Ghana flag The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    Minamato ne Zwiyimbo
The Book of Common Prayer & Hymns in Shona (1937)

 

MUNAMATO WE CHIDHLO CHA TENZI,
NEKUTI CHIDHLO CHINOYERA.

  ¶ Wese wanoda kugaahira Chidhlo Chinoyera wakafanira kuziwisa Bandadzi, musi usati waswika.

  ¶ Kuti mumwe wawo ari munyangadzi anoziwikanwa nge wese, pamwe akanyangadzira hama dzake nge mazwi nekuti mabasa, kuti wanhu wanyadzwe ndizwo; Bandadzi, richiziwa izwo, rakafanira kumudayidza ne kumuwudza kuti asashinge kuwuya ku Tafura ra Tenzi, dakara awonise pachena kuti wakapinduka ngedi, akaregera rugaro rwake rwakayipa rwe kare, kuzati wanhu, awo wakanyadzwa kare, wafadzwe; akafarirana zwe ne wanhu awo akanyangadzira: pamwe atawure kuti anoda kuyita, kuti achikwanisa.

  ¶ Bandadzi rakafanira kuyita zwakadaro kunayiwo awo rinowona kuti wanowengana ne kuyitirana mafi; risingawabvumidzi kusanganira Tafura ra Tenzi dakara riziwe kuti wakafarirana. Kuti mumwe we awo wanowengana achida kusunungura nge mwoyo wake wese zwese izwo mumwe akamunyangadzira, ne kugadzira zwakanaka izwo akanyadza: asi mumwe achiramba kunyengerwa kuti afarirane, achigara zwe mu kunyangadza kwake ne kuwenga: kuti zwakadaro, Bandadzi rakafanira kubvumidza mupinduki kuwuya ku Chidhlo Chinoyera, ne kusabvumidza uyo anoramba. Asi Mabandadzi ese anorambidza munhu, sezwo zwakanyorwa mu aya mazwi, nekuti mazwi e pamsoro, akafanira kuziwisa Bishopi izwo akayita mazuwa gumi ne mana asati apera. Bishopi anotonga moswa ye munhu wakanyangadza se mutemo we Sangano.

  ¶ Mupristi anotawura Munamato wa Tenzi ne Munamato unotewera, wanhu wakapfugama.
 

Holy Communion

    Baba wedu, uri kudenga, Zita rako nga riwirikidzwe. Umambo hwako huswike. Rudo rwako nga ruyitwe pasi, se kudenga. Tipe nasi sadza redu re misi yese. Utisunungure mu kutadza kwedu, sezwo tinosunungura wanotitadzira. Usatitungamidzire mu kurunzirwa; asi tiponise mu kuyipa. Amen.

Munamato.

    Mwari une simba rese, mwoyo yese inozuruka kunewe, ruobiwa rwese runoziwika kunewe, hapana chiro chakawandika kunewe; yita pfungwa dze mwoyo yedu dzichene nge kufemera kwe Mudzimu wako Unoyera, kuti tikude kwazwo ne kukudza Zita rako rinoyera, sezwo takafanira, ndi Kristu Tenzi wedu. Amen.

  ¶ Masure mezwi mupristi achipindukira kune wanhu anotawura pachena gumi re mitemo; wanhu wanoramba wakapfugama, wakumbire Mwari masure kwe mitemo yese mutsa ngekuti wakayihlora, ne tsitsi dze kuyichengeta pa nguwa inowuya, sezwo kunotewera.
 

Lord's Prayer

    Bandadzi. Mwari wakatawura aya mazwi, achiti, Ndiri Tenzi Mwari wako; Usawe ne mumwe Mwari kunze kwangu.
    Wanhu. Tenzi chiwa ne mutsa panesu, udzorere mwoyo yedu kuti iehengete uyu mutemo.
    Bandadzi. Usazwiyitire mufananidzo wakatsetswa, ne mufananidzo we chiro chiri kudenga kumsoro, ne chiri pasi pano, ne chiri mu mvura pasi pe ivu. Usakotame pamberi pazwo, unamate panayizwo; izwo Ini Tenzi Mwari wake ndiri Mwarl ane tsanje, ndinoyisa zwitema zwa webaba kune wana dakara pa ndudzi dze chitatu ne dze ohina dze wanondiwenga, ndiyite mutsa pa mazana e wanondida ne kuchengeta mitemo yangu.
    Wanhu. Tenzi chiwe ne mutsa panesu, udzorere mwoyo yedu kuti ichengete uyu mutemo.
    Bandadzi. Usabate nhando Zita ra Teuzi Mwari wako: ngekuti Tenzi be angatawuri kuti ba ane moswa, uyo anobata nhando Zita rake.
    Wanhu. Tenzi chiwe ne mutsa panesu, udzorere mwoyo yedu kuti ichengete uyu mutemo.
    Bandadzi. Tondera kuehengeta musi we Sabata uyere. Unobata basa mazuwa matanhatu, uyite zwese izwo ungayite: asi muai we chinomwe i Sabata ra Tenzi Mwari wako. Usabate basa ne rimwe ndiwo, iwe ne murumbwana wako, ne mukunda wako, ne bandadzi rako, ne bandakadzi rako, ne ngombe dzako, ne mufambi uri pa musha wako. Izwo nge mazuwa matanhatu Tenzi akasika denga ne pasi, ne nyanza, nazwo zwese zwiripo, akazorora nge musi we chinomwe: ndizwozwo Tenzi wakakomborera musi we chinomwe, akawuyita uyere.
    Wanhu. Tenzi chiwe ne mutsa panesu; udzorere mwoyo yedu kuti ichengete uyu mutemo.
    Bandadzi. Kudza baba wako na mayi wako; kuti mazuwa ako awe mazhinzhi pa nyika, iyo Tenzi Mwari wako anokupa.
    Wanhu. Tenzi chiwe ne mutsa panesu; udzorere mwoyo yedu kuti ichengete uyu mutemo.
    Bandadzi. Usawuraye.
    Wanhu. Tenzi chiwe ne mutsa panesu; udzorere mwoyo yedu kuti ichengete uyu mutemo.
    Bondadzi. Usapombe.
    Wanhu. Tenzi chiwe ne mutsa panesu; udzorere mwoyo yedu kuti ichengete uyu mutemo.
    Bondadzi.. Usabe.
    Wanhu. Tenzi chiwe ne mutsa panesu; udzorere mwoyo yedu kuti ichengete uyu mutemo.
    Bandadzi. Usayite umbowo hwe manyepo kune hama yako.
    Wanhu. Tenzi chiwe ne mutsa panesu; udzorere mwoyo yedu kuti ichengete uyu mutemo.
    Bandadzi. Usawe ne ruchiwa rwe umba ye hama yako, usawe ne ruchiwa rwe mukadzi we hama yako, ne bandadzi rake, ne bandakadzi rake, ne ngombe yake, ne mbongoro yake, ne zwimwe zwake.
    Wanhu. Tenzi chiwa ne mutsa panesu; unembe yese iyi mitemo yako mu mwoyo yedu, tekuteta.

  ¶ Masure mezwi kunotewera mumwe we iyi minamato miyiri ya Mambo, mupristi akamira se pa kutanga achiti.

Nga tinamate.
 

Ten Commandments

    Mwari une eimba rese, we umambo husingagumi, ne simba risingagumi; chiwe ne mutsa pane Sangano rese; utonge mwoyo wa George, muranda wako wakasarudzwa, Mambo wedu no Mutongi, kuti (aohiziwa kuti muranda wani) atswake mbiri yako ne kukudzwa kwako kupinda zwiro zwese: kuti isu ne wanhu wake wese (tichitondera kuti ane simba rani) timunamate ngedi, timukudze, ne kumuterera nge kuzwirereka, panewe, ne pamsana pako, se Izwi rako rakakomborerwa. ne mutemo wako, pamsana pa Jesu Kristu Tenzi wedu, agere achitonga newe ne Mudzimu Unoyera Mwari mumwe zwigare zwakadaro. Amen.

Nekuti.

    Mwari une simba rese mugari, tinodzidziswa nge Izwi rako rinoyera kuti mwoyo ya wamambo inotongwa ndiwe, kuti iwe unoyitungamidza ne kuyipindura. sezwo zwakafanira mu kungwara kwako kwakanaka; takuteta nge kuzwirereka, kuti utungamidze ne kutonga mwoyo wa George, muranda wako, Mambo wedu ne Mutongi, kuzoti ku pfungwa dzake dzese, ne mazwi, ne mabasa, agare achitawake mbiri yako ne kukudzwa kwako, ayedze kuchengeta wanhu wako wakapiwa kunayiye, mu kugara kwakanaka, ne kunyarara, ne kururama: tipe izwi, Baba une mutsa, pamsana pe Murumbwana wako unodiwa, Jesu Kristu Tenzi wedu. Amen.
 

Prayers for the King
Masure mezwi kunotawurwa Munamato we muzi. Pekarepo masure kwe munamato mupristi anowerenga Tsamba achiti, Tsamba yakanyorwa mu chitsawuko che —— che —— iri kuwamba mu vesi re ——. Kuti Tsamba yampera, anoti, Tsamba. yapera pano. Masure mezwi anowerenga Vangeri (wanhu wakamira wese) achiti. Vangeri rinoyera rakanyorwa mu chitsawuko che —— che —— riri kuwamba mu vesi re ——. Kuti Vangeri rapera, kunoyimbwa pamwe kutawurwe Kudawira kunotewera, wanhu wanoramba wakamira.
 
Collect - Epistle - Gospel

    Ndinodawira kuna Mwari mumwe, Baba ane simba rese, Musiki we denga ne pasi, ne zwiro zwese zwinoweneka ne zwisingawoneki :
    Ne kuna Tenzi mumwe Jesu Kristu, Murumbwana wa Mwari, mumwe wakabarwa, wakabarwa ndi Baba wake, pasi rese risati rawapo, Mwari wa Mwari, Kupenya kwe Kupenya, Mwari wedi wa Mwari wedi, wakabarwa usakasikwa, mumwe na Baba, zwiro zwese zwakasikwa ndiye: uyo pamsana pedu ne pamsana pe ruponiso rwedu wakadzika achibva kudenga, akabarwa nge Mudzimu Unoyera ndi Maria Musikana, akayitwa munhu; akarowerwa pa muchinjiko pamsana pedu ndi Pontiu Pilatu. Wakatambudzika akawigwa, nge musi we chitatu akamuka zwe, se mu Matsamba, akakwira kudenga, agere pa rudhli rwe Baba. Anowuya zwe nge mbiri kuzotonga wagcre ne wakafa: umambo hwake ha hugumi.
    Ndinodawira kune Mudzimu Unoyera, Tenzi ne Mupi we upenyu, unobva kuna Baba ne Murumbwana, unowomberwa ne kukudzwa pamwe na Baba ne Murumbwana. wakatawura nge Waprofiti. Ndinodawira Sangano rimwe Katoliki ne re Wapostori. Ndinobvuma Rubapatidzo rumwe rwe ruaununguro rwe zwitema. Ndinorindira kumuka kwe wakufa, ne upenyu hwe pasi rinowuya. Amen.

  ¶ Maaure mezwi Mupristi anoziwisa wanhu misi inoyera, ne misi ye kutsanya iri mu viki rinotewera.
  ¶ Maaure mezwi kunotewera Kurawura.
  ¶ Masure muwi Mupristi anodzokera ku Tafura ra Tenzi ne kuwamba Kulambidza, achitawura aya mazwi.
 

Nicene Creed

    Kupenya kwenyu nga kupenye pamberi pe wanhu, kuti wawone mabasa enyu akanaka, ne kukudza Baba wenyu uri kudenga. S. Mat. 5.
    Musazwigadzirire pfuma pasi, apo chikumo ne ngura zwinoshatisa, ne mbava dzinopinda ne kuba: asi zwigadzirirenyi pfuma kudenga; apo chikumo ne ngura zwisingashatisi, apo mbava dzisingapindi ne kuba. S. Mat. 6.
    Awo wanoti kuneni, Tenzi, Tenzi, ha wazopindi wese mu umambo hwe kudenga, asi uya anoyita rudo rwa Baba wangu uri kudenga. S. Mat. 7.
    Kuti isu takamudhlarira zwiro zwe mweya, chiro chikuru here kuti tichipupura zwiro zwenyu zwe pasi? 1 Kor. 9.
    Ha muziwi here kuti awo wanobata basa nge zwiro zwinoyera, wanodhla zwe ron temperi? nawo wanobata basa re altari wanosanganira ne a1tari? Ndizwo Tenzi wakamisa kuti awo wsnorawura vangeri wapone nge vsngeri. 1 Kor. 9.
    Uyo unodhlara zwishoma unopupura zwishoma; uyo unodhlara zwizhinzhi unopupura zwizhinzhi. Wanhu wese, sezwo wanoda mu mwoyo yawo, nga wape, wasayite ngo kunyima ne kusundwa: izwo Mwari achida mupi unofara. 2 Kor. 9.
    Uyo ane pfuma dze pasi echiwona hama yake ichishaya, apfige mweya wake we mutsa. kunayiye, rudo rwa Mwari runogara senyi kunayiye. 1 S. Johane 3.

  ¶ Mupristi anoyisa pa Tafura chingwa ne waini izwo anofunga kuti zwinokwana.
  ¶ Kuti zwapera mupristi anoti.

Offertory Sentences

    Nga tinamatire Sangano rese ra Kristu riri kukana pano pasi.

    Mwari une simba rese mugari, wakatidzidzisa nge Mupostori wako unoyera kunamatira ne kukumbirira ne kutendera wanhu wese, takuteta nge kuzwirereka kuti utambire nge mutsa [*zwipo zwedu ne izwo tinotambidza, ne kugashira] iyi minamato yedu, iyo tinopa kunewe Mambo we kudenga tichikuteta kuti ugare uchifemera Sangano re pasi pese mwoyo wedi, ne mwoyo mumwe ne kubvumirana; upe kuti wese wanobvuma Zita rako rinoyere wabvumirane mu idi re Izwi rako rinoyera, ne kugara nge mwoyo mumwe ne rudo rwakanaka. Takuteta zwe kuti uponise ne kuchengeta wamambo wese, machinda, ne watongi, wari Makristu; zwikuru muranda. wako George, Mambo wedu; kuti titongwe ndiye nge kunaka ne kunyarara: Upe kuti makotsi ese ne wese wanogadzwa kutonga munyasi make, watonge zwakarurama ne kusatsera, kuti wadzinge zwakayipa ne zwakanyangara, wabatsire rudawiro rwako rwedi, ne kunatsa. Ipa tsitsi, Baba we kudenga, kune Wsbishopi wese ne Wapristi, kuti nge upenyu hwawo ne rudzidziso wawonise Izwi rako redi rinoponisa, wabate Masakramente ako anoyera nge kunatsa ne kufanira: Upe wanhu wako wese tsitsi dzako dze kudenga, zwikuru awa wanhu wari muno, kuti wanzwe ne kugashira Izwi rako rinoyera nge mwoyo we kutiwa ne kuzwirereka kwakafanira; wachikunamata ngedi nge kuyera ne kururama misi yese ye upenyu hwawo. Takuteta nge kuzwirereka kukuru, Tenzi, kuti nge kunaka kwako unyaradze ne kubatsira wese wano tambudzika mu upenyu huno hupfupi, ne wane shungu, ne wanoshaya, ne wanorwara ne wane dzimwe nhsmo. Tinotunhidza Zita rako rinoyera nge waranda wako wese, wekabve mu upenyu huno mu rudawiro rwako ne kuhla kwako, tichikuteta kuti utipe tsitsi kutowera miyenzaniso yawo yakanaka, kuti isu nawo tisanganire umambo hwako hwe kudenga. Tipe izwi, Baba, pamsana pa Jesu Kristu Mununudzi wedu mumwe chete ne Mureweri. Amen.

  ¶ Masure mezwi mupristi anotawura kunayiwo wanowuya kuzogashira Chidhlo Chinoyero, kuti,

    Imwi munopinduka ngedi ne mwoyo nge zwitema zwenyu, munoda hama dzenyu, ne kuda kugere upenyu hutswa muchitewera mitemo ya Mwari, muchifamba masure kwe iyi nguwe, pa nzira dzake dzinoyera; wuyanyi nge kudawira, mutore iri Sakramente rinoyera mu kunyaradzwa kwenyu, murewurure nge kuzwirereka. kuna Mwari, ane simba rese, makapfugama nge kutiwa nge mabvi enyu.

    ¶ Masure mezwi uku kurewurura kunotawurwa mu zita re wese wanoda kugoshira Chidhlo Chinoyera nge mumwe we Mabandadzi; iye ne wanhu wese wakapfugama nge kuzwirereka nge mabvi awo, wachiti,
 

Prayer for the Whole State of Christ's Church Militant

 

* kuti kusina zwipo ne zwiro zwinotambidzwa aya mazw! anoregerwa kutawura.

    Mwari une simba rese, Baba wa Tenzi wedu Jesu Kristu, Musiki we zwiro zwese, Mutongi we wanhu wese; tinobvuma ne kuchema nge zwitema zwedu zwizhinzhi ne zwinyangadzo izwo tinogara tichiyita nge moswa dzedu, nge pfungwa, ne mazwi, ne kuyita, kunewe Mambo we kudenga, tichikuyita uzaridzwe zwakafanira ne kushatirwa ndisu. Tinopinduka ngedi tine shungu mu mwoyo nge izwi zwitadzo zwedu; kuzwitondera kunotinetsa, kuzwitnkura kunorema. Chiwa ne mutsa panesu, chiwa ne mutsa peuesu, Baba uno mutsa mukuru; pamsana pe Murumbwana wako Tenzi wedu Jesu Kristu tisunungure zwese zwapfuwura; utipe kuti masure mezwi tikunamate ne kukufadza nhambwe dzese nge upenyu butewa mu kukudzwa ne mbiri ye Zita rako ndi Jesu Kristu Tenzi wedu. Amen.

  ¶ Masure mezwi mupristi (pamwe Bishopi kuti aripo) anomira achipindukira kune wanhu anotawura uru Rusununguro.

    Mwari ane simba rese, Baba wedu we kudenga, wakatsidza nge mutsa wake mukuru rusununguro rwe zwitema kune wese wanopindukira kunayiye nge kupinduka kwe mwoyo ne rudawiro rwedi; nga awe ne mutsa kunemwi, nga amusunungure ne kumuponisa mu zwitema zwenyu zwese: nga amupe simba amusimbise mu kunaka kwese, amuwunze ku upenyu husingagumi ndi Jesu Kristu Tenzi wedu. Amen.

Masure mezwi mupristi anoti.
 

Confession & Absolution

Inzwanyi mazwi anonyaradza ayo Muponisi wedu Kristu anotawura kune wese wanopindukira kunayiye ngedi.

    Wuyanyi kuneni mwese munotambudzika ne kuremerwa, ndinomunyaradza. S. Mat. 11. 28.

    Mwari wakadisa pasi kwaawo, ndizwo wakapa Murumbwana wake mumwe wakubarwa, kuti wese wanodawira kunayiye wasingafi asi wawane upenyu husingagumi. S. Johane 3. 16.

Inzwanyi zwe izwo Sante Paule anotawura.

    Uku kutawura kwedi kwakafanira kugashirwa nge wanhu wese kuti Kristu Jesu wakawuya pasi kuzoponisa wanyangadzi. 1 Tim. 1. 15.

Inzwanyi zwe izwo Sante Johane anotawura.

    Kuti munhu achiyita zwitema, tine Mureweri kuna Baba, Jesu Kristu wakarurama; ari mutewuro we zwitema zwedu, 1 S. Johane 2. 1.

Masure mezwi mupristi anoti,

Simudzanyi mwoyo yenyu.
Mhinduro. Tinoyisimudzira kuna Tenzi.
Mupristi. Nga titende kuna Tenzi Mwari wedu.
Mhinduro. Zwakafanira zwakanaka kuyita izwi.

Masure mezwi mupristi anopindukira ku Tafura ra Tenzi achiti,
 

Comfortable words

    Zwakafanira kwazwo, zwakanaka, ne bese redu rakafanira, kuti titende kunewe pa nguwa dzese, ne pa uzwimbo dzese, Tenzi *Baba , Mwari wan une arm Bo rese, usingagumi.

  ¶ Pano kunotewera mazwi akasarudzwa nge nguwa, kuti aripo mamwe. akasarudzwa; kuti kusina mamwe, kunotewera pekarepo.

    Ndizwozwo ne Ngerosi dzese ne chita chese che kudenga tinotunhidza ne kukudza Zita rako re mbiri; misi yese tichikuwirikidza tichiti,
    Yera, Yera, Yera, Tenzi Mwari we hondo, denga ne pasi zwizere nge mbiri yako; mbiri nga iwe kunewe, Tenzi mukuru. Amen.
 

 
*Aya mazwl (Baba Unoyera) anoregerwa nge Sondo ra Trinitas.

MAZWI AKASARUDZWA.

Nge mwi we KRISMASI, ne miai minomwe inotewera.

    Ngekuti wekapa Jesu Kristu Murumbwana wako mumwe chete, kuti abarirwe isu, se pa nguwa ino; wakayitwa munhu wedi nge simba re Mudzimu Unoyera nge Musikana Maria, mayi wake, asina wara re zwitema kuti atichenure mu zwitema. zwese. Ndizwozwo ne Ngerosi, etc.

Nge musi we ISITA ne misi minomwe inotewera.

    Asi zwikuru takafanira kukuwirikidza nge Kumuka kwe mbiri kwe Murumbwana wako Jesu Kristu, Tenzi wedu; izwo ari Nyenye yedi ye Paska, yakatewurirwa isu, ikabvisa zwitema zwe pasi; nge kufa kwake wakaparadza kufa, nge kumuka zwe mu upenyu akadzosera kunesu upenyu husingagumi. Ndizwozwo ne Ngerosi, etc.

Nge musi we KUZWIRA ne misi minomwe inotewera.

    Nge Murumbwana wako unodikanwa, Jesu Kristu Tenzi wedu; uya masure kwe kumuka, kwake kwe mbiri wakawonekwa pachena kune Wapostori wake wese, akakwira kudenga pamberi pawo, kundotigadzirira nzwimbo; kuti tikwire apo iye ari, ne kutonga naye mu mbiri, Ndizwozwo ne Ngerosi, etc.

Nge musi we PENTEKOSTE ne misi mitanhatu inotewera.

    Ndi Jesu Kristu Tenzi wedu; nge chitsidzo chake chedi Mudzimu Unoyera wakadzika se pa nguwa ino achibva kudenga nge bopoto guru, se mhepo huru, mu mufananidzo we runambi rwe mwoto, achimhara pamsoro pe Wapostori kuwadzidzisa ne kuwatungamidzira ku idi rese; achiwapa chipo che mitawuro mizhinzbi, ne kuchamire kurawura vengeri nge kuahinga kune wanhu wese: ndizwo tekabudiswa mu dima ne mu kukanganisa, tichiwunzwa mu kupenya ne kukuziwa ngedi, ne Murumbwana. wako Jesu Kristu. Ndizwozwo ne Ngerosi, etc.

Nge musi wa TRINITAS, basi.

    Uri Mwari mumwe, Tenzi mumwe, ha uri Mutumbi mumwe chete asi Mitumbi mitatu muna Mwari mumwe. Ngekuti izwo tinodawira nge mbiri ya Baba tinozwidawira nge Murumbwana ne Mudzimu Unoyera kusina kupatsana ne kusayenzana.

Masure kwe aya mazwi pekarepo kunoyimbwa pamwe kutawurwe.

    Ndizwozwo ne Ngerosi dzese ne chita chese che kudenga tinotunhidze ne kukudza Zita rako re mbiri; misi yese tichikuwirikidza, tichiti,
    Yera, Yera, Yera, Tenzi Mwari we hondo, denga ne pasi zwizere nge mbiri yako; mbiri nga iwe kunewe Tenzi mukuru. Amen.

  ¶ Masure mezwi mupristi anopfugama pamberi pe Tafura ra Tenzi ne kutawura mu zita re wese, wanogashira Chidhlo Chinoyera, uyu Munamato unotewera.
 

Proper Prefaces

    Ha tizwikudzi mu kuwuya kune iri Tafura rako, Tenzi une mutsa, tichisimbira mu kururama kwedu, asi mu mutsa wako mukuru. Ha tisakafanira kana ne kunonga mivuruvuru panyasi pe Tafura rako. Asi iwe uri Tenzi usingapinduki, une mutsa nhambwe dzese. Tipe, ndizwozwo, Tenzi we tsitsi, kuti tidhle nyama ye Murumbwana wako unodikanwa Jesu Kristu, ne kumwa maropa ake, kuti miwiri yedu yakanyangara ichenurwe nge muwiri wake, mwiya yeduisambwe nge maropa ake, tigare kunayiye narini; naye agare kunesu. Amen.

  ¶ Kuti mupristi, akamira pamberi pe Tafura, agadzira Chingwa ne Waini kuti anatse kutsemura Chingwa pamberi pe wanhu, ne kutora Mukombe mu mawhoko ake, anatawura Munamato we Kusandura sezwo kunotewera.
 

Prayer of Humble Access
    Mwari une eimbe rese, Baba wedu we kudenga, wakapa nge mutsa wake mukuru Murumbwana wako mumwe chete Jesu Kristu, kuti afire ruponiso rwedu pa muchinjiko: uyo wakayita apo, (nge kuzwipa kwake kamwe) mutewuro, ne muripo wakanaka, ne unokwana, we zwitema zwe pasi pese; akawamba kuyita, akatiwudza mu Vangeri rake rinoyera kuti tigare tichiyita, rutondedzo rusingagumi rwe kufa kwake kunokosha dakara awuye zwe. Tinzwe, Baba we mutsa, takuteta nge kuzwirereka kukuru; utipe kuti tichigashira izwi zwisikwa zwako zwe chingwa ne waini, se kuwamba kunoyera kwe Murumbwana wako Muponisi wedu Jesu Kristu, mu kutondera kufa kwake ne nhamo yake, tisanganire Muwiri wake wakakomborerwa ne Maropa ake: uya usiku uhwo, apo akatengiswa, awakatora Chingwa; izwo akange atenda, bwakachitsemura, akachipa kune wadzidzi wake, achiti, Toranyi mudhle, cuyu Muwiri wangu uri kupirwa imwi; Yitanyi izwi mu rutondedzo rwangu. Masure kwe kudhla, dwakatora zwe Mukombe; izwo akange atenda, wakawupa kunayiwo, achiti, Imwanyi izwi mwese, izwo eaya ari Maropa angu e Chirangano Chitswa, ari kuparadzirwa imwi ne wazhinzhi, mu rusununguro rwe zwitema. Yitanyi izwi, pa nguwa dzese apo munoamwa, mu rutondedzo rwangu. Amen.
 

Eucharistic Prayer

 

a Pano mupristi anotora nge mawoko ake Kaudlro.
b Pano anotsemura chingwa.
c Pano anoyisa ruwoko rwake pa chingwa chese.
d Pano anotora nge ruwoko rwake Mukombe.
e Pano anoyisa ruwoko rwake pa mikombe yese ine waini inosandurwa.
 

  ¶ Masure mezwi Bondadzi rinotanga kugashira Chidhlo Chinoyera iro mbune zwese zwiri zwiyiri, ripedze richipa Wabishopi, ne Wapristi, ne Wadikoni, kuti wamwe waripe, nge nzira imweyo, ne masure mezwi kune wanhu nge majana awo mu mawoko awo, wese wakapfugama ngo kuzwirereka. Biri kupa Chingwa kune munhu, rinoti.
 
 

    Muwiri wa Tenzi wedu Jesu Kristu, wakapirwa iwe, nga uchengete muwiri wako ne mweya mu upenyu husingagumi. Tora udhle, mu kutondera kuti Kristu wakafira iwe, umudhle mu mwoyo wako nge kudawira ne kutenda.

Bandadzi ira rinopa Mukombe kune munhu, rinoti.

    Maropa a Tenzi wedu Jesu Kristu, akuparadzirwa iwe, nga achengete muwiri wako ne mweya mu upenyu husingagumi. Imwa mu kutondera kuti Maropa a Kristu akaparadzirwa iwe, utende.

  ¶ Kuti chingwa ne waini zwasadurwa zwapera, wese waaati wagashira, Mupristi onosandura zwimwe, se mazwi akafanira, achiwamba pane (Muponisi wedu Kristu] kuti achikomborera chingwa, ne pane [Masure kwe kudhla] kuti achikamborera Mukombe.

Kuti wese wagashira, Bandadzi rindzokera kune Tafura ra Tenzi, riyise nge kuzwirereka pamsoro paro izwo zwasara che Zwiro zwasandurwa, achizwifukidza nge jira jena.

Ndizwo mupristi anotawura Munamato wa Tenzi, wanhu wachitawura masure kwake zwikumbiro zwese.
 

Words of Administration

    Baba wedu, uri kudenga, Zita rako nga riwirikidzwe. Umambo hwako huswike. Rudo rwako nga ruyitwe pasi, se kudenga. Tipe nasi sadza redu re misi yese. Utisunungure mu kutadza kwedu, sezwo tinosunungura wanotitadzira. Usatitungamidzire mu kurunzirwa; asi tiponise mu kuyipa. Izwo umambo huri hwako, ne simba, ne kutunhidzwa zwigare zwakedaro. Amen.

Masure mezwi kunotawurwa sezwo kunotewera.

    Tenzi, Baba we kudenga, isu waranda wake wekazwirereka takuteta kwazwo kuti ugashire nge mutsa sa baba wakanaka uyu mutewuro wedu we kuwirikidze ne kutenda; tichikuteta nge kuzwirereka kukuru, kuti nge kufanira ne kufa kwe Murumbwana wako Jesu Kristu, ne kudawira kune maropa ake, isu ne Sangano rako rese tigashire rusununguro rwe zwitema zwedu, ne zwimwe zwikomborero zwese zwe nhamo yake. Tiri kuzwipa ne kuzwiwunza pano kunewe, Tenzi, isu mbune, mwiya yedu ne miwiri, kuti iwe mutewuro wakafanira, unoyera, unopona kunewe; tichikuteta nge kuzwirereka kuti tese tagashira ichi chidhlo chinoyera, tizadziswe nge tsitsi dzako ne chikomborero ebe kudenga. Kana tisingafaniri nge zwitema zwedu zwizhinzhi kukupa mutewuro, takuteta kuti ugashire iri basa redu rakafanira ne munamato wedu, usingawerengi zwakafanira zwedu, asi uchisunungura zwitema zwedu, ndi Jesu Kristu Tenzi wedu, ndiye ne kunayiye pamwe ne Mudzimu Unoyera, mbiri yese ne kukudzwa nga zwiwe kunawe Baba, une simba rese zwigare zwakadaro. Amen.

Nekuti,

    Mwari une simba rese, mugari, tinokutenda nge mwoyo yedu yese, ngekuti wefadzwa kutipa kudhla isu tagashira nge kufanira uku kuwandiswa kunoyera, kudhla kwe mwiya yedu, kwe Muwiri unokosha ne Maropa e Murumbwana weko Muponisi wedu Jesu Kristu; uchitiziwisa ndizwo kufadzwa kwako ne kunaka kunesu, kuti tiri nhengo dzedi dze muwiri wakawandiswa we Murumbwana wako, chita chukakomborerwa che wanhu wese wanodawira; tiri wagari we nhaka, nge banza, ye umambo hwako husingagumi nge kufanira kwe kufa kunokosha ne nhamo ye Murumbwana wako unodlwa. Takuteta nge kuzwirereka kukuru, Baba we kudenga, kuti utibatsire nge tsitsi dzako, kuti tigare mu uko kuwadzana kunoyera, ne kuyita mabasa ese akanaka ayo wakatigadzirira kuti tifambe kunayiwo; ndi Jesu Kristu Tenzi wedu, kunayiye newe ne Mudzimu Unoyera nga zwiwe kukudzw& kwese ne mbiri zwigare ewakedaro. Amen.

Masure mezwi kunotawurwa pamwe kuyimbwe,
 

Lord's Prayer

    Mbiri kuna Mwari kumsoro, runyararo pasi, rudo rwakanaka kune wanhu. Takuwirikidza, takutunhidza, takuwombera, takukudza, takutenda nge mbiri yako huru, Tenzi Mwari, Mambo we kudenga, Mwari Baba une simba rese.
    Tenzi, Murumbwana mumwe wakabarwa, Jesu Kristu; Tenzi Mwari, Nyenye ya Mwari, Murumbwana wa Baba, unobvisa zwitema zwe pasi, chiwa ne mutsa panesu, Iwe unobvisa zwitema zwe paei chiwa ne mutsa panesu. Iwe unobvisa zwitema zwe pasi tambira munamato wedu. Iwe ugere pa rudhli rwa Mwari Baba chiwe ne mutsa panesu.
    Izwo iwe wega unoyera; iwe wega uri Tenzi; iwe wega. Kristu, pamwe ne Mudzimu Unoyera, uri mukuru kunayizwo zwese mu mbiri ya Mwari Baba. Amen.

  ¶ Masure muwi mupristi (pamwe Bishopi kuti aripo) anowayendisa nge ichi Chikomborero.
 

Gloria
    Runyararo rwa Mwari, runopinda kuziwa kwese, nga rukotse mwoyo yenyu ne pfungwa mu kuziwa ne rudo rwa Mwari ne Murumbwana wake Jesu Kristu Tenzi wedu. Chikomborero cha Mwari ane simba rese, cha Baba, ne Murumbwana, ne Mudzimu Unoyera, chiwe nemwi chigare nemwi zwigare zwakadaro. Amen.
 
Final blessing

MINAMATO.

    Tibatsire nge mutsa, Tenzi, mune izwi zwikumbiro zwedu ne minamato, utungamidze nzira ye waranda wako mu kuwana ruponiso rusingagumi; kuti mu kupinduka kwese ne pfumvu dze upenyu huno wachengetwe nhambwe dzese nge rubatsiro rwako ne tsitsi ndi Jesu Kristu Tenzi wedu. Amen.

    Tenzi une simba rese na Mwari mugari, fadzwa, takuteta, kutungamidza ne kuyerisa ne kutonga mwoyo yedu ne miwiri mu nzira dze mitemo yako ne mu mabasa e zwisungo zwako, kuti nge kukotsa kwako kukuru tichengetwe mu muwiri ne mweya zwino ne pa nguwa dzese; ndi Tenzi wedu ne Muponisi Jesu Kristu. Amen.

    Ipa takuteta, Mwari une simba rese, kuti mazwi ayo tanzwa nasi nge nzewe dzedu asimwe nge tsitsi dzako mu mwoyo yedu, kuti abare mukati medu michero ye kugara kwakanaka. mu kukudzwa ne kuwirikidzwa kwe zita reko ndi Jesu Kristu Tenzi wedu. Amen.

    Titungamirire Tenzi mu mabasa. edu ese nge tsitsi dzako, utibatsire nge rubatsiro rwako rwe misi yese, kuti mu mabasa edu ese, anowambwa, anoyitwa, ne kupedziswa kunewe, tikudze Zita rako rinoyera, ne kuwana nge mutsa wako upenyu husingagumi pa kuguma ndi Jesu Kristu Tenzi wedu. Amen.

    Mwari une simba rese, tsime re ungwaru hwese unoziwa kushaya kwedu tisati takumbira, ne kusaziwa kwe zwikumbiro zwedu, takuteta kuti uwe ne nyasha mu kunyorowa kwedu, ufadzwe kutipa zwiro izwo tisingashingi kukumbira nge kusafanira kwedu, tisingakwanisi kukumbira nge upofu hwedu, pamsana pe Murumbwana wako Jesu Kristu Tenzi wedu. Amen.

    Mwari une simba rese wakatsidza kuti unonzwa zwikumbiro zwawo wanokumbira mu Zita re Murumbwana wako; takuteta kuti utiterere nge mutsa isu tayita zwikumbiro zwedu ne minamato kunewe, upe kuti izwo zwiro izwo takumbira nge kudawira nge rudo rwako, zwipiwe mu kubatsira kushaya kwedu, ne kuwonisa mbiri yako; ndi Jesu Kristu Tenzi wedu. Amen.

    ¶ Wanhu wese wakasimbiswa wakafanira kugashira Chidhlo Chinoyera katatu zwikuru nge gore, asi zwikuru kwazwo nge nguwa ye Jsita.

Additional Collects

 
Return to the Book of Common Prayer in Shona

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld