flag of Nigeria The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    Kitap Kwakwaset
The Book of Common Prayer in Bari

 

KWASESI SE KO LETAJIN KO LOŊIO LO’BUT LOGON A SARAKI TEMBA I KIŊA

LOR PORIET

A ŊUN kabulönit lo ŋo liŋ, tindi yi ’busan anyen yi böŋö papa kitaesi ti mudwe, anyen jupu­kindya tito möriesi ti parara, i na diŋit nagon yi gwon i na kak na, nagon Ŋuro ilot Yesu Kristo a ’beron pori nu, i ’yö’yu na yi i tokoyok nanyit. Ariyen nagon nye a po köti i toduma nanyit nu i ’duŋgö na kulya ti ŋutu lo gwogwoloŋ ko lo twatwa, a yi böŋö ŋine ŋien i gwiliŋit na yeŋ nyin ; kogwon kulya kanyit logon gwogwoloŋ ko sasarju ko do ko Mulökötyo Loke, soŋinana ko ŋupi ŋupi. Amin.
Rom. 13. 8-14.                  Matayo 1. 1-13.

    Lo kwaset de jama perok liŋ ko Kwasesi kulye ti Poriet, tojo ko Lor lo Kristomasi lo kaje.
 

Collects, Epistles & Gospels to be used throughout the Year

 

First Sunday in Advent

SABATA TOMUREK LO PORIET

A MATAT, do logon a tindu Wuröt loke liŋ i wurö, anyen yi böŋö todinö ko se; Tindi yi i yinga na se ko i kendya ko i yeyeju ko i dendya ko i kurundyö kayaŋ i töilyet, anyen yi böŋö ŋoŋoŋga ko totogolo ko Kulyaet ilot loke, anyen yi böŋö ’debba ŋupi yenet lyöŋit na gwilŋit na yeŋ nyin, nagon do aje tin yi; kogwon kulya ti Kalwökönit likaŋ Yesu Kristo. Amin.
Rorn. 15. 4-13                   Luka 21. 25-33

SABATA TOMUSALA LO PORIET

A MATAT Yesu Kristo, do logon i po inot togeleŋ a sondu luyökie ilot i tetendya na kiko konut i komon; Tindi kölipönök kulök, logon a katiyuk ti tukwörien inot nagon a lwön, i tetendya na kiko ilot jojo, i löpukökindyö na töilyet ti karenyak i koŋon na ŋutu lo’but, anyen i po inot tomurek, i ’duŋgö na kulya ti jurön liŋ, a yi böŋö ryeni a ŋutu lo’but konut i komoŋ, do logon gwogwoloŋ ko tutumatyan ko Monye se ko Mulökötyo Loke i pirit na geleŋ, Ŋun geleŋ, ŋupi ŋupi. Amin.
1 Kor. 4.1-5.                  Matayo 11. 2-10

SABATA TOIŊWAN LO PORIET

A MATAT, yi momo’yu do i toŋiju na riŋit. inot, anyen do po kayaŋ kiden, i ŋarakindya na yi ko kido duma; nyenagon yi logon a tnjiki ko toronjin kaŋ i luluki likaŋ logon gwon kayaŋ ŋerot lu, ti ’busan inot ti nyoŋgi ŋarakindya na yi ko i lwöggu na yi; kogwon rubaŋga lo Ŋuro ilot Matat likaŋ, logon ködyö bubula ko gogota ko do ko Mulökötyo Loke i pirit na geleq ŋupi ŋupi. Amin.
Pil. 4. 4-7.                Yoane 1. 19-28
 
 

LOR TA’DUET LO KRISTO LOGON A KRISTOMASI (Dec. 25)

A ŊUN kabulönit lo ŋo lin, do logon aje tin yi ŋuro ilot lo geleŋ i wuju na mugun nikaŋ, anyen ta’due ko ŋuro ’diet ; Ti yi logon a yuŋwe köti ko a wuyu a ŋwajik kulök kogwon ’busan inot kilo, ti yi toluduköni i perok liŋ ko Mulökötyo Loke ilot ; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ, logon gwogwolon ko sasarju ko do ko Mulökötyo Loke, Unn geleŋ, ŋupi ŋupi. Amin.
Ebere 1, 1-12.                    Yoane 1. 1-14

Lo Kwaset de jama perok liŋ tojo ko lor ’dutet lo kiŋa.
 

Christmas Day

LOR LO SETEPANO (Dec. 26)

A MATAT, ŋaraki yi i ŋoŋesi kaŋ liŋ i na kak ni, nagon a tokoresi ti to’diri inot, ariyen yi böŋö dirja ki go, anyen meddya ko yupet na minyo ilot logon mo kwekweye lu; ariyen yi böŋö tojore ko Mulökötyo Loke, anyen todinö i nyarju inot ko i ’boroja na kaŋisak kaŋ, gwoso na kondi Katokoronit ilot lo kokwe Setepano nu, log on a mumulukindyö do i katatuak kanyit, a Yesu lo pupura logon gwogwo­’dan ko Ŋun i könin lutaten i ŋarakindya na se liŋ logon ŋoŋonga i kulya kunök, do logon goleŋ a Kato­moranit likaŋ ko a Kakwakwasanit likaŋ. Amin.
Konesi 7, 55-60.               Matayo 23. 24-39
 
St. Stephen

LOR LO YOANE KAWURÖNIT LO LOŊE LO’BUT (Dec. 27)

A MATAT Kapitönit, yi momo’yu do i lokindya na Kanisa inot ko parara inot namilyaŋ, anyen yi böŋö tupararaki ko todinesi ti Luyökie ilot Yoane, anyen böŋö wörö i parara na to’diri inot, anyen yi molu ’durökin i parara na gwiliŋit na yeŋ nyin; ko­gwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Yoane 1. 1-10               Yoane 21, 19-25.
 
St. John the Evangelist

LOR LO LUPUDYET LOKE (Dec. 28)

A ŊUN, Kabulönit lo ŋo liŋ, do logon a sarakindya puresi i kutusen ti lupudyet ko se lo nönöggu kilo, anyen lupudyet böŋö bu’ya do i twatwa nase: Tatuje toronjin liŋ na gwon kayaŋ i mugunya kine, ko togo’yi yi ko ’busan inot, anyen yi böŋö bu’ya Karin kunök nake ko kelan na gwilinisi kaŋ, ko puja na yupet nikaŋ tojo ko twan; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Apolcalipisi 14. 1-5.        Matayo 2. 13-18
 
Holy Innocents

SABATA LO GWON I MUKÖK NA LOR TA’DUET

A ŊUN kabulönit lo ŋo liŋ, do logon aje tin yi Ŋuro ilot lo gelen i wuju na mugun nikaŋ, anyen ta’due ko ŋuro ’diet; Ti yi logon a yuŋwe köti ko a wuyu a ŋwajik kulök kogwon ’busan inot kilo, ti yi toluduköni i perok liŋ ko Mulökötyo Loke ilot; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ, logon gwogwoloŋ ko sasarju ko do ko Mulökötyo Loke, Ŋun gelen, ŋupi ŋupi. Amin.
Gal. 4. 1-7             Matoyo 1. 18-25
 
Sunday after Christmas

LOR TAWERET LO KRISTO (Jan. 1)

A ŊUN, kabulönit lo ŋo liŋ, do log on a tindu Ŋuro ilot i tawero, anyen böŋö ’debba Saret kogwon kulya ti ŋutu; Tindi yi i tawero ko.Mulökötyo ilot; anyen töilyet kaŋ se ko mugunya kaŋ böŋö twakin i ’dekesi ti na kak ko ti mugun, anyen yi bönö kondya  ’dekesi kunök nake i kulya kaŋ liŋ; kogwon Ŋuro ilot Yesu Kristo Matat likan. Amin.
Rom. 4. 8-14             Luka 2. 15~21

    Lo Kwaset se ko Leta ko Loŋe lo’but de Kekena tojo ko Lor Kweyet.
 

Circumcision

LOR KWEYET LO KRISTO KO LWAKA (Jan. 6)

A ŊUN, do logon a kwekindya Ŋuro ilot la geleŋ i lwaka ko kasereköti; Ti yi, logon a dendya do soŋinana ko yupet kilo, ti yi malu lyöŋi lyöŋön i meddya na do i toduma inot, a Ŋun , kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Epeso 3. 1-12              Matayo 2. 1-12
 
Epiphany

SABATA TOGELEŊ I MUKÖK NA KWEYET

A MATAT, yi momo’yu do i yiŋga na momolesi ti . ŋutu kulök logon lulungu karin kunök kilo; tindi se i dendya na kulya nagon se ködyö kokon kine, köti tindi se ’busan ko riŋit i temakindya na se köti; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Rom. 12. 1-5.              Luka 2. 41-52

SABATA TOMUREK I MUKÖK NA KWEYET

A ŊUN, kabulönit lo ŋo liŋ, do logon a sarju ŋa liŋ ti ki ko ti kak; Yiŋge momolesi ti ŋutu kulök, ko tindi yi taliŋ inot i perok kaŋ gwiliŋisi liŋ; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Rom, 12. 6-16           Yoane 2. 1-11

SABATA TOMUSALA I MUKÖK NA KWEYET

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, lo yeŋon nyin, böŋö meddi tomunyan nikaŋ, ko riundye könin ilot lutaten i ŋarakindya ko i gaju na yi i diŋitan kaŋ nagusulak nagon a twaesi; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Rom. 12. 16-21         Matayo 8. 1-13

SABATA TOIŊWAN I MUKÖK NA KWEYET

A ŊUN, do logon a den adi, yi a ti i kiden na twayesi narok jore, a yi tene bulö gwo’dan gwo ŋupi kogwon tomunyan na mugunya kaŋ: Tindi yi, i togolo ko i gaya, anyen yi bönö totogwo’da i twaesi liŋ, anyen yi böŋö ’depaji i möriesi liŋ; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Rom. 13. 1-7.                  Matayo 8. 23-34

SABATA TOMUKANAT I MUKÖK NA KWEYET

A MATAT, yi momo’yu do i tosi’daju na Kanisa inot nagon a ŋwajik kulök i twöju na do ŋupi ’diri; anyen se logon yen du ’busan inot na ki ka’de kilo, böŋö gaya ŋupi ko riŋit duma inot; ko­gwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Kol. 3. 12-17                   Matayo 13. 24-30

SABATA TOBUKER I MUKÖK NA KWEYET

A ŊUN, Ŋuro ilot a kweki i körju na kitajin ti Satani, anyen tindu yi a ŋwajik ti Ŋun, ko a kawuyuk ti gwiliŋit na yeŋ nyin; Yi momo’yu do i tindu na yi na yenet, anyen yi böŋö toke’ya ’börik,  gwoso nagon nye a loke na, anyen ko nye a po köti ko riŋit ko bulet a duma, a yi böŋö gweani gwoso lepeŋ i tumatyan nanyit na yeŋ nyin, nagon a na kwelen; na gwondi lepeŋ ko do nu, a Monye, ko do, a Mulökö­tyo Loke, ko tumatyan, a Ŋun geleŋ, ŋupi ŋupi. Amin.
1 Yoane 3. 1-8.               Matayo 24. 23-31
 
First Sunday after the Epiphany

SABATA LOGON A LUŊU A SEPTUAJESIMA
KODE SABATA TOMUSALA I ŊEROT NA PAYET

A MATAT, yi momo’yu do i yiŋga na momolesi ti kölipönök kulök; anyen yi logon ködyö a riŋa kilo, böŋö lwökö kogwon ’busan inot, anyen karin kunök bubula; kogwon kulya ti Kalwökönit likan Yesu Kristo, logon gwogwoloŋ ko tutumatyan ko do ko Mulökötyo Loke Ŋun geleŋ ŋupi ŋupi. Amin.
1 Kor. 9. 24-27               Matayo 20. 1-16
 
Septuagesima

SABATA LOGON A LUŊU A SEKSAJESIMA
KODE SABATA TOMUREK I DEROT NA PAYET

A MATAT Ŋun, do logon a meddya yi adi, yi ti yen nene ŋo nagon yi kokon; Tindi yi riŋit inot anyen yi böŋö gagayari i ŋo narok liŋ; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.          
2 Kor. 11. 19-31         Luka 8. 4-15
 
Sexagesima

SABATA LUGON A LUŊU A KWINKWAJESIMA
KODE SABATA TOGELED I DEROT NA PAYET

A MATAT, do logon a todindyö yi adi konesi kaŋ liŋ nagon ’bak nyaret kine ’bak ’buIit; Su­nyuki yi Mulökötyo Loke ilot i ’bukökindyö na nyaret inot a ’doket kayaŋ i töilyet, nagon a tomerja yi ko taliŋ, ko i ’busesi liŋ; nagon ko ŋa logon ti gwon ko lepeŋ, a nye kurwene a twan konut i komoŋ: Tindi yi na kogwon kulya ti Ŋuro ilot Yesu Kristo. Amin.
1 Kor 13. 1-13               Luka 18. 31-43
 
Quinquagesima

LOR LO KOKWE LO DIŊIT PAYET

A ŊUN, kabulönit lo ŋo liŋ, lo yeŋon nyin, do logon ti mandu nene ŋo na gwe do na, do logon a pitökindyö toronjin ti ŋutu liŋ lo dedelya kilo; Gweki yi töilyet ludukö logon a löpukö kilo, anyen yi böŋö dedelyari ko toronjin kaŋ jojo, i tutuggö na tolomerian, anyen wuju pitöki na ŋo liŋ ’bura konut i könin, do logon a Ŋun kayatanit; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Yoele 2. 12-17              Matayo 6. 16-21

Lo Kwaset de kena perok liŋ i diŋit Payet i mukök na Kwaset logon a saraki i lo lor lo.
 

Ash Wednesday

SABATA TOGELEŊ LO PAYET

A MATAT, do logon köju a mindya i perok merya iŋwan kogwon kulya kaŋ, ti yi ’busan inot a teŋet na mugun, anyen mugunya kaŋ böŋö tetelaji ko Mulökötyo, anyen yi böŋö ruggö nyömöddu inot na yi i löti lo’but logon a loke ’diri, anyen do böŋö pupura ko bubula, do logon gwogwoloŋ ko tutumatyan ko Monye ko Mulökötyo Loke, Ŋun gelezj, ŋupi ŋupi. Amin.
2 Kor. 6. 1-10                   Matayo 4. 1-11

SABATA TOMUREK LO PAYET

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, do lo meddya yi adi yi ’bak riŋit ŋaret na ’börik; Gane mugunya kaŋ ko ködudwölön kan; anyen yi böŋö gaya i ŋo narok liŋ na pokin kayaŋ i mugunya kine, ko i yeyeesi narok liŋ nagon mörju körju ködudwölön kaŋ; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
1 Tes. 4. 1-8                Matayo 15. 21-28

SABATA TOMUSALA LO PAYET

YI momo’yu do, a Ŋun kabulönit lo ŋo liŋ, meddi  ’dekesi ti töilyet ti kölipönök kulök lokoyokak, ko riundye könin ilot, a Mor, i gaundya na yi i merok kaŋ liŋ; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Epeso 5. 1-14.                    Luka 11. 14-28

SABATA TOIŊWAN LO PAYET

A ŊUN, Kabulönit lo ŋo liŋ, yi momo’yu do i tindu na yi, logon ködyö jojo riŋa kogwon konesi kaŋ narok kilo, anyen yi lakaji kaŋo ko ’busan inot; kogwon Matat likaŋ Kalwökönit Yesu Kristo. Amin.
Gal. 4. 21-31                      Yoane 6. 1-14

SABATA TOMUKANAT LO PAYET

YI momo’yu do, a Ŋun, Kabulönit lo ŋo liŋ, ti konyen kulök wone ŋutu kulök; anyen ko ’busan duma inot se böŋö sasara ko gagaya köti ŋupi kase i mugunya, ko kase i ködudwölön ; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Ebere 9. 11-15              Yoane 8. 46-59
 
1st Sunday in Lent

SABATA LO KOKWE LO LOR ŊIET

A ŊUN, Kabulönit lo ŋo liŋ lo yeŋon nyin, do logon ko nyaret inot duma a sunyundyö Ŋuro ilot, Kalwökönit likaŋ Yesu Kristo, i ’dumundya na mugun gwoso mugunya kaŋ, anyen tatua i ködini na  görö, anyen ŋutu liŋ böŋö mirakindya tokoyok nanyit duma; Tini yi, anyen yi böŋö mirakindya ŋoŋga nanyit taliŋ, köti ariyen ŋarundya ŋien nanyit i twan; kogwon kulya ti Yesu Kristo logon a Matat likaŋ, Amin.
Pil. 2. 5-11.                      Matayo 27.1-54
 
Palm Sunday

Lor togeleŋ.
Yesaya 63. 1-19
Marako 14. 1-72

Lor tomurek.
Yesaya 50. 5-11
Marako 15. 1-39
 

Lor tomusala.
Ebere 9. 16-28
Luka 22. 1-71

Lor toiŋwan.
1 Kor. 11. 17-34
Luka 23. 13
 

Monday - Thursday of Holy Week

LOR TATUET LO KRISTO

A ŊUN, kabulönit lo ŋo liŋ, yi momo’yu do i meddya ko ’busan inot, ŋina kötumit inot nagon Yesu Kristo Matat likaŋ a ruggö ’burönöki kogwon kulya kanyit na, anyen tiki ko ŋutu lorok i könisi i tatua i ködini na görö, log on soŋinana gwo­gwolon ko sasarju ko do ko Mulökötyo Loke, Ŋun geleŋ, ŋupi ŋupi. Amin.

A ŊUN, Kabulönit lo ŋo liŋ lo yeŋon nyin, Kanisa liŋ a saraki ko a tokela ko Mulökötyo ilot; Wuji momolesi kaŋ ko kwakwasesi kaŋ nagon yi wukindya do kine kogwon kulya ti ŋutu liŋ ti Kanisa inot nake, anyen ŋutu liŋ geleŋ geleŋ ko kitakindya do ’bura i kita na luŋit nanyit; kogwon Matat likaŋ Kalwökönit Yesu Kristo. Amin.

A ŊUN, kapitönit, logon a gweja ŋutu liŋ, a tene man nene ŋo nagon do a gwe kine, a tene ’dekan lele ŋuto loron twan, nagon ’dek lepeŋ lölö­puggö anyen gwogwolon; Ti konyen kulök wone ko Yudayaki liŋ ko Mösölömin, ko liŋ logon ti yubbö do kilo, ko logon a giran i keri lokoŋ kilo. Joŋe renyesi kase liŋ kaŋo, ko togolon na töilyet, ko laundya na Kulyaet ilot; moru se, a Matat, i teŋ inot, anyen se böŋö lwökö ko Yisaraele lotolokok kiden, anyen mo­morja i teŋ geleŋ ko kayukunit geleŋ i könin, logon a Yesu Kristo Matat likaŋ, logon gwogwoloŋ ko sasarju ko do ko Mulökötyo Loke, Ŋun geleŋ ŋupi ŋupi, Amin.
Ebere 10. 1-25          Yoane 19. 1-37
 
Good Friday

LOR ŊIET LO KAJE

A MATAT, tindi yi logon a batisaki i twan na Ŋuro ilot Yesu Kristo, Kalwökönit likaŋ, anyen yi böŋö tatuja ’dekesi kaŋ narok, anyen nuka ko lepeŋ anyen yi böŋö lupö i kötumit nagon a gulöm, anyen ’duröddu i ŋien nikaŋ a lyöŋit; kogwon ’busan nanyit nye logon a nuka lo, a ŋine ŋien köti kogwon kulya kaŋ, logon a Ŋuro ilot Yesu Kristo, Matat likaŋ. Amin.
1 Pet. 3. 17-22                Matayo 27. 57-66
 
Holy Saturday

LOR ŊIET LO KRISTO I TWAN

    I Kwaset la Ko’bure i pirit na Sauma 95 ti kilo yoloni yolo kode jajama.

KOGWON Pasaka likaŋ a ’duŋö, logon a Kristo: nyena tl yi Wuji lo rorwe;
    Ti gwon ko kala logon a ŋorokok, ti gwon ko kala logon a ŋisesi ko toronyesi: nagon ko ambata na ’bak kala, nagon a töili gelen ko kulya ’diri. 1 Kor. 5, 7, 8.

KOGWON Kristo aje toŋiu i twan, a nye tene twan köti kwöŋ: a twan köti tene tumatyan ko lepen.
    Kogwon na twaji nye nu, a nye inge twakin i toron gelere: nagon na gwiliŋgi lepeŋ na, a nye gwiliŋara ko Ŋun.
    Nyenagon tokurukindye ta ’börik adi ta a twatwakin i toron: nagon ta gwogwoloŋ ko Ŋun ko Kristo Yesu i mugun. Roma 6. 9-11.

KRISTO a toŋiyu i lu twatwa: a waŋet lose se logon a doto kilo.
  Kogwon na pondi twan kogwon lele ŋuto nu: a toŋiyu na lu twatwa a po kogwon ŋuto köti.
    Kogwon gwoso na twatwani ŋutu liŋ ko Adama nu: a liŋ mo rune ru ko Kristo. 1 Kor. 15. 20-22.

A ŊUN, kabulönit lo ŋo liŋ, logon a te’ya twan, ko a ŋakin yi kötumit na gwiliŋit na yeŋ nyin ko Yesu Kristo i könin, Ŋuro ilot lo geleŋ; Yi mo­mo’yu do i ŋarakindya na yi ŋupi i kondya na ’dekesi na’but nagon ko ’busan inot ŋaret do aje tin kayaŋ i töilyet kune; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ logon gwogwoloŋ ko sarju ko do ko Mulökötyo Loke, Ŋun gelen ŋupi ŋupi. Amin.
Kol. 3. 1-7                       Yoane 20. 1-10
 
Easter Day

Lor togeleŋ.
Kon. 10. 34-43
Luka 24, 13-35
 

Lor tomurek.
Kon. 13, 26-41
Luka 24, 36-48
 

Monday, Tuesday of Easter Week

SABATA TOGELEŊ I MUKÖK NA ŊIEN

A MONYE Kabulönit lo ŋo liŋ, logon atindu Ŋuro  ilot lo geleŋ anyen twakin ko toronjin kaŋ, ko i ŋien köti i to’buddya na yi; Ti yi paji kala logon a ŋisesi ko a toronyesi, anyen yi böŋö kitakindya do i gwoloŋ nikaŋ a loke ko kulya ’diri; ko ’busesi ti Ŋuro ilot Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
1 Yoane 5. 4-12.                        Yoane 20.19-23

SABATA TOMUREK I MUKÖK NA ŊIEN

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, do logon a tindu Ŋuro ilot lo geleŋ a rubaŋga likan daket ko a miratti likaŋ i gwoloŋ nikaŋ a ti Ŋun; Tindi yi ’busan anyen yi böŋö wuju ŋupi ko puresi ŋina ’doket nanyit na ti bulö kenaki, köti anyen yi böŋö möröddu perok liŋ i kepoddu na gwoke lo gwiliŋit nanyit nake; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
1 Pet. 2. 19-25.                  Yoane 10. 11-16

SABATA TOMUSALA I MUKÖK NA ŊIEN

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, do logon a kwekindya  parara inot na to’diri i se log on a girara kilo, anyen se böŋö yiyitwe i kiko lo’ ’busan; Tindi se liŋ logon a wuyu i tojulin na Keri lo Kristo kilo, anyen se bönö rerenya ŋo liŋ nagon ti jukin ruggö na se, anyen kepoddu ŋo liŋ na temakin nye kine; kogwon Matat likaŋ Yesu Kristo.  Amin.
1 Pet. 2. 11-17              Yoane 16. 16-22

SABATA TOIŊWAN I MUKÖK NA ŊIEN

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, Do geleŋ lo bulö sarju ’dekesi ko nyaresi nagon a kaŋajin ti ŋutu lorok; Tindi ŋutu kulök i nyarju na kulya na sar do kine, i nyarundya na kulya na rukökin do kine; anyen i kiden na toworesi ti na kak ni, töilyet kaŋ böŋö ’debba go i nu pirit na ryöni lyöŋesi ’diri nu; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Yak. 1. 17-21                      Yoane 16. 5-15

SABATA TOMUKANAT I MUKÖK NA ŊIEN

A MATAT, do logon ŋo na’but liŋ popo könut; Tindi kölipönök kulök a lokoyokak, ariyen yi todinö ko do i yeyeju na kulya na’but; anyen yi böŋö nyömöji ko do köti i kondya na se; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Yak. 1. 22-27                    Yoane 16. 23-33
 
1st Sunday after Easter

LOR LO TIRI KRISTO KI

A ŊUN, kabulönit lo ŋo liŋ, yi aje yup adi ŋuro ilot lo geleŋ Yesu Kristo a tu ki yu; Ti töilyet kaŋ ko yeyeesi kaŋ ti iti ki köti i gwoloŋ ko lepeŋ i pirit na geleŋ ŋupi, logon gwogwolon ko do ko Mulö­kötyo Loke, Ŋun geleŋ ŋupi ŋupi. Amin.
Kon. 1. 1-11               Marako 16. 14-20
 
Ascension Day

SABATA LO GWON I MUKÖK NA LOR LO TIRI KRISTO KI

A ŊUN, Mor lo minyo do logon a wuyuddu Ŋuro ilot lo geleŋ Yesu Kristo ki yu ko telet duma i tumatyan inot na ki; yi momo’yu do adi ko kölökindyö yi a kikijikö; nagon sunyuki yi Mulökötyo Loke ilot i togo’ yu na yi, ko i ’biluddu na yi i nu pirit nagon Kalwökönit likaŋ Yesu Kristo a tiri ŋerot nu, logon gwogwoloŋ ko tutumatyan ko do ko Mulökötyo Loke Ŋun gelen, ŋupi ŋupi. Amin.
1 Pet. 4. 7-11                Yoane 15. 26; 16. 4
 
Sunday after Ascension

LOR LO PENTEKOSTA

A ŊUN kabulönit lo ŋo liŋ, do logon a todindyö töilyet ti ŋutu logon a kayupök kulök i sunyukindyö na se parara na Mulökötyo Loke ilot; Tindi yi kogwon ŋilo Mulökötyo, anyen yi bönö lilija ŋo liŋ ’bura, anyen yi ŋupi lyölyöŋön ko togolet nanyit ; kogwon ’busan na Yesu Kristo Kalwökönit likaŋ, logon gwogwoloŋ ko do ko Mulökötyo Loke, Ŋun geleŋ ŋupi ŋupi. Amin.
Kon. 2. 1-11             Yoane 14. 15-31
 
Pentecost

Lor togeleŋ.
Kon. 10, 34-48
Yoane 3, 16-21
 

Lor tomurek.
Kon. 8. 14-17
Yoane 10. 1-10
 

Monday, Tuesday in the Week of Pentecost

LOR LO TRINITI

A ŊUN, Kabulönit lo ŋo liŋ, la yeŋon nyin, do  logon aje tindu yi kölipönök kulök ’busan i ’debba na ŋilo yupet lo to’diri, anyen yi ruruk bu’ya Musala Dumalak, köti anyen kwakwaddu Ŋun geleŋ ko riŋit nanyit; Yi momo’yu do i togwo’ya na yi go i ŋilo keri, anyen yi gagaya ko do i diŋitan narok liŋ, logon gwogwoloŋ ko sasarju, a Ŋun geleŋ, ŋupi ŋupi. Amin.
Apok. 4. 1-11                      Yoane 3. 1-15
 
Trinity Sunday

SABATA TOGELEŊ I MUKÖK NA TRINITI

A ŊUN, do logon a riqit na ŋutu liŋ logon yendu do kilo, wuni momolesi kaŋ; kogwon yi logon a lomunyak ti bulö kondya nene ŋo ko do ’bayin, tindi yi ’busan inota ŋaret, anyen yi logon ’de’debba saresi kulök kilo böŋö tulyöngu do ko ’dekesi kaŋ ko konesi kaŋ köti ; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. A min.
1 Yoane 4. 7-21                      Luka 16. 19-31

SABATA TOMUREK I MUKÖK NA TRINITI

A MATAT, do logon ti jaran kwöŋ i ŋarakindya ko i sarju na se logon do a to’duröddu i kujönö ko do, ko i nyarju na do; Gane yi, yi momo’yu do, ko yeyeoddu inot na yi, ko tindi yi ŋupi i kujönö na karin kunök, ko i nyarju na se; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
1 Yoane 3. 13-24.             Luka 14. 16-24

SABATA TOMUSALA I MUKÖK NA TRINITI

A MATAT, yi momo’yu do i yiŋga na yi; ti yi logon do aje tindu ’deket duma i momo’yu kilo, ti yi gayani ko ti togoloni ko ŋaret inot nago, i twayesi kaŋ liŋ, ko i delyaesi köti; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
1 Pet. 5. 5-11                      Luka 15. 1-10

SABATA TOIŊWAN I MUKÖK NA TRINITI

A ŊUN, do a Kagayanit lo ŋutu liŋ logon yendu do kilo; lele logo gwe ’bayin, lele loke gwe ’bayin, nagon kogwon kulya kunök; ’I’uŋöine ’busan inot kayaŋ ni, ko sarji yi ko nyömöddi yi, anyen yi böŋö wöwöröji ’bura i kune kulya ti na kak, an yi molu jaran i kulya nagon yeŋ nyin : Tindi yi kine a Monye lo ki; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Rom. 8. 18-23                      Luka 6. 36-42

SABATA TOMUKANAT I MUKÖK NA TRINITI

A MATAT, tindi na kak liŋ i sara ’bura ko tuma­tyan inot, anyen Kanisa inot böŋö kitakindya do ko lyöŋön ko i gwon taliŋ, gwoso na ’ deggi do na ; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
1 Pet. 3. 8-15                       Luka 5. 1-11
 
First Sunday after Trinity

SABATA TOBUKER I MUKÖK NA TRINITI

A ŊUN, do logon a tetenakindya se, logon a nyarju do kilo, ŋo na’but nagon lwölwöŋ kurwe ko ŋutu kine; ’Buköki kayaŋ i töilyet nyarju duma na do, anyen yi böŋö nyarju do lwölwöŋ ŋo liŋ, anyen wuju rukesi kunök nagon lwölwöŋ ŋo liŋ na ’deggi yi kine; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Rom. 6. 3-11                Mat. 5. 20-26

SABATA TOBURYO I MUKÖK NA TRINITI

A ŊUN, do logon a Monye riŋitön liŋ ko kidoni liŋ, do logon a kagweyanit ko a katinunit lo ŋo na’but liŋ ; ’Yutuki nyarju na karin kunök kayaŋ i töilyet; tuŋöine twöju nikaŋ na do ’diri; tunyöji yi ko ’busan inot liŋ; tosi’daji yi i kine ŋo ko yatet inot duma ; kogwon Yesu Kristo Matat likan. Amin.
Rom. 6. 19-23                       Marako 8. 1-9

SABATA TOBUDÖK I MUKÖK NA TRINITI

A Ŋun, do logon.,a sarju ŋo liŋ ti ki 1m. ti kak ko yeyeesl kunok nagon tl ’baka ; Yl momo yu do i tutuŋöddu na ŋo narok liŋ kaŋo kayaŋ, ko i tindu na yi kine ŋo liŋ na gwon kayaŋ a ’bulit kine; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Ram. 8. 12-17                      Mat. 7. 15-21

SABATA TOBUŊWAN I MUKÖK NA TRINITI

A MATAT, yi momo’yu do, ti yi töilyet lo’but i yeyeju na kulya nake ko i kondya na se ŋupi; anyen yi logon ti bulö kondya nene ŋo na’but ko do ’bayin, ariyen yi böŋö totobulöki ko do i gwolon, gwoso na ’deggi do na; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
1 Kor. 10. 1-13                     Luka 16. 1-9

SABATA TOPUÖK I MUKÖK NA TRINITI

A MATAT, ŋaki swö kulök i momolesi ti kölipönök kulök lokoyokak; ko tindi se i mulundyö na kine no na tulyöŋgu do kine, anyen se böŋö wuyun­dya momolesi kase; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
1 Kor. 12. 1-11                    Luka 19. 41-47
 
6th Sunday after Trinity

SABATA TOPUÖK WOT GELEŊ I MUKÖK NA TRINITI

A ŊUN, won inot na konyen a kwekindya riŋit inot nagon bubulörikin ŋo liŋ; Temaki yi ’busan inot anyen yi logon wöwökön i kiko lo Saresi kulök böŋö wuju rukesi kunök, anyen yi molu gwegwelaki tukwörien inot na ki; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
1 Kor. 15. 1-11                      Luka 18. 9-14

SABATA TOPUÖK WOT MUREK I MUKÖK NA TRINITI

A ŊUN, kabulönit lo ŋo liŋ, lo yeŋon nyin, nyoŋundya inot i yiŋga lwölwöŋ nyoŋga nikaŋ i momo’yu; do köti ŋupi a tindu yi ŋo jore lwölwöŋ na ’deggi yi kine, ko na jojo yi kine; ’Buköki yi ’busan inot a duma; pitöki yi i kulya nagon töilyet kaŋ kukujönö kine, nagon tindi yi kine ŋo na’but nagon yi ti jo luŋundya kine, nagon ko ’busan na Kakwakwasanit likaŋ, logon a Yesu Kristo Ŋuro ilot, Matat likaŋ. Amin.
2 Kor. 3. 4-9                     Marako 7. 31-37

SABATA TOPUÖK WOT MUSALA I MUKÖK NA TRINITI

A ŊUN kabulönit lo ŋo liŋ, do a Kapitönit, do gelen lo tindu yi logon a kayupök kulök, anyen yi ’diri böŋö kitakindya do jojo; Tindi yi i kitakindya na do ’bura i na gwiliŋit nikaŋ ni, an yi mo jarari i wuju na rukesi kunök ti ki; ko ’busan na Yesu Kristo Matat likaŋ. Arnin.
Gal. 3. 16-22                     Lulca 10. 23-37

SABATA TOPUÖK WOT IUWAN I MUKÖK NA TRINITI

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, lo yeŋon nyin, tuŋöije ko yupet ko yenet, ko nyaret kayaaj i töilyet; köti ti yi nyarji ŋo nagon do a sarji yi kine, anyen yi böŋö wuju kine ŋo nagon do a rukökin yi; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Gal. 5. 16-24                     Luka 17. 11-19

SABATA TOPUÖK WOT MUKANAT I MUKÖK NA TRINITI

A MATAT yi momo’yu do, do logon ŋupi a Kapitönit, gaji Kanisa inot: Yi nutu lomunyak, ko do ’bayin, a yi agu ködyö ’do’doro; nyenagon gane yi ŋupi ko ŋaret inot i ŋo liŋ nagon kondya yi arabat kine, nagon nyömörö yi i ŋo liŋ nagon a lwökesi kaŋ kine ; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Gal. 6. 11-18                      Mat. 14. 1-11
 
11th Sunday after Trinity

SABATA TOPUÖK WOT BUKER I MUKÖK NA TRINITI

A MATAT, yi momo’yu do, ti konyen kulök wone Kanisa inot ŋupi i toke’ya na lepeŋ ko i gaju na lepeŋ; kogwon nye ti bulö gwoloŋ taliŋ ko ŋaret inot ’bayin, nyena lwöggi lepeŋ ŋupi ko ’busan inot nagon a ŋaret, kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Epeso 3. 13-21                     Luka 7. 11-17

SABATA TOPUÖK WOT BURYO I MUKÖK NA TRINITI

A MATAT, yi momo’yu do, ti ’busan inot ŋupi ti iti ŋerot ko ti kebbi yi köti, i tindu na yi ŋupi i kqndya na ŋo na’but liŋ ; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ, Amin.
Epeso 4. 1-7                     Luka 14. 1-11

SABATA TOPUÖK WOT BUDÖK I MUKÖK NA TRlNITI

A MATAT, yi momo’yu do, tindi ŋutu kulök ’busan i gwo’dan go i möriesi ti na kak, ko ti mugun, ko ti Satani, anyen yi böŋö kepoddu do ko töilyet ko yeyeesi nake, do log on ’diri a Ŋun lo gelen; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
1 Kor. 1. 4-8                    Matayo 22. 34-46

SABATA TOPUÖK WOT BUŊWAN I MUKÖK NA TRINlTI

A ŊUN, ko do ti gwon ko yi, a yi tene bulö tulyöŋgu do; tindi yi Mulökötyo Loke ilot i nyömöddu na töilyet kaŋ ko i saraddu na yi; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Epeso 4. 17-37                    Matayo 9. 1-8

SABATA TO MERYA MUREK I MUKÖK NA TRlNITI

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, do logon a kapitönit, yi momo’yu do ko ’busan inot duma i gayaddu na yi i ŋo liŋ na körju yi kine, anyen mugunya kaŋ ko ködudwölön kaŋ böŋö tetenaki, ko lyöŋön, i kondya na kine ŋo nagon do ’de’dekarikin i kona kine; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Epeso 5. 15-21               Matayo 22. 1-14
 
16th Sunday after Trinity

SABATA TO MERYA MUREK WOT GELEŊ I MUKÖK NA TRINITI

YI momo’yu do, a Matat likaŋ lo’but i töili, kölöki toronjin ti ŋutu log on a yubbö do kilo, ko ti se yeyeesi na’but, anyen se böŋö lala i toronjin kase liŋ ko kondya kita inot ko yeyeesi nagon taliŋ; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Epeso 6. 10-20                    Yoane 4. 46-54

SABATA TO MERYA MUREK WOT MUREK I MUKÖK NA TRlNITI

A MATAT, yi momo’yu do i tosi’daju na Meda inot nagon a Kanisa, anyen gwon ŋupi ko löti ilot; anyen nye böŋö gaya i ŋo narok liŋ, anyen tindu mugun i kitakindya na do ko konesi na’but, i bu’ya na Karin kunök ; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Pil. 1. 3-11                    Matayo 18. 21-35

SABATA TO MERYA MUREK WOT MUSALA I MUKÖK NA TRINITI

A ŊUN, do a gayet likaŋ ko a riŋit nikaŋ köti; do a Monye lo löti lo’but liŋ ; Yi momo’yu do, anyen do nyoŋga yinga momolesi ti Kanisa inot ; tini yi anyen kine ŋO nagon yi a mulun ko yupet nikaŋ kine, anyen yi böŋö wuju ’diri; ko kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Pil. 3. 17-21                     Matayo 22. 15-22

SABATA TO MERYA MUREK WOT IŊWAN I MUKÖK NA TRINITI

A MATAT, yi momo’yu do i lakundya na ŋutu kulök i toronjin kase; anyen ko ’busan inot duma yi böŋö lakwe i rerekesi ti kine toronjin nagon yi a kon ko tomunyan nikaŋ na mugunya: Tindi yi na, a Monye lo ki; kogwon kulya ti Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Kol. 1. 3-12                      Matayo 9. 18-26

SABATA TO MERYA MUREK WOT MUKANAT I MUKÖK NA TRINITI

A MATAT, yi momo’yu do i toŋiju na ’dekesi ti ŋutu kulök logon a kayupök ; ariyen se böŋö raradan abur ludweki logon a konesi na’but, anyen se roropa ko do abur köti; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Yer. 23. 5-8                       Yoane 6. 5-14

    Ko kulye Sabatajin kata ŋerot na Sabata Poriet, Kwasesi se ko Letajin ko Loŋio ti kilo Sabatajin logon a kölöki i mukök na Kweyet kilo de jaki i temakindya na se logon ’bayin ni. Ko se gwe ku’dik, a kulye lo lwöŋgu bubulö kölöki: Ama lo K waset se ko Leta ko Lone logon a ’dutesi kilo de kekena vupi i Sabata la kokwe lo Sabata Poriet.
 

21st Sunday after Trinity

LOR LOANDAREA (Nov. 30)

A ŊUN Kabulöllit lo ŋo liŋ, do logon a tindu ’busan duma inot ko Luyökie ilot Andarea, a nye ’de’de yiŋge luŋgu na Ŋuro ilot Yesu Kristo, a kepoddi lepeŋ, a tene möndu: Tindi yi liŋ logon a luŋu ko Kulyaet ilot loke kilo i wukindya na ’börik i ’debba na.Saresi kulök loke; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ, Amin.
Rom. 10. 9-21              Matayo 4. 18-22
 
St. Andrew

LOR LO TUMA LUYÖKIE (Dec. 21)

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ lo yeŋ nyin, do logon a kölökindyö Luyökie ilot Toma i renya na ŋien na Ŋuro ilot, Tindi yi yupet nikaŋ go i yubbö na Ŋuro ilot ’bura ’bak rerenyet, anyen yupet nikaŋ gwon ti yuyukö konut i komoŋ. Yiŋge yi, a Matat, kogwon Yesu Kristo lo, logon ti nye bulani ko purani konut ko Mulökötyo Loke köti soŋinana ko ŋupi ŋupi. Amin.
Epeso 2. 19-22                Yoane 20. 24-31
 
St. Thomas

LÖPUKET NA PAULO (Jan. 25)

A ŊUN, do logon kogwon tokuöddu na Luyökie ilot lo pupura Paulo, a tindi parara na Loŋe lo’but i kupukindyö i kak liŋ: Tindi yi, yi momo’yu do, i yeyeoddu ŋupi i löpuket nanyit nagon a Sörit, anyen yi böŋö kwekindya do lyöŋesi kaŋ ko na ŋo, i kepoddu nikan na kulya nake na todindye nye kine; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Konesi 9. 1-22             Matayo 19. 27-30
 
Conversion of St. Paul

WUKI NA KRISTO I YEKALU NAGON A LUŊU A TOKELA NA MARIA ’DIET (Feb. 2)

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ lo yeŋ nyin, yi momo’yu do, a Mor, adi, gwoso nagon Ŋuro ilot lo yuŋwe geleŋ aje wuki i lo lor i yekalu i mugun na gwoso mugunya kaŋ, a yi böŋö wukine do ko töilyet loke, kogwon Ŋuro ilot lo logona Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Mal. 3. 1-5                        Luka 2. 22-40
 
The Presentation

LOR LO MATATlA (Feb. 24)

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, do logon a wulundyö kölipönit ilot Matatia i ruddya na kagubanit logon a Yuda, anyen gwon a lele lo Luyökie puök wot murek kilo; Tindi Kanisa inot i gaya i luyökie ’burö­nök, anyen ko sara ko Kayukuk ’diri lo yiyiniki; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Konesi 1. 15-26                       Matayo 11. 25-30
 
St. Matthias

TAKI NA MARIA ’DIET NA PUPURA (Mar. 25)

YI momo’yu do, a Matat, i ’bukökindyö na "busan inot kayaŋ i töilyet ; anyen gwoso na dendi yi ko Malaikatat adi Ŋuro ilot Yesu Kristo a ’dep mugun, a yi böŋö jakine ko ködini na görö nanyit i ŋien nanyit na kwelen; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Yesaya 7. 10-15           Luka 1. 26-38
 
The Annunciation

LOR LO MARAKO (Apr. 25)

A ŊUN kabulönit lo ŋo liŋ, do logon a todindyö Kanisa inot nake ko todinesi ti Kawurönit lo Loŋe lo’but Marako: Tindi yi ’busan inot an yi gwon gwoso ŋwajik lo wuwuköji ko köbuŋötön liŋ logon a todinesi kana, nagon anyen yi totogwo’da i to’diri na Loŋe lo’but ilot loke; kogwon Yesu Kristo Matat likan. Amin.
Epeso 4. 7-16           Yoane 15. 1-11
 
St. Mark

LOR LO PILIPO SE KO YAKOBO (May 1)

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, dendya na do ’diri gwon a gwiliŋit na yeŋ nyin: Tindi yi i dendya na Ŋuro ilot Yesu Kristo adi nye a kiko, ko kulya ti to’diri ko gwiliŋit ; anyen yi böŋö kepoddu mokosi ti Luyökie kulök Pilipo swe ko Yakobo, i wörö go i lo kiko logon tiri gwiliŋit na yeŋ nyin lo; kogwon Ŋuro ilot Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Yakobo 1. 1-12           Yoane 14. 1-14
 
St. Philip & St. James

LOR LO BARNABA LUYÖKIE (Jun. 11)

A MATAT Ŋun Kabulönit lo ŋo liŋ, do logon a welakindya Luyökie ilot loke Barnaba ko ’dokesi ti Mulökötyo Loke nagon a söresi: Ko kölökin yi, yi momo’yu do, ’bak ’dokesi kunök ka’de ka’de, kode ’bak ’busan i ’debba na se ŋupi ŋupi i bu’ya na do ko i pupurja na do; kogwon Yesu Kristo Matat likan. Amin.
Konesi 11. 22-30           Yoane 15. 12-16
 
St. Barnabas

LOR LO YOANE KABATISANIT (Jun. 24)

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, do logon a sarakindya adi Yoane Kabatisanit ködyö yuŋwe a ŋo sörit, ariyen sunyuki i tetendya na kiko lo Ŋuro ilot Kalwökönit likaŋ kogwon tokujö nanyit i löpuggö na töilyet: Tindi yi i kepoddu na todinesi kanyit ko gwiliŋit nanyit nake, anyen yi böŋö löpuggö töilyet ’diri, gwoso na tokuje nye na ; anyen mirakindya lepeŋ i jambu na kulya ’diri, ko i teŋgu na toronjin a kaŋajin, ko i ŋoŋga taliŋ i kulya ti to’diri; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Yesaya 40. 1-11            Luka 1. 57-80
 
St. John the Baptist

LOR LO PETERO (June 29)

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, do logon a tindu Luyökie ilot Petero ’dokesi na’but jore ko Ŋuro ilot Yesu Kristo i könin, a sarakindye lepeŋ go i tunyöju na teŋ inot: Yi momo’yu do i tindu na Bisopjin liŋ ko Kayukuk liŋ i tokujö na Kulyaet ilot loke ŋupi, ko i tindu na ŋutu kulök i kepoddu na lepeŋ a lokoyokak, anyen se böŋö wuju loguya lo minyo lo yeŋ nyin; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Konesi 12. 1-11          Matayo 16. 13-19
 
St. Peter

LOR LO YAKOBO LUYÖKIE (July 25)

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, tindi yi gwoso nagon luyökie ilot loke Yakobo a kölökindye monye se ko ŋo liŋ na gwon kanyit kine, a lepeŋ yiŋge luŋgu na Ŋuro ilot Yesu Kristo, a tene möndu, a kepoddi lepeŋ; tindi yi köti i kölökindyö na ’dekesi ti na kak ko ti mugunya, anyen yi böŋö gwon a jo i kepoddu na Saresi kulök loke; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Konesi 11. 27-12. 3    Matayo 20. 20-28
 
St. James the Apostle

LOR LO BARTOLOMAYO LUYÖKIE (Aug. 24)

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, lo yeŋon nyin, do logon a tindu Luvökie ilot Bartolomayo na ’busan ’diri i yubbö na Kulyaet ilot, ko i tokujö na lepeŋ: Yi momo’yu do i tindu na Kanisa inot i nyarju na lo Kulyaet lo yubbe nye lo, anyen ko tuggö nye, ko i wuju na nye köti; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Konesi 5. 12-16        Luka 22. 24-20
 
St. Bartholomew

LOR LO MATAYO LUYÖKIE (Sept. 21)

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, do logon a luŋundya, ko Ŋuro ilot i könin, Matayo i pirit ropet na usur, anyen nye ko gwon a Luyökie ko Kawurönit lo Loŋe lo’but; Tindi yi ’busan i kö’yu na ’dekesi nagon a belesi, ko nyaret na tukwörien köti, anyen kepoddu lo Ŋuro ilot Yesu Kristo, logon gwogwoloŋ ko tutumatyan ko do ko Mulökötyo Loke, Ŋun geleŋ ŋupi ŋupi. Amin.
2 Kor. 3. 1-6                 Matayo 9. 9-13
 
St. Matthew

MIKAELE SE KO MALAIKAJIN LIŊ (Sept. 29)

A ŊUN, lo yeŋ nyin, do logon a sarju, koa tetendya kitajin ti Malaikajin ko ti ŋutu; Tindi yi, böŋö, adi gwoso nagon Malaikajin kulök loke ŋupi kita­kindye do ki yu nu, anyen se böŋö ŋarakindya yi, anyen gaju yi i na kak ni; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Apokalipisi 12. 7-12       Matayo 18. 1-10
 
St. Michael the Archangel

LUKA KAWURÖNIT LO LOŊE LO’BUT (Oct. 18)

ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, do logon a luŋgu Luka Akim, logon puret nanyit gwon i Loŋe lo’but lo, i gwon a Kawurönit lo Loŋe lo’but, ko a Akim lo ködudwölön kan: Tindi yi böŋö, anyen twana ti
ködudwölön kaŋ böŋö totolika ko winikö lo’but kilo logon a todinesi na todindye nye kine; kogwon ’busan na Ŋuro ilot Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
2 Timoteo 4. 5-15                     Luka 10. 1-7
 
St. Luke

SIMONA SE KO YUDA LUYÖKIE (Oct. 28)

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, do logon a gwekindya  Kanisa inot i togwi’disi logon a Luyökie se ko Nebijin, nagon Yesu Kristo lepeŋ gwon a ŋurupit duma lo goŋet: Tindi yi i tomora i pirit na geleŋ kayaŋ i ködudwölön ko todinesi kase, anyen yi böŋö gweya a yekalu nake nagon bubulö rukö ko do; kogwon Yesu Kristo Matat likaŋ. Amin.
Yuda 1. 8                         Yoane 15. 17-27
 
St. Simon & St. Jude

LOR LO DUTU LOKE LID (Nov. 1)

A ŊUN Kabulönit lo ŋo liŋ, do logon a tomorja se liŋ lo wulwe ko do kilo i tomoret geleŋ a luŋa­sirik, ko Kristo Matat likaŋ i mugun: Tindi yi ’busan i kepoddu na Loke kulök lo pupura i gwiliŋisi kase nagon a ti Ŋun kine, anyen yi böŋö ’du’dur i kine lyöŋesi na ti bulö jama, nagon do a tetenakin i se logon nyarju do a lotolokok kilo; kogwon Yesu Kristo Matat likan. Amin.
Apokalipisi 7. 2-12          Matayo 5. 1-12
All Saints


Return home

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld