Seal of the Church in the Province of Southern Africa The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    The Book of Common Prayer (1662)
in Xhosa

 

IMI-TANDAZWANA,
NE-NCWADANA, NE-VANGELI

ZOMNYAKA WONKE.


Maiti imi-Tandazwana ye-Cawa nge-Cawar neyemihla engcwele esakuba ine-Vigil itetwe kwi-Nkonzo. yarngo-Kuhlwa pambi kwe-Cawa nemihla leyo.


EYOKUQALA I-CAWA YE-ADVENT.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, sipè ufefe lokuba Siyilahle imisebenzi yobumnyama, sixòbe izixòbo zokukànya, sisabudla,obubomi bupèlayo, awati ngabo u-Yesu Kristu u-Nyana wako weza kuti ngolulamo olukulu; ukuze siti ngomhla wokugqibela, akupinda enamandla nobuqaqauli bake. eze kugweba abahleliyo nabafileyo, sivukele ebomini obungapèliyo, ngaye lowo uhleli elaula ndawony nawe no-Moya Oyingcwele kaloku nangonapakade. Amen.

Lom-Tandazwana mawuhlal' utetwa neminye ye-Advent imihla ngemihla kude kube yi-Nkonzo yo-Kuhlwa okwandulela imini ye-Kristmas.

I-NCWADANA. Kwabase-Roma xiii. 8 - 14.
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xxi.1 - 13.
 

Collects, Epistles, & Gospels

to be used throughout the Year
 

The original prints out the scripture readings at length; citations only are given here. However we also have the complete version as PDF graphics.


 

First Sunday in Advent

EYESIBINI I-CAWA YE-ADVENT.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI encomekayo, owenze ukuba zonke,izi-Bàlo ezingcwele zibàlelwe ukufunda kwetu; Sipè ukuba sizive, sizfunde, sizigqale, sizamkelele entliziyweni, ukuze siti ngonyamezelo nangovuselelo lwe-Lizwi lako sihlale iligcina itemba lobomi obungunapakade, osipè lona ngaye u-Msindisi wetu u-Yesu Kristu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Roma xv. 4 - 13.
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele xxi. 25 - 33.
 

2 Advent

EYESITATU I-CAWA YE-ADVENT.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI Yesu Kristu, ote ukuqala kwako ukuza watuma isitunywa sako ukuya kukulungiselela indlela; Yenza ukuba izicaka namagosa emfihlelo zako zenjenjalo ukulungisa indlela yako, ngokuguqulela intliziyo zabangeyayo ebulumkweni bamalungisa, ukuze wakubuya uzakuligweba ilizwe sifunyanwe singabantu abakòlekileyo kuwe, ohleli ulaula uno-Yiblo no-Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, ngonapakade. Amen.

I-NCWADANA. 1 Kwabase-Korinte iv. 1 - 5.
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xi. 2 - 10.
 

3 Advent

EYESINE I-CAWA YE-ADVENT.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, siyakutandaza, bonakalisa amandla ako, ungene pakati kwetu, usisize ngamandla amakulu; ukuze sixakiwe nje zizono zetu, sikòhliwe nokuhamba indlela esiyimiselweyo, usincede wena kamsinya, usikùlule ngobubele bako obukulu; ngenxa yentlaulelo yo-Nyana wako, i-Nkosi yetu, ofanele ukudunyiswa enawe no-Moya Oyingcwele, ngonapakade. Amen.

I-NCWADANA. Kwabakwa-Filipu iv. 4 - 7.
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele i. 19 - 28.
 

4 Advent

UMHLA WOKUZALWA KWE-NKOSI YETU U-KRISTU,
OKUTIWA YI-KRISTMAS.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, osinikeleyo u-NYana wako okupèla kozelweyo, ukuba zitabatele isimo setu, ati ngokwajengelixesha azalwe yi-Ntombi emsulwa; yenza ukuba tina, sizelwe ngokntsha sangeniswa saba ngabantwana bako ngofefe, sihlaziywe imihla ngemihla. ngo-Moya wako Oyingcwele; ngayo lo-Nkosi yetu n-Yesu Kristu, ohleli elaula nawe no-Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, ngonapakade. Amen.

I-NCWADANA. Kuma-Hebere i. 1 - 12.
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele i. 1 - 14.
 

Christmas Day

UMHLA KA-STEFANO ONGCWELE.

UM-TANDAZWANA.

SIPE, Nkosi, ukuba kubo bonke ubunzima esibuvayo ngokunqìnela inyaniso yako, siqwalasele ezulwini, sibone ngokòlo ubuqaqauli obuyakuveliswa; sìti, sizaliswe ngu-Moya Oyingcwele, sifunde ukutanda abatshutshisi betu, sibatandazele, sixelisa u-Stefano Ongcwele, um-Feli wako wokuqala, owatandazela kuwe abamsikayo, Yesu oncomekayo, omi ngasekunene kuka-Tixo, ukuze usize bonke abaviswa ubuhlungu ngenxa yako; inguwe wedwa osilamlelayo, inguwe wedwa ositetelelayo. Amen.

Apa makutetwe um-Tandazwana wo-Mhla we-Kristmas, imihla yonke kude kufike umhla owanduteta owokuqala wom-Nyaka om-Tsha.

EYE I-NCWADANA. Izenzo vii. 55 - 60.
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xxiii. 34 - 39.
 

St. Stephen

UMHLA KA-YOHANE ONGCWELE, UM-VANGELI.

UM-TANDAZWANA.

SIYAKUTANDAZA, Nkosi Onetaru, sitì, toba imità yokukànya kwako pezu kwe-Kerike yako; ize iti ikànyiselwe yimfundiso yom-Postile wako u-Yohane Ongcwele, um-Bàli: we-Vangeli, ihambe ekukànyeni kwenyaniso yako, ize iti ekugqibeleni ifikelele ekukànyeni kobomi obungunapakade; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. 1 Ke-Yohane Ongcwele i. 1 - 10.
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele xxi. 19 - 25.
 

St. John the Evangelist

UMHLA WENTSANA EZINGCWELE.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla,owati emilonyeni yentsana nabànyayo wadala amandla, watì mabakudumise ngokufa. kwabo; Bùbìsa yonke inkohlakalo epakati kwetu, usomeleze ngobubele bako, ukuze siti ngobumsulwa, siqinisile ukukòlwa kude kube sekufeni sidumise i-Gama lako elingcwele; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

EYE I-NCWADANA. Isityilelo xiv. 1 - 5.
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele ii. 13 - 18.
 

Innocents Day.

ICAWA ELANDELA UMHLA WE-KRISTMAS.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, osinikeleyo u~Nyana wako okupela kozelweyo, ukuba azitabatele isimo setu, ati ngokwanjengelixesha azalwe yi-Ntombi emsulwa; Yenza ukuba tina, sizelwe ngokutsha, sangeniswa saba nga bantwanabako ngofefe, sihlaziywe imilha ngemihla ngo-Moya wako Oyingcwele; ngayo lo-Nkosi yetu u-Yesu Kristu, ohleli elaula nawe no-Moya Oyingcwele, emnya u-Tixo, ngonapakade. Amen.

I-NCWADANA. Kuma-Galati 4. 1 - 7.
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele i. 18 - 25.
 

1 Christmas

UKW-ALUKA KUKA-KRISTU.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, owatanda ukuba aluswe u-Nyana wako, awululamele umteto ngenxa yabantu; Sipè ulwaluko lwenene lwo-Moya wako, ukuze zonke inkanuko zomhlaba nezenyama zibùjiswe ezintliziyweni nasemizimbeni yetu, siti ezintweni zonke silulamele intando yako engcwele; ngaye u-Nyana wako lowo u-Yesu Kristui-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Roma iv. 8 - 14.
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele ii. 15 - 21.

Lom-Tandazwana, kunye ne-Ncwadana ne-Vangeli, uyakutetwa imihla yonke ide ifike i-Epifani.
 

Circumcision.

I-EPIFANI
oko kukutì,

UKUBONAKALISWA KUKA-KRISTU KWINTLANGA.

UM-TANDAZWANA.

TIXO, owati ngokukokela kwenkwenkwezi wabonakalisa u-Nyana wako ozelweyo emnye kwi-Ntlanga; Yenza ngetaru ukuba tina sikwaziyo kaloku nje ngokòlo, siti emva kobubomi sibe nokubona ubuqaqauli bobu-Tixo bako; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Efeso iii. 1 - 12
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele ii. 1 - 12
 

Epiphany

EYOKUQALA I-CAWA EMVA KWE-EPIFANI.

UM-TANDAZWANA.

YAMKELA, Nkosi, ngetaru imitandazo yabantu bako abazibika kuwe; ubancede ukuba baziqonde ezonto bafanele ukuzenza, bati ngofefe nangamandla babe nokuzifeza; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Roma xii. 1 - 5
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele ii. 41 - 52
 

1 Epiphany

EYESIBINI I-CAWA EMVA KWE-EPIFANI.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, Ongunapakade, olaula konke okusezulwini nokusemhlabeni; Yiva ngetaru imitandazo yabantu. bako, usipè uxolo lwako yonke imihla yobomi betu; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Roma xii. 6 - 16
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele ii. 1 - 11
 

2 Epiphany

EYESITATU I-CAWA EMVA KWE-EPIFANI.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, Ongunapakade, bukangele ngetaru ubulwelwe betu, uti kuzo zonke mgozi nentswelo zetu, wolule isandla sako sokunene, sisincede, sisikùsele; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Roma xii. 16 - 21
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xiii. 1 - 13
 

3 Epiphany

EYESINE I-CAWA EMVA KWE-EPIFANI.

UM-TANDAZWANA.

TIXO, osaziyo ukuba sipahlwe zingozi ezininzi nezinkulu kangaka, side siti ngenxa yobutataka betu sikòhlwe nokuma; Sixàse usikùsele, sibe nokupumelela ezingozini nasezihendweni zonke; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Roma xiii. 1 - 7
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xiii. 23 - 34
 

4 Epiphany

EYESIHLANU I-CAWA EMVA KWE-EPIFANI.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, siyakutandaza, yigcine i-Kerike. engumzi wako ekukonzeni Wena; baze bati abatembele elufefeni lwako lodwa lwasezlilwini, bakùselwe nguwe ngamaxesha onke: ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Kolose iii. 12 - 17
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xiii. 24 - 30
 

5 Epiphany

EYESITANDATU I-CAWA EMVA KWE-EPIFANI.

UM-TANDAZWANA.

TIXO, o-Nyana wako oncomekayo wabonakaliswa ukuze atshabalalise imisebenzi ka-Satana asenze sibe ngonyana baka-Tixo, nendla-mafa zobomi bapakade; Sipè ukuti, sinelitemba nje, sizihlambulule njengokuba ehlambulukile yena, ukuze siti, akubuya enamandla nobuqaqauli, senziwe sifane naye ebukumkanini bake obunobuqaqauli obungapèliyo, apo ahlal' ehleli nawe Bawo, nawe Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, ngonapakade. Amen.

I-NCWADANA. 1 Ka-Yohane Ongcwele iii. 1 - 8
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xxiv. 23 - 31
 

6 Epiphany

ICAWA EKUTIWA YI-SETWAJESIMA,
okunye
EYESITATU I-CAWA PAMBI KWE-LENT.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, siyakukùnga, yiva ngobubele imitandazo yabantu bako; ukuze tina sifanele ukohlwaywa ngenxa yezigqito zetu, sikùlulwe ngetaru lako, kuze kudunyiswe i-Gama lako; ngaye., u-Yesu Kristu u-Msindisi wetu, ohleli elaula nawe no-Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, ngonapakade. Amen.

I-NCWADANA. 1 Kwabase-Korinte ix. 24 - 27
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xx. 1 - 16
 

Septuagesima

I-CAWA EKUTIWA YI-SEZAJESIMA,
okunye
EYESIBINI I-CAWA PAMBI KWE-LENT.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI Tixo, obonayo ukuba asitembi nto siyenzayo tina; Sipè ngetaru ukuba sikùselwe ngamandla ako ebllbini bonke, ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. 2 Kwabase-Korinte xi. 19 - 31
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele viii. 4 - 15
 

Sexagesima

I-CAWA EKUTIWA YI-KWINKWAJESIMA,
okunye
I-CAWA EYANDULELA I-LENT.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, osifundisileyo ukuba zonke izenzo zetu kungekò lutando ziyinto engeyonto: Tuma u-Moya wako Oyingcwele, ugalele ezintliziyweni zetu esosipò silungileyo sotando, silibande loxolo nobulungisa bonke, abe osukuba engenalo, noko apilileyo, enjengofileyo pambi kwako; Sipè oku ngaye u-Nyana. wako emnye u-Yesu Kristu. Amen.

I-NCWADANA. 1 Kwabase-Korinte xiii. 1 - 13
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele xviii. 31 - 43
 

Quinquagesima

UMHLA WOKUQALA WE-LENT,
okunye
IMINI YOTUTU.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla Ongunapakade, ongatiyiyo nanye into oyenzileyo, oxolela izono zabo bonke abaguqukayo; Dala pakati kwetu intliziyo ezintsha ezigqobokileyo, size siti, sizililela izono zetu, sibuvuma ubungendawo betu, sizuze kuwe, ongu-Tixo wetaru lonke, ukukùlulwa nokuxolelwa kanye; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

Lom-Tandazwana mawutetwe yonke imihla ye-Lent, emva kom-Tandazwana we-Mini.

EYE I-NCWADANA.U-Yoweli ii. 12 - 17
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele vi. 16 - 21
 

Ash Wednesday

EYOKUQALA I-CAWA YE-LENT.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, owati ngenxa yetu wazila ukudla intsuku zamashumi mane; Sipè amandla okuba siti ngokuzila siyoyise imizimba yetu, ilulekwe ngu-Moya wako, size sikulandele ngobulungisa nangobungcwele, ukuze kudunyiswe Wena, ohleli ulaula no-Yise no-Moya Oyingcwele, enmye u-Tixo, ngonapakade. Amen.

I-NCWADANA. 2 Kwabase-Korinte vi. 1 - 10
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele iv. 1 - 11
 

1 Lent

EYESIBINI I-CAWA YE-LENT.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, obonayo ukuba tina ngokwetu asinamandla okuzigcina; Silondoloze umzimba nompefumlo, size sisinde emashweni onke anokuhlela umzimba, sigcinwe ezingcinganeni zonke ezinokwenzakalisa umpefumlo; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. 1 Kwabase-Tesalonika iv. 1 - 8
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xv. 21 - 28
 

2 Lent
EYESITATU I-CAWA YE-LENT.

UM-TANDAZWANA.

SIYAKUTANDAZA, Tixo Somandla, ukuba unyamekele ukulangazelela kwentliziyo zezicaka zako, uyolule ingalo yako enamandla, isikùsele kuzo zonke intshaba; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Efeso v. 1 - 14
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele xi. 14 - 28
 

3 Lent
EYESINE I-CAWA YE-LENT.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, yenza ukuba tina sifanele ukohlwaywa ngenxa yezenzo zetu ezikohlakeleyo siti ngötutuzelo lofefe lwako sikùlulwe ngobubele bako obukulu; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi no-Msindisi wetu. Amen.

I-NCWADANA. Kuma-Galati iv. 21 - 31
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele vi. 1 - 14
 

4 Lent

EYESIHLANU I-CAWA YE-LENT.

UM-TANDAZWANA.

SIYAKUTA NDAZA, Tixo Somandla, ukuba ubakangele abantu bako; baze bahlale belaulwa begcinwe umzimba nompefumlo ngobubele bako obukulu; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kuma-Hebere ix.11 - 15
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele viii. 46 - 59
 

5 Lent
I-CAWA EYANDULELA I-PASIKA.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla Ongunapakade, owati ngokubatanda kwako abantu watuma u-Nyana wako u-Msindisi wetu u-Yesu Kristu ukuba azitabatele ubuntu betu, eve ukufa emnqamlezweni, ukuze abantu bonke bawufuze umlinganiso wolulamo lwake olukulu; Yenza ngetaru ukuba nati silufuze unyamezelo lwake olo, size sibe ngabahlulelana naye eluvukweni lwake; ngaye u-Yesu Kristu lowo, i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabakwa-Filipu ii. 5 - 11
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xxvii. 1 - 54
 

Sunday before Easter
(Palm Sunday)

UMVULO OWANDULELA I-PASIKA.

EYE I-NCWADANA. U-Yesaya lxiii. 1 - 19
I-VANGELI. U-Marko Ongcwele xiv. 1 - 72

 
OLWESIBINI OLWANDULELA I-PASIKA.

EYE I-NCWADANA. U-Yesaya l. 5 - 11
I-VANGELI. U-Marko Ongcwele xv. 1 - 39


OLWESITATU OLWANDULELA I-PASIKA.

I-NCWADANA. Kuma-Hebere ix. 16 - 28
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele xxii. 11 - 71


OLWESINE OLWANDULELA I-PASIKA.

I-NCWADANA. 1 Kwabase-Korinte xi. 17 - 34
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele xxiii. 1 - 49

 

Monday before Easter

OLWESIHLANU OLULUNGILEYO
oko kukutì
NGUMHLA WOKUFA KWE-NKOSI YETU U-YESU KRISTU.

IMI-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, siyakukùnga ukuba ukangele usapo lwako olu, awati ngenxa yalo u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu wavuma ukungcatshwa wanikelwa ezandleni zaboni, nokufela emnqamlezweni, ohleli elaula nawe no-Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, ngonapakade. Amen.

TIXO Somandla, Ongunapakade, oti ngo-Moya wako ulaule ungcwalise i-Kerike yonke; Yamkela izikùngo zetu, sitandazela zonke indidi zabantu abase-Kerikeni yako engcwele, aze ati elowo emsebenzini wake akukonze ngokwenyaniso; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi no-Msindisi wetu. Amen.

TIXO onetaru, Mdali wabantu bonke, ongatiyiyo nanye into oyenzileyo, ongakutandiyo ukufa komoni, utanda ukuba aguquke, apile; Sitaruzisela kuwe onke ama-Yuda, nama-Islam, nabangakòlwayo, nabapambukileyo, ukuba ususe kubo ukungazi, pobunqòla bentliziyo, nokudela i-Lizwi lako; ubagodusele, Nkosi, emhlambini wako, basindiswe nesisalela sama-Sirayeli enene, ukuze babe mhlambi mnye, omalusi ukwamnye, u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu, ohleli elaula nawe no-Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, ngonapakade. Amen.

I-NCWADANA. Kuma-Hebere x. 1 - 25
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele xix. 1 - 37

 

Good Friday

UMHLA OWANDULELA I-PASIKA.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, ekubeni sabàptizelwa ekufeni ko-Nyana wako u-Msindisi wetu u-Yesu Kristu, yenza ukuba siti ngokuhlala sizoyisa zonke inkanuko ezingendawo sincwàtywe naye, size ngencwàba nangesango lokufa, sipumele eluvukweni olunenyweba; ngayo imfaneleko ya-Lowo wafayo, wancwàtywa, wavuka ngenxa yetu, u-Nyana wako u-Yesu Kristn i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. 1 Ka-Petros Ongcwele iii. 17 - 22
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xxvii. 57 - 66

 

Easter Even

UMHLA WOKUVUKA KWE-NKOSI,
okutìwa ngowe-
PASIKA,

Em-Tandazweni wa-Kusasa ezizahlukwana ziyakutetwa okunye ziculwe, kuyekwe i-Ndumiso eqala ngokutì, Yizani siculele I-NKOSI.

EYETU i-pasika engu-Kristu siyibingelelwe: ngoko masiwenze umtendeleko;
    Singawenzi ngegwele elidala, ngegwele lobubi nenkohlakalo: masiwenze ngezonka ezingenagwele zokungenakumbi nenyaniso.   1 Kwabase-Korinte v. 7.

U-KRISTU evusiwe nje kwabafileyo akabi safa: ukufa akusampàti ngobukosi;
    Kuba ukufa awakufayo, wakufa kwisono kwaba kanye: ubomi ke abudlayo, ubudlela ku-Tixo.
    Ngokunjalo nani zibaleleni ekutìni ningabafileyo okunene kwisono: kodwa ningabadla ubomi ku-Tixo niku-Kristu Yesu i-Nkosi yetu.   Kwabase-Roma vi. 9.

U-KRISTU uvukile kwabafileyo : waba lulibo lwabalele ukufa;
    Kuba ekubeni kaloku kungomntu ukufa: kukwangomntu ukuvuka kwabafileyo.
    Kuba njengokuba kuye u-Adam bafa bonke: ngokunjalo nakuye u-Kristu bayakudliswa ubomi bonke.   1 Kwabase-Korinte xv. 20.

    Udumo ku-Yise, naku-Nyana: naku-Moya Oyiingcwele;
    Kwavela kunjalo, kusenjalo nanamhla: kohlala kunjalo ngonapakade, Amen.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, owati ngaye okupèla ko-Nyana wako ozelweyo u-Yesu Kristu wakweyisa ukufa, wasivulela isango lobomi bapakade; Uz' uti ekubeni ngofefe lwako olusikokelayo usitsalela ekuzameleni ubulungisa, usincede, siyakutandaza, ipumelele lomizamo yetu; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu, ohleli elaula nawe no-Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, ngonapakade. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Kolose iii. 1 - 7
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele xx. 1 - 10

 

Easter Day

UMVULO OLANDELA I-PASIKA.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, owati ngaye okupèla ko-Nyana wako ozelweyo u-Yesu Kristu wakweyisa ukufa, wasivulela isango lobomi bapakade; Uz' uti ekubeni ngofefe lwako olusikokelayo usitsalela ekuzameleni ubulungisa, usincede, siyakutandaza, ipumelele lomizamo yetu; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu, ohleli elaula nawe no-Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, ngonapakade. Amen.

EYE I-NCWADANA. Izenzo x. 34 - 43
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele xiv. 13 - 35
 

Monday in Easter Week

OLWESIBINI OLULANDELA I-PASIKA.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, owati ngaye okupèla ko-Nyana wako ozelweyo u-Yesu Kristu wakweyisa ukufa, wasivulela isango lobomi bapakade; Uz' uti ekubeni ngofefe lwako olusikokelayo usitsalela ekuzameleni ubulungisa, usincede, siyakutandaza, ipumelele lomizamo yetu; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu, ohleli elaula nawe no-Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, ngonapakade. Amen.

EYE I-NCWADANA. Izenzo xiii. 26 - 41
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele xxiv. 36 - 48
 

Tuesday in Easter Week

EYOKUQALA I-CAWA EMVA KWE-PASIKA.

UM-TANDAZWANA.

BAWO Somandla, owasinikayo okupèla ko-Nyana wako, ukuba afe ngenxa yezono zetu, abuye avuke ngenxa yokugwetyelwa kwetu; Yenza ukuba sililahle igwele lobubi nenkohlakalo, size sihlale sikukonza ngentlalo emsulwa nangenyaniso; ngayo imfaneleko yo-Nyana wako u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. 1 U-Yohane Ongcwele v. 4 - 12
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele xx. 19 - 23
 

1 Easter

EYESIBINI I-CAWA EMVA KWE-PASIKA.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, osinike okupèla ko-Nyana wako ukuba abe lidini lezono, abe ngumzekelo wentlalo elungileyo; Sincede ukuba silamkele ngokubulela elotamsanqa likulu lokusifela kwake, siti imihla ngemihla sizame ukulandela emkondweni wentlalo yake engcwele; ngaye u-Yesu Kristu lowo, i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. 1 Ka-Petros Ongcwele ii. 19 - 25
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele x. 11 - 16
 

2 Easter

EYESITATU I-CAWA EMVA KWE-PASIKA.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, obakànyiselayo ngenyaniso yako abalahlekayo, ukuze babuyele endleleni yobulungisa; Bapè bonke abangenisiweyo ebudlelaneni benkonzo ka-Kristu, ukuba bakwèbuke kuko konke okucàsene nenkolo yabo, balandele konke okuvumelene nayo; ngaYe u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. 1 Ka-Petros Ongcwele ii. 11 - 17
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele xvi. 16 - 22
 

3 Easter

EYESINE I-CAWA EMVA KWE-PASIKA.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, okupèla koraula intliziyo ezingevayo zaboni; Yenza ukuba abantu bako bakutande oko ukuyalelayo, bakunqwenele oko ukutembisayo; zize ziti intliziyo zetu, pakati kokuguquguquka kwezinto zomhlaba, zimiselwe apoikona inyweba eyinyaniso; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Ka-Yakobi Ongcwele i. 17 - 21
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele xvi. 5 - 14
 

4 Easter

EYESIHLANU I-CAWA EMVA KWE-PASIKA.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, osibabalayo ngento zonke ezilungileyo; Sincede tina zicaka zako, size ngamandla o-Moya Oyingcwele sicinge izinto ezilungileyo, siti ngokukokelwa nguwe sizenze zona; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Ka-Yakobi Ongcwele i. 22 - 27
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele xvi. 23 - 33

5 Easter
UMHLA WOKUNYUKELA KUKA-YESU KRISTU.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, ekubeni sikòlwa ukuba u-Nyana. wako u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu unyukele ezulwini; Sincede, siyakutandaza, sinyukele kòna nati ngomoya nangentliziyo, sihlale sihleli naye, ohleli elaula nawe no-Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, ngonapakade. Amen.

EYE I-NCWADANA. Izenzo i. 1 - 11
I-VANGELI. U-Marko Ongcwele xvi. 14 - 20
 

Ascension Day

I-CAWA ELANDELA UMHLA WOKUNYUKELA.

UM-TANDAZWANA.

TIXO, Kumkani wodumo, omnyuseleyo ezulwini u-Nyana wako u-Yesu Kristu ngovuyo olukulu; Uz'ungasishiyi sizinkedama, kodwa usitumele u-Moya wako Oyingcwele, asitutuzele, asinyusele apo asanduulele ukuya kona u-Msindisi wetu u-Kristu, ohleli elaula nawe no-Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, ngonapakade. Amen.

I-NCWADANA. 1 Ka-Petros Ongcwele iv. 7 - 11
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele xv. 26, nesiqendu sese-xvi. - 4.
 

Sunday after Ascension
UMHLA WE-PENTEKOST.

UM-TANDAZWANA.

TIXO, owati ngokwanjengelixesha wazifundisa intliziyo zamakòlwa ako ngokuwatumela isikanyiso so-Moya wako Oyingcwele; Yenza ukuba nati ngamandla o-Moya lowo sibe nokuqonda inyaniso ezintweni zonke, sihlale sivuyiswa lututuzelo lwake, ngayo imfaneleko yo-Msindisi wetu u-Yesu Kristu, ohleli elaula nawe no-Moya lowo, emnye u-Tixo, ngonapakade. Amen.

EYE I-NCWADANA. Izenzo ii. 1 - 11
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele xiv. 15 - 31
 

Whitsunday (Pentecost)

UMVULO OLANDELA UMHLA WE-PENTEKOST.

UM-TANDAZWANA.

TIXO, owati ngokwanjengelixesha wazifundisa intliziyo zamakòlwa ako ngokuwatumela isikanyiso so-Moya wako Oyingcwele; Yenza ukuba nati ngamandla o-Moya lowo sibe nokuqonda inyaniso ezintweni zonke, sihlale sivuyiswa lututuzelo lwake, ngayo imfaneleko yo-Msindisi wetu u-Yesu Kristu, ohleli elaula nawe no-Moya lowo, emnye u-Tixo, ngonapakade. Amen.

EYE I-NCWADANA. Izenzo x. 34 - 48
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele iii. 16 - 21
 

Monday in Whitsun Week

OLWESIBINI OLULANDELA UMHLA WE-PENTEKOST.

UM-TANDAZWANA.

TIXO, owati ngokwanjengelixesha wazifundisa intliziyo zamakòlwa ako ngokuwatumela isikanyiso so-Moya wako Oyingcwele; Yenza ukuba nati ngamandla o-Moya lowo sibe nokuqonda inyaniso ezintweni zonke, sihlale sivuyiswa lututuzelo lwake, ngayo imfaneleko yo-Msindisi wetu u-Yesu Kristu, ohleli elaula nawe no-Moya lowo, emnye u-Tixo, ngonapakade. Amen.

EYE I-NCWADANA. Izenzo viii. 14 - 17
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele x. 1 - 10
 

Tuesday in Whitsun Week

I-CAWA YO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, Ongunapakade, osipìleyo tina bantu bako ufefe lokuba siti ngesivumo senkolo eyinene sibuxele ubuqaqauli bo-Mtriniti ongunapakade, siti ngamandla obungangamsha bako sinqule u-Tixo emnye; Siyakukunga ukuba usenze somelele kulenkolo, uhlale usikùsela ebubini bonke, ohleli ulaula, ungu-Tixo mnye, ngonapakade. Amen.

EYE I-NCWADANA. Isityilelo iv. 1 - 11
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele iii. 1 - 15
 

Trinity Sunday

EYOKUQALA I-CAWA EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

TIXO, ongamandla abo bonke abatembela kuwe, yamkela ngetaru imitandazo yetu; uze uti ekubeni singenako ngenxa yobutataka betu ukwenza nanye into elungileyo ngapandle kwako, usipè uncedo lofefe lwako, siti ekuyigcineni imiteto yako, sikukòlise ngentando nangezenzo zetu; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. 1 U-Yohane Ongcwele iv. 7 - 21
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele xvi. 19 - 31
 

1 Trinity

EYESIBINI I-CAWA EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, ongazange uyeke ukunceda nokubalaula bonke abakuhlonelayo bekutanda; Sikùsele, siyakukùnga, ngokusinonelela kwako, usenze ukuba sihlale silihlonela silitanda i-Gama lako elingcwele; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. 1 U-Yohane Ongcwele iii. 13 - 24
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele xiv. 16 - 24
 

2 Trinity

EYESITATU I-CAWA EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, siyakukùnga ukuba usive ngetaru; wenze ukuba tina wasinikayo umoya wokutandaza, sikùselwe sonwatyiswe ngamandla ako ezingozini nasemashweni onke; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. 1 Ka-Petros Ongcwele v. 5 - 11
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele xv. 1 - 10
 

3 Trinity

EYESINE I-CAWA EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

TIXO, obakùselayo bonke abatembela kuwe, ekuungekò nto inokuqina nenokuba ngcwele ngapandle kwako; Songeze inceba yako, usilaule usikokele, size siti ukuzipàta kwetu kobubomi, singapòsani nobomi obungunapakade: Kwenze oku, Bawo wasezulwini, ngenxa ka-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Roma viii. 18 - 23
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele vi. 36 - 42
 

4 Trinity

EYESIHLANU I-CAWA EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

YENZA, Nkosi, siyakutandaza, ukuba imeko yomhlaba wonke ipàtwe nguwe ngoxolo, ize i-Kerike yako ikukonze ngokonwaba nangokuhlonela wena; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. 1 Ka-Petros Ongcwele iii. 8 - 15
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele v. 1 - 11
 

5 Trinity

EYESITANDATU I-CAWA EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

TIXO, obalungiseleyo abakutandayo izinto ezigqita ingqondo zabantu ngokulunga kwazo: Galela ezintliziyweni zetu ukukutanda kangaka, ukuba siti, sitanda wena nje ngapezu kwento zonke, sizizuze ezonto uzitembisileyo ezigqite kuko konke ukunqwenela kwetu; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosiyetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Roma vi. 3 - 11
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele v. 20 - 26
 

6 Trinity

EYESIXENXE I-CAWA EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, Somandla, oyi-Mbàngi no-Mniki wento zonke ezilungileyo; Milisela ezintliziyweni zetu ukutanda i-Gama lako; songeze umoya wokukunqula, usondle ngako konke ukulunga, usenze ngetaru lako elikulu sihlale sihleli kuko; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Roma vi. 19 - 23
I-VANGELI. U-Marko Ongcwele viii. 1 - 9
 

7 Trinity

EYESIBOZO I-CAWA EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

TIXO, oti ngokwazelelela kwako okungapèliyo ukulungise konke okusezulwini nokusemhlabeni; Siyakukùnga ukuba ususe kuti konke okungasenzakalisayo, usipè konke okungasincedayo, ngllye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Roma viii. 12 - 17
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele vii. 15 - 21
 

8 Trinity

EYESITOBA I-CAWA EMVA KWEYO-MTRINTTI.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, siyakubongoza, sipè umoya wokucinga nokwenza okulungileyo ngamaxa onke; size siti, singenakwenza nto ilungileyo ngapandle kwako, sibe namandla òkuhlala ngokwentando yako; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. 1 Kwabase-Korinte x. 1 - 13
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele xvi. 1 - 9
 

9 Trinity

EYESHUMI I-CAWA EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, zanga zingati indlebe zako, ngetaru lako zivulekele imitandazo yezicaka zako; uz'uti, ukuze zikuzuze oko zikucelayo, uzenze ukuba zikucele oko ukutandayo wena; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. 1 Kwabase-Korinte xii. 1 - 11
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele xix. 41 - 47
 

10 Trinity

I-CAWA YESHUMI ELINANYE EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

TIXO, okòlisa ukubonakalisa amandla ako ngokusenzela inceba; Sincede ngobubele bako, size siti, sihamba ngendlela yemiteto yako, sizifumane ezonto uzitembisileyo, sibe ngabamkeli bobutyebi bako basezulwini; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. 1 Kwabase-Korinte xv. 1 - 11
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele xviii. 9 - 14
 

11 Trinity

I-CAWA YESHUMI ELINAMBINI EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla Ongunapakade, ohleli ulungele ukusiva tina singekaceli, osibabalayo singafanele nokufanela; Galela pezu kwetu ubuninzi benceba zako, usixolele ezozono zoyikwa zizazela zetu, usipè ezonto zilungileyo esingafanele kukuzicela, kupèla ngemfaneleko yo-Mlamleli wetu, u-Yesu Kristu, u-Nyana wako, i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. 2 Kwabase-Korinte iii. 4 - 9
I-VANGELI. U-Marko Ongcwele vii. 31 - 37
 

12 Trinity

I-CAWA YESHUMI ELINANTATU EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla Onetaru, ekungawe wedwa abakukonzayo abantu bako, bakukòlise; Sincede ukuba sikukonze ngokutembekileyo kobubomi, size ekugqibeleni singapòsani nezitembiso zako zasezulwini; ngayo imfaneleko ka-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kuma-Galati iii. 16 - 22
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele x. 23 - 37
 

13 Trinity

I-CAWA YESHUMU ELINESINE EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, Ongunapakade, yandisa kuti ukòlo, netemba, notando; nokuze sizuze oko usitembisayo, wenze ukuba sitande oko usiyalela kona; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kuma-Galati v. 16 - 24
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele xvii. 11 - 19
 

14 Trinity

I-CAWA YESHUMI ELINESIHLANU EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

SIYAKUKUNGA, Nkosi, ukuba uyilondoloze i-Kerike yako ngetaru lako elingapèliyo; uze uti, ngenxa yokuba tina zinto zibutataka sinokuwa ngapandle kwako, uhlale usigcina ngoncedo lwako kuzo zonke izinto ezingasenzakalisayo, usalatise kuzo ezo zinokunceda usindiso lwetu; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kuma-Galati vi. 11 - 18
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele vi. 24 - 34
 

15 Trinity

I-CAWA YESHUMI ELINESITANDATU EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, siyakukùnga, ngamana wayivelela i-Kerike yako ngosizi, wayihlambulula, wayikusela; nasekubeni ingenakugcinakala ngapandle kwako, mayihlale ilondolozwa luncedo lobulungisa bako; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Efeso iii. 13 - 21
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele vii. 11 - 17
 

16 Trinity

I-CAWA YESHUMI ELINESIXENXE EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, siyakutandaza ukuba ufefe lwako luhlale lusikokela luslandela, lusenze ukuba sihlale sizinikela kuyo imisebenzi yonke elungileyo; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Efeso iv. 1 - 6
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele xiv. 1 - 11
 

17 Trinity

I-CAWA YESHUMI ELINESIBOZO EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, siyakukùnga ukuba ubapè abantu bako amandla okuzicàsa izihendo zomhlaba, zomzimba, nezika-Satana, baze bati ngentliziyo ezingcwele balandele wena okupela ko-Tixo; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. 1 Kwabase-Korinte i. 4 - 8
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xxii. 34 - 46
 

18 Trinity

I-CAWA YESHUMI ELINESITOBA EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

TIXO, ekubeni singenakukukòlisa singancedwanga nguwe; Wanga angati u-Moya wako Oyingcwele azilungise azilaule intliziyo zetu ezintweni zonke; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Efeso iv. 17 - 32
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele ix. 1 - 8
 

19 Trinity

I-CAWA YAMASHUMI MABINI EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, Sozibele, siyakukùnga, sikùsele ezintweni zonke ezingasenzakalisayo; size silungele ngomzimba nangompefumlo ukwenza ngovuyo ezozinto uzitandayo wena; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Efeso v. 15 - 21
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xxii. 1 - 14
 

20 Trinity

I-CAWA YAMASHUMI MABINI ANANYE EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI enetaru, siyakukùnga, bapù abakòliweyo bako uxolelo lwezo no noxolo, baze bahlanjululwe kuzo zonke izono zabo, bakukonze ngentliziyo ezolileyo: ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Efeso vi. 10 - 20
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele iv. 46 - 54
 

21 Trinity

I-CAWA YAMASHUMI MABINI ANESIBINI EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, siyakukùnga ukuba uwugcine umzi wako i-Kerike ekukukonzeni ngamaxesha onke; ukuze wona, ukùselwe nguwe, usindiswe ebubini bonke, ukukonze ngokukuhlonela emisebenzini elungileyo, kuze kudunyiswe i-Gama lako; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabakwa-Filipu i. 3 - 11
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xviii. 21 - 35
 

22 Trinity

I-CAWA YAMASHUMI MABINI ANESITATU EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

TIXO, oyinqaba namandla etu, nembàngi yako konke ukulunga; Ngamana walungela ukupulapula imitandazo ye-Kerike yako; wenze ukuba oko sikucelayo ngokòlo, sikufumane ngokuzeleyo; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabakwa-Filipu iii. 17 - 21
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xxii. 15 - 22
 

23 Trinity

I-CAWA YAMASHUMI MABINI ANESINE EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, siyakukùnga, baxolele abantu bako izipòso zabo; ukuze ngobubele bako obukulu sikùlulwe sonke ezintanjeni zezozono sizibope ngazo ngobulwelwe betu; Kwenze oku, Bawo, ngenxa yemfaneleko ka-Yesu Kristu i-Nkosi, no-Msindisi wetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Kolose i. 3 - 12
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele ix. 18 - 26
 

24 Trinity
I-CAWA YAMASHUMI MABINI ANESIHLANU EMVA KWEYO-MTRINITI.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, siyakukùnga, vuselela intliziyo zabantu bako; baze bati, bevelisa iziqàmo zemisebemzi elungileyo, bavuzwe nguwe ngokukòlisekileyo; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

EYE I-NCWADANA.U-Yeremiya xxiii. 5 - 8
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele vi. 5 - 14

Nyakana kupele lemi-Tandazwana ne-Ncwadana ne-Vangeli ingekafiki i-Advent, makucatshulwe kwezasalelayo emva kwe-Epifani. Nyakana zingapèlanga ifikile i-Advent, maziyekwe ezo zingafunekiyo, .Koko makugqalwe ulcuba lom-Tandazwana ne-Ncwadana ne-Vangeli ye-Cawa yamashumi mabini anesihlanu emva kweyo-Mtriniti zifanel'ukwenziwa nge-Cawa eyandulelayo eyokuqala ye-Advent.
 

25 Trinity

UMHLA KA-ANDREYA ONGCWELE.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, owanika um-Postile wako ongcwele u-Andreya amandla okuba avume akubizwa ngu-Nyana wako u-Yesu Kristu, wamlandela akalibala; Sincede tina sonke, esibizwa nje li-Lizwi lako elingcwele, ukuba sizinikele ngentobeko ekuyenzeni imiteto yako; nga ye u-Yesu Kristu lowo i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Roma x. 9 - 21
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele iv. 18 - 22
 

St. Andrew

UMHLA KA-TOMAS ONGCWELE.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, Ongunapakade, owavuma ukuba um-Postile wako u-Tomas atandabuze uvuko lo-Nyana wako, ukuze ukòlo lwetu luqiniseke ngakumbi; Sipè ukuba sikòlwe ngokufezekileyo ku-Nyana wako u-Yesu Kristu, singatandabuzi, luze ukòlo lwetu lungaze lukàlazeke pambi kwako, Sive, Nkosi, ngaye u-Yesu Kristu lowo, omelwe kudunyiswa, enawe no-Moya Oyingcwele, kaloku nangonapakade. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Efeso ii. 19 - 22
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele xx. 24 - 31
 

St. Thomas
UMHLA WOKUGUQUKA KUKA-PAULOS ONGCWELE.

UM-TANDAZWANA

TIXO, ote ngòkushumayela kom-Postile u-Paulos wenza ukuba ukanyiso lwe-Vangeli lukànyisele umhlaba wonke; Sipè, siyakukunga, ukuba tina, silukùmbula nje uguquko lwake olungummangaliso, sibonakalise ukubulela kwetu ngokulandela imfundiso engcwele awayishumayelayo: ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

EYE I-NCWADANA. Izenzo ix.1 - 22
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xix. 27 - 30
 

Conversion of St. Paul

UKUNIKELWA KUKA-KRISTU E-TEMPILENI, okukòlisa ukubizwa ngokutìwa
KUKUHLANJULULWA KWE-NTOMBI U-MARIYA ONGCWELE.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, Ohlal' uhleli, o-Nyana wako okupèla kozelweyo wangeniswa namhla e-tempileni engumntu njengati; Siyakukùnga ngolulamo ukuba sinikelwe nati kuwe sinentliziyo ezihlambulukileyo, ngaye u-Nyana wako lowo u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

EYE I-NCWADANA. U-Malaki iii. 1 - 5
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele ii. 22 - 40
 

Presentation of Christ in the Temple

UMHLA KA-MATIYAS ONGCWELE.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, owanyula isicaka sako esitembekileyo u-Matiyas abe ngowenani laba-Postile abalishumi elinababini esikundleni sika-Yudas umngcatshi; Yenza ukuba i-Kerike yako, ekubeni ihlale ilondolozwe kuba-Postile ababuxoki, ilaulwe ikokelwe ngabafundisi abatembekileyo benene; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

EYE I-NCWADANA. Izenzo. i. 15 - 26
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xi. 25 - 30
 

St. Matthias

UKUSHUNYA YEZWA KWE-NTOMBI ENCOME-KAYO U-MARIYA.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, siyakukùnga ukuba ugalele u-Moya wako ezintliziyweni zetu; ukuze tina sikwazileyo ngokwelizwi le-ngelosi ukwenziwa ko-Nyana wako u-Yesu Kristu abe ngumntu, sisiwe eluvukweni naseluzukweni lwake ngawo umnqamlezo nentlungu zake; ngaye lowo u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

EYE I-NCWADANA. U-Yesaya vii. 10 - 15
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele i. 26 - 38
 

Annunciation

UMHLA KA-MARKO ONGCWELE.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, oyifundisileyo i-Kerike yako engcwele ngemfundiso yasezulwini yom-Vangeli u-Marko Ongcwele; Sipè amandla okuba siti, singenjengabantwana abakùkùliswa zimfundiso zobuxoki, siqiniseke enyanisweni ye-Vangeli yako engcwele; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. Kwabase-Efeso iv. 7 - 16
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele xv. l - 11
 

St. Mark

UMHLA KA-FILIPU ONGCWELE NOKA-YAKOBI ONGCWELE.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, ekububomi obungunapakade ukukwazi Wena; Senze simazi kanye u-Nyana wako u-Yesu Kristu ukuba uyindlela, nenyaniso, nobomi; size siti, silandela emkondweni waba-Postile bako abangcwele, u-Filipu no-Yakobi, sibambe indlela esinga ebomini obungunapakade; ngaye u-Nyana wako u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu, Amen.

I-NCWADANA. Ka-Yakobi Ongcwele i. 1 - 12
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele xiv. 1 - 14
 

St. Philip & St. James

UMHLA KA-BARNABAS ONGCWELE.

UM-TANDAZWANA.

NKOSI, Tixo Somandla, owamnika um-Postile wako ongcwele u-Barnabas izipò ezizodwa zo-Moya Oyingcwele; Siyakukùnga ukuba ungasishiyi siswele izipò zako ezininzi, usipè amandla okukudumisa ngazo; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

EYE I-NCWADANA. Izenzo xi. 22 - 30
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele xv. 12 - 16
 

St. Barnabas

UMHLA KA-YOHANE ONGCWELE UM-BAPTIZI.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, owati ngokwazelelela kwako wenza ukuba isicaka sako u-Yohane um-Baptizi azalwe ngokungummangaliso, wamtuma ukuya kumlungiselela indlela u-Nyana wako u-Msindisi wetu ngokushumayela inguquko; Senze siti silandela nje imfundiso nentlalo yake engcwele, siguquke ngokushumayela kwake, siti njengaye sitete inyaniso ngokuqinileyo, sikàlimele inkohlakalo kabukàli, sinyamezele ubunzima ngenxa yenyaniso; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

EYE I-NCWADANA. U-Yesaya xl. 1 - 11
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele i. 57 - 80
 

Nativity of John the Baptist

UMHLA KA-PETROS ONGCWELE.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, ote ngo-Nyana wako u-Yesu Kristu wampà um-Postile wako u-Petros Ongcwele izipo ezininzi ezibalulekileyo, wamyalela ngenyameko ukuba awaluse umhlambi wako; Yenza ukuba bonke o-Bishop naba-Fundisi balishumayele ngokukùteleyo i-Lizwi lako elingcwele, bati nabantu balitobele, baze bamkeliswe isitsaba sozuko olungapeliyo; ngaYe u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

EYE I-NCWADANA. Izenzo xii. 1 - 11
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xvi. 13 - 19
 

St. Peter

UMHLA KA-YAKOBI ONGCWELE.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Onetaru, om-Postile wako u-Yakobi Ongcwele washiya uyise nako konke abenako, wati akubizwa ngu-Nyana wako u-Yesu Kristu wamlandela, akalibala; Masiti nati, sizilahla zonke inkanuko zelizwe nezenyama sihlale silungele ukuyitobela imiteto yako engcwele; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

EYE I-NCWADANA. Izenzo xi. 27 xii. 3.
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xx. 20 - 28
 

St. James

UMHLA KA-BARTOLOMEYU ONGCWELE.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla Ongunapakade, owamnika um-Postile wako u-Bartolomeyu ufefe lokuba akòlwe ngokwenene li-Lizwi lako alishumayele; Yenza, siyakukùnga, ukuba i-Kerike yako ilitande elo-Lizwi wakòlwa lilo, yamkele ishumayele oko wakufundisayo; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

EYE I-NCWADANA. Izenzo v. 12 - 16
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele xxii. 24 - 30
 

St. Bartholomew

UMHLA KA-MATEYU ONGCWELE.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, owati ngaye u-Nyana wako oncomekayo wambiza u-Mateyu, ehleli endaweni ye-rafu, abe ngum-Postile nom-Vangeli; Sipè amandla okuba silahle yonke iminqweno emibi yobutyebi, sisuke simlandele u-Nyana wako lowo, u-Yesu Kristu, ohleli elaula ndawonye nawe no-Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, ngonapakade. Amen.

I-NCWADANA. 2 Kwabase-Korinte iv. 1 - 6
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele ix. 9 - 13
 

St. Matthew

UMHLA KA-MIKAYELI ONGCWELE NE-NGELOSI ZONKE.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Ongunapakade, owamisela ubukonzi be-Ngelosi nobabantu ngommiselo ongummangaliso; Yiti ngetaru, njengokuba i-Ngelosi zako ezingcwele zihlala zikukonza ezulwini, wenze okokuba zisixase zisikùsele apa emhlabeni: ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu, Amen.

EYE I-NCWADANA. Isi-Tyilelo xii. 7 - 13
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele xviii. l - 10
 

St. Michael & All Angels

UMHLA KA-LUKA ONGCWELE.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, owambiza u-Luka obeligqira, odumo luse- Vangelini, abe ngum-Bàli we-Vangeli negqira lokupilisa umpefumlo; Zipilise, siyakukùnga, zonke izifo zemipefumlo yetu ngayo imfundiso yake; ngenxa yemfaneleko yo-Nyana wako u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA. 2 Ku-Timoti iv. 5 - 15
I-VANGELI. U-Luka Ongcwele x. 1. - 7
 

St. Luke

UMHLA KA-SIMON ONGCWELE NOKA-YUDA ONGCWELE.

UM-TANDAZWANA.

TIXO Somandla, oyakileyo i-Kerike yako pezu kwesiseko saba-Postile naba-Profite, u-Yesu Kristu ngokwake elilitye elikulu lembombo; Senze ukuba simanywe sibe moya mnye ngayo imfundiso yabo, size saklwe sibe yi-tempile engcwele etandekayo kuwe; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

I-NCWADANA.U-Yuda Ongcwele 1 - 8
I-VANGELI. U-Yohane Ongcwele xv. 17 - 27
 

St. Simon & St. Jude

UMHLA WA-BANGCWELE BONKE.

IKOLEKTA

TIXO Somandla, obamanyileyo abanyulwa bako ngobudlelane obunye emzimbeni wo-Nyana wako u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu; Sipè amandla okuba sibafuze a-Bangcwele bako ngentlalo emsulwa neyokuhlonela wena, side sifike enywebeni leyo ingenakubaliswa owayilungiselela abakutandayo ngokwenyaniso; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen.

EYE I-NCWADANA. Isi-Tyilelo vii. 2 - 12
I-VANGELI. U-Mateyu Ongcwele v. 1 - 12

All Saints

 

Return to the 1662 Book of Common Prayer in Xhosa

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld