.

    Nyena a ŋutu liŋ gwo’de ki, a Temejiktyo de kulyani adi,

    T. Ti bulet gwe ko Monye, ko Tore, ko Mulökötyo Loke;
    R. Gwoso nagon i suluet, gwon sona soninana, köti molu gwon sona ŋupi ŋupi, Amin,
    T. Pure ta Matat likaŋ,
    R. Ti karin ti Matat purani pura.

    Nyena nene Sauma kode kunie Saumajin de yoyolo kode jajama.
    Nyena a Kenet Togeleŋ de kenani kena i Tomoret na ’Beron, A i mukök lo köli lo Maria ’Diet de yoloni.

MAGNIFICAT
Luka 1

KÖDUDWÖ nio a toduma’yu Matat ikaŋ: a töili lio aje lyöŋön ko Ŋun logon a Kalwökönit lio.
    Kogwon nye aje met: tokoyok na kölipönit nanyit.
    Kogwon, mete: nyakwariat liŋ mo luŋgu nan a kalyöŋönit.
    Kogwon nye logon a logo a konakin nan ŋo duma­lak: a karin kanyit gwe a nake.
    Kenyen kanyit a wu lepeŋat logon kukujönö lepeŋ kilo: i nyakwariat liŋ.
    Nye aje kwekin riŋit ko könin lonyit : nye aje torekin kabulak ti ’börik i yeyeesi ti töilyet kase.
    Nye aje wusakin kimak kak i si’daesi kase: a nye aje ’bilikindya lokoyokak ki ko lo lilik pelela.
    Nye aje toyimönöju se logon ko magor kilo ko ŋo na’but: a nye aje sunyukindyö kwörinikö kaŋo kana.
    Nye aje yeyeju pitökindyö nanyit, anyen ŋara­kindya kölipönit lonyit Yisaraele : gwoso nagon nye aje rukökin merenyejin kaŋ nu, Abrayama ko kötumit nanyit, ŋupi ŋupi.
    Ti bulet gwe ko Monye, ko Tore: ko Mulökötyo Loke,
    Gwoso nagon i suluet, gwon sona soŋinana.: köti molu gwon sona ŋupi ŋupi, Amin.

    Nyena a Kenet Tomurek de kenani kena sona köti naqon a wulwe kayo i Tomoret na Pete. A i mukök lo köli de yoloni yolo.

NUNC DIMITTIS
Luka 2.29

AMATAT, soŋinana do kökölörö kölipönit ilot ko taliŋ : gwoso kulyaet ilot.
    Kogwon konyen kwe a meddya: lwökit inot,
    Nagon do aje tetenakin: ko ŋutu liŋ i komoŋ na.
    A parara nagon a banyaki i lwaka na: ko a bulet na ŋutu kulök Yisaraele.
    Ti bulet gwe ko Monye ko Tore: ko Mulökötyo Loke;
    Gwoso nagon isuluet gwon sona soŋinana.: köti molu gwon sona ŋupi ŋupi. Amin.

    Nyena a Yupet na Luyökie de yoloni yolo kode jajama ko Kölipönit se ko ŋutu, i gwo’dan nase ki,
 

Lord’s Prayer

NAN yuyup Ŋun Monye Kabulönit lo ŋo liŋ, Kagweyanit lo ki ko kak:
    Nan yuyup Yesu Kristo Ŋuro lonyit lo geleŋ Matat likaŋ, logon a topika ko Mulökötyo Loke; Nye a ta’due ko ŋuro ’diet luŋu a Maria, A ŋoŋga ko Pontio Pilato i könin, a ’bikiki i ködini na görö, A twan koa nuka, A tu i pirit na mulökö; I lor tomusala nye a ŋien köti i twan, Nye a yitö ki, A si’daki i swöt lu­taten lo Ŋun Monye Kabulönit lo ŋo liŋ; Molu nu nye popo i ’duŋgö na kulya ti ŋutu lo gwogwoloŋ ko lo twatwa.
    Nan yuyup Mulökötyo Loke; Kanisa nakatolik nake; Rumet na ŋutu loke; Pitökindyö na ŋutu i toronjin; Ŋien na mugun; Ko gwiliŋit na yeŋ nyin. Amin.

    Kölipönit. Ti Matat likaŋ gwe kasu.
    Ruket. Ti nye gwe ko ködudwö inot köti.
    K. Ti yi kwakwaddi ta Ŋun.
        Matat kweki yi nyaret inot.
    R. Tiki yi lwökit inot.
    K. A Matat, lwöki Kasarak kan.
    R. Ko yiŋe yi nagon yi momo’yu do.
    K. Tokele kölipönök kulök.
    R. ’I’ulyöŋi ŋutu logon do a wulun,
    K, A Matat, lwöki ŋutu kulök.
    R. ’Borone tumatyan inot,
    K. Ti yi gwe taliŋ i diŋitan kaŋ, a Matat.
    R. Kogwon le le ŋuto ’bayin logon ŋaŋarakin yi, nagon do geleŋ, pon Ŋun. .
    K. A Ŋun, tokele töilyet kaŋ.
    R. An do joŋ Mulökötyo Loke ilot kaŋo kayaŋ.

    A i mukök Kwasesi musala de kekena; togeleŋ a lo ŋilo Lor; tomurek a lo Taliŋ; ko tomusala a Ŋaret i Twayesi liŋ.
 

Apostles’Creed

KWASET TOMUREK I KWASET LO KORIRI

A ŊUN, ko ’dekesi nake ko yeyeesi nakoŋ ko konesi na’but liŋ popo konut ; Ti kölipönök kulök ti gwe taliŋ, gwoso nagon kak na ti bulö tindu se na; anyen töilyet kaŋ bönö tetenaki i ’debba na saresi kulök, ko köti anyen yi gwogwoloŋ taliŋ, kogwon do gaga yi i kujönö ko merok kaŋ; kogwon ’busan na Yesu Kristo Matat likaŋ, Amin.

KWASET TOMUSALA, A DARET I TWAYESI LlŊ

LOJI yi i mudwe nikaŋ, a Matat; ti kenyen kulök wone yi, anyen gaga yi i twaesi liŋ ti lo tukwaje; kogwon nyarju na Ŋuro ilot lo geleŋ Kalwökönit likaŋ Yesu Kristo. Amin.

KWASET LO KRISOSTOMA

A ŊUN, kabulönit lo ŋo liŋ, do a tindu yi ’busan soŋinana i momo’yu na do ko gworo geleŋ ko töili geleŋ; köti do a rukökin adi do ruruk kwasesi ti ŋutu kode murek kode niusala logon a momorja i karin kunök kilo; Ruke soŋinana, a Matat, ’dekesi ko momolesi ti kölipönök kulök, gwoso nagon a na’but ko lepeŋat ; tini yi i kak ni i dendya na kulya kunök, ko gwiliŋit na yeŋ nyin i jur lo ki yu. A min.

2 Kor. 13

TI ’busan na Yesu Kristo Matat likaŋ, ko nyarju na Ŋun, ko tojulin na Mulökötyo Loke, ti gwe ko yi liŋ ŋupi ŋupi. Amin

Collects


Return home

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld