Flag of Mozambique The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Abuku da Kukhongota Kerenkeni
The 1662 Book of Common Prayer in Ronga

 

AŜIKHONGOTO NI ŜINKHENSO

ŜA TINŠAKA LE TI NYINGI.

Ŝa kutiṛisiwa amahlweni ka ŝikhongoto ŝibiṛi ŝa bugamu ŝa Litania, kumḇe ŝa šimišo ni ŝa madamḇu.
 

Prayers & Thanksgivings

Ša kukomḇela ampfula.

Nkulukumḇa Tatana weṛu wa le Tilweni, we u ngaku hi Ṅwan'ako Yesu Kristo u nga dumbisa hinkwabu la'ba dyulaka anfumu waku, ni kululama ka wone, hinkwaŝu eŝi faneliki akuwundla amiṛi; hi ṛumele ha ku ṭaṭiya, hi loku akupfumala kweṛu abuŝamana bya mpfula le'yi ḍinganaka, akuba hi kuyamukela mihanḍu ya misaba hi miyetiwa, na Wene u tšhabiwa; ha yene Yesu Kristo aHosi yeṛu. Amen.
 

For Rain

Ša kukomḇela kugamuka ka mpfula.

Yehova Nkulukumḇa wantamu hinkwawu, we u ngaku hi šidoho ša mhunu u ngaku kaṅwe u subisa amisaba hinkwayu hi ntinta, kuhela ntlhanu wa bhanu na baṛaṛu, anṭhaku ka leŝo hi bumḇilu byaku lebyi kulu, u nga dumḇisa uku u nga ha mi subisa mfuṛi ; ha ku ṭaṭiya hi kutikoramisa leŝaku inamḇi hi busomḇoloki byeru hi fanele akuḇiwa hi mpfula ni mati, kamḇe hi kunḍuluka kweṛu lo'ku tiyisiki u ta hi rumela akugamuka lo ka ku nhatu Ieŝaku hi ta yamukela amihanḍu ya misaba hi nguba ya yone; ni kudonḍa hi kuhiḇa kwaku hi lulamisa akuhanya kweṛu, ni hi bunene byaku hi ku twalisa ni ku ku ḍumisa ; ha yene Yesu Kristo aHosi yeṛu. Amen.
 

For fair Weather

Hi nkama wa kupfumala ni ndlaea.

Nkulukumḇa, Tatana wa bumḇilu, we' hi nkama wa muprofeta Elisha, u nga ku hi kutŝhuketa aSamaria u nḍuluta akupfumala lo'kukulu kuba ntalu ni nḍalu; bana ni bumḇilu ahenhla kweṛu, leŝaku hine ŝoŝi hi ḇiwaka hi ŝidoho ŝeṛu, ŝanga h'eŝi baSamaria ba nga ḇiwa, hi kuma nkama wa kululeka: kuyanḍisiwa amihanḍu ya misaba hi šikatikiso šaku ša le Tilweni; hi nyike leŝaku loko hi yamukela aŝinyiko ŝaku le'ŝi kulu, hi ŝi tiṛisa kuḍunisiweni kwaku, kupfuneka la'ba pfumalaka, ni kumiyetiwa kweṛu, Ha yene Yesu Kristo aHosi yeṛu. Amen.
 

In time of Dearth or Famine

Hi nkama wa tiyimpi ni minkiṭinkiṭi.

Nkulukumḇa ṅwinyi wantamu hinkwawu, aHosi ya ti-Hosi hinkwatu, Mufumi wa mintšhumu hinkwayu, we antamu waku kungeke na šabumḇiwa le'ša ntamu wa kuhlula, wene ntsena u lulameliki akuḇa badohi, ni ba ni bumḇilu ku la'ba nḍulukaka ha lrunene; hi huluše u hi kulula, ha ku ṭaṭiya hi ku ti koṛamisa amabokweni ya balala beṛu ; tima ku ti kukumuša kwabu, helisa mahlunḍu yabu, ni kuhamḇanisa akutlabukanyisana kwabu; leŝaku hi ba la'ba tlomiki hi kumpfenkeliwa hi wene, hi lonḍobotiwa hi la lru nga helikiki amakombyeni hinkwawu, hi ḍumisa wene u nga munyiki wa kuhlula hinkwaku; hi nkonta ya lisima ḍa Ṅwan'aku ale Muṅiwe Yesu Kristo aHosi yeṛu. Amen.
 

In time of War and Tumult

Hi nkama wa tinšaniso kumḇe bubabyi.

Nkulukumḇa ṅwinyi wantamu hinkwawu, we u nga ku hi mahlunḍu yaku u nga ṛumela tinšaniso ahenhla ka bhanu baku amananga, hi mhika yabu ba nga ṭabukana na Moše na Aaron; na kone hi nkama wa Hosi Davida u nga ba dlaya hi tinŝaniso ta ntungu bhanu la'ba nyingi, na kone wa ḍimuki abumḇilu byaku hi kuhanyisa baṅwana ; ba na ni liṛeṛe ahenhla kweṛu badchi la'ba šanisekaka, hine ŝoŝi hi yanḍeliwaka hi bubabyi le'byi kulu ni lifu; leŝaku kufana ni leŝi u nga yamukela mhamḇa yabu, ni kuleleta aŝiṛunwa le'ši subisaka ši ṭika aku ba ḇa, hileŝoke ašiṛanḍeke ku wene akususa ku hine le'nšaniso ni bubabyi le'byi ku1u. He yene Yesu Kristo aHosi yeṛu. Amen.
 

In time of Plague or Sickness

Hi minkama ya "Ember weeks" ku ta hlayiwa masiku. hinkwawu leši šikhongolo hi nkonta ya la'ba dyulaka kuyimisiwa ašiṭhaṅwini ša bu-Fundisa.

Nkululrumḇa ṅwinyi wa ntamu hinkwawu. Wene lwe u nga muhanani wa hinkwaŝu le'ŝa homḇe, We'lwe u nga ku hi butlhaṛi byaku bya le Tilweni u yimisa atinšaka le ti nga fanekiki ta ba-Fundisa aKeṛekeni ḍaku : ha ku ṭaṭiya hi ku ti koṛamisa, akuba u ba hanana aŝihanano ŝa bumḇilu byaku hinkwabu la'ba taka bitaniwa ba tata ḇekiwa ašiṭhangwini ša bu-Fundisa; u ba donḍisa aŝinene ŝaku, u ba nyika kufamḇa ha homḇe, akuba ba ta kota kutiṛa amahlweni kwaku hi kudumḇa, kuḍunisiwa aBito ḍaku le'ḍi kulu, ni'kuba kupfuneka a Keṛeke ḍaku le'ḍa kušwenga; Ha komḇela leŝi ha yene Yesu Kristo aHosi yeṛu. Amen.
 

In the Ember Weeks, for those to be admitted to Holy Orders

Asikhongoto le'ši nga hlayiwaka anṭhaku ka šiṅwana ni šiṅwana kule ŝa kusungula.

Nkulukumṫa, we'ŝinga ŝaku bumḇilu ni kuḍibalela, yamukela aŝikhongoto ŝeṛu ŝa ku ti koṛamisa, nambi hi ṭimḇiwi hi timpentšhana ta ŝidoho ŝeṛu, kamḇe hi yentšhele liṛeṛe hi bumḇilu byaku le'byi kulu u hi kulula; hi šitšhabu ša Yesu Kristo amu-Khongoteli ni mu-Yimeli weṛu. Amen.
 

Prayer which may be said after any of the former

AKolekta kumḇe asikhongoto ša kukhongotela abhanu hinkwabu la'ba ku yini ni la'ba ku yini, ku ta hlayiwa loko aLitania ḍi nga yimiseliwanga akuyentšiwa.

Nkulukumḇa, Mutumḇuluši ni Muḇekisi wa bhanu hinkwabu, ha ti koṛamisa hi kornḇelela atinšaka hinkwatu ta bhanu la'ba ku yini ni la'ba ku yini, leŝaku ŝi ranḍeka ku wene kuyentša atindlela taku ti tibyiwa ku bone, ni kuhanyisiwa kwaku ku ba matiko hinkwabu. Ngopfu ngopfu hi komḇelela aKeṛeke ḍa Katolika akuba ḍi ba ni kuyima ha hornḇe, ḍi famḇisiwa, ḍi fumiwa hi Moya waku wa Kušwenga, akuba hinkwabu la'ba pfumelaka leŝaku i ba-Kristo ba famḇisiwa andleleni ya ŝinene, ba khomisisa akudumḇa ha moya muṅwe, ba ṭimḇiwa hi šiṭimḇo ša kuṛula, ba famḇa hi kululama. Akuheleni, Tatana, hi nyiketa ku wene hinkwabu la'ba šanisekaka kumḇe la'ba kaṛatekaka amiyanakanyeni, kumḇe amiṛini, kumḇe akuyimeni kwabu (ngopfu ngopfu la'ba hi komḇelaka akuba hi ba khongotela,) akuba kuṛanḍeka ku wene aku ba miyeta ni ku ba pfuna tani hi kupfumala kwabu, ba nyike akutiyisela atišaniseni tabu, ni kuhuma hi kuṭhaba atinkaṛatweni tabu hinkwatu. Ha komḇela leŝi hi nkonta ya Yesu Kristo. Amen.

Ša kukhongotela la'ba ṭhamiki amunyameni:

Nkulukumḇa, Hosi inkhensekaka, Wene u ṛanḍaka akuba abhanu hinkwabu ba hulušiwa., ba tiba le'ŝi nene. Hi komḇise hi famḇa ha hombe hi ba ni kuṛula. Tiyisa atimḇilu teṛu hi yingiseta amilau yaku. Yene lwe a nga mpunḍu wa le henhla a famḇele ku hine, akuba la'ba ṭhamiki amunyameni ni le nṭhutini wa kufa, ba bone, ba ku ṛanḍa hi kululama kwaku, ba ku lanḍela hi nkonta ya kuhlayela mfuṛi kwaku, ba komḇela ku wene hi nkonta ya liṛeṛe laku. Ha yene Yesu Kristo aHosi yeṛu; Lwe a fumaka kuṅwe na Wene ni Moya wa Kušwenga, Nkulukumḇa Muṅwe kuko kuba ha khale. Amen.
 


 

Prayer for all Contions of Men

AŜITLANGELO

Kutlangela hinkwaŝu le ŝa homḇe.

Nkulukumḇa u nga ni ntamu hinkwawu, Tatana, ŝi pfaka ku wene hinkwaŝu ŝa homḇe, hine bhanu baku la'ba nga faneliki ntŝhumu, ha tlangela hi timḇilu ta ku ti koramisa abunene byaku hinkwabyu ni ku hi ṛanḍa kwaku, ni bhanu hinkwabu; (ngopfu ngopfu ku la'ba dyulaka ŝoŝi akunkhensa ni kutlangela abumḇilu lebyi u ba yentšeliki byone.) Ha ku tlangela hi ku hi tumḇulusa, ni ku hi lonḍobota, ni tindyomḇe hinkwatu ta lebyi butomi; kamḇe ahenhla ka hinkwaŝu hi nkhensa aliṛanḍo ḍaku le ḍi ngeke na kuḍinganisiwa, le ḍi nga bonekisiwa hi kuhlenguliwa ka misaba hi Hosi yeṛu Yesu Kristo; ha ku tlangela hikusa hi ni tindlela leti hi nga yamukelaka ha tone atintŝalu taku, ni hikuba hi dumḇa leŝaku hi ta ba ni bumenyemenye. Mfuṛi ha ku ṭaṭiya u hi pfuna akuba hi yingelisisa abumḇilu byaku hinkwabyu, leŝaku atimḇilu teṛu ti tlangela hi ku ka ti nga ti yentšisi. Hi twalisa aliḍumo laku, ŝi nga bi hi milomo ntsena, kamḇe ŝi ba ni le kufamḇeni kweṛu. Hi ti nyikela akutiṛela wene, ni kufamḇa amahlweni kwaku hi kušwenga ni kululama amasiku yeṛu hinkwawu; ha yene Yesu Kristo aHosi yeṛu, lwe a nkhensiwaka a ḍumisiwaka kuṅwe na wene ni Moya wa Kušwenga, kuko kuba ha khale. Amen.
 

Thanksgivings

A General Thanksgiving

Ša kutlangela ampfula.

Nkulukumḇa Tatana weṛu wa le Tilweni, we' u liki hi ku hi ḇekisa kwaku hi tintŝalu u hi niselaka aya kuṛanga ni ya kusalela ampfula ahenhla ka misaba, akuba mi humešela abhanu amihanḍu ; ha ku tlangela hi ku ti koṛamisa hikusa ŝi ranḍeka ku wene, abupfumaleni byeṛu e byi kulu, abugaṅwini u ṛumeli ampfula Ie'nyonšisaka ahenhla ka pfindla ḍaku, leŝi afaka ḍi danḍa, akuba hi miyetiwa hine malanḍa yaku la ma nga fanelangakiki, kuḍumisiwa aBito ḍaku da kušwenga ; hi nkonta ya bumḇilu byaku ku Yesu Kristo aHosi yeṛu. Amen.
 

For Rain

Ša kutlangela akuša ka mpfula.

Hosi Nkulukumḇa, wene u hi koṛamisiki hi šiḇiwo le'ši hunḍiki ša buŝamana bya mpfula ni mati, ni hi bumḇilu byaku u hi kululiki ni kumiyeta amahika yeṛu hi kugamuka ka mpfula hi nkama lo wu nga wone; Ha nkhensa ni kuḍumisa aBito ḍaku ḍa kušwenga hi nkonta ya bumḇilu byaku, hi ta tama hi twalisa aliṛanḍu ni tintŝalu taku aminkama hinkwayu ku hinkwabu abatukulwana, ha yene Yesu Kristo aHosi yeṛu. Amen.
 

For fair Weather

Ša kutlangela anḍalu.

Tatana wa bumḇilu hinkwabyu, we' utiki hi bunene byaku le'bya lisima u yingisetiki aŝikhongoto ŝa buṛomḇe ŝa Keṛeke ḍaku, ni kunḍuluta andlala ni kupfumala kweṛu kuba ntalu ni nḍalu ; ha ku tlangela hi ku ti koṛamisa hi nkonta ya liṛeṛe ḍaku leḍi kulu; ha ku ṭaṭiya u tama u hi yentšela aliṛanḍu ni bumḇilu, Ieŝaku atiko ḍa kweṛu di hi humešela amihanḍu le'mi yanḍiki ku ḍone, kuḍumisiwa wene, na hine hi miyetiwa; ha yene Yesu Kristo aHosi yeṛu. Amen.
 

For Plenty

Ša kutlangela akuṛula ni kukululiwa abalaleni.

Nkulukumḇa Ṅwinyi wantamu hinkwawu, wene u nga kokolo le'ḍi tiyiki ḍa kumpfenkela malanḍa yaku amahlweni ka balala babu; ha ku twalisa ni ku ku tlangela hi nkonta ya kukululiwa kweṛu atimhangweni leti kulu afaka ti hi ṭhanḍelile: ha pfumela leŝaku hi bunene byaku ahi nyikeliwanga ku bone; ha ku ṭaṭiya mfuṛi u yentša tanu abumḇilu byaku amahlweni kweṛu, akuba amisaba hinkwayu mi tiba leŝaku wene u Muhanyisi ni Muhuluši lwe wantamu. Ha yene Yesu Kristo aHosi yeṛu. Amen.
 

 
For Peace & Deliverance from our Enemies

Akutlangela akukuma akuṛula akaya.

Nkulukumḇa u ngeke na bugamu, Tatana weṛu wa le Tilweni, wene ŝaku u yentšaka bhanu ba ba ni kuyanakanya kuṅwe andlwini, ni kuṛulisa la'ba hlunḍukiki hi ntamu, ni la'ba nga fumiwikiki; ha nkhensa aBito ḍaku ḍa kušwenga, hikusa ŝi ranḍeki ku wene akumiyeta abayentši ba madzolanga lawa ma pfušiwiki amakaṛi kweṛu hi nkama lo wu hunḍiki; ngoplu ha ku ṭaṭiya hi ku ti koramisa u hi nyika hinkweṛu atintŝalu akuba kusukela ŝoŝi hi ku yingiseta hi famḇa hi milau yaku ya kušwenga; hi kota kuṭhama hi kuṛula ni kudumḇeka, hi tama hi nyikela ku wene amaganḍelo yeṛu ya kutwalisa ni kutlangela lebyo bumḇilu byaku u hi yentšiliki byone; ha yene Yesu Kristo aHosi yeṛu. Amen.
 

For restoring Public Peace at Home

Akutlangela akuhuluka mikuhlwana ni mababyi.

Hosi Nkulukumḇa, we' u nga hi ḇa hi nkonta ya ŝidoho ŝeṛu, u hi heta hi nkonta ya ŝihošo ŝeṛu, hi kukwabela kwaku lo ka kuḇinḍa ni kutšhabisa lo kuhunḍiki; ni ŝoŝi amakaṛi ka kuyabanyisa u ḍimuki bumḇilu, u tiṛuli amahika yeṛu atihlayeni ta lifu; hi ti nyiketa abuneneni byaku ha buŝeṛu, amahika yeṛu ni miṛi leyi u mi kululiki, alruba ma ba maganḍelo la'ma hetisekiki ku wene, amasiku hinkwawu hi twalisa ni kuḍumisa abumḇilu byaku amakaṛi ka Keṛeke ḍaku ; ha yene Yesu Kristo aHosi yeṛu. Amen.

 
For Deliverance from the Plague or Sickness

 

Return to the 1662 Book of Common Prayer in Ronga

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld