Ghana flag The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    Minamato ne Zwiyimbo
The Book of Common Prayer & Hymns in Shona (1937)

 

MINAMATO

NE

ZWIYIMBO

(PORTIONS OF THE BOOK OF COMMON PRAYER IN SHONA)

 

 


 

 

LONDON
SOCIETY FOR PROMOTING
CHRISTIAN KNOWLEDGE
1937

 


  

 

MUNAMATO WE MANGWANANI

MAZUWA ESE E GORE


  ¶ Pa kutanga kwe Munamato we Mangwanani, Bandadzi rinowerenga nge izwi guru rimwe nekuti mazhinzhi e aya mazwi e Matsamba Anoyera anotewera. Masure mezwi rinotawura izwo zwakanembwa masure kwe aya mazwi.
 

Morning Prayer

    KUTI muuyangadzi akapinduka mu kunyangadza kwake uko akayita, akanatsa ne kururamisa, suoponisa mweya wake. Ezek. 18. 27.
    Ndabvuma zwitema zwangu, ne kutadza kwangu kuri mberi kwangu nhambwe dzese. Rwiyo 51. 3.
    Swisa usu hwako mu zwitadzo zwangu, udzime kusarungama kwangu. Rwiyo 51. 9.
    Mitewuro ya Mwari mweya wakahloka: mwoyo wakahloke ne shungu, Mwari, ha ushori. Rwiyo 51. 17.
    Paruranyi mwoyo yenyu, musaparure nguwo dzenyu, mupindukire kuna Tenzi Mwari wenyu: izwo ane tsitsi ne mutsa, ne kunonoka kuzarirwa, ane rudo rukuru, anopinduka mu kuyipa. Joeli 2. 13.
    Mutsa ne rusununguro nge zwa Tenzi Mwari wedu, kana tichimusiya: ha tisakaterera izwi ra Tenzi Mwari wedu, nge kufamba ne mitemo yake iyo akamisa mberi medu. Dan. 9. 9, 10.
    Tenzi nditsewure, asi ne kutonga: zwisawe mu shungu yako, ndisawe nhando. Jer. 10. 24. Rwiyo 6. 1.
    Pindukanyi: izwa umambo hwe kudenga hwaswendera. S. Mat. 3. 2.
    Ndichasimuka, ndiyende kuna Baba wangu, ndichiti kunayiye, Baba, ndanyangadzira kudenga, ne kunawe, ha ndichafaniri kunzi murumbwana wako. S. Luka 15. 18, 19.
    Usatonge munhu wako Tenzi: izwo pasina munhu angaruramiswe pamheri pako. Rwiyo 143. 2.
    Kuti tichiti hatine zwitema, tazwinyengedza, bakune idi kunesu; asi kuti tichirewurura zwitema zwedu, iye une idi ne kururama unotisunungura zwitema zwedu, achitisuka mune kusarurama kwese. 1 S. Johane 1. 8, 9.

    Hama dzinodiwa, Tsamba inoyera iri kutiwudza mu nzwimbo zhinzhi kuti tibvume ne kurewurura zwitema zwedu zwizhinzhi ne kunyangadza kwedu; ne kusazwinyengedza ne kusazwiswisa pamberi pa Mwari ane simba rese Baba wedu we kudenga; aai tizwirewurure ne mwoyo we kuzwirereka ne shungu, ne kuterera, ne kunzwa: kuzoti tiwane kusunungurwe kwazwo, nge kunaka kwake kukuru ne mutsa. Kane takafanira nhambwe dzese kurewurura nge kuzwirereka zwitema zwedu pamberi pa Mwari; zwikuru takafanira kuyita izwi, apo tinosangana tese kutenda zwikomborero zwikuru izwo takagashira mu mawoko ake, ne kumuwirikidza sezwo zwakafanira, ne kunzwa Izwi rake rinoyera kwazwo, ne kukumbira izwe zwinodikanwa ne zwakafanira zwe muwiri ne mweya. Ndizwozwo ndamukumbira ne kuteta, mwese muri muno, kuti mundiperekedze ne mwoyo muchena, ne izwi re kuzwirereka, ku chigaro che umambo ebe tsitsi dze kudenga, muchiti masure mangu;
 

 

  ¶ Kurewurura kunotawurwa nge chita chese masure kwe Bandadzi, wese wakapfugama.

    Baba une simba rese ne mutsa wese: takakanganisa tichirasika mu nzira dzako se whayi dzakarasika. Tichitewera kwazwo mazano ne ruchiwa rwe mwoyo yedu. Tichitadza mu mitemo yako inoyera. Tichirega kuyita izwo takafanira kuyita: tichiyita izwo tisakafanira kuyita; hapana kururama panesu. Asi iwe, Tenzi, chiwa ne mutsa panesu, wanyangadzi wasingafari. Ponisa, Mweri, awo wanorewurura zwitema zwawo. Dzorera wanopinduka; se zwitsidzo zwako zwakatsidzwa kune wanhu, ndi Jesu Kristu Tenzi wedu. Utipe, Baba muridzi we mutse wese, pamsana pake: kubi masure kwezwi tigare nge kunaka, ne kururama, ne kutiwa, ku mbiri ye Zita rako rinoyera. Amen.

  ¶ Rusununguro nekuti Rutsikinuro rwe zwitema runotawurwa nge Mupristi ega, akamira; wanhu wakapfugama.

    Mwari ane simba rese, Baba wa Tenzi wedu Jesu Kristu, asingadi kufe kwe munyangadzi, asi anoda kuti apinduke mu kunyangadza kwake, apone: wakapa chiremera ne mutemo kune Mabandadzi ake, kuti arewe ne kuparidza ku wanhu wake, wanopinduka, Rusununguro ne Rutsikinuro rwe zwitema zwawo: wasunungura ne kutsikinura wese wanopinduka kwazwo, ne kudawira ngedi Vangeri rake rinoyera. Ndizwozwo nga timutete kuti ntipe rupinduko kwarwo, ne Mudzimu wake Unoyera, kuti izwo tinoyita zwidikanwe kunayiye; kuti kufamba kwedu masure mezwi kuchenurwe kuyere; kuzoti pa kuguma tiswike mu kufara kwake kusingagumi; pamsana pa Jesu Kristu Tenzi wedu.

  ¶ Wanhu wanopindura pano, ne pa kuguma kwe mimwe minamato yeae, kuti Amen.

  ¶ Masure mezwi Bandadzi rinopfugama, ritawure Munamato wa Tenzi nge izwi guru: wonhu wakapfugama, wachitawura naye pano ne kwese apo unotawurwa mu Minamato.
 

Confession & Absolution

    Baba wedu, uri kudenga, Zita rako nga riwirikidzwe. Umambo hwako huswike. Rudo rwako nga ruyitwe pasi se kudenga. Tipe nasi sadza redu re misi yese. Utisunungure mu kutadza. kwedu, sezwo tinosunungura wanotitadzira. Usatitungamidzire mu kurunairwa ; asi tiponise ron kuyipa; izwo umambo huri hwako, ne simba ne kutunhidzwa zwigare zwakadaro. Amen.

Masure mezwi anotawura.

Tenzi, zurura miromo yedu.
Mhinduro. Ne miromo yedu inokuwirikidza.
Mupristi. Mwari, kurumidza kutiponisa.
Mhinduro. Tenzi, kurumidza kutibatsira.

Pano wese wanomira, Mupristi anotawura.

    Mbiri kuna Baba, ne Murumbwana : ne Mudzimu Unoyera;
    Mhinduro. Sezwo zwakange zwakadaro pa kutanga, na zwino zwichi kudaro, zwinodaro : zwiwe zwigare zwakadaro. Amen.
    Mupristi. Wirikidzanyi Tenzi.
    Mhinduro. Zita ra Tenzi nga riwirikidzwe.

  ¶ Masure mezwi kunotawurwa pamwe kunoyimbwa uru rwiyo runotewera; asi pa musi we Isita rumwe rwiyo rwakasarudzwa; pa musi we gumi ne pfumbamwe we mwedzi yese ka rutawurwi pano, asi pa dzimwe ndwiyo dze misi yese.

VENITE EXULTBMUS DOMINO. Rwiyo 95.

    Wuyanyi, tiyimbire Tensi : tifarise mu simba re ruponiso rwedu.
    Tiswike pamberi kwake ne kutenda kwazwo : tizwiwonise tichimufarire ne Ndwiyo.
    Izwo Tenzi ari Mwari mukuru : Mambo mukuru wakakurire wamwari wese.
    Nhiwi dze pasi dziri mu chanja chake : ne simba re makomo nge rake.
    Nyanza nge yake, yakayitwa ndiye : ne manja ake akagadzira pasi pakawoma.
    Wuyanyi tinamate, tipfugame pasi : tipfugame pamberi kwa Tenzi Musiki wedu.
    Izwo ariye Tenzi Mwari wedu : tiri wanhu we mafuro ake ne whayi dze chanja chake.
    Nasi kuti muchinzwa izwi rake, musayite mwoyo yenyu mikukutu : se mu kuzaridza, ne musi we kurunzirwa ku gwenga;
    Apo wadzibaba, wenyu wakandirunzira : wakandiyedza, wekawona mabasa angu.
    Makumi mana e makore ndakashatirwa ne uru rudzi, ndichiti : ndiwo wanhu wanokanganisa mu mwoyo yawo, izwo wasakaziwe nzira dzangu.
    Ndiwo awo ndakapikira ne kuzarirwa kwangu : kuti ha wazopindi ruzororo rwangu.
    Mbiri kuna Baba ne Murumbwana : ne Mudzimu Unoyera;
    Sezwo zwakange zwakadaro pa kutanga, na zwino zwichi kudaro, zwinodaro : zwiwe zwigare zwakadaro. Amen.

  ¶ Masure mezwi kunotewera Ndwiyo sezwo dzakasarudzwa. Pa kuguma kwe Ndwiyo dzese nge gore, ne po kuguma kwe Benedicite, Benedictus, Magnificat, ne Nunc dimittis kunotawurwa zwe,
    Mbiri kuna Baba ne Murumbwana : ne Mudzimu Unoyera;
    Mhinduro. Sezwo zwakange zwakadaro pa kutanga, na zwino zwichi kudaro, zwinodaro : zwiwe zwigare zwekadzro. Amen.

  ¶ Masure mezwi kunowerengwa nge izwi guru chidzidzo che kutanga, chinobva mu Testomente ye kare, sezwo zwakatawurwa mu Tsamba ye mazuwa, kuti kusina zwidzidzo zwakasarudzirwa musi uyo: uyo anowerenga anomira atenderuke, kuti anatse kunzwika nge wese warimo. Masure mezwi kunotatwurwa pamwe kunoyimbwa Rwiyo runonzi Te Deum Laudamus mazuwa ese e gore.

  ¶ Risati rawerenga zwizwidzo zwese Bondadzi rinoti, Chinowamba pano Chitsawuko che kuti che Tsamba ye kuti: masure kwe zwidzidzo zwese. Chidzidzo che kutanga, nakuti che chipiri chaguma pano.
 

Lord's Prayer

TE DEUM LAUDAMUS.

    Tinokuwirikidza Mwari : tinobvuma kuti iwe ndiwe Tenzi.
    Pasi pese panokunamata : Baba usingagumi.
    Ngerosi dzese dzinokuyimbira : Denga ne Masimba aro ese.
    Makerubi ne Maserafi : anogara achikuyimbira,
    Yera, Yera, Yera : Tenzi Mwari we Hondo;
    Denga ne pasi zwizere nge ukuru : hwe mbiri yako.
    Chita ebe mbiri ebe Wapostori : chinokutunhidza.
    Waprofiti wese wakanaka : wanokutunhidza.
    Ne hondo huru ye Wsmatari : inokutunhidza.
    Sangano rinoyera re pasi pese : rinokubvuma.
    Baba : we ukuru husingayenzaniswi.
    Murumbwana wako mumwe chete : ane mbiri yedi.
    Ne Mudzimu Unoyera : Munyaradzi.
    Ndiwe Mambo we Mbiri : Kristu.
    Ndiwo Murumbwana usingagumi : wa Baba.
    Mu kubvuma kwako kusunungura munhu : he usakashora nhumbu ye Musikana.
    Izwo wakange wakurira shungu dze kufa : wekazurura umambo hwe kudenga kune wese wadawiri.
    Ugere ku rudhli rwa Mwari : mu mbiri ya Baba. Tinodawira kuti uchawuya : kuzotitonganisa.
    Ndizwo takuteta, batsira wanhu wake : awo wakatenga nge maropa eke enokosha.
    Yita wawerengerwe ne Wanoyera wako : mu mbiri isingagumi.
    Tenzi, ponisa wanhu wako : ukomborere nhaka yako.
    Watonge : uwakudze kusingagumi.
    Misi yeso : tinokukudza.
    Tichitunhidza Zita rako : narini kusingagumi.
    Fadzwa Tenzi : kutichengeta nasi kuti tisawe ne cbitema.
    Tenzi, yita mutsa panesu : yita mutsa panesu.
    Tenzi mutsa wako nga ugare panesu : se kusimba kwedu kunewe.
    Tenzi, kunewe ndakasimbira : ndisafumuke zwe.

Pamwe uru Rwiyo.

BENEDICITE, OMNIA OPERA.

    Imwi Mabasa ese a Tenzi, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Ngerosi dza Tenzi, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Iwe Denga, tunhidza Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Iwe Mvura pamsoro pe Denga, tunhidza. Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Masimba ese a Tenzi, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Zuwa ne Mwedzi, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Nyenyedzi dze Denga, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Mibvumbi ne Beto, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze nnrlni.
    Imwi Mhepo dza Mwari, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Mwoto ne Kudziya, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Chirimo ne Zhizha, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Beto ne Chando, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Chando ne Kutonhora tunhidzanyi Tenzi : mu muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Mazaya ne Chero, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Usiku ne Miai, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Kupenya ne Dima tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Mheni ne Makore, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Pasi nga patunhidze Tenzi : hunde, nga pamuwirlkidze ne kumukudza narini.
    Imwi Makomo ne Tukomo, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi zwiro zwinyoro zwese zwe Pasi, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Zwisipiti tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Nyanza ne Majezi tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Howe huru ne zwese zwinofamba mu Mvura, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Shiri dzese dze Denga, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Mhuka dzese ne Ngombe tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Wana we Wanhu, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Wayisraeli tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini,
    Imwi Wapristi wa Tenzi, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Waranda wa Tenzi, tunbidzanyi Tenzi: muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Midzimu ne Mwiya ye Wakarurama tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Imwi Wanoyera ne kuzwirereka mu mwoyo, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Ananiya, Azariya, na Misaeri, tunhidzanyi Tenzi : muwirikidzenyi mumukudze narini.
    Mbiri kuna Baba ne Murumbwana : ne Mudzimu Unoyera;
    Sezwo zwakange zwakadaro pa kutanga, na zwino zwichi kudaro, zwinodaro : zwiwe zwigare zwakadaro. Amen.

  ¶ Maaure mezwi kunowerengwa chidzidzo che chipiri chinobva mu Testamente Itswa ce che kutanga. Masure mezwo Rwiyo runotewera, kuti rusingawerengwi mu Chitsawuko che musi, pamwe mu Vangeri re musi wa Sante Johane Mubapatidzi.

BENEDlCTUS. S. Luka 1. 68.

    Nga atunhidzwe Tenzi Mwari we Wayisraeli : izwo akashanyira, ne kudzorera wanhu wake.
    Akatimutsira ruponiso rukuru : kumba kwe muranda wake Davidi,
    Sezwe ukarewa nge miromo ye Waprofiti wake wenoyera : wakange waripo kubvira pa kuwamba kwe pasi;
    Kuti tiponiswe mu mhendu dzedu : ne mu manja e wese wanotiwenga;
    Kuti ayite mutsa wakatsidzwa kuna wasekuru wedu : ne kucherechedza chirangano chake chinoyera;
    Ne kuyita chipiko icho akapika kuna sekuru wedu Abraham : kuti anotipa;
    Kuti tisunungurwe mu manja e mhandu dzedu : timunamate ne kusahla;
    Ne kuyera ne kururama pamberi kwake : misi yese ye upenyu hwedu.
    Iwe Mwana unonzi Muprofiti we Mukuru we wese : ngekuti unotungamira pamberi kwa Tenzi, kundogadzira nzira dzake;
    Kuziwisa ruponiso ku wanhu wake : mu kusunungurwa kwe zwitema zwawo,
    Nge mutsa we kupfawa kwa Mwari wedu : ndiwo kupenya kwe kudenga kwakatishanyira;
    Kundovenekera awo wagere mu dima ne mu bvuri re kula : ne kutungemidza tsoka dzedu mu nzira ye runyararo.
    Mbiri kuna Baba ne Murumbwana : ne Mudzimu Unoyera;
    Sezwo zwakange zwakadaro pa kutanga, na zwino zwichi kudaro, zwinodaro : zwiwe zwigare zwakadaro. Amen.

Nekuti, uru Rwiyo.

JUBILATE DEO. Rwiyo 100

    Fariranyi kuna Tenzi, imwi nyika dzese : namatanyi Tenzi ne kufara mu wuye pamberi kwake ne rwiyo.
    Ziwanyi kuti Tenzi ndiye Mwnri : ndiye wekatisika, handi isu mbune : isu tiri wanhu wake ne whayi dze mafuro ake.
    Pindanyi mu misuwo yake ne kutenda, ne mu misha yake ne kuwirikidza : mutendenyi, ne kutunhidza Zita rake.
    Izwo Tenzi ane tsitsi, mutsa wake ha ugumi : idi rake rinogara rakadaro.
    Mbirl kuna Baba, ne Murumbwana : no Mudzimu Unoyera;
    Sezwo zwakange zwakadaro pa kutanga, na zwino zwichi kudaro, zwinoduro : zwiwe zwigare zwakadaro. Amen.

  ¶ Masure mezwi kunoyimbwa pamwe kutawurwe Kudawira kwe Wapostori nge Bandadzi ne wanhu, wakamira; asi nge ayo mazuwa basi apo Kudawira kwa Sante Athanasiu kwakasarudzwa kuti kuwerengwe.
 

 

    Ndinodawirs kuna Mwari Baba ane simba rese, Musiki we denga ne pasi: ne kuna Jesu Kristu Murumbwana wake mumwe chete Tenzi wedu, wakanambwe nge simba re Mudzimu Unoyera, akabarwa nge Musikana Maria, akatambudzwa. ndi Pontiu Pilatu, akarowerwa pa muchinjiko, akafa, akawigwa, akadzika hadesi; ratatu wakamuka zwe mu kufa, akakwira kudenga, agere pe rudhli rwa Mwari Baba ane simba rese; achawuya kuzotonga wagere ne wakafa.
    Ndinodawira kune Mudzimu Unoyera; Sangano rinoyera Katoliki; ne Kuwadzana kwe Wanoyera; ne Kusunungurwa kwe zwitema; ne Kumuka kwe muwiri, ne Upenyu Huaingagumi. Amen.

  ¶ Masure mezwo iyi minamato inotewera, wese wakapfugama nge kuzwirereka. Bandadzi rinotanga kulawura nge izwi guru kuti,

    Tenzi nga awe nemwi.
Mhinduro. Ne mweya wako.
    Bandadzi, Nga tinamate.
Tenzi chiwa ne mutsa panesu.
    Kristu, chiwa ne mutsa panesu.
Tenzi chiwe ne mutsa panesu,

  ¶ Masure mezwi Bandadzi ne wanhu wanotawura Munamato wa Tenzi nge izwi guru.
 

Apostles' Creed

    Baba wedu, uri kudenga, Zita rako nga riwirikidzwe. Umambo hwako huswike, Rudo rwako nga ruyitwe pasi se kudenga. Tipe nasi sadza redu re misi yese. Utisunungure mu kutadza kwedu, seswo tinosunungura wanotitadzira. Usatitungamidzire mu kurunzirwa; asi tiponise mu kuyipa. Amen.

Masure mezwi Mupristi anomira atawure kuti,

Tenzi, wonisa mutsa wako panesu.
Mhinduro. Utipe ruponiso rwako.
Mupristi. Tenzi, chengeta Mambo.
Mhinduro. Utinzwe nge mutsa kuti tichikudayidza.
Mupristi. Fukidza Mabandadzi ako nge kururama.
Mhinduro. Uyite wanhu wake wakasarudzwa wafare.
Mupristi. Tenzi, chengeta wanhu wako.
Mhinduro. Ukomborere nhaka yako.
Mupristi. Tipe runyararo pe nguwa yedu Tenzi.
Mhinduro. Izwo pasina anotirwira, esi ndiwe wega Mwari.
Mupristi. Mwari, yita mwoyo yedu ichene.
Mhinduro. Usatibvisire Mudzimu wako Unoyera.

  ¶ Masure mezwi kunotewera minamato mitatu, we kutanga we musi, ndiwo wakasarudzwa pa Chidhlo cha Tenzi: we chipiri we kunyarara; we chitatu we tsitsi dze kugara zwakanaka. Minamato miyiri ye kuguma ha ipindurwi, asi inotawurwa mazuwa ese e gore pa Munamato we Mangwanani sezwo kunotewera, wese wakapfugama.
 

Lord's Prayer

MUNAMATO WE CHIPIRI WE KUNYARARA.

    Mwari, mupi we runyararo ne mudi we kubvumirana, mu kukuziwa kune upenyu husingagumi, kubata basa rako kunotipa kusununguka kwedi; dziwirira isu wanhu wako wakazwirereka mu mhandu dzedu dzese; kuti tisimbire kunewe, tisingahli simba re mhandu dzedu; nge simba ra Jesu Kristu Tenzi wedu, Amen.
 

2nd Collect, for Peace

MUNAMATO WE CHITATU WE TSITSI.

    Tenzi, Baba wedu we kudenga Mwari une simba rese ne kusaguma, watiwunza. zwakanaka mu kuwamba kwe musi uno: tidsiwirire zwe kunayiwo nge simba rako guru; utipe kuti nasi tisaputsikire mu zwitema, ne kupinda mu pfumvu; asi zwese izwo tinoyita zwitungamidzwe ne kutonga kwako, tiyite zwese zwakarurama pamberi kwako; ndi Jesu Kristu Tenzi wedu. Amen.

Pa nzwimbo apo wanoyimba kunotewera pano Chiyimbo.

  ¶ Masure mezwi iyi minamato mishanu inotewera inowerengwa pano, asi kuti Litania ichiwerengwa, iyo miyiri ye kuguma inowerengwa sezwo yakayiswa apo.
 

3rd Collect, for Grace

MUNAMATO WA MAMBO.

    Tenzi Baba wedu we kudenga, mukuru une aimba, Mambo we wamambo, Tenzi wa watenzi, ndiwe wega unotonga machinda, unowona wese wagere pasi pano, uri pa chigaro chako che umambo: takuteta ne kutete ne mwoyo yedu kuti utingise ne mutsa Mutongi wedu mukuru une tsitsi Mambo George: umuzadze nge tsitsi dze Mudzimu wako Unoyera, kuti aterere nhambwe dzese rudo rwako, afumbe nge nzira yako: mupamidzire zwipo zwe kudenga; umupe kuti ararame mu rugaro rwakanaka; umusimbise kuti akunde mhandu dzake dzese; kuzoti pa kuguma masure kwe upenyu huno awnne kufara kusingagumi ndi Jesu Kristu Tenzi wedu. Amen.
 

Prayer for ther King

MUNAMATO WE WESE WE UMBA HURU.

    Mwari une simba rese, tsime re kuaaka kwese, ta kuteta nge kuzwirereka, kuti ukomborere. Elizabetha mukadzi une tsitsi wa Mambo wedu, na Maria mayi wake, na Elizabetha mwana wake, ne wese we Umba Huru: wape Mudzimu wako unoyera: uwapfumise ne tsitsi dzako dze kudenga; uwakomborere nge kufara kwese; uwawunze ku unambo hwako husingagumi ndi Jesu Kristu Tenzi wedu. Amen.
 

Prayer for the Royal Family

MUNAMATO WE MABANDADZI NE WANHU.

    Mwari une simba rese usingagumi, ndiwe wega unoyita zwinaniso zwikuru; tumira kune Wabishopi wedu ne Mabandadzi, ne zwita zwese zwekayisirwa iwo, Mudzimu unoponisa we tsitsi dzako; uwadire ne beto risingagumi re chikomborero chako kuti wakufadze kwazwo. Tipe izwi, Tenzi, ku mbiri ye Mureweri ne Mununudzi wedu Jesu Kristu. Amen.
 

Prayer for Clergy & People

MUNMATO WA SANTE KRUSOSTOMI.

    Mwari une simba rese watipa tsitsi nguwe ino kuti tiyite minamato yedu tese ne mwoyo mumwe kunewe; wakatsidza kuti wayiri ne watatu wakasangana mu Zita rako unowayitire zwikumbiro zwawo: Zadzisa zwino, Tenzi, ruchiwa ne minamato ye wanhu wako, sezwo zwakafanira iwo: utipe pasi pano kuziwa kwedi rako, ne pasi panowuya upenyu husingagumi. Amen.

2 Kor. 13.

    Tsitsi dza Tenzi wedu Jesu Kristu, ne rudo rwa Mwari ne kuwadzana kwe Mudzimu Unoyera nga zwiwe nesu tese zwigare zwakadaro. Amen.

 ¶ Unoguma pano Munamato we Mangwanani we mazuwa ese e gore.

Prayer of St. Chrysostom


Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld