PNG flag The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Humotepain-Ari te Giu
Prayers and Offices in Orokaiva (1953)

 

Orokaiva is a major language spoken by about 35,000 people, mostly around Popondetta, the capital of Oro Province in eastern Papua New Guinea. This is part of the Diocese of Popondota of the Anglican Church of Papua New Guinea.

The State Prayers in this translation are for Queen Elizabeth in her capacity as Queen of what was then the Territory of Papua and New Guinea; the bishop mentioned in the Litany is Philip Nigel Warrington Strong (1899-1983), during whose episcopate this translation was published. This translation includes material from the Breviary and other Roman Catholic sources — such as the Angelus and Itinerarium — in keeping with the Anglo-Catholic churchmanship of many of the missionaries who served in New Guinea.

Further translations of portions of the Book of Common Prayer into Orokaiva were published in 1954 and 1965:

Common Forms
Dogura: Printed by Emmanuel Vosewaro printer, July, 1954. 25 pages.

Humotepain-Ari: Worship in the Orokaiva Language
Canberra: Diocese of New Guinea, August, 1965. 27 pages.

There are no translations into this language and its associated dialects listed by David Griffiths in The Bibliography of the Book of Common Prayer 1549-1999.


 

 

 

Thanks are due to Richard Mammana, who transcribed the text, and to Thomas Rae, who provided a copy of the 22-page original.

Humotepain-Ari
te
Giu

 


NEW GUINEA MISSION


Printed at the Melanesian Mission Press,
Taroaniara, British Solomon Islands.


 

 

Contents

Common Forms
- Apostles Creed
- Lord's Prayer
- Ten Commandments
- Prayer for the Catechumens

Angelus
Vujekari Sacrament (Confession)
Isa-ari ta Pari (Itinerarium)
Matins
Evensong
Litany


 
COMMON FORMS.

The Apostles’ Creed.

NA GOD KE BE EAGONA,
Mamo sovera isapamane te,
Uhu te enda te Ariembo;

Eto Iesu Keriso Amita Meni awo-wahai Bada ungotenau,
Ahihi Otohu na enu
Mary Hahara ure te eto meni humbuna,
Jojoga ena Pontius Pilate na tihi jigiahija amiko,
Teo, pehenu, kovea,
Hades te vena,
Iji heriso nei wahai pehari toto ehako erina,
Uhu ta vihina,
Eto God severa isapamane te ta ingeni be ta arumbeto mihowa,
Eto ehaha te pepehekari te ta ke sirikasi ehako puvurokuja.

Eto Ahihi Otohu ke be eagona,
Ekalesia Otohu Katoliko,
Embo hototohu ta horukari,
Ari sapura ta Hotembeto-toari,
Hamo ta Ehako-erari,
+ Eto wasiri daroho-irari.
Amen.

The Lord’s Prayer (Bada ta Pari.)

MAMAHA DAGOTA,
Umo uhu ta iragoa,
Javo No otohu are,
Basileia No puvuroi,
Uje No are, enda ta Uhu ta ainge,
Dagota donda ike iji mahainge,
Ari sapura dagota hotembeto to,
Ainge dago na embo nenei ta ari sapura degi dagota ta hotembeto toagora,
Engeka-ari ta dago kihimaojo,
Eto sapura ta dago oreke.
Amen.

The 10 Commandments. (God ta Ke 10.)

GOD ke erevi ije einge ena:
1. Na Bada God no; god no nei na na mane dembasuja.
2. Umo nuha hahari mane akoa, nei do Uhu ta, re te enda ta, re te ewa ta enda huta iragora; humotepain aojo, enana ta degi penunu eojo. Na Bada God no, God si eagona, eto mamone ta ari sasapura me niundi ta degi mine eagona umoro 3 re te 4 na na kesira earowora; embo isapamane jo eagona eto enana na na osa ue ke nau agi eago ra.
3. Bada God no ta javo undumbaojo; Bada do javotoho amita degi mane hotembasuja, eto Amita Javo undumbarua.
4. Sunday iji hotembeto otohu ejo. Iji 6 te pure ejo, eto do aeha amite tapa ejo; eto 78 amo Bada no God ta Sunday. Iji amite pure aojo, umo te, meni no te, iae no te, re te meni singa no, re te meni kakara no, re te inohu no, re te pure-embo bande no ta iragora amiga. Iji 6 amo Bada Uhu te enda te ewa te do jo ta iragora avo ena; eto iji 7 amo janguindina; aravo eto Bada na Sunday javotoho eto otohu ena.
5. Imbija imamo no otohu ejo, aingeto iji koso ai enda ta Bada God no na ikarua avo.
6. Embo tao peharojo.
7. Tiha aojo.
8. Pegene aojo.
9. Embo nei ta pe-humba aojo.
10. Namei no ta bande si aojo, namei no ta ae re te, amita jekahoka re te, amita pure meni kakara re te, amita inohu re te, amita deirami, humbasi tunga ta si aojo.

Prayer for the Catechumens.

GOD Sovera isapamane te, Bada dagota Iesu Keriso ta Mamo, Umo hena ainge Ahihi Otohu ta tunga-jamo-ari puvurarua; Giu-embopo erevi kijo, Keriso ta Evanelia ingarora avo; Bada, enana ta tunga te ahihi te eha ike, aingeto ke No ingito agi akora; Ekalesia No ta ikao horakora, Bada, eto embo No te tapa Bapataito Otohu na wahai-ta akora, eto ari hototohu tapa na be wahai-ta akora; Erevi penunu erara Iesu Keriso avo embo, Amo dago embo pehena, Amina Umo Mamo te, Ahihi Otohu te tapa, usasa te jakeka ta daroho iraguja. Amen.


 

 
ANGELUS

+ MAMO TE, Meni te, Ahihi Otohu te ta Javo ta.
Amen.

Bada ta anela Mary ta degi ke ena.
Eto Ahihi Otohu na ure te ena.

Oro Mary, javotoho be, Bada umo te tapa; umo javotoho evohumeni ta degi; eto ure no ta ve javotoho, Amo Iesu.
Mary Otohu, God ta e, umo dago sapura-ari-embo avo eto penunu ejo oroho te pehari dagota ta iji te.

Ki, na Bada ta jekahoka.
Inena ka ehea avo degi nau ta aisuja.

Oro Mary . . . . . . .
Mary Otohu . . . . . . .

Eto Ke visi humbuto.
Degi ungotenau ta mihahija.

Oro Mary . . . . . . .
Mary Otohu . . . . . . .

Umo God ta e otohu, dago embo penunu ejo.
Keriso ke ikena avo dago na humbare.

Ungote pari are.

BADA, dago degi No ta penunu erera, hondate No tunga dagota ta overeke; eto dago Meni No Iesu Keriso ta Visi-humbari anela ta ke na ingihera, ainge Amita + Cross te Jojoga-ari te na Amita Ehako-erari ta usasa ta puvurokora; Iesu keriso wahai na, Bada dagota. Amen.


 

 
VUJEKARI SACRAMENT.
(Confession.)

Harikari be erevi ra. Umo oenga siriketo ari sapura no tapa wahaiwahai hotembejo. Eto priest ta degi ari sasapuira no harikesi pambuto kito paunge teteri eto Cross hajire beo no ta eto ejo.

GOD sovera isapamane te, eto Amita Meni awo-wahai Iesu Keriso Bada ungotenau te, eto God Ahihi Otohu te, eto umo mamaha nau te, Uhu ta horukari tapa ta tihi ta, ereharikihena: ari nau sapura be sapura earovona, hotembari na, ke na, eto ari na; eto sapura be ehena amo erevi ra:
(eto ari sasapura no tapa wahai-wahai eheketo harike)
Tapa emite, eto nenei tapa jenete ehena amite tapa avo eto tunga nau osaga be ereua kito God ta degi eto ereingihena hotembeto toaja; eto umo mamaha nau degi no penunu erena, ari sapura nau ta mine ike, eto tapa ike pambai. Aravo eto God sovera isapamane te, Amita Meni awo-wahai Iesu Keriso te, eto God Ahihi Otohu te ta degi penunu erena na jo aja; eto umo manaha nau, God ungotenau ta degi namo embo penunu ejo.

Priest na hondate ke eto ambota vujekari ke einge aisuja:

BADA ungotenau Iesu Keriso na Amita Ekalesia ta degi tihijigari-pure ikena embomeni tunga overeketo, eto avo ke be aro kito, enana ta ari sapura vujekara; eto Amita jo-ari na ari sapura no hotembeto toasuja; eto tihijigari-pure Amina degi nau ta ikena avo eto NAENA ARI SASAPURA NO TAPA + EREVUJEKIHENA MAMO TE, MENI TE, AHIHI OTOHU TE TA JAVO TA. Amen.

Eto umo iji wahai ereto pambuto paunge teteri eto God pekasoa tunga no ta. Eto ambota tunga javotoho eto araha ta pambasoa.


 
ISA-ARI TA PARI.
(Itinerarium.)

Antiphon. Peka ta embere ta
BENEDICTUS.
Antiphon. Peka te javotoho-ari te ta embere ta, God Sovera isapamane te jo-ari te ungotena kihimbao, eto Amita anela Raphael ungo te namo te tapa isa ao, eto ambota peka te kojari te osa-ari te ungotenau bande ta egerembakora.

Bada, jo ejo.
    Keriso, jo ejo.
Bada, jo ejo.

MAMAHA dagota . . . . .

Engeka-ari ta dago kihimbaojo.
Eto sapura ta dago horeke. Amen.

Bada, agi-ari-embo no e kojare.
Enana Umo simba-earora.

Bada, hondate No degi otohu hena dagota ikau puvuresuja.
Eto Zion hena dago sovera ejo.

Umdo dago diki e.
Isoro embo ta tihi ta.

Sapura ari dagota tohao puvuro.
Eto ari sapura ta meni dago sapura aja tohao puvuro.

Bada iji mahainge javotoho iro.
Eto kojari ungotenau ta God na isa-ari ungotenau javo-toho are.

Bada, embere No dagota harikejo.
Eto embere No dago ahepoekejo.

Embere dagota jihuka-ahera.
Dago ke No omena ara.

Embere okokembari jihukasova.
Eto degi vito-veto-ari inono aisora.

God Amita anela ikau umo embo aisora.
Umo embere no tapa ta omena ara.

Bada, pari dagota ingijo.
Eto jage dagota degi No ta puvuroi.

Bada ungo ta tapa.
Eto ahihi no ta ainge.

Ungote pari are.

O GOD, Umo Israel ta meniundi enda ombo ta eva ugoro ta ikeo pambua avo, eto kiari-embo ta degi embere degi No ta ainge hujara ta kihimbari na harikea avo, dago degi No ta penunu erera, jekahoka No ta degi isa-ari javotoho to iji seima te ike, eto anela otohu No dago kihimbasuja avo, aingeto dago degi erepahora arai javotoho hambasora, eto ambota kajari daroho irari amita suru hambasora. Iesu Keriso na Bada dagota. Amen.

O GOD, Umo Chaldee embo ta da Ur hena Abraham jakahata No humbuto puvuna, eto amo amita isa-ari ta ahumbari humbae eto Umo amina omena ea, dago degi No ta penunu erera eto dago jekahaka No omena aisoa. Bada, dagota ihikari ta jigari-embo e, embere ta tunga-jamo-ari e, veveri ta uhumo e, ga te jajemo te tuka e, pegogo ta ango-humbari-embo e, ahumbari haite ta simba e, hohosa ta hetu e, nga pejari iji ta suru e, eto Inena kihimbasoa avo dago degi erepahora arai tunga tavotoho hambakora, eto isa-ari iji kombu ta bande dagota javotoho egerembakora. Iesu Keriso na, Baga dagota. Amen.

Peka ta pambare.
    Bada ta javo te. Amen.


 

 
MATINS.

+ MAMO te, Meni te, Ahihi Otohu te ta Javo ta. Amen.

Bada, pekihi dagota haunkeko.
    Eto pe dagota na jakeka no harikasora.

God, Umo dago sausau oreke.
    Bada, Umo sausau puvuto dago hondate ejo.

Mamo te, Meni te, Ahihi Otohu te: Amita degi usasa iroi;
    Ainge eha ta: oroho eto daroho irokuja. Amen.

Bada jakeka evujo.
    Bada ta Javo jakeka are.

VENITE, re te Psalm 95.

HAVE, ungote Bada ta degi haveni are: Kojari ungotenau ta koro ta degi osa be are.
2 Pekari te Amita jo ta iore: salamo na Amita degi ta osa are.
3 Bada Amo God dombosari: eto Sarika penidombo god tapa ta hamo ta.
4 Enda tutumo tapa Amita ingeni ta: eto tiri hamo amo Amita.
5 Ewa amo Amita, eto Amina ena: eto Amita ingeni na enda ombo ena.
6 Have, ungote jakeka ue humotepain are: Bada ungotena Ariembo ta tihi ta paunge teteri are.
7 Amo God ungotenau: eto ungotena Amita pure embopo eto Amita ingeni na undurari embopo.
8 Oroho, Amita ke ingito kito, tunga ungota gaiha avojo: Meribah ta amiko, Massah iji ta ojagatambo ta ainge.
9 Iji amiko umamomane ungota na Na engeka ea: enana na Na eto kito ari Nau kia.
10 Jua forty inono-pajirari eremi ta degi, Na hinikambuhei einge erejiahena: enana embo ta jo ta dombo ae ue hembuhe embere nau kiae earora.
11 Enana ta degi na hinikambari te tapa: janguindari nau ta mane horara ke ea.
Mamo te, Meni te, Ahihi Otohu te: Amita degi usasa iroi;
Ainge eha ta: oroho eto daroho irokuja. Amen.

BENEDICTUS, re te Zacharias ta Haveni.

JAVOTOHO Bada, Israel embo ta God: embo tohota ta degi puvuto enana ta ombari ikehija.
2 Eto kojari ta perema ungotena embo jigehei vihija: Amita jekahoka David ta oro ta.
3 Ainge ke erejiahija Amita peroveta hototohu ta pe na: enda eharata mihahera.
4 Kojari kitoho ungotenau ta degi: eto enana tapa ungotena kesira earora ta ingeni na.
5 Eto mamone ungotenau jo aja: eto Amita ke-ikari otohu hotembaja.
6 Mamo ungotenau Abraham ta tihi ta ke ikena: avo ikasi.
7 Einge kitoho ungotenau ta ingeni ta orekasi: aingeto Amita jo ta ari ungotenau hototohu te jajavotoho te.
8 Amita degi singa ue joru mane ara: wasiri ungotenau ta iji mahainge.
9 Aingeto umo, meni, ita iraguja ta peroveta akora: umo kihi Bada ta tihi ta hembuhe Amita embere sirikasoa.
10 Eto Amita embo ta kojari ahepoekakoa: enana ta ari sapura iketo toari na.
11 God ungotenau ta jo-ari avo eto: ainge ihote i hena puvurarua degi ungotenau ta puvurokuja.
12 Eto mume ta eto pehari ta uhumo ta mihera usasa ikasi: eto sei ungotenau peka ta embere ta kihimbasi.
Mamo te, Meni te, Ahihi Otohu te: Amita degi usasa iroi;
Ainge eha ta: oroho eto daroho irokuja. Amen.

APOSTLES’ CREED, jo ta re te pe na ehekasora.

Bada ungo te tapa.
    Eto ahihi no ta ainge.

Ungote pari are.

Bada, dago jo ejo.
Keriso, dago jo ejo.
Bada, dago jo ejo.

BADA TA PARI, jo ta re te pe na ehekasora.

Bada, jo-ari No e kiore.
Eto kojari No dago te ike.

Bada, Queen oreka e.
Eto jo-ari No na ke dagota ingijo, Umo jage earora aravo iji te.

Jekahoka No ari javotoho e asukare.
Eto sirikari-embo No e tunga javotoho are.

Bada, embomeni No e kojare.
Eto umoro-ari No javotoho e.

Bada, peka iji dagota te ike.
Embo amuna nei dago embo isoro ae ra te Umo oenga, God.

God, jo dagota javotoho e.
Eto degi dagota ta Ahihi Otohu No humbuto pambaojo.

IJI TA PARI.
 

 
PARI PEKA AVO ETO.

GOD, Umo peka Mamo, eto Umo wahai-ta-ari osa eagoa, dago Umo hotembu ue daroho kojaehera, degi No ta agi ue bada aehera; dago jekahoka No moni isapa sira, kitoho dagota ta isoro tapa ta Umo dago oreke, eto Umo Orekari-embo dagota be hotembakora, kitoho amuta sovera joru mane akora; Iesu Keriso Bada dagota Amita sovera na. Amen.

PARI GOD TA HONDATE AVO ETO.

BADA, Mamaha dagota Uhu tta, God sovera isapamane te daroho iragoa, oroho iho eha eremite Umo-dago javotoho omena ue humbuto puvea; einge sovera No penidombo na Umo dago oreke, eto Umo dago ikao oroho do sapura ta mane veasora, eto do ahumbari ta mane huhevasora; aingeto ari dagota tapa ta tihi jigihiro Umo agi aisora, ainge to tihi No ta ari jajavotoho pere mahinge aisora; Iesu Keriso na Bada dagota. Amen.

HAVENI ae re te.

PARI EKALESIA AVO ETO.

GOD sovera isapamene te, daroho iragoa, Umo oenga ari ti-kambari pepeni eagoa; dagota Bishops te Priests te Deacons te, eto Ekalesia embo tapa enana na omena earora ta degi, Ari-kojari ta Ahihi hondate No na ike veai; eto enana ari javotoho ururoro Umo tunga javotoho be ai, enana ta degi No javotoho-ari ta sosovu ainge mahinge ike veai. Bada, erevi dagota ike, Iesu Keriso Amo Ke-ari-embo te Oreka-embo dagota Amita osa-ari avo eto. Amen.

CHRYSOSTOM OTOHU TA PARI.

GOD severa isapamane te, Umo dago hondate eto oroho degi No ta wahai-ta penunu erera; embo heriso re te heriso nei wahai Javo No ta horukarora aravo iji to do penunu earora avo Umu ikasi ke ika; Bada, oroho No jekahoka uje eto penunu ehera avo ike, javotoho humbara haite avo; eto enda eremita ke be No kiari dago ike, eto enda ambota puvurokuja wasiri daroho irari. Amen.

HONDATE-ARI TA PARI.

    + BADA ungotenau Iesu Keriso ta hondate-ari, eto God ta osa-ari, eto Ahihi Otohu ta wahai-ta-ari, degi ungotenau ta mahainge irore. Amen.


 
EVENSONG.

+ MAMO te, Meni te, Ahihi Otohu te ta Javo ta. Amen.

Bada, pekihi dagota haunkeko.
    Eto pe dagota na jakeka no harikasora.

God, Umo dago sausau oreke.
    Bada, Umo sausau puvuto dago hondate ejo.

Mamo te, Meni te, Ahihi Otohu te: Amita degi usasa iroi;
    Ainge eha ta: oroho eto daroho irokuja. Amen.

Bada jakeka evujo.
    Bada ta Javo jakeka are.

MAGNIFICAT, re te Mary Hahara Otohu ta Haveni.

AHIHI nau na Bada penidombo earua: eto God Kojari nau avo eto tunga nau javotoho earua.
2 Amo amita agi-ari kakara: kehija meni isapa sira.
3 Ki, oroho eto ambota: umoro tapa na na javotoho akora.
4 Sovera-ari degi nau ta dombo ehija: eto otohu Amita Javo ta.
5 Eto umorow-kamoro Amo joru earora: Amo enana jo earua.
6 Ingeni na sovera ehija: sarika-embopo ta hotembari ehei irae ehera.
7 Sovera-embo ta arumbari ikehei vohera: eto donda ambupu jigei vihera.
8 Beuje embopo javotoho na ikehei pe vihera: eto donda embopo teho ikeihei pambera.
9 Amita jekehoka Israel hondate ehija: Abraham amita meniundi te.
10 Mamone ungotenau ta degi ke einge ikena: enana jo mahainge earua.
Mamo te, Meni te, Ahihi Otohu te: Amita degi usasa iroi;
Ainge eha ta: oroho eto daroho irokuja. Amen.

NUNC DIMITTIS, re te Simeon ta Haveni.

BADA, oroho jekahoka No e peka ta pambai: ke No ainge.
2 Kojari No: tihi nau na kchija avo eto.
3 Embo tapa ta tihi ta: Inena sirikea.
4 Avo usasa etene-embopo usasa aja: eto embo No Israel ta usasa.
Mamo te, Meni te, Ahihi Otohu te: Amita degi usasa iroi;
Ainge eha ta: oroho eto daroho irokuja. Amen.

APOSTLES’ CREED, jo ta re te pe na ehekasora.

Bada ungo te tapa.
    Eto ahihi no ta ainge.

Ungote pari are.

Bada, dago jo ejo.
Keriso, dago jo ejo.
Bada, dago jo ejo.

BADA TA PARI, jo ta re te pe na ehekasora.

Bada, jo-ari No e kiore.
    Eto kojari No dago te ike.

Bada, Queen oreka e.
    Eto jo-ari No na ke dagota ingijo, Umo jage earora aravo iji te.

Jekahoka No ari javotoho e asukare.
    Eto sirikari-embo No e tunga javotoho are.

Bada, embomeni No e kojare.
    Eto umoro-ari No javotoho e.

Bada, peka iji dagota te ike.
    Embo amuna nei dago embo isoro ae ra te Umo oenga, God.

God, jo dagota javotoho e.
    Eto degi dagota ta Ahihi Otohu No humbuto pambaojo.

IJI TA PARI.
 

 
PARI PEKA AVO ETO.

GOD, Umo hena jo-hotembari hototohu tapa, ke javotoho tapa, eto ari jihukari tapa puvurarora; peka enda embo mane ikagora avo jekahoka No te ike; eto dago ke No agi aisi uje akora, eto Umo dago oreke eto kitoho dagota joru mane akora, eto dago janguindari te jamo ta irokora; Iesu Keriso ari-kojai dagota Amita ari javotovo na. Amen.

PARI GOD TA HONDATE AVO ETO.

BADA, dago degi No ta penunu erera, mume dagota e usasa ai; eto Umo jo eagoa na, mume erevi ta joru-ari tapa ta degi dago oreke; Meni No avo-wahai avo eto, Ari-kojari dagota, Iesu Keriso. Amen.


 

 
LITANY.

GOD Mamo, Uhu ta, dago ari sapura te jojoga embopo jo ejo.
God Mamo, Uhu ta, dago ari sapura te jojoga embopo jo ejo.
    God Meni, enda mine ikagoa: dago ari sapura te jojoga embopo jo ejo.
    God Meni, enda mine ikagoa: dago ari sapura te jojoga embopo jo ejo.
    God Ahihi Otohu, Mamo te Meni te na puvuraroa: dago ari sapura te jojoga embopo jo ejo.
    God Ahihi Otohu, Mamo te Meni te na puvuraroa: dago ari sapura te jojoga embopo jo ejo.
    Trinity Otohu, Javotoho usasa te, Person three eto God wahai: dago ari sapura te jojoga embopo jo ejo.
    Trinity Otohu, Javotoho usasa te, Person three eto God wahai: dago ari sapura te jojoga embopo jo ejo.
    Bada, kenigari dagota te mamone dagota enana ta peive ari hotembaojo, eto enguta ari sapura mine aojo: dago to, Bada Javotoho, embomeni No Orosa javotoho No na mine eha, toto enana ta degi jujune mane akoa.
    Bada, dago tojo.
    Sapura te ari teho tapa na, ari sapura hena, Satan ta isoro te amita kajari na, jujune No na, eto pehari daroho irari na,
    Bada, dago oreka ejo.
    Pipi tapa te, sarika-ari te, usasa ombure-ari te, sokova ari te, sisire ari te, tigaho sapura te, eto ari sapura tapa te na,
    Bada, dago oreka ejo.
    Tiha ari te, eto tari pehari nenei tapa na, enda te visi te, eto Satan ta sokova tapa na,
    Bada, dago oreka ejo.
    Sari age te, iji sapura te, kanga te, ambure penidombo te, beuje te, kajari te, tari pehari te, eto pehari porere ae te na,
    Bada, dago oreka ejo.
    Dombo embo ta degi peivei isoro te, erari tapa te, dombo ae hotembari te, hihi sokova te, kahekari tapa te, tunga gaiha te, eto No ke undumbari te na,
    Bada, dago oreka ejo.
    No Visi-humbari otohu te ari-ojikari te, No Humbari otohu te, No visi tiukari te, No Bapataito te, No ajirekari te, eto No engekari te na,
    Bada, dago oreka ejo.
    No hamo memega te, ivori te, orosa te, Cross te, jojoga te, No pehari javotoho te, kovari te, ehako-erari te, vihari usasa te, eto Ahihi Otohu ta puvurari te na,
    Bada, dago oreka ejo.
    Tunga osaga ari iji dagota tapa te, indari isapamane iji te, pehari iji te, eto ke sirikari iji te,
    Bada, dago oreka ejo.
    Dago ari sapura embopo degi No ta penunu erera, dago ingijo, Bada God: eto No Ekalesia Otohu Kataliko embere jihukari ta Bada ejo.
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Hetakakara No ELIZABETH, Queen te Governor dagota, omena ue sovera iketo ari javotoho te Umo humotepain ue otohu aja.
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Amita tunga ta bada ejo, hotembari, pejaja ari, eto Umo osa-ari ta mahainge hotembasuja, eto Umo osa aisi eto jakeka No mahainge jombure aisuja.
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Tihi na kogwe omena ejo, eto Amita isoro tapa dembasuja.
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
Dagota Philip, Edinburgh embo ta Duke; Elizabeth Queen ta e; Queen Mary; Charles, Cornwall embo ta Duke; eto enana ta embomeni tapa tavotoho ue ao kojare.
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Bishops te (aravo eto Philip Bishop dagota), priests te, deacons te tapa usasa e ke No be hotembeto teho kito are; eto ojo kahihe teho aisora eto ainge harikasora.
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Hihi tirari babado te donda embopo tapa hondate eto kiari na ikejo asukare.
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Government babada javotoho ue omena ejo, eto hondate iketo ari mine inono ikasora, eto Ke be omena aisora.
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Embomeni No tapa javotoho ue omena ejo.
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Wahai-ta-ari, peka te namei-ari, umoro tapa ta degi ikejo.
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Ao dago umo osa ue pejaja akora, eto ke No javotoho ta hembasora.
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Embomeni No tapa enana ta hondate ao sigara aisuja eto ke No be ambu te ingihe humbuto osa akora, eto Ahihi ta be humbakore.
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Embo tapa dombo ae hembarora eto hotembarora ke be ta embere ta kihimbejo.
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Embo hetarora enana sovera ejo, kokora ambu embo tunga jamo ue hondate ejo, embo vearora enana jigou erare, eta ambota au dago na Satan sei na hatiresora.
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Embo tapa joru-ari iji te, jamo ari iji te, re te tunga osaga iji te horoka e, eto hondate ue tunga jamo ikejo.
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Embo tapa enda te, re te eva te, re te ita, isari ue hotembarora, evohu ure te earora tapa, ambure earora tapa eto meni isiraho tapa omena e, eto tipura embo te egimbari embo tapa jo ejo.
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Hoivo te doru eto toto pambaroroa eto sapura earora enana tapa horeka ue omena ejo.
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Isoro dagota, embo na dago sapura earora, eto pe humba earora, enana ta ari sapura hotembeto to,
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Enta ta be omena ue dago ikao i be ari iji te indokora,
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    Tunga haperekari javotoho dago iketo ari sapura tapa, eto hamo pegogo, eto kogwe ari sapura hotembeto to, hondate Ahihi Otohu No na e dogo ombare, eto ehako haperekare ke No otohu ainge,
    Bada, dago degi No ta penunu erera ingijo.
    God ta Meni, dago ingijo, degi No ta penunu erera.
    God ta Meni, dago ingijo, degi No ta penunu erera.
    God ta Arini, Umo enda ta ari sapura humbuto pambaguja,
    No peka dago ike.
    God ta Arini, Umo enda ta ari sapura humbuto pambaguja,
    Dago jo ejo.

Keriso, dago ingijo.
Keriso, dago ingijo.

Bada, dago jo ejo.
Bada, dago jo ejo.

Keriso, dago jo ejo.
Keriso, dago jo ejo.

Bada, dago jo ejo.
Bada, dago jo ejo.

MAMAHA dagota . . . . .

Eto engeka-ari . . . . .
    Eto sapura ta . . . . .

Bada, ari sapura dagota ainge mine ikaojo.
    Eto peive dagota ainge mine aojo.

Ungote pari ari.
 

 
GOD, Mamo jo eagoa, tunga osaga earua amita si eto tunga sapura ari ta amita tigaho Umo iroja ae; jo No ta penunu dagota hondate e, tihi No ta penunu earora avo, aravo iji te tunga osaga te kitoho dagota tapa enana dago sapura earora; eto ari No javotoho te na ke dagota ingijo, eto Satan te embo enana ari sapura ta isoro degi dagota mane ikasora, ari No javotoho na kahekejo; eto dago jekaboka No sapura deina mane sapura aisuja, eto No Ekalesia Otohu ta mahainge Umo pekasora; Iesu Keriso na Bada dagota. Amen.

Bada ereto, dago hondate ue horeka ejo Javo No ta usasa avo eto.

Bada, oje dagota na ingijo, eto mamone dagota na ojekahihera, ari No oraja be enana ta iji te eto mahu enana kihi Umo ereuahea.
    Bada, orete, dago hondate ue horeke ejo usasa No avo eto.

Mamo te, Meni te, Ahihi Otohu te: Amita degi usasa iroi;
    Ainge eha ta: oroho eto daroho irokuja. Amen.

Kitoho dagota ta degi dago omena ejo, Keriso.
    Hondate No na tunga osaga dagota kijo.

Jo-ari No na jojoga-ari dagota kijo.
    Jo-ari No na embomeni No ta ari sapura hotembeto to.

Dago jo ue penunu dagota ingijo.
    Umo David ta Meni, dago jo ejo.

Keriso, oroho eto ambota ke dagota mahainge ingijo.
    Keriso, Umo javotoho kito dago ingijo; Bada Keriso, Umo javotoho kita dago ingijo.

Bada, jo-ari No degi dagota ta harike.
    Dago Umo hotembarora ainge.

Ungote pari ari.

MAMAHA dagota dago meni isapa sira degi No ta penunu erera, jo No ta kokora-ambu dagota kijo: eto Javo No ta usasa avo eto, ari sapura dagota ta mine tapa degi dagota ta toto humbujo; eto Umo ao tunga osaga dagota tapa ta jo-ari No pere hotembasora, eto degi No ta ari hototohu te jajavotoho ta mahainge ue iresora, usasa No avo eto; Orekari-Embo te ke-Embo wahai Iesu Keriso na Bada dagota. Amen.

 

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld