Ghana flag The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    Minamato ne Zwiyimbo
The Book of Common Prayer & Hymns in Shona (1937)

 

LITANIA


  ¶ Pano kunotewera Litania, Kukumbirira wese, inoyimbwa pamwe itawurwe masure kwe Munamato we mangwanani nge misi ye Sondo ne ye chitatu ne ye chishanu. ne pa dzimwe nguwa, apo inosarudzwa ndi Bishopi.

    Mwari Baba we kudenga : chiwa ne mutsa panesu wanyangadzi wesingafari.
    Mwari Baba we kudenga : chiwa ne mutsa panesu wanyangadzi wesingafari.
    Mwari Murumbwana, Muponisi we pasi : chiwa ne mutsa panesu wanyangadzi wasingafari.
    Mwari Murumbwana, Muponisi we pasi : chiwa ne mutsa panesu wanyangadzi wasingafari.
    Mwari Mudzimu Unoyera, unobva kuna Baba ne Murumbwana : chiwa ne mutsa panesu wanyangadzi wasingafari.
    Mwari Mudzimu Unoyera, unobva kuna Baba ne Murumbwana : chiwa ne mutsa panesu wanyangadzi wasingafari.
    Trinitas Unoyera, wakatunhidzwa, une mbiri, Mwari mumwe : chiwa ne mutsa panesu wanyangadzi wasingafari.
    Trinitas Unoyera, wakatunhidzwa, une mbiri, Mwari mumwe : chiwa ne mutsa panesu wanyangadzi wasingafari.
    Usatondere, Tenzi, zwitadzo zwedu nezwo zwe wasekuru wedu; usatidzokesere nge zwitema zwedu: tisunungure Tenzi wakanaka, sunungura wanhu wako, awo wakatenga nge maropa ako anokosha kwazwo, usashatirwe ndisu narini.
Tisunungure, Tenzi wakanaka.
    Mu kuyipa kwese ne kunyangadza : mu chitema, mu mazano ne pfumvu dza Satani : mu kuzaridzwa kwake ne kuraswa kusingagumi,
Tenzi wakanaka, tiponise.
    Mu upofu hwe mwoyo : mu kudada ne kuzwikudza ne kuzwiyitisa : mu tsanje ne kuwenga ne mafi ne kusada kwese,
Tenzi wakanaka, tiponise.
    Mu kupomba ne zwimwe zwitema zwese zwe kufa : mu ruohiwa rwese rwe pasi ne nyama na Satani,
Tenzi wakanaka, tiponise.
    Mu mheni ne dutu, mu hosha, ne denda, ne chindarima, ne kuwoma, ne ndongwe, ne nzara, mu kukana ne kuwuraya, ne mu kula kuti tisingagadziriri,
Tenzi wakanaka, tiponise.
    Mu kuyita bangano rakayipa, ne murenga, mu rudzidziso rwese rwe manyepo, ne herese, ne kuparadzana; mu mwoyo mikukutu, ne kushora Izwi rako ne Mutemo wako,
Tenzi wakanaka, tiponise.
    Nge kuwandika kwe Inkanatiyo yako inoyera, nge Kuberekwa kwako kunoyera, ne Kuchekwa; nge Rubapatidzo rwako, Kutsanya, ne Kurunzirwa,
Tenzi wakanaka, tiponise.
    Nge shungu yako, ne dziya re maropa; nge muchinjiko wako ne nhamo : nge kufa kwako kunokosha ne kuwigwa; nge kumuka kwako kwe mbiri, ne kukwira, nge kuwuya kwe Mudzimu Unoyera,
Tenzi wakanaka, tiponise.
    Pa nguwa yese ye kutambudzwa kwedu; pa nguwa yese ye kupfuma kwedu; pa nguwa, ye kufa, ne musi we kutongwa,
Tenzi wakanaka, tiponise.
    Isu wanyangadzi takuteta, kuti utinzwe, Tenzi Mwari; kuti ufadzwe kutonga. ne kutungumidza Sangano rako rinoyera re pasi pese mu gwanza re kururama;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kukotsa ne kusimbisa mu kukunamata kwedi mu kugara nge kururama ne kuyera muranda. wako George, Mambo wedu une tsitsi ne mutongi;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kutonga mwoyo wake mu rudawiro rwako, ne mu kuhla, ne mu rudo, kuzoti asimbire kunewe narini, agare aohitswaka mbiri yako ne kukudzwa kwako;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kumudziwirira ne kumuchengeta, uchimupa kuti akurire mhandu dzake dzese;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufsdzwe kukomborera ne kukotsa Elizabetha mukadzi une tsitsi we Mambo wedu, na Maria mayi wake, na Elizabetba mwana wake, ne wese we Umba Huru;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kuvenekera Wabishopi ne Wapristi ne Wadikoni, nge kuziwa ne kunzwa kwe idi re izwi rako, kuzoti wariziwise wariwonise nge kurawura ne kugara kwawo;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kufukidza makotsi ese ne Mutongi mukuru we nyika ino, ne wese wanoyita mitemo yedu, nge tsitsi ne kungwara ne kuziwa;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kukomborera ne kuchengeta watongi, uchiwapa tsitsi dze kuyita kururama ne kukotsa idi;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kukomborera ne kuchengeta wanhu wako wese;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kupa wanhu wese mwoyo mumwe, ne runyararo, ne kubvumirana;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kutipa mwoyo we kukuda ne kukuhla ne kuchengeta kuti tifambe mu nzira ye mitemo yako;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kupa wanhu wako wese tsitsi zhinzhi dze kunawe Izwi rako nge kupfawa, ne kurigashira nge rudo rwakanaka, ne kubara michero ye Mudzimu;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kuwunza mu gwanza redi Wamohamedani ne wahedeni we iyi nyika, ne wese wakakanganisa ne wanonyengedzwa;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kusimbisa wakamira; ne kunyaradza ne kubatsira wakenyorowa; ne kusimudza wanoputsika; ne kuguma kukurira Satani pasi pedu;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kubatsira ne kunyaradza wese wari mu pfumvu, ne wanoshaya, ne wanotambudzwa;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kuchengeta wese wanofamba mu nyika pamwe mu nyanza, wakadzi wese wari pa bata, ne wese wanorwara, ne wapwere; ne kuwonisa mutsa pane mabanditl ese ne wobatwa;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kudziwirira ne kuchengete wana wasina wababa, ne shirikadzi, ne wese wane shungu ne wanoshushwa;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kuwa ne mutsa pane wanhu wese;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kusunungura mhandu dzodu, ne wanotitambudza ne kutinyepera, ne kupindura mwoyo yawo;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kutipe. ne kutichengetera mbeza dze paai, kuzoti tidzigashire pa nguwa inofanira;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Kuti ufadzwe kutipa rupinduko rwedi; kutisunungura zwitema zwedu zwese, ne zwitadzo, ne kusaziwa, ne kutifukidza nge tsitsi dze Mudzimu wako Unoyera, kuzoti tigadzire rugaro rwedu se Izwi reko rinoyera;
Takuteta kuti utinzwe, Tenzi wakanaka.
    Murumbwana wa Mwari: takuteta kuti utinzwe.
    Murumbwana wa Mwari: takuteta kuti utinzwe.
    Nyenye ya Mwari : inobvisa zwitema zwe pasi;

Tipe runyararo rwako.
    Nyenye ya Mwari; inobvisa zwitema zwe pasi;
   Chiwa ne mutsa panesu.
Kristu, tinzwe.
   Kristu, tinzwe.
Tenzi, chiwa ne mutsa panesu.
   Tenzi, chiwa ne mutsa panesu.
Kristu, chiwa ne mutsa panesu.
   Kristu, chiwa ne mutsa panesu.
Tenzi, chiwa ne mutsa panesu.
   Tenzi, chiwa ne mutsa panesu.

  ¶ Maaure mezwi Mupristi, ne wanhu naye, wanotawura Munamato wa Tenzi.
 

 

    Baba wedu, uri kudenga, Zita rako nga riwirikidzwe. Umambo hwako huswike. Rudo rwako nga ruyitwe pasi se kudenga. Tipe nasi sadza redu re misi yese. Utisunungure mu kutadza kwedu, sezwo tlnosunungura wanotitadzira. Usatitungamidzire mu kurunzirwa; asi tiponise mu kuyipa. Amen.
    Mupristi. Tenzi, usatibate se zwitema zwedu.
    Mhinduro. Usatiripire se kunyangadza kwedu.

Nga tinamate.

    Mwari Baba une mutsa, usingashori kuchema kwe mwoyo une shungu, ne ruchiwa rwawo wanoshatirwa; nge mutsa batsira minamato yedu, iyo tinonamata pamberi pako, mu kutambudzwa kwedu kwese ne nhamo, kuti tichinetswa ndizwo; utinzwe nge tsitsi, kuti zwakayipa, izwo zano ne nzero dza Satani pamwe munhu zwinoyita kunesu, zwikurirwe ne kuparadzwa nge kuwona kwako kwakanaka, kuzoti isu waranda wako, tisingakuadzwi nge kutambudzwa, tikutende nhambwe dzese ron Sangano rako rinoyera ndi Jesu Kristu Tenzi wedu.
    Tenzi simuka, utibatsire, ne kutisunungura, pamsaa pe Zita rako.

    Mwari takanzwa, na wababa wedu wakatitawurira, mabasa akanaka akayitwa ndiwe pa misi yawo, ne pa nguwa ye kare.
    Tenzi simuka, utibatsire, ne kutisunungura, pamsaa pe mbiri yako.

    Mbiri kuna Baba ne Murumbwana : ne Mudzimu Unoyera;
    Mhinduro. Sezwo zwakange zwakadaro pa kutanga, na zwino zwichi kudaro, zwinodaro : zwiwe zwigare zwakadaro. Amen.
    Tidziwirire mu mhandu dzedu, Kristu.
    Ringisa nge tsitsi kutambudzwa kwedu.
    Nengisa nge mutsa shungu dze mwoyo yedu.
    Sunungura nge tsitsi zwitema zwe wanhu wako.
    Inzwa nge mutsa minamato yedu.
    Murumbwana wa Davidi, chiwa ne mutsa panesu.
    Fadzwa kuti utinzwe zwino ne pa nguwe dzese Kristu.
    Tinzwe ngi tsitsi Kristu: timwe nge tsitsi, Tenzi Kristu.
    Mupristi. Tenzi, mutsa wake nga uwoniswe panesu.
    Mhinduro. Sezwo tinosimbira kunewe.

Nga tinamate.

    Takuteta nge kuzwirereka, Baba, kuli uringise nge tsitsi kunyorowa kwedu: ubvise panesu ku mbiri ye Zita rako zwese zwakayipa izwo takafanira kwazwo; utipe kuti mu kutambudzwa kwedu kwese tisimbire kwazwo ne kudawira ku mutsa wako, ne kukunamata nhambwe dzese nge kugara kunoyera ne kuchena, mu kukudzwa kwako ne mbiri yako nge Mununudzi wedu mumwe chete ne Mureweri Jesu Kristu. Amen.
 

Lord's Prayer

MUNAMATO WA SANTE KRUSOSTOMI.

    Mwari, une simba rese, watipa tsitsi nguwe ino kuti tiyite minamato yedu tese ne mwoyo mumwe kunewe; wakatsidza kuti wayiri ne watatu wakasangana mu Zita rako unowayitira zwikumbiro zwawo; zadzisa zwino, Tenzi, ruchiwe ne minamato ye wanhu wako, sezwo zwakafanira iwo: utipe pasi pano kuziwa kwedi rako, ne pasi pauowuya upenyu husingagumi. Amen.

2 Kor. 13.

    Tsitsi dza Tenzi wedu Jesu Kristu, ne rudo rwa Mwari, ne kuwadzana kwe Mudzimu Unoyera nga zwiwe nesu tese zwigare zwakadaro. Amen.

Litanio inoguma pano.
 


 

Prayer of St. Chrysostom

MINAMATO NE ZWITENDO, PA DZIMWE NGUWA.

  ¶ Zwinotawurwa kusati kwatawurwa minamato miyiri ye kuguma kwe Litania, nekuti Munamato we Mangwanani ne Manhero.

WB MVURA.

    Mwari, Baba we kudenga, iwe nge Murumbwana wako Jesu Kristu wakatsidzira wese wanotswaka umambo hwako, ne kururama kwahwo, zwiro zwese zwakafanira kuponisa miwiri yawo; titumire, tekuteta, mu uku kushaye, kwedu, mvura yakanaka ne mibvumbi, kuti tigashire mbesa dze pasi mu kunyaradzwa kwedu, ne ku mbiri yako; ndi Jesu Kristu Tenzi wedu. Amen.

    ¶ Nge maviki e Emba, kunotawurirwa awo wanogadzwa mazuwa ese.

    Mwari une simba rese, Baba wedu we kudenga, wakazwitengera Sangano re pasi pese nge maropa anokosha e Murumbwana wako unodiwa; riringise nge mutsa, utungamidze ne kutonga pa nguwa ino mwoyo ye Mabandadzi ako Wabishopi ne Wafudzi we danga rako, kuti wasingayisi mawoko nge kuchimbidza pamsoro pe munbu, asi wasarudze ngedi ne kungwara wanhu wakafanira kababa basa mu ubandadzi hunoyera hwe Sangano rako. Ipa tsitsi, dzako ne chikomborero che kudenga kunayiwo wanogadswe ku basa rinoyera; kuzoti nge kugara ne kudzidzisa kwawo wawonise mbiri yako, wafambise ruponiso rwe wanhu wese, ndi Jesu Kristu Tenzi wedu. Amen.

NEKUTI.

    Mwari une simba rese, mupi we zwipo zwese zwakanaka, nge kuwona kwako wakagadza mhando zhinzhi dze Mabandadzi mu Sangano rako, ipa tsitsi dzako, takuteta nge kuzwirereka, kunayiwo wese wanodayidzirwa ku basa ne ubandadzi kunayiro; wezadze nge idi re rudzidziso rwako, uwafukidze ne kugara kusine moswa, kuti wabate basa ngedi pamberi pako, ku mbiri ye Zita rako guru, ne kubatsirwe kwe Sangano rako rinoyera; ndi Jesu Kristu Tenzi wedu. Amen.

Munamato ungatawurwe masure kwe iyo yapfuwura.

    Mwari, unode kupa mutsa ne rusununguro, gashira zwikumbiro zwedu zwe kuzwirereka; kana takasungwa nge majoti e zwitema zwedu, mutsa we tsitsi dzako huru nga utisunuugure, mu kukudzwa kwa Jesu Kristu Mununudzi ne Mureweri wedu. Amen.

    ¶ Munamato we mhando dzese dze wanhu, unotawurwa pa nguwa apo Litania isakasarudzwa kuti itawurwe.
 

Prayers & Thanksgivings
Mwari Musiki no Muchengeti we wanhu wese, tinokumbirira nge kuzwirereka. mhando dzese dze wanhu: kuti ufadzwe kuziwisa nzira dzako kunayiwo, ruponiso rwako ku wanhu wese. Zwikuru tinonamatira kugara kwakanaka kwe Sangano Katoliki; kuti ritungamidzwe ne kutongwa nge Mudzimu wako wakanaka, kuzoti wese awo wanobvuma ne wanozwidayidza kuti wari Makristu watungamirirwe mu nzira yedi, wabate rudawiro ne mweya mumwe, ne mucheka we kunyarara, ne kugara kwakarurama. Kuguma tinopa mu kunaka kwako, sa baba, wese awo wane shungu ne wanotambudzwa, mu pfungwa ne muwiri ne kugara, [* zwikuru awo wanoda zwikumbiro zwedu] kuti ufadzwe kuwanyaradza ne kuwabatsira, se kushaya kwawo, uwape kukorera mu kutambudzika kwawo, uwabudise nge kufara mu shungu dzawo dzese; tinokumbira izwi pamsana pake Jesu Kristu. Amen.
 

Prayer for all Conditions of Men

 

* Izwe zwinotawurwa kuti waripo wanoda, zwikumbiro zwe Sangano.

 
 

Chitendo che zwiro zwese.

    Mwari, une simba rese, Baba we mutsa. wese, isu waranda weko wasine kufanira tinokutenda nge kuzwirereka ne mwoyo nge kunaka. kwake kwese, ne rudo rwako kunesu, ne ku wanhu wese [* zwikuro kunayiwo wanoda zwino kupa zwiwirikidzo ne zwitendo zwawo nge mutsa wako uyo wakapiwa]. Tinokutunhidza nge kusikwa kwedu, ne kuchengetwa, ne zwikomborero zwese zwe upenyu huno; asi zwikuru nge rudo rwako rukuru mu kuponiswa kwe pasi ndi Tenzi wedu Jesu Kristu, ne nzira dze tsitsi, ne banza re mbiri. Takuteta kuti utiyite tiziwe mutsa wako wese, kuzoti mwoyo yedu ikutende ngedi, tiwonise kuwirikidzwa kwako kusawe nge miromo yedu bedzi, asi nge rugaro rwedu; nge kuzwipa ku basa rako, ne kufamba pamberi pako ne kuyera ne kururama misi yedu yese; ndi Jesu Kristu Tenzi wedu, kunayiye, newe, ne Mudzimu Unoyera kupiwe kukudzwa kwese ne mbiri zwigare zwakadaro. Amen.

General Thanksgiving

 

* Izwe zwinotawurwa kuti waripo wakanamatirwa wachida ku tenda.


Return to the Book of Common Prayer in Shona

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld