The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Handbok wid Gudstjenstens Förrättande (1879)
Portions of the (1789) Book of Common Prayer in Swedish

 

Ordning
för
Gudstjenstens Förrättande.

Presten skall begynna gudstjensten med att uppläsa et teller flera af efterföljande Skriftspråk.

    Herren är i sitt helga tempel, hela werlden ware tyst för honom. Hab. 2: 20.
    Ifrån solens uppgång allt intill nedergången skall mitt namn härligt warda ibland Hedningarna; och i all rum skall mino namne rökt, och ett rent spisoffer offrat warda, ty mitt namn skall härligt warda ibland Hedningarna, säger Herren Zebaoth. Mal. 1: 11.
    Låt dig täckas min muns tal och mitt hjertas tankar för dig Herre, min tröst och min förlosfare. Ps. 19: 4.
    När den ogudaktige wänder sig ifrån sin orättfärdighet, som han gjort hafwer, och gör nu rätt och wäl, han warder behållandes sin själ lefwande. Hes. 18: 27.
    Jag känner min missgerning och min synd är alltid för mig. Ps. 51: 5.
    Wänd bort ditt ansigte ifrån mina synder, och asplana alla mina missgerningar. Ps. 51: 1.
    De offer, som Gudi behaga, äro en bedröfwad ande, ett bedröfwadt och förkrossadt hjerta warder du Gud icke föraktande. Ps. 51: 19.
    Riswer edra hjertan och icke edra kläder, och wänder eder till Herran, eder Gud; ty han är nådelig, barmhjertig, tålig och af stor mildhet, och låter sig snart ångra straffet. Joel 2: 13.
    Men din, Herre wår Gud, är barmhertighet och förlåtelse; ty wi äre affällige wordne, och lydde icke Herrans, wår Guds röst, att wi hade mått wandrat i hans lag, som han oss genom fina tjenare, propheterna, förelade. Dan. 9: 9, 10.
    Uck, Herre, straffa mig icke i din wrede, och näps mig icke i din grymhet. Ps. 6: 2.
    Görer bättring, himmelriket är kommet hardt när. Matth. 3: 2.
    Jag will stå upp, och gå till min Fader, och säga till honom: Fader, jag hafwer syndat i himmelen och för dig, och är icke nu wärd kallas din son. Luc. 15: 18, 19.
    Gack icke till doms med din tjenare; ty för dig är ingen legwande rättfärdig. Ps. 143: 2.
    Säge wi att wi hafwe ingen sund, då bedrage wi oss sjelfwa, och sanningen är icke i oss. Men om wi bekänne wåra synder, han är trofast och rättwis, att han förlåter oss synderna, och renar oss af all orättfärdighet. 1 Joh. 1: 8, 9.

Derefter säger Presten:

Kärälskelige Bröder! Den heliga Skrift uppmanar oss på flera ställen att erkänna och afbedja wåra mångfaldiga fel och synder, och icke söka dölja eller bemantla dem inför en allsmgägtig Gud år himmelske Fader, utan bekänna dem med ett ödmjukt, botfärdigt och lydaktigt hjerta, på det wi måge få förlåtelse af hans vändliga barmhertighet och nåd. Och fastän wi böre alla tider erkänna wåra synder inför Gud, få böre wi det synnerligen göra, då wi komma tillsammans för att tacksäga honom för de stora wälgerningar, som han oss bewisat, och för att på det högtidligaste prisa honom, samt för att höra hans heliga ord, och utbedja oss hwad wi behöfwa både till kropp och själ. Låtom oss derföre följas åt till nådathronen och med ett ödmjukt och upprigtigt hjerta, hwar för sig, säga:
 

Order for Divine Service
(Morning & Evening Prayer)

En allmännelig syndabekännelse, under hwilken Presten och församlingen fall på knä.

Allsmägtige och barmhertige Fader! Wi hafwe irrat och wikit af ifrån dina wägar, likt borttappade får. Wi hafwe alltför mycket följt wåra egna hjertans lustar och begär. Wi hafwe brutit mot dina helga lagar. Wi hafwe underlåtit hwad wi bordt göra, och gjort hwad wi icke hade bordt; och det är ingen helfa uti oss. Men förbarma du dug, o Herre, öfwer oss, fattige syndare. Skona du dem, o Gud, som bekänna sina brister. Återställ dem, som äro boftfårdige, efter dina nådelöften, som blifwit menskligheten uppenbarade i Christo Jesu, wår Herra. Och förläna oss nåd, barmhertige Fader, för Jesu skull, att wi må hädanefter föra ett gudaktigt, rättfärdigt och ärbart lefwerne, till ditt heliga namns ära. Amen.

Derefter afkunnas absolutionen af Presten, stående, men församlingen gwarblifwer på knä.

Den allsmägtige Gud, wår himmelske Fader, som af sin stora barmhertighet utlofwat syndernas förlåtelse åt alla, som med hjertelig ånger och sann tro wända sig till honom; måtte han förbarma sig öfwer eder, förlåta och befria eder från alla edra synder, styrka och stadfästa eder i allt det godt år, och gifwa eder ett ewinnerligt lif, genom Jesum Christum, wår Herra.

Folket swarar här, och wid slutet af hwarje bön:

Amen.

Derefter faller Presten på knä och läser Herrans bön; folket, ännu knäböjande, upprepar densamma ester bonom, så wäl här som annorstädes, då den nyttjas i gudsjensten.
 

Confession & Absolution

Fader wår, som är i himmelen! helgadt warde ditt namn; tillkomme ditt rike, ske din wilje såsom i himmelen, så ock på jorden; wårt dagliga bröd gif oss i dag; och förlåt oss wåra skulder såsom ock wi förlåte dem oss skyldige äro; och inled oss icke uti frestelse, utan fräls oss ifrån ondo; ty riket är ditt, och magten och härligheten i ewighet. Amen.

Derefter säges:

O Herre, upplåt du wåra läppar.
Swar: Och wår mun skall förkunna ditt lof.

Här uppstå alla, och Presten säger:

Ära ware Fadren och Sonen och den Helige Ande.
Swar: Såsom det af begynnelsen skett hafwer och ännu sker, alltid och i ewighet.
Presten: Priser Herran.
Swar: Lofwadt ware Herrans namm!

Derefter läses eller sjunges följande Anthem; med undantag af sådana dagar, då andra sånger äro förordnade, äfwensom på den 19:3 i månaden, då denna sång sinnes upptagen bland psalmerna.

Venite, exultemus Domino.

    Kommer, låter oss glädjas Herranom, och fröjdas för wår salighets tröst.
    Låt oss med tack komma inför hands ansigte, och fröjdas för honom med psalmer.
    Ty Herren är en stor Gud, och en stor Konung öfwer alle gudar.
    Ty i hans hand är hwad som jorden bär, och bergshöjderne äro också hans.
    Ty hans är hafwet, och han hafwer det gjort; och hans händer hafwa det torra beredt.
    Kommer, låter oss tillbedja, och knäböja, och nedederfalla för Herranom, den oss gjort hafwer.
    Ty han är wår Gud, och wi hans fosterfolk, och hans händers får.   Ps. 95.
    Tillbeder Herran i helig prydning; hela werlden frukte honom.
    Ty han kommer, ty han kommer till att döma jordena; han skall döma jordens krets med rättfärdighet, och folken med sin sanning.   Ps. 96.

Derefter följer en del af Davids Psalmer, såsom är, föreskrifwet, hwarefter läses eller sjunges: Gloria Patri, eller följande.

Gloria in Excelsis.

Ära ware Gud i höjden, och frid på jorden, menniskorna en god wilje. Wi prise och äre dig, wi tillbedje dig, wi tacke dig för din stora ära, o Herre Gud, himmelske Konung, Gud Fader allsmägtig.
    O Herre, den aldrahögstes enfödde Son, Jesu Christe; o Herre Gud, Guds Lamb, som borttager werldens synder, förbarma dig öfwer oss. Du, som borttager werldens synder, förbarma dig ofwer oss.
    Ty du allena är helig, du allena är Herre, du allena, o Christe, med den helige Anda, är den högste i Guds Fader härlighet. Amen.

Sedan läses första lektionen, enligt Tabellen, hwarefter läses eller sjunges följande sång.

Anm. Wid hwarje lection tillkännagifwer Presten hwar den är beskrifwen, och säger efteråt: Här slutar första eller andra lectionen.
 

Lord's Prayer

Te Deum Laudamus.

    Wi prise dig, o Gud; wi bekänne att du är Herren.
    All werlden tillbedje dig, ewige Fader.
    Till dig ropa alle Englar med hög röst; himlarne med alla de magter, som deruti äro.
    Till dig ropa Cherubim och Seraphim oupphörligt:
    Helig, Helig, Helig är Herren Zebaoth!
    Fulle äro himlarne och jorden af din härlighet.
    Dig prisar de helge Apostlars tal.
    Dig prisar de gudeliga Propheters sällskap.
    Dig prisar Martyrernas ädla skara.
    Den heliga kyrkan uti all werlden bekänner dig,
Dig, Fader, af oändligt majestät;
    Din tillbedjanswärde, ende och sanne Son;
    Så ock den helige Anda, hugswalaren.
    Du är ärans Konung, o Christe;
    Du är den ewige Sonen af Fadren.
    Då du åtog dig menniskans frälsning, nedlät du dig att födas af en jungfru.
    Då du besegrat dödens bitterhet, öppnade du himmelens rike för alla trogna.
    Du sitter på Guds högra hand, i Fadrens härlighet.
    Wi tro att du skall komma, för att blifwa wår domare.
    Wi bedje dig derför, hjelp dina tjenare, hwilka du återlöst med ditt dyra blod.
    Låt dem räknas bland dina helgon, i ewinnerlig ära.
    O Herre, fräls ditt folk, och wälsigna din arfwedel.
    Regera dem och upphöj dem ewinnerliga.
    Wi prise dig, dag för dag.
    Wi tillbedje ditt namn alltid och i ewighet.
    Wärdes, o Herre, bewara oss denna dag ifrån synd.
    O Herre, förbarma dig öfwer oss, såsom wi på dig förtröste.
    Din godhet, ware öfwer oss, såsom wi på dig förtröste.
    O Herre, på dig hoppas jag, låt mig icke till skam warda.

Nu läses den andra lectionen från Nya Testamentet, enligt Tabellen, och derefter följande sång.

Benedictus. Luc. 1: 68.

    Lofwad ware Herren, Israels Gud; ty han hafwer besökt och förlossat sitt folk.
    Och hafwer upprättat oss salighetens horn, itu fin tjenare Davids hus.
    Såsom han i förtiden talat hafwer genom sina helga Propheters mun,
    Att han skulle frälsa oss ifrån wåra owänner; och utur allas deras hand, som hata oss.

Nu läses den Apostoliska Tron, medan Presten och folket stå upp. Och kunna de orden: nederstigen till &. &c. utbytas mot: Och gick hän till de afgångna andarnes rum.
 

 

    Jag tror på Gud Fader, allsmägtig, himmelens och jordens skapare.
    Och på Jesum Christum, hans ende Son, wår Herra, hwilken aflad är af den helige Anda; född af jungfru Maria; pint under Pontius Pilatus; korsfäst, död och begrafwen; nederstigen till helwetet; på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda; uppstigen till himla; sittande på allsmägtig Guds Faders högra hand; dädan igenkommande till att döma lefwande och döda.
    Jag tror ock på den Helige Anda: En, helig, allmännelig kyrka; de heligas samsund; syndernas förlåtelse; de dödas uppståndelse; och ett ewigt lif.

Härefter följande böner, medan alla falla på knä: Presten säger först:

Herren ware med eder!
Swar: Så ock med din anda!
Presten: Låtom oss bedja: O Herre, bete oss din nåde!
Swar: Och gif oss din salighet.
Presten: Skapa I oss, o Gud, rena hjertan!
Swar: Och tag icke din helige Anda ifrån oss!

Härpå läses Collecta för dagen, undantagandes, då Communiontjensten läses, då den uteslutes här.
 

Apostles' Creed

Bön om Frid.

O Gud, du är fridens upphof och älskar endrägt. Att känna dig är ewinnerligt lif, och att tjena dig är att wara rättsliga fri. Beskydda oss, dina barn, emot alla wåra fienders anfall, så att wi, i förtröstan på din hjelp, icke måtte frukta wåra motståndares magt, i kraft af din Son, Jesum Christum, wår Herra. Amen.
 

Collect for Peace

Bön om Nåd.

O Herre, wår himmelske Fader, allsmägtige och ewige Gud, som låtit oss i trygghet upplefwa denna dag, förswara oss ock under loppet af densamma med din kraftiga hjelp, och gif att wi i dag icke falla uti någon synd, eller råka uti någon farlighet, utan att alla wåra gerningar måtte styras af din wilja, och warda dig behaglige, genom Jesum Christum, wår Herra. Amen.
 

Collect for Grace

Bön om Frid.

Denna och efterföljande bön nyttjas wid aftongustjensten,
med uteslutande af de twenne föregående.

O Gud, från hwilken alla heliga begär, alla goda råd och alla rätta gerningar komma, gif dina tjenare den frid, som werlden icke kan gifwa; så att wåra hjertan må böjas att lyda dina bud, och att wi under ditt beskydd, friade från all fruktan för wåra fiender, må framlefwa wår tid i ro och i lugn, för wår Frälsares Jesu Christi skull. Amen.
    O Gud, wår himmelske Fader, genom hwilkens allsmägtiga hjelp wi i dag blifwit bewarade; skydda oss genom din stora nåd ifrån alla wådor och farligheter under denna natt, för din Sons, wår Frälsares, Jesu Christi nåds och kärleks skull. Amen.
 

Collects for Peace & Aid against All Perils (for Evening Prayer)

Bön för Öfwerheten.

O Herre, wår himmelske Fader, hela werldens höge och mägtige Sturesman, du, som ifrån din höga thron skådar alla inbyggare på jorden; wi bedje dig innerligen att du i nåd wille se neder och wälsigna din tjenare Presidenten af Förenta Staterna, samt alla andra, som is styrelsen del hafwa; och få uppfylla dem med din helige Andas nåd, at de alltid måtte böjas efter din wilja och wandra på dina wägar. Beskär dem rikeligen himmelska gåfwor, gif dem helfa och ett lyckosamt lif, samt efter detta lifwet ewinnerlig fröjd och lycksalighet, genom Jesum Christum wår Herra. Amen.
 

Prayer for the President & All in Civil Authority

Följande Böner uteslutas, då Litanian läses.

Bön för Presterskapet och Kyrkan.

Allsmägtige och ewige Gud, från hwilken all god och fullkomlig gåfwa kommer, sänd din nådes Anda neder uppå wåra Biskopar, och öfriga presterskap, jemte de församlingar, som äro anförtrodda åt deras wård; och för att göra dem inför dig behaglige, gjut ut öfwer dem din fortfarande wälsignelse. Gif, o Gud, hwad wi bedje, för wår Medlares, Jesu Christi skull. Amen.
 

 

Prayer for Clergy & People

Bön för alla menniskor.

O Gud, menniskoslägtets Skapare och Uppehållare, wi anrope din nåd för alla menniskor, i hwilken ställning och beskaffenhet de wara må, att du täckes göra dina wägar kända för dem, och din frälsning uppenbar för alla folkslag. Synnerligen bedje wi för din heliga, allmänneliga kyrka, att hon måtte warda ledde på sanningens wäg, och hålla tron i andans enhet och i fridens band och ett rättfärdigt lefwerne. Sluteligen anbefalla wi i din milda nåd alla, som äro bedröfwade eller i swårigheter till kropp eller själ, att du måtte täckas trösta och upprätta dem efter deras behofwer, gifwa dem tålamod i lidandet och ett luckligt slut på deras bedröfwelse. Hör oss, wi bedje dig, för Jesu Christ skull. Amen.
 

Prayer for All Conditions of Men

Allmän Tacksägelse.

Allsmägtige Gud, barmhertige Fader! Wi, dina owärdige tjenare, tacka och lofwa dig innerligen för all din godhet och kärleksfulla nåd öfwer oss och öfwer alla menniskor. Wi tacke dig att du har skapat oss och uppehåller oss och för all wälsignelse i detta lifwet; men framför allt för din omätliga kärlek, uppenbar i werldens återlösning genom Jesum Christum, wår Herra, samt för nådens medel och hoppet om en ewig salighet. Wi bedje dig, gif oss tillbörlig erkänsla af din barmhertighet, så att wåra hjertan må utan skrymtan tacka dig, och att wi måtte bewisa wart lof ej blott med wåra läppar, utan också i wårt lefwerne, derigenom att wi gifwa oss sjelfwa upp åt din tjenst och wandra inför dig i helighet och rättfärdighet alla wåra lifsdagar, genom Jesum Christum, wår Herra, hwilken med dig och den helige Anda wara ära och lof i ewighet. Amen.
 

General Thanksgiving

Bön af S:t Chrysostomus.

Allsmägtige Gud, hwilkens nåd förunnat oss att i gemensam bön åkalla dig, och som gifwit oss det löftet, att hwar twå eller tre äro, församlade i dit namn, der dill du wara med dem och gifwa dem det de bedja; uppfyll nu dina barns böner såsom för dem nyttigast är, och gif oss i denna werlden kunskap om din sanning och i den tillkommande ett ewinnerligt lif. Amen.

2 Cor. 13:13

Wårs Herras Jesu Christi nåd, och Guds kärlek, och den Helige Andas delaktighet, ware med eder allom. Amen.

Prayer of St. Chrysosrom

Return to the Book of Common Prayer in Swedish

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld