Ghana flag The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    Minamato ne Zwiyimbo
The Book of Common Prayer & Hymns in Shona (1937)

 

MUNAMATO WE MANHERU

MAZUWA ESE E GORE
 


 
  ¶ Pa kutanga kwe Manamato we Manheru, Bandadzi rinowerenga nge izwi guru rinwe mkuti mazhinzhi e aya mazwi e Matsamba Anoyera anotewera. Masure mezwi rinotawura izwo zwakanembwa masure kwe aya mazwi.
 

Evening Prayer

    KUTI muuyangadzi akapinduka mu kunyangadza kwake uko akayita, akanatsa ne kururamisa, suoponisa mweya wake. Ezek. 18. 27.
    Ndabvuma zwitema zwangu, ne kutadza kwangu kuri mberi kwangu nhambwe dzese. Rwiyo 51. 3.
    Swisa usu hwako mu zwitadzo zwangu, udzime kusarungama kwangu. Rwiyo 51. 9.
    Mitewuro ya Mwari mweya wakahloka: mwoyo wakahloke ne shungu, Mwari, ha ushori. Rwiyo 51. 17.
    Paruranyi mwoyo yenyu, musaparure nguwo dzenyu, mupindukire kuna Tenzi Mwari wenyu: izwo ane tsitsi ne mutsa, ne kunonoka kuzarirwa, ane rudo rukuru, anopinduka mu kuyipa. Joeli 2. 13.
    Mutsa ne rusununguro nge zwa Tenzi Mwari wedu, kana tichimusiya: ha tisakaterera izwi ra Tenzi Mwari wedu, nge kufamba ne mitemo yake iyo akamisa mberi medu. Dan. 9. 9, 10.
    Tenzi nditsewure, asi ne kutonga: zwisawe mu shungu yako, ndisawe nhando. Jer. 10. 24. Rwiyo 6. 1.
    Pindukanyi: izwa umambo hwe kudenga hwaswendera. S. Mat. 3. 2.
    Ndichasimuka, ndiyende kuna Baba wangu, ndichiti kunayiye, Baba, ndanyangadzira kudenga, ne kunawe, ha ndichafaniri kunzi murumbwana wako. S. Luka 15. 18, 19.
    Usatonge munhu wako Tenzi: izwo pasina munhu angaruramiswe pamheri pako. Rwiyo 143. 2.
    Kuti tichiti hatine zwitema, tazwinyengedza, bakune idi kunesu; asi kuti tichirewurura zwitema zwedu, iye une idi ne kururama unotisunungura zwitema zwedu, achitisuka mune kusarurama kwese. 1 S. Johane 1. 8, 9.

    Hama dzinodiwa, Tsamba inoyera iri kutiwudza mu nzwimbo zhinzhi kuti tibvume ne kurewurura zwitema zwedu zwizhinzhi ne kunyangadza kwedu; ne kusazwinyengedza ne kusazwiswisa pamberi pa Mwari ane simba rese Baba wedu we kudenga; aai tizwirewurure ne mwoyo we kuzwirereka ne shungu, ne kuterera, ne kunzwa: kuzoti tiwane kusunungurwe kwazwo, nge kunaka kwake kukuru ne mutsa. Kane takafanira nhambwe dzese kurewurura nge kuzwirereka zwitema zwedu pamberi pa Mwari; zwikuru takafanira kuyita izwi, apo tinosangana tese kutenda zwikomborero zwikuru izwo takagashira mu mawoko ake, ne kumuwirikidza sezwo zwakafanira, ne kunzwa Izwi rake rinoyera kwazwo, ne kukumbira izwe zwinodikanwa ne zwakafanira zwe muwiri ne mweya. Ndizwozwo ndamukumbira ne kuteta, mwese muri muno, kuti mundiperekedze ne mwoyo muchena, ne izwi re kuzwirereka, ku chigaro che umambo ebe tsitsi dze kudenga, muchiti masure mangu.
 

Introductory Sentences

  ¶ Kurewurura kunotawurwa nge chita chese masure kwe Bandadzi, wese wakapfugama.

    Baba une simba rese ne mutsa wese: takakanganisa tichirasika mu nzira dzako se whayi dzakarasika. Tichitewera kwazwo mazano ne ruchiwa rwe mwoyo yedu. Tichitadza mu mitemo yako inoyera. Tichirega kuyita izwo takafanira kuyita: tichiyita izwo tisakafanira kuyita; hapana kururama panesu. Asi iwe, Tenzi, chiwa ne mutsa panesu, wanyangadzi wasingafari. Ponisa, Mweri, awo wanorewurura zwitema zwawo. Dzorera wanopinduka; se zwitsidzo zwako zwakatsidzwa kune wanhu, ndi Jesu Kristu Tenzi wedu. Utipe, Baba muridzi we mutse wese, pamsana pake: kubi masure kwezwi tigare nge kunaka, ne kururama, ne kutiwa, ku mbiri ye Zita rako rinoyera. Amen.

  ¶ Rusununguro nekuti Rutsikinuro rwe zwitema runotawurwa nge Mupristi ega, akamira; wanhu wakapfugama.

    Mwari ane simba rese, Baba wa Tenzi wedu Jesu Kristu, asingadi kufe kwe munyangadzi, asi anoda kuti apinduke mu kunyangadza kwake, apone: wakapa chiremera ne mutemo kune Mabandadzi ake, kuti arewe ne kuparidza ku wanhu wake, wanopinduka, Rusununguro ne Rutsikinuro rwe zwitema zwawo: wasunungura ne kutsikinura wese wanopinduka kwazwo, ne kudawira ngedi Vangeri rake rinoyera. Ndizwozwo nga timutete kuti ntipe rupinduko kwarwo, ne Mudzimu wake Unoyera, kuti izwo tinoyita zwidikanwe kunayiye; kuti kufamba kwedu masure mezwi kuchenurwe kuyere; kuzoti pa kuguma tiswike mu kufara kwake kusingagumi; pamsana pa Jesu Kristu Tenzi wedu.

  ¶ Masure mezwi Bandadzi rinopfugama ritawure Munamato wa Tenzi: wanhu wakapfugama, wachitawura naye.
 

Confession & Absolution

    Baba wedu, uri kudenga, Zita rako nga riwirikidzwe. Umambo hwako huswike. Rudo rwako nga ruyitwe pasi se kudenga. Tipe nasi sadza redu re misi yese. Utisunungure mu kutadza. kwedu, sezwo tinosunungura wanotitadzira. Usatitungamidzire mu kurunairwa ; asi tiponise ron kuyipa; izwo umambo huri hwako, ne simba ne kutunhidzwa zwigare zwakadaro. Amen.

Masure mezwi anotawura.

Tenzi, zurura miromo yedu.
Mhinduro. Ne miromo yedu inokuwirikidza.
Mupristi. Mwari, kurumidza kutiponisa.
Mhinduro. Tenzi, kurumidza kutibatsira.

Pano wese wanomira, Mupristi anotawura.

    Mbiri kuna Baba, ne Murumbwana : ne Mudzimu Unoyera;
    Mhinduro. Sezwo zwakange zwakadaro pa kutanga, na zwino zwichi kudaro, zwinodaro : zwiwe zwigare zwakadaro. Amen.
    Mupristi. Wirikidzanyi Tenzi.
    Mhinduro. Zita ra Tenzi nga riwirikidzwe.

  ¶ Masure mezwi kunotawurwa pamwe kunoyimbwa Ndwiyo sezwo dzakasarudzwa. Masure mezwi Chidzidzo che Testamente ye kare, sezwo kwakasarudzwa Masure mezwo Magnificat (Rwiyo re Musikana Waka komborerwa Maria), sezwo kunotewera.
 

Lord's Prayer

MAGNIFICAT. S. Luka 1.

    Mwoyo wangu unokudza Tenzi : ne mweya wangu unofara kuna Mwnri Muponisi wangu.
    Izwo akawona : kuzwirereka kwe bandakadzi rake,
    Wonanyi masure kwe iyi nguwa : ndudzi dzese dzichandidayidza kuti wekakomborerwa.
    Izwo muridzi we simba akandikudza : Zita rake rinoyera.
    Mutsa wake uri kunayiwo wanamuhla : kune ndudzi dzese.
    Wakawonisa simba nge ruwoko rwake : wakapara dza wanodada ne pfungwa dze mwoyo yawo.
    Wakaburitsa wakuru ku zwigaro zwawo : akakudza wenozwirereka ne kupfawa.
    Wakagutsa wane nzara nge zwakanaka : akadzinga wapfumi wasina chiro.
    Wakebatsira bandadzi rake Iaraeli achitondera mutsa wake : sezwo akataidza kuna wasekuru wedu, Abraham ne wana wake, narini.
    Mbiri kuna Baba ne Murumbwana : ne Mudzimu Unoyera;
    Sezwo zwakange zwakndaro pa kutanga, na zwino zwichi kudaro, zwinodaro : zwiwe zwigare zwakadaro. Amen.

  ¶ Pamwe uru Rwiyo; kuti usi musi we gumi ne pfumbamwe we mwedzi, apo runowerengwa mu Ndwiyo dzakasarudzwa.

CANTATE DOMlNO. Rwiyo 98.

    Yimbiranyi Tenzi rwiyo rutswa : izwa akayita zwinaniso.
    Ne rudhli rwake, ne ruwoko rwake runoyera : iye mbune wakakurira ne kukurira.
    Tenzi wakawonisa ruponiso rwake : kururama kwake wakakubudisa. pachena mberi kwe wanhu.
    Wakayewuka mutsa wake nedi kumba ya Israeli : migano yese ye pasi ikawona ruponiso rwa Mwari wedu.
    Zwiratidzenyi nge kufara kuna Tenzi imwi nyika dzese : yimbanyi, faranyi, tendanyi.
    Wirikidzanyi Tenzi ne njari : yimbanyi ne njari ne rwiyo rwe kutenda.
    Ne minanzi ne tsuri : zwiratidzenyi nge kufare mberi kwa Tenzi Mambo.
    Nyanza nga ipopote, nazwo zwese zwirimo : pasi pakatenderera, nawo wagere apo.
    Majezi nga awombere, ne makomo afare pamwe mberi kwa Tenzi : ngekuti anowuya kuzotonga pssi.
    Anotonga pasi ne kururama : ne wanhu ngedi.
    Mbiri kuna Baba, ne Murumbwana : ne Mudzimu Unoyera:
    Sezwo zwakange zwakadaro pa kutanga, na zwino zwichi kudaro, zwinodaro zwiwe zwigare awakadaro. Amen.

  ¶ Masure mezwi chidzidzo che Testamemte Itswa, sezwo kwakasarudzwa, Maaure mezwo Nunc dimittis (Rwiyo rwa Simeoni) sezwo kunotewera.

NUNC DIMITTIS. S. Luka 2. 29.

    Tenzi unoyendisa zwino muranda wako nge runyararo : se izwi rako.
    Izwo maziso angu awona : ruponiso rwako.
    Urwo wekegadzire : mberi kwe wanhu wese.
    Ruveneko rwe kuvenekera wanhu : ne mbiri ye wanhu wako Wayisraeli.
    Mbili kuna Baba, ne Murumbwana : ne Mudzimu Unoyera;
    Sezwo zwakange zwakadaro pa kutanga, na zwino zwiohi kudero, zwinodaro : zwiwe zwigare zwakadaro. Amen.

Pamwe uru Rwiyo: kuti usi musi we gumi ne mbiri we mwedzi.

DEUS MISEREATUR. Rwiyo 67.

    Mwari nga atibate nge mutsa ne kutikomborera : atiwonise kupenya kwe usu hwake, ne kutibata nge mutsa.
    Kuzoti nzira yako iziwikane pasi : ne kuponisa kwako ku ndudzi dzese.
    Wanhu nga wakuwirikidze Mwari : hunde wanhu wese wakuwirikidze.
    Wanhu nga wafare ne kufara : ngekuti unotonganisa wanhu ne kururama, utonge ndudzi pasi.
    Wanhu nga wakuwirlkidze Mwari : hunde wanhu weee wakuwirikidze,
    Ndizwo pasi panobara michero : Mwari, kana na Mwari wedu, anotipa chikomborero chake.
    Mwari anotikomborera : migano yese ye pasi inomuhla.
    Mbiri kuna Baba ne Murumbwana : ne Mudzimu Unoyera;
    Sezwo zwakange zwakadaro pa kutanga, na zwino zwichi kudaro, zwinodaro : zwiwe swigare zwakadaro. Amen.

  ¶ Masure mezwi kunotawurwa pamwe kunoyimbwa Kudawira kwe Wapostori nge Bandadsi ne wanhu. wakamira.
 

 

    Ndinodawirs kuna Mwari Baba ane simba rese, Musiki we denga ne pasi: ne kuna Jesu Kristu Murumbwana wake mumwe chete Tenzi wedu, wakanambwe nge simba re Mudzimu Unoyera, akabarwa nge Musikana Maria, akatambudzwa. ndi Pontiu Pilatu, akarowerwa pa muchinjiko, akafa, akawigwa, akadzika hadesi; ratatu wakamuka zwe mu kufa, akakwira kudenga, agere pe rudhli rwa Mwari Baba ane simba rese; achawuya kuzotonga wagere ne wakafa.
    Ndinodawira kune Mudzimu Unoyera; Sangano rinoyera Katoliki; ne Kuwadzana kwe Wanoyera; ne Kusunungurwa kwe zwitema; ne Kumuka kwe muwiri, ne Upenyu Huaingagumi. Amen.

  ¶ Masure mezwo iyi minamato inotewera, wese wakapfugama nge kuzwirereka. Bandadzi rinotanga kulawura nge izwi guru kuti,

    Tenzi nga awe nemwi.
Mhinduro. Ne mweya wako.
    Bandadzi, Nga tinamate.
Tenzi chiwa ne mutsa panesu.
    Kristu, chiwa ne mutsa panesu.
Tenzi chiwe ne mutsa panesu,

  ¶ Masure mezwi Bandadzi ne wanhu wanotawura Munamato wa Tenzi nge izwi guru.
 

Apostles' Creed

    Baba wedu, uri kudenga, Zita rako nga riwirikidzwe. Umambo hwako huswike, Rudo rwako nga ruyitwe pasi se kudenga. Tipe nasi sadza redu re misi yese. Utisunungure mu kutadza kwedu, seswo tinosunungura wanotitadzira. Usatitungamidzire mu kurunzirwa; asi tiponise mu kuyipa. Amen.

Masure mezwi Mupristi anomira atawure kuti,

Tenzi, wonisa mutsa wako panesu.
Mhinduro. Utipe ruponiso rwako.
Mupristi. Tenzi, chengeta Mambo.
Mhinduro. Utinzwe nge mutsa kuti tichikudayidza.
Mupristi. Fukidza Mabandadzi ako nge kururama.
Mhinduro. Uyite wanhu wake wakasarudzwa wafare.
Mupristi. Tenzi, chengeta wanhu wako.
Mhinduro. Ukomborere nhaka yako.
Mupristi. Tipe runyararo pe nguwa yedu Tenzi.
Mhinduro. Izwo pasina anotirwira, esi ndiwe wega Mwari.
Mupristi. Mwari, yita mwoyo yedu ichene.
Mhinduro. Usatibvisire Mudzimu wako Unoyera.

  ¶ Masure mezwi kunotewera Minamato mitatu; we kutanga we musi; we chipiri we kunyarara; we chitatu we rubatsiro mu pfumvu dzese, sezwo kunoteweru pano: iyi minamato miyiri ye kuguma inotawurwa mazuwa ese pa Munamato we manheru isingapindurwi.
 

Lord's Prayer

MUNAMATO WE CHIPIRI MU MUNAMATO WE MANHERU.

    Mwari kuchiwa kwese kunoyera, ne mazano ese akanaka, ne mabasa ese akanaka zwinobva kunewe; ipa waranda wako runyararo urwo pasi risingapi; kuzoti mwoyo yedu isimbire kuterera mitemo yako, tidziwirirwe ndiwe mu kuhla mhandu dzedu tigare ne kuzorora ne kunyarara, pamsana pa Jesu Kristu Muponisi wedu. Amen.
 

2nd Collect at Evening Prayer

MUNAMATO WE CHITATU WE RUBATSIRO MU PFUMVU DZESE.

    Venekera dima redu, takuteta Tenzi, utidziwirire nge mutsa wako mukuru mu pfumvu dzese ne nbamo dze usiku huno, nge rudo rwe Murumbwana wako mumwe chete, Muponisi wedu, Jesu Kristu. Amen.

Pa nzwimbo apo wanoyimba kunotewera pano Chiyimba.
 

3rd Collect, for Aid against all Perils

MUNAMATO WA MAMBO.

    Tenzi Baba wedu we kudenga, mukuru une eimba Mambo wa wamambo, Tenzi wa watenzi, ndiwe wega unotonga machinda, unowona wese wagere pasi pano, uri pa chigaro chako ebe umambo: takuteta ue kuteta ne mwoyo yedu kuti uringise ne mutsa Mutongi wedu mukuru une tsitsi Mambo George: umuzadze nge tsitsi dze Mudzimu wako Unoyera, kuti aterere nhambwe dzese rudo rwako, afumbe nge nzira yako: mupamidzire zwipo zwe kudenga; umupe kuti ararame mu rugaro rwakanaka; umusimbise kuti akunde mhandu dzake dzese; kuzoti pa kuguma masure kwe upenyu huno awnne kufara kusingagumi ndi Jesu Kristu Tenzi wedu. Amen.
 

Prayer for the King

MUNAMATO WE WESE WE UMBA HURU.

    Mwari une simba rese, tsime re kuaaka kwese, takuteta nge kuzwirereka, kuti ukomborere Elizabetha mukadzi une tsitsi wa Mambo wedu, na Maria mayi wake, na Elizabetha mwana wake, ne wese we Umba Huru: wape Mudzimu wako unoyera: uwapfumise ne tsitsi dzako dze kudenga; uwakomborere nge kufara kwese; uwawunze ku unambo hwako husingagumi ndi Jesu Kristu Tenzi wedu. Amen.
 

Prayer for the Royal Family

MUNAMATO WE MABANDADZI NE WANHU.

    Mwari une simba rese usingagumi, ndiwe wega unoyita zwinaniso zwikuru; tumira kune Wabishopi wedu ne Mabandadzi, ne zwita zwese zwekayisirwa iwo, Mudzimu unoponisa we tsitsi dzako; uwadire ne beto risingagumi re chikomborero chako kuti wakufadze kwazwo. Tipe izwi, Tenzi, ku mbiri ye Mureweri ne Mununudzi wedu Jesu Kristu. Amen.
 

Prayer for Clergy & People

MUNMATO WA SANTE KRUSOSTOMI.

    Mwari une simba rese watipa tsitsi nguwe ino kuti tiyite minamato yedu tese ne mwoyo mumwe kunewe; wakatsidza kuti wayiri ne watatu wakasangana mu Zita rako unowayitire zwikumbiro zwawo: Zadzisa zwino, Tenzi, ruchiwa ne minamato ye wanhu wako, sezwo zwakafanira iwo: utipe pasi pano kuziwa kwedi rako, ne pasi panowuya upenyu husingagumi. Amen.

2 Kor. 13.

    Tsitsi dza Tenzi wedu Jesu Kristu, ne rudo rwa Mwari ne kuwadzana kwe Mudzimu Unoyera nga zwiwe nesu tese zwigare zwakadaro. Amen.

Unoguma pano Munamato we Manheru we mazuwa ese e gore.

Prayer of St. Chrysostom


Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld