Church of Uganda shield The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    Kulomba Kwikumutikinyi
Portions of the Book of Common Prayer in Masaba (1907)

 

Masaba is a Bantu language spoken by about 1,500,000 people in eastern Uganda, on the Kenyan border. It is mutually intelligible with Bukusu, spoken across the border in Kenya. William Muss-Arnolt provides the following biography of the first translator of portions of the Book of Common Prayer into Masaba (this book) in The Book of Common Prayer among the Nations of the World (1914):

In November, 1900, the Rev. William Arthur Crabtree [1868-1945], who had been engaged for some time in linguistic work at Gayaza—a very populous centre some twelve miles from Mengo, in the province of Kyadondo, started with his wife on a holiday tour. He made his way eventually to Masaba, in the district of Mount Elgon, north-east of Lake Victoria Nyanza. Here he established himself at a place called Nabumale, among the Bagishu, a large tribe, said to be almost as numerous as the Baganda. So attractive did Crabtree find the opening, and so great the opportunity for work, that he wrote to Bishop Tucker and asked his permission to remain. This was readily accorded. Crabtree stayed for a number of years, and, in addition to pastoral work, he did notable linguistic work. The language of the Bagishu is an archaic form of Bantu, and has in it many words closely allied both to Luganda and Lunyoro. The first reading-book, a hymn book, the Prayer Book, a book of Bible stories of some one hundred pages, all most beautifully printed, tell of the missionary’s most unsparing efforts, both intellectual and physical. It was Crabtree also who reduced to writing the Lumasaba, the language of the Bantu-speaking (Wa-)Kavirondo—“the fair Kavirondo” of Bishop Hannington—a language more archaic than Luganda or Lunyoro.

David Griffiths identifies this translation as No. 108:1 in The Bibliography of the Book of Common Prayer 1549-1999 (London: The British Library; New Castle, Delaware: Oak Knoll Press, 2002).


 

 

KULOMBA

KWIKUMUTIKINYI NI KWIHANGOLOBE

MU

BAKIRI KUBATISIWA

NI MU

BANA BAKECHE

NE

KULOMBA KWIMUBIRO BIKALI BITWERA

NE

TSINYIMBO TSIKUBOLERESA WERE

MU

BABANDU BOSI.

 

(SERVICE BOOK, HYMNS, AND OCCASIONAL PRAYERS IN LUMASABA.)

 SPCK Figure of Faith 

SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE
LONDON: NORTHUMBERLAND AVENUE, W.C.
1907.


Contents

Morning Service 7-14
Evening Service 15-21
Sentences from the Litany 22-23
The Ten Commandments 24-25
Occasional Prayers 26-27
Hymns 29-48 [Omitted]

Thanks are due to Richard Mammana, who transcribed the text from a copy of the 48-page booklet belonging to the late Thomas Rae.

 

KULOMBA KWIKUMUTIKINYI.

Biremu Bosi Hatwera

WO Were uwikisa, nitsire mu kifo kino kuhulira nikukwiga Kilomokyo. Wo Mwami, undegese. Umusimuwo Umukosefu angolole mu irala, andindatsake mu tsira iyibulamu, kulwa Yesu Kristo Umuhonesi wase. Amina.

Lulwimbo Lunyoherwakwo.

MWINULE kumoyo kwenywe ne hibiri bikwariwa byenywe, mugalukire Umwami Were wenywe: kubanga wi kisa ni witsuye kukwibemberera, harafuha wangu, ni ahambirwa kisa lugali, ni yekyebulisa ukarera bubi. Yoeri ii. 13.
    Ninyuka, nitsya ichi papa wase, nimuloma ndi Papa, nonagire ichi igulu ni mumonimwo; hinjaka kulangiwa mwanawo. Luka xv. 18, 19.

    ¶ Kubula kwi babandu bosi kulomewa hatwera nga balonda Umwaganisi, bosi nga bafukamire.
 

Morning Prayer

 

WO Papa Anyala-byosi, ne uwikisa kingi; Kutataya kurula mu tsiratso nga tsingese netsigora; Kulonderera lugali kukwibasa ni kukwigomba bikimyoyo kyefwe Kuloba kuhulira kamagambira kowo kamakosefu; Kuleka bikwakira kukola; Ne kukola bikakwakira kukola; Ni bulamu hibuli mwifwe. Newe wo Mwami, ukwiriremu ifwe bikumutambo balini bibi. Wo Were, ubiheinberere babula kwonaga kwawe. Ubagobose babaralukire; Nga bwewalomera babandu bosi kulwa Yesu Kristo Mwami wefwe. Wo Papa uwikisa kingi, ne ukubere kubwoyo, Kukwamisa hari kugenda bulahi, nga kukurya iwe, no nga kukola bibubwitsulifn, Lisinalyo likosefu liboleresew. Amina.

Kulombe.

WO Were, mwene kukwihemberera ni kuyakira, fukirira byekukwikotsereye ni buholu bwefwe; ninafwe newakubeye nga bibi byefwe bikuboheye irala nga lutsiyi, ne lwikukwihembererakwo nikisakyo kingi ukukangulule; lwikitifwa kya Yesu Kristo Umukupisi ne Umutsubirisi wefwe. Amina.
 

Confession & Absolution
PAPA wefwe ali mu igulu, Lisinalyo likosewe. Bubwakabakabwo bwitse. Byogana babikole mu kyalo, nga nibabikola mu igulu. Ukuhe kya lero biryo byefwe bya kifuku, Ukuyakire kukwonaga kwefwe, ngefwe bwekubayakira bakwonaga. Ukakuhira mu bukongeresi, ne ukuhonese mu bubi. Kubanga bubwakabaka, ni bunyala, ni kitifwa, nibyo byowo, biro ni biro. Amina.

Wo Mwani, ukwasamise kimimwa kyefwe.
Kukwiramu. Kauwa kefwe niho kalome kamabolesako.
Umukula. Wo Were, yuba kukuhonesa.
Kukwiramu. Wo Mwami, yuba kukubera.

Bosi niho bimire Umukulu naloma ndi.

    Kitifwa kibe ichi Papa, nichi Umwana: nichi Umusimu Umukosefu.
    Kukwiramu. Nga kyaba lutayi, kikiri. ni na hari, kiriba: biro ni biro. Amina.
    Umukulu. Mubolerese Umwami.
    Kukwiramu. Lisina Lyomwami balibolerese.

Venite, exultemus Domino. Zabuli xcv.

MWITSE, kumuimbire Umwami: kuimbire ni ligono, likukwikoya lurale lwibuhonesi bwefwe.
    2 Kwitse mu monimwe, nikusima: kumwikoyere ni Zabuli.
    3 Kubanga Umwami niyo Were Umukulu: ne Kabaka Umukulu afura bawere bosi.
    4 Tsingoba tsikikyalo tsiri mu mukonokwe: ni tsingulu kungagi natso tsewe.
    5 Inyatsa iyewe, niye wagikola: ni kimikonokye kyahumba kulumu.
    6 Mwitse, kubolese, kukwifname: kufukamire mu moni Mwomwami Umuhumbi wefwe.
    7 Kubanga niye Were wefwe: ninafwe kuli babandu biliromelye, ni tsingese tsimumukonokwe.
    8 Kya lero, mubanga kanamuhulira lii Bonolye: mukahandalasa kimyoyo kyenywe, nga Imeriba, nga ku kifuku kya Masa i mu mubimbi.
    9 Bakuka benywe bwebankongeresa: ni ba bona kumulimu kwase.
    10 Kimiko kamakumi kane, narunyira babanda bala: nindoma ndi, nibo babandu batataya, mu moyo kwawe, kubanga hibamanya tsitsira tsase.
    11 Kinama, nitsuba mu lirima lyase: nga hibaliingira mu i kiholere i kyase.
    12 Kitifwa kibe iohi Papa nichi Umwana: nichi Umusimu Umu kosefu.
    13 Nga kyaba lutayi, kikiri ni na hari kiriba: biro ni biro Amina.

    ¶ Niho basoma ni ligono lihulikika lulahi kisitsa kisomewa kinyoha kirusiwa mu Ndakano Ingore.

Te Deum Laudamus.

KUKUBOLERESA wo Were: kubula nga iwe Umwami.
  2 Bibyalo byosi bikusima: Papa akahwaho.
    3 Iwe bakulanga bamalaika bosi: ligulu ni kamani kosi kalimu.
    4 Iwe bakulanga bukya bukya: Bakerubi ni Baserafi.
    5 Umukosefu, Umukosefu, Umukosefu: Mwami Were uwirihe lyosi.
    6 Ligulu ni kyalo bitsuye: bukulu bwikitifwakyo.
    7 Kumusokolyo kwikitifwa kwibarumi: bakuboleresa.
    8 Lituli lirahi lya Banabi: bakuboleresa.
    9 Lihe lirahi lyebabisika: bakubolere sa.
    10 Iklesia inkosefu ila, mu byalo byosi: nikubula.
    11 Papa mwene: alini bukulu bukakama;
    12 Mwana wowo mutwera yenyene: uwikitifwa uwirala;
    13 Ne Umusimu Umukosefu: Umukoyesa.
    14 Iwe Kabaka uwikitifwa: wo Masiya.
    15 Iwe wa Papawo: Umwana wi kale nikale.
    16 Bwewafukirira kuhonesa babandu: hiwaleka nasaye Womukana.
    17 Bwewamalamu kutsinwa kwilufu: wabiguli raho, bafukirira bosi bubwakabaka bwimui gulu.
    18 Iwe wikaye ku mukono kumulahi kwa Were: mu kitifwa kya Papawo.
    19 Kufukirira ngolitsa: kuba Umukayi we fwe.
    20 Kikwama kukwekotserera kuba bagulwabo: bowasigula ni kamafugiko nga bibindu bingi.
    21 Babalire ni bakosefubo: mu kitifwa kikahwaho.
    22 Wo Mwami, honesa babandubo: ubahe ingabi bubwi ramu bwowo.
    23 Ubafuge ubingisi mu kitifwa: bironi biro.
    24 Bukya bukya: kukuboloresa.
    25 Ni lisinalyo kulibolesa: birobukahwaho.
    26 Fukirira wo Mwami: kukulinda kyalero, kuleka kukola bibi.
    27 Wo Mwami, ukwiriremu: ukwirire mu.
    28 Wo Mwami, kisa kyowo kikuleku: ngefwe kukwisika.
    29 Wo Mwami, ninkwisika: tsisoni tsirekatsake kukumbamba.

    ¶ Niho basome kisitsa kisomewa kikabiri, kirusiwe mu Ndakano Imbya.

    ¶ Niho baimbe oba balome Kufukirira kwa Barumi, Umwaganisi ni babandu hatwera nga bimiriye.
 

Lord's Prayer
NFUKIRIRA Were Papa Anyala-byosi, Umuhumbi wi ligulu ni kikyalo; Ni Yesu Kristo Umwanawe mutwera yenyene Mwami wefwe, Wasaliwa umukana akamanya inusetsa Malyamu, waba kisombo Kyomoyo Umukosefu. Wadambisiwa ku biro bya Pontio Pirato: Wakunyirwa ku musalaba; Wafwa; Wasikiwa; Wika mu makombe mu bafu; Kifuku kikaturu walamuka mu bafu, Watsya mu igulu; Wikaye ku mukono kumulahi kwa Were Papa Anyala-byosi: Ne alirulayo kugobola kukala kumusango kwi balamu nibafu.
    Nfukirira Umusimu Umukosefu; Niklesia inkosefu Inkatalika; ni kuhosana kwibakosefu; ni kuyakiwa bibi; ni kulamuka kwi kumubixi; ni bul.amu bukahwaho. Amina.

    ¶ Niho balombe bari, bosi nga bafukamire ni buholu; Umwaganisi nganyoha kuloma ni ligono ligali ndi.

Umwami abe ninywe.
Kukwiramu. Abe ni kumoyokwo.
Umwaganisi. Kulombe.

Mwami, ukwiriremu.
Kristo, ukwiriremu.
Mwami, ukwiriremu.

Wo Mwami, ukukwihembere.
Kukwiramu. Ukuhe buhonesibwo.
Umukulu. Wo Mwami, honesa Kabaka.
Kukwiramu. Ukuhulire ni kisakyo bwekukulanga.
Umukulu. Kwarisa Baganisibo bwitsulifu.
Kukwiramu. Ikoyesa babandubo balobole.
Umukulu. Wo Mwami, honesa babandubo.
Kukwiramu. Ni bubwiramubwo, ubuhe ingabi.
Umukulu. Wo Mwami, ukuhe kumulembe mu biro byefwe,
Kukwiramu. Kubanga haliho nauhonesi mulala akusolanira, njeba wewe nyene, wo Were.
Umukulu. Wo Were, ukungone kimyoyo kyefwe mugari.
Kukwiramu. Ni hukakurusakwo Musimuwo Mukosefu.

Soma hano Isala iyikifuku nayu.
 

Apostles' Creed
Isala iyikabiri, mu Kulomba kumulembe.

WO Were, arera kumulembe, agana babandu kuganana W hatwera, kumanya iwe nibwo bulamu bukahwaho, ni baguwabo balini lukosi irala; ifwe bagulwabo baholu, ukugame ichi basiku befwe buli ichi bakutsetsa; ifwe nga kwisigira irala mu kugamakwo, kuleke kurya kamani kosi kibasiku befwe, kulwibunyala bwa Yesu Kristo Mwami wefwe. Amina.
 

2nd Collect, for Peace
Isala iyileataru, niye ilomba kisa.

WO Mwami, Papa wefwe uwimuigulu, Were Anyalabyosi akahwaho, iwe wakulisa nga kuli balamu ku kifuku kino ichinyohera; Kya lero ukugamire ni kamaniko; ukubere kuleke kukwonaga kya lero, newakubeye kuingira mu kabi kosi; ne buli kyekukola, kigolole mu kufugakwo kukule buli kifuku biri mu monimwo bibubwitsulifu; kulwa Yesu Kristo Mwami wefwe. Amina.

Lulwimbo Lwikabiri.

Soma hano Litani oba Kamagambira ka Were.

Lulwimbo Lwikataru.

Kusima kwibabandu bosi.
 

3rd Collect, for Grace
WO Were Anyala-byosi, Papa wi kisa kyosi, ifwe bagulwabo bakaka kukusima ni baholu nirala, lwibulahibwo bwosi ni kisakyo kyewakuha ifwe ni babandu bosi; (* ne kufuraho lwabo bagana hari kukuha isairwa iyikuboleresa nikusima lwikuhemberera kwewabogesa). Kukuboleresa kubanga wakuhumba, nukulinda, nilwitsingabi tsosi tsimukyalo muno; ne kufura lugali, kubanga, wasigula bibyalo byosi, mu kuganakwo kukafurika, kubwa Mwami wefwe Yesu Kristo; kukuboleresa lwebyo bikuwesa kisakyo ne nilwikulinda kitifwakyo. Ne kukwikotserera kuhe kumanya kwihembererekwo kwosi nga kuli, kimioyo kyefwe kikusime irala, kwogese kamabolesako, mu bilomo byefwe byekuloma ne ni nabyo byekukoa; kwiheyo kukwaganisatsaka, kugendire mu monimwo ni bukosefu ni bubwitsulifu, bifuku byefwe byosi; kulwa Yesu Kristo Mwami wefwe, ahewe hatwera ni nawe ni Umusimu Mukosefu, kitifwa kyosi ni kamabolesa kosi, biro bikakama. Amina.
 

General Thanksgiving
 

* Bino bisomewetsake balomberwa nga bagana kubasimira.

Kulomba kwa Kirusositomu.

WO Were Anyala-byosi, akuheye kisa hari kulomba fwesi mu monimwo ni kumoyo mutwera; walomera, webaba abiri obanga bataru nga babusanire hatwera mu Lisinalyo, kubaha bibalomba. Wo Mwami, fukirira hari kukuha byekugana ni byekwikotserera, nga nibinahwakatsakiratsaka; ukuhatsake mu kyalo amino kumanya iralayo, ni mu bwakabakabwo bagana kwitsa ukuhe bulamu bukawwaho. Amina.

2 Kol. xiii.

KISA kya Mwami wefwe Yesu Kristo, ni kugana kwa Were, ni kuhosana Kwomusimu Umukosefu, bibe ninafwe fwesi, biro ni biro. Amina.
 

Prayer of St. Chrysostom
Kulombe.

Kikulomba nga batsya kubolera.

WO Were, kubanga hikunyala kusimiwa iwe njeba nga iwe wakubereye; ufukirire lwikisakyo Umusimuwo Umukosefu akolole kimyoyo kyefwe akifuge mu bilomo byosi; kufwa Yesu Kristo Mwami wefwe. Amina.

Kubolera.

Lulwimbo lwikane.

Bwebabanga biimba lulwimbo luno nibakusanisa bibindu bibabandu.

Bikulomba bimalirwakwo.

KUHE, kukwikotsereye, Were Anyala-byosi, bilomo byekuhuliye kya lero ni kamaru kefwe kungagi bimitsiwe biryo nu myoyo kyefwe mugari lwikisakyo, byanire muifwe bumitso bulahi bibikolewa birahi, Lisinalyo lihebwe kitifwa liboleresewe; kulwa Yesu Kristo Mwami wefwe. Amina.

UMWAMI akuhe ingabi, akulinde; Umwami akwakise mumonimwe, akuhambirwe kisa. Umwami akwinyusire bubwenibwe, akuhe kumulembe hari ni bifuku byosi. Amina.
 


 

 
KULOMBA KWIHANGOLOBE.

Biremu Bosi Hatwera.

WO Were uwikisa, nitsire mu kifo kino kuhulira niku kwiga Kilomokyo. Wo Mwami, undegese. Umusimuwo Umukosefu angolole mu irala, andindatsake mu tsira iyibulamu, kulwa Yesu Kristo Umuhonesi wase. Amina.

Lulwimbo Lunyoherwakwo.

UMUNDU umubi bwekyukatsaka kuleka bubibwe Uwakolere nakola ebi byalagiwa byakamakuwa, alihonesa kumoyo kufwa. Ezekieri xviii. 27.
    Ubise mu monimwo mu bibi, byase, uyeye bibyonaga byase byosi. Zabuli ii. 9.

    ¶ Kubula kwi babandu bosi kulomewa hatwera nga balonda Umwaganisi, bosi nga bafukamire.
 

Evening Prayer
WO Papa Anyala-byosi, no uwikisa kingi; Kutataya kurula mu tsiratso nga tsingese netsigora; Kulonderera lugali kukwibasa ni kukwigomba bikimyoyo kyefwe; Kuloba kuhulira kamagambira kowo kamakosefu; Kuleka bikwakira kukola; Ne kukola bikakwakira kukola; Ni bulamu hibuli mwifwe. Newe wo Mwami, ukwiriremu ifwe bikumutambo balini bibi. Wo Were, ubihemberere babula kwonaga kwawe. Uba gobose babaralukire; Nga bwewalomera babandu bosi kufwa Yesu. Kristo Mwami wefwe. Wo Papa uwikisa kingi, ne ukubere kubwoyo, Kukwamisa hari kugenda bulahi, nga kukurya iwe, ne nga kukola bibubwitsulifu, Lisinalyo likosefu liboleresewe. Amina.

Kulombe.

WO Were, mwene kukwihemberera ni kuyakira, fukirira byekukwikotsereye ni buholu bwefwe; ninafwe newakubeye nga bibi byefwe bikuboheye irala nga lutsiyi, ne lwikukwihembererakwo nikisakyo kingi ukukangulule; lwikitifwa kya Yesu Kristo Umukupisi ne Umutsubirisi wefwe. Amina.
 

Confession & Absoluiton
PAPA wefwe ali mu igulu, Lisinalyo likosewe. Bubwakabakabwo bwitse. Bwogana babikole mu kyalo, nga nibabikola mu igulu. Ukuhe kya lero biryo byefwe bya kifuku, Ukuyakire kukwonaga kwefwe, ngefwe bwekubayakira bakwonaga. Ukakuhira mu bukongeresi, ne ukuhonese mu bubi. Kubanga bubwakabaka, ni bunyala, ni kitifwa, nibyo byowo, biro ni biro. Amina.

Wo Mwami, ukwasamise kimimwa kyefwe.
Kukwiramu. Kanwa kefwe niho kalome kamabolesako.
Umukulu. Wo Were, yuba kukuhonesa.
Kukwiramu. Wo Mwami, yuba kukubera.

Bosi niho bimire Umukulu naloma ndi.

    Kitifwa kibe nichi Papa, nichi Umwana: nichi Umusimu Umukosefu.
    Kukwiramu. Nga kyaba lutayi, kikiri ni na hari, kiriba: biro ni biro. Amina.
    Umukulu. Mubolerese Umwami.
    Kukwiramu. Lisina Lyomwami balibolerese.

Magnificat. Luka i.

BULAMU bwase buinuboleresa Umwami: ni kumoyo kwase, kukwikoyere Were Umuhonesi wase.
    2 Kubanga wabonere: butambo bwomukana mugulwawe.
    3 Kubanga, Iola, kunyoha kya lero: bibiro byosi balindanga wahewa ingabi.
    4 Kubanga Anyala wankoleye bikulu: ni Lisinalye likosefu.
    5 Ni kisakye kiri mu bamurya: biro ni biro.
    6 Wogesere kamani ni kumukonokwe: wasalanisire balini buyungubafu, mu kwambasa kwimumyoyo kyawe.
    7 Ahonere balangira ku ndebe tsawe: wingisire bikumutambo mu kitifwa.
    8 Balini itsala wabikurisire birahi: ni bagasya wabahonere nga hibalini kikindu.
    9 Wayetere Israeri mugulwawe, akyebulire kukwihemberera, nga niyaloma bakuka befwe: era Ibulaimu ni nasayewe biro byosi.
    10 Kitifwa kibe ichi Papa nichi Umwana: nichi Umusimu Umukosefu.
    11 Nga kyaba lutayi, kikiri ni na hari kiriba: biro ni biro. Amina.

    ¶ Niho basoma ni ligono lihulikika lulahi kisitsa kisomewa kinyoha kirusiwa mu Ndakano Ingore.

Nunc Dimittis. Luka ii. 28.

MWAMI, hari usyebula mugulwawo mu mulembe: nga kilomokyo nikyali.
    2 Kubanga tsimoni tsase tsabone: buhonesibwo.
    3 Bwewarengekarangeka: mu moni mwi babandu bosi.
    4 Kumulika kwakumulisa banambo: nikuba kitifwa ki bandube Israeri.
    5 Kitifwa kibe ichi Papa nichi Umwana: nichi Umusimu Umukosefu.
    6 Nga kyaba lutayi, kikiri ni na hari kiriba: biro ni biro. Amina.

    ¶ Niho basome kisitsa kisomewa kikabiri, kirusiwe mu Ndakano Imbya.

    ¶ Niho baimbe oba balome Kufukirira kwa Barumi, Umwaganisi ni babandu hatwera nga bimiriye.
 

Lord's Prayer
NFUKIRIRA Were Papa Anyala-byosi, Umuhumbi wi ligulu ni kikyalo; Ni Yesu Kristo Umwanawe mutwera yenyene Mwami wefwe, Wasaliwa umukana akamanya inusetsa Malyamu, waba kisombo Kyomoyo Umukosefu. Wadambisiwa ku biro bya Pontio Pirato: Wakunyirwa ku musalaba; Wafwa; Wasikiwa; Wika mu makombe mu bafu; Kifuku kikaturu walamuka mu bafu, Watsya mu igulu; Wikaye ku mukono kumulahi kwa Were Papa Anyala-byosi: Ne alirulayo kugobola kukala kumusango kwi balamu nibafu.
    Nfukirira Umusimu Umukosefu; Niklesia inkosefu Inkatalika; ni kuhosana kwibakosefu; ni kuyakiwa bibi; ni kulamuka kwi kumubixi; ni bul.amu bukahwaho. Amina.

    ¶ Niho balombe bari, bosi nga bafukamire ni buholu; Umwaganisi nganyoha kuloma ni ligono ligali ndi.

Umwami abe ninywe.
Kukwiramu. Abe ni kumoyokwo.
Umwaganisi. Kulombe.

Mwami, ukwiriremu.
Kristo, ukwiriremu.
Mwami, ukwiriremu.

    Wo Mwami, ukukwihembere.
    Kukwiramu. Ukuhe buhonesibwo.
    Umukulu. Wo Mwami, honesa Kabaka.
    Kukwiramu. Ukuhulire ni kisakyo bwekukulanga.
    Umukulu. Kwarisa Baganisibo bwitsulifu.
    Kukwiramu. Ikoyesa babandubo balobole.
    Umukulu. Wo Mwami, honesa babandubo.
    Kukwiramu. Ni bubwiramubwo, ubuhe ingabi.
    Umukulu. Wo Mwami, ukuhe kumulembe mu biro byefwe,
    Kukwiramu. Kubanga haliho nauhonesi mulala akusolanira, njeba wewe nyene, wo Were.
    Umukulu. Wo Were, ukungone kimyoyo kyefwe mugari.
    Kukwiramu. Ni hukakurusakwo Musimuwo Mukosefu.

Soma hano Isala iyikifuku nayu.
 

Apostles'Creed
Isala iyikabiri mu Kulomba Kwihangolobe.

WO Were, murula kugana kwosi kukosefu, ni katnagesi kosi kamalahi ni bikoliwa byosi bibubwitsulifu; Ukuhe ifwe bagulwabo kumulembe kikyalo kikanyala kukuha; kimyoyo kyefwe kigumise kuhuliratsaka kamagambirako, nifwe bwekulindiwa iwe bukarya basiku before, kumale bifuku byefwe nga kwirengekere nga hikwirehesa; lwibulahi bwa Yesu Kristo Umuhonesi wef we. Amina.
 

2nd Collect at Evening Prayer
Isala iyikataru, niye ilomba kuberwa mu kabi hosi.

WO Mwami, kukwikotserera kumumukwo kuiule mu kirima kyefwe, ukulinde ni kisakyo, kingi, ukuruse mu kabi kosi kikiro kino; lwikugana Kwomwanawo mutwera yenyene, Tmuhonesi wefwe, Yesu Kristo. Amina.

Lulwimbo Lwikabiri.

Kusima kwibabandu bosi.
 

3rd Collect, for Aid Against all Perils
WO Were Anyala-byosi, papa wi kisa kyesi, ifwe bagulwabo bakaka kukusima ni buholu nirala, lwibulahibwo bwosi ni kisakyo kyewakuha ifwe ni babandu bosi; (*ne kufaraho lwabo bagana hari kukuha isairwa iyikuboleresa nikusima lwikuhemberera kwewa bogesa). Kukuboleresa kubanga wakuhumba, nukulinda, nilwitsingabi tsosi tsimukyalo muno; no kufura lugali, kubanga wasigula bibyalo byosi, mu kuganakwo kuka fizrika, kubwa Mwami wefwe Yesu Kristo; kukuboleresa lwebyo bikuwesa kisakyo ne nilwikulinda kitifwakyo. Ne kukwikotserera kuhe kumanya kwihembererekwo kwosi nga kuli, kimioyo kyefwe kikusime irala, kwogese kamabolesako, mu bilomo byefwe byekuloma ne ni nabyo byekukola; kwiheyo kukwaganisatsaka, kugendire mumonimwo ni bukosefu ni bubwitsulifu, bifuku byefwe byosi; kulwa Yesu Kristo Mwami wefwe; ahewe hatwera ni uawe ni Umusimu Umukosefu, kitifwa kyosi ni kamabolesa kosi, biro bikakama. Amina.
 

General Thanksgiving
 

* Bino bisomewetsake balomberwa nga bagana kubasimira.

Kulomba kwa Kirusositomu.

WO Were Anyala-byosi, akuye kisa hari kulomba fwesi mumonimwo ni kumoyo mutwera; walomera, webaba babiri obanga bataru nga babusanire hatwera mu Lisinalyo, kubaha bibalomba. Wo Mwami, fukirira hari kukuha byekugana ni byekwikotserera, nga nibinahwakatsakiratsaka; ukubatsake mu kyalo muno kumanya iralayo, ni mu bwakabakabwo bugana kwitsa ukuhe bulamu bukahwaho. Amina.

2 Kor. xiii.

KISA kya Mwami wefwe Yesu Kristo, ni kugana kwa Were, ni kuhosana Kwomusimu Umukosefu, bibe ninafwe fwesi, biro ni biro. Amina.

Lulwimbo Lwikataru.

Kulombe.

Kikulomba nga batsya kubolera.

UMWAMI aboleresewa, wakuronisa Bibyaronewa bikosefu byosi lwikukuyegesa; ukubere kubisome, kubyambase, kubige, kubimanyire irala mu myoyo kyefwe kuryo, mu Kuhandalasa ni mu kukwikoyesewa kwikiromokyo kikosefu niho kuhambe kukumisire irala bifuku byosi kulindirira kulahi kwibulamu bukahwaho, kwiwakuha mu Muhonesi wefwe Yesu Kristo. Amina.

Kubolera.

Lulwimbo Lwikane.

Bikulomba bimalirwakwo.

KUHE, kukwikotsereye, Were Anyala-byosi, bilomo byekuhuliye kya lero ni kamaru kefwe kungagi bimitsiwe biryo mu myoyo kyefwe mugari lwikisakyo, byanire mu ifwe bumitso bulahi bibikolewa birahi, Lisinalyo lihebwe kitifwa liboleresewe: kulwa Yesu Kristo Umwami wefwe. Amina.

UMWAMI akuhe ingabi, akulinde: Umwami akwa kise mumouimwe, akuhambirwe kisa. Umwami akwinyusire bubwenibwe, akuhe kumulembe hari ni bifuku byosi. Amina.
 


 

Prayer of St. Chrysostom
SENTENCES FROM THE LITANY.
LITANI.
WO Ubutaru Ubukosefu, buboleresewa bwikitifwa, Baperesona bataru ne Were mutwera: ukwihemberere ifwe bikumutambo balini bibi.
    Wo Ubutaru Ubukosefu, buboleresewa bwikitifwa, Baperesona baturu ne Were mutwera: ukwihemberere ifwe bikumutambo balini bibi.
    Ukuhonese mu bubi bwosi ni mu kamaya; ni mu kwonaga ni mu tsihomero tsa Setani, ni kutsetsakwe; ni mu kukalalakwo, ni kutsubirwa kwibiro ni biro.
Mwami mulahi, ukuhonese.
    Lwikuirakwo kumubiri kukosefu kukamanyirika; nilwikusaliwakwo kukosefu nikukyebewa; nilwikubatisiwakwo nikubuya nikukongeresewa,
Mwami mulahi, ukuhonese.
    Lwikutambitambisiwakwo nilugesilwo lwikamafugi; nilwikumusalabakwo nilwibutsinabwo; nilwikufwakwo kwibibindu bingi nikusikiwakwo; nilwikulamukakwo kwikitifwa nikutsia mu igulu; nilwikukwitsa K.womusitnu Umukosefu.
Mwami mulahi, ukuhonese.
    Ufukirire kulolerera ningabiyo baganisibo babami bakuno, nikubakolola, nikubaha kamagesi, ne nikubayalisa nikisakyo kufugatsaka bulahi babandu bewababikisa.
Wo Mwami mulahi, kukwikotsereye ukuhulire.
    Ufukirire kukwakira Balolereri, Nibakulu, Nibadikoni, bamanyire irala Kilomokyo, bakimanyire; bakyolese nibilomo byebayegesa ne nibibakola;
Wo Mwami mulahi, kukwikotsereye ukuhulire.
    Ufukirire kuha ingabi nikulinda babandubo bosi;
Wo Mwami mulahi, kukwikotsereye ukuhulire.
    Ufukirire kukuha kumoyo kukugana, kukurya, kuhandarale kuhulira kamagambirako;
Wo Mwami mulahi, kukwikotsereye ukuhulire.
    Ufukirire kukisa, nikubera, nikukwikoyesa babandu bosi bali mu kabi ni mu inutambo ni mu kutambitambisiwa;
Wo Mwami mulahi, kukwikotsereye ukuhulire.
    Ufukirire kulinda bosi bagenda ku lama ni mu nyatsa, bakasi bosi batsinwa kusala, balwaye ni babana bakeche bosi; nikubihemberera babohe nibahambe bosi;
Wo Mwami mulahi, kukwikotsereye ukuhulire.
    Ufukirire kulinda babana bafubi, ni banamulekwa bosi, ni bosi bafirwa, nibahulwa;
Wo Mwami mulahi, kukwikotsereye ukuhulire.
    Ufukirire kuyakira basiku befwe, nibakubiririra, nibakubihirisa, nikukyusa kimioyo kyawe.
Wo Mwami mulahi, kukwikotsereye ukuhulire.
    Ufukirira kukuha, nikukubikira biryo birahi bikikyalo, niho kubirye nga byarobere;
Wo Mwami mulahi, kukwikotsereye ukuhulire.
    Mwana wa Were; kukwikotsereye ukuhulire.
Mwama wa Were; kukwikotsereye ulruhulire.
    Wo Mwana wengese wa Were; arusaho bibi bikikyalo;
Ukuhe kumulembekyo.
    Wo Mwana wengese wa Were; arusaho bibi bikikyalo;
Ukwihemberere.
    Kitifwa kibe ichi Papa nichi Umwana: nichi Umusimu Umukosefu.
    Kukwiramu. Nga kyaba lutayi, kikiri ni na hari, kiriba: biro ni biro. Amina.


 
 

 

 
THE TEN COMMANDMENTS, WITH MISERERE.

KAMAGAMBIRA KA WERE.

UMWAGANISI. Were waloma bilomo bino newaloma ari Ise Umwami Werewo; ukabetsaka ni Bawere balala ikindi.
    Babandu. Wo Mwami, ukwihemberere, ukyuse kimyoyo kyefwe kuhulire ligambira lino.
    Umwaganisi. Ukikoleratsakira kifwani kibetse kyosi, newakubeye kifwani kikindu kyosi, kiri hangagi mu igulu, newakubeye hasi muiroba, newakubeye mu metsi kali hasi weliroba. Ukabifulamiratsakira ebyo; ukabibolesatsaka; kubanga Ise Umwami Werewo ndi Were wi libuba, ne nibibiririra ku bana bibi bibakuka bawe, kukulisa mu mwinyuko kwibabandu babambihira kwibanakataru ni kwibanakane, ne mbiririramu (kiminyako) kibabandu bangi babangana, bahamba kama gambira kase.
    Babandu. Wo Mwami, ukwihemberere, ukyuse kimyoyo kyefwe kuhulire ligambira lino.
    Umwaganisi. Ukitsubiratsakira busa lisina lya Umwami Werewo; kubanga Umwami halileka kumulako lumusango umundu itsubira busa lisinalye.
    Babandu. Wo Mwami, ukwihemberere, ukyuse kimyoyo kyefwe kuhulire ligambira lino.
    Umwaganisi. Kibulira kukosesa kifuku kya Sabiri, Bifuku bisesaba ukolatsaka numala kimirimukyo kyosi; ne kifuku kikumusafu nikyo Sabiri Kyomwami Werewo. Kifuku ekyo ukakikoleratsakirako kimirimu kyosi.; iwe wenyene, newakubeye mwanawo umusinde, newakubeye mukanawo, newakubeye mugulwawo, newakubeye mukasiwo, newakubeye bibyayobyo newakubeye munambo ali iwo. Kubanga mu bifuku bisesaba Umwami mwahumbira ligulu, ni kikyalo, ni nyatsa, ni bibindu byosi birimu, newaholera ku kifuku kikumusafu; Umwami kyeyama akivva ingabi kifuku kya Sabiri nakikosesa.
    Babandu. Wo Mwami, ukwihemberere, ukyuse kimyoyo kyefwe kuhulire ligambira lino.
    Umwaganisi. Papawo ni mawo ubaretsatsakemu kitifwa; bifukubyo bibe bangi mu kyalo kikyakuha Umwami Werewo.
    Babandu. Wo Mwami, ukwihemberere, ukyuse kimyoyo kyefwe kuhulire ligambira lino.
    Umwaganisi. Ukiratsaka.
    Babandu. Wo Mwami, ukwihemberere, ukyuse kimyoyo kyefwe kuhulire ligambira lino.
    Umwaganisi. Ukaheyanatsaka.
    Babandu. Wo Mwami, ukwihemberere, ukyuse kimyoyo kyefwe kuhulire ligambira lino.
    Umwaganisi. Ukiratsaka.
    Babandu. Wo Mwami, ukwihemberere, ukyu se kimyoyo kyefwe kuhulire ligambira lino.
    Umwaganisi. Ukabihirisatsaka mundu wakyo.
    Babandu. Wo Mwami, ukwihemberere, ukyuse kimyoyo kyefwe kuhulire ligambira lino.
    Umwaganisi. Ukigombatsaka itsu yomundu wakyo, ukigombatsaka mukasi womundu wakyo, newakubeye mugulwawe, newakubeye mukanawe, newakubeye ingafuyo, newakubeye isikiryaye, newakubeye kikindu kyosi kyomundu wakyo.
    Babandu. Wo Mwami, ukwihemberere, kukwikotsereye urone kamagambirako also mu myoyo kyefwe.
 


 

 
OCCASIONAL PRAYERS FOR USE ON ENTERING AND BEFORE LEAVING CHURCH; BEFORE SCHOOL; AND BEFORE AND AFTER FOOD.

(Translated from Prayers written by the Rt. Rev. Bishop Tucker.)

KULOMBA KWIMUBIRO BIKALI BITWERA.

(Umundu bwabatsaka wingiyi mu Klesia, alombatsake kuno mu moyo, nga wafukamire.)

WO Were Anyala-byosi, nkwikotserera kuha ingabi nikulomba kwi Klesiayo kunalombewa Ikyuli kya lero. Ubihe ingabi Kilomokyo kinabolerwa. Ninase umbe kumanya ni kamagesi, ne nikuhulira lwikugana, ne nikumoyo kuhamba bulahi; ne unyalise lwikisakyo ni kwogesa kitifwakyo Iwibikolewa byase: kulwa Yesu Kristo Mwami wefwe. Amina.

(Umundu bwabatsaka hakiri hurula mu Klesia, alombatsake kuno mu moyo, ngawafukamire.)

WO Papa Uwimuigulu, ninkusima ne ninkuboleresa Lwikilomokyo Kikosefu kisomewere, ne nilwibiralabyo bibo hano Mutsuyo kya lero. Ninkusima kubanga wanderere hano knkwakanana ni babandubo, ne nikwitubasa ninabo mu Kulomba ni mu Kuboleresa. Utsihemberere bibyambasa bihenyame byosi, ne na byosi bikali bingonefu bibeye mu kwaganisa kwase. Bwenarula hari unyalise lwikisakyo kubatsaka ni bikoliwa bikosefu. Lisinalyo likulu niho liboleresewe; kulwa Yesu Kristo Mwami wef we. Amina.

(Kulombewa bwebatsaka batsya kusoma mu somero.)

WO Mwami Yesu Kristo, Iwe Kamagesi kakahwaho ka Papa, kukwikotserera kukunyalisa kya lero lwikisakyo kikyama mu igulu, niho kuhewe ingabi mu kusoma kwefwe: ne kufura byosi ukuhe kumanya iwe, kubanga kumanya iwe nibo bulamu hukah waho: ne nga bwewatsohera mu busiabwo bukosefu lugali, ninafwe kugendatsake kuryo mu magesi ni mu kisa ila Were nila babandu. Amina.

(Isala ilombera ingabi biryo ngotsya kulya.)

WO Mwami, uhe ingabi biryo bino byokuheye kukulisa, ne ninafwe ukuhe ingabi kukwaganisa, ne ufukirire kuha babandi biryo byebikomba; kulwa Yesu Kristo Mwami wefwe. Amina.

(Isala iyikusima Were nga wamalire kulya.)

LISINA lya Were likosefu liboleresewe lwibiryo hi byekuliye, ne nilwitsingabitse tsosi; kulwa Yesu Kristo Mwami wefwe. Amina.

 


Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld