flag of Nigeria The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    Kitap Kwakwaset
The Book of Common Prayer in Bari

 

LITANI

A ŊUN Monye lo ki : wone konyen ko yi katoronyak lorok.
A Ŋun Monye lo ki: wone konyen ko yi katoronyak lorok.
    A Ŋun Tore Kagwörönit lo jurön liŋ wone konyen ko yi katoronyak lorok.
    A Ŋun Tore Kagwörönit lo jurön liŋ wone konyen ko yi katoronyak lorok.
    A Ŋun Mulökötyo Loke, logon pukun ko Monye se ko Tore: wone konyen ko yi katoronyak lorok.
    A Ŋun Mulökötyo Loke, logon pukun ko Monye se ko Tore: wone konyen ko yi katoronyak lorok.
    A Triniti loke, lo pupura, lo bubula, ŋutu musala logon a Ŋun geleŋ : wone konyen ko yi katoronyak lorok.
    A Triniti loke, lo pupura, lo bubula, ŋutu musala logon a Ŋun geleŋ : wone konyen ko yi katoronyak lorok. 
    Ko yeyeju, Matat, lyanesi kaŋ kode lyaŋesí kase Kobaba ; ko ropakindya toronjin kaŋ; yataki yi, a Matat lo'but, yataki ŋutu kulök, logon do a gwörundyö ko rima kunök nagon a pisok, ko woran ko yí ŋupi.
    Yataki yi, a Matat lo'but.
    I kulya narok liŋ ku ŋisa; i toron ko i mumulukesi ti Satani; i woran inot ko i ritjet na yeŋ nyin,
    A Matat lo'but, lwökundye yi.
    I tomo'dokenon na töilyet; i bu'ya na kusik, ko i kugga na 'börik, ko i mumulugga; ko i gwuju, ko i mandu, ko i ŋisa, ko 'bak nyaret,
    A Matat lo'but, lwökundye yi.
    I lubbö, ko i toronjin twayesi kunie liŋ; ko i mumulukesi ti na kak, ko ti mugun, ko ti Satani.
    A Matat lo'but, lwökundye yi.
    I kipya lo kí kú i köbuŋöt logo; ko i twanti, ko i juwe, ko i dyaŋ ; ko igor ko i tatua, kú i twan na ti yínwe.
    A Matat lo'but, lwökundye yi.
    I mörö ko kasarak ko i momorja a lwön, ko i rerenya; kú i todinesi ti' 'burönök, ko i giran i to'díri, ko i tokorja na 'börik ; i golon na töili, ko i laundya na Kulyaet ilot ko Saresi kulök,
    A Matat lo'but, lwökundye yi.
    Ko 'debba inot na mugun nagon a lwön, ko Ta'duet inot nake se ko Tawero inot; kú Batisa inot, se ko Mindya inot, ko Mörö inot ko Satana,
    A Matat lo'but, lwökundye yi.
    Ko Ŋoŋga inot se ko Ŋiŋira inot a rima; ko Ködiní na görö inot ko Ŋoŋga inot ; ko Twan inot a 'bulit duma, se ko Nuka inot ; ko Ŋien inot a bulet se ko 'Depaji inot ki; ko po na Mulökötyo Loke,
    A Matat lo'but, lwökundye yi.
    I díŋitan delyaesi kaŋ; i diŋítan kaŋ ti tukwörien; i diŋit na twan ko i lor 'duŋet lo kulya,
    A Matat lo'but, lwökundye yi.

Litany
    Yi katoronyak momo'yu do i yiŋga na yí, a Matat Ŋun; anyen do bönö sarju Kanísa inot i pirítön liŋ i kiko lo'but;
    Yi momo'yu do i yiŋga na yi, a Matat lo'but.
    Anyen do bönö parasakakindya Bisopjin liŋ, ko Temejik, ko Dikonyon i dendya 'díri ko i kurundyö na Kulyaet ilot; ariyen se bubulö kwekindya lepeŋ koke ko tukesi kase se ko gwiliŋísí ;
    Yi momo'yu do i yiŋga na yi, a Matat lo'but.
    Anyen do bönö tindu Kamemetak ti Sudan ko nutu liŋ ti Kadijik Jamesi, ko Mödirön liŋ, 'busan se ko konon, ko kurundyö na'but;
    Yi momo'yu do i yiŋga na yi, a Matat lo'but.
    Anyen do bönö 'boroja ko .'debba Disiet se ko Mamurön, ko Kimak liŋ ko Temejik anyen tindu se 'busan i 'dungö na kulya 'bura, ko i togo'yu na kulya ti to' diri.
    Yi momo'yu do i yiŋga na yi, a Matat lo'but.
    Anyen do böŋö 'bo'boroja ko 'debba ŋutu kulök liŋ ;
    Yi momo'yu do i yiŋga na yi, a Matat lo'but,
    Anyen do böŋö tíndu jurön liŋ i momorja ko taliŋ; ko töili geleŋ ;
    Yi momo'yu do i yiŋga na yi, a Matat lo'but.
    Anyen do böŋö tindu yi töili i nyarju na do ko i kujönö na do, ko i gwoloŋ gwoso saresi kulök;
    Yi momo'yu do i yiŋga na yi, a Matat lo'but.
    Anyen do böŋö tuŋöijö 'busan inot i ŋutu kulök liŋ, anyen se ko yíŋga Kulyaet ilot a lokoyokak, anyen wuju lepeŋ ko nyaret nake, anyen raradan ludweki ti Mulökötyo;
    Yi momo'yu do i yiŋga na yi, a Matat lo'but.
    Anyen do böŋö jondya i kíko lo to'diri ŋutu liŋ logon a giran, ko logon a mumuluka;
    Yi momo'yu do i yiŋga na yi, a Matat lo'but.
    Anyen do böŋö togo'yu se lo gwogwo'dan kilo; anyen ŋarakindya se lo gwon ko töilyet lomunyak; anyen toŋiju se logon a 'doro kilo; anyen molu i 'dutet yi bubulö ryokaddu Satani kak i mokosi;
    Yi momo'yu do i yiŋga na yi, a Matat lo'but.
    Anyen do böŋö ŋarakindya ko sugga se liŋ lo gwon i twayesi, ko i diŋítan nagusulak, ko i delyaesí ;
    Yi momo'yu do i yiŋga na yi, a Matat lo'but.
    Anyen do böŋö 'debba se liŋ logon wöwörö i kak ni, kode i pioŋ, kode i köbuŋöt lo ki, ŋutu liŋ na gwon i ta'duundyö na ŋwajik, ko ŋutu liŋ ti twana, ko lupu­diet liŋ; köti anyen konyen kulök böŋö won ko ŋutu liŋ logon a rereka kilo;
    Yi momo'yu do i yiŋga na yi, a Matat lo'but.
    Anyen do böŋö gaju ko wowoja ŋwajik liŋ logon a kikijikö, se ko karu'bejin, ko se liŋ logon a kölö ko a ŋisarikín ;
    Yi momo'yu do i yiŋga na yi, a Matat lo'but.
    Anyen do böŋö won ŋutu liŋ ko konyen;
    Yi momo'yu do i yiŋga na yi, a Matat lo'but.
    Ariyen do böŋö pitökindyö merok kaŋ, se ko kaŋisak, se ko ka'burönök kaŋ, anyen löpuggö töilyet kase;
    Yi momo'yu do i yiŋga na yi, a Matat lo'but.
    Anyen do böŋö tin yi i löpuggö na töilyet 'diri; anyen pitökindyö yi i toronjin kaŋ liŋ, se ko kölösi kaŋ, ko dyadyaŋesi kaŋ; anyen tindu yi 'busan na Mulökötyo Loke i leuddya na gwiliŋisi kaŋ gwoso Kulyaet ilot loke;
    Yi momo'yu do i yiŋga na yi, a Matat lo'but.
    A Ŋuro lo Ŋun: yi momo 'yu do i yíŋga na yi
    A Ŋuro lo Ŋun: yi momo 'yu do i yíŋga na yi
    A Kiloloŋ lo Ŋun; do lo joŋga toronjin ti jurön liŋ kano;
Tindi yi taliŋ inot.
A Kíloloŋ lo Ŋun: do lo joŋga toronjin ti jurön liŋ kaŋo;
Wone konyen ko yi.
  A Kristo, yiŋge yi.
A Kristo, yiŋge yi.
A Matat, wone konyen ko yi:
A Matat, wone konyen ko yi.
A Kristo, wone konyen ko yi.
A Kristo, wone konyen yo yi,
A Matat, wone kenyen ko yi.
A Matat, wone konyen ko yi.
Nyena ti Temejiktyo se ko ŋutu ti jambi Kwaset lo M atat likaŋ.


 
 

BABA likan lo kio Ti karin kunök bulani bula. Ti tumatyan inot ti po. Ti kulya kunök konani, i kak gwoso kio Ti yi kinyo líkaŋ lolo lor. Pitöki yi i toronjin kaŋ, Gwoso nagon yi a pitökindye lepeŋat lo kondya yi arabat kílo. Ko nyömörö yi i möriesí; Nagon lwöki yi i kulya narok. Amin.

Temejiktyo. A Matat, ko konakin yi gwoso toro­njin kaŋ.
Ruket. Ko ropakindya yi gwoso konesi kaŋ narok.

Ti yi momo'yi ta.

A ŊUN Baba kapitönít, do logon ti laundya yukesi ti töili lo löpuggö, kode 'dekesi kase se logon dedelya; Ŋaraki kwasesi kaŋ logon yi kwakwaddi konut i komoŋ kilo i delyaesi liŋ ko i möriesi liŋ; ko yiŋge yi ko 'busan inot, anyen kulya narok nagon kode Satana kode ŋutu a konakindye yi ko mumu­lukesi kase kine ko tu'bakala; anyen ko 'busan inot se ko toreaji; anyen yi kölipönök kulök ti körö ko nene ŋisa, anyen yi ŋupi ko tíndu do lyönesi i Kanisa inot nake; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ,
    A Matat, ŋine ki i ŋarakindya na yi, ko lwöggí yi kogwon Karin kunök.

A ŊUN, yi a yiŋ ko swö, a kobaba aje tukökindyö yi, konesi na'but na kon do i perok kase kíne, ko i diŋitan ti 'beron kase ŋerot.
    A Matat, ŋine ki i ŋarakindya na yi, ko lwökundye yi kogwon bulet inot.
    Ti bulet gwe ko Monye, ko Tore: ko Mulökötyo Loke;
    Ruket. Gwoso nagon i suluet, gwon sona soŋinana; köti molu gwon sona ŋupi ŋupi. Amin.
    Gane yi i merok kaŋ, a Kristo.
    Ko 'busam. inot meddi yöŋesi kaŋ.
    Meddi ko pitöet inot delyaesi ti töilyet kaŋ.
   Pitöki toronjin ti ŋutu kulök.

    Yíŋge kwasesi kaŋ ko yatet inot.
    A Ŋuro lo Dawidi, wone konyen ko yi.
    Ruke soŋinana ko ŋupi i yiŋga na yi, a Kristo.
    Yiŋge yi ko 'busan. inot, a Kristo; yiŋge yi ko 'busan. inot, a Matat Kristo,
    Temejiktyo. A Matat, ti yatet inot kwekine yi; Ruket. Gwoso nagon yi a yendu do.

Ti yi momo'yi ta.

YI momo'yu do, a Baba, i meddya na tomunyan nikaŋ; ko löpukörö kaŋo kayaŋ kulya narok liŋ nagon yi a jukin i ryöju; ko i delyaesi kaŋ liŋ ti yi yendi do ko töilyet kaŋ liŋ, anyen yi ŋupi kitakindya do ko gwilinisi nake, i bu'ya na do ko i pupuŋa na do; kogwon Katomoranit likaŋ ko Kakwasanit líkaŋ, Yesu Kristo. Amin.

KWASET LO KRISOSTOMA

2 Kor. 13

TI 'busan na Yesu Kristo Matat líkaŋ, ko nyarju na Ŋun, ko tojulin na Mulökötyo Loke ti gwe ko yi liŋ ŋupi ŋupi, Amin.
 


Lord's Prayer

KWASESI KA'DE KA'DE

KWASET LO KASARAK TI SUDAN

A ŊUN, Kabulönit ol ŋo  liŋ. Yi momo'yu do ko Kasarak kaŋ, lo gwon kayaŋ ŋerot kilo. 'Boroji Kamemetak ti Sudan se ko Mödirön liŋ ko Disiet ko Mamurön ko Kimak ko Temejik ti jurön liŋ. Tindi se koŋón i sarju nase na ŋutu. Tomorji ŋutu liŋ i yiŋga na se 'bura, ko i 'debba na Saresi, anyen jur likáŋ lo Sudan bubulö gwon geleŋ ko taliŋ ko tukwörien i swötön liŋ, anyen ŋutu liŋ bubulö gwon ko lyöŋön, ko 'busan gwoso nagon do 'de'dekan na; i Karin ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.

KWASET LO DUTU LO GILÖ

A ŊUN, Baba likaŋ , yi a den adi do nyanyar ŋutu . liŋ, ko 'dek se gwon a logo. Yi kwakwaddu do i ŋarakindya na ŋutu lorok liŋ. Tetene "dikasin kase a na'but, ko mugunya kase a na'but. Ko kölöki toronjin kaŋ liŋ, ko ŋaraki yi i ŋo narok; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. A min.

KWASET LO KÖLISI

A ŊUN, Do lo gweja ŋedepa ti ŋutu anyen pupurja do ko töilyet ti ŋutu anyen nyarju do; Tojo­rone nyarju inot kayaŋ i töilyet, anyen yi böŋö pupurja do 'bura ko ŋedepa kaŋ ; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.

KWASET LO KUDU

A ŊUN Baba likaŋ lo ki, do geleŋ lo to'doju kudu, do geleŋ lo tindu kak i radan, ko do lo toyu­ŋundyö kisuk; Yi momo'yu do i meddya na yi logon gwon ko delya kilo; tiki yi kudu i torujö na ŋo kaŋ, anyen yi böŋö wuju kinyo log on jojo yi. Do geleŋ a lokoŋ lo dendya kine ŋo nagon a na'but kayaŋ; do a rukökin adi do tindu lepeŋat lo momo'yu do ŋo liŋ nagon se 'de'dekan kine. Nyena yi po konut ni i yendu na do geleŋ i ŋarakindya na yi; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.

KWASET LO KANISA NA YESU KRISTO I JUR LO SUDAN

A ŊUN, kabulönit lo ŋo liŋ logon yeŋ nyin, do geleŋ logon kikita ko söresi dumalak ; Sunyuki 'busan na Mulökötyo ilot tokelet i Bisopjin kaŋ ko kulye Kayukuk ti yidin kunök, ko Katodinök liŋ ko Katokuök ti Kulyaet ilot loke, ko teŋon liŋ logon a yiniki kase i könisi; nyena köti anyen se ko tulyöŋgu do 'diri, 'buköki se puputut logon a 'boriet ilot. Tindi yi kine, a Matat, a bulesi ti Kamomolonit likaŋ ko Kayekanit likaŋ Yesu Kristo. Amin.

KWASET LOGON A TOREYET NA LOŊE LO'BUT, KO A TOMORET NA KANISA NA SUDAN

A MATAT Yesu Kristo, do logon a Parara na na kak, ko 'Dekatti lo jurön liŋ, ko Kayukunit lo mulökö kaŋ: ti parara inot parasake i mudwe, anyen kötumitön liŋ ti Sudan bubulö meddya lwökit inot; 'Biliki ködini na görö inot ki, i tomorundya na ŋutu liŋ i twöju na do; ti yidin kunök yiŋge gworo ilot, ko ti jweni i goro ilot, anyen gwon a teŋ geleŋ ko Kayu­kunit geleŋ i könin. Ti Kanisa inot gwe geleŋ 'diri, ko ti tojoroni ko Mulökötyo ilot, anyen nye ko toko­roddu Parara inot 'bura, i bu'ya na do logon gwon ko Monye se ko Mulökötyo Loke a Ŋun gelen ŋupi ŋupi. Amin.

KWASET LO KADIJIK JAMESI (PARLIAMENT)

A ŊUN,do logon a tindu koŋen abur i se logon a mulundyö korrut i könin kilo; Yi murnulu­kindyö do lepeŋat logon a wulöki i ga'yu na kulya ti Sudan i Kadijik Jamesi. Tindi se i yeyeju na 'buset na ŋutu liŋ lwölwöŋ 'bulit nase ko 'börik. Ma'di se gwon ko koresi kase ka'de ka'de, ama ti se ga'yi gwon i pirit na geleŋ, anyen jurön liŋ ti Súdan bubulö gwon ko lyöŋön ko taliŋ, anyen puputuru ŋerot i bula ko i gota ko lwaka liŋ, anyen kulya kunök bubulö kona i piritön liŋ; i kulya ti Matat likaŋ Yesu Kristo. Amin.

KWASET LO DIŊIT WULET NA ŊUTU TI KADIJIK JAMESI (PARLIAMENT)

A ŊUN, Kabulönit lo ŋo liŋ , katinunit lo koŋon liŋ, yi momo'yu do i nyömöddu na yeyeesi ti ŋutu logon a luŋuki soŋinana i wulundyö na ŋutu ti Kadijik Jamesi. Ti wulundyö nase ŋaraki bulet inot ko 'buset na ŋutu kaŋ liŋ; tindi se logon de wuwulwe kilo koŋon ko topurwan ko i kujönö na do. Yi mo­mo'yu kine i Karin ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.

KWASET LO JIMA TOKORET

A ŊUN do logon a luŋgu yi i tojulin na Ŋuro ilot Yesu Kristo, ko a tindu yi i ŋarundya na 'dekesi kunök adi ŋutu liŋ ködyö lwölwökö, anyen po i dendya na To'diri inot: Tojorone yi böŋö ko Mulökötyo Loke ilot, anyen yi böŋö ŋarundya i ga'yu na kulye ŋutu; anyen ŋutu jore bubulö löpukö a kulök (kegga i lo Jima logon a Tokoret lo), kogwon momo­lesi kaŋ ko tokoresi kaŋ, anyen se ko ryöju do a lwökit nase, ko Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
 

Prayers & Thanksgivings

Prayers

I DIŊIT NA TWANTI DUMA

A ŊUN, Kabulönit lo ŋo liŋ, do log on i woran inot 'beron a sunyukindyö twanti loron i ŋutu kulök i yöbu na Sese, kogwon kulya ti renya nase ko Mose se ko Arona; köti i diŋit na Mor Dawidi do aje tatuja ko twanti loron ŋutu jore, a kölumbö lwöku­ndye kulye ko yatet inot; Ti konyen kulök wone yi, yi katoronyak lo dedelya kilo, logon soŋinana a 'yölö ko twanti loron a tatuet; anyen gwoso nagon 'beron do a ruk dakundya ŋutu nu, anyen sarju Malaikatat logon a katatuanit i kö'yu na riŋga na ŋutu, anyen soŋinana do böŋö joŋga lo twanti loron kaŋo kayaŋ; i kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.

KWASET I DIŊIT NA GOR

A ŊUN, Kabulönit lo ŋo liŋ, Mor lo moran liŋ, Kasaranit lo ŋo liŋ, logon lele 'bayin logon bubulö te'ya riŋit inot; do logon riŋga 'bura na katoronyak gwon konut i könin, ko luŋa pitöki na se logon 'diri a löpuggö. Lwökundye yi, yi momo'yu do, i könisi ti merok kaŋ; to'dite bu'ya na se na kusik, teŋgi ŋisa na se, tu'baka 'yi yeyeesi kase; anyen yi böŋö gaya ko riŋit inot, anyen lwököji ŋupi i twayesi liŋ, anyen pupurja do logon gelen a Katokelanit lo ŋo liŋ; ko 'busan na Ŋuro ilot lo geleŋ, Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.

KWASET LOGON A 'YALET LO KAYUKUK

A ŊUN, Kabulönit lo ŋo liŋ, meddi ko 'busan inot jurön liŋ logon do a dakundya ko rima ti Ŋuro ilot lo nyanyara lo, nyena löpukörö töilyet ti ŋutu jore i wukindya na 'börik i kita na Kayukuk ti Kanisa inot; anyen parara inot tutule i mudwe, anyen tumatyan inot nyonyonga po i temakindya na ŋutu kulök lo wulwe; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.

KWASET LO JAMAKI I JIMA LO DEROT I WUYU NA ŊUTU A KAYUKUK

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, Baba likaŋ lo ki, do logon a gwörökindyö mugun Kanisa i jurön liŋ ko rima ti Ŋuro ilot lo nyanyara: Meddi lepeŋ ko yatet inot, ko sarji töilyet ti kölipönök kulök logon a Bisopjin se ko Kayukuk ti teŋ inot, an se tanyakindya könisi kase 'de'de ko lele ŋuto, nagon anyen se wulundyö i koŋon kilo ŋutu lo'but logon ködyö kikita i kita nake na Kanisa inot. Köti tindi 'busan inot se ko 'boriet inot i se kilo liŋ logon de sasaraki i nene kita nake kilo; anyen se böŋö buladdu do ko gwiliŋisi kase se ko todinesi kase, anyen tuwöröddu Iwökit na ŋutu liŋ; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.

Kode Ŋilo

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, katinunit lo 'dokesi na'but liŋ, do logon a sarju kitaesi ka'de ka'de i Kanisa inot; Tindi 'busan inot, yi momo'yu do, ko kilo ŋutu liŋ logon de luluŋuki i nene kita kode nene gwelet i na Kanisa ; anyen tojoreji se ko to'diri na todinesi kunök, ko welaki se ko kelan na gwiliŋit, anyen se böŋö kikita a lo yiniki konut i kornoŋ i bu'ya na karin kunök, ko i to'buddya na Kanisa inot nake; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.

KWASET LOGON BUBULÖ JAMA I MUKÖK NA KILO

A ŊUN, gwea inot ŋupi gwon i yatakindya na ŋutu ko i pitökindyö na se, wuji momolesi kaŋ nakoyokak kine; ma'di yi a tora sona ko toŋot rerekesi ti toronjin kaŋ, ama ti yatet inot duma lakaddi yi; kogwon bulet na Yesu Kristo, Katomoranit likaŋ ko Kakwakwasanit likaŋ. Amin.

KWASET LO ŊUTU LIŊ

A ŊUN Kagweyanit ko Katoruönit lo ŋutu liŋ, yi mumulukindyö do ŋutu ti gweajin liŋ ka'de ka'de; anyen do böŋö kwekindya se kikolin kulök se ko 'busan inot lwökit i jurön liŋ. Kegga parik yi mumulukindyö do ko teŋ na'but na Kanisa nakatolik ; anyen nye böŋö nyömöji ko Mulökötyo ilot lo'but, anyen ŋutu liŋ, logon a ruk luŋgu 'börik a Kristianijin kilo, böŋö jiköki i kiko lo to'diri, anyen 'debba ŋina yupet ko töili geleŋ, ko taliŋ nagon a tomoret, ko gwiliŋit loke. Yi yinikindyö i 'busan inot, a Baba, se kilo liŋ logon a yöŋö ko a delya, kode i yeyeesi kase, kode i mugunya, kode i kulya ti tito kase; (kegga se logon 'de'deggi kwakwasesi kaŋ soŋinana kilo;) anyen do böŋö sugga se ko lwökundyö se, gwoso nagon se liŋ geleŋ geleŋ 'de'deggi na, i tindu na se pelela nalilik i ŋoŋesi kase, ko i jondya na se kaŋo ko lyöŋön i delyaesi kase. Yi momo'yu kine i kulya ti Yesu Kristo. Amin.
 

 

LYÖŊESI KA'DE KA'DE

KO LWÖKWE I TWANTI DUMA

A MATAT Ŋun, do logon a rembu yi i toronjin kaŋ, ko ŋo 'yölit loron, do logon a nyösu yi kogwon konesi kaŋ narok kune; ama soninana do a yeyeju yatakindya na yi, aje lwökundyö ködudwölön kaŋ i twan; Yi wukindya do 'börik, ko ködudwölön kaŋ ko mugunya kaŋ nagon do a lwökundye kine, anyen se ko gwon a rubaŋga ilot, a yi ŋupi pupurje do i gogoddya na pitönö inot i kiden na Kanisa inot; i kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.

LYÖŊÖN NA 'DUTET NA GOR

A ŊUN, Kabulönit lo ŋo liŋ, do logon a pirit 'danaet nago ko kölipönök kulök ko merok kase i komoŋ; Yi pupurja do ko lyöŋesi kaŋ ko lwökwe nikaŋ i twayesi dumalak na memetwe nagon yi a loŋa ko se kune; Yi a ruk 'busan inot kogwon yi a ko wuyuji kase i könisi; nyena, yi momo'yu do i pitö­kindyö na yi, anyen jurön liŋ bubulö dendya adi do lo gwon a Kalwökönit likaŋ logo; i kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.

LYÖŊÖN NA KUDU

A ŊUN, Baba lo ki, do logon ko 'busan inot toto­'doju kudu ko kiser ko to'bu i na kak, anyen ko toyoŋe'yu ludweki logon a kinyo a lwökesi ti ŋutu: Yi tindu do lyöŋesi kaŋ kogwon do a ruk sunyukindyö ŋutu kulök kudu a tulyöŋit i lwöggu na yi na soggi yi nu, i sugga na yi parik, yi logon a kölipönök kulök logon ti jukin, i bu'ya na Karin kunök nake; kogwon pitönö inot ko Yesu Kristo i mugun, Matat likaŋ. Amin.

LYÖŊESI TI 'BUTUN

ŊUN, Baba likaŋ lo ki lo 'busan, do logon titin ŋo liŋ ; ŋo liŋ nagon gwon kayan kine po korrut. Yi böŋö kurju ko weja ko karandu, nagon do geleŋ lo bulö to'doju kudu, i topunundyö na nyomot, ko i toyoŋe'yu na kinyo. Yi lyölyöŋön parik ko do, kogwon do a ŋarakindya yi i ŋerja na kinyojin kaŋ lo toran, köti kogwon do a tin yi kinyo jore logon jojo yi. Ŋaraki yi, anyen yi yeyeju 'busan inot perok liŋ, adi ko do 'bayin, a yi tene bulö kondya ŋo nene kwöŋ, anyen yi böŋö yubbö ko purja do 'bura; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ.  Amin.

LYÖŊESI TI ŊO LID

A ŊUN kabulönit lo ŋo liŋ, Monye lo 'busan yi kölipönök kulök lorok lyölyöŋön parik ko do ko töilyet kaŋ liŋ kogwon kulya. ti 'busan inot ko nyarju inot na yi ko na ŋutu liŋ köti. Yi pupurja do kogwon kulya ti gweya nikaŋ, ko gaya nikaŋ, ko 'boria nikaŋ i na kak; nagon yi kegga lyölyöŋön parik kogwon kulya ti nyarju inot duma i dakundya na ŋutu liŋ ko Yesu Kristo Matat likaŋ i könin; kogwon kulya ti kikolin ti 'busan, köti kogwon yenet na minyo. Nyena yi momo'yu do i tindu na yi ye­yeesi na'but ti 'busan inot liŋ, anyen töilyet kaŋ böŋö lyölyöŋön ko do 'bura, anyen yi kwekindya puresi kunök ti gwon ko ŋedepa kaŋ ka'de nagon ko konesi kaŋ köti; ariyen yi titin do 'borik kaŋ i kitakindya na do, anyen yi bönö wöwörö konut i komoŋ a loke ko löti lo'but i gwon nikaŋ liŋ; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ, ti bulet gwe kanyit ko Mulökötyo Loke köti ŋupi ŋupi. Amin.

TINDU NA 'DOKESI

1 Dekat 29. 11, 14

KO todumalan ko riŋit ko minya ko te'ya ko tumatyan gwon konut, a Matat; kogwon ŋo liŋ nagon gwon ki ko ti kak ni a kunök, ŋo liŋ popo konut, ko sine a kunök nagon yi aje tin do kine. Amin.

'BORIESI

TI ŊUN wöröni kasu i kiko; ti nye gwoloŋe ko ta i pirit na geleŋ; ti nye 'debbi ta 'bura kanyit i könisi, i lo lor ko ŋupi ŋupi. Amin.

TI ŊUN 'boroji ta ko ti gaji ta; ti nye loji ta ko parara na komoŋ nanyit, anyen ta gwogwoloŋ taliŋ, soŋinana ko ŋupi ŋupi. Amin.

TI 'boriet na Ŋun, Kabulönit loŋo liŋ, ko na Monye ko na Tore ko na Mulökötyo Loke, ti gwe kasu, ko ti yeŋe ko ta ŋupi ŋupi. Amin.

Thanksgivings


Return home

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld