flag of Zambia The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    Malombelo a Kamo Kamo
Occasional (Pastoral) Offices in Nsenga (1956)

 

VISITATION OF THE SICK.
(Mayonzyelo a Alwele.)

    Kansi wa mweo olwala? nawaite akulu a Eklezya; naŵo akamsengela Mlungu, mwali yeve, nomzoleka mafuta mZina la Asikulu. (James 5 v. 14).

The Priest on entering the house of the sick person, makes this greeting:—

Mtendele naukuŵa mng’anda ino, na ku ŵonse onkalamo.

Malizu a Mlungu omyalalika mulwele.

Kumcetekela Mlungu Matt. 6 v. 24: Rom. 8 v. 31.
Mlungu oyasuka masengelo Psalms 30 and 34.
Kuyavya kwa Mlungu. James 5 v. 10.
Kundandaula cikomo ca viipa. Psalm 51.
Malumbo na mayamiko. Psalm 103.
Matamano otitwala kwa Mlungu. Heb. 12 v. 1-11.
Matamano a Kristo ni mlingo wasu. Is. 53: Matt. 26 vv. 36-46.
Kulapa na kumvwila Mlungu. Is. 55.
Masyuko. Matt. 5 vv. 1-12.
Kuŵa tuni. Luke 12 vv. 32-40.
Kristo ni ciŵeta muweme. Psalm 23: John 10 vv. 1-18.
Mazyukilo. John 20 vv. 1-18: 2 Cor. 4 V. 15.
Kununuliwa. Rom. 5 v. 1-11; Rom. 8 v. 18. 1 John 1. w. 1-9.
Cintemwa ca Kristo. 1 Cor. 13.
Kusisikanya mmatamano. James 5 v. 10.
Cintemwa ca Mlungu ku ŵantu. 1 John 3 vv. 1-7: 4 v. 9.
Moyo wa mcalo cikuza. Rev. 7 v. 9; 21 vv. 1-7 & 22. Rev. 22 w. 1-5.
Vilayi vya Asikulu wasu, pakaliyotamana pa msalaba. John 14: 15: 16: 17.

Malingililo kwa Alwele.

    Ausu wasu wa kumulu, mwa Kristo Asikulu wasu, na ku cintemwa cake mwine, okosesya mitima ya ŵana ŵake akalwala, noŵapa nsita iweme kuwamya moyo wawo nomcinzika Mlungu. Asikulu wasu ali pamo nase nsiku zyonse, otipa cawanzi ca Muŵili na ca mzimu; tetyo na seo tuwamila kucitilako naco kuti cipangwilo cake cicitike. Mu Evangelo tupenda kuti Yesu Kristo epozya alwele, na lomba kumo opangwowapa cawanzi copozya ntenda.

    Asikulu wasu Yesu Kristo, uyo aliyocita viipa, etamana mcalo; tetyo seo taŵantu a viipa tuwamila kutamana, kutilanga noyaluzya mitima yasu.

    Cipangwilo ca MKristo, mkulwala kano pakuŵa na mpamvu, nikuti Mlungu acinzikiwe muli yeve, mwa Yesu Kristo.

    Ulimo mcinzi mmatamano kati tulilinganisya na mtima wa Yesu Kristo. Pakuti pakumvwa matamano, Mlungu olangizya cipangwilo cake kuwombola a mcalo.

    Tikalwala kano tikawa na mpamvu tuwamila nsiku zyonse kupangwisya kufuzililamo kwa Mzimu Mtuŵa.

Here the sick person shall be moved to make confession of his sins especially if his conscience is troubled.

Kwasengela aŵo olwala.

    Mwe Asikulu mupeleka cawanzi na syuko, mumlolesye nomyavya uyu mtumiki wanu; muloleni na cifundo nompa mtima womcetekelani, nomcilingisya ku muŵepeki nomsunga mmtende nsiku zyonse, mwa Yesu Kristo Asikulu wasu. Amen.
    Mlungu wa mpamvu zyonse akupa moyo, tumpapatilani mumvwe masengelo ŵasu kwa uyu mtumiki wanu, kuti palusungu lwanu apolesyewe nomtumikilani mweo koyamika mEklezya yanu yozila, mwa Yesu Kristo Asikulu wasu. Amen.
 


 

 

THE ANOINTING OF THE SICK.
(Kuzoleka Alwele.)

Note: Before this is done, it is desirable that the meaning of this Sacrament be explained to him, that he may receive the grace of God with understanding and faith.

Pa Zina la Ŵata na la Mwana, na la Mzimu Mtuŵa. Amen.

Asikulu mticitile lusungu.
    Kristo mticitile lusungu
Asikulu mticitile lusungu.

Ausu wasu . . .

    Mwe Mpuzumusyi wa vyalo vyonse, kwa msalaba wanu na kwa mlopa ŵanu wa mcinzi ukulu mwitinunula, mtipuzumusye, mtiyavye tumpapatilani kolisisya, Asikulu.

Psalm 121.

1. Niimye menso wa gu ku malupili;
    Nga vyoniyavya vifumile kuni?
2 . Vyoniyavya vufumila kwa Asikulu:
    Ecita kumulu na pansi.
3. Sazomezya lwayo lwako kunyezyewa:
    Uyo okusunga sakusila.
4. Wona, uyu oŵasunga alsraeli:
    Sakusila kano kuyona tulo.
5. Asikulu ni okusunga;
    Asikulu ni cimfule cako ca ku kwanja kwako kwendi.
6. Zuwa silikusyoka pakuŵala;
    Cukanga mwezi usiku.
7. Asikulu aŵokucinjilizya ku viipa vyonse:
    Aŵosunga moyo wako.
8. Asikulu aŵosunga kufuma kwako noloŵa kwako;
    Citatikile lomba na nsita zyonse.
    Mcinzi uwe kwa Ŵata.  . . . . . .

Sambilo. James 5 v 14.
Kansi wa mweo olwala? Naŵaite akulu a Eklezya: naŵo akamsengele Mlungu mwali yeve, nomzoleka mafuta mZina la Asikulu.
Answer. Mayamiko kwawo Mlungu.

Then the Priest says:

Kansi, mwilipeleka kwa Mlungu kuti cipangwilo cake cicitike muli weo?

(Answer) Inde, nilipeleka.
(Priest) Kansi, muzomela mpamvu ya Mlungu kumyavyani?
(Answer) Inde, nuizomela.

Then the Priest dips his thumb into the Oil of the Sick and anoints the sick person on the forehead, and says:

+ NUKOZOLEKA mafuta ŵozila pa Zina la Ŵata, na la Mwana, na la Mzimu Mtuŵa. Amen.
    Nga ni umo muŵili ŵako mwazolekewa mafuta awa, tetyo Ausu wasu wa kumulu akuzuzye na Mzimu Mtuŵa. Na Mlungu akuŵezyezye soti ku mpamvu kati ni cipangwilo cake.
+ SYUKO la Mlungu, Ŵata na Mwana na Mzimu Mtuŵa nalikuwa kuli weo nonkalilila nawe mpela-mpela. Amen.
 


 

 

THE COMMUNION OF THE SICK.
(Kutwala Ukaristiya kwa Alwele.)

The Priest shall carry the Holy Sacrament reverently. When he reaches the house, he says:

Mtende naukuwa mng’anda ino, na ku ŵonse onkalamo.

Then he says the following prayers of the Mass:

1. Kusokolola viipa na Malizu ŵolekelela.
2. Kuza kolisisya.
3. Ŵonani Kambelele ka Mlungu . . .
4. Muŵili wa Asikulu wasu Yesu Kristo . . .
5. Ausu wasu. . .
6. Syuko la Mlungu . . .
 


 

 

THE COMMENDATION OF THE DYING.
(Kupeleka mzimu wa akufwa kwa Mlungu.)

Where the dying person is, the Priest says:—

Nunc Dimittis.

    Munifumyamo lomba mtumiki wanu, Asikulu: pamtendele mwa lizu lanu.
    Pakuti menso ŵangu: aulola upuzumusyi wanu.
    Ula umuŵikila futila: pamenso pa ŵantu ŵonse.
    Mwenje wosanikila Amitundu: na mcinzi wa liumba lanu Israeli.

    Mcinzi uwe kwa Ŵata . . .

    Kuli mweo Asikulu tupeleka mzimu wa mtumiki ŵanu (name) pakufwa mcalo aŵwekuŵa moyo muli mweo; viipa vili vyonse vyecicita cikomo colenda kwa moyo wa mcalo cino, tapapata mumlekelele, mwa Yesu Kristo, Asikulu wasu. Amen.

At the point of death he says:—

    NKOYA, we mzimu wa Mkristo ku ulwendo ŵako kufumila mcalo cino, pa Zina la Ŵata, na la Mwana, na la Mzimu Mtuŵa. Amen.

For a dying child:—

    Mwe Asikulu, Yesu Kristo, tupeleka mwana ŵanu (name) ku cintemwa canu. Tumani malaika ŵanu ŵozila amtangulile uko kwanu kumulu, nompokela mumtendele mmanja ŵanu mawwelo. Amen.

For the faithful departed.

    Mwe Asikulu, mwacitile lusungu ŵonse ecifwa enzommvwilani mweo (ngako-ngako ). Muwape kumanguliwa viipa vyao, apumule pamtendele mParadiso; siku losililila naazyuke soti kosangalala; mkawapingule lusungu siku lilala, ankale maŵelo-maŵelo mu nseko ikulu ya miŵili na mizimu, mwa Yesu Kristo Mfumu yasu. Amen.
 


 

THE BAPTISM OF A DYING PERSON.
(Ubatizo wa muntu ali pafupi kufwa.)

Only one known by the Church may be Baptised in this way. All present in the house will kneel, and say:—

Ausu wasu . . . . .

Now the sick person, if he is able to speak, shall make an act of Faith and of Contrition. If he is not able to speak other people shall speak for him. But for a small child this is not said.

Act of Faith.

Mwe Mlungu ŵangu, numcetekelani mweo, Ŵata Mwana na Mzimu Mtuŵa. Mnipuzumusye lomba pa Ubatizo; mnifwisye kumulu kuli mweo.

Act of Contrition.

Mlungu ŵangu, nundandaula ngako pakuti nimpontelani. Nupangwa kuleka viipa vyangu. Mnilekelela vyonse, numpapatilani, pa Ubatizo uno.

Then the Priest (or another Christian) will baptize the sick man pouring water on his forehead, three times, once when he says, “Ŵata,” once when he says, “Mwana,” and also when he says, “Mzimu Mtuŵa.”

He must not omit to say—as follows:—

(NAME) NUKUBATIZA PA ZINA LA ŴATA, NA LA MWANA, NA LA MZIMU MTUŴA. AMEN.

Here the Baptism ends.

If God gives life again to this person who was baptized in sickness, he will come to the Church where the Priest will complete all that was omitted before, when the person was ill. Afterwards he must come to the Classes to complete his instruction before he is brought to the Bishop to be confirmed.
 


 

 

RECEPTION INTO THE CONGREGATION
OF THE CHURCH.
(Malizu osilizya Ubatizo mChurch.)

This Service is used to receive a person (or child) baptized in sickness. Also it may be used for one who has been baptized but not according to the Rites of the Catholic Church.

The person to be received shall be accompanied with the witness who was present at his baptism. If it is a child, the usual three god-parents are required.

When they are gathered at the Font, the Priest says:

Ŵotemweka, numziŵisyani kuti muntu uyu (mwana uyu) ebatiziwa penzelwele pa mlingo wa misango ya Eklezya. (Kanopenze wa mpingo wa ………) tetyo imvwani malizua muntu uyu poyasuka makonsyo ŵangu.

Then he questions the man who was baptized;

Wibatiziwa siku lanji?
Ekubatiziwa ni ŵani?
Wibatiziwa pamenso pa ŵani?
Ekubatiziwa na vinji?
Wibatiziwa na malizu ŵanji?

    Tetyo mwamvwa, Akwasu, kuti muntu uyu (mwana uyu,) ebatiziwa pamlingo wa misango ya Eklezya Ikatoliko.

Now the Priest questions again the one who was baptized. If he is an adult, he will answer for himself, or his witness may help him, or the Priest will tell him how to answer, if it is a child the god-parents will make the answers.

Or, when receiving a person into the Church one who was not baptized according to the Rites of the Church, he begins thus:

    Kansi, wakumkana Satana na milimo yake yonse?
    (Answer) Inde, nakumkana Satana na milimo yake yonse.
    Kansi, wakukana ulemo wa tyala wa mcalo, na mcinzi wake wa tyala?
    (Answer) Inde, nakukana ulemo wa tyala wa mcalo, na mcinzi wake wa tyala.
    Kansi, wakukana makumbwilo aipa a mmuŵili?
    (Answer) Inde, nakukana makumbwilo aipa a mmuŵili.

Exorcism.

    + NUKUPINGULA, Satana, pa Zina la Ŵata, na la Mwana, na la Mzimu Mtuŵa, fumamo mu muntu uyu (mwana uyu) nakuya kutali na yeve, pakuti Asikulu Yesu Kristo wamwita ku Ubatizo wake Ŵozila, nomcisyiwa cizo ca Muŵili wake. Cikomo coteti, we mzimu wosyamikiwa, imvwa upinguzi ululembewe, usati womuŵevya muntu uyu (mwana uyu), pakuti Kristo emnunula na mlopa wake wa mcinzi ukulu, nomsalula alowemo mliumba lake pa Ubatizo Ŵozila.

Then the Priest dips his thumb into the Oil of Catechumens, and signs him with the Sign of the Cross upon his forehead, and says;—

+ MSALABA WA KRISTO NAUKUŴA WOPATUSYA SATANA KULI WEO, NA WEO MWANA ŴANGU, WAKULWA NAYE NKONDO NOMSUSYA NA MPAMVU ZYA MLUNGU MPAKA KUFWA. AMEN.

This finished, he asks:—

Kansi, ummvwila wani?

All present look to the Altar and say:—

Neo, numcetekela Mlungu, (and all the Creed.)

(Priest) Kansi, uŵosunga mvwano uyu?
(Answer) Inde, niŵosunga mvwano ujoi.
(Priest) Kansi, uŵocita kokoselela cipangwilo ca Mlungu nosunga matetulo ŵake?
(Answer) Inde, niŵosunga kokoselela.

Now the Priest says:—

Umo Mpuzumusyi wasu Yesu Kristo mwecitiuzizya notisambizya takawalala nakuti:—

Ausu wasu, .... (All The Lord’s Prayer. )

Then the Priest wears white stole (and Cope). He dips his thumb into the Oil of Salvation and signs the Sign of the Cross on the person's forehead, and says:

+ NUKULEMBA CIZIŴIKWILO CA MSALABA NA MAFUTA A UPUZUMUSYI, KUŴA CIZIŴIKWILO CAKUTI LOMBA WALOŴAMO MLIUMBA LA KRISTO. AMEN.

Then he gives the White Vesture, and says:—

    (Name) poka mwinjila uyu, ni ciziwikwilo ca utuŵa wa mzimu wako. Wolisunga Mtuŵa mpaka pauti uzopaname pacilimba ca Asikulu wasu Yesu Kristo. Kuti uzopoke moyo wa maŵelo-maŵelo. Amen.

Then he gives the Light, and says:—

    (Name) poka msaniko uyu; kuŵala kwake ni ciziwikwilo ca cawanzi ca Ubatizo wako. Uŵoŵasunga matetulo ŵonse a Mlungu, kuti pati awele Asikulu, uze uwe wozomelewa naye, nopokelelewa naye, pamo na Asanto wake, kulowamo muufumu wake wa maŵelo. Amen.

Now he will say to the one received:

    Mwana ŵangu, nakulemba ciziŵikwilo ca msalaba kuti usamvwa nsoni kuzomela pasweta mvwano wa Kristo epacikiwa pa msalaba, sembe mnyansi mwa ndembela yake, wakulwa nkondo kwa mkanka na viipa, na calo na muŵepeki, nonkala linjoli-njoli locetekeleka la Kristo, na mtumiki wake mpaka posila pamoyo wako. Amen.

The Priest now speaks to those present:—

    Akwasu ŵotemweka, pakuti muntu uyu (mwana uyu) wavyalikwa soti nolovyewa mu Eklezya, ni muŵili wa Kristo; natiyamike Mlungu wa mpamvu zyonse kwa viweme ivi vyapewa, nomsenga na mtima umo kuti muntu uyu (mwana uyu) citatikile lelo, aŵonkala moyo wake nga ni umo mwautatikila lomba.

    Natilombe:

    Tumyamikani na mitima yasu yonse, Ausu wasu wa lusungu, pamwatemwa kuti muntu uyu (mwana uyu) avyalikwe soti na Mzimu Mtuŵa, nomlovya mu Eklezya yanu yozila. Lomba tumlambilani kolicefya kuti afwile viipa nakuŵa na moyo wolungama; kuti nga ni umo mwakusanzyilana muimfwa wa Mwana wanu, tetyo asanzyane na mkuzyuka kwake kumo; kuti kunsilililo yeve pamo na ŵambi a mu Eklezya yanu yozila, akonkala muufumu ŵanu wosasila, mwa Kristo Asikulu wasu. Amen. Kuyavya kwa Mlungu kuwe na mweo maŵelo. Amen.

Conditional Baptism.

If a Priest is doubtful whether a person has been truly baptized according to the Rites of the Church, and the there is no one who knows of his Baptism, he shall use the Rite as usual, but in baptizing the person, he shall say:—

    (Name) kati ukaliyobatiziwa—nukubatiza pa Zina la Ŵata, na la Mwana, na la Mzimu Mtuŵa. Amen.

The one baptized and received into the Church in this way, shall not begin to prepare for Confirmation, or to receive the Holy Communion, until he is fully instructed (or has continued his classes), and has also learned about the Sacrament of Penance.
 


 

THE BURIAL OF THE DEAD.
(Ku ŵaŵika Akufwa.)

At the beginning.

The Priest and the servers precede the bearers—from the door of the Church to the Chancel—or going to the Grave. As they go, the Priest says:—

    Neo nne Mazyukilo na Moyo, akuti Asikulu: uyo onimvwila neo, cukanga akafwa, lomba azawe moyo: ali ŵonse ali moyo, nonicetekela neo saafwa maŵelo.

    Nuziŵa kuti Mnunuli ŵangu ali moyo, akapaname siku losilila pacalo. Cukanga nkanda yangu ikaifiwa teti, lomba niliye muŵili ŵangu nikamuŵone Mlungu; uniti nikaŵone namwine, na menso ŵangu akamuŵone, nte umbi.

    Nteticiza na kantu poloŵa mcalo ca pansi, soti sitingayc na kantu pofumamo: Asikulu ecipa na Asikulu walonda Nalilumbiwe zina la Asikulu.

    Nicimvwa Lizu lofumila kumulu lakuti, Lemba, Ana syuko akufwa aŵo akufwa mwa Asikulu: inde, Mzimu akuti teti, apumule ku milimo yawo.

If the way is long the Sentences may be repeated.

The Committal.

On arriving at the Grave, the body is reverently laid in the ground. Then the Priest and his attendants shall sing, or say:—

    Pakati pa moyo tili paimfwa: ni kwa ŵani kwititi tiyavyiwe sembe kwanu, Asikulu, mweo msatemwa cikomo ca viipa vyasu. Lomba Mwe Asikulu, Mlungu Ŵozila, mwe Asikulu wa mpamvu ikulu, Mwe Mpuzumusyi ŵozila na wa lusungu, moticilingizya kuti tingaye ku imfwa ya maŵelo.

    Mwe Asikulu, muziwa vyakunsei vya mitima yasu msasinka matu ŵanu ku malombelo wasu. Mtilekelele, Asikulu ŵozila, Mwe Mlungu wa mpamvu ikulu, Mwe Mpuzumusyi ŵozila na wa lusungu lukulu. Mwe Cipingula wolungama wa kankalilo, msati motileka kupatukana na mweo pansita yosililila, cikomo ca imfwa.

Then before he sprinkles the earth in the Grave, he says:—

    Tupeleka mzimu ŵako mmanja mwa Mlungu, Ausu wasu wa mpamvu zyonse, nowika Muŵili ŵako mumsitu: (here the earth is sprinkled three times) lufuko kwa lufuko,—coto kwa coto,—lukungu kwa lukungu,—mtugomezya ca mazyukilo kumoyo wosasila mv/a Asikulu wasu Yesu Kristo, uyo ati azayaluzye Muŵili wasu, ŵolenda, kuti uzosanguke kulingana na Muŵili wake wa mcinzi, mmacitiwilo a mpamvu yake, kunasya vyonse kuli yeve.

If for any reason the Prayers following are not said, the Service will continue at “Asikulu mticitile lusungu,” and the Lord's Prayer until “The Grace”—“Cawanzi ca Asikulu wasu.”

Prayers for the departed.

These Prayers may be said first in the Church, before going to the Grave, or after the Committal. One of the Psalms is said—without “Gloria.”

Psalm 23.

1. Asikulu ni ciweta ŵangu;
    Sinisoŵelwa.
2. Onilalika polyela pamsipu:
    Onikunsya mmbali mwa manzi opumuzya.
3. Ovumula moyo ŵangu:
    Onitangulila mnjila zya cilungamo cikomo ca zina lake.
4. Inde, cikanga nikayenda ca mfinzi bii siniyopa viipa:
    Pamuli nane pamo; nkoli yanu na muŵango wanu, ivi vunimyalalika.
5. Muniyanzikila polyela pamenso pa ŵonipata:
    Munizoleka mafuta mmutu ŵangu; ntumo yangu yuzula fwaa.
6. Lezee uweme na lusungu vyonikonka nsiku zyonse zya moyo ŵangu;
    Nakunkala mng’anda ya Asikulu maŵelo-maŵelo.
    Naŵopumula pamtendele: na kuŵala kosasila kuŵaŵalile.

Psalm 73 vv 22-27.

22. Cukanga teti nili mnkonde mwanu nipela-mpela:
    Munikatililila kwanja kŵangu kwendi.
23. Mze monitangululila na nzelu zyanu:
    Soti pavuli pake mze munipokelela ku mcinzi.
24. Nina ŵani kumulu sembe mweo:
    Na mcalo muliye muyake unukumbwa, sembe mweo.
25. Muŵili ŵangu na mtima ŵangu vusila;
    Sembe Mlungu ni ciluŵambe ca mtima ŵangu na citwa cangu ca kankalilo.
26. Pakuti ŵonani, ŵala otalamukana namwe azalope .
    Muwapululusya ŵonse ocencemwa kuleka mweo.
27. Sembe neo, kuniwamila kumfwindikizya Mlungu; nilumcisye Asikulu Mlungu kuŵa posfisama pangu.
    Kuti nokundulula milimo yanu yonse.
    Naŵopumula  pamtendele: na kuŵala kosasila kuŵaŵalile.

Or, Psalm 36. vv. 5-10, may be said.

The Lessons. 1 Akor. 15 vv. 20-23.

    Lomba Kristo eusyiwa kwa akufwa, wancesya wa ŵala ali mtulo. Pakuti nga ni umo mwiizila imfwa mmuntu, tetyo na mmuntu ni mkwikwizila kuuka kwa akufwa-
Pakuti umo mwakufwila ŵonse mwa Adamu, tetyo na mwa Kristo ŵonse ni mwati azawele moyo. Sembe ali ŵonse mmakonkanilano ŵake: Kristo ni wancesya; pavuli pake awo ali ŵake Kristo aze azyuke poŵoneka kwake.

Or, 1 Akor. 15. vv 50-57.

    Lomba nunena ici mwakwasu, cakuti muŵili na mlopa sungapyane ufumu wa Mlungu, kano kuŵola kupyana kusaŵola. Wonani numuuzyani cakunsei: Sitilala tonse, sembe tonse tize tisanguke, kansita kamo, pokopela liso, pa mlulumo wosililila: pakuti mbata ize ilile, na akufwa azausyiwe kosaŵola nase tize tisanguke. Pakuti ici cowola cakuvwala kusawola, na ici cakufwa cakuvwala kusafwa. Sembe ici coŵola cikazovwala kusaŵola, na ici cakufwa cikazovwala kusafwa, ninga lisilizike lizu lilembewa, Imfwa yumelewa mkupulamo. We imfwa, kuli kuni kupulamo kwako? We imfwa, kuli kuni kuluma kwako? Kuluma kwa imfwa ni viipa, na mpamvu ya viipa ni dango: lomba Mlungu nalumbiwe, otipa kupulamo mwa Asikulu wasu, Yesu Kristo.

Or, Mavundululiwe (Revelation) 21 vv 1-7.

For the Burial of a Child. Marko 10. 4 13.

    Nipo emletela tuwana atukumye; nawo asambili eŵatuzula. Sembe Yesu akaŵone ecipya mtima nowanenela, Tulekeni tuŵana tuze kuli neo; msatulesya: pakuti ufumu wa Mlungu ni ŵatoteti. Lezee numuzyani, Ali ŵonse asapokela ufumu wa Mlungu nga ni kamwana sangaloŵemo peka patonto. Naye etufukata notusyukisya potusintilila manja.

Or, Mavundululiwe (Revelation) 14. vv 1-5.

Then the Priest says:—

Asikulu mticitile lusungu.
    Kristo mticitile lusungu.
Asikulu mticitile lusungu.

Ausu wasu . . .

(Priest) Msaloŵa popingula pamo na mtumiki wanu Asikulu.
(Answer) Pakuti mmenso mwanu paliye muntu ati azalicisye wolungama.
(Priest) Mpeni kupumula maŵelo-maŵelo.
(Answer) Na kuŵala kosasila kumuwalile.
(Priest) Apumule mumtendele.
(Answer) Amen.
(Priest) Asikulu imvwani kusenga kwasu.
(Answer) Nolila kwasu kumzileni.
(Priest) Asikulu aŵe na mweo.
(Answer) Soti na mzimu wanu.

    Natilombe.

    Mlungu, wa mpamvu zyonse, pamo namwe ni payunkala mizimu ya aŵo ofuma pano mwa Asikulu. Tumyamikani na mitima pakuti mwatemwa kumpokesya uyu mkwasu (akufwa a mvwano) pa matamano a calo cmo ciipa; tumpapatilani mzomele kwa cifundo canu ca cintemwa, kupuvyozuzya liumba la wosaluliwa wanu, noyendesya ufumu wanu; kuti seo, pamo na ŵonse, efumapo enzolimvwila wino Zina lanu lozila, tikatuvyiwe ngako nosangalala mmiŵili na mmizimu mumcinzi ŵanu wa kankalilo mwa Yesu Kristo, Asikulu wasu. Amen.

(Or).

    Mwe, Asikulu Mlungu wa mizimu yonse ya ŵantu tupeleka kwa lusungu lwanu mzimu wa uyu mkwasu (mizimu ya ŵonse amvwano akufwa). Tumpapatilani kuti mumpumusye mkuŵala kwanu, mcintemwa canu ca mParadiso, kwamene kuliye matamano nondandaula nolila, sembe kusanzyana na Asanto wanu, mwa Yesu Kristo, Asikulu wasu. Amen.

(At the burial of a child).

    Mlungu wa mpamvu zyonse, mwe mwapangwa kuti mwana ŵanu onkala na mweo mParadiso, tumyanikani kwa lusungu lwanu likulu. Zomelani kuti tize timŵone soti mu ulemo wanu, mwa Yesu Kristo, Asikulu wasu. Amen.

(For those mourning.)

    Mlungu wa mpamvu zyonse, Ausu wasu wa malusungu, na Mlungu wa mapuzisyo ŵonse; Tumpapatilani kwa cintemwa canu cikulu mwamyalalike aŵo ŵafwilwa kuti popeleka matamano ŵonse kuli mweo, aze aŵe na mamyalaliko a cintemwa canu cikulu, mwa Yesu Kristo, Asikulu wasu. Amen.

(Priest) Aŵape Asikulu mpumulo wosasila.
(Answer) Na kuŵala kwa kankalilo koŵasanikila.

    CAWANZI ca Asikulu wasu Yesu Kristo, na kutemwa kwa Mlungu na kusanzyana kwa Mzimu Mtuŵa, viwe na seo tonse nsiku zyonse. Amen.

To bless the Grave.

If the Grave has not been blessed, the Priest says;—

    Mwe Asikulu, Yesu Kristo, mwiikiwa mu msitu walomba wa Yosefe, na tetyo mwizilisya msitu kuŵa malo wogomezya ku ŵantu ŵanu; Zomelani tumpapatilani kuzilisya msitu uyu kuŵa malo opumulilamo, amyelele, na wosungiwa ku mtumiki ŵanu utuŵikamo lomba msungo lanu; mweo nimwe Mazyukilo na Moyo, mweo munkala noyondolola pamo na Ŵata na Mzimu Mtuŵa, Mlungu Umo vyaka vyonse. Amen.
 


 

FOR THE BURIAL OF
AN UNBAPTIZED PERSON.
(Malombelo wa a ŵo omvwila Mlungu,
ainene ofwila kunja kwa Eklezya, ni awa:)

1. Akristo ana mlandu oyaluka mtima pa kufwa.
2. Anafunzi.
3. Omvwisya a ntina.

Psalm 139.

1. Mmalyondo ni mnumuitani, mwe Asikulu:
    Mwe Asikulu, imvwani lizu langu.
2. Matu ŵangu napulikane:
    Lizu lopapatila kŵangu.
3. Mwe Asikulu, angati misungila misulo;
    Asikulu, ni ŵani angaŵe kapanamilo?
4. Sembe kwanu kuli kalekelezi:
    Kuti moyopewa.
5. Numlindila Asikulu, moyo ŵangu umlindila:
    Na lizu lake ni linugomezya.
6. Moyo ŵangu umlolela Asikulu;
    Kupula a cilindila mwakupukwila kuca; inde, kupula mwakupukwila kuca acilindila.
7. Mwa Israeli, nkomcetekelani Asikulu, pakuti kwa Asikulu kuli lusungu:
    Soti kwa yeve kuli ununuli ukulu.
8. Yeve ni ati azaŵanunule aIsraeli:
    Ku misulo yaŵo yonse.

    Pakati pa moyo tili pa imfwa: ni ŵani kwititi tiyavyiwe sembe kwanu, Asikulu, mweo msatemwa cikomo ca viipa vyasu.

    Lomba mwe Asikulu, Mlungu ŵozila, Mwe Asikulu wa mpamvu ikulu, Mwe Mpuzumusyi ŵozila na wa citinti, moticilingizya kuti tingaye ku imfwa ya maŵelo.

    Mwe Asikulu, muziwa vyakunsei vya mmitima yasu, msasinka matu ŵanu ku malombelo ŵasu. Mtilekelele, Asikulu ŵozila, Mwe Mlungu wa mpamvu ikulu, Mwe Mpuzumusyi ŵozila na wa citinti cikulu: Mwe Cipingula wolungama wa kankalilo, msati motileka kupatukana na mweo pa nsita yosililila, cikomo cozingwa na imfwa.

    Natilombe.

    Msakumbuka Asikulu vyoceneka vyasu, kano vyoceneka vya amacezo wasu; kano msawezyamo viipa vyasu: Mtilekelele seo, Mwe Asikulu muweme, Mwalekelele maumba ŵanu amwinunula na mlopa ŵanu wa mcinzi ukulu, Msatikalipila vyaka vyonse. Mtilekelele seo, Mwe Asikulu muweme.

    Mwe Mpuzumusyi wa vyalo vyonse, kwa msalaba ŵanu na mlopa ŵanu wa mcinzi ukulu, mwitinunula; Mtipuzumusye mtiyavye tumpapatilani kolisisya, Asikulu.

 


Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld