Flag of Mozambique The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Abuku da Kukhongota Kerenkeni
The 1662 Book of Common Prayer in Ronga

 

LITANIA
 

Laha kulanḍela aLitania kumḇe ašikhongoto e ši kulu, akuba ši yimḇeleliwa kumḇe ši hlayiwa anṭhaku ka Šikhongoto ša Šimiso hi ti-Sonto, ni masiku ya wa baṛaṛu, ni masiku ya wa buntlhanu, ni hi miṅwana minkama loko mileletiwa.

    Nkulukumḇa, Tatana, lw'anga Tilweni: U ba ni bumḇilu ku hine badohi la'ba šanisekiki.
    Nkulukumḇa, Tatana, lw'anga Tilweni: U ba ni bumḇilu ku hine badohi la'ba šanisekiki.
    Nkulukumḇa Ṅwana, Muhlenguli wa misaba: U ba ni bumḇilu ku hine badohi la'ba šanisekiki.
    Nkulukumḇa Ṅwana, Muhlenguli wa misaba: U ba ni bumḇilu ku hine badohi la'ba šanisekiki.
    Nkulukumḇa Moya wa Kušwenga, lo u humaka ku Tatana ni ku Ṅwana: U ba ni bumḇilu ku hine badohi la'ba šanisekiki.
    Nkulukumḇa Moya wa Kušwenga, lo u humaka ku Tatana ni ku Ṅwana: U ba ni bumḇilu ku hine badohi la'ba šanisekiki.
    Buṛaṛu bya Kušwenga, le'byi nkhensekaka, le'byi dumisekaka, ŝiyimu ŝiṛaṛu INkulukumḇa Muṅwe : U ba ni bumḇilu ku hine badohi la'ba šanisekiki.
    Buṛaṛu bya Kušwenga, le'byi nkhensekaka, le'byi dumisekaka, ŝiyimu ŝiṛaṛu INkulukumḇa Muṅwe : U ba ni bumḇilu ku hine badohi la'ba šanisekiki.
    U nga yanakanyi Hosi hi ŝihošo ŝeṛu ni ša batatana beṛu, u nga hi ḍihiseli hi kuhona kweṛu : hi ṭhikele Hosi, hi ṭhikele hine bhanu baku, u hi hlenguliki hi ngati yaku le ya lisima lo li kulu: u nga hi hlunḍukele kuko kuba ha khale.

Hi ṭhikele Hosi le'yi nene.
    Ku hinkwaku akubiha, ni kulamala; ni kuhona ni marengu ya Satana, ni kuhlasela kwakwe; ni kuhlunḍuka kwaku ni kusubisiwa lo ku ngeke na bugamu.
Hi kulule Hosi.
    Hi kuḍibala ka mḇilu ; hi ku ti lrukumuša ni ku ti ḍumisa, ni manḍenḍe, hi maṭhoho, ni kubenga, ni mona, ni kuyalana ni mḇilu le ya mona,
Hi kulule Hosi.
    Hi bumḇuye ni kudoha hinkwaku kuṅwanyana lo kudlayaka: ni maṛengu ya ba misaba, ni ya miṛi, ni ya Satana.
Hi kulule Hosi.
    Hi lihati ni šidzedze, ni mababyi ni ntungu: ni tihumḇi, ni ntungu wa tihomo, ni danḍa, ni kulwa, ni kudlawa, ni kufa lo kutšhuketaka.
Hi kulule Hosi.
    Hi kuhamḇa ašikungu hi ti-Hosi, ni kuyentša amaṛengu ha tone ašihundleni, ni kulwa na tu: ni hinkwatu atidonḍo ta maḍimi, ni kupfumela amaḍimi ni kuṭhabuka ni Keṛeke ḍa Katolika, ni kunonoha ka mḇilu, ni kuḍelela aṛitu ḍaku ni nau waku.
Hi kulule Hosi.
    Hi šihundla le'ša kušwenga ša kutitekela kwaku abu mhunu, hi kuḇelekiwa kwaku ka kušwenga ni kusokiwa : hi kuḇapatisiwa, ni kuyilisa, ni kuḍingiwa kwaku.
Hi kulule Hosi.
    Hi yo hlomulo ni nyuku waku lo wa ngati; ni hi sihamḇana ni kušaniseka kwaku; ni kula kwaku lo ka lisima lo li kulu, ni kuḇekiwa kwaku ašiṛeni, ni hi kupfuka kwaku lo kuḍunisekaka, ni kuntlantuka kwaku, ni kuta ka Moya wa Kušwenga.
Hi kulule Hosi.
    Hi minkama hinkwayu ya kušaniseka kweṛu, hi minkama hinkwayu ya kuṭhaba kweṛu, hi nkama wa kufa ni hi siku ḍa kuyabanyisa.
Hi kulule Hosi.
    Hine badohi, ha kuṭaṭiya, hi yingele lIosi Nkulukumba; pfumela akuba u fuma u ḇekisa a Keṛeke ḍaku da Kušwenga ḍa Katolika andleleni ya kululama.
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.
    Leŝaku ŝi ṛanḍeka ku wene akubaningela ba-Bishopo ni ba-Priste ni ba-Diakoni, hi kutiba ha homḇe aṛitu ḍaku : akuba baku hi kuṛeṛa ni kufamḇa kwabu ba ḍi ḇeka 'libaleni, ba ḍi komḇisa.
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.
------------------------------------------------------------------------

 
Akukhongotiwe hi lawa maṛitu hi nkama wa kuyimisa ba-Fundisa.
    Leŝaku ŝi ṛanḍeka ku wene akuba u tobokisa [lweyi mhunu waku lw'ataka / laba bhanu baku la'ba taka] nhingenisiwa ŝoŝi ašiṭaṅwini ŝa [bu-Diakoni / bu-Priste], u [mu / ba] tatisa hi ŝinyiko ša bu-mḇilu byaku, akuba [a / ba] tamela hi fanelo antiṛo [wakwe / wabu] aKeṛeke ḍaku ḍiyakeka ha homḇe, ni Bito ḍaku ḍa kušwenga ḍi ḍunisiwa.
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.}
---------------------------------------------------------------------------
In the original choices are indicated by setting them off, one a half line above and the othere a half line below. Here the choices are set off in brackets and separated by a slash.
    Leŝaku ŝi ṛanḍeka ku wene akuba u yamḇeša ati-
Hosi hinkwatu ni bantsinḍa hi bumḇilu, ni butlhaṛi, ni kutibisisa.
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.
    Leŝaku ŝi ṛanḍeka ku wene akutobokisa ni kulonḍobota hinikwabu abatengi ba milanḍu, u ba pfuna akuba ba yentŝa ša kulu1ama ba yimisa akuhlayela mfuṛi.
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.
    Leŝaku ŝi ṛanḍeka ku wene akuba u tobokisa u lonḍobota abhanu baku hinkwabu.
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.
    Leŝaku ŝi ṛanḍeka ku wene akuba u ba hanana aba matiku hinkwabu, akunamaṛelana, ni kuṛula, ni kupfumelana.
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.
    Leŝaku ŝi ṛanḍeka ku wene akuba u hi hanana timḇilu ta kuṛanḍa wene, ni kutšhaba wene, hi famḇa hi milau vaku hi ntamu.
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.
    Leŝaku ŝi ṛanḍeka ku wene akuba u yengetela abhanu baku hinkwabu aŝihanano ŝa bumḇilu byaku akuba ba yingela aṚitu ḍaku hi ku ti ṭhongahata: ba ti tekela ḍone hi kuṛanda ka ŝinene; ba bonekisa mihanḍu ya Moya wa Kušwenga.
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.
    Leŝaku ŝi ṛanḍeka ku wene akuba u nhingenisa andleleni ya ŝinene hinkwabu la'ba lahlekiki ni la'ba kanganyisiwiki; (ngopfu ngopfu) ba-Sulumana ni baHedeni laba hi yakiki na bone.
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.
    Leŝaku ŝi ṛanḍeka ku wene akuba u tiyisa la'ba yimiki, u ba miyeta u ba pfuna la'ba nga ni timḇilu le ta gome; u lulamisa hinkwabu la'ba waka: ni le kuheleni u mu ḇa Satana akota aba hansi ka milenge yeṛo
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.
    Leŝaku ŝi ṛanḍeka ku wene akumpfenkela ni kupfuna, ni kumiyeta, hinkwabu la'ba nga hlomulweni, ni le kupfumaleni, ni le kušanisekeni.
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.
    Leŝaku ŝi ṛanḍeka ku wene akulonḍobota hinkwabu la'ba famḇaka misabeni ni le matini, ni babasati la'ba ḇelekaka, ni bhanu la'ba babyaka, ni bana la'ba ṭongonyana, ni kutwela abuṛomḇe abaḇohiwa hinkwabu ni banjema.
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.
    Leŝaku ŝi ṛanḍeka ku wene akumpfenkela ni kuwundla ŝiṛomḇe, ni tinoni, ni hinkwabu la'ba nga ni šiḇunḍa, ni la'ba kanḍeteliwiki.
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.
    Leŝaku ŝi ṛanḍeka ku wene akuba u ba ni buṛomḇe ku bhanu hinkabu.
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.
    Leŝaku ŝi ṛanḍeka ku wene akuba u ba ḍibalela abalala beṛu hinkwabu ni la'ba hi ṭuṭumisaka, ni la'ba hi hemḇelaka, u nḍuluta atimḇilu tabu.
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.
    Leŝaku ŝi ṛanḍeka ku wene aku hi hanana amihanḍu ya homḇe ya misaba, u hi ḇekisela yone, akuba hi nkama wa yone hi da na hi tlangela.
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.
    Leŝaku ŝi ṛanḍeka ku wene aku hi hanana kunḍuluka ka ŝinene, u hi ḍibalela aŝidoho ŝeṛu hinkwaŝu, ni bulolo beṛu, ni kuka hi nga tibi kweṛu, u hi yamḇeša hi mintiṛo ya ka Moya wa Kušwenga, akuba hi lulamisa akufamḇa kweṛu hi Ṛitu ḍaku ḍa Kušwenga.
Ha ku ṭaṭiya hi yingele Hosi.
    Ṅwana Nkulukumḇa : ha ku ṭaṭiya hi yingele.
    We Hamḇana ya Nkulukumḇa : le'yi susaka ŝihono ša misaba.
    We Hamḇana ya Nkulukumḇa : le'yi susaka ŝihono ša misaba.
    U ba ni bumḇilu ku hine.
    Kristo hi yingele.
    Kristo hi yingele.
    Hosi u ba ni bumḇilu ku hine.
    Hosi u ba ni bumḇilu ku hine.
    Kristo u ba ni bumḇilu ku hine.
    Kristo u ba ni bumḇilu ku hine.
    Hosi u ba ni bumḇilu ku hine.
    Hosi u ba ni bumḇilu ku hine.

    ¶ Kutani mu-Priste kuṅwe ni bhanu a ta hlaya ašikhongoto ša Hosi.
 

 
Tatana weṛu lw'anga Tilweni, aBito ḍaku aḍiŝwengisiwe. Anfumu waku awutlhase. Akuṛanda kwaku akuyentšiwe amisabeni ŝanga hi le Tilweni. Hihanane namuhla aŝakuda ŝeṛu ŝa namuhla. Uhiḍibalele ŝihono ŝeṛu, ŝanga hi leŝi na hine hi ba ḍibalelaka la'ba hi dohelaka. U nga hi yise kuḍingweni; Kamḇe hi huluše ku lwe'nfani. Amen.
    Priste. Hosi u nga hi tameli he'ŝi ḍinganaka ni ŝihono ŝeṛu
    Yungulo. U nga hi tlheliseli hi leŝi ḍinganaka na ŝone.

Ahikhongoteni.

-Nkulukumḇa Tatana, u nga ni bumḇilu, wene u nga ḍelelikiki akuḇubula ka mḇilu le'i hanḍukiki, ni kunabela ka la'ba pfumalaka: pfuneta hi bumḇilu byaku akukhongota kweṛu la mahlweni kwaku, hi minkama hinkwayu ya kušaniseka kweṛu ; hi yingele hi bumḇilu, akuba hinkwaŝu le'ŝi yentšiwaka ku hine hi maṛengu ya ka Satana ni bhanu, ŝi helisiwa hi kumpfenkela kwaku: hikuke hine bhanu baku hi nga lamali hi kubenga, hi nkhensa wene aminkama hinkwayu, hi la Keṛekeni ḍaku ga kuŝwenga. Ha komḇela leŝi ha yene Yesu Kristo aHosi yeṛu.
    Hosi, yima, u hi pfuna u hi kuluka hi nkonta ya Bito ḍaku.
    Nkulukumḇa, hi yingele hi tindlcbe teṛu, batatana ba hi byelile mintiṛo le'mi kulu, u nga yentša amasikwini yabu, ni minkama ya khale.
    Hosi, yima, u hi pfuna, u hi kulula hi nkonta ya bu-Hosi byaku.
    Aliḍumo a li be ku Tatana, ni ku Ṅwana: ni ku Moya lwe'wa Kušwenga ;
    Ŝanga h'eŝi afaka ŝi tanu akusungaleni, ŝi tanu ni ŝoŝi : ŝi ta ba tanu kuko kuba ha khale. Amen.
    Kristo hi mpfenkele ku balaJa beṛu.
        Labisa hi bumḇilu akušamiseka kweṛu.
    Labisa kubabiseka ka timḇilu teṛu.
        Ḍibalela abhanu baku aŝihono ŝabu.
    Yingela hi bumḇilu akukhongota kweṛu.
        Ṅwana 'Davida u ba ni bumḇilu ku hine.
    Kristo pfumela aku hi yingela ŝoŝi, ni hi minkama hinkwayu.
        Kristo hi yingele, Hosi Kristo hi yingele hi bumḇilu.
    Priste. Hosi, abumḇilu byaku abyi bonekisiwa ku hine.
    Yangulo. Hikusa hi dumḇa wene.

Ahikhongoteni.

Ha ku ṭaṭiya hi ku ti kwaṛamisa Tatana, u labisa hi bumḇilu agome ḍeṛu, kuku hi liḍumo ḍa Bito ḍaku u hi mpfenkela ku le'ŝa kuḇiha Ieŝi hi faneliki akuḇiwa ha ŝone hi nkonta ya ŝihono ŝeṛu; yentša leŝaku hi hinkwatu atinšaniso teṛu, hi dumḇa abumḇilu byaku hi' timḇilu teru hinkwatu, hi ku luba hinkwayu minkama hi kufamba lo ka kušwenga ka kuḇasa : akuba ku ta yanḍisiwa aliḍumo laku ni bu-Hosi byaku: ha yene mu-Pfunisi ni mu-Yimeli weṛu lw'anga ŝakwe Yesu Kristo aHosi yeṛu. Amen.

aŠikhongoto ša Krisostomo wa Kušwenga.
 

Lord's Prayer
aŠikhongoto ša Krisostomo wa Kušwenga.

Nkulukumḇa u nga ni ntamu hinkwawu, we'u hi nyikiki bumḇilu hi lo'wu nkama, akuba hi khongota ku wene ha mbilu yiṅwe; Wene u nga dumḇisa eŝaku, loko kutlhangima baḇiṛi bararu hi Bito ḍaku, u ta ba hanana ŝikomḇelo ŝabu! Ba hanane abhanu baku ŝoŝi Hosi leŝi ba ŝi pfumalaka ni leŝi ba ŝi komḇelaka ŝanga he'ŝi faneleke bone; hi nyike laha amisabeni aku ŝi tiba kuhlayela mfuṛi kwaku, ni ku minkama le mi taka hi ba ni kuhanya ku ngeke na magamu. Amen.

2 Kor. 13. 14.

ATintŝalu ta Hosi yeṛu Yesu Kristo, ni liṛanḍo la ka Nkulukumḇa, ni kutlhangana ka Moya wa Kuŝwenga, a ŝi be na hine hiukweṛu aminkama hinkwayu. Amen.

Ḍi hela laha aLitania.

Prayer of St. Chrysostom

 

Return to the 1662 Book of Common Prayer in Ronga

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld