Seychelles flag The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
   

Liv Servis
Service Book
Livre de prière


 

Preparasyon avan Lasent Kominyon

“Senyer, anvoy ou lalimyer ek ou laverite e les zot gid mwan;
Les zot gid iriwan ziska ou montanny sen, ziska ou demer.” Ps.43.3

1. SILANS.

Reflesir lo lagras ek mizerikord Senyer.

2. LEPSONM 51.1-2; 10-11, 15

Senyer, dan ou gran mizerikord, pran pitye pour mwan;
Dan ou gran kohpasyon, efas mon pese.
Lav mwan koripletman Han mon pese e fer mwan prop.

Kree en leker prop anndan mwan, Senyer,
e remet en bon lespri dan mwan;
Pa rezet mwan dan ou prezans
e pa repran ou Sent-Espri avek mwan.
Fer niwan rekonn lazwa ou delivrans
e soutenir mwan avek ou Lespri.

Ouver mon lalev, Senyer
e mon labous i ava proklanm ou louanz.

3. EGZAMINASYON-D-KONSYANS.

Mazin bann keksoz mal ki ou’n fer devan Bondye.

4. KONFESYON

Bondye-Toupwisan, nou Papa ki dan lesyel,
mon’n fer pese kont ou e kont lezot dimoun
dan mon lespri, dan mon konversasyon,
par mon aksyon, par neglizans, par linyorans,
par febles, par omisyon, par mon prop fot.
Mon konsyans i repros mwan
e mon repanti avek senserite.
Pour lanmour ou Garson Zezi Kri,
nou Senyer ki’n mor pour mwan,
pardonn mwan tou sa ki mon’n fer mal.
Remet mwan dan bon semen
pour ki mon ava kapab servi ou
pour laglwar ou Non ki sen. Amenn.

5. LABSOLISYON

Bondye-toupwisan i pfan pifye lo tou sa lei repanti. Ki i pran pitye lo mwan, ki i pardonn mwan e delivre mwan dan mon pese; ki i donn mwan lafors pou fer dibyen e gard mwan pour lavi eternel, par Zezi Kri, mon Senyer. Amenn.

6. LAPRIYER

Senyer Bondye, ou ki ranpli avek konpasyon, ou lanmour i atir nou kot ou. Mon lanmen ti sal e mon leker pa ti’n prepare pou resevwar ou. Mon pa ti merite pou manz bann morso dipen ki’n tonm anba ou latab. Me ou, Senyer, oumenm ki sov mwan, e ou partaz ou dipen avek bann peser. Pirifye e noun mwan avek Disan ek Lekor presye ou Garson, pour ki i ava viv dan mwan e mwan dan li. Amenn.

Nou Papa ki dan lesyel,
ki ou Non i ganny glorifye
ki ou renny i arive,
ki ou lavolonte i ganny realize,
lo later parey i ete dan lesyel.
Donn nou nou dipen kotidyen.
Pardonn nou nou pese
parey nou pardonn sa ki’n ofans nou.
Pa les tantasyon domin nou,
Delivre nou kont Demon.
Parski larwayote, lafors ek laglwar
i pour ou pour touzour e touzour.
Amenn.

7. BENEDIKSYON

Ki lagras nou Senyer Zezi Kri, lanmour Bondye-Papa ek Unite ki Sent-Espri i donnen i reste touzour avek nou. Amenn.
 


 

Preparation for Holy Communion

Lasent Kominyon

1. KANTIK

2. Ki lagras nou Senyer Zezi Kri, lanmour Bondye-Papa ek linite ki Sent-Espri i donnen i reste touzour avek zot.
E avek ou osi.

Ki Bondye i reste touzour avek zot.
E avek ou osi.

Ki Bondye nou Papa ek nou Senyer Zezi Kri i donn zot lagras, mizerikord ek lape.
Ki Bondye i ganny beni aprezan e touzour.

3. Annou prepar nou pour selebrasyon Lasent Kominyon.

Bondye-Toupwisan,
ou konn nou leker ek nou bann dezir:
nou pa kapab kasyet nanryen avek ou.
Pirifye nou panse avek lenspirasyon ou Sent-Espri,
pour ki nou ava kapab kontan ou parey i neseser,
e pour ki nou ava loue ou Non ki sen.
Amenn.

4. KYRIE ELEISON

Senyer, pran pitye
Senyer, pran pitye
Senyer, pran pitye

Zezi Kri, pran pitye
Zezi Kri, pran pitye
Zezi Kri, pran pitye

Senyer pran pitye
Senyer pran pitye
Senyer pran pitye

5. GLORIA

Nou rann glwar Bondye ki dan lesyel,
ki i donn son lape lo later
tou bann dimoun ki i kontan.
Bondye Senyer, lerwa lesyel,
Bondye-Papa, ou ki for
nou ador ou, nou ou mepsi,
nou glorifye ou pour ou grander.
Senyer Zezi Kri, sel Garson Bondye-Papa,
Senyer Bondye, Lanyo Bondye:
ou ki pardonn pese lemonn, pran pitye,
ou ki pardonn pese lemonn, ekout nou lapriyer, ,
ou ki asiz lo kote drwat Bondye-Papa, pran pitye.

Parski zis ou ki sen,
Zis ou ki Senyer,
Zis ou ki pli gran:
Zezi Kri, avek Sent-Espri,
dan laglwar Bondye-Papa. Amenn.

LITIRZI LAPAROL

6. KOLEKT

7. LEKTIR LANSYEN TESTAMAN

Apre lektir sa dimoun ki lir i dir:
“Sanmenm parol Bondye.”
Nou remersi ou, Senyer

8. LEPSONM OUBYEN KANTIK

9. LEPIT

10. KANTIK

11. LEVANZIL

Avan Levanzil sa dimoun ki lir i dir:
“Levanzil Zezi Kri dapre Sen ... sapit ... verse...”
Nou glorifye ou, Zezi Kri nou Sover.

Apre Levanzil, sa dimoun ki lir i dir:
“Sanmenm Bon Nouvel Zezi Kri.”
Nou loue ou, Zezi Kri nou Senyer.

12. SERMON

13. KREDO

Nou kwar dan en sel Bondye,
Papa-Toupwisan, kreater lesyel, later
ek tou keksoz: sa ki vizib ek envizib.

Nou kwar dan en sel Senyer,
Zezi Kri, sel Garson Bondye,
i egziste avek son Papa depi touzour.
Limenm Bondye ki sorti avek Bondye,
limenm lalimyer ki sorti avek lalimyer,
limenm vre Bondye ki sorti avek vre Bondye.
I ti egziste san ki i ti ganny kree.
I menm natir avek son Papa,
e tou keksoz in kree par li.

I ti desann sorti dan lesyel pou sov nou.
Par pwisans Sent-Espri,
i ti pran natir imen dan lavyerz Mari.
I ti ganny krisifye pour nou par zizman Pons Pilat.
I ti soufer, i ti mor, e zot ti met li dan tonbo.
Trwazyenm zour i ti resisite
parey Lekritir ti’n dir.
I ti mont dan lesyel, i asiz lo kote drwat Bondye.
I pou retournen dan laglwar
pour ziz bann vivan ek bann mor,
e son renny pa pou zanmen fini.

Nou kwar dan Sent-Espri,
ki Senyer e ki donn lavi.
I sorti avek Bondye-Papa.
Avek Bondye-Papa ek Bondye-Garson,
i ganny menm adorasyon ek menm laglwar.
In koz par bann profet.

Nou kwar dan en sel Legliz,
sen, katolik e apostolik,
Nou rekonnet en sel batenm ki pardonn pese.
Nou esper larezireksyon bann mor
ek lavi eternel. Amenn.
 

Holy Communion

14. Lapriyer Entersesyon

Apre sak entansyon, sa dimoun i dir:
“Senyer, ekout nou lapriyer.”
Senyer, egzos nou

PREPARASYON PENITANSYEL

15. Bondye ti sitan kontan lemonn ki i ti donn son sel Garson Zezi Kri pou sov nou dan nou pese, pou entersed pour nou dan lesyel e pou diriz nou dan lavi eternel.

(oubyen enn ouswa plizyer sa bann fraz)

Nou Sover Zezi Kri i ‘n dir, “Vin kot mwan zot tou ki pe soufer e kourbe anba fardo pese, e mon ava soulaz zot.’

Sa parol i vre e bon pou kwar par tou dimoun: Zezi Kri in vin dan lemonn pou sov bann peser.

Si en dimoun i fer pgse, nou avoka devan Bondye-Papa i Zezi Kri e se li ki viktim pour nou pardon.

Annou konfes nou pese avek lafwa ek penitans, pare pour gard bann komannman Bondye e pou viv dan lanmour ek lape avek lezot.

16. KONFESYON

Bondye-Toupwisan, nou Papa ki dan lesyel,
nou’n fer pese kont ou e kont lezot dimoun
dan nou lespri, dan nou konversasyon,
par nou aksyon, par neglizans, par linyorans,
par febles, par omisyon, par nou prop fot.
Nou konsyans i repros nou
e nou repanti avek senserite.
Pour lanmour ou Garson Zezi Kri,
nou Senyer ki’n mor pour nou,
pardonn nou tou sa ki nou’n fer mal.
Remet nou dan bon semen
pour ki nou ava kapab servi ou
pour laglwar ou Non ki sen. Amenn.

17. ABSOLISYON

Bondye-Toupwisan i pardonn tou sa ki repanti. Ki i montre konpasyon pour zot, ki i pardonn zot e delivre zot dan zot pese; ki i donn zot lafors pou fer dibyen e gard zot pour lavi eternel, par Zezi Kri, nou Senyer.
Amenn

RIT LAPE

18. Nou tou nou form parti lekor Zezi Kri. Dan en sel Lespri nou’n resevwar en sel batenm dan en sel Legliz. Mon bann frer ek ser, annou kontan kanmarad parski lanmour i sorti kot Bondye.

Ki lape Bondye i reste touzour avek zot.
Avek ou osi

19. KANTIK

OFERTWAR

20. Senyer, nou ofer ou sa bann don, fri nou travay ek talan ki ou ‘n donn nou. Aksepte nou ek nou posesyon pou fer ou travay dan lemonn.
Senyer, nou glorifye ou konmela e pour touzour.

Senyer, nou ofer ou sa dipen, prodwi dible ek nou travay. Beni li e fer li vin dipen lavi pour nou.
Senyer, nou glorifye ou konmela e pour touzour.

Senyer, nou ofer ou sa diven, prodwi rezen ek nou travay. Beni li e fer li vin lakoup ki sov nou.
Senyer, nou glorifye ou konmela e pour touzour

(oubyen)

Senyer, tou grander, lafors ek laglwar pour ou,
parski tou sa ki dan lesyel e lo later i pour ou.
Tou i sorti kot ou, e nou redonn ou sa ki pour ou.
Amenn.
 

 

LAPRIYER IKARISTIK

21. Ki Bondye i reste touzour avek zot.
E avek ou osi.

Annou diriz nou leker
Ver Bondye ki dan lesyel

Annou remersye nou Senyer
Sanmenm ki nou devret fer.

Bondye-Papa, i vreman nou devwar remersi ou tou letan e nenport ki kote, par Zezi Kri ou Garson. Limenm ou Parol par ki ou ‘n kree tou keksoz. Limenm nou Sover ki ou ‘n anvoye. Par pwisans Sent-Espri, in pran natir imen dan Lavyerz Mari. Pour nou in ouver son lebra lo lakrwa pou detrir lanmor e pou devwal larezireksyon. Par sa i ti fer ou lavolonte e i ti rasanble en pep sen pour ou. Ou ‘n plas li lo ou kote drwat dan lesyel e par li ou’n vers lo nou ou Sent-Espri.

Alor avek bann lanz ek barm arkanz, avek tou ou serviter dan lesyel ek tou bann sen, nou glorifye ou e nou dir (sant) ansanm.

22. SANCTUS

Sen, sen, sen Senyer, Bondye ki for,
Bondye ki pwisan, ou laglwar i ranpli lesyel ek later.
Ozana dan lesyel.
Beni sa ki vin lo Non Senyer.
Ozana dan lesyel.

23. Enn sa bann lapriyer ikaristik i ganny servi:

Egzos nou, Bondye-Papa: Lapriyer Ikaristik I
Bondye-Papa ki dan lesyel: Lapriyer Ikaristik II
Senyer, ou ki vreman sen: Lapriyer Ikaristik III

PREMYE LAPRIER IKARISTIK

Egzos nou, Bondye-Papa, par ou Garson Zezi Kri, nou Senyer. Par li aksepte nou lofrann adorasyon ek remer siman, e anvoy ou Sent-Espri lo nou e lo sa dipen ek sa diven, pour ki zot ava vin pour nou son Lekor ek son Disan. Sa swar ler i ti ganny trai, i ti pran dipen, i ti remersi ou, i ti kas li, i ti donn son bann disip e i ti dir:

“Pran sa, manze. Sanmenm mon lekor ki mon donnen pour zot, sak fwa ki zot fer sa, zot a rapel mwan.”

Kan zot ti fini manze, i ti pran lakoup, i ti remersi ou, i ti donn son barm disip e i ti dir:
“Pran sa, bwar li. Sanmenm mon Disan, Disan Nouvo Lalyans ki pou koule pour zot tou, e pou pardonn pese. Sak fwa ki zot fer sa, zot a rapel mwan.”

Alor Papa ki sen, nou ou pep, nou pe selebre, e avek ou baim don ki ou’n donn nou, nou anons sakrifis parfe nou Senyer Zezi Kri, ki i ti fer enn fwa pour tou lo lakrwa. Nou anons son larezireksyon ek son lasansyon dan lesyel.

a.     Annou proklanm mister nou lafwa:
Zezi Kri in mor.
Zezi Kri i vivan.
Zezi Kri pou retourn ankor.

b.     Annou proklanm viktwar Zezi Kri:
Par ou lanmor ou’n detri lanmor.
Par ou larezireksyon, ou’n donn nou lavi.
Vini, Zezi Kri, vin dan laglwar.

c.     Kan nou manz sa dipen e bwar dan sa lakoup, nou selebre mister nou lafwa:
Nou rapel ou lanmor,
Senyer resisite, e nou atann ou retour.

d.     Mister nou lafwa i gran.
Senyer, par ou lakrwa e par ou larezireksyon,
ou’n liber nou: ou ki Sover lemonn.

Senyer, ou ki ranpli avek mizerikord, aksepte nou dan li menm si nou pa merite, afen ki nou ki partaz Lekor ek Disan ou Garson, nou ava vin en sel ansanm avek tou ou pep.

Fer ki pandan ki npu pe atann retour Zezi Kri, nou Sover, dan laglwar ek lamazeste son rwayonm, nou ava grandi pou vin parey li.

Avek li, dan li, par li, par lafors Sent-Espri, tou laglwar ek loner i pour ou Bondye-Toupwisan tou letan, aprezan e pour touzour.
Amenn

(Kontiniasyon lo nimero 24)

DEZYENM LAPRIYER IKARISTIK

Bondye-Papa ki dan lesyel, aksepte nou Ipuanz-par ou Garson Zezi Kri nou Sover. La konman nou pe swiv son legzanp e obeir son komannman, fer-ki par pouvwar ou Sent-Espri, sa dipen ek sa diven i ava vin pour nou son Lekor ek son Disan. Sa swar ler i ti ganny trai, i ti pran dipen, i ti remersi ou, i ti kas li. i ti donn son bann disip e i ti dir:

“Pran sa, manze. Sanmenm mon Lekor ki mon donnen pour zot. Sak fwa ki zot fer sa, zot a rapel mwan.”

Kan zot ti fini manze, i ti pran lakoup, i ti remersi ou, i ti donn son bann disip e i ti dir:
“Pran sa, bwar li. Sanmenm mon Disan, Disan Nouvo Lalyans ki pou koule pour zot tou e pou pardonn pese. Sak fwa ki zot fer sa, zot a rapel mwan.”

Akoz sanmenm, Bondye-Papa ki dan lesyel, avek sa dipen ek sa diven, nou pe fer isi son memoryal. Nou anons son sakrifis parfe ki i ti fer lo lakrwa enn fwa pour tou. Nou anons son larezireksyon ek son lasansyon dan lesyel, e nou atann son retour dan laglwar.

a.     Annou proklaimi mister nou lafwa:
Zezi Kri in mor.
Zezi Kri i vivan.
Zezi Kri pou retourn ankor.

b.     Annou proklanm viktwar Zezi Kri:
Par ou lanmor ou’n detri lanmor.
Par ou larezireksyon, ou’n donn nou lavi.
Vini, Zezi Kri, vin dan laglwar.

c.     Kan nou manz sa dipen e bwar dan sa lakoup, nou selebre mister nou lafwa:
Nou rapel ou lanmor,
Senyer resisite, e nou atann ou retour.

d.     Mister nou lafwa i gran:
Senyer, par ou lakrwa e par ou larezireksyon,
ou’n liber nou: ou ki Sover lemonn.

Par li nou Gran Pret, aksepte nou louanz ek nou remersiman ki nou ofer ou. Kan devan ou nou manze e bwar sa baim don sakre, fortifye nou par ou Lespri, ranpli nou avek ou lanmour e fer nou tou vin en sel dan ou, Garson Zezi Kri, nou Senyer.

Avek li, dan li, par li, par pwisans Sent-Espri, ansanm avek tou sa ki avek ou lo later e dan lesyel, nou ador ou Bondye-Papa, dan en louanz ki pa pou fini.

Louanz, loner, laglwar ek lafors
pour ou pour touzour e touzour. Amenn.

(Kontiniasyon lo nimero 24)
 

 

TRWAZYENM LAPRIYER IKARISTIK

Senyer, ou ki vreman sen, ou ki lasours lasentete, nou prezant ou nou lapriyer: anvoy ou SentEspri lo sa bann lofrann. Fer ki zot ava vin pour nou Lekor ek Disan Zezi Kri, nou Senyer. Avan ki i ti ganny livre dan lanmor, en lanmor ki i ti aksepte, i ti pran dipen, i ti remersi ou, i ti kas li, i ti donn son bann disip e i ti dir:

“Pran sa, manze. Sanmenm mon Lekor ki mon donnen pour zot.”

Kan zot ti fini manze, i ti pran lakoup. Ankor enn fwa i ti remersi ou, i ti donn son bann disip e i ti dir:

“Pran sa, bwar li. Sanmenm mon Disan, Disan Nouvo Lalyans eternel ki pou koule pour zot e pou pardonn pese. Sak fwa ki zot fer sa, zot a rapel mwan.”

a.     Annou proklanm mister nou lafwa;
Zezi Kri in mor.
Zezi Kri i vivan.
Zezi Kri pou retourn ankor.

b.     Annou proklanm viktwar Zezi Kri
Par ou lanmor ou’n detri lanmor.
Par ou larezireksyon, ou’n donn nou lavi.
Vini, Zezi Kri, vin dan laglwar.

c.     Kan nou manz sa dipen e bwar dan sa lakoup, nou selebre mister nou lafwa:
Nou rapel ou lanmor,
Senyer resisite e nou atann ou retour.

d.     Mister nou lafwa i gran.
Senyer, par ou lakrwa e par ou larezireksyon,
ou’n liber nou: ou ki Sover lemonn.

Senyer, konman nou pe fer memwar lanmor ek larezireksyon ou Garson Zezi Kri, nou ofer ou sa dipen ki donn nou lavi ek sa lakoup ki sov nou, e nou remersi ou akoz ou ’n swazir nou pou servi dan ou prezans. Fer ki nou tou ki partaz Lekor ek Disan Zezi Kri, nou ava ini dan linite Sent-Espri.

Senyer, mazin ou Legliz a-traver lemonn: fer li grandi dan ou lanmour avek N..., nou Larsevek, ek N..., nou levek, ek tou manm son klerze. Senyer mazin tou dimoun ki’n mor dan lesperans larezireksyon, e osi tou bann ki’n kit sa later: resevwar zot dan lalimyer ou prezans. Vers ou lagras lo nou: fer ki ansanm avek Lavyerz. Mari, manman nou Senyer Zezi Kri, avek bann zapot ek tou bann sen ki’n viv dan ou lanmitye, nou ava sant ou laglwar, par Zezi Kri ou Garson byenneme.

Avek li, dan li, par li, dan linite Sent-Espri, tou loner ek laglwar pour ou, Bondye-Papa, pour touzour e touzour.
Amenn.

24. Parey Zezi Kri nou Senyer in montre nou ansanm annou priye:

Nou Papa ki dan lesyel,
ki ou Non i ganny glorifye
ki ou renny i arive,
ki ou lavolonte i ganny realize,
lo later parey i ete dan lesyel.
Donn nou nou dipen kotidyen.
Pardonn nou nou pese
parey nou pardonn sa ki’n ofans nou.
Pa les tantasyon domin nou,
Delivre nou kont Demon.
Parski larwayote, lafors ek laglwar
i pour ou pour touzour e touzour.
Amenn.

25. Nou kas sa dipen pou partisip dan Lekor Zezi Kri.

(oubyen)

Sa dipen ki nou partaze i nou lakominyon dan Lekor Zezi Kri.

Nou ki bokou, nou form en sel lekor,
akoz nou tou nou partaz en sel dipen.

LAKOMINYON

26. Aprose e resevwar Lekor nou Senyer Zezi Kri ki in donnen pour zot, ek son Disan ki in verse pour zot. Nouri zot avek li dan zot leker avek lafwa ek rekonesans.

Senyer Bondye, ou ki ranpli avek konpasyon,
ou lanmour i atir nou kot ou.
Nou lanmen ti sal e nou leker pa ti’n prepare pou resevwar ou.
Nou pa ti merite pou manz bann morso dipen
ki’n tonm anba ou latab.
Me ou, Senyer, oumenm ki sov nou,
e ou partaz ou dipen avek bann peser.
Pirifye e nouri nou avek Disan ek Lekor presye ou Garson,
pour ki i ava viv dan nou e nou dan li. Amenn.
 

 

27. AGNUS DEI

Lanyo Bondye, ou ki pardonn pese lemonn,
pran pitye pour nou.
Lanyo Bondye, ou ki pardonn pese lemonn,
pran pitye pour nou.
Lanyo Bondye, ou ki pardonn pese lemonn,
donn nou ou lape.

28. Kan pret i donn losti, i dir:

Ki Lekor Zezi Kri i gard ou pour lavi eternel.
Amenn.

Kan pret i donn diven, i dir:

Ki Disan Zezi Kri i gard ou pour lavi eternel.
Amenn.

RIT KONKLISYON

29. Annou remersi nou Senyer pour son bonte.
Son lanmour i pour touzour.

Bondye eternel e toupwisan, nou remersye ou akoz ou’n nouri nou dan sa bann mister avek Lekor ek Disan ou Garson, nou Sover Zezi Kri, nou remersi ou akoz a-traver sa sakreman ou gard nou ini avek tou ou pep fidel. Ed nou pou persevere konman manm vivan sa kominote sen e pou grandi dan lanmour ek lobeisans dapre ou lavolonte, par Zezi Kri nou Senyer.
Amenn.

Papa tou kreasyon, nou ofer ou nou remersiman ek nou adorasyon pour ki letan nou ti ankor Iwen avek ou, ou ti rankontre nou dan ou Garson e anmenn nou dan lakour. A-traver son lavi ek son lanmor, i ti deklar ou lanmour, donn nou lagras e ouver baro laglwar. Fer ki nou ki partaz Lekor Zezi nou ava viv son lavi resisite: Nou ki Lespri i eklere nou ava donn lalimyer lemonn. Gard nou dan sa lespwar ki ou’n met devan nou, pour ki nou ansanm avek tou ou zanfan nou ava lib e lemonn antye i ava glorifye ou non; par Zezi Kri nou Senyer.
Amenn.

30. LAPRIYER REMERSIMAN

Bondye-Toupwisan, nou remersi ou akoz ou’n nouri
nou avek Lekor ek Disan ou Garson Zezi Kri.
Par li, nou ofer ou nou lespri ek nou lekor
konman en sakrifis vivan.
Fer nou viv dan lafors ou Sent-Espri
pour nou travay pour ou laglwar. Amenn.

31. Ki Bondye i reste touzour avek zot.
E avek ou osi.

32. Ki Senyer i beni e protez zot, Ki Senyer i fer lalimyer
son prezans briy lo zot e akord zot son lagras;
Ki Senyer i regard lo zot avek faver e donn zot lape.
E ki Bondye-Toupwisan i beni zot:
Papa, Garson ek Sent Espri. (ouswa Leper, Lefis e Lesent Espri)
Amenn.

33. Al dan lape pou servi Bondye.
Lo non Zezi Kri. Amenn.

(oubyen)

Al dan lape Zezi Kri
Nou remersye Bondye

34. KANTIK
 


 

 

Devosyon Endividyel

1. SILANS
“Mon ti ranpli avek lazwa ler zot ti dir mwan:
‘Annou al dan tanp Bondye’.” (Ps.122.1)

2. MAZIN PREZANS BONDYE

3. LAPRIYER

Senyer, mersi ki ou’n rasanble nou dan ou legliz konman en fanmiy. Nou’n vin isi pour ekout ou Parol Sen, sant ou louanz e ofer ou nou lapriyer. Nou Senyer Zezi Kri in promet ki ler de ou trwa dimoun in rasanble an son Non, ki ou pou la parmi zot. Ki son prezans i enspir e diriz tou sa ki nou pou fer pandan sa moman sakre. Lo son non presye nou priye. Amenn.

4. LAPRIYER AVAN RESEVWAR LAKOMINYON

Bondye nou Papa, dan sa sakreman Lasent Ikaristi, nou Senyer Zezi Kri i vin en sel avek nou. Mersi pour ki i ti donn son lavi lo lakrwa pou fer sa sakreman vin en realite. Ki mon akey li avek en leker senser e rekonesan. Ki i viv dan mwan e mwan dan li. Amenn.

5. LAPRIYER APRE LAKOMINYON

Senyer Zezi Kri, la ki ou’n ini mwan avek ou konman en sel a-traver sa sakreman, ed mwan pou diriz mon lavi, mon panse, mon konversasyon e tou mon aksyon an konformite avek ou lavi ek ou lansennyman. Amerm.

6. LAPRIYER AVAN NOU KIT LEGLIZ:

Bondye Toupwisan,
mersi pour tou sa ki mon’n aprann e eksperyanse
pandan sa servis e pour tou lagras
ki mon’n resevwar. Ed mwan pou met an pratik
sa ki mon’n aprann ozordi.
Ki mon lavi an deor ou legliz i ava an konformite
avek ou Parol Sen ek ou lavolonte divin.
Fer mwan vin vre temwen ou lanmour e levanzil
nou Senyer Zezi Kri. Amenn.

Ki Senyer i protez mwan dan tou mon voyaz.
 


 

Personal Devotions

Litani

1. Ansanm annou priye:

Bondye-Papa,
Pran pitye, pardonn nou.
Bondye-Garson,
Pran pitye, pardonn nou.
Bondye-Sent-Espri,
Pran pitye, pardonn nou.
Trinite Sen, Sakte ek Beni,
Pran pitye, pardonn nou.

2. La kot i annan ditorefcmesanste.
La kot i annan lafyerte, lavanite ek lipokrizi,
La kot i annan lazalouzi, laenn ek malis,
La kot i annan bann move lentansyon.
Bondye, liber nou.

La kot i annan lapares, gou pour prestiz materyel.
La kot i annan lanmoup pour larzan.
La kot i annan leker dir ek mepri pour ou parol ek ou lalwa,
Bondye, liber nou.

La kot i annan pese lekor ek pese lespri.
La kot i annan ilizyon sa lavi isi lo later,
La kot i annan tou sort vis ek demon,
Bondye, liber nou.

La kot i annan lafamin ek maler,
La kot i annan lavyolans ek lanmor san preparasyon,
Bondye, liber nou.

Kan nou dan lapenn,
Kan nou dan lazwa,
Kan nou pe mor e zour ki nou pou aparet devan ou,
Bondye, liber nou.

Par mister ou lenkarnasyon.
Par ou nesans, ou lanfans ek ou lobeisans.
Par ou batenm, ou karenm ek ou tantasyon,
Bondye, liber nou.

Par ou parol ek ou travay.
Par ou bann mirak e par ou lansennyman lo Rwayonm,
Bondye, liber nou.

Par ou lagoni ek ou santans.
Par ou lakrwa ek ou soufrans.
Par ou lanmor presye ek ou lanterman,
Bondye, liber nou.

Par ou larezireksyon.
Par ou lasansyon.
Par Sent-Espri ki ou ti vers lo nou,
Bondye, liber nou.

3. Senyer, nou Bondye, ekout nou lapriyer.
Gran Senyer, ekout nou lapriyer.

Diriz e gouvern ou Legliz sen.
Ranpli li avek lanmour ek laverite.
Donn li sa linite ki i bezwen pou fer ou lavolonte.
Gran Senyer, ekout nou lapriyer.

Donn nou kouraz pou anons ou Levanzil dan lemonn e pou fer tou nasyon vin ou disip.
Gran Senyer, ekout nou lapriyer.

Avek konesans ek konpreansyon, ekler lespri ou bann serviter pour ki zot ava kapab anons Levanzil a-traver zot lansennyman e a-traver legzanp zot prop lavi.
Gran Senyer, ekout nou lapriyer.

Donn kouraz tou dimoun pou aksepte ou parol e pou prodwir bann fri ki Sent-Espri i donnen.
Gran Senyer, ekout nou lapriyer.

Anmenn dan semen laverite tou bann dimoun ki ’n fer fot ouswa ki’n tonm dan tou kalite pyez.
Gran Senyer, ekout nou lapriyer. 

Donn kouraz bann ki tenir ferm dan lafwa.
Remont moral bann ki feb, soulaz bann ki’n tonbe e
finalman kraz demon anba nou lipye,
Gran Senyer, ekout nou lapriyer.

4 Diriz tou bann sef deta dan semen lazistis ek laverite,
Gran Senyer, ekout nou lapriyer.

Donn lafors nou Prezidan pour ki i ava kapab met son
konfyans dan ou pou rod ou loner ek ou laglwar
Gran Senyer, ekout nou lapriyer.

Ranpli tou bann minis ek tou manm Lasanble Nasyonal e tou lezot ki diriz pei avek lasazes ek konpreansyon.
Gran Senyer, ekout nou lapriyer.

Beni tou bann dimoun ki konsernen avek lalwa afen ki zot ava kapab gard lazistis, lonekte ek laverite.
Gran Senyer, ekout nou lapriyer.

Montre nou ki mannyer pou servi bann fri lanatir pour ou laglwar e pour dibyen tou dimoun,
Gran Senyer, ekout nou lapriyer.

Beni e gard tou dimoun an sekirite.
Gran Senyer, ekout nou lapriyer.

5. Ed e soulaz tou dimoun ki tousel,
bann ki an dey e bann ki ganny oprese.
Gran Senyer, ekout nou lapriyer.

Gard an sekirite tou bann dimoun ki pe vwayaze e tou bann ki an danze.
Gran Senyer, ekout nou lapriyer.

Geri tou bann dimoun ki soufer dan zot lespri e bann ki soufer dan zot lekor. Soulaz bann ki napa lakaz, bann ki pa travay, bann ki lafen e batm ki dan bann sitiasyon dezespere.
Senyer, pran pitye.

Pour tou bann prizonnyen ek tou bann refizye, pour tou bann dimoun ki dan traka,
Senyer, pran pitye.

Pardonn tou bann ki pa kontan nou, e bann ki persekit nou pour ki zot ava sanz zot leker,
Senyer, pran pitye.

Nou priy pour tou dimoun ki’n mor dan lape Zezi Kri.
Pour bann ki’n konfes zot lafwa e osi pour bann ki selman ou ki konn zot leker. Fer ki nou osi nou ava partaz ou Rwayonm eternel,
Senyer, pran pitye.

6. Donn nou sa vre leker repantans. Pardonn nou tou nou pese ki nou’n fer par neglizans e linyorans e pour tou pese ki nou ‘n fer par ekspre. Fer ki ou Sent-Espri i ava ed nou pour sanz nou lavi e pou viv dapre ou lavolonte,
Bondye Sen, Sen e For, Sen e Imortel.
Pran pitye, pardonn nou

7. Parey Zezi Kri ti montre nou, nou dir ansanm

Nou Papa ki dan lesyel,
Ki ou Non i ganny glorifye
Ki ou renny i arive,
ki ou lavolonte i ganny realize,
lo later parey i ete dan lesyel.
Donn nou sak zour nou dipen kotidyen.
Pardonn nou, nou pese,
parey nou pardonn sa ki’n ofans nou
Pa les tantasyon domin nou,
me delivre nou kont Dembn.
Parski larwayote, lafors ek laglwar
pour ou pour-touzour e touzour. Amenn.

8. Bondye-Toupisan, ou ’n donn nou lagras pour nou prezant devan ou nou lapriyer; e ou’n promet ki kan de ou trwa i rankontre dan ou non ou pou la parmi zot. Nou demann ou pou egzos nou, ou bann serviter dan lafason ki pli bon pour nou e pou akord nou dan sa lemonn konesans ou laverite e dan sa lemonn ki pe atann nou lavi eternel, par Zezi Kri nou Senyer. Amenn.
 


 

 

Servis Batenm pour Zanfan

1. PRET I DIR:

Zanfan ki tro zenn pou konfes lafwa kretyeh i ganny batize lo kondisyon ki zot pou ganny elve koman kretyen dan fanmiy Legliz. An mezir ki zot grandi, zot bezwen led ek lankourazman sa fanmiy pour zot fidel dan ladorasyon piblik, dan zot devosyon personnel, pour zot annan konfyans dan Bondye e pour zot vin konfirmen.

Paran, paren ek marenn, sa bann zanfan ki zot in anmennen pou ganny batize i depann prensipalman lo zot pour sa ledek lankourazman ki neseser. Eski zot pare pou donn zot li a-traver zot lapriyer, zot legzanp ek zot lansennyman?

2. PARAN, PAREN EK MARENN I DIR:

Wi, nou pou fer li.

3. Nou Papa ki dan lesyel, fer ki par ou Sent-Espri, sa bann zanfan i ava ne ankor e konn ou dan fanmiy ou Legliz; ki dan en nouvo lavi, zot ava rezet sa ki mal e grandi dan ou lagras pandan zot lavi antye; par Zezi Kri, nou Senyer.
Amenn.

4. Dimoun ki anmenn zanfan pou ganny batize i bezwen afirm zot krwayans dan Zezi Kri e osi rezet tou sa ki mal. I zot devwar pou elve sa bann zanfan pour zot konbat kont sa ki mal e pou swiv Zezi Kri.

Alor mon demande:

Eski ou kwar dan Zezi Kri?
Wi, mon kwar dan Zezi Kri.

Eski ou repanti pour tou ou pese?
Wi, mon repanti pour tou mon pese.

Eski ou rezet sa ki mal?
Wi, mon rezet sa ki mal.

5. Bondye-Toupwisan, nou remersi ou a-traver ou Garson byenneme Zezi Kri nou Senyer. Par son lanmor ek son larezireksyon ou’n briz pouvwar demon e par ou Sent-Espri ou fer nou vin bann nouvo dimoun dan ou Legliz: Beni sa delo pour ki tou dimoun ki ganny batize ladan i ava ne ankor dan Zezi Kri: Ki zot ava ganny batize dan son lanmor e ganny pardonnen pour zot pese e zot ava konn pouvwar son larezireksyon e mars dan en nouvo lavi; par Zezi Kri nou Senyer.
Amenn

BATENM

6. Zot in anmenn sa bann zanfan pou ganny batize. Zot bezwen aprezan deklar devan Bondye ek son Legliz lafwa kretyen dan ki zot pou ganny batize e dan ki zot pou ganny elve.
Eski ou kwar e annan konfyans dan Bondye-Papa ki-n kree later?
Mon kwar e mon annan konfyans dan Bondye-Papa.

Eski ou kwar e annan konfyans dan son Garson Zezi Kri ki’n sov limanite?
Mon kwar e mon annan konfyans dan Zezi Kri.

Eski ou kwar e annan konfyans dan son Sent-Espri ki donn lavi pep Bondye?
Mon kwar e mon annan konfyans dan Sent-Espri.

7. PRET I PRAN SAK ZANFAN E DIR:

N..., mon batiz ou lo non Bondye-Papa, Bondye-Garson e Bondye-Sent-Espri. (ouswa O non Diper, e Difis e Disent Espri) Amenn.

8. PRET I FER SINNY LAKRWA LO FRON SAK ZANFAN E I DIR:

Mon sinny ou avek lakrwa, sinny Zezi Kri.
 
9. KONGREGASYON I DIR:

Pa kanmi pou konfes ou lafwa dan Zezi Kri.
Konbat anba li kont pese, keksoz materyel,
kont demon, e reste son solda ek son serviter
fidel pour touzour.

10. PRET I DONN EN LABOUZI ALIMEN PARAN OUBYEN PAREN SAK ZANFAN E I DIR:

Resevwar sa lalimyer.

11. KONGREGASYON I DIR:

Sa i montre ki ou’n pas a-traver fernwanr pou vin dan
lalimyer. Briye koman en lalimyer dan lemonn pour
laglwar Bondye-Papa.

12. PRET I DIR:
Bondye in resevwar ou dan son Legliz a-traver batenm.

13. KONGREGASYON I DIR:

Nou akey ou dan fanmiy Senyer koman manm
Lekor Zezi Kri, koman zanfan menm Papa ki dan lesyel,
e koman zeritye rwayonm Bondye avek nou.

14. PRET I DIR:

Bondye Senyer, nou Papa, nou remersi ou ki par ou Sent-Espri sa bann zanfan in ne ankor, ki ou’n adopte zot koman ou prop zanfan e resevwar zot dan lanmitye ou Legliz: Fer ki zot ava grandi dan sa lafwa dan ki zot in ganny batize e ki pli tar zot ava konfes li zot menm kan zot ava konfirmen. Nou priye ki tou don Sent-Espri i ava viv e grandi dan zot. Par Zezi Kri nou Senyer.
Amenn.

Papa ki dan lesyel, nou priy pour paran, paren ek marenn sa bann zanfan: donn zot lespri lasazes ek lanmour, fer zot lakour vin en refle lazwa dan ou Rwayonm eternel. Par Zezi Kri nou Senyer.
Amenn.

Baptism of Children

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld