The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Handbok wid Gudstjenstens Förrättande (1879)
Portions of the (1789) Book of Common Prayer in Swedish

 

Litanian.

Eller allmännelig Åkallan, att nyttjas wid Förmiddags Gudsjensten, Söndagar, Onsdagar och Fredagar.

    O Gud, himmelske Fader! förbarma dig öfwer oss, arme syndare.
    O Gud, himmelske Fader! förbarma dig öfwer oss, arme syndare.

    O Guds Son! werldens Frälsare! förbarme dig öfwer oss, arme syndare.
    O Guds Son! werldens Frälsare! förbarme dig öfwer oss, arme syndare.

    O Gud, den helige Ande, som utgår af Fadren och Sonen, förbarma dig öfwer oss, arme syndare.
    O Gud, den helige Ande, som utgår af Fadren och Sonen, förbarma dig öfwer oss, arme syndare.

    O du heliga, wälsignade och ärofulla Treenighet, tre personer och en Gud, förbarma dig öfwer oss, arme syndare.
    O du heliga, wälsignade och ärofulla Treenighet, tre personer och en Gud, förbarma dig öfwer oss, arme syndare.

    Tänk icke, o Gud, på wåra öfwerträdelser, eller wåra förfäders öfwerträdelser; och hämnas icke öfwer wåra synder. Skona oss, milde Gud, skona ditt folk, som du har återlöst med ditt dyra blod, och war icke wred på oss ewinnerligen.
    Skona oss, milde Herre Gud.

    För allt ondt, för all synd, för djefwulens försåt och list, för din wrede, och för den ewiga döden:
    Skona oss, milde Herre Gud.

    För all hjertans blindhet, för högmod, för skryt och skrymteri; för afund, hat, ondska och all karlekslöshet.
    Bewara oss, milde Herre Gud.

    För alla okufwade och sundiga begärelser, för all förargelse af djefwul, werld och kött:
    Bewara oss, milde Herre Gud.

    För ljungeld och owäder, för landsplåga, pest och hungersnöd, för krig och örlig och för bråd död:
    Bewara oss, milde Herre Gud.

    För twedrägt, stämpling och uppror; för all falsk lära, kätteri och söndring; för hjertans hårdhet och förakt för din ord och bud:
    Bewara oss, milde Herre Gud.

    Genom din hemlighetsfulla aflelse, genom din heliga födelse och omskärelse, genom din döpelse, fasta och frestelse:
    Hjelp oss, milde Herre Gud.

    Genom din kamp och blodiga swett; genom ditt kors och lidande; genom din död och begrafning; genom din ärorika uppståndelse och himmelsfärd och genom den helige Andes ankomst:
    Hjelp oss, milde Herre Gud.

    I all wår bedröfwelse; i all wår glädje, i dödens stund och på yttersta dagen:
    Hjelp oss, milde Herre Gud.
 

The Litany

    Wi arme sundare bedje dig, att du din heliga, allmänneliga kyrka wärdes styra och beskärma:
    Hör oss, milde Herre Gud.

    Att du all christeliga öfwerhetspersoner och embetsmän wärdes wälsigna och bewara; samt förläna dem nåd att uppehålla sanning och rätt:
    Hör oss, milde Herre Gud.

    Att du alla Biskopar, Prester och Lärare wärdes upplysa i ditt ords sanna förstånd och kunskap, så att de detsamma både i lära och lefwerne bewisa:
    Hör oss, milde Herre Gud.

    Att du allt ditt folk wärdes wälsigna och bewara:
    Hör oss, milde Herre Gud.

    Att du åt alla folklag wärdes gifwa enighet, frid och sämja:
    Hör oss, milde Herre Gud.

    Att du åt oss wärdes gifwa ett hjerta, till at älska och frukta dig, och troget lefwa efter dina bud:
    Hör oss, milde Herre Gud.

    Att du åt allt ditt folk wärdes nåd förläna, så att de willig matte höra och anamma ditt ord, och i fin wandel wisa Andans frukter:
    Hör oss, milde Herre Gud.

    Att du alla willfarande och förförda wärdes återföra till sanninges wäg:
    Hör oss, milde Herre Gud.

    Att du wärdes stadfästa dem, som stå, hugswala och bistå de wankelmodige, upprätta dem, som falla, och slutligen nederslå satan under wår fot:
    Hör oss, milde Herre Gud.

    Att du alla dem, som i nöd och farlighet äro, wärdes till hjelp komma och undsätta:
    Hör oss, milde Herre Gud.

    Att du wärdes bewara alla resande till land och watten, alla gwinnor i barnsnöd, alla späda barn, alla sjuka, samt bewisa din barmhertighet mot alla sångar och betryckta:
    Hör oss, milde Herre Gud.

    Att du alla enkor och faderlösa, sattiga och nödlidande wärdes förswara och försörja:
    Hör oss, milde Herre Gud.

    Att du dig öfwer alla menniskor wärdes förbarma:
    Hör oss, milde Herre Gud.

    Att du wärdes förlåta wåra fiender, förföljare och förtalare och omwända deras hjertan:
    Hör oss, milde Herre Gud.

    Att du frukten på jorden wärdes bewara, så att wi i rätt tid må densamma inbärga:
    Hör oss, milde Herre Gud.

    Att du wärdes förläna oss sann anger, förlåta oss alla wåra synder och brister, samt gifwa oss din helige Andas nåd att bättra wart lefwerne efter ditt heliga ord:
    Hör oss, milde Herre Gud.

O Guds Son, wi bedje dig att du oss höra wille.
O Guds Son, wi bedje dig att du oss höra wille.

O Guds Lamb, som borttager werldens synder:
Gif oss din frid.

O Guds Lamb, som borttager werldens synder:
Förbarma dig öfwer oss.

Låtom oss bedja.

O Fader! Wi bedje dig ödmjukligen att i barmhertighet se ned till wåra många brister, och för ditt namns skull afböja wåra synders wälförtjenta straff: och gif att wi i alla wåra bekymmer må sätta wår förtröstan till din förbarmande nåd; och alltid tjena dig i helighet och ent lefwerne, till din ära, genom wår ende Medlare och Förswarare, Jesum Christum wår Herra. Amen.
 

 

Allmän Tacksägelse.

Allsmägtige Gud, barmhertige Fader! Wi, dina owärdige tjenare, tacka och lofwa dig innerligen för all din godhet och kärleksfulla nåd öfwer oss och öfwer alla menniskor. Wi tacke dig att du har skapat oss och uppehåller oss och för all wälsignelse i detta lifwet; men framför allt för din omätliga kärlek, uppenbar i werldens återlösning genom Jesum Christum, wår Herra, samt för nådens medel och hoppet om en ewig salighet. Wi bedje dig, gif oss tillbörlig erkänsla af din barmhertighet, så att wåra hjertan må utan skrymtan tacka dig, och att wi måtte bewisa wart lof ej blott med wåra läppar, utan också i wårt lefwerne, derigenom att wi gifwa oss sjelfwa upp åt din tjenst och wandra inför dig i helighet och rättfärdighet alla wåra lifsdagar, genom Jesum Christum, wår Herra, hwilken med dig och den helige Anda ware ära och lof i ewighet. Amen.
 

General Thanksgiving

Bön af S:t Chrysostomus.

Allsmägtige Gud, hwilkens nåd förunnat oss att i gemensam bön åkalla dig, och som gifwit oss det löftet, att hwar twå eller tre äro, församlade i dit namn, der dill du wara med dem och gifwa dem det de bedja; uppfyll nu dina barns böner såsom för dem nyttigast är, och gif oss i denna werlden kunskap om din sanning och i den tillkommande ett ewinnerligt lif. Amen.

2 Cor. 13:13

Wårs Herras Jesu Christi nåd, och Guds kärlek, och den Helige Andas delaktighet, ware med eder allom. Amen.
 


 

Prayer of St. Chrysostom

Bön för Congressen.

Barmhertige Gud! Wi bedje dig ödmjukligen, så wäl för folket i dessa Förenta Staterna allmänneligen, som synnerligen för deras Senat och fullmägtige, som nu äro i Congresen församlade; att du wärdes styra och leda deras rådslag till din äras befrämjande, din kyrkas wälgång, samt ditt folks trygghet, ära och wälfärd. Gif, o Gud, att allt matte, genom deras bemödande, så ordnas och afflutas, att frid och lycka, sanning och rättwisa, religion och gudaktighet må uppbyggas ibland oss för kommande tider. Detta och hwad mer är nödigt för oss och din hela kyrka utbedje wi oss ödmjukligen, i wår Herres och Frälsares, Jesu Christi namn och för hans förskyllan skull. Amen.

Prayer for Congress

Return to the Book of Common Prayer in Swedish

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld