The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Missions-Bog
Portions of the 1789 Book of Common Prayer in Norwegian

 

Ritual for Morgenbönnen.

¶ Ved Morgenbønnens Begyndelse skal den Geistlige læse høit en eller flere af de følgende Sentenser af Skriften.

    Lad min Munds Tale og mit Hjertes Betænkning være til Behag for dit Aasyn, Herre, min Klippe og min Gjenløser. Ps. 19, 14. 15.
    Sønderriver Eders Hjerter og ikke Eders Klæder og vender om til Herren Eders Gud, thi han er naadig og barmhjertig, langmodig og af megen Miskundhed og angrer det Onde. Joel 2, 13.
    Omvender Eder, thi Himmeriges Riges er kommen nær. Math. 3, 2.

¶ Derefter skal den Geistlige sige:

Elskelige Brødre! Skriften tilskynder os paa flere Steder til at tilstaa og bekjende vore mangfoldige Synder og Ondskab; og at vi ikke skulde fordølge eller tilsløre dem for den almægtige Gud, vor himmelske Faders Aasyn; men bekjende dem med et ydmygt, sønderknust, angrende og bodfærdigt Hjerte, for at vi kunne erholde Tilgivelse for samme af hans uendelige Godhed og Barmhjertighed. Og om endskjøndt vi burde til alle Tider ydmygt bekjende vore Synder for Gud, saa bør vi dog fornemmelig en gjøre det naar vi forsamles og mødes forat yde Tak for de store Velgjerninger, som vi hav annammet af hans Haand, for at fremsige hans velforskyldt Lov og Pris, for at høre hans allerhelligste Ord og for at bede ham om saadanne Ting, som ere nødvendige, saavel for Legemes som vor Sjæl. Derfor beder og formaner jeg Eder, saamange som ere her tilstede, at I ville ledsage min Bøn med et rent Hjerte og en ydmyg Røst til den himmelske Faaders Throne og sige
 

Morning Prayer

En almindelig Syndsbekjendelse,

¶ som fremsiges af hele Menigheden efter den Geistlige. Alle knæle.

Almægtigste og allerbarmhjertigste Fader; vi have faret vild og veget bort fra Din Veie som fortabte Faar. Vi have altformeget fulgt vore egne Hjerters paafund og Begjærligheder. Vi have forsømt de Ting, som vi burde have gjort; og vi have gjort de Ting, som vi ikke burde have gjort; og der er intet Sundt i os. Men Du, o Herre, forbarm Dig over os arme Syndere. Skaan Du dem, o Gud, som bekjende deres Feil. Tag igjen til Naade dem, som ere angergivne; efter hine Forjættelser, som Du haver forkyndt for Menneskeslægten ved Jesum Kristum vor Herre. Of forund os den Naade, o allerbarmhjertigste Fader, for hans Skyld, at vi maa i Fremtiden føre et gudeligt, retskassent og ædrueligt Liv. Dit hellige Navn til Ære. Amen.

Syndsforladelsen eller Syndsforladelsens Forkyndelse,

¶ som fremsiges af Præsten alene staaende, medens Menigheden forbliver knælende.

Den almægtige Gud, Vor Herres Jesu Kristi Fader, som ikke vil en Synders Død, men heller at han skal omvende sig fra sin Ugudelighed og leve, og haver givet Magt og Besaling til sine Tjenere til at erklære og forkynde for hans Folk, naar det er bodfærdigt, Frikjendelse fra og Eftergivelse af dets Synder: Han tilgive og frikjende alle dem, som ere oprigtigen angergivne og have en uskrømtet Tro paa hans hellige Evangelium. Derfor lader os bede ham at forunde os oprigtig Bodfærdighed og hans Hellig Aand, at de Ting maa være ham velbehagelige, som vi nu foretage os; og at hele vort fremtidige Liv maa være rent og helligt; saa at vi tilsidst maa komme til hans evige Glæde, formedelst Jesum Kristum, vor Herre.

¶ Her svarer Menigheden Amen, og saaledes svares altid ved Enden af alle Bønner.

¶ Præst og Menighed skulle nu knælende fremsige
 

Confession & Absolution

Fader vor, Du som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn; tilkomme dit Rige; ske Din Villie, som i Himmelen, saa og paa Jorden; giv os idag vort daglige Brød; og forlad os vor Skyld, som vi og forlade vore Skyldnere; led os ikke ind i Fristelse, men frels os fra det Onde; thi Riget er Dit, Magten og Æren, i Evighed. Amen.

¶ Derpaa skal Præsten sige:

Præsten: O Herre, aabne Du vore Læber!
Menigheden: Og vor Mund skal forkynde Din Pris.

¶ Alle staa op, og Præsten skal sige:

Præsten: Ære være Faderen og Sønnen og den Helligaand.
Menigheden: Som det var i Begyndelsen, er nu, og altid skal være i al Evighed. Amen.

Præsten: Lover Herren!
Menigheden: Herrens Navn være lovet.

¶ Derpaa skal man synge eller fremsige følgende Psalme:

Venite exultemus Domino.

    Kommer, lader os synge med Fryd for Herren, lader os raabe af Glæde for ham, vor Saligheds klippe.
    Lader os komme frem for hans Ansigt med Taksigelse, lader os raabe af Glæde for ham med Psalmer.
    —Thi Herren er en stor Gud; ja, en stor Konge over alle Guder.
    I hans Haand ere alle Jordens Ender, og Høienes Styrke er ogsaa hans.
    —Havet er hans og han gjorde det, og hans Hænder beredte det tørre Land.
    O kommer, lader os tilbede og falde ned, og knæle for Gud vor Skaber.
    —Thi han er Herren vor Gud og vi ere hans Græsganges Folk og hans Haands Faar.
    O Tilbeder Herren i Helligheds Herlighed, lad den ganske Verden staa i Rædsel for ham.
    —Thi han kommer, ja han kommer for at dømme Jorden med Retfærdighed og Jorden og Folket med sin Sandhed.
    Ære være Faderen og Sønnen og den Helligaand.
    —Som det var i Begyndelsen, er nu, og altid skal være i al Evighed. Amen.

¶ Derpaa skal der læses eller synges et Udvalg af Davids Psalmer.

¶ Derpaa skal Præsten læse et Kapitel af det gamle Testamente.

¶ Naar dette er tilende skal følgende Hymne synges eller læses.
 

Lord's Prayer

Te Deum laudamus.

    —O Gud, vi love Dig; o Herre, vi bekjende Dig.
    Hele Jorden priser Dig, evige Fader.
    —Alle Engle, Himlene og alle Magter, Cherubim og Seraphim tilraabe dig uophørligen.
    Hellig! Hellig! Hellig er Du Herre Gud Sebaoth.
    —Himmel og Jord ere opsyldte med Din Majestets Herlighed.
    Dig priser Apostlernes forherligede Kor.
    —Dig priser Profeternes ærværdige Mængde.
    Dig priser Martyrernes straalende Hærskare.
    —Dig bekjender den hellige Kirke paa Jorden.
    Dig, Faderen af uendelig Majestet.
    —Din tilbedelesværdige, sande og eneste Søn,
    Samt Trøsteren, den Helligaand.
    —Du Herlighedens Konge, Kristus!
    Du er Faderens evige Søn.
    —Du har paataget Dig den menneskelige Natur for at frelse den, og har ikke skyet at hvile i Jomfruens Skjød.
    Du har overvundet Dødens Braad, og aabnet de Troende Himmeriges Rige.
    —Du sidder ved Guds høire Haand i Faderens Herlighed.
    Du skal, saa tro vi, engang komme igjen som Verdens Dommer.
    —Vi bede Dig derfor, kom dine Tjenere tilhjelp, som du har forløst med dit dyrebare Blød.
    Lad os vorde talte blandt Dine Hellige i den evige Herlighed.
    —Frels, o Herre! Dit Folk og velsign din Arvelod.
    Regjer dem og ophøi dem i al Evighed.
    —Hver eneste Dag prise vi Dig.
    Og love Dit Navn evindeligen og i al Evighed.
    —Bærdiges, o Herre! at bevare os uden Synd paa denn Dag.
    Forbarm Dig over os, o Herre! Forbarm Dig over os.
    —Din Barmhjertighed komme over os, o Herre! efterfom vi have have sat vort Haab til Dig.
    Paa Dig, o Herre! har jeg haabet, og jeg skal I al Evighed ikke blive til Skamme.

¶ Herpaa skal Præsten læse et Kapitel af det nye Testamente.

¶ Naar dette er laest, skal følgende Hymne synges eller læses.

Psalme 100.

    —Al Verden raabe med Glæde for Herren; tjener Herren med Glæde, kommer frem for hans Ansigt med Fryderaab.
    Kjender at Herren han er Gud; han gjorde os og ikke vi selv, til sit Folk og sin Jødes Faar.
    —Gaar ind ad hans Porte med Taksigelse, ad hans Forgaarde med Lovsang; takker ham, velsigner hans Navn.
    Thi Herren er god, hans Miskundhed er evindelig; og hans Sandhed varer fra Slægt til Slægt.
    —Ære være Faderen og Sønnen og den Helligaand.
    Som det var i Begyndelsen, er nu, og altid skal være, i Evighed. Amen.

¶ Herpaa skulle Præst og Menighed tilsammen, staaende, fremsige den apotoliske Troesbekjendelse.
 

 
    Jeg tror paa Gud Fader, Himmelens og Jordens almægtige Skaber.
    Og paa Jesum Kristum, hans eenbaarne Søn, vor Herre, som er undfangen af den Helligaand, sødt af Jomfru Maria; pint under Pontius Pilatus; blev korsfæstet, død og begraven; nedfor til Helvede; opstod tredie Dag fra de Døde; opfor til Himmelen, og sidder ved Guds, den almægtige Faders, høire Haand, hvorfra han skal igjenkomme at dømme de Levende og de Døde.
    Jeg tror paa den Helligaand, en hellig, almindelig Kirke, de Helliges Samfund; Syndernes Forladelse; Kjødets Opstandelse, og det evige Liv. Amen.

¶ Derpaa skulle de følgende Bønner siges.

Præsten: Herren være med Eder.
Menigheden: Og med din Aand.
Præsten: Lader os alle bede:
O Herre, vis din Barmhjertighed imod os.
Menigheden: Ok skjænk os Din Frelse.
Præsten: O Gud! Rens vore Hjerter inden i os.
Menigheden: Og tag ikke din Helligaand fra os.
 

Apostles' Creed

Bøn om Fred.

O Gud, Du om er Fredens Ophavsmand og elsker Endrægtigheden, paa hvis Kundskab vort evige Liv beror, hvis Tjeneste er fuldkommen Frihed; beskyt os, Dine ringe Tjenere, mod alle vore Fjenders Angreb, at vi tillidsfulde forladende os paa Dit Forsvar ikke maa frygte nogensomhelst Modstanders Magt, formedelst vor Herres Jesu Kristi Kraft. Amen.
 
Collect for Peace

Bøn om Naade.

O Herre, vor himmelske, almægtige og evige Gud, som har ført os uskadte til denne Dags Begyndelse; beskyt os ogsaa denne Dag med Din vældige Kraft og bevar os fa at falde i nogen Synd, saavelsom ogsaa fra at falde i nogen Synd, saalvelsom ogsaa fra at udsættes for nogensomhelst Fare, og giv at alle vore Foretagender maa ledes ved din Styrlese, saa at vi altid gjøre hvad der er retfærdit for Dit Aasyn, formedest Jesum Kristum vor Herre. Amen.
 
Collect for Grace

Bøn for de Forenede Staters Præsident og anden borgerlig Øverighed.

O Gud, vor himmelske Fader, den hele Verdens høie og mægtige Styrer, som fra Din Throne ser alle Jordens Beboere, vi bede Dig af vore Hjerter, af se gunstigen ned paa og velsigne Din Tjener, de Forenede Staters Præsident, og alle Andre, som have at byde og raade over os, og opfyld dem saaledes med din Helligaands Naade, at de allesteds maa lyde Din Vilie og vandre paa Dine Veie. Gjør dem rige paa Dine himmelske Gaver, lad dem længe leve i Sundhed og Lykke, og giv dem endelig efter dette Liv at opnaa den evige Glæde og Salighed, ved Jesum Kristum vor Herre. Amen.

¶ De efterfølgende Bønner udelades naar Litaniet læses.
 

Prayer for the President of the US & all in Civil Authority

¶ Bøn for Geistligheden og Folket.

Almægtige, evige Gud, fra hvem al god og fuldkommen Gave kommer, udgyd din Helligaand over vore Biskopper, vor Geistlighed og over de Menigheder, som ere deres Omsorg anbetroede, og paa det at de maa være Dig velbehagelige, udgyd bestandigen over dem Din Velsignelsens Dug. Giv dette, o Herre, for vor Talsmand og Mægler Jesu Kristi Skyld. Amen!
 
Prayer for Clergy & People

Bøn for Mennesker af alle Stænder.

O Gud, hele Menneskeslægtens Skaber og Bevarer, vi bede ydmygeligen til Dig for Mennesker af alle Slags og Stænder; at det maa behage Dig at lære dem at kjende Dine Veie, og alle Nationer Din Frelse. I Særdeleshed bede vi for den almindelige Kirkes Velfærd, at den saaledes maattee blive ledet og styret af din gode Aand, at alle de, som bekjende sig til Kristendommen og kalde fig Kristne, maa blive førte paa Sandhedens Vei og bevare Troen i Aandens Enighed, i Fredens Baand og i deres Vandels Retskassenhed. Endelig anbefale vi til Din faderlige Godhed alle dem, som ere paa nogen Maade bekymrede eller sorgfulde i Sind, Legeme eller Bilkaar. Maatte det behage Dig at trøste og styrke dem, Enhver i hans Rød, giv dem Taalmodighed i deres Lidelser og en lykkelig Udgang af al deres Sorg, og herom bede vi for Jesu Kristi Skyld. Amen.
 
Prayer for all Conditions of Men

Almindelig Takkebøn.

Almægtige Gud, al Barmhjertigheds Fader, vi Dine uværdige Tjenere, yde Dig vor ydmygste og hjerteligste Tak for al Din Godhed og kjærlige Naade mod os og mod alle Mennesker. Vi takke Dig for vor Skabelse, Opholdelse og alle dette Livs Velsignelser, men fremfor Alt for Din uksatterlige Kjærlighed i Verdens Forløsning ved vor Herre Jesum Kristum, for Naadens Midler og Haabet om evig Forherligelse. Og vi bede Dig, giv os faaledes paa tilbørlig Maade at erkjende al Din Barmhjertighed, at vore Hjerter maa fyldes med uskrømtet Taknemmelighed og at vi maa forkynde Din Pris, ei alene med vore Læber, men ogsaa i vort Levnet; ved at opofre os til Din Tjeneste og ved at vandre for Dig i Hellighed og Retfærdighed alle vore Dage; formedelst Jesum Kristum, vor Herre, hvem, tilligemed Dig og den Helligaand, være al Hæder og Ære i Evighed. Amen.
 
General Thanksgiving

Bøn af den hellige Chrysostomus.

Almægtige Gud, som har givet os Naade til i denne Stund at samles til fælles Bøn, og som har lovet at naar to eller tre er forsamlede i Dit Navn vil Du forunde dem deres Behjeringer. Opfyld nu, o Herre, Dine Tjeneres Paakaldelser og Bønner, som det maatte være mest gavnligt for dem, forundende os i denne Verden Kundskab om Din Sandhed og i den tilkommende Verden det evige Liv. Amen.

Velsignelsesønske.

2 Kor. 13, 14.

Vor Herres Jesu Kristi Naade, Guds Kjærlighed og den Helligaands Samfund være med os Alle evindeligen. Amen.

Prayer of St. Chrysostom

 

Return to the 1789 Book of Common Prayer in Norwegian

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld